Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pràctiques docents

1,436 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pràctiques docents

 1. 1. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius Selecció de centres formadors
 2. 2. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><ul><li>Situació actual </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicació dels acords de Bolònia: </li></ul></ul><ul><li>Grau de mestre d’educació infantil (4cursos) </li></ul><ul><li>Grau de mestre de educació primària (4cursos) </li></ul><ul><li>Màster de professor/a d’educació secundaria (4+1) </li></ul><ul><ul><li>Disseny del Currículum a partir de les competències bàsiques per a ser mestre o professor/a. </li></ul></ul>
 3. 3. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>Si entenem per competència la capacitat d’utilitzar de manera transversal … </li></ul><ul><ul><ul><li>Els coneixements SABER </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les habilitats SABER FER </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els valors i actituds SER i ESTAR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La participació ACTUAR </li></ul></ul></ul><ul><li>… la formació inicial dels docents ha de mobilitzar … </li></ul>
 4. 4. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius El QUÈ el saber En la formació acadèmica i professional El COM la didàctica En la metodologia utilitzada a les classes LA VIVÈNCIA els models vivencials el compromís personal - institucional En les experiències de pràctiques
 5. 5. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><ul><li>QUINES COMPETÈNCIES? </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoregular-se integrant el pensar, el sentir i l’actuar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrar en les seves actuacions l’equitat, la inclusió, l’educació emocional i en valors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer i seleccionar els continguts disciplinars </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber construir i planificar dispositius d’aprenentatge i seqüències didàctiques. </li></ul></ul>
 6. 6. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>Aplicar processos d’interacció que facilitin la comunicació a l’aula. </li></ul><ul><li>Gestionar la diversitat i la convivència a l’aula. </li></ul><ul><li>Conèixer i assumir la responsabilitat de la tutoria i implicar a les famílies. </li></ul><ul><li>Saber treballar en equip. </li></ul><ul><li>Aplicar estratègies d’autoavaluació de la tasca docent. </li></ul><ul><li>Organitzar la pròpia formació permanent </li></ul>
 7. 7. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><ul><li>EL PRÀCTICUM </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavoreix l’adquisició de Cb del docent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Permet la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estimula el treball coordinat entre el tutor del centre i el de la universitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Considera el centre educatiu com a nucli clau en la formació de l’estudiant en pràctiques. </li></ul></ul><ul><li>- Intervenció didàctica a l’aula, </li></ul><ul><li>- en l'organització i gestió del centre, </li></ul><ul><li>- coneixement i compromís amb l’entorn. </li></ul>
 8. 8. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius CONVOCATORIA PER A LA SELECCIÓ DE CENTRES FORMADORS Bases i convocatòria S’aproven les bases per a la selecció de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària i de màster de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i d’ensenyaments de règim especial i se n’obre la convocatòria per al període 2009-2013.
 9. 9. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>Requisits per a participar: </li></ul><ul><li>Centres educatius sostinguts amb fons públics. </li></ul><ul><li>Aprovació del consell escolar a proposta de la direcció del centre i escoltat el claustre de professorat. </li></ul><ul><li>Presentació de la sol·licitud de participació signada pel director/a o pel titular als SSTT del Departament d’Educació o al Consorci d’Educació de Barcelona. </li></ul>
 10. 10. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><ul><ul><li>A cada servei territorial i al Consorci d’educació de Barcelona es constituirà una Comissió de selecció designada i presidida pel director /a o gerent </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Formada per: </li></ul></ul><ul><ul><li>a) L’inspector/a en cap </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Un representant dels directors/es de centres públics. </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Un representant dels titulars dels centres privats concertats. </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Un representant de les universitats i, si escau, dels centres artístics superiors. </li></ul></ul><ul><ul><li>e) El secretari dels serveis territorials, que actuarà com a secretari de la comissió. </li></ul></ul>
 11. 11. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius ELEMENTS PER A LA SELECCIÓ DE CENTRES: <ul><li>1- Resultats educatius i de funcionament del centre. </li></ul><ul><li>2- Participació, en iniciatives del departament d’Educació o en altres iniciatives </li></ul><ul><ul><li>Pla per a la millora de la qualitat dels centres educatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programes o projectes d'innovació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans Educatius d'Entorn, en projectes de comunitat d'aprenentatge o experiències de treball en xarxa amb altres centres </li></ul></ul>
 12. 12. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><ul><li>Participació en projectes i actuacions vinculades al sistema integrat de qualificacions i formació professional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació en altres convocatòries o iniciatives del Departament d'Educació o de les universitats catalanes en els darrers cinc cursos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposar de pla de formació de centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Haver estat centre de pràctiques </li></ul></ul>
 13. 13. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>Procés de selecció: </li></ul><ul><li>Presentació de documentació als serveis territorials. </li></ul><ul><li>Comissió de selecció de centres de pràctiques. </li></ul><ul><li>Proposta de centres seleccionats. </li></ul><ul><li>RESOLUCIÓ I PUBLICACIÓ EN EL DOGC DELS CENTRES RECONEGUTS COM A CENTRES DE PRÀCTIQUES. </li></ul>
 14. 14. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>Els centres educatius seleccionats com a centres de pràctiques i la universitat: </li></ul><ul><ul><li>Concretaran un pla de treball conjunt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establiran mecanismes de seguiment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establiran el procés d’avaluació. </li></ul></ul>
 15. 15. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>Contingut del pla de treball del pràcticum en el centre: </li></ul><ul><ul><li>1- Característiques del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>2- Objectius del centre en relació a la formació inicial dels alumnes en pràctiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>3- Aspectes organitzatius del centre en relació al pràcticum. </li></ul></ul>
 16. 16. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>1.Característiques del centre: </li></ul><ul><li>Descripció a partir de: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>1- Plantejament institucional. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>2- Estructura organitzativa. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>3- Gestió de la diversitat i de la convivència. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>4- Àmbit curricular. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>5- Orientació i tutoria. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>6- Família i entorn. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 17. 17. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius 2. Objectius del centre en relació a la formació inicial dels alumnes en pràctiques per afavorir l’adquisició de les competències docents. El centre seleccionarà i prioritzarà aquelles competències que desenvolupa amb èxit i està en condicions de compartir amb els seus alumnes de pràctiques .
 18. 18. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>3. Aspectes organitzatius del centre en relació al pràcticum. </li></ul><ul><li>Coordinació i dinamització del pràcticum </li></ul><ul><li>El director/a del centre l’ assigna a un membre de l’equip directiu o a docent amb responsabilitats de coordinació . </li></ul><ul><li>Tutor del pràcticum en el centre </li></ul><ul><li>El director/a, a proposta del coordinador/a de pràctiques, ha d’assignar la tutoria del pràcticum de cada estudiant entre els docents que ho sol·licitin i reuneixin els requisits. </li></ul>
 19. 19. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>Tasques del coordinador: </li></ul><ul><li>Diàleg i coordinació amb la universitat. </li></ul><ul><li>Organització i gestió d’espais i temps </li></ul><ul><ul><li>per a la intervenció dels estudiants en pràctiques </li></ul></ul><ul><ul><li>per facilitar l’assistència a les reunions de planificació, programació, seguiment i avaluació de l’alumnat del centre. </li></ul></ul><ul><li>Relació de matèries i cursos i nivells implicats </li></ul><ul><li>Acollida i presentació del projecte educatiu i les relacions amb l’entorn. </li></ul>
 20. 20. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>Requisits per fer de tutor del pràcticum </li></ul><ul><li>Experimentat </li></ul><ul><li>Compromès amb l’èxit escolar dels seus alumnes </li></ul><ul><li>Innovador i amb capacitat de treballar en equip. </li></ul><ul><li>Coneixedor del centre i implicat en el projecte </li></ul><ul><li>Haver desenvolupat tasques de tutoria i orientació de l’alumnat dels centres educatius </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 21. 21. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius Funcions del tutor de pràctiques del centre Acompanyament de l’alumnat en pràctiques Coordinació amb el tutor de la universitat de seguiment del pràcticum Elaboració i ajust de les programacions d’aula. Elaboració de criteris d’avaluació i la seva concreció. Actuacions del pla d’acció tutorial. Dissenyi d’estratègies per a la participació de l’alumnat en pràctiques en reunions de treball del centre.
 22. 22. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius <ul><li>El centre en la concreció del seu pla de treball amb la universitat ha de preveure tres formes d’intervenció : </li></ul><ul><ul><li>a) Pràctiques d’observació </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Període d’intervenció acompanyada </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Pràctiques d’intervenció autònoma </li></ul></ul><ul><li>És recomanable més de dos alumnes de pràctiques per tutor per facilitar l’observació, el diàleg i el treball en equip </li></ul><ul><li>El marc horari dels alumnes de pràctiques garantirà la seva participació en la vida del centre i en les sessions de treball amb el tutor de la universitat i el tutor del centre. </li></ul>
 23. 23. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius Avaluació de l’alumnat de pràctiques Correspon al tutor/a de la universitat tenint en compte l’avaluació del tutor/a del centre formador. Avaluació del pla de treball del pràcticum en el centre L’aplicació del pla de treball ha de ser avaluat anualment a partir d’indicadors que s’han d’especificar en el mateix pla de treball per tal de valorar l’assoliment dels objectius del pràcticum. Aquesta avaluació s’ha de fer conjuntament pels tutors o tutores universitaris i pel coordinador o coordinadora de pràctiques i la direcció dels centres.
 24. 24. La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius Reconeixement dels centres educatius implicats en el pràcticum El Departament d’Educació donarà l’acreditació de centre formador d’estudiants en pràctiques a aquells centres que siguin avaluats positivament de la seva tasca de col·laboració amb la universitat en la formació d’estudiants universitaris en pràctiques.
 25. 25. Selecció de centres formadors La formació inicial de mestres i professors en els centres educatius

×