Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 MIntermediateMetalConduit3/4”x3.03M2013
Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåcba...
GIÚÁI THIÏåU1INTRODUCTIONVVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng...
2CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNGCATVANLOI’SCOMMITMENTTh.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT)GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 20082Ban Giaám Àöëc & ...
COLORED/WHITEG.I CONDUITS/STEEL CONDUITSÖËNG THEÁP LUÖÌNDÊY ÀIÏåN G.ISaãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåit...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ ma...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ ma...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ ma...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ ma...
Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ ...
Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ ...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ ma...
FLEXIBLE METALLIC CONDUITWATER - PROOF FLEXIBLE CONDUITLIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUITÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌMÖËNG ...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Min...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Min...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Min...
PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁPLUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.IFITTINGS FORG.I CONDUITS/STEEL CONDUITSSaãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lû...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Tê...
HÏå TREO ÖËNG THEÁPLUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORT SYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG& PHUÅ KIÏåNUNISTRUT/C-CHANNEL& FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNha...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 T...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 T...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 T...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 T...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 T...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 T...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 T...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 T...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 T...
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN

317 views

Published on

Tile : khớp nối mềm/ống ruột gà lõi thép/ống mềm kim loại luồn dây điện
Ống luồn dây điện thép chống cháy 16mm, 20mm, 25mm, 32mm.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Văn Phòng: 504 Lê Quang Định, P.1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699
Fax: (84.8) 3588 6505
Nhà Máy: 50 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân ,TP.HCM
Website: www.catvanloi.com - www.catvanloiconduit.com
E-mail: sales@catvanloi.com ; lemaihuulam@catvanloi.com
Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-2246469

CÁT VẠN LỢI - Chuyên sản xuất: Ty ren /Ty treo/ Thanh ren/Ty răng M6, M8, M10, M12, M16, M20- TCVN 197:2002/JIS B 1051 /DIN 975/DIN 976 (High quality Thread rod), Khớp nối ty ren (Thread rod coupling), Bịt đầu ty (Plastic end cap for thread rod), Tắc kê đạn (Drop in Anchor), Tắc kê tường (Anchor Bolts), Tắc kê chuồn (Heavy duty concrete Insert), Cùm treo ống/Pad treo ống/ Đai treo ống 2 mảnh / Kẹp treo ty & ống / Kẹp treo ống thép luồn dây điện, ống PCCC/ HVAC (Steel conduit hanger/Steel conduit Clamp/Pipe hanger), Kẹp xà gồ/ Kẹp , Thanh chống đa năng (Unistrut Channel/ Strut/ C-Channel/ Double Unistrut profile ), Đai ốc lò xo cho thanh chống đa năng (Long spring nut), Tay đỡ đơn ,Cantilever Arm, U cùm ,U bolts, U bolt lá, Gía đỡ cơ điện M&E /HVAC/PCCC/ ,Kẹp treo ống thép, Kẹp xà gồ, Thanh chống đa năng Unistrut/ C- profile systems /Strut 41 x 41 x 3000- 41 x 21 x 3000; Miệng gió nhôm /Air Grille- Louver cho hệ thống điện nhẹ M&E / HVAC/PCCC /Điều hoà không khí cho toà nhà cao tầng và nhà máy công nghiệp..

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ống ruột gà CVL WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN

 1. 1. Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 MIntermediateMetalConduit3/4”x3.03M2013
 2. 2. Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåcbaãn quyïìn cuãa Cöng Ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa CöngTy chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh.Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhKHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍUNHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËPPHUÅ KIÏåN NÖËI ÀÊËT VAÂ CHÖËNG SEÁTTHANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåNHÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUITÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁPPHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ITHANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, MIÏåNG GIOÁ
 3. 3. GIÚÁI THIÏåU1INTRODUCTIONVVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhúái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh :“LAÂ NHAÂ CUNG CÊËP SAÃN PHÊÍM VAÂ DÕCH VUÅ ÀÑCH THÛÅCCUÃA KHAÁCH HAÂNG”Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânhnhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E). Thûúng hiïåu àöìng nghôa vúáisûå tin cêåy, hiïåu quaã vaâ cam kïët chêët lûúång trong tûâng dûå aán. Trong nhûäng nùm vûâa qua, Chuáng töicung cêëp cho Quyá khaách haâng nhûäng saãn phêím mang thûúng hiïåu coá àöå tin cêåy cao vaâ chêëtlûúång töët àûúåc kiïím soaát búãi hïå thöëng chêët lûúång ISO 9001 : 2001 vúái giaá caã húåp lyá, phuâ húåp vúáikhaã nùng taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam. Thêåt vêåy, saãn phêím àaä àûúåc nhiïìu nhaâthêìu cú àiïån tin cêåy sûã duång do chêët lûúång öín àõnh, àaãm baão thay thïë hoaân toaân haâng ngoaåi nhêåptaåi caác cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam nhû: Nhaâ maáy chñp àiïån tûã INTEL, Nhaâ maáy Panel nùnglûúång mùåt trúâiFirst Solar, Àaåi sûá quaán Myä (Haâ Nöåi), Toâa nhaâ àiïìu haânh Têåp Àoaân Àiïån Lûåc Viïåt Nam(EVN Tower), Nhaâ maáy cöng nghiïåp nùång DOOSAN, Nhaâ maáy saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång SAMSUNG,Toâa thaáp taâi chñnh BITEXCO, Nhaâ maáy theáp POSCO, Nhaâ maáy thiïët bõ àoáng ngùæt ABB, Toâa thaáp ngênhaâng BIDV, Cuåm toâa thaáp EVERICH, Àaâi truyïìn hònh Viïåt Nam (VTV), Siïu thõ Lotte 1&2, Nhaâ maáythiïët bõ Nùng Lûúång têåp àoaân G.E (USA), Nhaâ maáy thiïët bõ y tïë BBraun, Nhaâ maáy Thuãy àiïån Sún La,Sên bay Quöëc tïë Cêìn Thú, Nhaâ maáy saãn xuêët myä phêím P&G, Toaâ nhaâ Saâi Goân M&C, Toaâ nhaâ TimesSquare, Khaách saån 5 sao WJ Marriot - Haâ Nöåi, Lotte Center - Haâ Nöåi, Nhaâ maáy vi maåch Jabil, Nhaâmaáy Àiïån thoaåi Di Àöång NOKIA - Bùæc Ninh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáyTheáp FOMOSA - Haâ Tônh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Vuäng AÁng - Haâ Tônh v.v.. Àêy chñnh laâ phêìn thûúãng vöcuâng quyá giaá cho sûå nùng àöång, saáng taåo, möåt têìm nhòn, möåt chiïën lûúåc kinh doanh àöåt phaá cuängnhû sûå phêën àêëu khöng ngûâng cuãa Ban Giaám Àöëc vaâ têåp thïí nhên viïn Cöng ty.Vúái triïët lyá kinh doanh “WIN - WIN”, Chuáng töi tin tûúãng chùæc chùæn rùçng viïåc tön troång lúåi ñch cuãa Quyákhaách haâng, cuäng nhû sûå àaáng tin cêåy cuãa Quyá khaách haâng seä xêy dûång möåt thûúng hiïåu vûäng maånhmang àïën sûå phaát triïín phöìn thõnh cho Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trongtûúng lai. Àïën vúái Chuáng töi, Quyá khaách haâng seä àûúåc àöåi nguä nhên viïn kinh doanh tû vêën, luön lùængnghe vaâ thêëu hiïíu nhu cêìu, höî trúå àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kyä thuêåt & taâi chñnh thûåc tïëtrong lônh vûåc M&E.Àïën vúái Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI, caác nhaâ thêìu thi cöng M&E seäàûúåc cung cêëp têët caã caác loaåi vêåt tû, phuå kiïån àiïån cöng nghiïåp thûúng hiïåu thöng duång vúáichêët lûúång cao cuäng nhû caác loaåi vêåt tû àiïån àùåc chuãng gia cöng theo yïu cêìu cuå thïí cuãa tûângkhaách haâng.Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - Asian Institute of Technology)GIAÁM ÀÖËC
 4. 4. 2CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNGCATVANLOI’SCOMMITMENTTh.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT)GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 20082Ban Giaám Àöëc & têåp thïí nhên viïn Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅPCAÁT VAÅN LÚÅI cam kïët cung cêëp cho khaách haâng saãn phêím vaâ dõch vuå àûúåc kiïímsoaát theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008 :v Caác saãn phêím vúái giaá caã caånh tranh & dõch vuå khaách haâng vúáichêët lûúång töët nhêët.v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãamaän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng.v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöåthi cöng.v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêímàûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå.v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ragiaãi phaáp phuâ húåp.v Thñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty.Têìm nhòn VISIONTrúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìutrong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tûcú àiïån M&E taåi Viïåt Nam.Sûá mïånh MISSIONMang àïën cho khaách haâng giaãiphaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&Ephuâ húåp vúái chêët lûúång töët nhêët.Giaá trõ cöët loäi CORE VALUESCHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH CON NGÛÚÂI TIN CÊÅY SAÁNG TAÅO BÏÌN VÛÄNGCam kïët vúái khaách haâng COMMITMENTgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
 5. 5. COLORED/WHITEG.I CONDUITS/STEEL CONDUITSÖËNG THEÁP LUÖÌNDÊY ÀIÏåN G.ISaãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåitriïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009do Böå Xêy dûång trao tùångWhite Conduit 25mmx3.75M-BS4568 Class 3Intermediate Metal Conduit 1/2”x 3.03 MWhite Conduit BS 31 3/4” x 3.81MBS 4568/BS31 & JISC 8305Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 6. 6. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing)Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USAMaâu öëng (Color ): Trùæng (White)Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize(inch)Àûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)EMT12 1/2 17.93 1.07 3050EMT34 3/4 23.42 1.25 3050EMT100 1 29.54 1.45 3050EMT114 1 1/4 38.35 1.57 3050EMT112 1 1/2 44.20 1.57 3050EMT200 2 55.8 1.57 3050ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetal Conduit)Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242- USAMaâu öëng (Color ): Trùæng (White)Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize(inch)Àûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)IMC12 1/2 20.70 1.79 3030IMC34 3/4 26.14 1.90 3030IMC100 1 32.77 2.16 3025IMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025IMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025IMC200 2 59.93 2.41 3025IMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010IMC300 3 88.29 3.56 3010IMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005IMC400 4 113.43 3.56 3005Intermediate Metal Conduit 1/2” x 3.03 MIntermediate Metal Conduit 3/4” x 3.03 MElectrical Metallic Tubing 3/4”x 3.05 MElectrical Metallic Tubing 1/2”x 3.05 M4giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhBS 4568/BS31 & JISC 8305
 7. 7. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - VIETNAM( Steel Conduit BS31: 1940 Screwed)Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - EnglandMaâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSizemm (inch)Àûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)BS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750BS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750BS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750BS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750BS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568 class 3 - VIETNAM ( Steel Conduit BS4568: 1970 Class 3)Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - EnglandMaâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSizemmÀûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)BS456820 20 19.85 1.6 3810/3750BS456825 25 24.80 1.6 3810/3750BS456832 32 31.80 1.6 3810/3750White Conduit 3/4”x3.81M - BS 31 Class 3White Conduit 20mmx3.75M-BS 4568 Class 35giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhBS 4568/BS31 & JISC 8305
 8. 8. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún JIS C 8305 - VIETNAM( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type E)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan)Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeÀûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)E19 19.1 1.2 3660E25 25.4 1.2 3660E31 31.8 1.4 3660E39 38.1 1.4 3660E51 50.8 1.4 3660E63 63.5 1.6 3660E75 76.2 1.6 3660ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren JIS C 8305 - VIETNAM( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type C)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan)Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeÀûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)C19 19.1 1.6 3660C25 25.4 1.6 3660C31 31.8 1.6 3660C39 38.1 1.6 3660C51 50.8 1.6 3660C63 63.5 2.0 3660C75 76.2 2.0 3660White Conduit E 31 X 3.66 M - JIS C 8305White Conduit E 25 X 3.66 M - JIS C8305White Conduit E 19 X 3.66 M - JIS C 83056White Conduit C 25 X 3.66 M - JIS C 8305White Conduit C 19 X 3.66 M - JIS C 8305giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhBS 4568/BS31 & JISC 8305
 9. 9. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comCOLORED/WHITEG.I CONDUITS/STEEL CONDUITSÖËNG THEÁP LUÖÌNDÊY ÀIÏåN G.ISmartube3/4”MALAYSIAIMCSouthernSteelPipe3/4”MALAYSIACONDUITBS31Smartube25mmMALAYSIACONDUITBS4568SmartubeVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
 10. 10. Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITS8giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhSmartube1/2” MALAYSIAEMTSouthern Steel PipeSmartube3/4” MALAYSIAEMTSouthern Steel PipeSmartube1/2” MALAYSIAIMCSouthern Steel PipeSmartube3/4” MALAYSIAIMCSouthern Steel PipeÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún EMT - SMARTUBE (Malaysia)(SMARTUBE Electrical Metallic Tubing)Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USAMaâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó UL 797 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeSMARTUBEKñch thûúácSize(inch)Àûúâng kñnhOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)SEMT12 1/2 17.93 1.07 3050SEMT34 3/4 23.42 1.25 3050SEMT100 1 29.54 1.45 3050SEMT114 1 1/4 38.35 1.65 3050SEMT112 1 1/2 44.20 1.65 3050SEMT200 2 55.8 1.65 3050ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren IMC- SMARTUBE (Malaysia)(SMARTUBE Intermediate Metal Conduit)Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242 - USAMaâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó UL 1242 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêímProduct CodeSMARTUBEKñch thûúácSize(inch)Àûúâng kñnhOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)SIMC12 1/2 20.70 1.79 3030SIMC34 3/4 26.14 1.90 3030SIMC100 1 32.77 2.16 3025SIMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025SIMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025SIMC200 2 59.93 2.41 3025SIMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010SIMC300 3 88.29 3.56 3010SIMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005SIMC400 4 113.43 3.56 3005
 11. 11. Vùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - SMARTUBE (Malaysia)(SMARTUBE Steel Conduit BS31: 1940 Screwed)Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - EnglandMaâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeSMARTUBEKñch thûúácSizemm (inch)Àûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)SBS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750SBS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750SBS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750SBS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750SBS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568: 1970 - SMARTUBE (Malaysia)(SMARTUBE Steel Conduit BS4568: 1970 Screwed)Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - EnglandMaâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)(Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeSMARTUBEÀûúâng kñnhOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)SBS456820 19.85 1.6 3810/3750SBS456825 24.8 1.6 3810/3750SBS456832 31.8 1.6 3810/37503/4” MALAYSIACONDUITBS 31Smartube25mm MALAYSIACONDUITBS 4568Smartube32mm MALAYSIACONDUITBS 4568Smartube9giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 12. 12. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.ICOLORED/WHITESTEELCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comMaáy beã öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Bending Machine)Kñch thûúác beã öëng: EMT (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”) IMC (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”)JIS C 8305 (19, 25, 31, 39)BS4568/BS31 (20, 25, 32)Ûu àiïím: Beã öëng theáp nheå khöng töën sûác nhiïìu, dïî thao taác, cú àöång tiïët kiïåm thúâi gian,kinh tïë vò sûã duång cho nhiïìu cúã öëng theáp (1/2” - 1 1/4”) vaâ sûã duång úã nhiïìu cöng trònh.Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác beã öëngConduit size of EMT/IMC/JIS C8305/BS31 & BS4568MBO121141/2”(19mm)3/4”(25mm)1”(31mm)1 1/4”(39mm)Duång cuå beã öëng theáp luöìn àiïån ( Conduit Bender)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Hûúáng dêîn caách beã öëng xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vnMaä saãn phêímBeã öëng EMTProduct CodeKñch thûúác öëngEMT/IMCSize (inch )Maä saãn phêímBeã öëng IMCProduct CodeKñch thûúác öëngRen BS31/BS4568Size (mm)Maä saãn phêímProduct CodeABOE12 1/2 ABO12 19 BO19ABOE34 3/4 ABO34 25 BO25ABOE100 1 ABO100 31 BO31ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún E - JISC8305 - SMARTUBE (Malaysia)(SMARTUBE Plain Steel Conduit – JISC8305 Type E)Tiïu chuêín (Standard): JISC8305: 1999Maâu öëng (Color) : Trùæng (White)(Xem chi tiïët Chûáng chó JISC8305 vaâ catalog taãi tûâ trang website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeSMARTUBEÀûúâng kñnh ngoaâiOD(mm)Àöå daâyThickness(mm)Chiïìu daâi öëngLength(mm)SE19 19.1 1.2 3660SE25 25.4 1.2 366010Smartube JISC 8305 E25 ConduitSmartube JISC 8305 E25 Conduitgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 13. 13. FLEXIBLE METALLIC CONDUITWATER - PROOF FLEXIBLE CONDUITLIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUITÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌMÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁPVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comUL Listed
 14. 14. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comÖËng theáp luöìn dêy àiïån mïìm /KAIPHONE( /KAIPHONE Flexible Metallic Conduit)Tiïu chuêín (Standard): UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001 (USA)Loaåi (Type) : SquarelockVêåt liïåu : Theáp maå keäm (Galvanized steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel),(Xem chi tiïët Chûáng chó UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize(inch)Àûúâng kñnh trongInside Diameter(mm)Àûúâng kñnh ngoaâiOutside Diameter(mm)CuöånRoll(*)(m)Min Max Min MaxOMO12 1/2 15.88 16.38 19.20 19.70 50OMO34 3/4 20.62 21.21 24.30 25.10 50OMO100 1 25.40 26.42 30.00 31.00 50OMO114 1 1/4 31.75 34.5 38.00 40.30 25OMO112 1 1/2 38.10 40.01 45.00 48.80 25OMO200 2 50.80 52.83 56.50 57.10 10(*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng12giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 15. 15. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comÖËng theáp luöìn dêy àiïån mïìm /KAIPHONE boåc nhûåa PVC( /KAIPHONE Water-Proof Flexible Conduit)Tiïu chuêín (Standard): UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001 (USA)Loaåi (Type) : SquarelockVêåt liïåu : Theáp maå keäm (Galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel)Maâu : Àen (Black)(Xem chi tiïët Chûáng chó UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize(inch)Àûúâng kñnh trongInside Diameter(mm)Àûúâng kñnh ngoaâiOutside Diameter(mm)CuöånRoll (*)(m)Min Max Min MaxOMB12 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70 50OMB34 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10 50OMB100 1 26.00 26.60 31.60 32.20 50OMB114 1 1/4 34.50 35.40 39.60 41.50 25OMB112 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20 25OMB200 2 51.00 51.90 58.10 58.70 10OMB212 2 1/2 63.00 63.60 71.80 72.50 10OMB300 3 76.50 78.70 85.50 87.90 10OMB400 4 101.60 102.60 111.20 112.50 10(*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng13giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 16. 16. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comÖËng theáp luöìn dêy àiïån mïìm /KAIPHONE chöëng thêëm nûúác & dêìu( /KAIPHONE Liquid Tight Flexible Conduit)Tiïu chuêín (Standard): UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001 (USA).Vêåt liïåu : Theáp maå keäm (Galvanized steel)Loaåi (Type) : InterlockMaâu : Àen (Black)/ Xaám (Grey).(Xem chi tiïët Chûáng chó UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize(inch)Àûúâng kñnh trongInside Diameter(mm)Àûúâng kñnh ngoaâiOutside Diameter(mm)CuöånRoll(*)(m)Min Max Min MaxOMD12 1/2 15.80 16.31 20.80 21.30 50OMD34 3/4 20.83 21.34 25.20 26.70 50OMD100 1 26.44 27.08 32.80 33.40 50OMD114 1 1/4 35.05 35.81 41.40 42.20 25OMD112 1 1/2 40.01 40.64 47.40 48.30 25OMD200 2 51.00 51.94 59.40 60.30 20(*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng14vinyl sheathgalv.steel stripgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 17. 17. PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁPLUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.IFITTINGS FORG.I CONDUITS/STEEL CONDUITSSaãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåitriïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009do Böå Xêy dûång trao tùångVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comJIS C 8330/8336/8340/8350
 18. 18. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comHöåp nöëi öëng ren 1 ngaä( Circular Surface Box - 1 Outlet For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HC119 19 BHC119/20 19/20 AHC112 1/2HC125 25 BHC125 25 AHC134 3/4HC131 31 BHC132 32 AHC1100 1HC139 39 BHC138 38 AHC1114 1 1/4Höåp nöëi öëng ren 2 ngaä thùèng/vuöng( CircularSurfaceBox-Straight/Angle2OutletsForIMC/BS31/BS4568/JISCType)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HCT219 19 BHCT219/20 19/20 AHCT212 1/2HCT225 25 BHCT225 25 AHCT234 3/4HCT231 31 BHCT232 32 AHCT2100 1HCT239 39 BHCT238 38 AHCT2114 1 1/4Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HCV219 19 BHCV219/20 19/20 AHCV212 1/2HCV225 25 BHCV225 25 AHCV234 3/4HCV231 31 BHCV232 32 AHCV2100 1HCV239 39 BHCV238 38 AHCV2114 1 1/4HC1HCT2HCV2Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 2009Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 200916(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 19. 19. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comHöåp nöëi öëng ren 3 ngaä( Circular Surface Box - 3 Outlets For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HC319 19 BHC319/20 19/20 AHC312 1/2HC325 25 BHC325 25 AHC334 3/4HC331 31 BHC332 32 AHC3100 1HC339 39 BHC338 38 AHC3114 1 1/4Höåp nöëi öëng ren 4 ngaä( Circular Surface Box - 4 Outlets For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HC419 19 BHC419/20 19/20 AHC412 1/2HC425 25 BHC425 25 AHC434 3/4HC431 31 BHC432 32 AHC4100 1HC439 39 BHC438 38 AHC4114 1 1/4HC3HC4Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 2009Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 200917(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 20. 20. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comHöåp nöëi öëng trún 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For EMT/JIS E Type)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng trún EJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HE119 19 AHE112 1/2HE125 25 AHE134 3/4HE131 31 AHE1100 1HE139 39 AHE1114 1 1/4Höåp nöëi öëng trún 2 ngaä thùèng/vuöng( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For EMT/JIS E Type)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng trún EJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HET219 19 AHET212 1/2HET225 25 AHET234 3/4HET231 31 AHET2100 1HET239 39 AHET2114 1 1/4Sûã duång öëng trún EJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HEV219 19 AHEV212 1/2HEV225 25 AHEV234 3/4HEV231 31 AHEV2100 1HEV239 39 AHEV2114 1 1/4HE1HET2HEV2Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 2009Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 200918giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 21. 21. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comHöåp nöëi öëng trún 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For EMT/JIS E Type)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng trún EJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HE319 19 AHE312 1/2HE325 25 AHE334 3/4HE331 31 AHE3100 1HE339 39 AHE3114 1 1/4Höåp nöëi öëng trún 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For EMT/JIS E Type)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng trún EJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HE419 19 AHE412 1/2HE425 25 AHE434 3/4HE431 31 AHE4100 1HE439 39 AHE4114 1 1/4HE3HE4Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 2009Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 200919Nùæp höåp nöëi öëng ( Cover Of Circular Surface Box)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Tön GI (G.I Steel)Maä saãn phêímProduct CodeÀûúâng kñnhDiameter (mm)NH19 62NH25 62NH31 73NH39 98giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 22. 22. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comNùæp höåp ren/trún nöëi öëng 1 ngaä( Cover Of Circular Surface Box - 1 Threaded/Screwed Outlet)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)DL19 19 BDL19/20 19/20 ADL12 1/2DL25 25 BDL25 25 ADL34 3/4Àêìu bõt öëng theáp luöìn dêy àiïån mïìm ( Metal Ferrule For Flexible Conduit)Vêåt liïåu: Theáp (Steel)Cöng duång: Sûã duång traánh trêìy xûúác caáp àiïån khi keáo dêy vaâo öëng theáp luöìn dêy àiïån mïìmMaä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)AMF12 1/2AMF34 3/4AMF100 1AMF114 1 1/4AMF112 1 1/2AMF200 2Höåp nöëi öëng ren/trún C( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies C For IMC/EMT)Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)AHEC12 1/2 AHCC12 1/2AHEC34 3/4 AHCC34 3/4AHEC100 1 AHCC100 1AHEC114 1 1/4 AHCC114 1 1/4AHCCAHEC20(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmDLgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 23. 23. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comHöåp nöëi öëng ren/trún T( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies T For IMC/EMT)Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)AHET12 1/2 AHCT12 1/2AHET34 3/4 AHCT34 3/4AHET100 1 AHCT100 1AHET114 1 1/4 AHCT114 1 1/4AHET112 1 1/2 AHCT112 1 1/2AHET200 2 AHCT200 2Höåp nöëi öëng ren/trún LB( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LB For IMC/EMT)Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)AHELB12 1/2 AHCLB12 1/2AHELB34 3/4 AHCLB34 3/4AHELB100 1 AHCLB100 1AHELB114 1 1/4 AHCLB114 1 1/4Höåp nöëi öëng ren/trún LL( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LL For IMC/EMT)Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)AHELL12 1/2 AHCLL12 1/2AHELL34 3/4 AHCLL34 3/4AHELL100 1 AHCLL100 1AHELL114 1 1/4 AHCLL114 1 1/4AHCLBAHCLLAHELLAHELBAHCTAHET21giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 24. 24. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comHöåp nöëi öëng ren/trún LR( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LR For IMC/EMT)Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)AHELR12 1/2 AHCLR12 1/2AHELR34 3/4 AHCLR34 3/4AHELR100 1 AHCLR100 1AHELR114 1 1/4 AHCLR114 1 1/4Höåp cöng tùæc nöíi 3 löî/5 löî ( Weather - Proof Surface Switch/Square BoxFor IMC/BS31/BS4568/JIS C Type)Tiïu chuêín (Standard): UL 514A (USA)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HN15719 19 BHN15719/20 19/20 AHN15712 1/2HN15725 25 BHN15725 25 AHN15734 3/4HN10219 19 BHN10219/20 19/20 AHN10212 1/2HN10225 25 BHN10225 25 AHN10234 3/4Höåp àêëu dêy troân nöíi 5 löî( Weather-Proof Circular Surface Box - 1/2/3/4 Outlets For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type)Tiïu chuêín (Standard): UL 514A (USA)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)HNT19 19 BHNT19/20 19/20 AHNT12 1/2HNT25 25 BHNT25 25 AHNT34 3/4AHCLRAHELRHN157HN10222(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmHNTgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 25. 25. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comHöåp theáp cöng tùæc êm tûúâng( Switch Box/Extension Switch Box/Rain Tight Switch Box)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel),Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mmKñch thûúác: 100 x 50 x 40/44/47/54 mm vúái 2 löî 19 & 25 mm (100 x 50 x 40/44/47/54 mm with knockouts 19 & 25 mm)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác löî chúâKnockouts (mm)HC157 (40/44/47/54) 19 & 25HC157D (40/44/47/54) 19 & 25HE157 (40/44/47/54) Khöng àuåc löî - No punchNH157 (40/44/47/54) Khöng àuåc löî - No punchHöåp theáp vuöng êm tûúâng/Nùæp höåp( Square Box/Extension Square Box/Rain Tight Square Box/Cover For Square Box)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel),Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness) : 1.2 mm, 1.6 mmKñch thûúác : 102 x 102 x 44/54 mm; (102 x 102 x 44/54 mm with knockouts 19 & 25mm )(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêímProduct CodeLoaåiTypeKñch thûúác löî chúâKnockouts (mm)HE808054 4 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punchHC808054 4 vñt (caånh) 19 & 25HC102A 2 vñt (caånh) 19 & 25HC102B 4 vñt (caånh) 19 & 25HC102C 2 vñt (goác) 19 & 25HC102D 4 vñt (caånh) 19 & 25HC102F 2 vñt (giûäa) 19 & 25HE102A 2 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punchHE102B 4 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punchNH102A NH102B NH102C NH102A157 NH102C157NH102B157HC102A HC102FHC102B HC102C HC102D HE102A HE102BHC808054HC157NH157 HC157D HE157Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 2009Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 2009HE80805423HÖÅP THEÁP ÀÊËU DÊY ÊM TÛÚÂNG (Electrical Steel Box)giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 26. 26. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comHöåp theáp baát giaác êm tûúâng ( Octagon Box/Extension Octagon Box/RealOctagon Box/Octagon Box For Concrete)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel),Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.2 mm, 1.6 mmKñch thûúác: 95 x 95 x 40/54 mm ; 85 x 85 x 40 mm ;85 x 85 x 90 mm vúái 2 löî 19 & 25 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác löî chúâKnockouts (mm)HBG95 19 & 25HBG95D 19 & 25HBG85 19 & 25HBG104 19 & 25HBG85S 19 & 25HBG85E Khöng àuåc löî - No punchNHBG95 Khöng àuåc löî - No punchNHBG85 19 & 25/Khöng àuåc löî - No punchHöåp theáp vuöng/chûä nhêåt êm tûúâng vúái öëc thau nöëi àêët( Box With Brass Pillar Terminal )Tiïu chuêín (Standard): BS4662 (England)Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I steel)Àöå daây (Thickness): 1 mmKñch thûúác: 70 x 70 x 35/47 mm ; 130 x 70 x 35/47 mm ; 70 x 210 x 35/47 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó BS4662 (Anh Quöëc) vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác löî chúâKnockouts (mm)HC707035 19 & 25HC707047 19 & 25HC1307035 19 & 25HC1307047 19 & 25HC2107047 19 & 25HC2107047HC1307047HC1307035HC707035HC707047NHBG95NHBG85Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 200924HBG95 HBG95D HBG85 HBG104 HBG85E HBG85Sgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 27. 27. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comHöåp theáp Pull Box ( Pull Box)Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I steel); Sún tônh àiïån (Powder coated steel); Theáp maå keäm nhuáng noáng(Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.5 mmMaä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)PB101010 100x100x100 PB252515 250x250x150 PB404025 400x400x250PB151510 150x150x100 PB252520 250x250x200 PB404030 400x400x300PB151515 150x150x150 PB303015 300x300x150 PB404040 400x400x400PB202010 200x200x100 PB303020 300x300x200 PB505020 500x500x200PB202015 200x200x150 PB303025 300x300x250 PB505025 500x500x250PB202020 200x200x200 PB303030 300x300x300 PB505030 500x500x300PB252510 250x250x100 PB404020 400x400x200 PB505040 500x500x400Co cong ren/trún 450( Elbow 450)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Kñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêím öëng trúnProduct CodeMaä saãn phêím öëng renProduct CodeJIS Type E EMT UL 797 JIS Type C BS31/BS4568(*)IMC UL 12421/2 COLE19 ACOLE12 COLC19 BCOLC19/20 ACOLC123/4 COLE25 ACOLE34 COLC25 BCOLC25 ACOLC341 COLE31 ACOLE100 COLC31 BCOLC32 ACOLC1001 - 1/4 COLE39 ACOLE114 COLC39 BCOLC38 ACOLC1141 - 1/2 COLE51 ACOLE112 COLC51 BCOLC50 ACOLC1122 COLE63 ACOLE200 COLC63 ACOLC2002 1/2 COLE75 COLC75 ACOLC2123 ACOLC3004 ACOLC400Co cong ren/trún 900( Elbow 900)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Kñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêím öëng trúnProduct CodeMaä saãn phêím öëng renProduct CodeJIS Type E EMT UL 797 JIS Type C BS31/BS4568(*)IMC UL 12421/2 COE19 ACOE12 COC19 BCOC19/20 ACOC123/4 COE25 ACOE34 COC25 BCOC25 ACOC341 COE31 ACOE100 COC31 BCOC32 ACOC1001 - 1/4 COE39 ACOE114 COC39 BCOC38 ACOC1141 - 1/2 COE51 ACOE112 COC51 BCOC50 ACOC1122 COE63 ACOE200 COC63 ACOC2002 1/2 COE75 COC75 ACOC2123 ACOC3004 ACOC40025(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 28. 28. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comCo àuác T ren ( Inspection Threaded Tee)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng ren loaåi CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)TC19 19 BTC19/20 19/20 ATC12 1/2TC25 25 BTC25 25 ATC34 3/4TC31 31 BTC32 32 ATC100 1Co àuác trún 900( Inspection Screwed Elbow)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng trún loaåi EJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)CNE19 19 ACNE12 1/2CNE25 25 ACNE34 3/4CNE31 31 ACNE100 1CNE39 39 ACNE114 1 1/4CNE51 51 ACNE112 1 1/2CNE63 63 ACNE200 2Co àuác T trún ( Inspection Screwed Tee)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng trún loaåi EJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)TE19 19 ATE12 1/2TE25 25 ATE34 3/4TE31 31 ATE100 1Co àuác ren 900( Inspection Threaded Elbow)Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng ren loaåi CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)CNC19 19 BCNC19/20 19/20 ACNC12 1/2CNC25 25 BCNC25 25 ACNC34 3/4CNC31 31 BCNC32 32 ACNC100 1CNC39 39 BCNC38 38 ACNC114 1 1/4CNC51 51 BCNC50 50 ACNC112 1 1/2CNC63 63 ACNC200 226(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 29. 29. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comÀêìu nöëi öëng mïìm vúái höåp àiïån/thiïët bõ( Straight Liquid Tight Flexible Connector)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8350 (Japan)Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Nhöm (Aluminum), Theáp (Steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8350 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Kñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêímProduct CodeMaä saãn phêímProduct CodeMaä saãn phêímProduct Code1/2 ADNC12 DNC19 DNCK123/4 ADNC34 DNC25 DNCK341 ADNC100 DNC31 DNCK1001 1/4 ADNC114 DNC39 DNCK1141 1/2 ADNC112 DNC51 DNCK1122 ADNC200 DNC63 DNCK2002 1/2 ADNC212 DNC75 DNCK2123 ADNC300 DNC90 DNCK3004 ADNC400 DNC114 DNCK400Àêìu nöëi öëng mïìm vuöng vúái höåp/thiïët bõ( Angle Liquid Tight Flexible Connector)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8350 (Japan)Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8350 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Kñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêímProduct CodeMaä saãn phêímProduct Code1/2 DNCV12 DNCVK123/4 DNCV34 DNCVK341 DNCV100 DNCVK1001 1/4 DNCV114 DNCVK1141 1/2 DNCV112 DNCVK1122 DNCV200 DNCVK2002 1/2 DNCV212 DNCVK2123 DNCV300 DNCVK3004 DNCV400 DNCVK400ADNCDNCDNCK (KÑN NÛÚÁC)DNCVDNCVK (KÑN NÛÚÁC)Saãn phêím àaåt huy chûúng vaângchêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïëVIETBUILD 200927Hûúáng dêîn caách lùæp àùåtgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 30. 30. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comÀêìu nöëi öëng mïìm kñn nûúác vaâ öëng theáp IMC/EMT/JIS( Combination Coupling Flexible & IMC/EMT/JIS Conduit Connector)Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA)Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel)Sûã duång öëngtrún EMT UL 797JIS Type ESûã duång öëngren IMC UL1242KñchthûúácSize(inch)Sûã duång choöëng trún JISType ESûã duång öëngren JIS Type C KñchthûúácSize(mm)Maä saãn phêímProduct CodeMaä saãn phêímProduct CodeMaä saãn phêímProduct CodeMaä saãn phêímProduct CodeADNCE12 ADNCC12 1/2 DNCE19 DNCC19 19ADNCE34 ADNCC34 3/4 DNCE25 DNCC25 25ADNCE100 ADNCC100 1 DNCE31 DNCC31 31ADNCE114 ADNCC114 1 1/4 DNCE39 DNCC39 39ADNCE112 ADNCC112 1 1/2 DNCE51 DNCC51 51ADNCE200 ADNCC200 2 DNCE63 DNCC63 63ADNCE212 ADNCC212 2 1/2 DNCE75 DNCC75 75ADNCE300 ADNCC300 3ADNCE400 ADNCC400 4Àêìu nöëi öëng trún vaâ höåp àiïån ( Box Connector For EMT/JIS Type E)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan)Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún EJIS C 8305 (Japan)Sûã duång cho öëng trún EMTUL 797 (USA)Maä saãn phêím(Theáp)Product CodeMaä saãn phêím(Antimon)Product CodeKñchthûúácSize (mm)Maä saãn phêímTheáp (Antimon)Product CodeMaä saãn phêím(Antimon)Product CodeKñchthûúácSize (inch)DNE19 DNE19Z 19 ADNE12(Z) ADNEQ12 1/2DNE25 DNE25Z 25 ADNE34(Z) ADNEQ34 3/4DNE31 DNE31Z 31 ADNE100(Z) ADNEQ100 1DNE39 DNE39Z 39 ADNE114(Z) ADNEQ114 1 1/4DNE51 DNE51Z 51 ADNE112(Z) ADNEQ112 1 1/2DNE63 DNE63Z 63 ADNE200(Z) ADNEQ200 2DNE75 DNE75Z 75ADNCE (KÑN NÛÚÁC)ADNCEZ (Antimon: 1/2”, 3/4”, 1”)DNCE (KÑN NÛÚÁC)DNCCADNCC (KÑN NÛÚÁC)ADNE (Theáp)DNEZ (Antimon)DNE (Theáp) ADNE(Z) (Antimon)ADNEQ (Antimon)28giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 31. 31. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKhúáp nöëi öëng trún ( Conduit Coupling For EMT/JIS E Type)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan)Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng trún EJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeMaä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)MCE19 19 AMCE12 AMCEQ12 1/2MCE25 25 AMCE34 AMCEQ34 3/4MCE31 31 AMCE100 AMCEQ100 1MCE39 39 AMCE114 AMCEQ114 1 1/4MCE51 51 AMCE112 AMCEQ112 1 1/2MCE63 63 AMCE200 AMCEQ200 2MCE75 75Khúápnöëiöëngren ( ConduitCoupling/SocketForIMC/BS31/BS4568/JISCType)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan)Vêåt liïåu : Theáp (Steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)MCC19 19 BMCC19/20 19/20 AMCC12 1/2MCC25 25 BMCC25 25 AMCC34 3/4MCC31 31 BMCC32 32 AMCC100 1MCC39 39 BMCC38 38 AMCC114 1 1/4MCC51 51 BMCC50 50 AMCC112 1 1/2MCC63 63 AMCC200 2MCC75 75 AMCC212 2 1/2AMCC300 3AMCC312 3 1/2AMCC400 4AMCEQ(Antimon)AMCE(Antimon)MCE/AMCE(Theáp)29(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmAMCE(Theáp)giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 32. 32. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comTaánrenngoaâi ( BrassMaleBushing/ConduitNipplesForIMC/BS31/BS4568/JISTypeC)Vêåt liïåu : Thau (Brass), Nhöm (Aluminum alloy)(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)TRN19 19 BTRN19/20 19/20 ATRN12 1/2TRN25 25 BTRN25 25 ATRN34 3/4TRN31 31 BTRN32 32 ATRN100 1TRN39 39 BTRN38 38 ATRN114 1 1/4TRN51 51 BTRN50 50 ATRN112 1 1/2TRN63 63 ATRN200 2TRN75 75 ATRN212 2 1/2Àai nöëi ( Bushing For IMC/BS31/BS4568/JIS Type C)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan)Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Nhûåa PP (Polypropylene), Gang (Cast Iron with PVC insulation )(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568(England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)DN19 19 BDN19/20 19/20 ADN12 1/2DN25 25 BDN25 25 ADN34 3/4DN31 31 BDN32 32 ADN100 1DN39 39 BDN38 38 ADN114 1 1/4DN51 51 BDN50 50 ADN112 1 1/2DN63 63 ADN200 2DN75 75 ADN212 2 1/2ADN300 3ADN312 3 1/2ADN400 4Húåp kim nhömADNHúåp kim nhömDN/BDNNhûåa PP30(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmCaách àiïån PVC & nöëi àêëtgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 33. 33. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comTaán ren trong ( Locknut For IMC/BS31/BS4568/JIS Type C)Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan)Vêåt liïåu : Theáp (Steel), Antimon (Zinc Die Cast )(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)TRT19 19 BTRT19/20 19/20 ATRT12 1/2TRT25 25 BTRT25 25 ATRT34 3/4TRT31 31 BTRT31 31 ATRT100 1TRT39 39 BTRT38 38 ATRT114 1 1/4TRT51 51 BTRT50 50 ATRT112 1 1/2TRT63 63 ATRT200 2TRT75 75 ATRT212 2 1/2ATRT300 3ATRT312 3 1/2ATRT400 4Àêìu giaãm ( Reducer For IMC/BS31/BS4568/JIS Type C)Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA)Vêåt liïåu : Thau (Brass), Theáp (Steel), Nhöm (Aluminum alloy)Sûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng renBS31/BS4568 (England)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct Code(*)Kñch thûúácSize (mm)(*)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)DG25 25 -19 BDG25 25 -19/20 ADG34 ¾ - ½DG31 31- 25(19) BDG32 32-25(19/20) ADG100 1 - ¾(½)DG39 39 -31(25-19) ADG114 1¼ - 1(¾)DG51 51-39(31-25) ADG112 1½ -1¼(1)(Theáp)(Antimon)31(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 34. 34. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comKhúáp nöëi liïn kïët cho öëng IMC ( Conduit Union Coupling/Erickson Coupling) Tiïu chuêín (Standard): UL 514BVêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel)Maä saãn phêím(Product Code)Kñch thûúácSize (inch)AUCC12 1/2AUCC34 3/4AUCC100 1AUCC114 1 1/4AUCC112 1 1/2AUCC200 232Böå ren tay cho öëng luöìn dêy àiïån ( Conduit Threading Set) Vêåt liïåu : Theáp (Steel)Maä saãn phêímBöå ren öëng IMCProduct CodeKñch thûúác öëngIMCSize (inch)Kñch thûúác öëngRen BS31/BS4568Size (mm)Maä saãn phêím Böå renöëng BS31/BS4568Product CodeABRO12 1/2 19/20 BRO19/20ABRO34 3/4 25 BRO25ÖËng nöëi cho öëng IMC ( Nipple Type A/Type B For IMC Conduit) Tiïu chuêín (Standard): UL 514BVêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Kñch thûúác öëngConduit Size(Inch)Maä saãn phêím(Product Code)Kñch thûúácDimension(mm)LOAÅI A LOAÅI B A B ØD1/2 AONA12 AONB12 15 40 20.73/4 AONA34 AONB34 20 50 26.141 AONA100 AONB100 20 65 32.771-1/4 AONA114 AONB114 20 78 41.591-1/2 AONA112 AONB112 24 78 47.812 AONA200 AONB200 24 78 59.932-1/2 AONA212 AONB212 35 102 72.563 AONA300 AONB300 40 102 88.294 AONA400 AONB400 40 125 113.43LOAÅI A LOAÅI Bgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 35. 35. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåp öëng khöng àïë, 2 löî ( Two Hole Trap/Saddle Without Base)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized)Àöå daây (Thickness): 0.8 mm, 1.2 mmSûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng ren BS31/BS4568(Anh Quöëc)Product CodeSûã duång öëng ren trún EMTUL 797 (USA)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242(USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñchthûúácSize(mm)Maä saãn phêímProduct Code (*)Kñch thûúácSize (mm) (*)Maä saãn phêímProduct CodeKñchthûúácSize(inch)Maä saãn phêímProduct CodeKñchthûúácSize(inch)MKO19 19 BMKO19/20 19/20 AMKOE12 1/2 AMKO12 1/2MKO25 25 BMKO25 25 AMKOE34 3/4 AMKO34 3/4MKO31 31 BMKO32 32 AMKOE100 1 AMKO100 1MKO39 39 BMKO38 38 AMKOE114 1 1/4 AMKO114 1 1/4MKO51 51 BMKO50 50 AMKOE112 1 1/2 AMKO112 1 1/2MKO63 63 AMKOE200 2 AMKO200 2MKO75 7533Àêìu nöëi öëng ren IMC vaâ höåp àiïån kñn nûúác ( Water Tight Hubs)Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA)Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)ADIMCK12 1/2ADIMCK34 3/4ADIMCK100 1ADIMCK114 1 1/4ADIMCK112 1 1/2ADIMCK200 2(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmBõt àêìu öëng keáo caáp ( PVCConduitPlug/PVCGrommetForEMT&IMCConduit) Vêåt liïåu : Nhûåa PVC (PVC)Maä saãn phêím duâng choöëng luöìn dêy àiïån IMCProduct Code for IMC conduitMaä saãn phêím duâng choöëng luöìn dêy àiïån EMTProduct Code for EMT conduitKñch thûúácSize (inch)ABDO12 ABDOE12 1/2ABDO34 ABDOE34 3/4ABDO100 ABDOE100 1ABDO114 ABDOE114 1 1/4ABDO112 ABDOE112 1 1/2ABDO200 ABDOE200 2giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 36. 36. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.ICONDUITFITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comKeåp öëng coá àïë ( Spacer Bar/Saddle With Base)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 0.8mm, 1.2 mmSûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng ren BS31/BS4568(Anh Quöëc)Product CodeSûã duång öëng ren trún EMTUL 797 (USA)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242(USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñchthûúácSize(mm)Maä saãn phêímProduct Code (*)Kñch thûúácSize (mm) (*)Maä saãn phêímProduct CodeKñchthûúácSize(inch)Maä saãn phêímProduct CodeKñchthûúácSize(inch)KO19 19 BKO19/20 19/20 AKOE12 1/2 AKO12 1/2KO25 25 BKO25 25 AKOE34 3/4 AKO34 3/4KO31 31 BKO32 32 AKOE100 1 AKO100 1KO39 39 BKO38 38 AKOE114 1 1/4 AKO114 1 1/4KO51 51 BKO50 50 AKOE112 1 1/2 AKO112 1 1/2KO63 63 AKOE200 2 AKO200 2KO75 75Keåp öëng khöng àïë, 1 löî ( One Hole Trap)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 0.8mm, 1.2 mmSûã duång öëng ren CJIS C 8305 (Japan)Sûã duång öëng trún EMTUL 797 (USA)Sûã duång öëng ren IMCUL 1242 (USA)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (inch)MKOD19 19 AMKODE12 1/2 AMKOD12 1/2MKOD25 25 AMKODE34 3/4 AMKOD34 3/4MKOD31 31 AMKODE100 1 AMKOD100 1MKOD39 39 AMKODE114 1 1/4 AMKOD114 1 1/4MKOD51 51 AMKODE112 1 1/2 AMKOD112 1 1/2MKOD63 63 AMKODE200 2 AMKOD200 2MKOD75 7534(*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mmTiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mmÀêìu nöëi öëng mïìm vúái öëng mïìm kñn nûúác( Liquid Tight Self Set Coupling)Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel)Kñch thûúácSize (inch)Maä saãn phêímProduct Code1/2 MCK123/4 MCK341 MCK100giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhJIS C 8330/8336/8340/8350
 37. 37. HÏå TREO ÖËNG THEÁPLUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORT SYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 38. 38. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com36giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhKeåp xaâ göì HB2 ( Beam Clamp HB2)Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân úã 6 võ trñVêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Gang (Cast iron), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PTTProduct CodeMaä saãn phêím PTTGProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)PTT10 PTTG10 M10PTT12 PTTG12 M12PTT16 PTTG16 M16PTT PTTG PTTG2000N 950N 2000N 2500N 700N 800N2000N 950N 2000N 2500N 700N 800NKeåp xaâ göì duâng taãi nùång ( Heavy Duty Beam Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 6.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PTTNProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)PTTN16 M16
 39. 39. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåp xaâ göì C/Keåp giûä öëng( Applicable Hanger/C-Clamp/CR Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Keåp xaâ göì treo àeân ( Suspending Beam Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PTDProduct CodeÀöå daây theáp xaâ göì(mm)PTD6 20KC1KC2KC3 CRPTD6Maä saãn phêím KC1Product CodeMaä saãn phêím KC2Product CodeMaä saãn phêím KC3Product CodeKC1 KC2 KC3Maä saãn phêím CRProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)CR21 21CR27 27CR34 34CR42 42CR49 49CR60 6037giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 40. 40. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comD1D2D338Keåp xaâ göì D ( Purlin Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím Keåp DProduct CodeGoác nghiïngAngle (Àöå)D1 0D2 15D3 345 (-150)Keåp xaâ göì chûä H ( H Beam Clamp)Vêåt liïåu: Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêím PTTHProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)PTTH10 M10PTTH12 M12PTTH16 M16giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 41. 41. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåpgaâixaâgöìduângchoöëngluöìndêyàiïånPVC/caápàiïån ( Cable/PVCConduitSnapClip)Vêåt liïåu: Theáp (Steel)Maä saãn phêímKeåp gaâi öëng luöìndêy àiïån PVC/ Caápàiïån vaâo xaâ göìProduct CodeKñch thûúácöëngConduit Size(mm)Àöå daây xaâ göìThickness ofBeam(mm)KGXG19 19 5 - 8KGXG25 25Keåp treo öëng ( Pipe Hanger/Macrofix Hanger )Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêímPTDNProduct CodeMaä saãn phêímPTDNQProduct CodeMaä saãn phêímPTDNCProduct CodeMaä saãn phêímMacrofix PTDNMProduct CodeKñch thûúácöëngSize (mm)PTDN15 PTDNQ15 PTDNC15 PTDNM15 21PTDN20 PTDNQ20 PTDNC20 PTDNM20 27PTDN25 PTDNQ25 PTDNC25 PTDNM25 34PTDN32 PTDNQ32 PTDNC32 PTDNM32 42PTDN40 PTDNQ40 PTDNC40 PTDNM40 49PTDN50 PTDNQ50 PTDNC50 PTDNM50 60PTDN65 PTDNQ65 PTDNC65 PTDNM65 76PTDN80 PTDNQ80 PTDNC80 PTDNM80 90PTDN100 PTDNQ100 PTDNC100 PTDNM100 114PTDN125 PTDNQ125 PTDNC125 PTDNM125 140PTDN150 PTDNQ150 PTDNC150 PTDNM150 168PTDN200 PTDNQ200 PTDNC200 PTDNM200 216Keåp treo öëng daång K ( K Clip)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím Keåp KProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)KKC19 19KKC25 25KKC31 31PTDNPTDNQPTDNCPTDNM39giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 42. 42. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comKeåp gaá mùåt phùèng K ( Flange Clip)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím KFCProduct CodeKñch thûúác keåpSize (mm)KFC24 24Keåp treo öëng ( Swivel Loop Hanger)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 3 mmMaä saãn phêím PBDNProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)Maä saãn phêím PBDNProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)PBDN15 21 PBDN65 76PBDN20 27 PBDN80 90PBDN25 34 PBDN100 114PBDN32 42 PBDN125 140PBDN40 49 PBDN150 168PBDN50 60 PBDN200 21640giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònhKeåp soáng tön ( Proof Clamp)Vêåt liïåu : SS304 (Stainless steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêím Keåp Soáng TönProduct CodeKñch thûúác Soáng TönSize (mm)KST1820 18 - 20
 43. 43. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåp giûä öëng chûä U ( U Bolt)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Theáp boåc caách àiïån PVC (Insulated PVC coating)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím UBLProduct CodeMaä saãn phêím UBBProduct CodeMaä saãn phêím UBProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)UBL15 UBB15 UB15 21UBL20 UBB20 UB20 27UBL25 UBB25 UB25 34UBL32 UBB32 UB32 42UBL40 UBB40 UB40 49UBL50 UBB50 UB50 60UBL65 UBB65 UB65 76UBL80 UBB80 UB80 90UBL100 UBB100 UB100 114UBL125 UBB125 UB125 140UBL150 UBB150 UB150 168UBL200 UBB200 UB200 216Keåp giûä öëng Omega ( Hole Trap)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêím PODNProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)PODN 15 21PODN 20 27PODN 25 34PODN 32 42PODN 40 49PODN 50 60PODN 65 76PODN 80 90PODN 100 114PODN 125 140PODN 150 168PODN 200 216UBUBBUBL41giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 44. 44. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåNMECHANICALSUPPORTSYSTEMSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comKeåp treo duâng cho treo öëng vaâ ty ( Conduit Clamps With Thread Rod) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mmMaä saãn phêím PTOProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)PTO19 19PTO25 25PTO31 31PTO39 39PTO51 51PTO63 63PTO75 75Giaá àúä thanh caái Busbar trong tuã àiïån ( Busbar Support)Vêåt liïåu: NhûåaMaä saãn phêím SBProduct CodeKñch thûúác thanh àöìngCopper tape size (mm)SB02 5 x 5042Keåp treo öëng kiïíu Clevis ( Clevis Pipe Hanger)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness) : 1.5 mm, 2.0 mmMaä saãn phêím KCLProduct CodeKñch thûúácSize (mm)KCL80 90KCL100 114KCL125 140KCL150 168KCL200 216KCL250 270Keåp giûä 3 dêy caáp ( Trefoil Clamp)Vêåt liïåu : SS304 (Stainless steel), Nhöm (Aluminum)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêím Keåp giûä 3 dêy caápProduct CodeKñch thûúác 1 caápSize (mm)K3C4448 44 - 48giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 45. 45. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG& PHUÅ KIÏåNUNISTRUT/C-CHANNEL& FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 46. 46. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comThanh chöëng àa nùng/Àêìu chuåp thanh chöëng àa nùng( SlottedUniStrut/DoubleUniStrut/PlasticUniStrutEndCap)Tiïu chuêín (Standard): BS EN ISO 1461:1999 (British)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanizedsteel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel)Àöå daây (Thickness): 2.0mm ,2.5 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó BS EN ISO 1461:1999/thöng tin taãi troång an toaân vaâ taãi catalog tûâwebsite www.vattudien.vn)Maä saãn phêím UCS(Coá àuåc löî)Product CodeMaä saãn phêím UC(Khöng àuåc löî)Product CodeKñch thûúácSize (mm)UCS4141 UC4141 41 x 41 x 3000UCS4121 UC4121 41 x 21 x 3000DUCS4141 DUC4141 82 X 41 X 3000DUCS4121 DUC4121 42 X 41 X 3000BUCS4141 41 X 41BUCS4121 41 X 21UCS UCBUCS4121BUCS414144DUCS/DUCgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 47. 47. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKeåp treo SKI öëng duâng cho thanh chöëng àa nùng ( SKI Clip)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi catalog tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)SKI15 21SKI20 27SKI25 34SKI32 42SKI40 49SKI50 60SKI65 76SKI80 90SKI100 114Keåp treo öëng duâng cho thanh chöëng àa nùng( One Piece Strut Clamp)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mmMaä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác öëngSize (mm)PTU19 19PTU25 25PTU31 31PTU39 39PTU51 51PTU63 63PTU75 7545giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 48. 48. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comTùæc - kï tûúâng ( Bolt Anchor)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi catalog tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)TKT6 M6TKT8 M8TKT10 M10TKT12 M12TKT16 M16Àêìu gaâi loâ xo duâng cho thanh chöëng àa nùng( Long Spring Nut)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi catalog tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch cúä ty renThread rod size (mm)DGLX6 M6DGLX8 M8DGLX10 M10DGLX12 M12DGLX16 M16Ty ren chêët lûúång cao/Bõt àêìu ty ren ( GoodQualityThreadedRod/PlasticEndCap)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)(XemchitiïëtChûángchóchêëtlûúångJISB1051(Japan)/TCVN197:2002vaâtaãicatalog tûâwebsitewww.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeMaä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácSize (mm)Àöå daâiLength (mm)TY6 BTY6 M6 1000/2000/3000TY8 BTY8 M8 1000/2000/3000TY10 BTY10 M10 1000/2000/3000TY12 BTY12 M12 1000/2000/3000TY 16 BTY 16 M 16 1000/2000/3000TYBTYTùæc - kï àaån ( Drop In Anchor)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi catalog tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)TK6 M6TK8 M8TK10 M10TK12 M12TK16 M1646Hûúáng dêîn caách lùæp àùåtgiaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 49. 49. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comKhúáp nöëi ty ren ( Coupling Nut)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)KNT8 M8KNT10 M10KNT12 M12KNT16 M16Tay àúä ( Cantilever Arm)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Àöå daây (Thickness): 2.0 mm, 2.5mmMaä saãn phêím(Loaåi coá àuåc löî)41 x 21 x 2mm/2.5 mmTay àúä àúnProduct CodeMaä saãn phêím(Loaåi coá àuåc löî)41 x 41 x 2mm/2.5 mmTay àúä àúnProduct CodeMaä saãn phêím(Loaåi coá àuåc löî)41 x 21 x 2mm/2.5 mmTay àúä àöiProduct CodeMaä saãn phêím(Loaåi coá àuåc löî)41 x 41 x 2mm/2.5 mmTay àúä àöiProduct CodeÀöådaâitayàúä(mm)TD21150 TD41150 TDD21150 TDD41150 150TD21200 TD41200 TDD21200 TDD41200 200TD21250 TD41250 TDD21250 TDD41250 250TD21300 TD41300 TDD21300 TDD41300 300TD21400 TD41400 TDD21400 TDD41400 400TD21450 TD41450 TDD21450 TDD41450 450TD21550 TD41550 TDD21550 TDD41550 550TD21600 TD41600 TDD21600 TDD41600 600TD21650 TD41650 TDD21650 TDD41650 650TD21700 TD41700 TDD21700 TDD41700 700TD21750 TD41750 TDD21750 TDD41750 75047TDTDDTùæc kï chuöìn duâng cho bï töng - Loaåi chõu taãi nùång( Heavy Duty Concrete Insert)Vêåt liïåu: Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)(Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác ty renThread rod size (mm)TKC8 M8TKC10 M10TKC12 M12TKC16 M16TKC20 M20giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 50. 50. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comCVL1066 CVL1036 CVL1031CVL1067 CVL1028 CVL1358Àïåm vuöng - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng( Flat Plate Fittings)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúácBolt SizeKñch thûúác löîHole (mm)Maä saãn phêímProduct CodeCVL1062 M8 9 mm CVL1069CVL1063 M10 11 mm CVL1010CVL1064 M12 14 mm CVL1011Àïåm hònh - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng( Flat Plate Fittings)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác löîHole & Slot Width(mm)Khoaãng caách löîHole Spacing(mm)Àöå röångWidth(mm)Àöå daâyThickness(mm)CVL1065 14 20.5 mmtûâ àêìu48 mmtûâ giûäa40/41 6CVL1066 14 40/41 6CVL1067 14 40/41 6CVL1036 14 40/41 6CVL1031 14 40/41 6CVL1028 14 40/41 6CVL1358 14 40/41 6CVL1065CVL1062CVL1069CVL1063CVL1010CVL1064CVL101148giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 51. 51. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comÀïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng( Angular Fittings)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêímProduct CodeA BCVL1130 168 mm 102 mmCVL1131 219 mm 152 mmÀïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng( Angular Fittings)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác löîHole & Slot Width(mm)Khoaãng caách löîHole Spacing(mm)Àöå röångWidth(mm)Àöå daâyThickness(mm)CVL1068 14 20.5 mmfrom end48 mm on centre40 or 41 6CVL1026 14 40 or 41 6CVL1326 14 40 or 41 6CVL1325 14 40 or 41 6CVL1749 14 40 or 41 6CVL1747 14 40 or 41 6CVL1359 14 40 or 41 6CVL1068CVL1026 CVL1749 CVL1747CVL1326 CVL1325 CVL135949giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 52. 52. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comÀïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng( Angular Fittings)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä Saãn PhêímProduct CodeKñch thûúác löîHole & Slot Width(mm)Khoaãng caách löîHole Spacing(mm)Àöå röångWidth(mm)Àöå daâyThickness(mm)CVL1713 14 20.5 mmtûâ àêìu48 mmtûâ giûäa40/41 6CVL1186-450 14 40/41 6CVL1546-450 14 40/41 6CVL1033 14 40/41 6CVL1035 14 40/41 6CVL1034 14 40/41 6CVL1331 14 40/41 6CVL1332 14 40/41 6CVL1033CVL1331CVL1035CVL1332CVL1186-450CVL1546-450CVL103450giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 53. 53. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.comÀïåm chûä U - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng( “U” Shape Fittings)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác löîHole & Slot Width(mm)Khoaãng caách löîHole Spacing(mm)Àöå röångWidth(mm)Àöå daâyThickness(mm)CVL4376 14 20.5 mmtûâ àêìu48 mmtûâ giûäa40/41 6CVL4376-A 14 40/41 6CVL4377 14 40/41 6CVL1377 14 40/41 6CVL4047 14 40/41 6CVL1047 14 40/41 6CVL1737 14 40/41 6CVL2346 14 40/41 6CVL4376CVL4376-ACVL4377 CVL1377 CVL4047CVL1047CVL1737 CVL234651giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 54. 54. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåNUNISTRUT&FITTINGSVùn Phoâng504 Lï Quang Àõnh, P.1Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ MinhNhaâ maáy50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-3588649684-8-22464699Fax: 84-8-35886505Email: sales@catvanloi.comprojectsales@catvanloi.comlemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.comÀïåm chûä Z - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng( “Z” Shape Fittings)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác löîHole & Slot Width(mm)Khoaãng caách löîHole Spacing(mm)Àöå röångWidth(mm)Àöå daâyThickness(mm)CVLZB01 14 20.5 mmtûâ àêìu48 mmtûâ giûäa40/41 6CVL4045 14 40/41 6CVL1045 14 40/41 6CVLZB04 14 40/41 6Keåp xaâ göì - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng( Beam Clamps)Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel)Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel)Maä saãn phêímProduct CodeKñch thûúác löîHole & Slot Width(mm)Khoaãng caách löîHole Spacing(mm)Àöå röångWidth(mm)Àöå daâyThickness(mm)CVL1272 14 20.5 mmtûâ àêìu48 mmtûâ giûäa40/41 6CVL1271 14 40/41 6CVL1796 14 40/41 6CVL1045CVL4045 CVLZB01 CVLZB04CVL1272 CVL1271 CVL179652giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh

×