SlideShare a Scribd company logo

เครื่องขยายเสียงเมกาโฟน

noosun
noosun
1 of 4
Download to read offline
P r o j e c t          à¤Ã×ͧ¢ÂÒÂàÊÕ§
            è
          àÁ¡Ò⿹

    ÊíÒËÃѺã¹â¤Ã§§Ò¹¹Õé¡ç์¹ä»ã¹·Ò§»ÃÐ
ËÂÑ´ ´Ñ§ áÅÐäÁ‹à¾Õé¹ àÊÕ§´Ñ§áµ‹¡Ô¹¡íÒÅѧ§Ò¹
µèíÒ »ÃÐËÂÑ´¶‹Ò¹ÍÕ¡µ‹Ò§ËÒ¡...
      ËÅÒ·‹Ò¹¤§à¤ÂàËç¹ÍØ»¡Ã³¨íҾǡàÁ¡Ò⿹ËÃ×Í
â·Ã⢋§·ÕÊоÒÂäËÅ‹áŌǡçÁäÁ¤ÁÒ¾Ù´ËÃ×Í¡¢Ö¹¾Ù´àÅ àÊÕ§
     è         Õ        é
Áѹ·íÒäÁ¶Ö§´Ñ§áÅзíÒäÁ㪌¶Ò¹á¤‹ 4 ¡ŒÍ¹ ᵋ㪌䴌໚¹Çѹ æ
               ‹
·‹Ò¹¡çÅͧ͋ҹº·¤ÇÒÁ¹Õ´áŌǨÐÃÙÇÒÂѧÁÕà¾ÒàÇÍÏáÍÁ»Š·äÁ‹
            é Ù   Œ‹           Õè
¡Ô ¹ ä¿ÍÂÙ‹ áÅз‹ Ò ¹ÍÒ¨¨Ðà¤Âä´Œ ÂÔ ¹ ¤í Ò Ç‹ Ò “PWM
Amplifier” ÁÒºŒÒ§áÅŒÇ áÅÐÍÒ¨¨Ðà¤Âä´ŒÃËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹
                     ٌ
¢Í§ÁѹNjÒ໚¹Âѧä§

¡Ò÷íÒ§Ò¹
      ´Ùû·Õè 1 ໚¹¡ÒüÊÁÊÑ­­Ò³ÃÙ»¤Å×¹«Ò¹à¢ŒÒä»
       Ù               è
ÃÇÁ¡ÑºÊÑ­­Ò³¾ÑÅ«ËÃ×Í·Õà¢Òà¡¡Ñ¹Ç‹Ò “¡ÒüÊÁ¤Å×¹·Ò§
              è            è
¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§¢Í§¾ÑÅ«(PWM : Pulse Width Modulation) ¤×ͨÐ
¼ÊÁÊÑ­­Ò³àÊÕ§¸ÃÃÁ´Ò«Öè§à»š¹ÃÙ»«Ò¹ãˌࢌÒä»ÃÇÁ¡Ñº
ÊÑ­­Ò³¾ÑÅ« áŌǷíÒãˌʭ­Ò³«Ò¹à´ÔÁ¹Ñ¹ËÒÂä»àËÅ×Íᵋ
             Ñ       é
¾ÑÅ« ·ÕèÊíҤѭ¤×Í ÊÑ­­Ò³¾ÑÅ«·Õè¨ÐÊÌҧ¢Öé¹ÁÒ¹Ñ鹨еŒÍ§ÁÕ
¤ÇÒÁ¶Õʧ ໚¹Êͧ෋ҢͧÊÑ­­Ò³áÅÐǧ¨Ã¢ÂÒªش¹Õé Âѧ㪌
    è Ù
ÍÔàÅç¡·Ã͹ԤʏÊÇÔ·ªà¢ŒÒÁÒËÇÁ´ŒÇÂ
                               ÃÙ»·Õè 1 ÃÙ»áÊ´§¡ÒüÊÁÊÑ­­Ò³ÃÙ»¤Å×¹«Ò¹à¢ŒÒä»ÃÇÁ¡ÑºÊÑ­­Ò³¾ÑÅ«
                                                è
      ¨Ò¡ºÅçÍ¡ä´ÍÐá¡ÃÁã¹ÃÙ»·Õè 2 ¨Ð໚¹¡Ò÷íÒ§Ò¹    (PWM : Pulse Width Modulation)


www.cewmag.com
P r o j e c t
                      ÃÙ»·Õè 2 ºÅçÍ¡ä´ÍÐá¡ÃÁ¢Í§à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»ŠàÁ¡Ò⿹


¤Ã‹ÒÇ æ ¢Í§à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»Šª¹Ô´¹Õé àÁ×ÍÍÔ¹¾Ø·ªÍµÅ§¡ÃÒÇ´ ÊÇÔ·ª
                  è                ÅѡɳкÃÔ´¨áÍÁ»Š ¹Ñ¹¡çËÁÒ¤ÇÒÁÇ‹Ò ÅíÒ⾧¨Ð¶Ù¡¢Ñº´ŒÇÂ
                                                è
                                ○
Sa ¨Ðµ‹Í¡Ñºä¿ºÇ¡áÅÐÁÕ¡ÃÐáÊ I2 äËż‹Ò¹ R7 ࢌÒ仪ÒϨ        áç´Ñ¹à·‹Ò¡Ñº«Ñ¾¾ÅÒÂáÅШСԹ¡ÃÐáÊÊÙ§Êش໚¹ª‹Ç§ æ
                                ○
                                ○
änj㹠C7 ¨¹¡Ç‹Òáç´Ñ¹µ¡¤Ã‹ÍÁ C7 ¨Ð෋ҡѺ¨Ø´ threshold             »ÃСÒ÷Õè 2 «Ö§¨Ð໚¹¨Ø´ÃÇÁ¢Í§¡Ò÷íÒ§Ò¹·Ñ§ËÁ´
                                                 è              é
                                ○
                                ○
                                ○
¢Í§ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏÊÇÔ·ªáÅÐàÁ×Í Sa µ‹Í¡Ñº ¡ÃÒÇ´¡¨Ðµ‹Í R7
                è          ç        ¤×Í ÊÑ­­Ò³·ÕàËÅÕÂÁ¨Ò¡ L1 áÅÐ L2 ¡ç¨ÐÁÒÃÇÁࢌҴŒÇÂ
                                           è è
                                ○
                                ○
ŧ¡ÃÒÇ´ µÍ¹¹Õé C7 ¡ç¨Ð¤ÒÂÃШØáç´Ñ¹·Õµ¡¤Ã‹ÍÁ C7 ¡ç¨Ð
                      è            ¡Ñ ¹ ÅШж٠·í Ò ãËŒ Í ÂÙ‹ ã ¹ÅÑ ¡ ɳÐÊÑ ­ ­Ò³ä«¤ ¹Ù ä «¤ ´ ÍÅ
                                ○
                                ○
Å´µèÒŧ෋Ҩش threshold ¢Í§ÍÔàÅç¡·Ã͹ԤʏÊÇÔ·ª «Ö§¨Ð·íÒ
   í                        è       (Sinusoidal) «Ö§¨ÐÃÇÁ¡Ñ¹·ÕÅÒ⾧ áÅÐ L1 ¡Ñº L2 ÂѧÁÕ¼Å
                                           è        è í
                                ○
                                ○
§Ò¹ÊÅѺ¡Ñ¹ä»àª‹¹¹ÕàÃ×ÍÂ æ «Ö§¨Ð·íÒãˌ䴌¤ÇÒÁ¶Õû¤Å×¹ÊÕàË
          é è   è           èÙ è è      µ‹Í¤ÇÒÁ¶ÕèÎÒÏâÁ¹Ô¤ (Harmonic) ¢Í§ÊÑ­­Ò³ÊÕèàËÅÕèÂÁ
                                ○
                                ○
ÅÕÂÁ෋ҡѺ 50 KHz ¢Ö¹ä» «Ö§¡íÒ˹´ä´Œ¨Ò¡¤‹Ò¢Í§ R7 ¡Ñº
  è          é   è                   50KHz ´ŒÇ ¡Å‹ÒǤ×Í ¨Ðª‹ÇÂÅ´¤ÇÒÁ¶ÕÎÒÏâÁ¹Ô¤Å§ËÃ×ͨÐ
                                                         è
                                ○
                                ○
                                ○
C7 àÁ×ÍÊÑ­­Ò³ÍÔ¹¾Ø·à¢ŒÒÁҨзíÒãËŒà¡Ô´¡ÃÐáÊ I1 à¾ÔÁ¢Ö¹
    è                        è é     ¡Ñ¹äÁ‹ãËŒÁ¤ÇÒÁ¶ÕÎÒÏâÁ¹Ô¤à¡Ô´¢Ö¹
                                        Õ    è         é
                                ○
                                ○
«Ö§¡ÃÐáÊ I1 ¹Õ¨Ð令Ǻ¤ØÁ¡ÒêÒèáÅФÒ»ÃШآͧ C7
 è       é                               àÃÒÁÒ´Ùǧ¨ÃÊÁºÙóã¹ÃØ»·Õè 3 ¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò ÊíÒËÃѺǧ¨Ã
                                ○
                                ○
Í‹ҧàËÁÒÐÊÁ´ŒÇ áÅÐÂѧ¤Çº¤ØÁÊÑ­­Ò³¾ÑÅ«·¨ÐÍÍ¡ÁÒ·Ò§
                        Õè          ¹Õàé ¹Œ¹ä»ã¹·Ò§ãªŒà»š¹àÁ¡Ò⿹ËÃ×Íâ·Ã⢋§·Õ㪌µÒÁ·ÕÊÒ¸ÒóÐ
                                                          è   è
                                ○
                                ○
ÅíÒ⾧´ŒÇ                              ·ÑÇ仨֧µŒÍ§ÁÕǧ¨ÃäºÍÑÊãËŒ¡º¤Ò»Ò«ÔàµÍÏäÁ¤ (electrostatic)
                                    è               Ñ
                                ○
                                ○
     ÂѧÁÕËÅÑ¡¡ÒÃÍÕ¡ 2 ¢ŒÍ¤×Í »ÃСÒÃááÊÇÔ·ª Sb        «Ö§¨ÐÁÕ R1 ໚¹µÑÇäºÍÑÊáç´Ñ¹ãËŒ¡ºäÁ¤áÅÐÊÑ­­Ò³¨Ð¶Ù
                                   è                    Ñ
                                ○
                                ○
                                ○
¨Ð·íÒ§Ò¹ã¹ÅѡɳСÅѺà¿Ê¡Ñ¹¡Ñº Sa áÅШÐ໚¹¡ÒÃà¾ÔÁ      è    ¤Ñ»»ÅÔ§¼‹Ò¹ C1 ÁÒࢌҷÕè VR1 «Ö§à»š¹âÇÅÅØÁáÅФѻ»ÅÔ§¼‹Ò¹
                                       é               è    ‹     é
                                ○
                                ○
áç´Ñ¹ÊÑ­­Ò³ PWM ·Õè¨ÐÍÍ¡ÅíÒ⾧´ŒÇ«Ö觷íҧҹ㹠          C4 ä»à¢ŒÒ·Õ¢Ò 3 ¢Í§ IC1 áÅÐ ¨Ð¢ÂÒÂáç´Ñ¹ãˌʧ¢Ö¹
                                         è                        Ù é
                                ○
                                ○
                      ÃÙ»·Õè 3 ǧ¨ÃÊÁºÙó¢Í§à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»ŠàÁ¡Ò⿹


                                                       COMPUTERS ELECTRONICS WORLD
P r o j e c t
                   ÃÙ»·Õè 4 ÅÒ»ÃÔé¹·¢Í§à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»ŠàÁ¡Ò⿹
                    ÃÙ»·Õè 5 áÊ´§¡ÒÃŧÍØ»¡Ã³º¹á¼‹¹»ÃÔé¹·
«Ö§¨ÐÁÕ¡ÃÐáÊÍÍ¡ÁÒ·Ò§¢Ò 6 ¼‹Ò¹ R6 áÅСÃÐáʹըÐÁÒ
 è                       é      ÁÒ¹íÒ¡ÃÐáÊ·íÒ§Ò¹ÍÕ¡ ã¹¢³Ðà´ÕÂǡѹ Q2,Q3 ¡ç¨ÐËÂØ´¹íÒ
                             ○
·ÃÔ¡·Õ¢Ò 13 ¢Í§ IC2(S1) ·íÒãËŒ S1 µ‹Í俺ǡ C7 ¡ç¨Ð
   è                            ¡ÃÐáÊ «Ö§àÁ×Í C7 ªÒϨ»ÃШءÒ÷íÒ§Ò¹¡ç¨Ðǹä»àª‹¹¹ÕàÃ×ÍÂ
                                    è è                     é è
                             ○
                             ○
ªÒϨ»ÃШØàÁ×Íáç´Ñ¹µ¡¤Ã‹ÍÁ C7 ÊÙ§¢Ö¹ ·íÒãËŒÁáç´Ñ¹ÊÙ§
       è           é     Õ        æ áÅÐ໚¹¼Å·íÒãËŒ Q1-Q4 äÁ‹Ã͹ à¾ÃÒÐäÁ‹ä´Œ·Ò§Ò¹ µÅÍ´
                                              Œ        í
                             ○
                             ○
¾ÍáŌǡçÁÒ·ÃÔ¡·Õ¢Ò 12 ¢Í§ Ic2 (S2) áÅÐÁÒ·ÃÔ¡·Õ¢Ò 6
          è               è     àÇÅÒàËÁ×͹à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»Š·Ç æ ä» áÅÐÂѧ¨Ñ´äºÍÑÊÍÂÙ㹤ÅÒÊ
                                            Ñè             ‹
                             ○
                             ○
                             ○
¢Í§ IC2(S4) ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹àÅ áÅÐ S2 ¨Ðµ‹Íŧ¡ÃÒÇ´ C7        D ÍÕ¡´ŒÇ «Ö§¡Ò÷íÒ§Ò¹ã¹ÍѵÃÒ¤ÇÒÁàÃçÇËÃ×ͤÇÒÁ¶Õè 50 KHz
                                     è
                             ○
                             ○
¨Ð¤Ò»ÃШØáÅÐ S4 ¡ç¨Ðµ‹Íǧ¨Ã Q2,Q3 ¡ç¨Ð·íҧҹ㹢³Ð·Õè         ä´âÍ´ D3-D6 ¨Ð໚¹µÑÇ»‡Í§¡Ñ¹áç´Ñ¹«Ö§à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
                             ○
                             ○
S2 µ‹Íǧ¨ÃÍÂÙ¹¹¨Ð·íÒãËŒ¢Ò 5 ¢Í§ IC2(S3) ¶Ù¡µ‹Íŧ¡ÃÒÇ´
        ‹ Ñé                      ÂغµÑǢͧàÊŒ¹áçáÁ‹àËÅç¡ ¨Ò¡ L1,L2 äÁ‹ãËŒÂ͹¡ÅѺÁÒࢌÒ
                                                     Œ
                             ○
                             ○
                               ·Õ¢Ò C ¢Í§ Q1-Q4 «Ö§¶ŒÒäÁ‹ÁÕ D3-D6 áŌǷÃÒ¹«ÔÊàµÍÏÁÕ
                                è          è
                             ○
S3 ¡ç¨ÐµÑ´Ç§¨Ã Q1,Q4 ¡çËÂØ´¹íÒ¡ÃÐáÊ àÁ×Íáç´Ñ¹·Õè C7
                    è
                             ○
                             ○
µ¡Å§à»š¹ 0 âÇÅ· ¨Ð·íÒãËŒ S2 µÑ´áÅÐ໚¹¼Å·íÒãËŒ S3      âÍ¡Òʾѧ䴌§ÒÂÁÒ¡ áÅÐáç´Ñ¹·ÕÇÒ¹Õà¡Ô´¨Ò¡¡Ò÷ÕàÃÒàÃÕ¡
                                      ‹        è‹ é        è
                             ○
                             ○
䴌ú俺ǡáÅе‹Íǧ¨ÃáÅÐ S4 ¡ç¨ÐµÑ´·íÒãËŒ Q1,Q4 ¡ÅѺ
  Ñ                             NjҼŢͧ¡ÒÃÂغµÑǢͧàÊŒ¹áçáÁ‹àËÅç¡ (e.m.f :electromotive
                             ○
                             ○
www.cewmag.com                                                    !
P r o j e c t

force) ä´âÍ´ D1,C3,R2 áÅÐ R3 ¨Ð໚¹µÑÇ¡Ãͧä¿ãËŒàÃÕº                          Í‹ҧÊíÒËÃѺáÍÁ»Šª´¹Õ¤Í IC2 áÅÐ L1,L2 ᵋ¡¤§äÁ‹¹Ò¡ÅÑÇ
                                                             Ø é ×         ç   ‹
                                                  ○
                                                  ○
áÅÐ໚¹µÑÇẋ§¼‹Ò¹áç´Ñ¹ãˌ䴌¤ÃÖè§Ë¹Ö觢ͧ«Ñ¾¾ÅÒÂà¾×èÍ                        ÊíÒËÃѺ¹Ñ¡ÍÔàÅç¡·Ã͹Ԥʏ·¡·‹Ò¹¹Ð¤ÃѺ
                                                                Ø
                                                  ○
                                                  ○
äºÍÑÊãËŒ¡º¢Ò 3 (non-inverting) ¢Í§ IC1,R4,R5 ໚¹µÑÇ
         Ñ
                                                  ○
                                                  ○
»‡Í¹¡ÅѺẺźáÅÐ໚¹µÑÇ¡íÒ˹´ÍѵÃÒ¡ÒâÂÒ¢ͧ Ic1                            ¡Ò÷´ÊͺáÅйíÒä»ãªŒ§Ò¹
                                                  ○
                                                  ○
änj෋ҡѺ¢Ò 83 à·‹Ò «Ö§¨Ð·íÒãËŒäÁâ¤Ã⿹ÁÕ¤ÇÒÁäÇ㹡ÒÃ
                        è                                ¡Ò÷´Êͺ ¡çàÃÔÁ¨Ò¡»‡Í¹ä¿à¢ŒÒà¤Ã×ͧáÅŒÇàÍÒäÁ¤
                                                                è         è
                                                  ○
                                                  ○
ÃѺ´Õ¾ÍÊÁ¤Çà ᵋ¶Ò໚¹áËÅ‹§¨‹ÒÂÊÑ­­Ò³·ÕÁàÕ ÍŒÒ·¾·ÍÔÁ¾Õ
                    Œ                     è   Ø       ÁÒµ‹Í´Ù áÅŒÇà˧âÇÅÅØ‹Á´Ù¾Ù´áŌǨÐä´ÂÔ¹àÊÕ§¾Ù´ÍÍ¡·Ò§
                                                  ○
                                                  ○
                                                  ○
á´¹«Ê§àª‹¹ ¨Ò¡¨Ù¹à¹ÍÏ ËÃ×Íà·»¨ÐµŒÍ§à¾ÔÁ¤‹Ò¢Í§ R4 ãËŒ
       Ù                                 è            ÅíÒ⾧áÊ´Ç‹Òǧ¨Ã·íÒ§Ò¹áÅŒÇ ¶ŒÒà¡Ô´äÁ‹´Ñ§¡çÅͧËÒ´ÙÇ‹ÒãÊ‹
                                                  ○
                                                  ○
ÊÙ§¢Ö¹ä»ÍÕ¡ C5 ¨Ð໚¹µÑÇ»‡Í¹¡ÅѺẺ PWM áÅÐ IC2
   è                                                ÍØ»¡Ã³¼´ËÃ×ÍÊÅѺ¢ÑǺŒÒ§ËÃ×Íà»Å‹Ò ¶ŒÒ·Ø¡Í‹ҧ»¡µÔ¡áÊ´§
                                                         Ô    é               ç
                                                  ○
                                                  ○
¨ÐäÁ‹ãªŒáºº CMOS ¸ÃÃÁ´Òᵋ¨Ð㪌 IC Ẻ high speed                           Ç‹ÒÅÒ»ÃÔ¹·ÍÒ¨¨Ð¢Ò´¨Ø´ã´¨Ø´Ë¹Ö§ ËÃ×ͺѴ¡ÃÕäÁ‹µ´ËÃ×ÍÍÒ¨
                                                        é           è       Ô                                                  ○
                                                  ○
ઋ¹àºÍÏ 74HC4066 «Ö§¨ÐÁÕ¤ÇÒÁäÇ㹡ÒÃÊÇÔ·ªä´ŒÊ§ÁÒ¡
                         è                    Ù      ¨ÐºÑ´¡Ãժ͵¡Ñ¹¡çä´ŒµÃǨ´ÙãËŒ´Õ áŌǷ‹Ò¹ÍÒ¨¨Ð´Ñ´á»Å§·íÒ
                                                          

                                                  ○
                                                  ○
¶ŒÒ㪌 CMOS ¸ÃÃÁ´Ò ¨Ð·íÒãËŒ¡ÒÃÊÇÔ·ªªŒÒ໚¹¼Å·íÒãËŒ                          ໚¹â·Ã⢋§ËÃ×ÍàÁ¡Ò⿹¡ç͹à´ÕÂǡѹ¹Ñ¹áËÅÐ ´Ñ´á»Å§·íÒ
                                                                 Ñ     è
                                                  ○
                                                  ○
                                                  ○
Q1,Q4 ËÃ×Í Q2,Q3 ·íÒ§Ò¹¤ŒÒ§àÁ×ͧ໚¹àª‹¹¹ÕáÅŒÇ áç´Ñ¹       è         é        ´ÙáŌǨÐàËç¹»ÃÐ⪹ÁÒ¡ÁÒÂàÅ·Õà´ÕÂÇ á¶ÁÂѧ䴌¤ÇÒÁÃÙáÅÐ
                                                                              Œ
                                                  ○
                                                  ○·Ñ§ËÁ´áÅСÃÐáʨíҹǹÁÒ¡¨ÐäËż‹Ò¹·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÏàËÅ‹Ò
  é                                                 »ÃÐʺ¡Òóà¾ÔÁ¢Ö¹´ŒÇ ´Õ¡Ç‹Ò仫×͵ÒÁÌҹ໚¹ä˹ æ .
                                                           è é        é
                                                  ○
                                                  ○
¹Õ໚¹àÇÅÒ¹Ò¹à¡Ô¹ä» ·íÒãËŒ·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÏÃ͹áÅÐäËÁŒä»ä´Œ
 é                                     Œ
ã¹·ÕÊ´ ǧ¨Ã¹Õ㪌áç´Ñ¹á¤‹ 6 V ¤×ͨҡ¶‹Ò¹ 4 ¡ŒÍ¹ áÅÐ
     è Ø         é
¡Ò÷Õè · ÃÒ¹«Ô Ê àµÍÏ ·í Ò §Ò¹áµ‹ ŠФÃÑé § ¡Ô ¹ ¡ÃÐáÊ»ÃÐÁÒ³
700MA «Ö§¶ŒÒ㪌§Ò¹µÔ´µ‹Í¡Ñ¹à»š¹àÇÅÒ¹Ò¹ æ ¨Ð㪌§Ò¹ÍÂÙ‹
           è                                                 ÃÒ¡ÒÃÍØ»¡Ã³
ä´Œ 24 ªÑÇâÁ§ ᵋ¶Ò㪌ºÒ§äÁ‹ãªŒºÒ§¡çÍÂÙä´ŒËÅÒÂÇѹàÅ·Õà´ÕÂÇ
        è           Œ Œ         Œ       ‹
áÅÐáç´Ñ¹·Õ»Í¹ãËŒ¡ºÇ§¨ÃäÁ‹¤ÇÃà¡Ô¹ 7V à¾ÃÒÐÊÇÔ·ªã¹
             è ‡        Ñ                              µÑǵŒÒ¹·Ò¹ ¢¹Ò´ 1/4 Çѵµ 5%
                                                     R1,R4       2.2 KW
IC2 ¨ÐäÁ‹·Ò§Ò¹ ÊíÒËÃѺ L1,L2 ¡çÊҤѭÁÒ¡¨ÐµŒÍ§¼‹Ò¹¡ÃÐáÊ
          í                    í                      R2,R3,R7     100KW
ä´Œ 3 A áÅÐäÁ‹Á¡ÒÃÍÔÁµÑǢͧàÊŒ¹áçáÁ‹àËÅç¡´ŒÇÂàÅ×͡㪌
                   Õ è                                 R5        180KW
                                                     R6        22KW
᡹à·ÍÏÃÍ´¨Ð´Õ·Ê´ ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»Š¹¡ä´Œ
                     Õè Ø                       Õé ç     R8,R9       1KW
¡Å‹ÒÇÁÒ¨¹ËÁ´áÅŒÇ ¡ç¤§¨Ð¶Ö§¡ÒÃÊÌҧºŒÒ§¡ÒÃÊÌҧ                              R10-R13      68W
         ¡ÒÃÊÌҧ¡ç¤§àËÁ×͹ǧ¨ÃÍ×¹ æ ¤×Í ¨ÐµŒÍ§·íÒ»ÃÔ¹· è               é     R14-R17      39W
                                                     VR1        10KA âÇÅÅØÁ
                                                                   ‹
àÊÕ¡‹Í¹áººÅÒ»ÃÔ¹·¡áÊ´§äÇŒã¹ÃÙ»·Õè 4 áÅСÒÃŧÍØ»¡Ã³
                    é ç                                L1,L2       40 mH 3A
¡çáÊ´§äÇŒã¹ÃÙ»·Õè 5 ¡ÒÃãÊ‹Í»¡Ã³¹¹¡çãËŒ´¢Ç´Ù¢ÒµíÒá˹‹§  Ø      Ñé     Ù Ñé          µÑÇà¡çº»ÃШØ
                                                     C1,C2,C4     .01mF 50 V äÁÅ‹ÒÏ
ãËŒ´´ÇÂáÅÐãÊ‹¨Á¡‹Í¹à»š¹Íѹ´ÑºáááŌǤ‹ÍµÒÁ´ŒÇ R,C
    Õ Œ           Ñé                                    C3        47mF 16V ÍÕàÅç¤âµÃäŵԤʏµÇ¹Í¹
                                                                           Ñ
áÅзÃÒ¹«ÔÊàµÍÏ ÊØ´·ŒÒ¡ç L ÊíÒËÃѺ L ¹Ñ鹡çãËŒãʋ᡹                          C5        180pF à«ÍÃÒÁÔ¤
à·ÍÏÃÍ´¢¹Ò´àÊŒ¹¼‹ÒÈٹ¡Åҧǧ㹠5 ÁÔÅÅÔàÁµÃ 㪌ÅÇ´                          C6        1mF 16V ÍÕàÅç¤âµÃäŵԤʏµÇ¹Í¹
                                                                          Ñ
                                                     C7        330pF à«ÍÃÒÁÔ¤
àºÍÏ 22 ¾Ñ¹ãËŒÃͺ᡹¾Í»ÃÐÁÒ³áÅŒÇÇÑ´´Ùãˌ䴌 40uH                            C8        4700mF 16V ÍÕàÅç¤âµÃäŵԤʏµÇ¹Í¹
                                                                            Ñ
ËÃ×ͶŒÒäÁ‹Áà¤Ã×ͧÇÑ´¡çãËŒ¾¹¾Í´ÕËÒ§¡Ñ¹ÃͺÅÐ 2 ÁÔÅÅÔàÁµÃ
            Õ è            Ñ      ‹                     ÍØ»¡Ã³ÊÒáÖ觵ÑǹíÒ
ãËŒàµçÁǧáËǹ¡ç¾Í໚¹Íѹ㪌䴌 ËÃ×ͨÐ㪌᡹à¿ÍÏäô¢Í§                         D1,D2       1N4001
                                                     D3 - D8      1N4148
ÇÔ·ÂظÃÃÁ´ÒµÑ´ÁÒÂÒÇ¢¹Ò´ 2 ૹµÔàÁµÃ áŌǾѹ´ŒÇÂÅÇ´                            T1,T2       BD131 ËÃ×Í BD226
àºÍÏ 18 ãËŒàµçÁá·‹§ 2 ªÑ¹ ¡ç¨Ðä´Œ¤Ò»ÃÐÁÒ³ 40uH áÅÐ é         ‹                T3,T4       BD132 ËÃ×Í BD227
                                                     IC1        CA3130
·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÏ¡äÁ‹µÍ§ãʋἋ¹ÃкÒ¤ÇÒÁÌ͹¡çä´Œ à¾ÃÒÐäÁ‹
               ç Œ                                     IC2        74 HC 4066
¤‹ÍÂÌ͹෋Òäà ᵋ¢Í์¹¹Ð¤ÃÑºÇ‹Ò IC2 ¹Ñ鹨еŒÍ§à»š¹                           Í×è¹ æ
HCMOS ¤×Í ª¹Ô´ High speed àºÍÏ 74 HC 4066 ¨Ö§¨Ð                             ẵàµÍÃÕè 6V ÅíÒ⾧ÎÍϹ 10W ¤Í¹à´¹àÇÍÏäÁ¤ »ÃÔ¹·
                                                                             é
                                                     ÏÅÏ
㪌䴌¹Ð¤ÃѺ ᵋ¶Ò໚¹àºÍÏ CD4066 ¸ÃÃÁ´Ò㪌äÁ‹ä´Œà¾ÃÒÐ
                  Œ
¤ÇÒÁàÃçÇ㹡Òà Speed ¹Ñ¹ªŒÒÍÂÙ‹ ¨§¨íÒäÇŒÇÒ·ÕÊҤѭÁÕÍÂÙ‹ 2
                            é           ‹ è í

                                                                     COMPUTERS ELECTRONICS WORLD

Recommended

คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น
คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นsecretion
 
Patana samaroh bihaar
Patana samaroh bihaarPatana samaroh bihaar
Patana samaroh bihaarSaurav Singh
 
ENC Times-April 25, 2018
ENC Times-April 25, 2018ENC Times-April 25, 2018
ENC Times-April 25, 2018ENC
 
ENC Times-January 23,2018
ENC Times-January 23,2018ENC Times-January 23,2018
ENC Times-January 23,2018ENC
 
Healty weight-loss tips
Healty weight-loss tipsHealty weight-loss tips
Healty weight-loss tipsMukesh Kumar
 
Jagruk janta hindi news paper
Jagruk janta hindi news paperJagruk janta hindi news paper
Jagruk janta hindi news paperJagrukJanta
 

More Related Content

What's hot

Jagruk janta 21-27 april 2021
Jagruk janta 21-27 april 2021Jagruk janta 21-27 april 2021
Jagruk janta 21-27 april 2021JagrukJanta
 
ENC Times-February 19, 2018
ENC Times-February 19, 2018 ENC Times-February 19, 2018
ENC Times-February 19, 2018 ENC
 
ENC Times-May 05,2017
ENC Times-May 05,2017ENC Times-May 05,2017
ENC Times-May 05,2017ENC
 
Year 9, issue 329
Year 9, issue 329Year 9, issue 329
Year 9, issue 329VIJAY NEWS
 
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-2)
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-2)समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-2)
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-2)Dada Bhagwan
 
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-1)
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-1)समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-1)
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-1)Dada Bhagwan
 
ENC Times-February 02, 2018
ENC Times-February 02, 2018ENC Times-February 02, 2018
ENC Times-February 02, 2018ENC
 
ENC Times-March 31, 2018
ENC Times-March 31, 2018ENC Times-March 31, 2018
ENC Times-March 31, 2018ENC
 
Enc times august 27, 2018
Enc times august 27, 2018Enc times august 27, 2018
Enc times august 27, 2018ENC
 
Year 9, issue 324
Year 9, issue 324Year 9, issue 324
Year 9, issue 324VIJAY NEWS
 
ENC Times-August 24, 2018
ENC Times-August 24, 2018ENC Times-August 24, 2018
ENC Times-August 24, 2018ENC
 
Bankim chandra anandmath
Bankim chandra anandmathBankim chandra anandmath
Bankim chandra anandmathbanvari
 
Year 9, issue 326
Year 9, issue 326Year 9, issue 326
Year 9, issue 326VIJAY NEWS
 
ENC Times-July 18, 2018
ENC Times-July 18, 2018ENC Times-July 18, 2018
ENC Times-July 18, 2018ENC
 
ENC Times-April 04, 2018
ENC Times-April 04, 2018ENC Times-April 04, 2018
ENC Times-April 04, 2018ENC
 
शिक्षा, सवाल और समाधान
शिक्षा, सवाल और समाधानशिक्षा, सवाल और समाधान
शिक्षा, सवाल और समाधानNewstimes Network
 
Year 9, issue 335
Year 9, issue 335Year 9, issue 335
Year 9, issue 335VIJAY NEWS
 

What's hot (19)

Jagruk janta 21-27 april 2021
Jagruk janta 21-27 april 2021Jagruk janta 21-27 april 2021
Jagruk janta 21-27 april 2021
 
ENC Times-February 19, 2018
ENC Times-February 19, 2018 ENC Times-February 19, 2018
ENC Times-February 19, 2018
 
ENC Times-May 05,2017
ENC Times-May 05,2017ENC Times-May 05,2017
ENC Times-May 05,2017
 
Year 9, issue 329
Year 9, issue 329Year 9, issue 329
Year 9, issue 329
 
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-2)
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-2)समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-2)
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-2)
 
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-1)
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-1)समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-1)
समझ से प्राप्त ब्रह्मचर्य (पूर्वार्ध) (Part-1)
 
ENC Times-February 02, 2018
ENC Times-February 02, 2018ENC Times-February 02, 2018
ENC Times-February 02, 2018
 
ENC Times-March 31, 2018
ENC Times-March 31, 2018ENC Times-March 31, 2018
ENC Times-March 31, 2018
 
Enc times august 27, 2018
Enc times august 27, 2018Enc times august 27, 2018
Enc times august 27, 2018
 
Year 9, issue 324
Year 9, issue 324Year 9, issue 324
Year 9, issue 324
 
ENC Times-August 24, 2018
ENC Times-August 24, 2018ENC Times-August 24, 2018
ENC Times-August 24, 2018
 
Bankim chandra anandmath
Bankim chandra anandmathBankim chandra anandmath
Bankim chandra anandmath
 
Year 9, issue 326
Year 9, issue 326Year 9, issue 326
Year 9, issue 326
 
ENC Times-July 18, 2018
ENC Times-July 18, 2018ENC Times-July 18, 2018
ENC Times-July 18, 2018
 
ENC Times-April 04, 2018
ENC Times-April 04, 2018ENC Times-April 04, 2018
ENC Times-April 04, 2018
 
Utthan Quarterly Newsletter January-2012
Utthan Quarterly Newsletter January-2012Utthan Quarterly Newsletter January-2012
Utthan Quarterly Newsletter January-2012
 
शिक्षा, सवाल और समाधान
शिक्षा, सवाल और समाधानशिक्षा, सवाल और समाधान
शिक्षा, सवाल और समाधान
 
Page 6
Page 6Page 6
Page 6
 
Year 9, issue 335
Year 9, issue 335Year 9, issue 335
Year 9, issue 335
 

Viewers also liked

120วัตต์เพาเวอร์แอมป์ อินเตอร์เน็ต
120วัตต์เพาเวอร์แอมป์ อินเตอร์เน็ต120วัตต์เพาเวอร์แอมป์ อินเตอร์เน็ต
120วัตต์เพาเวอร์แอมป์ อินเตอร์เน็ตnoosun
 
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์noosun
 
18 w เครื่องขยายเสียงสำหรับรถยนต์
18 w เครื่องขยายเสียงสำหรับรถยนต์18 w เครื่องขยายเสียงสำหรับรถยนต์
18 w เครื่องขยายเสียงสำหรับรถยนต์noosun
 
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่noosun
 
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์noosun
 
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์noosun
 
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์noosun
 
Btl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ
Btl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอBtl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ
Btl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอnoosun
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วnoosun
 
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝนเครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝนnoosun
 
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่noosun
 
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์noosun
 
Super low bass control
Super low bass controlSuper low bass control
Super low bass controlnoosun
 
กริ่งประตู 16 เสียง
กริ่งประตู 16 เสียงกริ่งประตู 16 เสียง
กริ่งประตู 16 เสียงnoosun
 
50 w low tid เพาเวอร์แอมป์
50 w low tid เพาเวอร์แอมป์50 w low tid เพาเวอร์แอมป์
50 w low tid เพาเวอร์แอมป์noosun
 
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติเครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติnoosun
 
Dmos เพาเวอร์แอมป์
Dmos เพาเวอร์แอมป์Dmos เพาเวอร์แอมป์
Dmos เพาเวอร์แอมป์noosun
 
Lcd ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์
Lcd ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์Lcd ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์
Lcd ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์noosun
 
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์noosun
 

Viewers also liked (19)

120วัตต์เพาเวอร์แอมป์ อินเตอร์เน็ต
120วัตต์เพาเวอร์แอมป์ อินเตอร์เน็ต120วัตต์เพาเวอร์แอมป์ อินเตอร์เน็ต
120วัตต์เพาเวอร์แอมป์ อินเตอร์เน็ต
 
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
 
18 w เครื่องขยายเสียงสำหรับรถยนต์
18 w เครื่องขยายเสียงสำหรับรถยนต์18 w เครื่องขยายเสียงสำหรับรถยนต์
18 w เครื่องขยายเสียงสำหรับรถยนต์
 
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
 
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์
10 วัตต์ เครื่องขยายเอนกประสงค์
 
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์
 
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์
 
Btl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ
Btl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอBtl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ
Btl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
 
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝนเครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
 
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
 
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์
 
Super low bass control
Super low bass controlSuper low bass control
Super low bass control
 
กริ่งประตู 16 เสียง
กริ่งประตู 16 เสียงกริ่งประตู 16 เสียง
กริ่งประตู 16 เสียง
 
50 w low tid เพาเวอร์แอมป์
50 w low tid เพาเวอร์แอมป์50 w low tid เพาเวอร์แอมป์
50 w low tid เพาเวอร์แอมป์
 
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติเครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
 
Dmos เพาเวอร์แอมป์
Dmos เพาเวอร์แอมป์Dmos เพาเวอร์แอมป์
Dmos เพาเวอร์แอมป์
 
Lcd ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์
Lcd ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์Lcd ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์
Lcd ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์
 
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์
 

More from noosun

เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมง
เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมงเครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมง
เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมงnoosun
 
เครื่องตรวจสอบระดับนํา
เครื่องตรวจสอบระดับนําเครื่องตรวจสอบระดับนํา
เครื่องตรวจสอบระดับนําnoosun
 
เครื่องเช็คฟลายแบค
เครื่องเช็คฟลายแบคเครื่องเช็คฟลายแบค
เครื่องเช็คฟลายแบคnoosun
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติnoosun
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่วnoosun
 
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูงเครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูงnoosun
 
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์noosun
 
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์noosun
 
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สายเครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สายnoosun
 
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรลเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรลnoosun
 
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอเครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอnoosun
 
เครื่องขยายในรถยนต์
เครื่องขยายในรถยนต์เครื่องขยายในรถยนต์
เครื่องขยายในรถยนต์noosun
 
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟเครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟnoosun
 
เครื่องกำจัดเสียงรบกวน
เครื่องกำจัดเสียงรบกวนเครื่องกำจัดเสียงรบกวน
เครื่องกำจัดเสียงรบกวนnoosun
 
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcalineเครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcalinenoosun
 
คาราโอเกะรุ่นประหยัด
คาราโอเกะรุ่นประหยัดคาราโอเกะรุ่นประหยัด
คาราโอเกะรุ่นประหยัดnoosun
 
กุญแจสวิทช์ 7 หลัก
กุญแจสวิทช์ 7 หลักกุญแจสวิทช์ 7 หลัก
กุญแจสวิทช์ 7 หลักnoosun
 
กริ่งเสียงเพลง
กริ่งเสียงเพลงกริ่งเสียงเพลง
กริ่งเสียงเพลงnoosun
 
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรีกริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรีnoosun
 
Vu มิเตอร์ประดับเวที
Vu มิเตอร์ประดับเวทีVu มิเตอร์ประดับเวที
Vu มิเตอร์ประดับเวทีnoosun
 

More from noosun (20)

เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมง
เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมงเครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมง
เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมง
 
เครื่องตรวจสอบระดับนํา
เครื่องตรวจสอบระดับนําเครื่องตรวจสอบระดับนํา
เครื่องตรวจสอบระดับนํา
 
เครื่องเช็คฟลายแบค
เครื่องเช็คฟลายแบคเครื่องเช็คฟลายแบค
เครื่องเช็คฟลายแบค
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว
 
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูงเครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
 
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
 
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
 
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สายเครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
 
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรลเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
 
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอเครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
 
เครื่องขยายในรถยนต์
เครื่องขยายในรถยนต์เครื่องขยายในรถยนต์
เครื่องขยายในรถยนต์
 
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟเครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
 
เครื่องกำจัดเสียงรบกวน
เครื่องกำจัดเสียงรบกวนเครื่องกำจัดเสียงรบกวน
เครื่องกำจัดเสียงรบกวน
 
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcalineเครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
 
คาราโอเกะรุ่นประหยัด
คาราโอเกะรุ่นประหยัดคาราโอเกะรุ่นประหยัด
คาราโอเกะรุ่นประหยัด
 
กุญแจสวิทช์ 7 หลัก
กุญแจสวิทช์ 7 หลักกุญแจสวิทช์ 7 หลัก
กุญแจสวิทช์ 7 หลัก
 
กริ่งเสียงเพลง
กริ่งเสียงเพลงกริ่งเสียงเพลง
กริ่งเสียงเพลง
 
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรีกริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
 
Vu มิเตอร์ประดับเวที
Vu มิเตอร์ประดับเวทีVu มิเตอร์ประดับเวที
Vu มิเตอร์ประดับเวที
 

เครื่องขยายเสียงเมกาโฟน

 • 1. P r o j e c t à¤Ã×ͧ¢ÂÒÂàÊÕ§ è àÁ¡Ò⿹ ÊíÒËÃѺã¹â¤Ã§§Ò¹¹Õé¡ç์¹ä»ã¹·Ò§»ÃÐ ËÂÑ´ ´Ñ§ áÅÐäÁ‹à¾Õé¹ àÊÕ§´Ñ§áµ‹¡Ô¹¡íÒÅѧ§Ò¹ µèíÒ »ÃÐËÂÑ´¶‹Ò¹ÍÕ¡µ‹Ò§ËÒ¡... ËÅÒ·‹Ò¹¤§à¤ÂàËç¹ÍØ»¡Ã³¨íҾǡàÁ¡Ò⿹ËÃ×Í â·Ã⢋§·ÕÊоÒÂäËÅ‹áŌǡçÁäÁ¤ÁÒ¾Ù´ËÃ×Í¡¢Ö¹¾Ù´àÅ àÊÕ§ è Õ é Áѹ·íÒäÁ¶Ö§´Ñ§áÅзíÒäÁ㪌¶Ò¹á¤‹ 4 ¡ŒÍ¹ ᵋ㪌䴌໚¹Çѹ æ ‹ ·‹Ò¹¡çÅͧ͋ҹº·¤ÇÒÁ¹Õ´áŌǨÐÃÙÇÒÂѧÁÕà¾ÒàÇÍÏáÍÁ»Š·äÁ‹ é Ù Œ‹ Õè ¡Ô ¹ ä¿ÍÂÙ‹ áÅз‹ Ò ¹ÍÒ¨¨Ðà¤Âä´Œ ÂÔ ¹ ¤í Ò Ç‹ Ò “PWM Amplifier” ÁÒºŒÒ§áÅŒÇ áÅÐÍÒ¨¨Ðà¤Âä´ŒÃËÅÑ¡¡Ò÷íÒ§Ò¹ ÙŒ ¢Í§ÁѹNjÒ໚¹ÂÑ§ä§ ¡Ò÷íÒ§Ò¹ ´Ùû·Õè 1 ໚¹¡ÒüÊÁÊÑ­­Ò³ÃÙ»¤Å×¹«Ò¹à¢ŒÒä» Ù è ÃÇÁ¡ÑºÊÑ­­Ò³¾ÑÅ«ËÃ×Í·Õà¢Òà¡¡Ñ¹Ç‹Ò “¡ÒüÊÁ¤Å×¹·Ò§ è è ¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§¢Í§¾ÑÅ«(PWM : Pulse Width Modulation) ¤×ͨР¼ÊÁÊÑ­­Ò³àÊÕ§¸ÃÃÁ´Ò«Öè§à»š¹ÃÙ»«Ò¹ãˌࢌÒä»ÃÇÁ¡Ñº ÊÑ­­Ò³¾ÑÅ« áŌǷíÒãˌʭ­Ò³«Ò¹à´ÔÁ¹Ñ¹ËÒÂä»àËÅ×Íᵋ Ñ é ¾ÑÅ« ·ÕèÊíҤѭ¤×Í ÊÑ­­Ò³¾ÑÅ«·Õè¨ÐÊÌҧ¢Öé¹ÁÒ¹Ñ鹨еŒÍ§ÁÕ ¤ÇÒÁ¶Õʧ ໚¹Êͧ෋ҢͧÊÑ­­Ò³áÅÐǧ¨Ã¢ÂÒªش¹Õé Âѧ㪌 è Ù ÍÔàÅç¡·Ã͹ԤʏÊÇÔ·ªà¢ŒÒÁÒËÇÁ´ŒÇ ÃÙ»·Õè 1 ÃÙ»áÊ´§¡ÒüÊÁÊÑ­­Ò³ÃÙ»¤Å×¹«Ò¹à¢ŒÒä»ÃÇÁ¡ÑºÊÑ­­Ò³¾ÑÅ« è ¨Ò¡ºÅçÍ¡ä´ÍÐá¡ÃÁã¹ÃÙ»·Õè 2 ¨Ð໚¹¡Ò÷íÒ§Ò¹ (PWM : Pulse Width Modulation) www.cewmag.com
 • 2. P r o j e c t ÃÙ»·Õè 2 ºÅçÍ¡ä´ÍÐá¡ÃÁ¢Í§à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»ŠàÁ¡Ò⿹ ¤Ã‹ÒÇ æ ¢Í§à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»Šª¹Ô´¹Õé àÁ×ÍÍÔ¹¾Ø·ªÍµÅ§¡ÃÒÇ´ ÊÇÔ·ª è ÅѡɳкÃÔ´¨áÍÁ»Š ¹Ñ¹¡çËÁÒ¤ÇÒÁÇ‹Ò ÅíÒ⾧¨Ð¶Ù¡¢Ñº´ŒÇ è ○ Sa ¨Ðµ‹Í¡Ñºä¿ºÇ¡áÅÐÁÕ¡ÃÐáÊ I2 äËż‹Ò¹ R7 ࢌÒ仪ÒϨ áç´Ñ¹à·‹Ò¡Ñº«Ñ¾¾ÅÒÂáÅШСԹ¡ÃÐáÊÊÙ§Êش໚¹ª‹Ç§ æ ○ ○ änj㹠C7 ¨¹¡Ç‹Òáç´Ñ¹µ¡¤Ã‹ÍÁ C7 ¨Ð෋ҡѺ¨Ø´ threshold »ÃСÒ÷Õè 2 «Ö§¨Ð໚¹¨Ø´ÃÇÁ¢Í§¡Ò÷íÒ§Ò¹·Ñ§ËÁ´ è é ○ ○ ○ ¢Í§ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏÊÇÔ·ªáÅÐàÁ×Í Sa µ‹Í¡Ñº ¡ÃÒÇ´¡¨Ðµ‹Í R7 è ç ¤×Í ÊÑ­­Ò³·ÕàËÅÕÂÁ¨Ò¡ L1 áÅÐ L2 ¡ç¨ÐÁÒÃÇÁࢌҴŒÇ è è ○ ○ ŧ¡ÃÒÇ´ µÍ¹¹Õé C7 ¡ç¨Ð¤ÒÂÃШØáç´Ñ¹·Õµ¡¤Ã‹ÍÁ C7 ¡ç¨Ð è ¡Ñ ¹ ÅШж٠·í Ò ãËŒ Í ÂÙ‹ ã ¹ÅÑ ¡ ɳÐÊÑ ­ ­Ò³ä«¤ ¹Ù ä «¤ ´ ÍÅ ○ ○ Å´µèÒŧ෋Ҩش threshold ¢Í§ÍÔàÅç¡·Ã͹ԤʏÊÇÔ·ª «Ö§¨Ð·íÒ í è (Sinusoidal) «Ö§¨ÐÃÇÁ¡Ñ¹·ÕÅÒ⾧ áÅÐ L1 ¡Ñº L2 ÂѧÁռŠè è í ○ ○ §Ò¹ÊÅѺ¡Ñ¹ä»àª‹¹¹ÕàÃ×ÍÂ æ «Ö§¨Ð·íÒãˌ䴌¤ÇÒÁ¶Õû¤Å×¹ÊÕàË é è è èÙ è è µ‹Í¤ÇÒÁ¶ÕèÎÒÏâÁ¹Ô¤ (Harmonic) ¢Í§ÊÑ­­Ò³ÊÕèàËÅÕèÂÁ ○ ○ ÅÕÂÁ෋ҡѺ 50 KHz ¢Ö¹ä» «Ö§¡íÒ˹´ä´Œ¨Ò¡¤‹Ò¢Í§ R7 ¡Ñº è é è 50KHz ´ŒÇ ¡Å‹ÒǤ×Í ¨Ðª‹ÇÂÅ´¤ÇÒÁ¶ÕÎÒÏâÁ¹Ô¤Å§ËÃ×ͨРè ○ ○ ○ C7 àÁ×ÍÊÑ­­Ò³ÍÔ¹¾Ø·à¢ŒÒÁҨзíÒãËŒà¡Ô´¡ÃÐáÊ I1 à¾ÔÁ¢Ö¹ è è é ¡Ñ¹äÁ‹ãËŒÁ¤ÇÒÁ¶ÕÎÒÏâÁ¹Ô¤à¡Ô´¢Ö¹ Õ è é ○ ○ «Ö§¡ÃÐáÊ I1 ¹Õ¨Ð令Ǻ¤ØÁ¡ÒêÒèáÅФÒ»ÃШآͧ C7 è é àÃÒÁÒ´Ùǧ¨ÃÊÁºÙóã¹ÃØ»·Õè 3 ¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò ÊíÒËÃѺǧ¨Ã ○ ○ Í‹ҧàËÁÒÐÊÁ´ŒÇ áÅÐÂѧ¤Çº¤ØÁÊÑ­­Ò³¾ÑÅ«·¨ÐÍÍ¡ÁÒ·Ò§ Õè ¹Õàé ¹Œ¹ä»ã¹·Ò§ãªŒà»š¹àÁ¡Ò⿹ËÃ×Íâ·Ã⢋§·Õ㪌µÒÁ·ÕÊÒ¸ÒóРè è ○ ○ ÅíÒ⾧´ŒÇ ·ÑÇ仨֧µŒÍ§ÁÕǧ¨ÃäºÍÑÊãËŒ¡º¤Ò»Ò«ÔàµÍÏäÁ¤ (electrostatic) è Ñ ○ ○ ÂѧÁÕËÅÑ¡¡ÒÃÍÕ¡ 2 ¢ŒÍ¤×Í »ÃСÒÃááÊÇÔ·ª Sb «Ö§¨ÐÁÕ R1 ໚¹µÑÇäºÍÑÊáç´Ñ¹ãËŒ¡ºäÁ¤áÅÐÊÑ­­Ò³¨Ð¶Ù è Ñ ○ ○ ○ ¨Ð·íÒ§Ò¹ã¹ÅѡɳСÅѺà¿Ê¡Ñ¹¡Ñº Sa áÅШÐ໚¹¡ÒÃà¾ÔÁ è ¤Ñ»»ÅÔ§¼‹Ò¹ C1 ÁÒࢌҷÕè VR1 «Ö§à»š¹âÇÅÅØÁáÅФѻ»ÅÔ§¼‹Ò¹ é è ‹ é ○ ○ áç´Ñ¹ÊÑ­­Ò³ PWM ·Õè¨ÐÍÍ¡ÅíÒ⾧´ŒÇ«Ö觷íҧҹ㹠C4 ä»à¢ŒÒ·Õ¢Ò 3 ¢Í§ IC1 áÅÐ ¨Ð¢ÂÒÂáç´Ñ¹ãˌʧ¢Ö¹ è Ù é ○ ○ ÃÙ»·Õè 3 ǧ¨ÃÊÁºÙó¢Í§à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»ŠàÁ¡Ò⿹ COMPUTERS ELECTRONICS WORLD
 • 3. P r o j e c t ÃÙ»·Õè 4 ÅÒ»ÃÔé¹·¢Í§à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»ŠàÁ¡Ò⿹ ÃÙ»·Õè 5 áÊ´§¡ÒÃŧÍØ»¡Ã³º¹á¼‹¹»ÃÔé¹· «Ö§¨ÐÁÕ¡ÃÐáÊÍÍ¡ÁÒ·Ò§¢Ò 6 ¼‹Ò¹ R6 áÅСÃÐáʹըÐÁÒ è é ÁÒ¹íÒ¡ÃÐáÊ·íÒ§Ò¹ÍÕ¡ ã¹¢³Ðà´ÕÂǡѹ Q2,Q3 ¡ç¨ÐËÂØ´¹íÒ ○ ·ÃÔ¡·Õ¢Ò 13 ¢Í§ IC2(S1) ·íÒãËŒ S1 µ‹Í俺ǡ C7 ¡ç¨Ð è ¡ÃÐáÊ «Ö§àÁ×Í C7 ªÒϨ»ÃШءÒ÷íÒ§Ò¹¡ç¨Ðǹä»àª‹¹¹ÕàÃ×Í è è é è ○ ○ ªÒϨ»ÃШØàÁ×Íáç´Ñ¹µ¡¤Ã‹ÍÁ C7 ÊÙ§¢Ö¹ ·íÒãËŒÁáç´Ñ¹ÊÙ§ è é Õ æ áÅÐ໚¹¼Å·íÒãËŒ Q1-Q4 äÁ‹Ã͹ à¾ÃÒÐäÁ‹ä´Œ·Ò§Ò¹ µÅÍ´ Œ í ○ ○ ¾ÍáŌǡçÁÒ·ÃÔ¡·Õ¢Ò 12 ¢Í§ Ic2 (S2) áÅÐÁÒ·ÃÔ¡·Õ¢Ò 6 è è àÇÅÒàËÁ×͹à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»Š·Ç æ ä» áÅÐÂѧ¨Ñ´äºÍÑÊÍÂÙ㹤ÅÒÊ Ñè ‹ ○ ○ ○ ¢Í§ IC2(S4) ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹àÅ áÅÐ S2 ¨Ðµ‹Íŧ¡ÃÒÇ´ C7 D ÍÕ¡´ŒÇ «Ö§¡Ò÷íÒ§Ò¹ã¹ÍѵÃÒ¤ÇÒÁàÃçÇËÃ×ͤÇÒÁ¶Õè 50 KHz è ○ ○ ¨Ð¤Ò»ÃШØáÅÐ S4 ¡ç¨Ðµ‹Íǧ¨Ã Q2,Q3 ¡ç¨Ð·íҧҹ㹢³Ð·Õè ä´âÍ´ D3-D6 ¨Ð໚¹µÑÇ»‡Í§¡Ñ¹áç´Ñ¹«Ö§à¡Ô´¨Ò¡¡Òà ○ ○ S2 µ‹Íǧ¨ÃÍÂÙ¹¹¨Ð·íÒãËŒ¢Ò 5 ¢Í§ IC2(S3) ¶Ù¡µ‹Íŧ¡ÃÒÇ´ ‹ Ñé ÂغµÑǢͧàÊŒ¹áçáÁ‹àËÅç¡ ¨Ò¡ L1,L2 äÁ‹ãËŒÂ͹¡ÅѺÁÒà¢ŒÒ Œ ○ ○ ·Õ¢Ò C ¢Í§ Q1-Q4 «Ö§¶ŒÒäÁ‹ÁÕ D3-D6 áŌǷÃÒ¹«ÔÊàµÍÏÁÕ è è ○ S3 ¡ç¨ÐµÑ´Ç§¨Ã Q1,Q4 ¡çËÂØ´¹íÒ¡ÃÐáÊ àÁ×Íáç´Ñ¹·Õè C7 è ○ ○ µ¡Å§à»š¹ 0 âÇÅ· ¨Ð·íÒãËŒ S2 µÑ´áÅÐ໚¹¼Å·íÒãËŒ S3 âÍ¡Òʾѧ䴌§ÒÂÁÒ¡ áÅÐáç´Ñ¹·ÕÇÒ¹Õà¡Ô´¨Ò¡¡Ò÷ÕàÃÒàÃÕ¡ ‹ è‹ é è ○ ○ 䴌ú俺ǡáÅе‹Íǧ¨ÃáÅÐ S4 ¡ç¨ÐµÑ´·íÒãËŒ Q1,Q4 ¡ÅѺ Ñ Ç‹Ò¼Å¢Í§¡ÒÃÂغµÑǢͧàÊŒ¹áçáÁ‹àËÅç¡ (e.m.f :electromotive ○ ○ www.cewmag.com !
 • 4. P r o j e c t force) ä´âÍ´ D1,C3,R2 áÅÐ R3 ¨Ð໚¹µÑÇ¡Ãͧä¿ãËŒàÃÕº Í‹ҧÊíÒËÃѺáÍÁ»Šª´¹Õ¤Í IC2 áÅÐ L1,L2 ᵋ¡¤§äÁ‹¹Ò¡ÅÑÇ Ø é × ç ‹ ○ ○ áÅÐ໚¹µÑÇẋ§¼‹Ò¹áç´Ñ¹ãˌ䴌¤ÃÖè§Ë¹Ö觢ͧ«Ñ¾¾ÅÒÂà¾×èÍ ÊíÒËÃѺ¹Ñ¡ÍÔàÅç¡·Ã͹Ԥʏ·¡·‹Ò¹¹Ð¤ÃѺ Ø ○ ○ äºÍÑÊãËŒ¡º¢Ò 3 (non-inverting) ¢Í§ IC1,R4,R5 ໚¹µÑÇ Ñ ○ ○ »‡Í¹¡ÅѺẺźáÅÐ໚¹µÑÇ¡íÒ˹´ÍѵÃÒ¡ÒâÂÒ¢ͧ Ic1 ¡Ò÷´ÊͺáÅйíÒä»ãªŒ§Ò¹ ○ ○ änj෋ҡѺ¢Ò 83 à·‹Ò «Ö§¨Ð·íÒãËŒäÁâ¤Ã⿹ÁÕ¤ÇÒÁäÇ㹡ÒÃ è ¡Ò÷´Êͺ ¡çàÃÔÁ¨Ò¡»‡Í¹ä¿à¢ŒÒà¤Ã×ͧáÅŒÇàÍÒäÁ¤ è è ○ ○ ÃѺ´Õ¾ÍÊÁ¤Çà ᵋ¶Ò໚¹áËÅ‹§¨‹ÒÂÊÑ­­Ò³·ÕÁàÕ ÍŒÒ·¾·ÍÔÁ¾Õ Œ è Ø ÁÒµ‹Í´Ù áÅŒÇà˧âÇÅÅØ‹Á´Ù¾Ù´áŌǨÐä´ÂÔ¹àÊÕ§¾Ù´ÍÍ¡·Ò§ ○ ○ ○ á´¹«Ê§àª‹¹ ¨Ò¡¨Ù¹à¹ÍÏ ËÃ×Íà·»¨ÐµŒÍ§à¾ÔÁ¤‹Ò¢Í§ R4 ãËŒ Ù è ÅíÒ⾧áÊ´Ç‹Òǧ¨Ã·íÒ§Ò¹áÅŒÇ ¶ŒÒà¡Ô´äÁ‹´Ñ§¡çÅͧËÒ´ÙÇ‹ÒãÊ‹ ○ ○ ÊÙ§¢Ö¹ä»ÍÕ¡ C5 ¨Ð໚¹µÑÇ»‡Í¹¡ÅѺẺ PWM áÅÐ IC2 è ÍØ»¡Ã³¼´ËÃ×ÍÊÅѺ¢ÑǺŒÒ§ËÃ×Íà»Å‹Ò ¶ŒÒ·Ø¡Í‹ҧ»¡µÔ¡áÊ´§ Ô é ç ○ ○ ¨ÐäÁ‹ãªŒáºº CMOS ¸ÃÃÁ´Òᵋ¨Ð㪌 IC Ẻ high speed Ç‹ÒÅÒ»ÃÔ¹·ÍÒ¨¨Ð¢Ò´¨Ø´ã´¨Ø´Ë¹Ö§ ËÃ×ͺѴ¡ÃÕäÁ‹µ´ËÃ×ÍÍÒ¨ é è Ô ○ ○ ઋ¹àºÍÏ 74HC4066 «Ö§¨ÐÁÕ¤ÇÒÁäÇ㹡ÒÃÊÇÔ·ªä´ŒÊ§ÁÒ¡ è Ù ¨ÐºÑ´¡Ãժ͵¡Ñ¹¡çä´ŒµÃǨ´ÙãËŒ´Õ áŌǷ‹Ò¹ÍÒ¨¨Ð´Ñ´á»Å§·íÒ  ○ ○ ¶ŒÒ㪌 CMOS ¸ÃÃÁ´Ò ¨Ð·íÒãËŒ¡ÒÃÊÇÔ·ªªŒÒ໚¹¼Å·íÒãËŒ ໚¹â·Ã⢋§ËÃ×ÍàÁ¡Ò⿹¡ç͹à´ÕÂǡѹ¹Ñ¹áËÅÐ ´Ñ´á»Å§·íÒ Ñ è ○ ○ ○ Q1,Q4 ËÃ×Í Q2,Q3 ·íÒ§Ò¹¤ŒÒ§àÁ×ͧ໚¹àª‹¹¹ÕáÅŒÇ áç´Ñ¹ è é ´ÙáŌǨÐàËç¹»ÃÐ⪹ÁÒ¡ÁÒÂàÅ·Õà´ÕÂÇ á¶ÁÂѧ䴌¤ÇÒÁÃÙáÅÐ Œ ○ ○ ·Ñ§ËÁ´áÅСÃÐáʨíҹǹÁÒ¡¨ÐäËż‹Ò¹·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÏàËÅ‹Ò é »ÃÐʺ¡Òóà¾ÔÁ¢Ö¹´ŒÇ ´Õ¡Ç‹Ò仫×͵ÒÁÌҹ໚¹ä˹ æ . è é é ○ ○ ¹Õ໚¹àÇÅÒ¹Ò¹à¡Ô¹ä» ·íÒãËŒ·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÏÃ͹áÅÐäËÁŒä»ä´Œ é Œ ã¹·ÕÊ´ ǧ¨Ã¹Õ㪌áç´Ñ¹á¤‹ 6 V ¤×ͨҡ¶‹Ò¹ 4 ¡ŒÍ¹ áÅÐ è Ø é ¡Ò÷Õè · ÃÒ¹«Ô Ê àµÍÏ ·í Ò §Ò¹áµ‹ ŠФÃÑé § ¡Ô ¹ ¡ÃÐáÊ»ÃÐÁÒ³ 700MA «Ö§¶ŒÒ㪌§Ò¹µÔ´µ‹Í¡Ñ¹à»š¹àÇÅÒ¹Ò¹ æ ¨Ð㪌§Ò¹ÍÂÙ‹ è ÃÒ¡ÒÃÍØ»¡Ã³ ä´Œ 24 ªÑÇâÁ§ ᵋ¶Ò㪌ºÒ§äÁ‹ãªŒºÒ§¡çÍÂÙä´ŒËÅÒÂÇѹàÅ·Õà´ÕÂÇ è Œ Œ Œ ‹ áÅÐáç´Ñ¹·Õ»Í¹ãËŒ¡ºÇ§¨ÃäÁ‹¤ÇÃà¡Ô¹ 7V à¾ÃÒÐÊÇÔ·ªã¹ è ‡ Ñ µÑǵŒÒ¹·Ò¹ ¢¹Ò´ 1/4 Çѵµ 5% R1,R4 2.2 KW IC2 ¨ÐäÁ‹·Ò§Ò¹ ÊíÒËÃѺ L1,L2 ¡çÊҤѭÁÒ¡¨ÐµŒÍ§¼‹Ò¹¡ÃÐáÊ í í R2,R3,R7 100KW ä´Œ 3 A áÅÐäÁ‹Á¡ÒÃÍÔÁµÑǢͧàÊŒ¹áçáÁ‹àËÅç¡´ŒÇÂàÅ×͡㪌 Õ è R5 180KW R6 22KW ᡹à·ÍÏÃÍ´¨Ð´Õ·Ê´ ¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§à¾ÒàÇÍÏáÍÁ»Š¹¡ä´Œ Õè Ø Õé ç R8,R9 1KW ¡Å‹ÒÇÁÒ¨¹ËÁ´áÅŒÇ ¡ç¤§¨Ð¶Ö§¡ÒÃÊÌҧºŒÒ§¡ÒÃÊÌҧ R10-R13 68W ¡ÒÃÊÌҧ¡ç¤§àËÁ×͹ǧ¨ÃÍ×¹ æ ¤×Í ¨ÐµŒÍ§·íÒ»ÃÔ¹· è é R14-R17 39W VR1 10KA âÇÅÅØÁ ‹ àÊÕ¡‹Í¹áººÅÒ»ÃÔ¹·¡áÊ´§äÇŒã¹ÃÙ»·Õè 4 áÅСÒÃŧÍØ»¡Ã³ é ç L1,L2 40 mH 3A ¡çáÊ´§äÇŒã¹ÃÙ»·Õè 5 ¡ÒÃãÊ‹Í»¡Ã³¹¹¡çãËŒ´¢Ç´Ù¢ÒµíÒá˹‹§ Ø Ñé Ù Ñé µÑÇà¡çº»ÃÐ¨Ø C1,C2,C4 .01mF 50 V äÁÅ‹ÒÏ ãËŒ´´ÇÂáÅÐãÊ‹¨Á¡‹Í¹à»š¹Íѹ´ÑºáááŌǤ‹ÍµÒÁ´ŒÇ R,C Õ Œ Ñé C3 47mF 16V ÍÕàÅç¤âµÃäŵԤʏµÇ¹Í¹ Ñ áÅзÃÒ¹«ÔÊàµÍÏ ÊØ´·ŒÒ¡ç L ÊíÒËÃѺ L ¹Ñ鹡çãËŒãʋ᡹ C5 180pF à«ÍÃÒÁÔ¤ à·ÍÏÃÍ´¢¹Ò´àÊŒ¹¼‹ÒÈٹ¡Åҧǧ㹠5 ÁÔÅÅÔàÁµÃ 㪌ÅÇ´ C6 1mF 16V ÍÕàÅç¤âµÃäŵԤʏµÇ¹Í¹ Ñ C7 330pF à«ÍÃÒÁÔ¤ àºÍÏ 22 ¾Ñ¹ãËŒÃͺ᡹¾Í»ÃÐÁÒ³áÅŒÇÇÑ´´Ùãˌ䴌 40uH C8 4700mF 16V ÍÕàÅç¤âµÃäŵԤʏµÇ¹Í¹ Ñ ËÃ×ͶŒÒäÁ‹Áà¤Ã×ͧÇÑ´¡çãËŒ¾¹¾Í´ÕËÒ§¡Ñ¹ÃͺÅÐ 2 ÁÔÅÅÔàÁµÃ Õ è Ñ ‹ ÍØ»¡Ã³ÊÒáÖ觵ÑǹíÒ ãËŒàµçÁǧáËǹ¡ç¾Í໚¹Íѹ㪌䴌 ËÃ×ͨÐ㪌᡹à¿ÍÏäô¢Í§ D1,D2 1N4001 D3 - D8 1N4148 ÇÔ·ÂظÃÃÁ´ÒµÑ´ÁÒÂÒÇ¢¹Ò´ 2 ૹµÔàÁµÃ áŌǾѹ´ŒÇÂÅÇ´ T1,T2 BD131 ËÃ×Í BD226 àºÍÏ 18 ãËŒàµçÁá·‹§ 2 ªÑ¹ ¡ç¨Ðä´Œ¤Ò»ÃÐÁÒ³ 40uH áÅÐ é ‹ T3,T4 BD132 ËÃ×Í BD227 IC1 CA3130 ·ÃÒ¹«ÔÊàµÍÏ¡äÁ‹µÍ§ãʋἋ¹ÃкÒ¤ÇÒÁÌ͹¡çä´Œ à¾ÃÒÐäÁ‹ ç Œ IC2 74 HC 4066 ¤‹ÍÂÌ͹෋Òäà ᵋ¢Í์¹¹Ð¤ÃÑºÇ‹Ò IC2 ¹Ñ鹨еŒÍ§à»š¹ Í×è¹ æ HCMOS ¤×Í ª¹Ô´ High speed àºÍÏ 74 HC 4066 ¨Ö§¨Ð ẵàµÍÃÕè 6V ÅíÒ⾧ÎÍϹ 10W ¤Í¹à´¹àÇÍÏäÁ¤ »ÃÔ¹· é ÏÅÏ ãªŒä´Œ¹Ð¤ÃѺ ᵋ¶Ò໚¹àºÍÏ CD4066 ¸ÃÃÁ´Ò㪌äÁ‹ä´Œà¾ÃÒÐ Œ ¤ÇÒÁàÃçÇ㹡Òà Speed ¹Ñ¹ªŒÒÍÂÙ‹ ¨§¨íÒäÇŒÇÒ·ÕÊҤѭÁÕÍÂÙ‹ 2 é ‹ è í COMPUTERS ELECTRONICS WORLD