SlideShare a Scribd company logo

เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมง

noosun
noosun

เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมง

1 of 3
Download to read offline
Prrrrrr


    à¤Ã×ͧµÑ§àÇÅÒ 1-10 ªÑÇâÁ§
      è é       è


        ⌫                             ⌫                                          
                                                                                                        
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                           ⌫                                       
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                     
                                                                                         ○
                                                                                         ○
    ⌫ ⌦
                                             
                                                                                         ○
                                                                                         ○
       ⌦ 
                                                                                 
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                          
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                        
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                               ⌫⌦                               
                                                                                                 
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                              ⌫  ⌫                                                    
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                              ⌦  ⌫
                                                                                                
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                              ⌫ 
                                                                                             
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                   ⌫                                          
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                    
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                              ⌫  ⌫ 
                                                                                                
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                
                                                                                             ⌫ 
                                                                                                           
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                         
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                    ⌫ 
                                                                                         ○
                                                                                         ○
                                                                                     
                                                                                         ○
                                                                                         ○
○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
                                                                                                                           CEW 
Project...

                                                                                 
                                                                                                               


                                                                                                               

                                                                                                              
                                                                                

                                                                                                                  

                                                                                                                       


                                                                                                                            

                                                                                  
                                                                                                              


                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                 Y                                    Y

                                                                                                           
                                                                                                   N          

                                                                                                                    Y


                                                                                                                 
                                                                                                                                   
                         
                                                                                               

                                        
                                                                                                 
                                                                                                         
                                            ○
                                                                                           ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                              
                                                                                               ⌫  ⌫
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
⌫⌦  ⌫
                                                   
                                                                                                   
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                           ⌫
                                                                                               
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                                         
                                                                                               
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                            ⌫   ⌫
                                                                                                      
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                     ⌫                               ⌫ 
                                                                                                        
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
 ⌫⌫                              ⌦                                          
                                                                                                
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
⌫⌫                                                                         
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                                                                   
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                                   ⌫
                                                                                              
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
⌫                                     ⌫⌫
                                                                                               
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
                                         
                                            ○
                                                                                           ○
                                            ○
                                                                                           ○
○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○    ○  ○  ○    ○  ○  ○   ○   ○  ○  ○  ○  ○   ○  ○  ○   ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
 COMPUTERS & ELECTRONICS WORLD
Project...

         
:0200600011E6A7
:1000620030000231683107312AE51264034511601C
:01007200EF9E
:10007300AA11AB12EABA0069EB600814602E14608F
:030083005E80DCC0
:0D008600AA0DAB0EEABA001FEB600280511C
:100093000513E5136480B48B004003751301C2B1EB
:1000A300E4F50DF50EF51175120380B3AA0DAB0E31
:0C00B300EABA0029EB60051460178025F4
:1000BF00E4F514F515F516D2B1F50D750E01F51120
:1000CF007512038010C2B1E4F50DF50EF51175121E
:0300DF000380801B
:0400E20080FE016239
:1000E60075A882758901850A8C850B8AC200E4F59C
:1000F6000DF50EF50FF510F511751203C2B1D28C80
:0101060022D6
:08010700E5106403450F701AB6
                                                                                                     
:10010F0020B205E4F50FF51020B306E4F50F7510D6
:0B011F000120B406E4F50F7510022269
:08012A00E5106403450F603588
:0601320030B23230B32FA1
:1001380031E7E50F45107005E4F511F512E5106497
:1001480001450F7006E4F511751201E510640245CA
:100158000F7006E4F511751202E4F50F751003220D
:08016800C200E50D450E7026F2
:10017000050CE50CB40201D350025106E50CB402A3
:0401800001D3400760
:0F018400D2B77590FFD2B0E50CB40401D340039D
:0B019300E4F50CE50E6401450D70481A
:10019E00E5133395E0F5F0E4B5F005E516B513007B
:0201AE00501DE2
:1001B00051060515E51570020514E514B50805E5A9
:0601C00015B5090040071F
:1001C600E4F514F5150516E5133395E0F5F0E4B5F9
:0901D600F005E516B51300400721
:0801DF00C2B1E4F50DF50E229A
:0B01E700751700E517B40801D3501392
:0B01F200751800E518B4FE01D350049E
:0901FD00051880F4051780E522C5
:05020600E513B401073F
:0C020B00C2B77590FFD2B0E513B4020733
                                                                     ⌫
:0C021700D2B77590FED2B0E513B4030717
:0C022300D2B77590FDD2B0E513B404070B                                                              
:0C022F00D2B77590FBD2B0E513B4050700
:0C023B00D2B77590F7D2B0E513B40607F7
                                                 
:0C024700D2B77590EFD2B0E513B40707F2
                                                  
:0C025300D2B77590DFD2B0E513B40807F5
                                               Ω
:0C025F00D2B77590BFD2B0E513B4090708
:0C026B00D2B775907FD2B0E513B40A073B
                                              
:08027700D2B77590FFC2B0225E
                                                  µ                    ⌫
:10027F00C0D0C28CD200850A8C850B8AD28CD0D08C
                                                                     ⌫
:01028F00323C
                                                                     ⌫
:0A0290000808EA60040A15040BA830
                                                                      
:02000B00417F33
                                                                      
:02000000010DF0
                                                  µ                   ⌫
:10000D00758122E4787FF6D8FD900290E49370021A
:10001D00803FC31392D5C31392D1FFA3E493F8B0DD
                                              ⌦
:10002D00D5401230D502E4A3E420D102A393F60803
                                                                 
:10003D00DFF6A380D7E8030303541F2420F9E85407
                                                             ⌫⌫⌫
:10004D0007F8E4D333B80002800333D8FD47F780B7
:03005D00E101605E
                                              
:01029A000063
                                               
:00000001FF
                                                               
○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○
                                                                                                                         CEW 

Recommended

Ejercicios escritura hiragana
Ejercicios escritura hiraganaEjercicios escritura hiragana
Ejercicios escritura hiraganaLara Sick
 
Dp 30 เพาเวอร์ 0 30 v 2 a แสดงค่า i และ v เป็นตัวเลข
Dp 30 เพาเวอร์ 0  30 v 2 a แสดงค่า i และ v เป็นตัวเลขDp 30 เพาเวอร์ 0  30 v 2 a แสดงค่า i และ v เป็นตัวเลข
Dp 30 เพาเวอร์ 0 30 v 2 a แสดงค่า i และ v เป็นตัวเลขnoosun
 
Btl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ
Btl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอBtl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ
Btl 19+19 วัตต์ 12 โวลท์เครื่องขยายเสียงสเตอริโอnoosun
 
60 วัตต์คลาสเอเพาเวอร์แอมป์
60 วัตต์คลาสเอเพาเวอร์แอมป์60 วัตต์คลาสเอเพาเวอร์แอมป์
60 วัตต์คลาสเอเพาเวอร์แอมป์noosun
 
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์
Me3 otl30วัตต์อินทิเกรดแอมป์noosun
 
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์
100 วัตต์ บูสเตอร์แอมป์noosun
 
60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndfl
60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndfl60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndfl
60 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์ ndflnoosun
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบกรดตะกั่วnoosun
 

More Related Content

Viewers also liked

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วnoosun
 
เครื่องตรวจสอบระดับนํา
เครื่องตรวจสอบระดับนําเครื่องตรวจสอบระดับนํา
เครื่องตรวจสอบระดับนําnoosun
 
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝนเครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝนnoosun
 
30 w+30w อินทิเกรทแอมป์
30 w+30w อินทิเกรทแอมป์30 w+30w อินทิเกรทแอมป์
30 w+30w อินทิเกรทแอมป์noosun
 
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์noosun
 
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟเครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟnoosun
 
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่noosun
 
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติเครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติnoosun
 
Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์
Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์
Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์noosun
 
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์noosun
 
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่noosun
 
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูงเครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูงnoosun
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติnoosun
 
เครื่องเช็คฟลายแบค
เครื่องเช็คฟลายแบคเครื่องเช็คฟลายแบค
เครื่องเช็คฟลายแบคnoosun
 
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์noosun
 

Viewers also liked (15)

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็วเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่นิแคด แบบเร็ว
 
เครื่องตรวจสอบระดับนํา
เครื่องตรวจสอบระดับนําเครื่องตรวจสอบระดับนํา
เครื่องตรวจสอบระดับนํา
 
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝนเครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
เครื่องควบคุมที่ปัดน้ำฝน
 
30 w+30w อินทิเกรทแอมป์
30 w+30w อินทิเกรทแอมป์30 w+30w อินทิเกรทแอมป์
30 w+30w อินทิเกรทแอมป์
 
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
เครื่องจับเวลาเอนกประสงค์
 
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟเครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
เครื่องขยาย 35 +35 วัตต์ ไอ.ซี.ไดร้ฟ
 
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
เครื่องควบคุมหัวแร้งแช่
 
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติเครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
เครื่องควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ
 
Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์
Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์
Curve tracer ใช้ทดสอบทรานซิสเตอร์
 
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
Ocl 80 วัตต์ ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์แอมป์
 
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
 
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูงเครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
เครื่องชาร์จถ่านนิแคดแบบกระแสสูง
 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
 
เครื่องเช็คฟลายแบค
เครื่องเช็คฟลายแบคเครื่องเช็คฟลายแบค
เครื่องเช็คฟลายแบค
 
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
เครื่องตรวจจับระบบไฟในรถยนต์
 

Similar to เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมง

50 w low tid เพาเวอร์แอมป์
50 w low tid เพาเวอร์แอมป์50 w low tid เพาเวอร์แอมป์
50 w low tid เพาเวอร์แอมป์noosun
 
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สายเครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สายnoosun
 
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอเครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอnoosun
 
กริ่งเสียงเพลง
กริ่งเสียงเพลงกริ่งเสียงเพลง
กริ่งเสียงเพลงnoosun
 
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์noosun
 
Super low bass control
Super low bass controlSuper low bass control
Super low bass controlnoosun
 
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์noosun
 
Ecg simulator
Ecg simulatorEcg simulator
Ecg simulatornoosun
 

Similar to เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมง (8)

50 w low tid เพาเวอร์แอมป์
50 w low tid เพาเวอร์แอมป์50 w low tid เพาเวอร์แอมป์
50 w low tid เพาเวอร์แอมป์
 
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สายเครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
เครื่องควบคุม พัดลมและรีโมทระบบไร้สาย
 
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอเครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
เครื่องขยายสัญญาณวีดีโอ
 
กริ่งเสียงเพลง
กริ่งเสียงเพลงกริ่งเสียงเพลง
กริ่งเสียงเพลง
 
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์
4 อินพุทออดิโอมิกเซอร์
 
Super low bass control
Super low bass controlSuper low bass control
Super low bass control
 
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์
5 แชนแนลคอมแพคอีควอไลเซอร์
 
Ecg simulator
Ecg simulatorEcg simulator
Ecg simulator
 

More from noosun

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์noosun
 
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟน
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟนเครื่องขยายเสียงเมกาโฟน
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟนnoosun
 
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรลเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรลnoosun
 
เครื่องขยายในรถยนต์
เครื่องขยายในรถยนต์เครื่องขยายในรถยนต์
เครื่องขยายในรถยนต์noosun
 
เครื่องกำจัดเสียงรบกวน
เครื่องกำจัดเสียงรบกวนเครื่องกำจัดเสียงรบกวน
เครื่องกำจัดเสียงรบกวนnoosun
 
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcalineเครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcalinenoosun
 
คาราโอเกะรุ่นประหยัด
คาราโอเกะรุ่นประหยัดคาราโอเกะรุ่นประหยัด
คาราโอเกะรุ่นประหยัดnoosun
 
กุญแจสวิทช์ 7 หลัก
กุญแจสวิทช์ 7 หลักกุญแจสวิทช์ 7 หลัก
กุญแจสวิทช์ 7 หลักnoosun
 
กริ่งประตู 16 เสียง
กริ่งประตู 16 เสียงกริ่งประตู 16 เสียง
กริ่งประตู 16 เสียงnoosun
 
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรีกริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรีnoosun
 
Vu มิเตอร์ประดับเวที
Vu มิเตอร์ประดับเวทีVu มิเตอร์ประดับเวที
Vu มิเตอร์ประดับเวทีnoosun
 

More from noosun (11)

เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
เครื่องควบคุมความเร็วมอเตอร์
 
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟน
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟนเครื่องขยายเสียงเมกาโฟน
เครื่องขยายเสียงเมกาโฟน
 
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรลเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กพร้อมโทนคอนโทรล
 
เครื่องขยายในรถยนต์
เครื่องขยายในรถยนต์เครื่องขยายในรถยนต์
เครื่องขยายในรถยนต์
 
เครื่องกำจัดเสียงรบกวน
เครื่องกำจัดเสียงรบกวนเครื่องกำจัดเสียงรบกวน
เครื่องกำจัดเสียงรบกวน
 
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcalineเครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
เครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ Dry alcaline
 
คาราโอเกะรุ่นประหยัด
คาราโอเกะรุ่นประหยัดคาราโอเกะรุ่นประหยัด
คาราโอเกะรุ่นประหยัด
 
กุญแจสวิทช์ 7 หลัก
กุญแจสวิทช์ 7 หลักกุญแจสวิทช์ 7 หลัก
กุญแจสวิทช์ 7 หลัก
 
กริ่งประตู 16 เสียง
กริ่งประตู 16 เสียงกริ่งประตู 16 เสียง
กริ่งประตู 16 เสียง
 
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรีกริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
กริ่งโทรศัพท์เสียงดนตรี
 
Vu มิเตอร์ประดับเวที
Vu มิเตอร์ประดับเวทีVu มิเตอร์ประดับเวที
Vu มิเตอร์ประดับเวที
 

เครื่องตั้งเวลา 1 10 ชั่วโมง

 • 1. Prrrrrr à¤Ã×ͧµÑ§àÇÅÒ 1-10 ªÑÇâÁ§ è é è ⌫ ⌫                 ○ ○               ⌫     ○ ○ ○       ○ ○ ⌫ ⌦      ○ ○    ⌦        ○ ○         ○ ○ ○                     ○ ○     ⌫⌦   ○ ○ ⌫  ⌫                  ○ ○ ○ ⌦  ⌫       ○ ○ ⌫    ○ ○  ⌫          ○ ○           ○ ○ ○ ⌫  ⌫         ○ ○      ⌫    ○ ○             ○ ○ ○      ⌫  ○ ○         ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CEW 
 • 2. Project...                                            Y Y    N     Y                                     ○ ○ ○ ○         ⌫  ⌫ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⌫⌦  ⌫              ○ ○ ○ ○    ⌫     ○ ○ ○ ○       ○ ○ ○ ○  ⌫   ⌫     ○ ○ ○ ○ ○ ○    ⌫   ⌫    ○ ○ ○ ○  ⌫⌫ ⌦               ○ ○ ○ ○ ⌫⌫        ○ ○ ○ ○ ○      ○ ○ ○ ○ ○    ⌫     ○ ○ ○ ○ ⌫   ⌫⌫    ○ ○ ○ ○ ○          ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  COMPUTERS & ELECTRONICS WORLD
 • 3. Project...   :0200600011E6A7 :1000620030000231683107312AE51264034511601C :01007200EF9E :10007300AA11AB12EABA0069EB600814602E14608F :030083005E80DCC0 :0D008600AA0DAB0EEABA001FEB600280511C :100093000513E5136480B48B004003751301C2B1EB :1000A300E4F50DF50EF51175120380B3AA0DAB0E31 :0C00B300EABA0029EB60051460178025F4 :1000BF00E4F514F515F516D2B1F50D750E01F51120 :1000CF007512038010C2B1E4F50DF50EF51175121E :0300DF000380801B :0400E20080FE016239 :1000E60075A882758901850A8C850B8AC200E4F59C :1000F6000DF50EF50FF510F511751203C2B1D28C80 :0101060022D6 :08010700E5106403450F701AB6   :10010F0020B205E4F50FF51020B306E4F50F7510D6 :0B011F000120B406E4F50F7510022269 :08012A00E5106403450F603588 :0601320030B23230B32FA1 :1001380031E7E50F45107005E4F511F512E5106497 :1001480001450F7006E4F511751201E510640245CA :100158000F7006E4F511751202E4F50F751003220D :08016800C200E50D450E7026F2 :10017000050CE50CB40201D350025106E50CB402A3 :0401800001D3400760 :0F018400D2B77590FFD2B0E50CB40401D340039D :0B019300E4F50CE50E6401450D70481A :10019E00E5133395E0F5F0E4B5F005E516B513007B :0201AE00501DE2 :1001B00051060515E51570020514E514B50805E5A9 :0601C00015B5090040071F :1001C600E4F514F5150516E5133395E0F5F0E4B5F9 :0901D600F005E516B51300400721 :0801DF00C2B1E4F50DF50E229A :0B01E700751700E517B40801D3501392 :0B01F200751800E518B4FE01D350049E :0901FD00051880F4051780E522C5 :05020600E513B401073F :0C020B00C2B77590FFD2B0E513B4020733 ⌫ :0C021700D2B77590FED2B0E513B4030717 :0C022300D2B77590FDD2B0E513B404070B  :0C022F00D2B77590FBD2B0E513B4050700 :0C023B00D2B77590F7D2B0E513B40607F7     :0C024700D2B77590EFD2B0E513B40707F2   :0C025300D2B77590DFD2B0E513B40807F5  Ω :0C025F00D2B77590BFD2B0E513B4090708 :0C026B00D2B775907FD2B0E513B40A073B  :08027700D2B77590FFC2B0225E  µ  ⌫ :10027F00C0D0C28CD200850A8C850B8AD28CD0D08C    ⌫ :01028F00323C    ⌫ :0A0290000808EA60040A15040BA830     :02000B00417F33     :02000000010DF0  µ  ⌫ :10000D00758122E4787FF6D8FD900290E49370021A :10001D00803FC31392D5C31392D1FFA3E493F8B0DD ⌦ :10002D00D5401230D502E4A3E420D102A393F60803   :10003D00DFF6A380D7E8030303541F2420F9E85407  ⌫⌫⌫ :10004D0007F8E4D333B80002800333D8FD47F780B7 :03005D00E101605E  :01029A000063   :00000001FF   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ CEW 