SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
นางสุทธิศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่าการสร้างค่านิยมของคน
ไทย 12ประการ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายเรื่องการพัฒนาคนอยู่แล้ว โดยอยู่
ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบในหลายด้าน เป็นเรื่องดีที่มีการกาหนดเป็นค่านิยมหลัก
12 ประการ ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีทิศทางที่ชัดเจนตรงกัน ในการพัฒนาคน
โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ไปสานต่อเป็นรูปธรรม บรรจุ
ลงในเป้าหมายของแผนโรดแมนปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นก่อนจะนาเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีประชาชนเสนอ
ความคิดเห็น มาแล้วจานวนมาก ทั้งทางไปรษณีย์และเว็บไซต์
www.edreform.moe.go.th
ซึ่งในแผนเร่งด่วน ศธ.ได้เริ่มปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมืองแล้ว เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ภูมิใจในชาติและความเป็นคนไทย โดยจะเริ่มดาเนินการใช้หลักสูตรใหม่ในภาคเรียนที่ 2ปี
2557ขณะที่วิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จะเน้นย้าให้มีการเรียนการสอนที่ครบถ้วนเข้มข้น
นอกจากนี้จะทาข้อตกลงกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดหลักสูตรธรรมะศึกษาเข้าไปในโรงเรียน
ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบยังได้รับประกาศนียบัตรนักธรรมตรีควบคู่ไปด้วย
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการสร้างค่านิยมของคนไทยจะต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาค
ส่วนด้วย ตั้งแต่ระดับครอบครัวที่จะต้องมีความรักความอบอุ่น พ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อเนื่องไปถึงระดับชุมชนและสังคม เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนก็จะได้รับการปลูกฝังค่านิยมจากครู
อาจารย์ซึ่ง ศธ.จะปรับปรุงระบบการคัดเลือกบรรจุครูใหม่ เพื่อให้ได้ครูดี เก่ง และที่สาคัญต้องมี
จิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับศิษย์ได้
สำหรับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช. ประกอบด้วย
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2 .ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ทั้งหมดนี้คือค่านิยมหลักของคนในชาติที่น่านาไปแต่งเป็นเพลงเหมือนเพลงวัน
เด็กที่เราท่องจาจนขึ้นใจ จาได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็ทาให้เด็กในยุคสมัยหนึ่งโตขึ้นมาด้วย
การหล่อหลอมแบบนั้น เรื่องแบบนี้ ย้ากันไปไม่เสียหายครับ หากคนไทยยึดมั่นตาม
ค่านิยมชาติที่เน้นทั้งเรื่องการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านความสามารถทั้งคุณธรรม ศีลธรรม
เพื่อร่วมมือกันทาให้ชาติบ้านเมืองและส่วนรวมดีขึ้น เหล่านี้ล้วนดีทั้งนั้น เหล่านี้ล้วนยิ่ง
ต้องเผยแพร่ให้ขึ้นใจ ให้ฝังใจ วันใดคนไทยเข้มแข็ง ชาติเราก็จะเข้มแข็ง
ค่านิยม 12 ประการ

More Related Content

Similar to ค่านิยม 12 ประการ

Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ... Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...nawaporn khamseanwong
 
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55Decode Ac
 
Strategic Destination Marketing Presentation Sem 1_2015 part i
Strategic Destination Marketing Presentation Sem 1_2015 part iStrategic Destination Marketing Presentation Sem 1_2015 part i
Strategic Destination Marketing Presentation Sem 1_2015 part iSilpakorn University
 
สรุปนโยบายรัฐบาล
สรุปนโยบายรัฐบาลสรุปนโยบายรัฐบาล
สรุปนโยบายรัฐบาลAull Kcp
 

Similar to ค่านิยม 12 ประการ (6)

W 2
W 2W 2
W 2
 
Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ... Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
Loadแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ...
 
3 23-6-53
3 23-6-533 23-6-53
3 23-6-53
 
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55
 
Strategic Destination Marketing Presentation Sem 1_2015 part i
Strategic Destination Marketing Presentation Sem 1_2015 part iStrategic Destination Marketing Presentation Sem 1_2015 part i
Strategic Destination Marketing Presentation Sem 1_2015 part i
 
สรุปนโยบายรัฐบาล
สรุปนโยบายรัฐบาลสรุปนโยบายรัฐบาล
สรุปนโยบายรัฐบาล
 

ค่านิยม 12 ประการ

  • 1.
  • 2. นางสุทธิศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่าการสร้างค่านิยมของคน ไทย 12ประการ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายเรื่องการพัฒนาคนอยู่แล้ว โดยอยู่ ระหว่างการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบในหลายด้าน เป็นเรื่องดีที่มีการกาหนดเป็นค่านิยมหลัก 12 ประการ ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีทิศทางที่ชัดเจนตรงกัน ในการพัฒนาคน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งนาค่านิยมหลัก 12 ประการ ไปสานต่อเป็นรูปธรรม บรรจุ ลงในเป้าหมายของแผนโรดแมนปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเปิดรับฟัง ความคิดเห็นก่อนจะนาเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีประชาชนเสนอ ความคิดเห็น มาแล้วจานวนมาก ทั้งทางไปรษณีย์และเว็บไซต์ www.edreform.moe.go.th
  • 3. ซึ่งในแผนเร่งด่วน ศธ.ได้เริ่มปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ หน้าที่พลเมืองแล้ว เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ ภูมิใจในชาติและความเป็นคนไทย โดยจะเริ่มดาเนินการใช้หลักสูตรใหม่ในภาคเรียนที่ 2ปี 2557ขณะที่วิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จะเน้นย้าให้มีการเรียนการสอนที่ครบถ้วนเข้มข้น นอกจากนี้จะทาข้อตกลงกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดหลักสูตรธรรมะศึกษาเข้าไปในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบยังได้รับประกาศนียบัตรนักธรรมตรีควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตาม การดาเนินการสร้างค่านิยมของคนไทยจะต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกภาค ส่วนด้วย ตั้งแต่ระดับครอบครัวที่จะต้องมีความรักความอบอุ่น พ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อเนื่องไปถึงระดับชุมชนและสังคม เมื่อเด็กเข้าสู่โรงเรียนก็จะได้รับการปลูกฝังค่านิยมจากครู อาจารย์ซึ่ง ศธ.จะปรับปรุงระบบการคัดเลือกบรรจุครูใหม่ เพื่อให้ได้ครูดี เก่ง และที่สาคัญต้องมี จิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีกับศิษย์ได้
  • 4. สำหรับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช. ประกอบด้วย 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2 .ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะ ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ บาปตามหลักของศาสนา 12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
  • 5. ทั้งหมดนี้คือค่านิยมหลักของคนในชาติที่น่านาไปแต่งเป็นเพลงเหมือนเพลงวัน เด็กที่เราท่องจาจนขึ้นใจ จาได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็ทาให้เด็กในยุคสมัยหนึ่งโตขึ้นมาด้วย การหล่อหลอมแบบนั้น เรื่องแบบนี้ ย้ากันไปไม่เสียหายครับ หากคนไทยยึดมั่นตาม ค่านิยมชาติที่เน้นทั้งเรื่องการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านความสามารถทั้งคุณธรรม ศีลธรรม เพื่อร่วมมือกันทาให้ชาติบ้านเมืองและส่วนรวมดีขึ้น เหล่านี้ล้วนดีทั้งนั้น เหล่านี้ล้วนยิ่ง ต้องเผยแพร่ให้ขึ้นใจ ให้ฝังใจ วันใดคนไทยเข้มแข็ง ชาติเราก็จะเข้มแข็ง