Risk ot navodnenia godech bg

356 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Risk ot navodnenia godech bg

  1. 1. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В БАСЕЙНА НА РЕКА НИШАВА “Оценка на риска от наводнения – база за устойчиво развитие в горната част наводосбора на р. Нишава” (FRAN) е международен Българо-сръбски проект, и финансиран поПрограма Транс-гранично сътрудничество България – Сърбия. Водещ партньор по проекта еНаучно-изследователски сектор при Софийски университет “Св. Климент Охридски”, апартньори в изпълнението му са Община Димитровград, Република Сърбия и Община Годеч,Република България. Проектът е свързан с осъзната необходимост от нов подход за ефективна защита отнаводнения, който да се базира на концепцията за оценка и управлението на риска отнаводнения и с изискванията на Директива 2007/60/ЕО, от 23.10.2007 г. която се явяваофициална рамка за действие на Европейската общност във връзка с оценката и управлениетона риска от наводнения. Директивата за наводненията обхваща цялата територия наЕвропейския съюз (ЕС). Чрез нея страните-членки разработват нов подход за борба снаводненията и справянето с негативните социално-икономически последици. Съгласно Европейската директива управлението на риска от наводнения се извършвана базата на тристепенен подход – предварителна оценка на риска от наводнения, изработванена карти на риска от наводнения за районите със значителен риск и изработване на планове зауправление на риска от наводнения. Сроковете съответно за трите етапа са: 22.12.2011 г. заизготвянето на предварителната оценка на риска от наводнения; 22.12.2013 г. за изготвяне накартите за риска от наводнения; 22.12.2015 г. за изработването на плановете за управление нариска от наводнения. Предвидени са срокове за преразглеждане и актуализиране надокументите. Директивата изисква прилагане на принципите на гъвкавост при планирането намерките за защита от наводнения, но при задължителна координация на ниво речени басейни;принципа на съгласуване и сътрудничество в рамките на речните басейни, както междустраните-членки на ЕС, така и с трети страни. За България, страна-член на ЕС, и Сърбия, страна напреднала в пред-присъединителния си процес предстои да изпълнят изискванията на Директивата занаводненията, която вече е имплементирана в националното законодателство на двете страни. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
  2. 2. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Речният басейн на р. Нишава е трансграничен басейн, разположен на територията наРепублика България /26,9% от общата площ/ и Република Сърбия. От хронологията напроявилите се в басейна наводненията може да се направи извода, че голяма част отселищата, както в горното и средно, така и в долното течение на река Нишава са били ти тизасегнати от големите наводнения в басейна на реката проявили се през 19 и 20 век. Предприетите до този момент мерки за защита от наводнения в басейна на р. Нишава сапредимно инженерно-технически /корекции на речните корита, изградени са диги и защитнистени/. Речното течение е коригирано в границите на гр. Годеч/Република България и гр.Димитровград/Република Сърбия/. Понесените щети, включително човешки жертви обаче,показват че предприетите мерки за защита не са ефикасни, особено при катастрофалнитенаводнения, които се случват много рядко и че приемливо ниво на защита би могло да сепостигне едва след детайлното картиране на риска от наводнения и на тази база да се изготвятадекватни (хидро-технически и неинженерни) мерки за защита. В тази връзка главната цел на проекта е разработването на унифицирана, трансграничнаметодология за оценка и картиране на риска от наводнения. Разработената методология щебъде приложена за разработването на карти на риска от наводнения в горната част на басейнана р. Нишава при гр. Годеч /Република България/ и гр. Димитровград /Република Сърбия/. Врамките на проекта ще се разработят и примери за използването на картите на риска отнаводнения за нуждите на пространственото планиране и другите икономически сектори. В тозипроцес ще се интегрира усилията на всички заинтересовани страни/местна власт,земеползватели, водоползватели, научни работници и др./ в басейна при оценяването на рискаот наводнения и изработването на картите на риска. Крайният резултат от проекта, картите на риска от наводнения ще са основа заразработване на ефективни и екологосъобразни мерки за защита и намаляване на щетите отнаводнения в горната част на басейна на река Нишава. Материалът е изготвен от Иван Бабуков ЕТ, съвместно с Управляващия екип на Проекта ипредставя резултатите от разработването на проект „Оценка на риска от наводнения – база заустойчиво развитие в горната част на басейна на р. Нишава”, финансиран по Програма за ТГС по ИПП, България-Сърбия. Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията еотговорност единствено на НИС при СУ „Св. Климент Охридски и по никакъв начин не трябвада се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”

×