Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adaptation hydrological model_bg_valej-ottok

360 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adaptation hydrological model_bg_valej-ottok

 1. 1. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия АДАПТИРАНЕ НА ХИДРОЛОЖКИ МОДЕЛ ЗА БАСЕЙНА НА РЕКА НИШАВА Oпределянето на максималния отток с различна обезпеченост е ключова задача при оценката на заплахата от наводнения. Наличието на надеждни и пространствено разпределени параметри на екстремалния максимален отток е основна предпоставка за адекватно управление на риска от наводнения. При картографиране на заплахата и риска от наводнения и при планиране на мерките за защита от наводнения е необходимо коректно изчисляване на максималния отток с период на повторенe.. Приложение на метода за регионализиране на максималния отток за басейна на р. Нишава Теоретични постановки В LUBW, 2007 са определени осем характеристики и фактори на водосборните басейни и речните системи, които са от първостепенна важност за формиране на максималния отток: ·площ на водосбора AEo [km2] ·урбанизирана територия S [%] ·залесеност W [%] ·осреднен наклон Ig [%] ·дължина на реката L [km] по протежение на главните реки от вододела до вливането · дължина на реката LC [km] от центъра на тежестта на водосбора до вливането й; ·среден годишен валеж във водосбора hNG [mm] ·ландшафтен фактор LF [-] EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment”
 2. 2. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Описаните характеристики и фактори са включени в множественолинейно регресионно уравнение, което уравнение се използва за определянена максималния отток с различна обезпеченост (т.е. MHQ и HQT), особено за ln Y   C0  C1  ln  AEo   C2  ln S  1  C3  ln W  1  C4  ln I g   C5  ln L   C6  ln LC   C7  ln hN G   C8  ln LF ненаблюдавани водосборни басейни :където: Y, YT са зависими променливиY  MHq за регионализиране на стойностите на средните максимални водниколичества /MHQ/;YT  Hq T за : T = 2, ..., 10 000 a - за регионализиране на стойностите на MHqмаксималните водни количества HQT;MHq : модул на оттока на средния максимален годишен отток MHQ 2(m³/s/km )HqT : модул на оттока на максималния годишен отток с определена 2обезпеченост или период на повторение (Т)- HQT (m³/s/km )C0 - C8 : регресионни коефициенти.Използвана информация За прилагане на метода на регионализиране (HQT-модел) е използванаинформацията за максималния отток от 6 ХМС, разположени в горната част наводосборния басейни на река Нишава. Информация за използваните ХМС,периода на наблюдение и водосборната им площ е представена в Табл. 1, атериториалното разположение на тези ХМС е представено на Фиг.1. Таблица 1. Използвани ХМС и период на наблюдение EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 3. 3. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияПодбасейн ХМС-Nr. Наблюдения Брой ПлощИме от / до години km²р. Височица (ХМС Брачевци-Р.Сърбия) 47937 1961 - 2010 49 227.00р. Ерма (ХМС Стрезимировци-Р.България) 452 1961-1967 7 117,00р. Ерма (ХМС Трнски Одоровци-Р.Сърбия) 47914 1961-2010 49 557.00р. Ерма (ХМС Трън-Р.България) 11650/95 1937-1983 37 360,5р. Нишава (ХМС Димитровград- Р. Сърбия) 47910 1961-2010 49 232.00р. Нишава (ХМС Калотина- Р.България) 11800/223 1967-1983 16 267,00Фиг. 1 Хидрометрични станции в басейна на р. НишаваИзчислените емпирични криви на обезпеченост на максималния отток сапредставени на Фиг.2. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 4. 4. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Eмпирична крива на разпределение на р. Нишава, ХМС Димитровград m3/s 120 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 80 100 120 p% Емпирична крива на обезпеченост на р. Нишава, ХМС Трнски m3/s Одоровци 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 p% EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 5. 5. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Eмпирична крива на обезпеченост на р. Височица, ХМС m3/s Брачевци 140 120 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Фиг. 2 Емпирични криви на обезпеченост на максималния оттокСтатистическите параметри X , S , G , които определят теоретичната крива наобезпеченост логаритъм- Пирсън III тип са представени в Табл. 2.Таблица 2. Статистически параметри на теоретичната крива логаритъм-ПирсонIII тип. Статистически ХМС ХМС ХМС параметри Димитровград Брачевци Трнски Одоровци X 1,4334 1,5569 1,5237 S 0,3212 0,2913 0,2749 G 0,1 0,2 0,1Въз основа на нея е определена годишната вероятност на превишение,представена в Табл. 3Таблица 3. Максимален отток на р. Нишава с различна обезпеченост EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 6. 6. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияГодишна ХМС ХМС ХМС Брачевци, Интервал навероятност Димитровград, повторение 3 Трнски Q m /s Q Одоровци, 3 m /s 3 Q m /s1,0 2.0229 3.94 3.6276 Всяка година0,5 26.7285 35.25 33.0469 На две години0,2 На пет години0,1 70.428 86.28 75.6502 На десет години0,02 129.1611 153.43 126.7377 На петдесет години0,01 160.0589 189.26 152.5291 На сто години0,002 247.6213 292.58 223.0177 На петстотин години Теоретичните функции на разпределение, които най-добре апроксимиратимперичните криви на обезпеченост на изследваните ХМС, както истатистическите параметри, които ги определят са представени на Фиг. 2 Фигура 3. Теоретична крива на разпределение на р. Нишава, ХМСДимитровград EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 7. 7. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия 300 m3/s 250 200 150 Имперична крива Теоретична крива 100 50 0 0 20 40 60 p% 80 100 120Теоретична функция на разпределение на р. Нишава, ХМС Трнски Одоровци 350 300 250 200 Имперична крива 150 Теоретична крива 100 50 0 0 20 40 60 80 100 120Теоретична крива на разпределение на р. Височица, ХМС Брачевци EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 8. 8. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия 250 200 150 Имперична крива 100 Теоретична крива 50 0 0 20 40 60 80 100 120Определяне на ландшафтните факториФигура 4 Геоложка карта на басейна на река НишаваФигура 5. Обобщени геоложки типове EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 9. 9. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Фигура 6. Карта на земеползването, Корине, 2006/Определяне на максималния отток по метода на регионализиранетоОпределените с метода на регионализиране стойности на водните количества(HQT) и емпиричните стойности на максималния отток /Plotting Positions/ са EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 10. 10. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбияпредставени на Фиг.6. Тези графични изображения показват, че намеродавните (релевантни) ХМС с адаптирания модел на регионализиране евъзможно едно добро приблизително определяне на стойностите на воднитеколичества.Фиг.7.Фигура 7. Максимален отток на р. Нишава с различна обезпеченост,определен по метода на регионализирането, ХМС Димитровград EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 11. 11. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия 300 250 200 Имперична крива 150 Теоретична крива 100 Регионализирана крива 50 0 0 20 40 60 80 100 120Максимален отток на р. Ерма с различна обезпеченост, определен пометода на регионализирането, ХМС Трънски Одоровци 350 m3/s 300 250 200 Имперична крива Теоретична крива 150 Регионализирана крива 100 50 0 0 20 40 60 80 100 120 p%Максимален отток на р. Височица с различна обезпеченост, определен пометода на регионализирането, ХМС Брачевци EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 12. 12. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия 250 m3/s 200 150 Имперична крива Теоретична крива 100 Регионализирана крива 50 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110Определяне на максималния отток на р. Нишава с различна обезпеченостпо метода на регионализирането Посредством регионализирането (адаптирани към региона стойности наоттока с определена обезпеченост) е възможно лесното и бързо определяне наводните количества с определена обезпеченост на произволно място от речнияучастък за целите на бъдещи проучвания в този участък.Стойностите на параметрите и факторите на максималният отток на р. Нишавапри гр. Годеч са представени в Табл.4 Таблица 4. Стойности на параметрите и факторите на р. Нишава, гр.Годеч ХМС- Пери Дължи AE NJa LF LFРека-ХМС № од на. 0 AE0 U W IG L LC hr (Gemittelt) (Zielwert) GI m S km2 % % % km km mНишава- гр. 83, 1,1 6 1, 26, 6,7 96Годеч 05 5 4 3 32 5 0 135Изчислените по метода на регионализирането стойности на максимлния отток сразличен период на повторение са представени в Табл. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”
 13. 13. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия ln(Y) Y=MHq MHQ YT HqT HQT 3 2 3 [m /s/km ] [m /s] [m /s/km ] [m3/s] 3 2MHq -0.652608 0.520686 43.243Hq2 50 -0.211010 0.8097661 0.422 35.017Hq5 20 0.332801 1.3948698 0.726 60.318Hq10 10 0.620712 1.8602528 0.969 80.443Hq20 5 0.862025 2.3679504 1.233 102.397Hq50 2 1.135126 3.1115644 1.620 134.553Hq100 1 1.318140 3.7364666 1.946 161.576Hq200 0,5 1.487383 4.4254975 2.304 191.372Hq500 0,2 1.693249 5.4371176 2.831 235.117Проучванията показват, че разработения в Германия метод нарегионализиране е приложим, както за Република България, така и заРепублика Сърбия и дава много добри резултати. С този метод бешевъзможно достоверно определянето на максималните водни количества нарека Нишава при гр. Годеч. Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НИС при СУ “Св. Климент Охридски” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment”

×