Програма за ТГС по ИПП                                  България – СърбияПРИЛАГАНЕ НА МО...
Програма за ТГС по ИПП                                  България – Сърбия   В рамките...
Програма за ТГС по ИПП                                 България – СърбияII. ПРИЛАГАНЕ НА М...
Програма за ТГС по ИПП                                 България – Сърбия  2.Температура н...
Програма за ТГС по ИПП                                 България – СърбияФиг. 4 Геоложки ст...
Програма за ТГС по ИПП                                 България – СърбияФиг. 5 Почви в бас...
Програма за ТГС по ИПП                                 България – СърбияФигура .6 Земеполз...
Програма за ТГС по ИПП                                 България – СърбияНишава и нейните п...
Програма за ТГС по ИПП                                   България – Сърбияслучай на наво...
Програма за ТГС по ИПП                                 България – СърбияФиг. 9 Наводнения ...
Програма за ТГС по ИПП                                           България – Сърб...
Програма за ТГС по ИПП                                        България – Сърбия  ...
Програма за ТГС по ИПП                                   България – СърбияТаблица   3....
Програма за ТГС по ИПП                                 България – СърбияЗападна    Стар...
Програма за ТГС по ИПП                                България – Сърбия  Тази публикация...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Model dfpsir nishava_bg

437 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Model dfpsir nishava_bg

 1. 1. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА „ДВИЖЕЩИ СИЛИ – НАТИСК – СЪСТОЯНИЕ –ВЪЗДЕЙСТВИЕ - ОТГОВОР” В ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ГОРНАТА ЧАСТ НА БАСЕЙНА НА РЕКА НИШАВАI. МЕТОДИЧЕН ПОДХОД Разработването на модела “Движещи сили – Натиск – Състояние –Въздействие – Отговор” предложен от Европейската Агенция по околнасреда /ЕЕА/ се явява първи етап в оценката на риска от наводнения. (фиг. 1).Фигура. 1 Концептуална рамка за оценка на риска от наводнения ОТГОВОРИ Мерки за предотвратяване, защита и смекчаване на негативните последициДВИЖЕЩИ СИЛИ Климат Ландшафтни фактори на басейна ВЪЗДЕЙСТВИЕНАИСК Щети Социално-икономически Промени в земеползването последици Урбанизация Последици за околната Транспортна инфраструктура среда Почвено запечатване Исторически и бъдещи наводнения Видове наводнения Максимален отток СЪСТОЯНИЕ EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 1
 2. 2. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия В рамките на предварителната оценка на риска един от най-проститеметоди за приблизителна оценка на заплахата от наводнения е въвежданетона “критерий за хоризонтално отстояние”. При него може да бъде използванохоризонталното разстояние между даден обект/населено място,промишлени, културни обекти, ж.п и шосейни линии, защитени природнизони и др./ и намиращата се в близост река Нишава (фиг. 2).Фигура 2. Схематична скица на критерия за хоризонтално отстояние населено река 1 място 1 населено място 2 заплаха от наводнения Xm Xm Xm Xm река 2 населено място 3 риск от наводнения Предваритиелните ни изследвания показаха, че отстояние на обектитена 200 m от реката е подходящо за условията на басейна на р. Нишава. Съгласно изискванията на директива 60/2007-ЕС за оценка нанеблагоприятните последици се използват защитените категории “човешкоздраве”, “стопанска дейност”, “околна среда” и “културно наследство”. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 2
 3. 3. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияII. ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛА “ДВИЖЕЩИ СИЛИ – НАТИСК- СЪСТОЯНИЕ –ВЪЗДЕЙСТВИЕ – ОТГОВОР”ДВИЖЕЩИ СИЛИ Съгласно концептуалната рамка на модела /Фиг.1/ движещите сили заформиране на наводненията са климатичните и ландшафтни условия наизследвания басейн.Климатични фактори 1.Атмосферно циркулационни системиГеографското положение на територията на Сърбия, определя нахлуванетона въздушни маси, идващи предимно от северозапад (Ducic,Радованович,2005). Типовете въздушни маси, които определят климатичните условия вбасейна на р. Нишава са арктични – морски, арктически-континентален,полярни континентални, полярни – морски, тропически – континентални,тропически морски.Фиг. 3 Хидрометрична мрежа в границите на басейна на р. Нишава EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 3
 4. 4. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия 2.Температура на въздуха Анализът на данните от 55 климатични станции, за периода 1946-2006.показва, че най-високите средни месечни температури са през месец юли, анай-ниските през месец януари.В северната част на Сърбия средногодишните температури са между 10,8 и11.5°C, а в равнинните части на Централна и Южна Сърбия температуритеса между 10.0 и 12.1°C.Валежни фактори Средното количество валежи на територията на Сърбия е 699.7мм/годишно. Режимът на валежите е много разнообразен, тъй катогодишните валежи в различни части на страната достигат екстремнистойности (от 1500 мм в отточната област на река Бели Дрим до 900 мм вгорните части на река Ибър, Плавска река или река Лепеница). Може да секаже, че месецът с най-голямо количество валежи е юни, а месецът с най-малко - февруари или март.Ландшафтни фактори 1. Литоложка основа Басейнът на река Нишава при Пирот, без Височица, е изграден отваровици, представени от мергелни-пясъчници, които преминават в масивниваровици, ургонски варовик, с примеси от глинести шисти, мергели и пясъци. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 4
 5. 5. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФиг. 4 Геоложки строеж на басейна на р. Нишава 2. Релеф Сърбия страна с предимно хълмист и планински тип релеф (65 % оттериторията), а около 60,000 км2 са трайни земеделски площи. Около 30 %от територията на басейна на река Дунав в Сърбия е залесена (ICPDR,2006). Релефът на територията на водосборния басейн на р. Нишава епредимно планински терен. 3.Почви Три основни вида почви са характерни за региона - органично богатичерноземни почви (черноземи), слабо кисели кафяви подзолисти,неплодородни подзолисти почви. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 5
 6. 6. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФиг. 5 Почви в басейна на р. Нишава 4.Растителност Биологичното разнообразие се в басейна на река Нишава сехарактеризира с изключително разнообразие. Всeки височинен пояс сехарактеризира със свой тип растителност. В Източна Сърбия растителносттае представена от три основни вида: ливадни, пасища, гори.НАТИСК Основните фактори, които по принцип интензифицират поройнитепроцеси са промените в земеползването, почвеното запечатване,урбанизацията и транспортната инфраструктура.1. Промени в земеползването EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 6
 7. 7. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура .6 Земеползване в басейна на р. Нишава /Корине, 2006/ В резултат от тези деструктивни изменения на земеползването иландшафтната покривка често отслабват водозадържащите и биоекологичнифункции на горите и се засилват поройно-ерозионните процеси.2. Почвено запечатване Почвеното запечатване през последните години се оценява катосъществена, глобална заплаха, не само за унищожаване на почвите, но и заинтензифициране образуването на по-голям повърхностен отток в резултатна интензивни валежи. В сравнение с 2000 г., през 2006 г. темпът нанарастване на почвеното запечатване е незначителен - с 10,69 км2. Почтинезначително през 2006 г. се е увеличила площта на индустриалните итърговски обекти и пътната инфраструктура, а площта на местата за спорт иотдих и населените места с плътно застрояване незначително е намаляла.3. Урбанизация Като цяло урбанизацията увеличава честотата на проява нанаводненията и намалява времето за формиране на високите вълни врезултат на почвеното запечатване. Заливаните речни тераси на река EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 7
 8. 8. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияНишава и нейните притоци са предпочитано място за стопанска дейност.Селищната мрежа е изградена от 307 населени места/в т.ч. 7 града/.Гъстотата на селищната мрежа е 7,5 селища /100 km2. 72 % от общата площна населените мест попада в 200 м. буферна зона около реките.Фиг. 7 Селищна мрежа в басейна на р. Нишава4. Транспортна инфраструктура Транспортната инфраструктура интензифицира както процесите заформиране на наводнения, така и катастрофалния им ефект. Изграденатапътна мрежа в басейна на р. Нишава е с недостатъчни дренажни системи,което е причина при интензивни валежи тя да пренасочва повърхностнияотток от други райони, който заедно с местния повърхностен отток може да епричина за бързото покачване на речното ниво и проява на наводнения.Освен това трябва да се отчита и факта, че транспортната инфраструктура в EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 8
 9. 9. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбияслучай на наводнение има ключова роля за евакуация на населението идостъпа му до службите за бърза помощ.Фиг. 8 Транспортна инфраструктура в буферната зона от 200 м в басейна нар. НишаваVI.СЪСТОЯНИЕ Описаните климатични и ландшафтни особености на водосборниябасейн на река Нишава, както и промените настъпили през последнитегодини в земеползването, интензифицирането на урбанизационните процесии развитието на инфраструктурата са основните фактори за формиране ипроява на наводненията в басейна на реката. Особено катастрофалнипоройни наводнения със значителни магериални щети и човешки жертви сатези през 1929 г., 1942-1943 г., 1957-1958 г., 1980 г., 30.11.2007 г., 15.05.2010г. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 9
 10. 10. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФиг. 9 Наводнения в басейна на р. НишаваVII. НЕГАТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕVII.1. Негативни последици от минали наводнения В източниците на информация за миналите наводнения в басейна нар. Нишава не беше открита такава за негативните последици за всичкидокументирани в тях наводнения. Въпреки това може да се направи извода,че те са значителни преди всичко по отношение на защитените категории“човешко здраве” и “стопанска дейност” .VII.2. Потенциални негативни последици Потенциалният риск в басейна на р. Нишава съществува по отношениена защитените категории “човешко здраве”, “стопанска дейност”, “околнасреда” и “културно наследство”. Таблица 1. Засегнати жители EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 10
 11. 11. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияНаселени Площ на Площ на Брой на Гъстота на Брой наместа урбанизира населеното население обитаемост засегнатитепопадащи в ната място, то, души на жители200 m територия, разположена в населениетобуферна зона km2 200 m буферна , д/ km2от реките зона на реките, km2Годеч 6,14 3,72 4425 720 2677Бела паланка 2,17 0,69 8112 3731 2575ТрънДимитровград 1,91 0,93 6247 3270 3052Пирот 7,96 1,87 38432 4828 9039Ниш 22,32 1,87 177972 7974 32417Таблица 2. Потенциален риск категория „стопанска дейност” Критерии общо в % зони Защитени буферната зона от 200 m, Промишленост “стопанска дейност” Промишлени и 8,45 1,09 12,9 търговски обекти, km2 Транспортна инфраструктура Дължина на пътната 946,176 271,426 28,7 мрежа, km Обща дължина на 175,847 61,48 35,0 EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 11
 12. 12. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия ж.п. мрежа, km Земеделие Комплекси от раздробени земеделски земи, km2 436,57 55,86 13,0 Лозя, km2 1,53 0,31 20,3 Ненапоявана обработваема земя, km2 268,47 39,90 14,9 Земеделски земи със значителни участъци естествена растителност, km2 506,72 102,82 20,3 Пасища, km2 109,83 10,47 9,5 Овощни и ягодови насъждения 0,73 0,11 15,1 Защитени зони по Натура 2000 среда” “Околна По Директивата за птиците 467,28 58,10 12,4 По директивата за хабитатите 453,05 70,73 15,6 Защитени територии/Р.Сърбия/ 823,94 74,69 9,1 тво” наследс но “Култур Археологически обекти EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 12
 13. 13. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияТаблица 3. Потенциален риск от наводнения за транспортнатаинфраструктура в басейна на р. НишаваКлас шосейна мрежа Дължина на Дължина на % от шосейната мрежа, шосейната дължината на км мрежа, пътната разположена мрежа в буферната разположена 200 зона, км в буфернната 200 м зона.Автомагистрала 6,843 1,369 20Автомагистрала в 26,3 10,057 2,645проектВторокласен път 304,300 86,092 28,3Първокласен път 170,232 40,379 23,7Третокласен път 454,742 140,939 31,0 Таблица 4. Риск от наводнения за Обекти от Натура, 2000Име Площ в кв.км Площ в кв. кв в % на площта в 200 м зона 200 м зонаДиректива за птиците 2009/147/ЕСНоевци 3,69 0,82 22,2Руй 173,45 18,38 10,59Раяновци 90,24 10,70 11,85Понор 128,19 16,71 13,03Западен Балкан 71,69 11,47 15,99Директива за хабитатите 92/43/ЕЕСРебро 2,13 0,91 42,72Драгоман 109,15 13,61 12,46 EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 13
 14. 14. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияЗападна Стара 17,72Планина и 274,21 48,60ПредбалканКървав камък 37,80 2,12 5,6Руй 17,06 5,25 30,77Любаш 12,67 0,20 1,57Защитени територии /Република Сърбия/Ждрелото на река 73,3 0,15 0,11ЕрмаaТемна дупка 0,19 0,03 15,78Котлите 0,17 0,15 88,23Заского 0,27 0,11 40,74Уручник 0,16 0,08 50,00Klisura Osanicke 9,1 80,84 7,36rekeBifurkacija reke 90,02 74,21 66,81NerodimkeVIII. ОТГОВОР Мерките предприети в басейна на р. Нишава са инженерно-технически/корекции на речните корита, диги и защитни стени. Речнототечение е коригирано в границите на гр. Годеч и Димитровград. Анализът на функциониращата система от мерки за защита отнаводнения, показва, че тя не е ефикасна особено при екстермалнитенаводнения с много малка повтаряемост. Приемливо ниво на защита бимогло да се постигне едва след детайлното картиране на риска отнаводнения при различни сценарии. И на тази база да се определи еднаадекватна схема от мерки (хидро-технически) и неинженерни и мерки. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 14
 15. 15. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006.Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на НИС приСУ “Св. Климент Охридски” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme“Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” 15

×