Програма за ТГС по ИПП България – СърбияРАЗРАБОТВАНЕ НА УНИФИЦИРАНА ТРАНС-ГРАНИЧНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА       ОЦЕНКА НА Р...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия       1.8.  ОФОРМЯНЕ НА КАРТИТЕГЛАВА ПЪРВАПОДХОД В ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАН...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия  Фигура.2: Схема за изготвяне на карти на заплахата и карти на риска от    ...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 3. законодателната и институционалната рамка при управлението нариска от на...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия   Фигура 4 Съвременна организация на управлението на водите в Република   Сър...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 5 Схема Структура на специализираните служби и институции поуправлението на...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбиянаводнения”; “дъждовни”; “наводнения от подземни води” и “инфраструктурни”наводнен...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия     Определени са     осем  фактора,   като значими    за  формир...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 7 Геодезически измервания / заснемане на напречни профили на рекиФигура 8 К...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 9 Генериране на 3D-гънки на терена на речното леглоФигура 10 цифров модел н...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 11 Цифров модел на терена с речен участък, изготвен с данни отлазарно скани...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАСНЕМАНИЯФигура 13 Метод на профилите  1. ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ  ...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 14 Определяне/извличане на напречни профили за хидравличниизчисления от циф...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 16 2D-изчислителна мрежа на базата на свързване на височиннит точкиот SRTM-...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 18 изображение на моделирания район с базиран върху изчислителнарастерна мр...
Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия  легенда:  заливни дълбочини за висока вълна с  период на повторение 100 годин...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 20 граници на заливане при наводнения с период на повторение 10, 20,50 и 10...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 22 Интегриране на методите за определяне на повторението ипреливането на ре...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 24 Примерна карта на опасността от наводнеияЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯАко са на лиц...
Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 25 Примерна карта на класификация на заливаемите площи           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Metodika bg final

548 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metodika bg final

 1. 1. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияРАЗРАБОТВАНЕ НА УНИФИЦИРАНА ТРАНС-ГРАНИЧНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯСЪДЪРЖАНИЕ:УВОДПЪРВА ГЛАВА 1. ИЗПОЛЗВАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ 2. ПОДХОД В ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ 3. ЗАКОНОДАТЕЛНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 4. БАЗА ДАННИ 5. ТИПОВЕ НАВОДНЕНИЯВТОРА ГЛАВА 1. ОБЩ ПОДХОД 2. ХИДРОЛОГИЯ 2.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ОТТОК 2.2. КЛМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 3. ГЕОДЕЗИЯ 3.1. КООРДИНАТНИ СИСТЕМИ И ПРОЕКЦИИ 3.2. ЦИФРОВ МОДЕЛ НА ТЕРЕНА 3.3. ДОПЪЛНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЦИФРОВИЯ МОДЕЛ НА ТЕРЕНА 3.4. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАСНЕМАНИЯ 4. ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ 4.1. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МЕТОДИ И ПРОГРАМИ 4.2. СЪЗДАВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧЕН МОДЕЛТРЕТА ГЛАВА 1. КАРТИ НА ЗАПЛАХАТА ОТ НАВОДНЕНИЯ 1.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАЛИВАЕМИТЕ ПЛОЩИ 1.2. КОРЕКЦИЯ НА ЗАЛИВАЕМИТЕ ПЛОЩИТЕ 1.3. ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 1.4. ОФОРМЯНЕ НА КАРТИТЕ 2. КАРТИ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 1.5. ПОДХОД ПРИ КАРТИРАНЕ НА РИСКА 1.6. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ 1.7. КЛАСИФИКАЦИЯ НА РИСКА EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 1
 2. 2. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия 1.8. ОФОРМЯНЕ НА КАРТИТЕГЛАВА ПЪРВАПОДХОД В ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИЧехияКато основа за изработване на карти на заплахата и карти на риска отнаводнения в Чешката република се използват ортофотоснимки и топографскикарти в мащаб 1:10 000. Ортофотоснимките и топографските карти сапредоставени от Чешката служба за геодезия, картография и кадастър (файлZABAGED, Фигура.1: Ортофотоснимка и топографски карти EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 2
 3. 3. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Фигура.2: Схема за изготвяне на карти на заплахата и карти на риска от наводнения за даден сценарий (водно количество).ЗАКОНОДАТЕЛНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКАОбщите задължения на страните по отношение на управлението на риска отнаводнения и трансгранично сътрудничество се определят чрез международниправни рамки, като например Конвенцията за водите на UNECE и Директиватаза наводненията на ЕС.В националното законодателство трябва да бъдат заложени ясно определени иразпределени отговорностите и правата на всички институции и организации,които имат отношение към управление на риска от наводнения. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 3
 4. 4. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 3. законодателната и институционалната рамка при управлението нариска от наводнения EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 4
 5. 5. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Фигура 4 Съвременна организация на управлението на водите в Република Сърбия EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 5
 6. 6. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 5 Схема Структура на специализираните служби и институции поуправлението на риска от наводнения в Р. БългарияБАЗА ДАННИ  Категории бази данни:  Базисни данни  Хидрология  Хидравлика  Климат  Оценка на щетитеТИПОВЕ НАВОДНЕНИЯОсновен признак, по който се типизират наводненията, е техният източник. Взависимост от него се определят следните типове наводнения: “морски”; “речни EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 6
 7. 7. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбиянаводнения”; “дъждовни”; “наводнения от подземни води” и “инфраструктурни”наводнения.ВТОРА ГЛАВА 5. ХИДРОЛОГИЯ 5.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ОТТОКСтатистически методиСтатистическите методи са приложими за изследване на максималния отток вбасейни с изградена хидрометрична мрежа и с площ по-голяма от 1 000 км.Прилагат се и в двете страни.Модели „валеж-отток"Фигура 6 Модел „Валеж - отток”Метод на регионализирането на максималния отток EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 7
 8. 8. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия Определени са осем фактора, като значими за формиране на максималния отток, за които е необходима и пространствена база данни. Те са следните: ·площ на водосбора AEo [km2] ·урбанизирана територия S [%] ·залесеност W [%] ·осреднен наклон Ig [%] ·дължина на реката L [km] по протежение на главните реки от вододела до вливането · дължина на реката LC [km] от центъра на тежестта на водосбора до вливането й; ·среден годишен валеж във водосбора hNG [mm] ·ландшафтен фактор LF [-] ГЕОДЕЗИЯ ЦИФРОВ МОДЕЛ НА ТЕРЕНА За създаване височинен модел на терена могат да се използват различни източници: топографски карти, сателитни снимки, ортофотоснимки, геодезическо заснемане на речните течения, LIDAR. Описаните източници се характеризират с различна точност по отношение на топографската информация. Ето защо се препоръчва комбинираното използване на описаните източници за получаване на ЦМТ с достатъчна точност. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishava catchment” Page 8
 9. 9. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 7 Геодезически измервания / заснемане на напречни профили на рекиФигура 8 Кодиране на гънки от напречния профил на базата на обърнати вравнинат напречни профили EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 9
 10. 10. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 9 Генериране на 3D-гънки на терена на речното леглоФигура 10 цифров модел на терена, изготвен на базата на данни от лазарносканиране EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 10
 11. 11. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 11 Цифров модел на терена с речен участък, изготвен с данни отлазарно сканиранеФигура 12 Комбиниране на данни от лазарно сканиране, геометрия насъоръженията и гънки в структурите на терена EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 11
 12. 12. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАСНЕМАНИЯФигура 13 Метод на профилите 1. ХИДРАВЛИЧНО МОДЕЛИРАНЕ 1.1. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МЕТОДИ И ПРОГРАМИИзползване на 1D-модел за изчисления на речни участъци (например HEC-RAS)При този тип модели геометрията на речната долина и на речното легло севзвма предви посредством множество напречни профили. Хидравличнотовъздействие на съоръжения и препяствия в речното легло, на локалноразширяване или стесняване, на промени в наклона на речното легло и др.могат да бъдат детайлирано възпроизведени от от 1D- модели на речнототечение. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 12
 13. 13. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 14 Определяне/извличане на напречни профили за хидравличниизчисления от цифров модел на терена (база:топографски карти 1 : 5000)Фигура 15 Изчислени заливаеми площи от 1D-изчисления 1.2. СЪЗДАВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧЕН МОДЕЛИзползване на 2D-модели на речни участъци (напр. Hydro_AS-2D) EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 13
 14. 14. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 16 2D-изчислителна мрежа на базата на свързване на височиннит точкиот SRTM-височинен модел на терена, (подложка: Google Earth)Фигура 17 изчислени заливаеми площи с 2D-хидравлични изчисления(подложка: Google Earth)Използване на хидроложки модел, базиран на изчислителна растерна мрежа за2D- изчисление на повърхностния отток (например модела GSSHA) EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 14
 15. 15. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 18 изображение на моделирания район с базиран върху изчислителнарастерна мрежа хидроложки модел на оттока (GSSHA)ТРЕТА ГЛАВАКАРТИ НА ЗАПЛАХАТА ОТ НАВОДНЕНИЯКартите на заплахата от наводнения, съгласно националните законодателствасе изготвят за следните сценарии:  наводнения с ниска обезпеченост или с голям период на повторение (екстремни наводнения);  наводнения със средна обезпеченост (≤ 1%) респективно със среден период на повторение (≥ 100 години);  по преценка и за наводнения с висока обезпеченост или с малък период на повторение.В съответствие с изискванията на директивата за наводненията картите назаплахата от наводнения трябва да съдържат следната информация:  обхват / ганици на заливане;  дълбочина на заливате или по преценка водни стоежи;  по преценка скорост на течението или съответно значимо водно количество. EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 15
 16. 16. Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия легенда: заливни дълбочини за висока вълна с период на повторение 100 години [см] залети площи площи със свободен борд < 30 см степен на застрашеност на сгради: незастрашени сгради потенциално застрашени сградиФигура 19 граници на заливане и изчислени дълбочини на заливане при високавълна с период на повтроение 100 години, респективно с обезпеченост 1% легенда: застрашени зони при висока вълна с период на повторение (ПП): 10 години 50 години 20 години 100 години oпасност от заливане на сгради: незастрашени слабо застрашени (ПП > 100 год.) средно застрашени (ПП 20 -100 год.) силно застрашени (ПП < 100 год.) EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 16
 17. 17. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 20 граници на заливане при наводнения с период на повторение 10, 20,50 и 100 години, респективно с обезпеченост 10%, 5%, 2% и 1%Фигура 21 определяне на опасността от наводнения във Валония EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 17
 18. 18. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 22 Интегриране на методите за определяне на повторението ипреливането на рекатаФигура 23 Примерна карта на заплахата от наводнения EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 18
 19. 19. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 24 Примерна карта на опасността от наводнеияЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯАко са на лице защитни мерки срещу наводнения, то това не означавазадължително, че местоположението е защитено от наводнения. Често имазащитни мерки, които например поради липсваща поддръжка не функциониратнормално или междувременно вече не съответстват на съвременната техника.Но и при безупречно работещи съоръжения винаги трябва да се има предвид,че мерките за защита от наводнения често не могат да осигурят абсолютназащита и остава известен риск. Често степента на защита на защитнитемеркидори не е известна, така че е трудно с точност да се прецени ефектът намерките, например при HQ100ОФОРМЯНЕ НА КАРТИТЕСъгласно Директива за наводненията, посредством оценката на риска отнаводнения, трябва да се обхванат негативните въздействия върху защитенитекатегории „човешко здраве”, „околна среда”, „културно наследство” и „стопанскадейност”. Предпоставка за постигане на тази цел е дефинирането на ясникритерии за оценка на негативните въздействия за всяка от защитенитекатегории поотделно.КЛАСИФИКАЦИЯ НА РИСКА EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 19
 20. 20. Програма за ТГС по ИПП България – СърбияФигура 25 Примерна карта на класификация на заливаемите площи EUROPEAN UNION Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme “Assessment of flood risk – a base for sustainable development in upper part of Nishavacatchment” Page 20

×