ისტორიული დისციპლინები-მეათე კლასი

939 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ისტორიული დისციპლინები-მეათე კლასი

 1. 1. ისტორიული დისციპლინები ნინო ნადირაძე ახალციხის პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგი 2014 წელი
 2. 2.  istoriuli mecniereba aerTianebs  istorias,  arqeologias,  eTnografias  da 60-ze met damxmare Tu specialur disciplinas.  TiToeuli maTgani warsulis  suraTis aRsadgenad gansxvavebuli wyaroebiT sargeblobs.
 3. 3. arqeologia; aRmoaCens daSeiswavlis nivTier wyaroebs
 4. 4. E eTnografia swavlobs sxvadasxva xalxis warmomavlobas, sameurneo saqmianobas, rwmenawarmodgenebs, yofasa da kulturas;
 5. 5. wyaroTmcodneoba  moiZiebs werilobiT wyaroebs, wyaroebidan iRebs sando informacias da aanalizebs mas
 6. 6. epigrafika  swavlobs myar masalaze _ qvaze, keramikaze, liTonze da a.S. Sesrulebul warwerebs
 7. 7. დიპლომატიკა aqtebs,sigelebs
 8. 8. numizmatika • monetebsa da medlebs bonistika • qaRaldis fuls
 9. 9. heraldika veqsilografia • droSebs; • gerbebs;
 10. 10. genealogia • gvarebis warmomavlobasa da maT istorias
 11. 11. qronologia • warsulis wel-TaRricxvisa da kalendrebis sistemebs, amuSavebs erTi qronologiuri sistemidan meoreze TariRebis gadayvanis principebs, garda amisa, amow-mebs da azustebs wyaroSi mocemul TariRebs.
 12. 12. paleografia • Seiswavlis damwerlobis istorias, damwerlobis niSansimboloTa da asoebis grafikuli formebis ganviTarebas, sawer masalebsa da saSualebebs.
 13. 13. metrologia • _ warsulSi arsebuli manZilis,zoma-wonis erTeulebs,saxelwodebebsa da maT Sefardebas Tanamedrove metrul sistemasTan.
 14. 14. istoriis Seswavlis procesSi aseve gvexmareba • • • • • • • • miTologia, istoriuli geografia da kartografia, demografia, periodika, plakatebi, kino-, foto- da fonodokumentebi
 15. 15. • faqtebis Segroveba, sistematizacia da maTi analizi, sxvadasxva wyaros erTmaneTTan dakavSireba da Sejereba istoriuli mecnierebis safuZvelia. • ase TandaTanobiT iqmneba sazogadoebis ganviTarebis saerTo suraTi, rogorc mozaikis agebisas vqmniT erTian gamosaxulebas.
 16. 16. გმადლობთ ყურადღებისათვის

×