SlideShare a Scribd company logo

Gakvetilis gegma 18.02.15

N
ninochi68

მათემატიკის გაკვეთილი, ზესტაფონის მე-7 საჯარო სკოლის მასწავლებელი ნინო ჭიპაშვილი

1 of 6
Download to read offline
გგ აა კკ ვვეე თთ იი ლლიი სს გგ ეე გგ მმ იი სს მმ ოო კკ ლლეე აა ღღ წწ ეე რრ აა
სს ააგგაანნ იი__mmaaTTeemmaattii kkaa
კკლლაასს იი____VVIIII
მმაასსწწაავვლლეე ბბლლიისს
სსაახხეელლიი დდააგგვვაარრ იი
nino WipaSvili
მმოო სსწწაავვლლეე თთაა
პპრრ ოო ფფიილლიი
34 მოსწავლე. განსაკუთრებული მიდგომების საჭიროების მქონე მოსწავლე
კლასში არ არის
თთეე მმიისს
სსაახხეე ლლწწოო დდეე ბბაა
gakveTili-1 sT
moqmedebebi racionalur ricxvebze
გაკვე თილის
სასწავლო მიზნები
რიცხვები და მოქმედებები:
მათ. გაძ. VII.1. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალური რიცხვების წაკითხვა,
გამოსახვა, შედარება და დალაგება პოზიციური სისტემის გამოყენებით.
მათ.გაძ. VII.2. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებების
სხვადასხვა ხერხით შესრულება.
მათ.გაძ. VII.3. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებათა
შედეგის შეფასება.
მათ. გაძ. VII.6. მოსწავლეს შეუძლია სიმრავლეთა თეორიის ცნებებისა და
ოპერაციების გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.
სსწწაავვლლიისს შშეედდეეგგეებბიი
მოსწავლე
 იყენებს რაციონალური რიცხვის ჩაწერის ეკვივალენტურ ფორმებს,
მოქმედებათა შესრულების თანმიმდევრობას,მათ თვისებებსა და დაჯგუფებას
გამოთვლების გასამარტივებლად;
 ახდენს ნატურალურ-მაჩვენებლიანი ხარისხის თვისებების დემონსტრირებას;
 ხსნის პრაქტიკულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ამოცანებს გამოთვლებზე;
 მოსწავლე იყენებს სიმრავლურ ცნებებსა და ოპერაციებს საჭიროების
შემთხვევაში.
 აფასებს რაციონალურ რიცხვებზე არითმეტიკულ მოქმედებათა შედეგს,
ასრულებს მოქმედებებს და ამოწმებს საკუთარ ვარაუდს;
მმიიმმდდიინნაარრ ეე ოო ბბაა
((ააქქტტიივვოობბაადდაადდრრ ოო ))
კკლლაა სს იისს ოორრ გგ აა ნნ იიზზაა ცც იიაა –– 22-- 33
ssaawwyyiissii ffzzaa –– ggaammoowwvveevvaa
ggaakkvveeTTiillii aaggeebbuullii mmaaqqvvss bblluummiiss ttaaqqssoonnoommiiiiss mmiixxeeddvviiTT..
აა ქქ ტტ იივვოობბაა 11.. -- ---- სს ააშშიინნააოო დდ აავვაალლეებბიისს შშ ეემმოოწწმმეებბაა,, მმ ოოსსწწაა ვვ ლლეე თთ აა გგ აა მმ ოოკკიითთ ხხ ვვ აა
88 -- 1122 წწ თთ .. ((ccooddnnaa--ggaaggeebbiiss SSeemmoowwmmeebbaa))
სსააშშიინნააოო დდაავვაალლეებბაასს შშეევვაამმოოწწმმეებბ ჩჩაამმოოვვლლიითთ,, შშეემმდდეეგგ წწაავვააკკიითთხხეებბ,, აამმ დდრროოსს
რრაამმოოდდეენნიიმმეე ბბაავვშშვვიისს რრვვეეუულლსს შშეევვაამმოოწწმმეებბ.. გგააუუგგეებბაარრ სსააკკიითთხხეებბსს დდააფფააზზეე
აამმოოვვაახხსსნნეევვიინნეებბ.. TTaann SSeessaabbaammiissii kkiiTTxxvveebbiiss ddaassmmiiTT vvaammoowwmmeebb ccooddnnaa--ggaaggeebbiiss
ddoonneess..
პპაარრაალლეელლუურრაადდ ოორრ მმოოსსწწაავვლლეესს გგაამმოოვვიიყყვვაანნ დდააფფაასსთთაანნ,, რროომმლლეებბიიცც
შშეეაასსრრუულლეებბეენნ წწიინნაასსწწაარრ მმოომმზზაადდეებბუულლ ბბაარრაათთეებბზზეე დდააწწეერრიილლ დდაავვაალლეებბეებბსს..
((ბბაარრაათთეებბსს სსააკკუუთთაარრიი სსუურრვვიილლიითთ იირრჩჩეევვეენნ.. მმაათთზზეე ააწწეერრიიაა რრაამმდდეენნიი ქქუულლიისს მმიიღღეებბ აა
შშეეუუძძლლიიაა მმაასს აამმ ბბაარრაათთზზეე მმოოცცეემმუულლიი დდაავვაალლეებბიისს შშეესსრრუულლეებბიითთ.. აამმიითთ მმოოსსწწაავვლლეე
ეეჩჩვვეევვაა თთვვიითთშშეეფფაასსეებბაასს))..
სსაანნაამმ სსააშშიინნააოო დდაავვაალლეებბაასს შშეევვაამმოოწწმმეებბ დდააფფაასსთთაანნ გგაასსუულლიი მმოოსსწწაავვლლეეეებბიი
დდაააამმთთაავვრრეებბეენნ დდაავვაალლეებბეებბსს.. aavvaaxxssnneevviinneebb,, კკლლაასსსს დდაავვაასსმმეევვიინნეებბ რრაამმდდეენნიიმმეე
შშეეკკიითთხხვვაასს დდაა შშეევვააფფაასსეებბ..
IIII ffaazzaa ––ssiiRRrrmmiisseeuullii wwvvddoommaa ((ggaammooyyeenneebbaa,, aannaalliizzii))
აა ქქ ტტ იივვოობბაა 22.. -- ------ 88 -- 1100 ww TT :: ((სს აა ვვ აა რრ ჯჯ იიშშ ოოეე ბბ იისს აა მმ ოოხხ სს ნნ აა -- ccooddnniiss ggaammooyyeenneebbaa))
მმოოსსწწაავვლლეეეებბსს აამმოოვვაახხსსნნეევვიინნეებბ დდააფფააზზეე შშეემმდდეეგგ სსაავვაარრჯჯიიშშოოეებბსს::
iippoovveeTT ggaammoossaaxxuulleebbiiss mmnniiSSvvnneelloobbaa::
11..
00,,44∙∙((−−
11
88
))++22,,55((−−
22
55
))
11
22
∙∙ ((−−00,,88)) −−11,,55∙∙((−−00,,55))
22..
||((−−1818))−−1717++1111||
||−−00,,55||
−−
||−−77||−−||−−88++55||
||00..2525||
აა ქქ ტტ იივვ ოობბ აა 33 .. -- -- -- -- 1100-- 1122 წწ თთ :: (( ჯჯ გგ უუ ფფ უუ რრ იი mmuuSSaaoobb aa-- aannaalliizzii))
mmoosswwaavvlleeeebbss ggaavvaannaawwiilleebb ssaammkkaacciiaann jjgguuffeebbaadd ddaa SSeessaassrruulleebbllaadd
mmiivvcceemm SSeemmddeegg ddaavvaalleebbeebbss::
11.. SSeeaaddaarreeTT,, ??--iiss nnaaccvvllaadd CCaassvviiTT >> ,, << ,, aann ==--iiss nniiSSaannii iissee,,
rroomm mmiiiiRRoo WWeeSSmmaarriittii wwiinnaaddaaddeebbaa::
aa)) ((--1100))1188
?? ((--2200))3377
;; bb)) ((--1133)) ∙∙ ((--1155)) ?? 1155 ∙∙ 1133 -- ((-- 44))
22.. aammooxxsseenniiTT ggaannttoolleebbeebbii::
|| 𝑋𝑋||==77;; ||XX||== -- 55
33.. TTuu zzeemmooTT mmoocceemmuull ddaavvaalleebbeebbss wwaarrmmaattbbiiTT ggaaaarrTTvviiTT TTaavvii,,
iiqqnneebb ssccddooTT kkiiddeevv eerrTTii pprroobblleemmiiss ggaaddaaWWrraa.. iippoovveeTT uuccnnoobbiiss iisseeTTii
mmnniiSSvvnneelloobbaa,, rroommlliissTTvviissaacc mmoocceemmuullii ggaannttoolleebbaa sswwoorr ttoolloobbaadd
iiqqcceevvaa ||XX--33|| == 22
44.. SSeeaaddggiinneeTT aammooccaannaa rroommlliiss aammoossaaxxssnneellaaddaacc ssaaWWiirroo iiqqnneebbaa
mmooqqmmeeddeebbeebbiiss SSeessrruulleebbaa ddaaddeebbiiTT ddaa uuaarryyooffiiTT rriiccxxvveebbzzee..
((aammooxxsseenniiTT))
JJgguuffeebbss ddaavvuurriiggeebb ffuurrcceellzzee ddaabbeeWWddiill ddaavvaalleebbaass,, vvTTxxoovv aaiirrCCiioonn
jjgguuffiiss lliiddeerrii,, rraaTTaa ggaaaannaawwiillooss ddaavvaalleebbeebbii jjgguuffiiss wweevvrreebbss SSoorriiss.. aamm
ddaavvaalleebbiiss SSeessaassrruulleebbllaadd mmiivvcceemm 77 wwTT--ss.. ddrrooiiss ggaassvvlliiss SSeemmddeegg aavvkkrriibbaavv
nnaammuuSSeevvrreebbss,, rroommlleebbssaacc ggaavvaasswwoorreebb SSeemmddeeggii ggaakkvveeTTiilliissTTvviiss.. ((jjgguuffeebbiiss
ssiimmrraavvlliiss ggaammoo)).. JJgguuffeebbiiss SSeessaaffaasseebbllaadd ggaammoovviiyyeenneebb jjgguuffuurrii mmuuSSaaoobbiiss
SSeeffaasseebbiiss ssqqeemmaass.. rraammddeenniimmee jjgguuffiiss wwaarrmmoommaaddggeenneellss vvTTxxoovv wwaarrmmooaaddggiinnoonn
rrooggoorr SSeeaassrruulleess თთიითთოოეეუულლიი ddaavvaalleebbaa..
IIIIII ffaazzaa -- rreefflleeqqssiiaa
აა ქქ ტტ იივვ ოობბ აა 44.. -- -- -- -- 22 ww TT ((სს აა ვვ აა რრ ჯჯ იიშშ ოო-- ssiinnTTeezzii))
დდიიააგგრრაამმააზზეე მმოოცცეემმუულლიიაა რრიიცცხხვვიითთიი სსიიმმრრაავვლლეეეებბიისს დდაასსაახხეელლეებბეებბიი დდაა მმაათთიი
შშეესსააბბაამმიისსიი აასსოოიითთიი ააღღნნიიშშვვნნეებბიი.. მმოოსსწწაავვლლეეეებბმმაა იისსრრეებბიითთ უუნნდდაა შშეეუუსსააბბაამმოონნ იისსიინნიი
ეერრთთმმაანნეეთთსს.. აასსეევვეე ეეიილლეერრიისს დდიიააგგრრაამმიითთ გგაამმოოსსაახხუულლიიაა რრიიცცხხვვიითთიი სსიიმმრრაავვლლეეეებბიი დდაა
უუნნდდაა აამმოოიიცცნნოონნ,, რროომმეელლიიაა სსწწოორრიი..
აა ქქ ტტ იივვ ოობბ აა 55 .. -- -- -- -- 22-- 33 წწ თთ ..
ssaaSSiinnaaoo ddaavvaalleebbიისს ნნოომმრრეებბსს მმოონნიიტტოორრიითთ ვვააჩჩვვეენნეებბ დდაა ჩჩააიიწწეერრეენნ.. ssaaSSiinnaaoo
ddaavvaalleebbaadd mmiivvcceemm SSeemmddeegg ssaavvaarrjjiiSSooeebbss:: ggvv.. 223377 №№55 ((aa;; bb));; 66;; 1100..
პპაარრაალლეელლუურრაადდ მმოოვვაახხდდეენნ მმოოსსწწაავვლლეეთთაა გგაანნმმაავვიითთაარრეებბეელლ დდაა გგაანნმმსსააზზღღვვრრეელლ
შშეეფფაასსეებბეებბსს..
აა ქქ ტტ იივვ ოობბ აა 66.. -- -- -- -- 22-- 33 ww TT :: ssttrraatteeggii aa 33 -- 22-- 11 ((SSeeffaasseebbaa))
mmoonniittoorrzzee vvaaCCvveenneebb ddaavvaalleebbaass::
ddaawweerreeTT 33 rraamm,, rraammaacc ddaaggaaiinntteerreessaaTT;;
ddaawweerreeTT 22 rraamm,, rraazzeecc mmeettii ggiinnddaaTT ggaaiiggooTT;;
ddaawweerreeTT 11 rraamm,, rraazzeecc ssiiaammoovvnneebbiiTT iimmssjjeelleebbddiiTT..
კკllaassss vvTTxxoovv vviissaacc eeqqnneebbaa ssuurrvviillii ggaammoovviiddeess ddaa ddaawweerrooss TTaavviissii
aazzrrii SSeessaabbaammiiss aaddggiillzzee..
99.. შშეეფფაასსეებბაა
სავარჯიშოს შესრულება (individualuri, jgufuri davalebebi).
viyeneb ganmaviTarebel, ganmsazRvrel Sefasebebs.
გაკვეთილის ბოლოს მოვახდენ მოსწავლეთა ინდივიდუალურად შეფასებას
შემდეგი სქემის მიხედვით: იხ. შეფასებისსქემა
11 00.. რრეესს უუ რრ სს ეე ბბ იი ggaakkvveeTT ii ll ii ttaarrddeebb aa ,, ,, mmoommaavvll ii ss kkll aassSSii ””
kkoommppii uutteerrii ,, ii nn tteerraaqqttii uull ii ddaaffaa,, დდ აა ფფ აა mmaarrkkeerreebb ii თთ ,, თთ აა ბბ აა ხხ იისს
ffuurrccll eebb ii ,, pprrooeeqqttoorrii -- 11..
ee .. ss .. gg ..
ჯჯ აა ფფ აა რრ იიძძეე ,, წწ იი ლლ ოო სს აა ნნ იი -- 77 კკ ლლ აა სს იი სს მმ აა თთ ეე მმ აა ტტ იი კკ იი სს სს აა ხხ ეე ლლ მმ ძძ ღღ ვვ აა ნნ ეე ლლ ოო ..
მოსწავლეთა შეფასების სქემა მათემატიკაშიშეფასებისსქემა
კომპონენტები
1-2 ქულა
(დაბალი)
3-4 ქულა
(საშუალოზედაბალი)
5-6 ქულა
(საშუალო )
7-8 ქულა
(საშუალოზემაღალი)
9-10 ქულა
(მაღ ალი)
saSinao
davaleba
ar aqvs
davaleba da
arc rveuli
aqvs rveuli,
magram ar aqvs
davaleba
Sesrulebuli
aqvs davalebis
mxolod mciredi
nawili
Sesrulebuli aqvs
davalebis
mxolod nawili
an srulad, magram
SecdomebiT
davaleba aqvs
srulyofilad
Sesrulebuli
saklaso
samuSao
ar asrulebs
maswavleblis
miTiTebebs, ar
aris CarTuli
sagakveTilo
procesSi, ver
gamoTqvams
sakuTar azrs
aqvs rveuli,
magram ar
asrulebs
maswavleblis
miTiTebebs, ar
wers, cdilobs
koncentrirebas,
magram ver
axerxebs,
nawilobriv
asrulebs
maswavleblis
miTiTebebs,
iSviaTad
gamoTqvams
sakuTar azrebs,
xSirad efanteba
goneba
CarTulia
gakveTilis
msvlelobaSi,
gamoTqvams
sakuTar azrebs,
magram aklia
damajerebloba,
drodadro iRebs
maswavleblis
SeniSvnebs
CarTulia
gakveTilis
msvlelobaSi,
asrulebs
maswavleblis
davalebebs,
cdilobs iyos
damoukidebeli,
yvela sakiTxze
aqvs sakuTari
azri
damajerebeli,
argumentirebuli
Semajamebeli
samuSao
ar asrulebs
damoukidebel
davalebebs, ver
axerxebs
koncentrirebas
moswavle
cdilobs amocanis
amoxsnas, magram
ver poulobs
amoxsnis gzas
moswavle
poulobs
amocanis amoxsnis
gzas, magram ver
xsnis amocanas
moswavle
poulobs amocanis
amoxsnis gzas,
magram xsnis
xarvezebiT
moswavle xsnis
amocanas,
gamoyenebuli aqvs
amoxsnis
optimaluri gza
შეფასების სქემა ჯგუფური მუშაობისთვის
მეთოდები
მიზნები
თანამშრომლობისუნარისგანვით
არება
ფაქტებისცოდნა
პრობლემისგადაჭრისუნარისგან
ვითარება
ვერბალურ–
ლოგიკურიაზროვნებისუნარისგ
ანვითარება
წარმოსახვითიაზროვნებისუნარ
ისგანვითარება
დამოუკიდებელიაზროვნებისუნ
არისგანვითარება
მეხსიერებისგანვითარება
გადაწყვეტილებისმიღებისუნარ
ისგანვითარება
შემეცნებითიინტერესებისგანვი
თარება
სწავლისსწავლისუნარისგანვითა
რება
პრეზენტაციისუნარისგანვითარე
ბა
ემოციურიდამოკიდებულებისგა
ნვითარება
შეფასებისუნარისგანვითარება
სავარჯიშოები X X X X X X
სიტუაციის ანალიზი X X X X
როლური თამაშები X X X
თანამშრომლობითი
სწავლების მეთოდები X X X X X X
კრიტერიუმები 1-5 6-7 8-10
ჯგუფის მიერ სამუშაოს
მიზნის გააზრება
ჯგუფმა სამუშაოს მიზანი კარგად
ვერ გააცნობიერა
ჯგუფმა სამუშაოს მიზანი
გააცნობიერა
ჯგუფმა სამუშაოს მიზანი კარგად
გააცნობიერა
ჯგუფის მიერ სამუშაოს
დაგეგმვა
ჯგუფმა სამუშაო ვერ დაგეგმა,
ამიტომაც მისი საქმიანობა
სტიქიური იყო
ჯგუფმა სამუშაო დაგეგმა,
მაგრამ დროდადრო
უხდებოდა გეგმიდან
გადახვევა
ჯგუფმა სამუშაო კარგად დაგეგმა და
შეასრულა გეგმით
გათვალისწინებული ყველა პუნქტი
ჯგუფის მიერ სამუშაოს
ორგანიზება
სამუშაო არ იყო ორგანიზებული
ჯგუფის წევრებს შორის
ფუნქციები არ განაწილებულა
სამუშაო ორგანიზებული იყო,
მაგრამ ჯგუფის წევრებს
შორის ფუნქციები
არათანაბრად გადანაწილდა
სამუშაო კარგად იყო ორგანიზებული
ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციები
სწორად და თანაბრად გადანაწილდა
ჯგუფის წევრთა
ჩართულობა
ერთი (ორი) მოსწავლე
აქტიურობდა მხოლოდ
ჯგუფის თითქმის ყველა
წევრი აქტიური იყო
ჯგუფის ყველა წევრი აქტიური იყო
ჯგუფის წევრთა შორის
ურთიერთობა
ჯგუფის აქტიურ და პასიურ
წევრებს შორის ურთიერთობები
იძაბებოდა
ჯგუფის წევრთა შორის
ძირითადად პოზიტიური
ურთიერთობები იყო
ჯგუფის წევრთა შორის იყო
პოზიტიური და საქმიანი
ურთიერთობები
savarjiSoebi romlebic mocmulia baraTebze:
10 quliani ---- ამოხსენით ამოცანა
ხოჭო რიცხვით ღერძზე A(-3) წერტილში დასვეს, მას წუთში შეუძლია 2 ერთეული გაიაროს. ხოჭომ
მოძრაობა მარცხნივ დაიწყო და იმოძრავა 5 წუთი. შემდეგ იგი მარჯვნივ მოძრაობდა 7 წუთის
განმავლობაში. შემდეგ კი ისევ მარცხნივ 10 წუთი. რომელ წერტილშია ახლა ხოჭო?
პრობლემა: ხოჭოს მდებარეობის განსაზღვრა ბოლო მომენტში .
9 ქულიანი ---- იპოვეთ გამოსახულების მნიშვნელობა:
(10 − 4
2
3
− 8,5): (−4
2
9
+ 5
5
18
) =
8 ქულიანი --- გამოიანგარიშეთ:
1. (-100):(-2)=
2. (-1)295
=
3. 5∙(-0,2)=
4. -2,4 – (-0,4)=
5. -12+(-3)=
7 ქულიანი --- გაამრავლეთ:
1. (-2) ∙ (-3)=
2. 7∙(-2)=
3. -2+5
4. -3+(-5)=

Recommended

გამარჯვებული გაკვეთილები
გამარჯვებული გაკვეთილებიგამარჯვებული გაკვეთილები
გამარჯვებული გაკვეთილებიniniko71
 
გაკვეთილის+გეგმა
გაკვეთილის+გეგმაგაკვეთილის+გეგმა
გაკვეთილის+გეგმაlikako
 
Gakvetilis gegma
Gakvetilis gegmaGakvetilis gegma
Gakvetilis gegmajgufi8
 
გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი
გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესიგაკვეთილის დაგეგმვის პროცესი
გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესინინო კაჟაშვილი
 
გაკვეთილის გეგმის ძირითადი კომპონენტები და მათ შორის ურთიერთკავშირი
გაკვეთილის გეგმის ძირითადი კომპონენტები და მათ შორის ურთიერთკავშირიგაკვეთილის გეგმის ძირითადი კომპონენტები და მათ შორის ურთიერთკავშირი
გაკვეთილის გეგმის ძირითადი კომპონენტები და მათ შორის ურთიერთკავშირიOlgha Bochorishvili
 
გაკვეთილის გეგმა
გაკვეთილის გეგმაგაკვეთილის გეგმა
გაკვეთილის გეგმაlelakvachantiradze7
 

More Related Content

Viewers also liked

Жилой дом в Вазисубани
Жилой дом в ВазисубаниЖилой дом в Вазисубани
Жилой дом в ВазисубаниEmzar Tsetskhladze
 
Gakvetilis gegma 1jgufi
Gakvetilis gegma 1jgufiGakvetilis gegma 1jgufi
Gakvetilis gegma 1jgufijgufi8
 
ვისაუბროთ ქართულად
ვისაუბროთ ქართულადვისაუბროთ ქართულად
ვისაუბროთ ქართულადNatia Kurtanidze
 
ილია ჭავჭავაძე
ილია ჭავჭავაძეილია ჭავჭავაძე
ილია ჭავჭავაძეtreningigori2
 
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარიდავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარიNatia Kurtanidze
 
ძველი მსოფლიოს ისტორიოგრაფია
ძველი მსოფლიოს ისტორიოგრაფიაძველი მსოფლიოს ისტორიოგრაფია
ძველი მსოფლიოს ისტორიოგრაფიაnino nadiradze
 
ეთნიკური რუკის ფორმირება
ეთნიკური რუკის ფორმირებაეთნიკური რუკის ფორმირება
ეთნიკური რუკის ფორმირებაnino nadiradze
 
სამეთუნეო მორგვი-მეექვსე კლასი
სამეთუნეო მორგვი-მეექვსე კლასისამეთუნეო მორგვი-მეექვსე კლასი
სამეთუნეო მორგვი-მეექვსე კლასიnino nadiradze
 
ისტორიული დისციპლინები-მეათე კლასი
ისტორიული დისციპლინები-მეათე კლასიისტორიული დისციპლინები-მეათე კლასი
ისტორიული დისციპლინები-მეათე კლასიnino nadiradze
 
ბასილი მეორე
ბასილი მეორებასილი მეორე
ბასილი მეორეnino nadiradze
 
შვიდი სამთავრო
შვიდი სამთავროშვიდი სამთავრო
შვიდი სამთავროnino nadiradze
 
Samecniero teqnikuri progresi
Samecniero teqnikuri progresiSamecniero teqnikuri progresi
Samecniero teqnikuri progresinino nadiradze
 
საფრანგეთის რევოლუცია
საფრანგეთის რევოლუციასაფრანგეთის რევოლუცია
საფრანგეთის რევოლუციაnino nadiradze
 
დავით კურაპალატი
დავით კურაპალატიდავით კურაპალატი
დავით კურაპალატიnino nadiradze
 

Viewers also liked (20)

Gakve Tilis Gegma
Gakve Tilis GegmaGakve Tilis Gegma
Gakve Tilis Gegma
 
Argonavtebi
ArgonavtebiArgonavtebi
Argonavtebi
 
Жилой дом в Вазисубани
Жилой дом в ВазисубаниЖилой дом в Вазисубани
Жилой дом в Вазисубани
 
Gakvetilis gegma 1jgufi
Gakvetilis gegma 1jgufiGakvetilis gegma 1jgufi
Gakvetilis gegma 1jgufi
 
ვისაუბროთ ქართულად
ვისაუბროთ ქართულადვისაუბროთ ქართულად
ვისაუბროთ ქართულად
 
gakvetilis gegma
gakvetilis gegmagakvetilis gegma
gakvetilis gegma
 
ანბანი
ანბანიანბანი
ანბანი
 
ილია ჭავჭავაძე
ილია ჭავჭავაძეილია ჭავჭავაძე
ილია ჭავჭავაძე
 
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარიდავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
დავით აღმაშენებელი მეფე მწიგნობარი
 
Sssmsssm
SssmsssmSssmsssm
Sssmsssm
 
ძველი მსოფლიოს ისტორიოგრაფია
ძველი მსოფლიოს ისტორიოგრაფიაძველი მსოფლიოს ისტორიოგრაფია
ძველი მსოფლიოს ისტორიოგრაფია
 
Sssmsssm
SssmsssmSssmsssm
Sssmsssm
 
ეთნიკური რუკის ფორმირება
ეთნიკური რუკის ფორმირებაეთნიკური რუკის ფორმირება
ეთნიკური რუკის ფორმირება
 
სამეთუნეო მორგვი-მეექვსე კლასი
სამეთუნეო მორგვი-მეექვსე კლასისამეთუნეო მორგვი-მეექვსე კლასი
სამეთუნეო მორგვი-მეექვსე კლასი
 
ისტორიული დისციპლინები-მეათე კლასი
ისტორიული დისციპლინები-მეათე კლასიისტორიული დისციპლინები-მეათე კლასი
ისტორიული დისციპლინები-მეათე კლასი
 
ბასილი მეორე
ბასილი მეორებასილი მეორე
ბასილი მეორე
 
შვიდი სამთავრო
შვიდი სამთავროშვიდი სამთავრო
შვიდი სამთავრო
 
Samecniero teqnikuri progresi
Samecniero teqnikuri progresiSamecniero teqnikuri progresi
Samecniero teqnikuri progresi
 
საფრანგეთის რევოლუცია
საფრანგეთის რევოლუციასაფრანგეთის რევოლუცია
საფრანგეთის რევოლუცია
 
დავით კურაპალატი
დავით კურაპალატიდავით კურაპალატი
დავით კურაპალატი
 

More from ninochi68

პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@ninochi68
 
მოსწავლის ბუკლეტი
მოსწავლის ბუკლეტიმოსწავლის ბუკლეტი
მოსწავლის ბუკლეტიninochi68
 
დინოზავრების სამყარო-1
დინოზავრების სამყარო-1დინოზავრების სამყარო-1
დინოზავრების სამყარო-1ninochi68
 
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმა
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმასაქართველოს ეკოსისტემები - გეგმა
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმაninochi68
 
თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმა
თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმათამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმა
თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმაninochi68
 
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმაჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმაninochi68
 
Tvi tshepasebis kitxvari
Tvi tshepasebis kitxvariTvi tshepasebis kitxvari
Tvi tshepasebis kitxvarininochi68
 
მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...
 მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს... მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...
მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...ninochi68
 
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურა
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურათვითშეფასების სქემის სტრუქტურა
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურაninochi68
 
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილი
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილიშემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილი
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილიninochi68
 
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაცია
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაციაინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაცია
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაციაninochi68
 
შეფასების დიზაინის განსაზღვრა
შეფასების დიზაინის განსაზღვრაშეფასების დიზაინის განსაზღვრა
შეფასების დიზაინის განსაზღვრაninochi68
 
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპები
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპებიტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპები
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპებიninochi68
 
პროექტზე დაფუძნებული სწავლება
პროექტზე დაფუძნებული სწავლებაპროექტზე დაფუძნებული სწავლება
პროექტზე დაფუძნებული სწავლებაninochi68
 
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებაპრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებაninochi68
 
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორია
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორიაწილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორია
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორიაninochi68
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელიninochi68
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელიninochi68
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელიninochi68
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელიninochi68
 

More from ninochi68 (20)

პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
პრეზენტაცია "არაჯანსაღი კვება@
 
მოსწავლის ბუკლეტი
მოსწავლის ბუკლეტიმოსწავლის ბუკლეტი
მოსწავლის ბუკლეტი
 
დინოზავრების სამყარო-1
დინოზავრების სამყარო-1დინოზავრების სამყარო-1
დინოზავრების სამყარო-1
 
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმა
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმასაქართველოს ეკოსისტემები - გეგმა
საქართველოს ეკოსისტემები - გეგმა
 
თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმა
თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმათამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმა
თამბაქო, ალკოჰოლი, ნარკოტიკები - გეგმა
 
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმაჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა
ჯანსაღი ცხოვრების წესი - გეგმა
 
Tvi tshepasebis kitxvari
Tvi tshepasebis kitxvariTvi tshepasebis kitxvari
Tvi tshepasebis kitxvari
 
მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...
 მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს... მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...
მასწავლებლის-საქმიანობის-დაწყების-პროფესიული-განვითარებისა-და-კარიერული-წინს...
 
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურა
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურათვითშეფასების სქემის სტრუქტურა
თვითშეფასების სქემის სტრუქტურა
 
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილი
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილიშემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილი
შემაჯამებელი გაკვეთილის გეგმა-ნინო ჭიპაშვილი
 
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაცია
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაციაინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაცია
ინტეგრირებული გაკვეთილის პრეზენტაცია
 
შეფასების დიზაინის განსაზღვრა
შეფასების დიზაინის განსაზღვრაშეფასების დიზაინის განსაზღვრა
შეფასების დიზაინის განსაზღვრა
 
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპები
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპებიტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპები
ტესტური დავალების სქემის ზოგადი პრინციპები
 
პროექტზე დაფუძნებული სწავლება
პროექტზე დაფუძნებული სწავლებაპროექტზე დაფუძნებული სწავლება
პროექტზე დაფუძნებული სწავლება
 
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლებაპრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება
 
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორია
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორიაწილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორია
წილადი და ათწილადი რიცხვების წარმოშობის ისტორია
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
 
სასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელისასაათო სარტყელი
სასაათო სარტყელი
 

Gakvetilis gegma 18.02.15

  • 1. გგ აა კკ ვვეე თთ იი ლლიი სს გგ ეე გგ მმ იი სს მმ ოო კკ ლლეე აა ღღ წწ ეე რრ აა სს ააგგაანნ იი__mmaaTTeemmaattii kkaa კკლლაასს იი____VVIIII მმაასსწწაავვლლეე ბბლლიისს სსაახხეელლიი დდააგგვვაარრ იი nino WipaSvili მმოო სსწწაავვლლეე თთაა პპრრ ოო ფფიილლიი 34 მოსწავლე. განსაკუთრებული მიდგომების საჭიროების მქონე მოსწავლე კლასში არ არის თთეე მმიისს სსაახხეე ლლწწოო დდეე ბბაა gakveTili-1 sT moqmedebebi racionalur ricxvebze გაკვე თილის სასწავლო მიზნები რიცხვები და მოქმედებები: მათ. გაძ. VII.1. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალური რიცხვების წაკითხვა, გამოსახვა, შედარება და დალაგება პოზიციური სისტემის გამოყენებით. მათ.გაძ. VII.2. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებების სხვადასხვა ხერხით შესრულება. მათ.გაძ. VII.3. მოსწავლეს შეუძლია რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებათა შედეგის შეფასება. მათ. გაძ. VII.6. მოსწავლეს შეუძლია სიმრავლეთა თეორიის ცნებებისა და ოპერაციების გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას. სსწწაავვლლიისს შშეედდეეგგეებბიი მოსწავლე  იყენებს რაციონალური რიცხვის ჩაწერის ეკვივალენტურ ფორმებს, მოქმედებათა შესრულების თანმიმდევრობას,მათ თვისებებსა და დაჯგუფებას გამოთვლების გასამარტივებლად;  ახდენს ნატურალურ-მაჩვენებლიანი ხარისხის თვისებების დემონსტრირებას;  ხსნის პრაქტიკულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ამოცანებს გამოთვლებზე;  მოსწავლე იყენებს სიმრავლურ ცნებებსა და ოპერაციებს საჭიროების შემთხვევაში.  აფასებს რაციონალურ რიცხვებზე არითმეტიკულ მოქმედებათა შედეგს, ასრულებს მოქმედებებს და ამოწმებს საკუთარ ვარაუდს; მმიიმმდდიინნაარრ ეე ოო ბბაა ((ააქქტტიივვოობბაადდაადდრრ ოო )) კკლლაა სს იისს ოორრ გგ აა ნნ იიზზაა ცც იიაა –– 22-- 33 ssaawwyyiissii ffzzaa –– ggaammoowwvveevvaa ggaakkvveeTTiillii aaggeebbuullii mmaaqqvvss bblluummiiss ttaaqqssoonnoommiiiiss mmiixxeeddvviiTT.. აა ქქ ტტ იივვოობბაა 11.. -- ---- სს ააშშიინნააოო დდ აავვაალლეებბიისს შშ ეემმოოწწმმეებბაა,, მმ ოოსსწწაა ვვ ლლეე თთ აა გგ აა მმ ოოკკიითთ ხხ ვვ აა 88 -- 1122 წწ თთ .. ((ccooddnnaa--ggaaggeebbiiss SSeemmoowwmmeebbaa)) სსააშშიინნააოო დდაავვაალლეებბაასს შშეევვაამმოოწწმმეებბ ჩჩაამმოოვვლლიითთ,, შშეემმდდეეგგ წწაავვააკკიითთხხეებბ,, აამმ დდრროოსს რრაამმოოდდეენნიიმმეე ბბაავვშშვვიისს რრვვეეუულლსს შშეევვაამმოოწწმმეებბ.. გგააუუგგეებბაარრ სსააკკიითთხხეებბსს დდააფფააზზეე აამმოოვვაახხსსნნეევვიინნეებბ.. TTaann SSeessaabbaammiissii kkiiTTxxvveebbiiss ddaassmmiiTT vvaammoowwmmeebb ccooddnnaa--ggaaggeebbiiss ddoonneess.. პპაარრაალლეელლუურრაადდ ოორრ მმოოსსწწაავვლლეესს გგაამმოოვვიიყყვვაანნ დდააფფაასსთთაანნ,, რროომმლლეებბიიცც შშეეაასსრრუულლეებბეენნ წწიინნაასსწწაარრ მმოომმზზაადდეებბუულლ ბბაარრაათთეებბზზეე დდააწწეერრიილლ დდაავვაალლეებბეებბსს.. ((ბბაარრაათთეებბსს სსააკკუუთთაარრიი სსუურრვვიილლიითთ იირრჩჩეევვეენნ.. მმაათთზზეე ააწწეერრიიაა რრაამმდდეენნიი ქქუულლიისს მმიიღღეებბ აა
  • 2. შშეეუუძძლლიიაა მმაასს აამმ ბბაარრაათთზზეე მმოოცცეემმუულლიი დდაავვაალლეებბიისს შშეესსრრუულლეებბიითთ.. აამმიითთ მმოოსსწწაავვლლეე ეეჩჩვვეევვაა თთვვიითთშშეეფფაასსეებბაასს)).. სსაანნაამმ სსააშშიინნააოო დდაავვაალლეებბაასს შშეევვაამმოოწწმმეებბ დდააფფაასსთთაანნ გგაასსუულლიი მმოოსსწწაავვლლეეეებბიი დდაააამმთთაავვრრეებბეენნ დდაავვაალლეებბეებბსს.. aavvaaxxssnneevviinneebb,, კკლლაასსსს დდაავვაასსმმეევვიინნეებბ რრაამმდდეენნიიმმეე შშეეკკიითთხხვვაასს დდაა შშეევვააფფაასსეებბ.. IIII ffaazzaa ––ssiiRRrrmmiisseeuullii wwvvddoommaa ((ggaammooyyeenneebbaa,, aannaalliizzii)) აა ქქ ტტ იივვოობბაა 22.. -- ------ 88 -- 1100 ww TT :: ((სს აა ვვ აა რრ ჯჯ იიშშ ოოეე ბბ იისს აა მმ ოოხხ სს ნნ აა -- ccooddnniiss ggaammooyyeenneebbaa)) მმოოსსწწაავვლლეეეებბსს აამმოოვვაახხსსნნეევვიინნეებბ დდააფფააზზეე შშეემმდდეეგგ სსაავვაარრჯჯიიშშოოეებბსს:: iippoovveeTT ggaammoossaaxxuulleebbiiss mmnniiSSvvnneelloobbaa:: 11.. 00,,44∙∙((−− 11 88 ))++22,,55((−− 22 55 )) 11 22 ∙∙ ((−−00,,88)) −−11,,55∙∙((−−00,,55)) 22.. ||((−−1818))−−1717++1111|| ||−−00,,55|| −− ||−−77||−−||−−88++55|| ||00..2525|| აა ქქ ტტ იივვ ოობბ აა 33 .. -- -- -- -- 1100-- 1122 წწ თთ :: (( ჯჯ გგ უუ ფფ უუ რრ იი mmuuSSaaoobb aa-- aannaalliizzii)) mmoosswwaavvlleeeebbss ggaavvaannaawwiilleebb ssaammkkaacciiaann jjgguuffeebbaadd ddaa SSeessaassrruulleebbllaadd mmiivvcceemm SSeemmddeegg ddaavvaalleebbeebbss:: 11.. SSeeaaddaarreeTT,, ??--iiss nnaaccvvllaadd CCaassvviiTT >> ,, << ,, aann ==--iiss nniiSSaannii iissee,, rroomm mmiiiiRRoo WWeeSSmmaarriittii wwiinnaaddaaddeebbaa:: aa)) ((--1100))1188 ?? ((--2200))3377 ;; bb)) ((--1133)) ∙∙ ((--1155)) ?? 1155 ∙∙ 1133 -- ((-- 44)) 22.. aammooxxsseenniiTT ggaannttoolleebbeebbii:: || 𝑋𝑋||==77;; ||XX||== -- 55 33.. TTuu zzeemmooTT mmoocceemmuull ddaavvaalleebbeebbss wwaarrmmaattbbiiTT ggaaaarrTTvviiTT TTaavvii,, iiqqnneebb ssccddooTT kkiiddeevv eerrTTii pprroobblleemmiiss ggaaddaaWWrraa.. iippoovveeTT uuccnnoobbiiss iisseeTTii mmnniiSSvvnneelloobbaa,, rroommlliissTTvviissaacc mmoocceemmuullii ggaannttoolleebbaa sswwoorr ttoolloobbaadd iiqqcceevvaa ||XX--33|| == 22 44.. SSeeaaddggiinneeTT aammooccaannaa rroommlliiss aammoossaaxxssnneellaaddaacc ssaaWWiirroo iiqqnneebbaa mmooqqmmeeddeebbeebbiiss SSeessrruulleebbaa ddaaddeebbiiTT ddaa uuaarryyooffiiTT rriiccxxvveebbzzee.. ((aammooxxsseenniiTT)) JJgguuffeebbss ddaavvuurriiggeebb ffuurrcceellzzee ddaabbeeWWddiill ddaavvaalleebbaass,, vvTTxxoovv aaiirrCCiioonn jjgguuffiiss lliiddeerrii,, rraaTTaa ggaaaannaawwiillooss ddaavvaalleebbeebbii jjgguuffiiss wweevvrreebbss SSoorriiss.. aamm ddaavvaalleebbiiss SSeessaassrruulleebbllaadd mmiivvcceemm 77 wwTT--ss.. ddrrooiiss ggaassvvlliiss SSeemmddeegg aavvkkrriibbaavv nnaammuuSSeevvrreebbss,, rroommlleebbssaacc ggaavvaasswwoorreebb SSeemmddeeggii ggaakkvveeTTiilliissTTvviiss.. ((jjgguuffeebbiiss ssiimmrraavvlliiss ggaammoo)).. JJgguuffeebbiiss SSeessaaffaasseebbllaadd ggaammoovviiyyeenneebb jjgguuffuurrii mmuuSSaaoobbiiss SSeeffaasseebbiiss ssqqeemmaass.. rraammddeenniimmee jjgguuffiiss wwaarrmmoommaaddggeenneellss vvTTxxoovv wwaarrmmooaaddggiinnoonn rrooggoorr SSeeaassrruulleess თთიითთოოეეუულლიი ddaavvaalleebbaa..
  • 3. IIIIII ffaazzaa -- rreefflleeqqssiiaa აა ქქ ტტ იივვ ოობბ აა 44.. -- -- -- -- 22 ww TT ((სს აა ვვ აა რრ ჯჯ იიშშ ოო-- ssiinnTTeezzii)) დდიიააგგრრაამმააზზეე მმოოცცეემმუულლიიაა რრიიცცხხვვიითთიი სსიიმმრრაავვლლეეეებბიისს დდაასსაახხეელლეებბეებბიი დდაა მმაათთიი შშეესსააბბაამმიისსიი აასსოოიითთიი ააღღნნიიშშვვნნეებბიი.. მმოოსსწწაავვლლეეეებბმმაა იისსრრეებბიითთ უუნნდდაა შშეეუუსსააბბაამმოონნ იისსიინნიი ეერრთთმმაანნეეთთსს.. აასსეევვეე ეეიილლეერრიისს დდიიააგგრრაამმიითთ გგაამმოოსსაახხუულლიიაა რრიიცცხხვვიითთიი სსიიმმრრაავვლლეეეებბიი დდაა უუნნდდაა აამმოოიიცცნნოონნ,, რროომმეელლიიაა სსწწოორრიი.. აა ქქ ტტ იივვ ოობბ აა 55 .. -- -- -- -- 22-- 33 წწ თთ .. ssaaSSiinnaaoo ddaavvaalleebbიისს ნნოომმრრეებბსს მმოონნიიტტოორრიითთ ვვააჩჩვვეენნეებბ დდაა ჩჩააიიწწეერრეენნ.. ssaaSSiinnaaoo ddaavvaalleebbaadd mmiivvcceemm SSeemmddeegg ssaavvaarrjjiiSSooeebbss:: ggvv.. 223377 №№55 ((aa;; bb));; 66;; 1100.. პპაარრაალლეელლუურრაადდ მმოოვვაახხდდეენნ მმოოსსწწაავვლლეეთთაა გგაანნმმაავვიითთაარრეებბეელლ დდაა გგაანნმმსსააზზღღვვრრეელლ შშეეფფაასსეებბეებბსს.. აა ქქ ტტ იივვ ოობბ აა 66.. -- -- -- -- 22-- 33 ww TT :: ssttrraatteeggii aa 33 -- 22-- 11 ((SSeeffaasseebbaa)) mmoonniittoorrzzee vvaaCCvveenneebb ddaavvaalleebbaass:: ddaawweerreeTT 33 rraamm,, rraammaacc ddaaggaaiinntteerreessaaTT;; ddaawweerreeTT 22 rraamm,, rraazzeecc mmeettii ggiinnddaaTT ggaaiiggooTT;; ddaawweerreeTT 11 rraamm,, rraazzeecc ssiiaammoovvnneebbiiTT iimmssjjeelleebbddiiTT.. კკllaassss vvTTxxoovv vviissaacc eeqqnneebbaa ssuurrvviillii ggaammoovviiddeess ddaa ddaawweerrooss TTaavviissii aazzrrii SSeessaabbaammiiss aaddggiillzzee.. 99.. შშეეფფაასსეებბაა სავარჯიშოს შესრულება (individualuri, jgufuri davalebebi). viyeneb ganmaviTarebel, ganmsazRvrel Sefasebebs. გაკვეთილის ბოლოს მოვახდენ მოსწავლეთა ინდივიდუალურად შეფასებას შემდეგი სქემის მიხედვით: იხ. შეფასებისსქემა 11 00.. რრეესს უუ რრ სს ეე ბბ იი ggaakkvveeTT ii ll ii ttaarrddeebb aa ,, ,, mmoommaavvll ii ss kkll aassSSii ”” kkoommppii uutteerrii ,, ii nn tteerraaqqttii uull ii ddaaffaa,, დდ აა ფფ აა mmaarrkkeerreebb ii თთ ,, თთ აა ბბ აა ხხ იისს ffuurrccll eebb ii ,, pprrooeeqqttoorrii -- 11.. ee .. ss .. gg .. ჯჯ აა ფფ აა რრ იიძძეე ,, წწ იი ლლ ოო სს აა ნნ იი -- 77 კკ ლლ აა სს იი სს მმ აა თთ ეე მმ აა ტტ იი კკ იი სს სს აა ხხ ეე ლლ მმ ძძ ღღ ვვ აა ნნ ეე ლლ ოო ..
  • 4. მოსწავლეთა შეფასების სქემა მათემატიკაშიშეფასებისსქემა კომპონენტები 1-2 ქულა (დაბალი) 3-4 ქულა (საშუალოზედაბალი) 5-6 ქულა (საშუალო ) 7-8 ქულა (საშუალოზემაღალი) 9-10 ქულა (მაღ ალი) saSinao davaleba ar aqvs davaleba da arc rveuli aqvs rveuli, magram ar aqvs davaleba Sesrulebuli aqvs davalebis mxolod mciredi nawili Sesrulebuli aqvs davalebis mxolod nawili an srulad, magram SecdomebiT davaleba aqvs srulyofilad Sesrulebuli saklaso samuSao ar asrulebs maswavleblis miTiTebebs, ar aris CarTuli sagakveTilo procesSi, ver gamoTqvams sakuTar azrs aqvs rveuli, magram ar asrulebs maswavleblis miTiTebebs, ar wers, cdilobs koncentrirebas, magram ver axerxebs, nawilobriv asrulebs maswavleblis miTiTebebs, iSviaTad gamoTqvams sakuTar azrebs, xSirad efanteba goneba CarTulia gakveTilis msvlelobaSi, gamoTqvams sakuTar azrebs, magram aklia damajerebloba, drodadro iRebs maswavleblis SeniSvnebs CarTulia gakveTilis msvlelobaSi, asrulebs maswavleblis davalebebs, cdilobs iyos damoukidebeli, yvela sakiTxze aqvs sakuTari azri damajerebeli, argumentirebuli Semajamebeli samuSao ar asrulebs damoukidebel davalebebs, ver axerxebs koncentrirebas moswavle cdilobs amocanis amoxsnas, magram ver poulobs amoxsnis gzas moswavle poulobs amocanis amoxsnis gzas, magram ver xsnis amocanas moswavle poulobs amocanis amoxsnis gzas, magram xsnis xarvezebiT moswavle xsnis amocanas, gamoyenebuli aqvs amoxsnis optimaluri gza
  • 5. შეფასების სქემა ჯგუფური მუშაობისთვის მეთოდები მიზნები თანამშრომლობისუნარისგანვით არება ფაქტებისცოდნა პრობლემისგადაჭრისუნარისგან ვითარება ვერბალურ– ლოგიკურიაზროვნებისუნარისგ ანვითარება წარმოსახვითიაზროვნებისუნარ ისგანვითარება დამოუკიდებელიაზროვნებისუნ არისგანვითარება მეხსიერებისგანვითარება გადაწყვეტილებისმიღებისუნარ ისგანვითარება შემეცნებითიინტერესებისგანვი თარება სწავლისსწავლისუნარისგანვითა რება პრეზენტაციისუნარისგანვითარე ბა ემოციურიდამოკიდებულებისგა ნვითარება შეფასებისუნარისგანვითარება სავარჯიშოები X X X X X X სიტუაციის ანალიზი X X X X როლური თამაშები X X X თანამშრომლობითი სწავლების მეთოდები X X X X X X კრიტერიუმები 1-5 6-7 8-10 ჯგუფის მიერ სამუშაოს მიზნის გააზრება ჯგუფმა სამუშაოს მიზანი კარგად ვერ გააცნობიერა ჯგუფმა სამუშაოს მიზანი გააცნობიერა ჯგუფმა სამუშაოს მიზანი კარგად გააცნობიერა ჯგუფის მიერ სამუშაოს დაგეგმვა ჯგუფმა სამუშაო ვერ დაგეგმა, ამიტომაც მისი საქმიანობა სტიქიური იყო ჯგუფმა სამუშაო დაგეგმა, მაგრამ დროდადრო უხდებოდა გეგმიდან გადახვევა ჯგუფმა სამუშაო კარგად დაგეგმა და შეასრულა გეგმით გათვალისწინებული ყველა პუნქტი ჯგუფის მიერ სამუშაოს ორგანიზება სამუშაო არ იყო ორგანიზებული ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციები არ განაწილებულა სამუშაო ორგანიზებული იყო, მაგრამ ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციები არათანაბრად გადანაწილდა სამუშაო კარგად იყო ორგანიზებული ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციები სწორად და თანაბრად გადანაწილდა ჯგუფის წევრთა ჩართულობა ერთი (ორი) მოსწავლე აქტიურობდა მხოლოდ ჯგუფის თითქმის ყველა წევრი აქტიური იყო ჯგუფის ყველა წევრი აქტიური იყო ჯგუფის წევრთა შორის ურთიერთობა ჯგუფის აქტიურ და პასიურ წევრებს შორის ურთიერთობები იძაბებოდა ჯგუფის წევრთა შორის ძირითადად პოზიტიური ურთიერთობები იყო ჯგუფის წევრთა შორის იყო პოზიტიური და საქმიანი ურთიერთობები
  • 6. savarjiSoebi romlebic mocmulia baraTebze: 10 quliani ---- ამოხსენით ამოცანა ხოჭო რიცხვით ღერძზე A(-3) წერტილში დასვეს, მას წუთში შეუძლია 2 ერთეული გაიაროს. ხოჭომ მოძრაობა მარცხნივ დაიწყო და იმოძრავა 5 წუთი. შემდეგ იგი მარჯვნივ მოძრაობდა 7 წუთის განმავლობაში. შემდეგ კი ისევ მარცხნივ 10 წუთი. რომელ წერტილშია ახლა ხოჭო? პრობლემა: ხოჭოს მდებარეობის განსაზღვრა ბოლო მომენტში . 9 ქულიანი ---- იპოვეთ გამოსახულების მნიშვნელობა: (10 − 4 2 3 − 8,5): (−4 2 9 + 5 5 18 ) = 8 ქულიანი --- გამოიანგარიშეთ: 1. (-100):(-2)= 2. (-1)295 = 3. 5∙(-0,2)= 4. -2,4 – (-0,4)= 5. -12+(-3)= 7 ქულიანი --- გაამრავლეთ: 1. (-2) ∙ (-3)= 2. 7∙(-2)= 3. -2+5 4. -3+(-5)=