Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giáo trình kết cấu xây dựng - Bộ xây dựng

1,461 views

Published on

Download tại
http://www.gocxaydung.net/2015/05/giao-trinh-ket-cau-xay-dung.html

Tên Ebook: Giáo trình Kết cấu Xây dựng. Tác giả: Nhóm tác giả trường Trung học Xây dựng số 4. Định dạng: PDF. Số trang: 199 trang. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm phát hành: 2007

Published in: Education
 • Be the first to comment

Giáo trình kết cấu xây dựng - Bộ xây dựng

 1. 1. so xAv Dl_J‘NG eIAo TRINH «ET ciiu xI“III nI_rIIIa NHA xuI'T BAN xfiw DUNG HA Noi - 2001
 2. 2. L61 NOI nfiiu Gicio rrinh "Ke7 ccfu xéy d1;ng"ld ran‘ Iiéu dang de” gia’ng dqy vc) hot’ trip (rang timing (rung hoc: chuyén nghi_ép xciy dgrng. Giéo zrinlt grim 4 pl! (in: Plzrfn I : K9‘? (‘(511 g5. Phzfn II: Ké? ccfit Ihép. Phcin III: Ké} (‘J11 bé I0"ng C6? thép. Phcin IV: Ccir‘ being phi; Igu- Nhém tcir giu’ It} (in ho gidng dgy ("Ila tI'm3'ng Trung hot‘ my dI. _mg .954 gdm kg? sat ké? crfu Phan Dinh T0, fh(_l(' sf Nguyén Dttr‘ Chztong, /97 st! July dgrng N guye‘32 Th; Téa. Nhd fI‘l(Olng, bé mén ké? c-cfu rd nh0'm tcic git} dd ('6 nhiéh ('(3’g<f'ng dé’ bién sogm vd xuél‘ bcin gido trinh ndy, nhcim khu“'r' phzyc Iinh trgmg thiéil rm’ fiéu trong gicing dqy vd hpt‘ tcjp, gép phcfn ncing mo chrft Itfang (M0 tc_10. - V1‘ kha’ ming co’ hqn nén khong Ihé'm1nh khzii mi sdt — Rd? mong dug? bun doc: gép )3. Nhém téc gifi
 3. 3. Phiin I KI“: 'T cfitu Go Chuong 1 Go DUNG TRONG XAY DUNG §l—1.UU KHUYET DIEM CUA Go 1. Uu diém - Go 1%: lozti vat lieu nhe ctrong do khzi cao. Do so sénh chat luqng cita vat Iief: u xay dung vé mat chiu ltrc, nguoi ta dong he C = (Ty so gifia trong Iuong riéng v2‘I ctrong do tinh loan), C co tri so cfing nho thi vat 1icf: u chiit ltrqng cang cao. Thép C = 3,7. 10“; Be‘: long C = 2,4. 10”‘ ; Go xo-an C = 4,3. I04. Ta thz-‘iy he so chiit luqng cila go xfip xi lhép V2‘: Ion horn so vdi bé tong. — Go to 1023i val lieu pho bié'n V51 mang tinh chéft dlil phtrong. O Viol Nam, 3/4 dfit dai IE1 rimg voi horn 400 lo£ti go khzic nhuu, ngoai ra go con théiy nhiou 6 nong thon (xoan, mil, bljcll diin, ... ). - Go 121 loz_1i vat liefu do gia Cong ché' tao : cua, dt_Ic, khoan. .. trang tn’ my thuat, céch aim lot. 2. Khuyét diom - Go lit l0z_1i vat Ii€; u co tinh khong dong nhal v21 khong dang huong, vi du cimg mot loai go, tinh chat co tho khzic nhau lily theo dia phu'o'ng, luy timg khu rfrng, thaftm chi kheic nhau tuy lheo ttmg phtin cila Cay go. Go khong phtt hqp vol gift lhuyéft tlmong dimg trong khi tinh loan 151 vat lit‘_: u dong nhfit via dfmg htrong. Do do phfii lay do an toitn cao v%1 phéi lL_ra chon go cfin than cho phu hop voi yéu can cfia thiét ké'. — Go co nhiéu khuyél tat lam glam khzl nfmg chiu ltrc : mail go, khe nth, tho van. .. - Go 121 loai vat llou co nhtrqc dioin : bi nfim moc, moi mot, muc, I5 vat lieu chéy dtrqc. (3 nhfmg noi nhiot do cao hon 50°C khong cltrqc dung gs. — Go 1.3 vat liéu ngam nude, Iu'c_mg nu'(Jc chI. ’Ia trong go thay doi theo moi truong khong khi xung quanh, do bi co ngét, dfin no lom cho no bi cong vénh, nfrt. Kfit can lam 5
 4. 4. bfmg go aim, khi kho czic mong ht long ra fanh htrong don quzi lrinh chin ltrc, co khi khong citing dtroc. Co tho han ché' khuyéi dioin cilia go bang czich xii’ 137 go bong hoé chat chong moi mot trtroc khi diing, sir dung go dting cho, khong citing go tuoi co do aim Ion. O czéc nuoc tién tifin. go dimg pho bién duori dang go dzin. Go dim do duolc say vii xi! {)7 bang hoa chat non khong bi moi mot, la lozti vat li¢I. I xéy dtmg nhc, dcp. Go dén kho chziy, nftm 197i (7 Phzip dfi liim thi nghiem do chiu lira cfia 1 dfim go dein chiu téi trong, cho déim chiu nhiE; t do 9U0"C trong 1 gio, dfim chiu hu hong it con co tho chiu duqc lélu hon nfra, trong khi do voi cizng diéu kion l'1hUVf}y thi thép khong ch§u dtrqc lziu qué 10 phfzt. §; -2. Pl-[AM VI SUDLJNG I<I1:'T cfitu Go Sir dung go litm czic cfiu kion va czic kot can trong xay dtrng phzli tuan theo czic qtfy phzgsn nhfi nirolc : + Nghi dinh 10 CP ngiiy 26-4-1960 cfia Chinh phii. + Quy pham thiot ké' kéft cfiu go : TCXD 44/70. + Tiéu chuzin nhii ntroc vé go 2 TCVN 1072»7l déii I077-71. + Bong phfm Iozgi go duoc sir dung baa himh kém lheo quyét (link so 2198 ngity 20-1 l~l977 cfia Bo Lam nghitf3p, ... — [(51 can go duoc sir dung rong rfti trong Xfty dtrng co bain. O nude ta kit can go thtrong Citing lrong czic trtrong hop sent 2 1. Nhfa dim dung NIIEI <3‘ 1 tang, 2 ta’ng. , hoi trtrong, nhit vim hozi, tru so. .. lam bémg go rai thich hop. 2. Nhéi xuong sén xufit nong nghiép Kim thoc, gao, min‘: chim nuoi, xtrong cho bién, sén Xtifil nong sén, lhtrfmg nhit xuong nhip khong Ion thl diing kt-°: 't cfiu go IE1 thich hop hon cé. Trong mot so xuolng hozi chiil co chat {in mon kim loai cfing co tho dung go thay cho thép. 3. Trong giao thong van téi Go lhich hop voi cfiu nho, can tam trén throng célp thfip. 4. Trong thuy lqi Go climg lam cat; ton, hen céing, con van, cong. Ngoiti ra, go diing nhiéu liun dii gizio, vzin khuon, can Cong tzic cho thi Cong. Hi¢n nay, (3 ntroc ta kél cfiu go thich hop vol nhfrng Cong trinh loai vita vii nho, I-thong mztng tinh Chill. Vinh ciiti. 6
 5. 5. C3 czic nude tién tié'n, g5 duqc ché bién thfinh g6 (lain, duqc X11 1}’! béng hoei chit nén kc’: céiu g5 di1'l_]C sir dgng rcng réi. §1-3. T1NH CI-I/ {T co HQC CUA G5 Tinh chin’: ca hqc dim g6 g, (‘5m céc chi iiéu vé dz? bén, dc) dfin hfii khi chiu igrc kéo, nén, ép mzj1t, tr1rq1,. .. Theo tiéu chuzin TCVN 363-70 d»: -‘in 370-70 vé phudng phzip thllr co’ 1191: C113 gt}. va mfxu {hit dd’ fim (lac trzmg C0 hqc cé hinh dang via kich thuéc nhu' h‘mh vé. _, 100 ‘ , 39,4“ 90 , 334 _1m ___‘__ ll| llI—Illl| lm 4 3511 my m #1 ¥ % 80 I 240 1:) ~21“-M_ Wm _ d> *1 H e> 221 1 ; __&_. .._. .,1_ Lab §[ aa Lit I-linh 1.1: Main 36 [iéu chm? ’/1 dé'tln?1.-é‘ ('tf(}'ng dé u) Kéo (191: tho"; b) U631 ; 1‘) E]: d(_)(' rho"; c1)Tr1(Q7 (I'_0(. ‘ rim’; 8) Ep Itgung thé‘ Min tht’ nghiém dfing g6 nhé, khfmg khuyéz izfit, fhuc hiifln Iran mziy trong phbng th1' nghiém V61 16¢ dfi) gia (iii nhfit djnh. Nhung ngoéi th1_Ic 16' g6 cc’) k1'ch lhuéc lén ho‘n mfiu thx’ nghiém nhiéu léin, c6 khuyét tat. Ngay trong 1 cfay gé, l2‘1'y mziu thfx (3 ceic d02_m Ihfin khéc nhau cfing cho czic két quéi khzic nhau. Vi vay dé xéc dénh Efnh chit co hcpc cfia g6, nguiri ta phzii lhm rfit nhiéu [hi nghiefzm vdi nhiéu méu dc‘? 1€1'y két qufi trung binh.
 6. 6. 1. Anh hufmg ciia thiri gian chiu l1_Ic, cuimg d(1l2'1u d2‘1i ciia g6 Nguoi ta déi ti<‘: 'n himh Ihi nghirfzm area may xrong. phong {hf nghinfam ma}: 1oz_1i min 3.5 gifing nhau chju 1z"1i trrjng khi. -’1c nhau, thoi gian {iii trong 151:: d1_1ng 1611 min th1"r khzic nhau, ké'1. qu-1'1 V6 duos bir‘S11 dd quan hcf: gifra c1ri)‘ng do phi: ho2_1i vz‘-1 thoi gian tfic dung c1151 t. £1i trong cho dc”: '11 l1'1c mfiu go bi_ phi’: hoz_1i (main g6 thong ci2§u 11611). Tr; {mg sufit ldn nh£1'1 1-£111 diti (cm) 35 khong bi phé hoz1i. N611 (mg suiit 1h11c 16’ c > om — go 56 b; phé hoz_1i. N611 (1 < cm — gé khong [91 phzi ho2_1§ {rung quzi 11-‘mh sf; dqng_ T1-ong mm 105“ dung 0'“ - I-linh 1.2: D1'r(‘)'ng ('0/1_g: ‘/1_1'u I1_1'(' I421: (Mi lam giffi h; _m chiu |1_1(_-_ (1141 35 lining Lién X0 (117) 20 40 60 B0 100 120 I40 2. S11’ 151m Viéc cfia gf) chiu kéo, nén, ufin a) Ch_iu kéa Trong {hf nghiém mziu g5 chL: ‘3'n, clrimg dc} chin kéo doc 1116 C1121 g5 £271! C210, g5 thong Lion X6 (013) ('1 do 5m 15% cuong do dgtt tori IOKN/ cml. Nhtrng th1_1'c té't.1’nh tozin khong tho sir d1_1ng tri S6 nay dl1'f_)‘C vi go co nhiéu nhfm 16 lz‘-1m giéiln c1ro‘11g dc") chju kéo. do kh11yé'l lzfat cfia g5 (min go, thd chéo, thanh g6 cc’) ch? ) 1161 di¢11 1h-11y ddi dc! ng§)t. ). M2}: khzic go khong ddng 1111511, k¥ch thmic gt’: cfmg 16111 1111 m{rc do khong dong 1'1§11‘1'1 citng cao V21 cuong do gi: ¥'1rn di so vdri 111511 ch11f111. do do trong kdt 0511 go, khi dilng go chju kéo phz"1i r£1'1 tl1af1ntrq11g. C1r<‘J‘r1g do chgu kéo 11g: -111g 1116 c1'1a go 1'; -"11 111113, chi (1111 khoémg i/20 — 1;’; 7 c1r(‘I11g do chiu kéo doc 111:3, do do ng1r<‘1i ta kf16ng dfmg két c2'1'u gd chin kéo ngzmg 1116‘. b) Ch_1'u nén TI11’ nghiem 116:1 mfiu g5 ch112‘1'n {gé ddi). K111 nén doc 1111?, c11'o‘11g do gt”) nhd 11011 curimg do kéo doc th(r V£1i ifin khozing t1‘: 3 — 4 KN/ cm’. Khi chin nén, ki1u_Vé'I tz_‘11c1'T1z1 g5 it fmh 11uo11g l<’1i cuong do chiu 11_1c. Cuémg do chin nén doc 1116 I51 chi tiéu 611 dinh 11111-‘ft lrong céc chi tiéu vé cuong do, 116 duqc d1‘1ng dé dénh gizi V21 phim loai g6. K1151 nfmg chiu nén ngang 111:’: c€1a go thfip hon khé nimg chgu min doc 1116. c) Chin 11031 Th1’ nghiefzm cho ké't quii c11'c‘>'ng do C1121 g5 chiu 11611 V310 khoéng (rung binh i1 1 0 '2 C‘ ctrong dd ch§11 kéo V21 ch§u nén. Anh h1rd11g do khuyfft 151:, (11123: gd, khuyé} 2:731. kfch th1r(’1c, ... ). Cfmg ('3n11.’rc1r1mg gian gi1"rz1chi11kéo V51 chiu nén.
 7. 7. M<f)t cliim g6 thu’ nghiém (m-Eu chufin) chju u6n. Khi mé men u6n nhé, (mg suiit phép phim b6 doc tiét diC_: n thco quy 111-at dufmg th?1ng(h‘mh 1-321). Trj 56 {mg sufit thé: bién cé . , I . , * , M the imh bang Cong iiurc 0' w W Hinh 1.3: SI‘! /41111 1'ig3('<‘l}¢1_q(§ / (I11' 110}: (I) Szf/ iirmr i7r}': ?'ng szrcit giui z! ()g1/rcfrfzz (1'). giui (Tm; /2 sun (2 } /1) fVéj. J gJ_v 0' 'z‘1ng néu (3), Thai rim‘ 0"1'fu1g km (4) 'I‘fing S513 irong Eén, {tng sufit vimg nén phfm be? then ciufrng Cong vs} tang ch2f1n1, wrong vflng néll X11511 his: -n biéfn dzmg déo. Uhg sllfft kéo Vfin t. if: 'p 1l_JC tfing nharlh theo quy lu£_1I giin nhu dufxng thing. Truc trung hob Iui x11fi>'ng pl11’z1 duéri. Méu bait dfiu phzi hogai khi (3 vimg nén Ling stiff: dz}: ctrfimg dc) nén, czic thd g6 nén bfi gfiy. Miu g6 bi phzi hoai khi z’m_g $1131 caic thé hién duéi da_11 cuimg cit‘) kéo. . Do 51: phfm b6 13mg su2‘1'1 thgrc 16 then dtrimg Cong nén xzic djnh (mg sum Ihé! bién bimg M Cong th1’Ic sfrc béu V231 Iiefzu khéng cfim dfmg. Tr’; 0' = chi IE1 mrfmg dé) quy uéc. Trong tfnh main kfit cz”{u V511: dimg céng Lhfrc s1’Ic bézz ya: !icf: u cho ('10:: gizin 1‘1hu11g phzii thém hcft $6 diéu chinh vz‘-10 W dc‘? xét dén hi: ‘_: n tlrgmg 11131 Irén. MC» dun dz‘-m héi cfm gt-3 chiu kéo, 11611 x2{p xi bfing nhau. (G6 Ihévng Lién X6 cfi E = :<;3‘KN/ cm-’. 3. S1,! linm viéc cfia g6 chiu ép mzf1tv: ‘:tr1.n_J1 a) Chit: ép mqit Ep mail 12: s1_rt1'uyf§n lyrc tit cfiu kién néy sang cffu kitfen khzic qua rnsflt. Liép xlic nhau. Uh 3 sufii é mzis xzzffi hién ET 3151 z'; é': = xéc. E P . . . § C1r€)'ng d0 ép rnafn ducyc xzic dinh 0 L. ,,, = (trong (16 N I21 11_rc ép 111511, Fm 131 dicf:11 {V11 tfch chfu ép mzftt » dién rich tiép mic). T1151 phucrng CCIZI fgrc izic dung d<‘ii véi thé g5 mil phan ra : ép mafxt doc I116’, ép m'.7_11 ngang 1116, ép mail xién Ihfx. 9
 8. 8. Hinh 1.4: Cdc dqng ép mt}! :1) Dec tl1c’1; b) Ngang rhcfi: 1:) Xiéu thii Ep mat doc 1h(’5 : cutmg dc) tuclng duong V61 nén doc thé. Ep mzfu ngang thé cfing nhu nén ngang £116‘ ~ Ep mat ngang thé cbn phfin Ia ép mat toxin b(} V5 ép mat c1_1c bf). Hinh 1.5: Er) mcjt ngwzg tho“ Ep m2“_1t tofm bf) th1,1c chit Ii nén ngang thé, ép min c1_1c bo tren m()t phén dién tfch 1ié’p x1.’1c 1h‘1 cutmg d¢ cao nhiit vi cbn c6 Sl_I tham gia chiu l1Ic cfia céc 131} phan xung quanh (hinh l~5c). 1:) Chin mtg’! T1137 thee vg tn’ 11_Ic téc d1_mg (161 V6; ghé g6 11121 ta phén ra tr1rq't doc 1116, truql ngang lhé, truql xién thé. Cufyng dé truqt tinh 102111 121 cuémg d1_3 trung binh t, b=Fi . Néu ngoigi 11_Ic chi dat 1": 1 phia 1h‘1 goi I‘a 1l'lI(}‘[ 1 ph1'a(hinh l~7a). Né'u ngoai 1110 11511 6 2 phia {hi ggi la truqt 2 phia (hinh E-711). 10
 9. 9. Hinh 1.6: C61" tr1(o‘mg hqp 1'lI_iu ! r1(_o1 a) C17! dd’! tIIO"; b) Tr1r_o‘t tlgc tho’; 1') Tr1r_o‘r ngung 1/16; (I) Tr1(q't xién rho? 1.. Hinh 1.7: Biéh d6 plain bo"1'mg smft Ir1r_o'I 4. Czic nhfin to’ énh huérng dé'n cufmg dxf) cfia g6 a) / inh luténg cfia dé d’m Do 2“im (:6 énh hufmg nhiéu dén cuirng dé cfia g6 - DC) Sim cimg lérn 1h‘1 cubng do g6 cémg giém. O Viél Nam dtf) 331111 can bfmg cfia g6 tiéu chufin I51 18%. Cubng dc‘) g6 6 dc) fim néto d6 aw khi tinh loén duqc dua vé cuémg dc”) 6 do fim tiéu chufin. cs ,8: ow[l+o1(w-18)] KN/ cm2 c,8:C1rb'ng d<f) g6 (1 d0 éim tiéu chuéin 18% 01: H(: S6 diéu chinh dc) §m (g6 chju kéo doc Ihd 01 = 0,015, nén doc thé 01 = 0,05; nén ngang _th6 o1 =0,035, u6n 01 = 0,04; lr1r(_n 01 = 0,03). W: D6 51m cfla g6. 1 :1-W: C11?‘-‘ng d<f) g6 6 dc) zim W.
 10. 10. b) / {uh huéng ctia nhiét dé Khi nhiél d() téng, cufmg dc) g6 giahn. Thi nghiém khi nhiét dc) tang IE1 20"C 'lf: n 50"C ah}: cutmg d¢ chin kéo giém 35-20%, cufmg, dc: chiu nén giéim 20-40%, cuimg dc: truqt giém 15-20%. Khi nhict ds) tang litm cho g6 déin n6 gay Ling suit cuc bé lérn, nhfft 12‘: khi cc’) mét g6, khuyéi tat, cé thé lém din nhfmg rhé’ gr‘: £31121 hufmg ((3% cufmg dtfn. D0 dd ké'r cfiu gé khéng duqc dilng ('1 noi nhiét dtfa cao hon S0“C. c) zinh hming czia kh uyéi‘ tqit ~ D0 anti! g5: Thd gt“: b§ hrqn vgo, ciiu tao g6 bié'n dfii dét ngtfnt, (mg sail‘: cue ht} Tijp (rung lén. Crng su2‘{t g6 bi giém. Véri cffu kic’_: n chiu kéo, kfch thuéc miit g6 = 1/4 canh Ihanh gé, cu'E)‘ng dc) cita g6 gizim 70%. Ddi céfu ki¢n chiu nén, unfit g6 einh htrfmg léri cufimg d0 it hcm. Mét g6 kich thuérc = 1/3 cz_1nh cfi'u kién, cufmg dtf) chiu nén cfia g5 giém 30%. Xem TCV_N 1074 ~71 quy din}: mzi: g5 cho phép {long can kicjzn. ~ I)o1l1(1vejm, khe nfrt ~ déu énh hu'(”mg nhiéu dé'n cu‘<‘)‘ng d<‘_) chiu Iuc cfla g6. V‘: nhiéu nguyén nhan énh l1u£mg Ié‘i cuéng dcf) cfla g6 nén can so’ liéu xzic djnh xx-ong phfmg zhs’ nghiém khi tinh Lorin g6 chi lfiy ti: 1/8 dc“: ':2 i/10 cufmg dt‘) thn’ nghiém. Chi’! (hick: Czrdilg dc} Iinlz rozin uh: gr? ‘ k/ Ii clrju 17]) mg? ! xfén 112.’? I gér a dam‘ tinh they (‘ting Iluir. " u R. Rm= ——~«“~— (Ln R. . 1+(R; ;' wfjsrna on Trong dé: Rm: Cufmg db ép mzjnl tinh Iofm dpc Ihé. Cufmg d() ép min ngaag thd ciszs g6. Cu<‘3ng d<f) tfnh toén cfia g6 khi chiu 111191 xién lhér 1 géc on dugc xéc dinh lheo c<'5ng [ht'Ic: n R . Ru" ‘”T""“"“—— """" " 0-2} 1 RI! 1 ' 3 + R90 ““ Sln ('1 Trong dé: R“: Cuimg dtf) Iruqt tinh Iozin doc lhi? cfia gt}. R39: Clrfmg dc‘) tnrqt tinh toén ngang thé cfm g6. . » 1 Théng thuong lay: Rf, ” = --2—R, , ' Ru__R” Do dé (1-2) duqc tinh lhco: 1+ sin“ a (1-3) £2
 11. 11. Chuumg 2 Tim! TOAN CKU KIEN C0 BAN Phudng phép tinh lozin két. cfiu g6 Ihco {rang théi giéi ham duqc dfmg phc‘3 biffn trong mic’: ké’. §2-1, TTNH TOAN CKU KIEN emu KEO DUNG TAM 1. Khzii niém Cfiu kién chiu kéo (hing tzim khi igrc nfzm doc ihco trzgc cz“£u kién‘ Khi céfu kien cc’) czic ch6 giiun yéu (r2”1nh, l6,. .. )thi hién tuqng kéo dang tam xéy ra khi céc ché giiim yéu nfiy défi xt'¥s}g V61 Ergo cfiu kirfni (hinh 2-1). 2. Diéu kixfrn lam viécz Tinh toén theo cuéng do Thanh chiu kéo dfmg tam duqc tinh tozin theo céng th1’Ic: 5:31 s Rh (2-1) Flh Tmng <16: N: Lgrc kéo tinh tozin. Rk: Ctrimg dxf) chit: kéo c€: a gé. Fm: Dién tich tic‘. -'t dién ngang cfna céiu kién dii bi thu hu_: p do C6 di€_: n tich giém yéu (Fgy). Fm: F — Fg). (F: Dién tich tie’: dicjm ngang, F” do 16 iién két, I<huy<‘: 't tag. .. ). Nffu khoéng czich gifra céc tifft dién giém y6u(Fg), ) nhé ho‘n hay biing 20cm coi nhu tré11 chug 1 tiff! diefzn ngzmg dé trénh sq phzi hoai ciza g5 theo dtrérng gfty khtic. 3) ND) N Hinh 2.1: Cd}: kién vllju kéo (hing mm 13
 12. 12. §2-2. TTNH TOAN cA'U KIEN CHIU NEN DUNG TAM 1. Cain kiefn chin nén dfmg tém phfai tinh toém kiém tra vé cufmg dc) vi tinh toén kiém tra fin djnh, kiém tra vs? at) miinh a) K1'. e"'m Ira ve‘ cxtfmg dgi o= —--512 (2-2) Trong :16: N: Lgc nén tinh toén. F, ,,: Dién Iich tiét dién ngang cfia ca'u kizfan bi thu hgp. Rn: Cubng dc; chiu nén cfia g6. b)Kié}1ztra vé‘ 6'1: dinh O’= —---ER (2-3) Trong dd: F“: Dien tich tinh toén tié't dién ngang cfia thanh, duqc léfy nhu 531.1: + Néu chc’) gifim yéu khéng (3 mép cfiu kién (hinh2-la) V51 F3, 5 25% Fug (tié’t dién nguyén) th‘: F“ = Fng; khi F” > 25%F, ,g thi F" = 4/3 F“, + Né'u ch5 giém yéfu (3 mép cffu kitfsn V51 d6i xfmg (hinh 2-lb) thi Fur-:1 Fm + N<‘-: 'u ché giém ye'u 6 mép ca'u kicftn vi: khong dfii xfmg (hinh 2-lc) thi phéi tinh theo nén Iéch tam. cp : He 56 min dpmdfxng dé xét st; giém khi’: néng chiu Igrc khi bi u6n dpc, duqc ia'y nhu sau: + Vefzi iiéu g6 lam viéc {l’Ol'lg giai dogn dim h6i: qn =3]P0; khi ? .>75 A'- + Vat liéu g5 Ihm viéc ngofii giai dogm dim hfiiz L 100 tp=1-0,8[ J1; khiks75. c) K ie"°m tra vé dé nuinh 9-. =l ° (2-4) min fa: Chiéu d: ‘ii tinh toén cfia cfiu ki¢n; in = 1,1] 1” '4: Htf: s6 p1'll_J thufpc Sl_I lien ké't gifra 2 dziu cfia cffu kién: I4
 13. 13. Iv Né'u 2 din c3'u kitfsn lién ké't khép (hinh 2~2a) thi p =1. * Néu 3 dfiu ngiam i dfiu khép (hinh 2-2b) Eh} 3.: = 0,8. 3! Né'u 2 dfiu cfiiu kién ké't ngfim (hinh 2-2c) thi 1.1 = 0,65. 0 Né'u 1 dfiu ngém, l déu [U do (hinh 2~2d) thi p = 2. C] I 2 2 4 1 5 5 2 2 2 I I _, n a 1 I I 2 ; r } r I I a a I p a I r i 5 F 2 I. I. / I | °=O,8l‘ I o: 0.65? Khu vL_Jc nguy hiém Hinh 2.2: Hg? sé';1pIu, : tlmét‘ die‘): kién Iién kc‘? Tr; ' s6 14 cc’) khéc V61 1)? thuyét vi ihuc {E g5 khfmg thé ngém chat duqc. Ch? ) nghm bi nén vh bi bié'n dang. rm: Bén kfnh quén tinh nhc’) nhfit cfia tié't dién nguyén cfia cfiu kién duqc tinh toén 1.. Fns D03 véi tiéi dién chi”! nhat rm: 0,2891) D01 véi tié't dién trim r, ,,-, ,,= O,25d. ‘I b: Li cgnh ngén cfia tie’: dien chfr nhat. In d: L31 duémg kinh cfia tié't. di<‘_: n h‘1nh trbn. [K]: DQ ménh giéi han cho phép cfia cffu kien. theo rmi, ,= Céc cfifu kian chiu nén chfi yé'n {kj = }20 Céc ciu kién phu [7L]zs150 Thanh giing ke’: céiu §M=200 2. Béi toén thié’t ké Cfin ct’: vio diéu kién iién ké't, hjc téc dung, chc_m kich ihudc tie’! dien cfna ca'u kiejzn dé két cfiu an toém trong sir dung. Théng Ehuémg dua V210 diéu kitfin 6n djnh dé chgn tiét ditfzn. Ti: (23)) DA Cosécfip dfi nén ra phuong phép don gién dé trlgc tié'p tim ra dién rich tié't ditfzn cfin thiét F dfii véri cfic trufmg hqp ca'u kitfzn tiét ditfm trbn, vu0ng, chfr nhat. 15
 14. 14. a) Tracing 11.9}; I - Dé mcinh .3.) 75 - D61 véi tifft dién trbn dufmg kfnh d: F>. ./0 "L5 ’15,75 1R, , 1“ ‘) d: 1.135 Jr" - Dfii véi tié't dién chfr nhzfttz A 1 YN‘ . F2— °~— »~— 2~6 16,08 / R” ( } k: T)? s6 gifru 2 canh tié't dién k a: g — D61 vé‘i t. ic“: 't di('_: n vuéng: I _ F2 °-- —- 2-7 16 1 ’ b) Tru/ [mg hop 2 ~ Dgfi mdnh /1 S75 — D63 véai tie’: déen trim: F2115 +0,o011§ (2-8) II — D6i v6i tiéft dién chfr nhzfntz F2£—+0,001k.1j (2-9) — Dfii v6‘i tié't dien vuéngz 112% +0,()01ij (2-:0) D Thi d1_4 2~l: Kiém Ira diéu kicjrn lam viéc cfia c(f)t g6 tiét dién vuéng c6 canh a = 16cm, chiéu diai tinh tozin (on 3m, chin hrc nén N = IOOKN. CQI C6 tié't di{2n giém yéu d6i xfmg (hinh 2-3). Bi<': 't gé thu<f>c nhém 7, dt} aim W = 18%. Gidi. ' G6 nhém 7, W = 18% - Tra béng ifphén phu ¥t_1c)du'qc R" = EKN/ cmz. K§é'm Ira diéu kirfm Sn d§nh: ()'= N SR“ ‘PFu. + "l".1’nh 1 3° 3°" 64,8 = 0,289.a m 0,2893 2 16
 15. 15. 2 1264.3 —>q1==1~0,8 --1-1 100) ml—0,8 6-451 _=0,667 - 100 +1=. ,,=16.(16 - 3.2): 160 cm3. 0:-— 100-» »—=9,945 KN/ cm’ < Rn . 0,667.l60 C01 Ram viéc an toim. Th1‘d1_12-2: 1111111 2.3 Tinh toén _khé nfing chju hrc nén cfia c()t gt‘), tiét diejan C01 12 x 16 cm, [ién két 2 din cm 1%: kh6‘p, In x 4 m. Cét C6 15 khuyét (3 gifra tiét dién d m 3cm (hinh 2-4). B151 {M = 150; R, = 1,15 KN, r'cm2. Gidi: Kiém tra dtf) ménh cfia (:01: M 1,, _v 400 _l 0,289.b 0,289.12 11m115,3<p. ) Tfnh khé nfing chiu l1_1'c cfia c(‘_)t thco (2-3) 0’ z—:1;—SRR—>NS<p, l~‘u. Rn ‘P’ R 3100 j «v m —— = 0.223 1 115,3’ R: F 3x12 . 9. PW = I6x12w0,18=18% dovayF, ,=F, ,g | '2 65 +65 Nm0,223x 12x 16x1,15:51,44KN. Hinh 2.4 Khfz nimg chju l1_Ic 161 da cfia CO! N m 51KN. Thy’ £11} 2 - 3: Chqn 1ié’t di¢n méi 1:01 g6 chin i1_1c nén dfing tam trong mfg: két c2‘1‘u sir dung lziu déi. Cho bié’t: Chiéu dhi tinh toain I0 = 5m; T51 trqng tinh toén N = = l00KN, R, , = 1,3 KN/ crn3. 17
 16. 16. §2~ Gia’/ ': Gift thifft 7-. > 75 * Néu chpn £161 difim £rE>n{diang cong {hire 24). I r_. ... N F: _ - 15,75 V R” 15,7511, 1 I o I I Dtrfmg kfnh d cita C01: d =1,135 JF =1.'135 V-"'§'7§ = 1 8.90cm Diing, duang kfnh d cfia ccfn 1:‘-120cm. Thfl lgli dc) ménh D. :2 —-§00 -- : 100 > 75 0289.20 }. = 100 <11] = 120. “ Né'u chgm tic": dicftn vuéng (dung céng 1.11l'1'c: 2-7) 1 1'1 _ _5o0 . "'£'o0 19:”, 1.: I6éR, , i6» Dflng giz-'1 lhiél Dfing Ehiri = 282cm: L3 V21 canh a % xrfifi = 16.8 cm. Dimg tiéi ditftn vuéng lhi cz_mh 21 121 18 cm. ThC1'{z_1i dé 11‘1é'm§1: , _500 , «: = 93,5 Dfmg giii thiél 3.T1’N11ToAN c£(u KIEN c1111J UCSN Cffu kicftn chin ufin dhng phfi biéh trong Cong 1r‘1nh ké'1 ciiu bz7'1ng g6, nhu’ vain 55111. c¥2’. is'n irfin, xé g6,-. . Tu}? theo phuomg cfia igrc tzic dL_m, r_1, c: ‘1'u ki¢n chiu 11611 chin lhimh 2 loz_1i: 11611 phz'i11g via 11611 xién. 18 I. Ufin ph2"’1ngA U6n phfmg khi : Mzftt phfmg 1511 lrong Irimg véi mafu phi-"111g dfii xfrng cL'1e1 Iiéi dién, 1'1é’u téi trong IE1 lgrc tap {rung hay lL_rc phan b6 th‘1 I1_rc 1-‘fy phéii vuérlg géc véi truc 1l1z-11111. a) Kié°m rm vé'cu'c‘mg dc} cfia edit kién ~ Kiéln Ir: -1 vé {mg stlfft phép (2-1 1)
 17. 17. Trong dé: M: M15 moi: u0'n tinh {(361}. W, ,,: M0 men chfing uéin cfia 1161 dié_11 dfi thu hgp, ('1 ch? ) cév H16 men u6n tinh toén. R“: Cu<‘mg dLf> chju u1‘)'n tinh to-(in aha g6. m: HQ: 56 diéu kien £21123 viéc do 511311 hufjixg cfia hinh dzjng vi kich thtrfic £151 dien (néu czmh 1161 dicf: n nhé h0’n [Sun 111‘: m = 1, nu‘-511 cqmh 1161 diefn lfm hon ho-(fie biing 15cm th‘1m= 1,15 1161 véi g6 xé, m = 1,2 déi v6ig61rr“>n). b) Kiéha rm vé‘ {mg sud? tiép 1:9 ‘sR_ (2-12) Trtmg (16: Q: Lgrc c511 tinh tozin trén 1161 di<'_: n dang xét. S, _: M0 mcn finh cfia phiin 1161 dién nguyén bi Into‘! dfii V131 1r11c chfnh trung lam x. 3%: M6 men quzin tfnh chfnh (rung, {fun cila tiff! dién. b: 136 rcfmg 1161 di1f: n Er n12f11 [1‘L1'(_TI. R”: Ctrfimg dcf) truqt doc 1h(J can g6. . , , . . _. . _ - 3 D01 V01 [1eId1e_n chu‘ nhzftt ‘I: = D61 vU1I1etd1g: n h1nb Iron ‘E = 3% J 1 Chi kiém Ira {mg suit. tiép d6i wfti czic cifu kién C6 chiéu dfii ngfin (T)? 56 chiéu déi cau klefrn va chlcu cao net d1f_: n H35 ma 1211 chgu trong Ia1 lcm, ho-E_1c kh1 co ta: Irtgng tap Irung 1611 gfin g6i d6). c) Kiéam tra vé‘ dé vdng ctfu ki_én (dgfi cling) F f (2—i3) '1 f p z 1- ; .‘ - f - 0 day — I tmh thco cbng thuc cua suc ben vi_1t lnfzu In - dc) véng cho phép cfia cffu kién Iéfy theo béng 2 (Phg Inc) » D-Sim hai dfiu khép chju téi trong phan b6 déu k = 0,104 ~ Dém hai déiu kh6‘p ch'; u£:3i§rQng£zf1p£: ‘ung 6 gifts: k = 0,083 a’) Thiéi‘ ké'tié't di_e“n cfia ctfu kién Ttr diéu kién vé cufmg (11) (2-11) la 1:6: 19
 18. 18. M Wm 2— (2— 14) RU C6 WTK tim ra kich thu‘('Jc tié. 't dién cfia céiu kitfan, né'u 1ié't dien trbn tit WTK lim d, né'u tiét di¢n chfr nhzjn 11‘: WTK tim b, h. — Sau khi c6 k1’ch thuétc tiél dién, tinh toén ki<‘5m lra cé'u kién Iheo dtfa véng cho 1 11' — 1» ep H " a I o 1 . .— I f T21 c6 thé chon uét d1(: n can knfen theo dtfu vong cho phep | :—] I Ta, LE 5 E I 13.] I .1 Ta cé: I >—M Sau khi fun duqc J, ‘ ta tinh duqc kich thuéc tiét dién. 3 — T151 cnen chfr nhat Ix: 4 ~ Tiét dié_n lrbn Jx= 3.19 64 Uzir/1.4 2- 4.‘ Chou 1161 di<“; n cho 1 dfim g6 lién ké't 2 (Lin 151 kh6‘p - Chiéu dE«1i dfim gf) I = 4,5111, ch'1u lrqng Iéii ph-an b6 déu qw = 4 KN/ m, téi tr(_)ng tinh toén q = 4,85KN/111, (hf) véng tlrong d6i cho phép 1/250 ; Ru : 1,3 KN/ cmz. Gidf, ‘ — T"nh M . .‘1{i. =.‘. ‘:.35'4'52. = 12,474 KN: :~. 3 8 — Chqn tiét ditfan cila dfim h‘1nh chfr nhzflt, b V21 h 2 15cm. M 12,474.10’ wl — ! "': '_* _ — — - - - =832cm m. R“ l,15.l,3 - Tfnh 1116 men quén tinh: to 3 I J| :__5.. __. ‘I 1]. ... i = iX i0z]200gCm' 384 E f 384 I0 . . - . , , h ’ C-. _1nh tiét d1?-_:11 chu' nhzfn ly so = 1,25 —) b = 0,8.h W _ 0,8.hf’__ J ___ 0.3.h1 ‘ 6 " 12 20
 19. 19. K1'c!1 lhL1‘(‘Ic li€’I. dién: — Theo c1rC)‘11g dC_>: h 2 3' = .111 ~- b r 0,8 x13,4 = l5,lcm - Theo diéas kién dc) cling: F _ , __. IVCFI v 9 ' , h = ,1=_. ..1..1 = V, .12><.1.2Qg_> :20‘, I 09.8 0&8 b’ = 0.8 x 20.6 216.5 Chqn 1&6} décfm 20 x 18cm 1:6 W: 12UUOcm“ > W’, 1 : 120003111‘ :1. Nhu‘ vzjiy chqn me’: dicf: n thee dc’; cfmg ii: thfch hop. 2. Ufin xién Khi phmmg tfii lrgng téc d1_111g k11<’: -11g nilm Irong 111211 plfimg cfia I 1111c qaén 2111;: chinh 11110 C113 tiff! éién ggi 12‘: uc"5n xién. Ta 1I111'<‘)1'1g gap 151 czic thzmh xx‘-1 g6 dzfal lren kco. II. Trude héft phém {iii trong taic dung iheo czic mgc chfnh ciizi 2&6’: dien qv = q. cosa; t[‘ ~—~ sin 01, San dé tinh 1110 Hmh ? "5: Sad? 1”"? ‘Wm men cI1(1'11g 11611 0:121 1161 dién dfi Ihu hep “M k’-é” mi" """'3” Wx v21 W‘. dfii v6iAcz'1c lruc x V21 y. a) Kufm tr'a cmi-n g 11¢; theo cdng mm — 0&0,’ + U‘! = M . M‘ + -’--sR, , (2-16) w w‘, » Tron g d6 Ru 121 cubng (I1) chiu u6n 11'nh tofm cfia g6. — Dé chon Iiéft dién cz‘1'u kién ta biffn (161 (2-16) M M_. Wx --11+ -. -- SR" (21) w 1v1x. w,_ X Né'u ti<“: 'td‘1(_‘:11 IE1 chi: nh-at v11 nhip cfiu kicf: ntl1eo 2 true x V21 y nhu11hauth‘1: W‘ 11 , M. - ’ = -- = kvu -»~-'—mtga w b 11‘ V
 20. 20. Thay c2’1c tri s6 nixy vim (21) giéi ra d6i vdi W, sé C61 M W, ‘ 2 R‘ (1+k. tgo1) (b) 1: b) Kiim tra rhea dzj c1’mg(dé wing) rhea ccing thfrc r: 1; +? f—s111 (2-17) Trong dd: 1‘, f}. - Dc) véng thénh phfin (161 vdi Iruc x Va‘: y tinh V61 151 trong thémh phfin tiéu chu2”1n gfay 121 (f, do qi. ‘ , 1, do qf) . T111’ (111 2-5.‘ Chqn tie’! dién xi: gé cho nhh C6 méi cI6c 01 = 25°. Cho hié't chiéu déi nhip I = 3,6m. Tali trcpng tiéu chuéin q'° = ' 1,3 KN/ m. Téi trqng tinh toén q" = 1,8 KN/ m. DC) v6ng mung (161 Cho phép 1/200. Cuimg (If) chju u6r1 . .1 cfia g5 Ru 2 1.3 KN/ cmz. Gia'1' : - Phan téi trgng theo 2 phucmg: qf 21,3 coso1=1,3 x 0,906 =1,i8KN/ :11 q‘; # 1,3 sina =4 1,3 x 0,423 = 0,55KN/ m q, m 1,8 cos0.= 1,8 x 0,906: 1,63KN/ m q, = 1,8 sina = 1,8 x 0,423 = O,76I(N/ :11 - Tinh 1116 men ufin then 2 true: M, = . I’6”;3’6& =2,64KNm ; M, =9’76"3’-6-‘ =1,231~'. Nm - Chqn xi g6 tiét. dien chi": nhzfu, t)? ’ 56 gi1'i’a céc cgmh 1161 di<‘_: n k= %=-1,2 vii tg25" = 0,456. 11/, = M‘ (1 +k. tgo1) = 1564‘ 10-11 +O,466x1,2) x 313cm‘ R" 1,3 2 .1 W‘ , .bh_ , , h_ ' 6 6k ta :6 h = 1,/ E1q=3: '. 6 ><1,2><3w1—8=13,2cm 9 b= -}l= &-—-1lc111 k 1,2 22
 21. 21. Dimg I16! dien X51 g6 kich thudc 12 x 14 cm - C6 W, s 391 cm3 ; W’ = 336 cm‘ ; J, = 2740 cm‘, J), = 2018 cm4. ~ Kiém tra (mg suit 2 M, +M, . :2,64x10§+1,23x1o= W, W, 391 336 cr m1,04KN/ cmg 0 2 1,04KN/ cm? < Ru = 1,3 KN/ cmz ~ Kiém Ira dc; véng : 5 ff +f3 I = -:-= —~—, /3,§9z13+1,04’= -—-1.~< 5 1 L 360 300 1 Trong dé: __ 5.q‘; '!' _5x5,5x3,6*x10* ‘ "384.E. Jy "" 384x10“ (2018 f = 0,598cm EC 2-5 4 8 I, _‘5.c[xf 5x11,8x3,6 x10‘: l’042Cm ” " 3845.1, 384x105 x2740 Nhu vay lié't dién dz“: chtgn 12 x 14cm 151 ph1‘1 hqp. §2—4. 111111 TOAN CA1] KIEN cH1u NEN — U6N Trong kél C311 g6 thufdng gap céc cfiu kién vita chin luc nén d1;>c, vita chin mo men u6n nhu‘ c<fJt chin 1111: nén 'f¢ch tam, cc'_Jt vita chiu 1L_rc mfii vita chiu gié, cfiu kitfln b1 Cong hay c6 15 khu yét khfing d6i xfmg (hinh 2-6). V I 41 Hinh 2.6: Cric‘ 10411 (‘(111 kién chfu nén 11011 23
 22. 22. 1. Kiém tra {mg sufit trong mat phzing min .3: '. ‘i+_M, ———. ¥—{'' : ; R" (2-13) Fill §‘‘V’I| u u ~ Ht: so’ Q xé-1 dé'n hicftn urqmg tang mt“) men do imh htrémg cim iL_rc doc N gay ra vi I1’nh then céng Lh1’1c: Nth: (P'1—'n'Rn day 7. xaic dmh trong Inzflt phfing ufin vé‘i chiéu diii I1’nh main nhu cfm kién chiu nén dling liim. Néu E_ v: I ta C6 A: (), nghia IE1 Ihanh réil cfrnrr, khéng cfin xét dén biéh dgmg C1121 né, lflc nz’1y(2—[8): ;E 1&1: N M R“ +1, . S R Pm “:11 R II. . . , ‘ i 00 . 2 ‘ , .. Ié11 § 2 0 la co N 3 R" . (p. P (v1 in-v, - = (p), trong trtrong hQ‘p nay, loam bo kha nang A chin We 03:: ca}: kién {£3 dé chiu igtc nén. khfmg. cho phép 06 fihém igrc u<‘3’n {Etc dgmg, l( I1 R -Ti’ S6 -: Hcf: so’ quy dfii Ling SL151 tuong du'0‘ng g'”ra1 cuimg do chgu nén vi: ufliu ll cfla g5. - Quy phzgm quy dgnh: Néu lrng sufit non —— S100/u1l_—] th1 khcmg xet dén mo men I. nén. tinh nhu cifu kitftn chin nén tiling tam thco diéu kién 611 djmh. 2. Kiém tra ling suit trong mat phiing vuong géc v/ (Ii mat phéing uiin Trufmg hqp néy bi) qua mé mcn u6n v£1 tinh nhu cfiu kiafzn chiu nén dang tiun Ihco difiu kifzn 6:} dmh (2-3}. 3. Ch(_)n tiét dién ciia ciiu kién Chin nén ~ u(in M Cim ctr vfio dc} léch kiln c = -— Néfu c>25cm thi W 2 «- O,86.R it I‘é'u lcm < c < 25cm thi W= R£[3,3+0,35(I— I): + ll
 23. 23. D011 V1 ctia I 121 m, N 151 KN, R“ if: KN/ cmz, M I13 KN. cm. N611 e 3 lcm thi tinh nh1rca“{11 ki1f: n chin nén d1’1ng1z“1m. T111’ 1111 2-6: C1191: 116-‘t dién cho 1116,11 R61 C5111 C3131: nén — 11611. Bi€: 'tcl1ié11dz‘«1i kc": '1<: €1'u 3m, hai dfiu lien két ngitm C6 dinh, l1,1c 11énI1‘11h 10-fin N = ZOOKN 1111‘) men 11611 111111 102111 M = : 4KN111, c11b‘11g ck) tinh lozin C1111 g5 Ru: l,3 KN/ cmz. R1, = 1,5 KN/ C1113. G1'ri1': D1) if-: ch1:3m c'= = fl =2 2cm ; ion: < e < 25cm N 200 Trnh w, = L3,3+0,3511- 11* +£{—)]= ??92 [3,3+0,35(3-1): + 500 =7261:m-‘ ' R, _ 200 L3 200 CI11111 11151 di¢n Chff 11111111 16 x l8c111th‘1Wx= 'I6z1cm-‘ 111 F 2: 16 x 18=288cm~’. Chiéu dz‘-1i I1’nh lozin Cfla thzmh 1,: 11.1: 0,6511 300 = 195cm rum m 1,: 0,289.h = 0,289 >1 18 = 5.212111 D0 ménh /1., mi: =95 : -37,.5 - rs 5’2 2. 2 375 3 =1 -0.8 ——» = —0.8 ——---‘ =0.887 (P £100] [ 100‘) E = I ~ -N =1—-~—2()—()- 0,4 ‘ N, ,, 0,3x7.1,3.2xx = 31 R _2110 41111 13 II ‘R "fi+0,4.1164"1,s ll —— l,35KN/ C1113 0' =1_351< Icm-’ > 11,, = §.3KNicm: Nhung -0 M R“ R = 3.7% 11116 11011 giéi 111111 quy ph11m cho phép 5% ‘I ~ M111 vzf1y vfm cho phép sir dung. Kiém Ira c1“1'11 kicfn ngohi 111511 ph1“3111g u6n: r_, .= 0,289.13 = 0,289.16 2 4,6L'm [NJ LI1
 24. 24. /1, = 3? —_— 42,3 « 4,6 2 Z (P :1 _0,3[_. ’:“_] :1_0,g[f‘_2_: §] : o,357 I00 100 U: «I1 = -——2()(L= i(? !;8KN / cm’ <R, , =1,3KN / cm: q). F 0357.233 Vay ti€: 't ditftn (16x18)cm3 1:3 dérn béo chin . l1;c. §2—5. 'r1’NH To/ KN CKU KIEZN CHIU KEO — U<“5N Nguyen nhan gay ra hién mqng kéo - ufin cfing gifing nhu trufmg hqp chju nén - udn, nhung 6 day ! I,rc doc true N iii ([1: kéo. Khi I1’nh lozin dtmg céng Ihlfrc :6 = 3- S Ru (2-20) Trong d6: N: Lljc kéo tinh Ioén M: Mr“; men do téi trong ngang hoa_'1c l1_: c dqc téc dgnng lech tam gay ra W, ,,, F,, ,: Tinh t: _ai tié't' dién cé mt“) men tfnh toén M. 26
 25. 25. Chuang 3 LIEN Kfiu‘ K1351 cfiu G6 Mac dich lién ké'I IE1 dé ting chiéu déi céfu kién hozjc mt’) rong tiéi dién, ‘ ghép n6i céc call kién thimh két cfiu chiu lgtc hoim chinh. Chang ta thuémg gap 4 hinh Ihfrc lien két trong két cffu g6: - Lien ké't mong. — Lién | <é‘t chfit. — Lién ké't chém. - Lién ké't dzin. §3—1. LIEN KIA-3"! ‘ MONG Lién ké’t mcfmg thufmg dimg ("J nhfmg lhanh chin nén, dfgc diém su lam vicfec cfza lién két méng I2} h, rc Iruyén qua mat Iié'p xlic. 1. Mcfmg duéi kéo 1 rang Hinh 3.! 27
 26. 26. a) Yéu ctfu ctfu t(_I0 0 2cm Sh, “ 5-11 '1 J I 1,5h S1“. Slflhm it M231 lruyén Inc (qua ah) phéii khft chzjl. Trong (16: hm: Chiéu sfiu rfinh mcfmg. h: Chiéu cao qua’: giang. I”: Chiéu d; ‘~i 1nzf1tt. rLrqt‘qué giang. 0 LL_rc nén cfia kéo N“ vufmg géc va di qua Irong tam mat Iruyén l1_1'c (rmfat bi ép). 0 Giao diém cfia N" (L1_Ic nén cfm thanh kéo) Va Nk (lu'c kéo cua lhanh qua giang) 15. 1am ciia g(3 dém trén dinh C01. 9' Nk di qua lrgng tam lié'1 dién lhu hc; p Fm. b) Tinh totin lién ké't mging - Kiém Ira chill ép mat lheo céng thfrc: N °= p"SR; (an Trong dc’): N": Lgrc nén tinh tozin cila kéo téc dung lén dicftn lfch ép mzflt. Fm : Dién tfch ép mat : FL. ,,, =-Elk‘- coso. b: Chiéu réng thanh kéo thuémg my nhu bé rc‘_)ng quei giang. hm: Chiéu salt rfinh mcfmg. T1‘: (3-1): [3 b. h n 2 N'°°‘°‘ lffy hm = 5 vs. am '. ‘.= k la ca ha 3 'k'N1~“°"’°‘ (3-2) I 3 ' b I Rfr. ‘lI'|1 Rfm: t1'nhtheo(1-1) (1: Géc hqp béi true thanh kéo va qué giang. - Kiém tra truqt 6 duéi mong. N . 6 = F" g 12:1‘ (3.3)
 27. 27. Trong do: Nu m Nk = Nncosa F”: Dién tfch mat tru'(_J‘l F, ,x b. l,_. b: B«?3 rong cfla thanh qué giang ! ,,. : Chiéu dai mat t. ru<_)1 N 1.. 2g‘R"K <3-4) : Cuimg do chfing (mot trung binh, R Rf= —'V (33 1+ 9-“- C R“: Cuimg do chéng truot cfia go lay Ihco bang 1 B: H6; 36 phu thu<‘_)c hinh thfrc truqt. - T! ‘£i'C_l'l 3 phia [5 = 0,25 {hinh 3-2:1) - TrLI(_J1 2 phfa B : 0,125 (hinh 3—2b) e: DC) lcfzch tam cfia 1u'<: lruql. e = 0,5h dc")? véri ltyc {rum ! phia :3 = 0:25h khi rfinh mong 6’ 2 phfa vi: chju 11_rc d6i xfmg (hinh 3-2) Hinh 3.2: (1) Trzrpt 1 p/ xfu; b) Tmqf 2 phiu. ~ Kiém Ira cfiu kién b‘; giiim yéu do khiic rzinh mtjng géy m. N —‘sRk Fun 29
 28. 28. NR: Lt_IC kéo tzic dung lén qua giang. Rk: Ctrong do chiu kéo doc tho cfia go. Fm: Dion lich {ié't dion bi lhu hop cila cffu kion do rfinh mong. F111 = b (h‘hn1) - Bu long béio hiém: Bu long vfra co lac dung xié'[ chill thanh kéo vao qua giang vita do phong Iru'o'ng hop lién ké'I bl phzi ho2_1i do lruoi hozflc dfn do giiim you not dion. Tln_rc nghiom cho ta tinh duoc luc bu long phai chju: Nhl = _ a) (:6 NM I1’nh FM = N1“. Ra Hinh 3.3: Cdn / X7113 l1_n- Rfl: Cuong do chlu l1_Ic cfia lhép lam bu long. ’”-5”«‘>' I "“u"’-9 Fm: Dion lfch tiot dion cfia b11 long lffy Iheo bang. Difgntlchthllhopb 0,762 1,76 2,25 2,81 — Dinh dong guoc kéo vao qua giang. 3,24 Xac dlnh ll_Ic tac dI_1ng lén dinh phiii chju (Td). T‘, = Nhlsinot - 0,2N, ,,_c0soL (3-8) (0,2 1:‘: ho so ma sail mat tiép xlic guoc kéo vao qua glang). Sau khi co Td tinh duoc so luong dinh can dong. - Guoc kéo: Thong thuong chon go Cong loai vol qua giang, co bé rong bang be‘ rong qua giang, co chiéu cao bang chiou sou rfinb mong. Thi(1'gl 3-] Thlfft ké’ mong duoi kéo I rang, thanh kéo chju l1_r<: nén tinh toan N“ = 90 KN do doc coa kéo 0. = 36°. Bié't Rem = 1,3 KN/ cmz, = 0,3 KN/ cmz. R" = 0,24 KN/ cmz, Rk = 0,8 KN/ cmz Bu long cho tao tit thép co cuong do R, = 21 KN/ cmg. Tié't dion qua giang chfr nhat co h = l,5b. 30
 29. 29. G107.‘ - Chon kich ihuoc tie’: dién qua glang. Tir diéu kion chlu ép mot. N" -sR: m—>b.1am25" °°“‘« Fem '1‘ _ R gm coso. h Lay h", = , dzfit — = k 3 b h: N“ cosa colsc: T : _ “__. ..)h: |-_. ..u. ._. .. cm V R tun ' 0,76 b = = 33,709: [,5 Chon 1) = 14cm, h = 20cm. — Tinh chiou dai mot truot 1" lhco diéu kion cuong do chlu tru'o1 cfia go. So bo chon I". then yéu can can tao. lO. hm 2 in. 2 l,5h; 22 hm Z 2cm iffy hm = 6cm; I“. := 50cm. 'I‘: ’nh / Wiheo cuong do: 1,, = N" °. °“i’i b. Rff_‘ Rm = —-—-B" = —~0’—-24 - -=01 lKN/ cm: 1+0,25. in l+0,25><§-[—) 0,51: 10 90x0 8 1,= —. v: —=47- “ i4x(},1i “n Nlnr vzfny chon 1,, = 500111 121 Yhich hop cfi diou kion cfi'u tao vs. diéu kion chnl luv. — Kiom Ira 1ié't dion giéhn you clla qua giang do rfinh mong. O’ 2 S Rt ; N = Nncosa ; Fm “-1 b(h-hm). (la ‘)0 x 0,8 ”‘ l-%1<20—6> ‘ ”’3”‘N ’°m* < R1 = 0.8 KN/ cml G
 30. 30. K61 céiu lam vioc an loan. - Tfnh bu long béo hiém: N b, ; Nn1g(60° - 0.) = 90 x 0,46 : 40KN N 4 , F11 = "J = —0 = l.9cm“ R 21 II Chou bu long dtrong kfnh d = 20 co FM = 2,25cm2. 2. Mong duoi R220 2 rang Khi 1111: nén Nnlén, mong mot rang khong dfi khé nang chlu ép mitt, ta phéi thiét ké' mong 2 rang. Nhu vay mon g hai rang mun: dfch tang not di€_: n mot ép (Fm) do do 121151 nang chiu luc. - Yéu can ca'u tao. +Chiéu (1211 min 1.101;: 11111 nhat la 1,‘, 1,511 5/; 31011;, +Chiéu dai m2j111ruo1thL'r hm 151 1;’ : .', +.i, L s i: si0h: _ Zsmo. H1111! 3.4: Mélzg 2 rdng 32
 31. 31. + Dinh rang Ihti hai mam trén duong truc cfia ihanh chiu nén 115 {mg suai phan b6 tuong doi déu trén can: dion tfch ép mat. ' + Bo sau ranh thfr nhfit 2 h; n 2 2cm + Do sau ranh zhfr hai : gab; +2cm Csic truc thanh Nk, N“ cfing phai hoi tu nhu mong I rang, Nk di qua trong tam 1ié't dion thu hop F, ,,. + Fm = FL”, + F: m . Dion tich ép mat cfia tong rang 19 1:} vol lu'c doc téc dung lén rang do. V‘1 vay: N‘ _1L, L _ N', , ""‘ . . ——— 3-9 NU“ FUN N" ( ) AN} : N" Fla! “ F cm Trong do: N ‘H; LI, I‘c trI.1‘C_1‘t tinh tofin doi V61 rang thL'I‘ nhit. N" = Nncosa: Luc truot Ioan bo, cfing la 11,11: tnrot tinh loan doi vol rang thfr hai. + Du cho’ rao kho chinh xac, khi chlu 11,11: rang 1h1'r nhat lam vioc néng no hon. V‘) way can C6 11¢ 36 diéu kion lam vioc. Khi tinh 1:, 11¢ so’ diéu kion 1am vioc bang 0,8, khi tinh 1;‘ he so’ diéu kion 1am vioc bang 1,15. Cong l'. hl. l'C tinh vé cuong do chlu l1_Ic cfla go ch‘1u truot: R‘: =0,80R; f (3-10) R"; ': =1,1sR{f' « N cosa 1.. --“-— 3-1 b.1,15R; ‘; ( 1) - -- h 1.51,, -“ ~: — (3-12) 251no1 + Kiém Ira tiét dion giam you cila qua giang khi tfnh Fm . F111 = ' hm) + Bu long bao hiém, dot moi rang 1 bu long. §3—2. L11“3N 1<1“a'T cHo'T Chot la nh1‘i‘ng loai thanh tron hozfuc tam nho dtmg do noi dai céc thanh go, lam tang tiét dion céc thanh ghép, lion ké't cac ca"u kion thanh cliu kion chiu 11_Ic hoan chlnh. 33
 32. 32. C6 2 Ioz_ti chfjt - ci16't in; being thép trbn (bu léng, dinh. ” ) chéit bén being g6, thép. 90 it‘'''‘, ! Hinh 3.5. a) Cizciri‘ In; 1')c}"z: g tizép {(I{3<' 25:23) ; 15} B11 1'6/1g. ’ 0) Din]: ,' (U Din}: vi! ; <2} Cllléff bdn / icing g5. — Chdt tr1_1 being g6, thép C6 duémg kinh d 2 12mm. Khi dung dinh dlrfmg kfnh d 2 6mm th‘: pbfii khoan E5 iru'é‘c khi déng éinh, duérng. khi; £6 khozm = 9,96 dinh. a) Dtic dié3n ldm vi_-éc cfia chd? Chéit cc’) tzic dung chr‘>'ng 1z_ai hién Iuqng {rum xiiy ra gifra czic phfm I6 duqc ghép khi chiu ngoai iyrc tzic dtmg. Khi iién két bi phzi hozgi do 2 kité nzing hozftc chfit bi cfit ('1 liét dien ngang tzgi mat tiéfp xlic gifia 2 phfm t6, ]10£_1c ch6l bi bifin dang gay ra hi¢1'1 tuqng ép min ('1 phfm I6 g6. b} Tinh chit tn; [)0 dzfic diérn 121m viéc cilu chtfit, xsic dinh khi’: nfmg chiu 1L_rc cfia chfit khi bi L161") via khi: némg aim céc phfm if)’, g6 b"; ép 12123:". Hinh 3.6: Slf lam u-1'gE<* uh; rl1é}' mé! mt}! (‘Jr Jag" biéh (/ (_l/ lg. u) 30' d6 (inf: tori/1 Ufa 41163‘ ; I1) Biéh (I5 mo‘rIwn (flu (I16? : C} Biéh (I6 I'r_r(‘ air (‘flu rflrfii 34
 33. 33. Hinh 3.7: Sci dc? Iién ké} being vim? rm 1:) Liéu ké} bring rI: d'r my I nu]! crft (khéng do‘? .'ri'ng), ‘ bx) Lién kt’? lacing cm)’; my 1)lzi¢? u mg}: (‘Jr (167 . ‘1.i‘ng. - Ky hirfzu : 21,0 1%: bé day cfm phfm I6 bién vh gifra trong lién kfit. — Tj_‘, ‘l“; 'm: Khi! némg chiu I1_! c cfxa mcfxt mtfat cfti cfia chdt. my : :'nh°£hco diéu kién ép mg]! ('1 ph an ((5 bién vil phim [6 gifra. - Tu: Khi’: nflng chin i1_rc cixa m<_5t tmftt ciit cfia chi)’: my khi tinh {hen diéu kién udn cfia chdt. T-J1 >l~s. ' nxnl ’ em ‘ T, ,- lfiy Iheo céng Ihfic thyrc ughi6_“: m ('1 bimg 3 (Phys Inc). Trong céng thfrc lrén: 1 a, c, d don Vj Ifnh 121 cm. T’ I2‘: khz'1n2‘mg chiu igrc cfizt mét rnzfit cfit chfix (KN). T C6 gizi trj nhé nbfit trong '1'“ T‘ T . cu)’ am‘ u B361 h_rc mic dtjng N viio lién ké'L , ,, , . , - N S0 chotca11Ih: étse la n2=- ~— —— (3-13) mC. T Trong dc’) : me : H156 1n: Z_at cét tinh loén trén rnfyt than cho’! n: sf)’ ch61 ciin thié't tron g lién két - Cong thfrc tinh {rong being 3 zip dung cho nhfmg lien ké't mi: lyrc téc dung dqc theo th6' cfia g5, khi tzic dung hcjp i géc 0. vé'i phtmng théi g6 cfia 1 phim £6 néo dc’; cfia lién ké’t,1.h‘1 czic tri 36 tinh duqc lheo céng thfrc trén phzii nhan véri he so’ diéu chinh ka khi iinh ép mzfxl, V31 nhzin 16 he: 56 fie: khi tinh theo bi ufin.
 34. 34. Truimg hqp (1 V2‘: d khfmg ghi trong being 3 c6 thé xeic dinh kc bimg céc ncfi: suy. c) Bcflri ch6't try Hinh 3.8: Cd(' (‘dc/ I l)6’tI'i N16? ! :‘1_( u) Bo"tri song song ; /7) B<i'Ir: ' so Ie. Dé dérn béo lién két vé ké't cfiu lém viéc an toim trong sir dung, khi b6’ tn’ ch6t phéi man then quy dinh 6 béng trén c6 thé la’)! khoéng céch 16:1 hon, ’ nhung lheo 56 chain d5 thi céng. Tin’ (It; 3~2 T; ’nh 306:; Eién ké} 2 ihanh gt’) dé lam quai giang vi kéo. B362 gé iém qua’ giang c6 kfch thuéc 12x 18cm, chiu £1_Ic kéo tinh tozin Na 62 KN. Gt'a7.' - Kich thuéc qua’: giang : c. h 2 (12>< 18) crnz. - Chou bzln gfa nc_p lién ké't cfing chfmg lozgi, chiéu day a = = 6cm - Ch(_)n dubng kinh ch6t bu lvfmg d = 16mm. - Tinh khi néng chiu ]l_l'C C021 1 ma: 0:32 I chc‘w’: . (nmflt céz C163 xfmg). T3,, = 0,3ad = 0,3>( 6 X 1,6 = 7,7KN T3,, = 0,5Cd = 0,5 x12 x 1,6 = 9,6KN Tu = l,8.d3 + 0,02.a’ = 1,8. 1,62 + 0,0169 = 5,32 KN 36
 35. 35. Tinh zheo giéri han T“ S 2.5d3 = 2.5 X L522 =5,4 KN Trong I1’nh tozin 13')’ khé néng chiu lL_rc nhb nhfit cfia 1 mat cfil: T 6 T“: 5,32 KN — S6 Itxqng cho’: céin Cho 1 hen lién ké'§: B6 tn’ m5; hen lién két 6 bu king. — B6 tn’ ch6l: B > 10d S, 2 7d = 7x 1,6 = 1 1,2cm; Lfiy chain S, =i2cm S2 = - 3,5d 3 3,5 x 1,6 = 5,6cm; lfiy chin Sgm 8cm S3 2 3d -: 3x 1,6 = 4,8cm: la‘y chfin S3 = Sum d) Tinh todn ghép mfi bring dinh ch_iu lgtc Dinh cé diiu nhpn v2‘: mfi dinh. D§nh duqc déng true tiép véo gt”), né'u duémg kinh dinh 1611 (d > 0,6cm) khi phéi khoan mfii réi méi déng, do tinh chéit lam vi{: c nén cfing xe'p dinh t¥mr‘xc ioai chéi. Tfnh toén dinh: Tfnh khé nang chiu luc tai mot mat cét duqc tinh theo béng nhu tinh cho’! g6 vi ch61 rhép, nhung dcii véi dinh cén chfi 3'1 : * Dinh déng véo g5 c6 thé xuyén qua hét céc bén g6 ghép hoajc khong xuyén qua hét czic bén g6 ghép vi duqc tinh nhu sau: - Tnrtmg hqp dinh déng xuyén qua he’: czic bén gé ghép thi chiéu day cfna bén gt‘) cu6i cilng cfing phéi my di l,5d (coi nhu khéng lém vi¢c'vi bi tu'6c). a, =a-i,5d24d 3'7
 36. 36. - Trufing hcip dinh déng khéng xuyén qua h&'t céc biin g5 ghép thi chiéu dfiy lam ~--viéc ciia hiin g6 cuffi cimg duqc tinh nhu Sam: 3, = /L, - (a + ZC + mC. O,2 + l,5d) 2 3,5d Trong dé: Id: Chiéu deli cu-a dinh EC: Tdug chiéu day gt‘) ghép 6 C116 dinh xuyén qua. mC. ();2cm: Téng céc kixoéing khc $36 gifta céc £z1'rn gixép {guy dinh rnéi khe 136 E23 Zmsn). l,5d: Chiéu déai dfiu nhc_m dinh. Vi (/ If. ’ Thiét k5 nwcfwt n16i nfii Chin kéo bfmg dinh chju ll_Ic. Chiu hfc kéo tinh 10231“: NK = 4000KG. Kich £hLr('7'c ifim ghép nhu’ hinh vé. Ban" gicI7i. ' Tfnh téng chiéu dhy g6 ghép 5 + 2.4 = 13 cm Cho_n duémg kfnh dinh: d : 0,5cm C61,, = i2.,5cm Tfnh chiéu diii I1’nh tozin cfia t€{m gt} ghép cucii cimg mfi dinh xuyén qua. 21, 2 12,5 - (4 + S + 2.0.2 + 15.05) = 2,35cm 3,5d = 3,5.{),5 “-2 .1,"/ Scm. Vzjy 21, = 2,35cm > 3,5d 3 1,75cm. Tfnh klui néng chin luc cine dinh.
 37. 37. + Tar" mr_. ?r air 1 T, “ = 0,821d z 0,8.4.0,5 = 1,6 KN T” = o,5.c. d : 0,5.5.0,s = 1,25KN T1,, = ? .,5d’ + 0,01-a9 = 2,5.0,53 + 0,0143 ~. = 0,735KN vgy Tm, = 0,785KN. + Tc]! m(_7f (‘(ff 2 T3" = 0,8a, d = {),8.2,35.0,5 = 0,94 KN T2‘. 2 0,5.c. d = 0,5.5.0,5 = l,25KN T3“ 2 2,5d2 + 0,01a. ? = 2,5.0,53 + 0,012,353 = 0,679KN TM 2 0,679KN. Vay khzi nfing chju lyre ci’1an1€)tdinh 1?: T = Tm + 'r3,, ,i, , = 0,785 + 0,679 = l,464KN + Tinh 56 dinh cfin thiér cho lién két. n 2-10-=27.4 1,464 Chqn so‘ dinh 1:71 28 B6 in’ 4 hfmg dinh méi hing 7 dinh. S1-— 15d = 15.05 3 7,5cm S2=4d=4.0,5 =2cm s3 = 4d = 4.05 = Zcrn Chiéu diii m6i n6i IE1: 7,5 + 7,5.6 + 7.5 2 60cm Lfiy S3 = 3cm L23’): S3 = : 3cm 39
 38. 38. Pha‘in ll KET c/ “(U THEP Chuong 4 THEP DUNG TRONG XAY DUNG §4—1. KHAI NIEM Vfi KET Cfiu THEP TRONG XAY DUNG I. So luqc vé ! §ch sir phét trién 1%’! mm tlaép ra dbl sau R61 can gach dzi via ké't cfiu g6. N am 465-472 chin‘-L-'c ciiu bang gang daiiu tién duqc xay dung (3 Trung Qufic. Dén the’ kit XVII, 6' chau An 11161 bit diiu xuéit hién mcjt $6 cfing tr‘: nh my dung két can hang kim loai: Cung dien Er Nga, ciiu thép (3 Anh, ... Dé'n t. hé' kj} XIX, ké't céiu thép phzil trién nhanh, mm .96 Cong trinh 1611 re: déri. (3 Canada déi xfiy dung cfiu thép nhip dfii 549m, rcfang 36m. Thzip truyén hinh ('1 Lién X0 cao 382m, nhé cao tang béing thép 6' M? can 382m. 6 Vie: Nam, cfiu thép Long Bién dai 1683111 (xfay dung nam 1902), eff)! dién qua sfmg Hfing cao 160m. 2. Uu khuyé-'t diém ciia thép a) Uu die”°m — Thép I5 vat lieu of’) tinh dfing nhfit, ding huéng, cé méctun dim héii cao (E = 2,l. l04 KN/ cm’). - Lia loai val lién nhg so vdri ké't cfiu bé tong hozfxc két ca'u gach dzi. K61 céiu lhép c6 thé dtrqc Che‘ tao truéc 6‘ hien trI. r(‘mg hozflc {rong xuéng, dat (‘IO chinh xéc cao. Ké't can thép sh; céng dung kip nhasih, czic cong tfinh s6‘m dua van sir dung vi: phét huy hitf: u qua kinh 16. b) N}: we diim - Thép dé bi han gi, ma’: nhiéu chi phi has ; §ir’c'mg. - K61 cfm thép chin nhiét kém, nhiel dc) 500°C H6’ lén lhép khéng cbn khé nimg chiu lL_rc. Gizi thanh ihép can cao, khi xfiy dung can so sénh Iua chqn sir dying k<‘: ’{ cfiu nén cho hqp 137, (ké't cifu bé léng, két cfiu gach dé, ké't céiu gt“), ké't cfiu thép). 40
 39. 39. §4—2. THEP DUNG TRONG XAY DUNG 1. Thanh phfin hoe’: hqc cfia thép - Thép dung trong xay dung ph6 bién 1%: loai thép than th: §'p — ham luqng cacbon(C) (rong thép nhé hon 0,22% - Céc kjt hiéu thép hay dung cfia Lién X6: CFO, CI], CI‘ 2, CI}, Cl}. .. Thép than tha'p thanh phfin chfi yéu 131 sfit, ngofii ra cbn rncfn s6 thanh phfin hoé hgc khzic nhu Mn, 3:, P, N, 0,. Loni CI‘ 0: khéng dung trong xfiy dung. Log‘: CF 1, CI} chu yé’u dung lam dinh tzin vi outing dQ'tha'p :3, =21KN I cm: va bié'n dang léfn 5 = 22%. Loai CT, dung phé biE'n trong xfiy dung, c6 ac=24KN/ cmz 2 =22%, dc» dai xung kfch ch6ng va charn :1 = 0,08 KN/ cm’, dé gia cong, dé him. CT4 chfi yé'u dfing cho céng nghiep déng téiu. CF5 rat cling khé gia céng ché {ego V51 khé hfin. - Dc‘? nang cao tinh cot hoc cfia thép va han ché’ mcfat 56 nhuqc diém cua n6, ngufxi ta dua thém vino thanh phfin cua thép m()£ 56 kim loai méu nhu Ni, Cr , Mn, :3? le kim loai méu trong thanh phfin cfia thép <2,5% va ggi 121 thép hqp kim thip. Thép hqp kim théfp cc’) uu diérn: Cufmg (it) we, chfing an mbn I61, dé gia céng ché tao, nhtrng giai th‘anh cbn cao. K§ hiéu cfia L§én X6 (oil) 641"2,§5l"C, ISXCH. - HC_)'p kim nhém C6 nhiéu u'u dié'm: nhge (trcgng luqng riéng ti: 2,7 dén 2,8 ta'n/ m3 chi being {/3 {rung iuqng cfxa thép), it bj. an mbn. C} czic nuéc tién iiffn dang dung nhiéu hqp kim nhém trong céng trinh xfiy dung (gizi thitnh c(‘Jn diit). 2. Cuimg cit) tinh man (R 2 KNJ'cm’) Theo tiéu chua'n Vifflt Nam, lhép can néng C6 4 nhém C-1, C-II, C-III, C~IV. Thép nhap tir céc nuéc Déng Au chfi yéu cé céc nhém A-I, A—II, A«IH, A—lV, tuong du‘o‘ng.4 nhém cfia TCVN. 3. Hinh dang thép thuimg dung trung ngfmh x-éy dung a) L to L O) I U) E Hinh 4.1: C (it fogs’ tlzép ism}: pi: r3'bié§z Ngoai ra cbn loai thép duo: vuéng, trbn, lhép fing lr<‘>n - Loai ihép bin (:6 chiéu day ti: 4mm déh 60 mm, ca’c cap khéc nhao 2mm. — Loai lhép ban méng c6 chiéu day t1‘I 0,2 dén 4mm lhufrng duqc dung lam tfim iqp. — Céc ihanh méng. 4]
 40. 40. ChIIO‘ng 5 LIEN KfiT TRONG K13iT CKU THEP Trong [(51 can thép nguéti Ia sir dung 2 logi lién ké}: — Lién k6: cor hqc: Bu féng, d£nh tzin. ~ Lién két hoé hqc: Hém, dzin. Caic lién két d6i véi ké't céiu thép duqc dimg phfi bifin trong xéty dung 151: Lién kéft him, lién két dinh {€111 v21 lién ké't bu lfmg. §5—1.LIEN K11:'T HAN l. Khzii niém vé hén Him ia dizng nhi<f: t (tun, hfi quang dién} (IE (16: néng cue bf) kim Ioai néng chay Eéng ra hoii ifm vfao nhau khi ngufni ciéng ig1i, ta0th2‘: nhduf7ng him. 2. Cam phuong phép him a) Han hm" (heir: xi) Dung khi éxy V21 khi axétylen (diit dén), czic loai khf duqc chfra trong binh kfn, dfln theo tfrng fing riéng, cé van diéu khién luqng khi thco yéu ciiu sfr dung. Khi hfm, c2ic van ducjc rnér, khi éxy via axétylcn tglo thanh hén hqp, h(3n hqp khl’ bfic chziy tao nhitftt cao tdi 3200‘‘C, (3 nhiéz dc) cao, ihép nfmg chiiy, kfim Ioai chi} ghép n(‘§i hog‘: vim nhau, khi n g1:(>i zao thanh lién ké’: hem. b) Han dién Nguyen 15¢: Tao thanh hf‘) quang, di<f: n, ddt néng chay kim loai. Thép can him (lhép co béin) duqc n6i véi 1 dién cue cfia nguén dién him, que him duqc nfii véi 1 disfan c1_Ic cfm nguén dién. Khi 2 dién c1_1c tié'p xfic sé tao ra h6 quang dién, nhitf: t cfia hé quang diérl lam néng chéy kim loai thép ché ghép n6i hofi vho nhau, khi ngu(f)i t: _1o thimh (ItI<‘Jng lién kéft him. C6 2 phuong phap him: H3111 thin céng vh ham tu dcfmg. - Que hfin: Céiu (no cfia que him gérn C6: ' + Léi que ham: 1:} kim loai, 56 hi¢u cfia kim loai lam l6i que han trimg hoac mung duong véri 36 hiéu cua thép co bén can him. Téc dung cita l6i que hfin Vila la 1 (lién cl_Ic, dé phat sinh h6 quang dien, dfing thfri khi néng chéy ra, bfi V510 kim loai du'<‘Jng him. 42
 41. 41. + Lép V1") boc que him: 1:3 hén hop gom bot kim loai, bot dé, thu}? tinh I1LI6'<: , V6 boc quzmh ¥1")i que hfim gifi’ cho hfi quang dién 6:2 dfinh (lién £1,112), £210 I. c'rp Xi it moi him nguoi chafun, ngfm can khong khi chui V2101:-_1o bot khf du'o‘ng him. Que him 1:53: duqc ba'1o quén khong bi é'rn. c) Uu nhztac diéam ctia phmmg phdp hdn - l, ‘-7:: d1'é'm: S0 v('Yi Iién kffi béng dinh £5113, bu ifing, Iién két him £i6'£ kiém ti: I5 déh 20% nguyen litfau Va‘: nhfm Cong. — Nhuqc dié'm: Liénkf:1h§mchju Iéi trong rung dong kém. 3. Phfm Ioai duimg him a) Hdn do’? dciu Thép co ban dzju .1211 V510 nhau Iron mot mzftt phéing. Him d6i dfiu 1:6 uu diém IE1 l-zhong (611 cfic biin ghép, du‘<‘mg hfim huohg Igrc truyért di thing, khong gay rz: hién tuong tap Irung (mg sufit. Nhung khi him céc bfm lhép co biin co chiéu day a biing hoafxc Ion hon 10mm th‘: phi‘; gia cong mép hiin thép céin him nén {oh cong. I a <— I0(mm) W T‘ 21:: I0 dé’n 20(mm) 21 > 20(mm) J I 1:4,_I: j:3{1L2I I 4.. - 11) During hdn gtic Thép co him khémg nftrn trén 1'm‘, tt. phzing, uu diém khémg phfli gia Cong mép thép can hz‘1n, nhtrng ton bén ghép V2‘: duong truyén Iuc qua moi him u6n cong, gay hién tuong tap {rung (mg suiit, khong nén dimg him goo ch§u iéi [rong ch-a'n dong. Duong Lruyén 1L_rc {rong dubng hian goes (1)). - Clfiéu diuy dé tinh zozin dufmg him goc Sh phu Ihi£t_5C Vito phuong phzip hén: 51. = 5311. - [3 = 0,7 khi him thfi Cong - $3 = 0,8 khi him bzin t1_r dong - I3 2 I khi 11EmtL_r dong x - h, ,: chiéu can dufmg him I1,, = a.
 42. 42. being chiéu déy thép him Cd bén (hinh 5—1b); hoéc bfing chiéu day bén thép (hinh 5-la), hh = 21/2. b) Bin ghép Thép ca nén " inh 5.1 a) Han géc thing bcin ghép (3)1 2 bén thép ('0 bdn; b) Hdn gér rhép co’ bdn go‘-'1' lén nhuu (lrdn rh(3‘ng). + Khi him thép géc V510 bin thép thi chiéu cao duémg hén quy dinh nhu‘ sau: Ne'ut_<_6mmth‘1h, ,2=t-lmm (: Né'ut= “»7—I6mmth‘Ihh2=t~2mm [3 Ne" ‘ > ‘6"‘"‘ ‘h‘ “II: = ‘ ‘ 4"“ Hinh 5.2: cméu ddy mm Iodn hm ‘-‘ (3 + 1,2)! ducirng izdn géc Trong dé: ' t: Chiéu déy trung binh cfia cénh thép géc. hm : Chiéu cao dufmg h: ‘e1n phia s6n g Ehép géc. hhz : Chiéu cao dufimg him phia cénh thép géc. — Chiéu d‘ai duémg him géc: 1,, D5 han ché ting suit phan b6 khong déu trén chiéu déni dufmg hén géc I], quy dinh: 4h, ,s lbs 60 h, , V2‘: 1,, 2 40mm. Hinh 5. 3: Han the}; géc mo bdn thép Hinh 5. 4: Chiézz dai during hdn géc
 43. 43. c) K)‘ hiéu during hcin Tén dirfung h2‘m Han 1’: nhi méy Han 6 cfmg trufmg Hén d6i din Him géc - Lién me I via 11 ghi chiéu dili vi: chiéu can duimg him - Gién doqn 4. Cuimg dc) tinh toén cfna duirng him (theo tiéu chufin két cfiu thép hién hfinh) Céc nuéc Déng Au nhu Lién X6 truéc day dfmg que him E42, E42A, thép co bin CT3, CT‘. ' Dé dim béo dubtlg him d2_aL cufmg dtf) nhu quy dinh 6 béng 5 yéu cfiu truéc khi hhn thép phéi duqc lam sgch, que h‘an khong bi_ fim, sau khi him xong phéi gt”) xi vi kiém tra chin’! luqng duimg hén xem c6 dziy vi: déu khong, c6 lém chéy thép co bén khéng, ... Néu chua dgt yeu c2‘iu phéi hén them. Né'u thép cor bfin bi chéy {hi phfai cé bi£f, n phfip xix 13?. C1112 )7: Trong lién ke’: him ch§u h; c,m6i loai lhép co bén cfin dimg 1 loai que hfin cé so’ Iieu mung fmg. O Lien X6 (cfi) lhép co bén c-Sin him 151 ! o2_zi cé ky hiufw CT3, CT4 thi dfmg que hfm 06 kg? hiéu E42, E-42A. Thép co bzhi Iii thép hqp kim (Icy hi<f: u MP2, l5FC, ... ) [hi dfmg que him E50A, ... 5. Tinh toén lién ké't mm a) Tinh todn lién ké? hfm dd? dd}: ch_iu llgtc doc trzgc — Truérng hqp dubng him thing géc: Diéu ki(: n bén cfia dufmg him thing géc chju I1_Ic dgc true duqc tinh thco céng thtic: csxI—]j—sR" (5.1) II 45
 44. 44. Hinh 5.5: 50' dc? lién ké}I7d11 dd? dd}: (*/1_i1( I1_(c' dc_)L' ! I‘(I(' Trong d6: N: LE1 néi lL_Ic nén (kéo) duémg him phéi chiu. Fh: Dién tfch Iiét dinfsn duimg him, dfii déu. H= mXh‘ hh: Chiéu dfiy dlrfmg him bfmg l chiéu day thép co bzin hh = a. Manguhu lh: Chiéu dai duimg hém hing chiéu rong thép co bén, trong tinh toén 1,, phéi In‘I 1cm (méi déiu mép dtrémg him LE1 0,5cm) do khi' him ('1 mép thép bi chaiy iém V510. Dé tié't kiém thép C0 bén, khi hfln ta dfmg thém méng phu dé kéo déi dufmg hfm, khi him xong cét bf} mzing phu, 1L'1c d6 chiéu déi dufmg h‘an I _ bzxmg chiéu rfmg thép co ban (hxmh Hihh 5.7: DIh()r1|g hdn déi (Mu 5_6) (khfmg phéi tn], bat 2 da-u)_ . ue'n géc ch, Iu I1fccIc_)c trz_u. ' Hinh 5.6: Dfmg mdng pity Jé" kéo cldi (_2’u’()71g / Idn J07 ddu + R“: Cufm g dc) chju nén (kéo) cfia duimg h2‘1n d6i dfiu. Tnrfmg hqp duérng him xién géc. ' Dfmg dufimg him xién géc dc“? ting thém chifiu dzii duémg him (lh) tfr dc’) ting khé nfing Chju ll_IC Cfla dlrb‘ng him. Phtrcmg cfia n(f)i ll_l’C Igio véi duimg him I go'c a. Qua ké't qué 1h1_rc nghiém théy khi tga = 2 thi lién kfft chju lL_Ic t6t hon cé. N duqc phfin thémh N1, N2. Thimh phfin cfia N1 thing géc véi dufmg him N1: Nsinu. Thimh phfin cfla N1 121 Iuc cét doc theo dufmg him N2 2 N cosa. 46
 45. 45. N. sin on a . . F s R" (5.2) h 1 m —]i°°. ‘—“ s R‘? (5.3) F11 t + R“: Ctrfmg do chin nén (kéo) cfia duimg hém dc’)’i d2‘iu_ + R2: Cuong do chju ciit cfia duérng him. b) mm liénlkéi nan dd? (mu zmfng géc ch_iu mo men udn vd I1_tc air Hinh 5.8: Dutirng hdn (H3? {id}! 1115113 gov (‘Mu M W} Q ddng thfji. Diézz kién bén cfla dufmg h2‘m {hing goo chit: mo men u6n V53 h_rc cét dong thixi (hinh—5-8) chrqc I1’nh theo biélt thftc: - Diéu kién bén V63 Ling sufft phép tuyffn do mo men gay ra. M ch = V s R’; (5-4) F: - Diéu kicfen bén V63 (mg su2"(1c§1t do luc cf1tQ gay ra. 1 =9sR" (5-5) 11 F c is - Tgxi vi Iri co 0'“ V21 Th xufit hién dong thoi (hi (mg suit tong hop tucmg £161 ldn, phéii kiém Ira (mg suéft tong hop lheo Cong thfrc: cs, ,, = .-"Vc,3_ +1; 3R: (5-6) Trong <16: hh X In? 6 11,; Chiéu can dtrbng him, bfmg chiéu dini ihép bén hh= a. Wh : Mo men chong uon cfia dufmg him Wh xx 1,‘: Chiéu dhi tfnh lozin cfta duong hfin, iffy l], 2 f~Icm. 0 , ;_, : Uhg sufit tuong throng do :6 hop 0,, vii 1,‘. R: : Cuong do dubng hfin chiu kéo. 47
 46. 46. c) Tin}: lién ke"t Iain gcic - Lién két him géc dimg dI. r(‘m g him mép. a) g 3 hhma ! ‘ 5 3 in V‘; N, ‘ -—p C 5} ° = { &°“ A B Biéu If: any suél Hinh 5.9: I u) So dd? hdn g6(' (hing dudng hcin mép b) Ung s14Jt17Izzin b(5'! rér1 dzrdwg hdn mép; 1:) S0 d5 tinh torin r. 'I1i€u cuo drain g [Min mép. Mg: 56 quy dinh. Dé ham ché' (mg sufft phan b6 khong déu trén chiéu diai dufmg hén lh. 40mm 3 4h, _ 5 In 3 60h. , Chiéu cao dufmg hhn h. ,: 4mm S h, , S 1,2a at Chiéu déy Ihép him Trong tinh toein chiéu day dufmg him géc 5,, = [5.h, , (B lffy theo S6 lién ti: m1_1c 3b). Diéu kién bén cfia lién két him géc khi chiu luc doc true ['21: N 0,, : -F— s R; (5-7) h Trong d6: F, ,: Dién tich tié't dién F, ,= |3h, ,Z1,, . hh: Chiéu cao dufmg him 15y bfing chiéu day bén thép ghép hén. 2:3,: T6ng chiéu dai duimg him géc chin km. N Z! _- “ > |3.h, _.R; - Mix 56 so d6 him géc céc thép bén véi nhau (hinh 5«10). 48
 47. 47. Bén ghév ’ 53 . C I E -C ’ =5 I 44- Zrilmm a) 2lh=2.lh b) £ih=2.i*h c) 2l, ,=2.i’+2.1") 3. alllnlullmml Chiéu day mt? “ ban mép: 1/2 chiéu dzly ihép co bin 21. ‘llllllllllllllllfllllll(l * 25a ‘ Hinh 5.10 - Tfnh lién két hém lhép géc véo thép him. Khi lién két hén thép géc V510 lhép bén thubng dfmg duimg him géc. -+- Dfmg duimg him géc chjul1_Ic dqc lruc. Hinh 5.11: Hchz thép gér W20 fhép bdn (hing dlttimg hdn géc Vi true ihép géc khong nzim gifza 2 dufmg hén, nén lgrc cfaa 2 duvng him phéi chgu dugc phfm theo t9 ié khoéng céch x, , X2 (béng 6) véi ky hiéut Ni: Luc ma dufmg ham 6 sfing cfia thép géc phéi chju N3: Ll_rc ma dubng him 6 mép cila thép géc phfii chiu hi‘: Chiéu cao dubng him s6ng lhép géc hi‘ = =(I + i, ?_)t 1: : Chiéu déy lrung binh cfia czinh thép géc. 11:: Chiéu cao du'c‘m g hfin phfa cénh thép géc My nhu xau: 49
 48. 48. N611 t sémm h’; st- lmm I"<“Su I = (7 +16)mm thi 11'; st — 2mm Néu I > l6mm1hi h'2' 51- 4mm Nhu vzf1y khi dai bifft thép géc chiu ll_rc cfin lién két véi lhép bzin, la chi vicf: c xzic dinh hh via I1’nh chiéu dai dlrémg hfm géc theo diéu kién clrfjng dc). I1: Chiéudi1idLrb‘ng hém phfa séing thép géc. I, 2—--If-' h (5-9) 5.11, R‘ I3: Chiéu deli du'(‘J11g him phfa Cénh Ihép géc. /3 2Bh: _=R_h (5-10) Dufmg him géc chiu mé m'en vi) Irrc cét déng lhbi (hinh 5-12). +. _. Hinh 5.12: Lién ké? mi «git rhép 1*c'I: 'z'g3t/ )z. °I1Ig (f1rr)'ug / um gév. I . D: r&ng / um d': ?’ug; 2. Drré’/ lg Irém ngzmg Kiffm Ira duimg him chiu lrrc cfu Q do P gay ra. Trlrfmg hqp nay coi nhu du‘<‘mg him dfrng (D chi_u 102m bf; [l_l'C cél. ‘ Q < h = —_R 5-11 Th Fh k ) Fh: Dién tfch du'(‘1ng h. "aI1 dfmg G) F, ‘ =2.B. l|". h:‘ 1,, hi‘: Chiéu dz‘1i v€1chiéu cao dlrfimg hfim (D Kiém Ira du'(‘)‘ng him chiu 1110 men do P gay ra. oh = W£sR'{ (5-12) h 50
 49. 49. Dtrémg hfizn 0) via ® déu tham gia chgu mo men 11611 M I ~ h J: 21;, +_2.J‘3 Trong G6: + W, ‘ -. =—)'l—= =-—‘—bR—-'—- 2 _u‘ 3 -| - J‘| :£_3.r. ..l_M. £"£. ; ‘_? _,‘. .(@]. l3.Z £2 " 12 Sau khi tinh duqc: 1:, ‘ , an , kiém tra {mg suéfl luring dtrdng cilia lién ke“t Iheo céng thfrcz , _w- I = Fri +01‘: 5 (543) T}n'd1_i5-1.’ C6 2 min thép béin thuéc nhém C-1, I16! dién lhép (250 x 12)mm3 cfin lién kél him dé'i diiu chin lL_rc dgc lrgc Nk = SUOKN. Cain dung que him 56 hiéu baa nhiéu V2‘: dimg phrrong phép hém néo khi lién két chju lL_rc dzrqrc. Gicfi . ‘ Hinh 5.13 Chiéu cao dub-ng hfim hh being chiéu day thép co bfm a: h, , 2 a = 12mm. Chiéu dai dufmg him being chiéu rcfmg lhép CU bfin Lrir di méi bén 5mm (dé phbng khi him bi ifim V30) 1,, = 250 910 = 240mm. Dién tfch tie’; dién dzrflng him: F, _=-hh.1h :2 {,2 x 24 = 28,8cm3 Nk _ 500 Ung suit dufmg him: 0,, : -i_—- -— :17,4KN/ cm: 3’ _ . D6i chié'u béng 5 (Phu luc) ta C6 théf dimg que him k)’; hiéu E42, phuong phzip him Ihfi céng, cufmg dc) him R: =18KN/ cmz. 6.. :17,4KN/ cm: <18; :1sKN/ cm: Vzjiy m6i him din chiu lgrc.
 50. 50. T111’ (11; 5-2 C6 2 tffm thép lhufinc nhém C~I, kfch thudc tiét ditfan (300 X l4)mm chiu lyre kéo I1’nh {oén doc true NR = 700KN, Cain lién kéi him géc hing 2 bén thép 6p 2 bén lhép co bén, que him E42, phu‘o‘ng phzip him thfi céng. Yéu céiu I1’nh lién ké't him khi chju kéo khéng bi dirt lién ké}. G507,- — Chen 2 bin lhép 6p hai bén thép cd bfm théza mfm: 2F, , 2 Feb vii phéi béo dzim kfch thlI'(3‘C khi hhn. Chqm kfch thuérc tie‘: dién bfm 6p 15 (250 x 10)mm3<{300 x 14)mm3. - Chiéu cao dufrng hfin géc 6 mép bin lhép tip 121: hh = a = 10 mm - Tfnh chiéu déi dubng hfin chju Inc: N 700 X! = —~ -—= -A ~~—=90cm “ [3.h, ,.R: 0,7><l><l4 Chiéu déi dufzmg him 1 bén bén 6p IE1: Ih = —Z-—lL= —9—9=22,5cn1 4 4 B6 In’ duémg him then hinh vé(h‘1nhS-14). +5+ Nx - N3: jg. o Q14} “r 1 '1 Hinh 5.14 T111’ :11} 5 ~3 Tinh lién két him 2 thép géc V510 b§m lhép chiu luc kéo I1’nh loén N = 500KN. Thép géc déu cgznh L100 x 12, shép bén day 22 2 }4mm. Biét ihép nhém C4, quc him E42, him thix céng R: =14KN/ cm: Gidi: + Chou chiéu cao dubng hén h, , Phfa scing thép géc h, = I = 12mm. 52
 51. 51. Hinh 5.15 Phia cénh thép gar: h; r: I -2 -» 10 mm, + Phan n(‘_>i luc dufmg him chju. Phia sfing thép géc N, = (), '?. N = 0,7x 500 = BSOKN. Phfa czgnh thép géc N9: 0,3.N = 0,3 k 500 = ISOKN. + Chiéu dai dzrfrng him sting Ihép géc E3 1 bén: N a', “- -————‘——-a ——»-—— -—-- ~ =15cm ‘2.;3.hr. R; '2xo,7x1_.2x1,4 + Chiéu dai dufmg him canh thép géc 6' I bén: N, {50 I“ = —- “ —~—b-2 - = 8 cm 3 2 2.13.113. 2xo,7x1,2x1,4 Dé phéng khi h‘an bi chéy E1 déiu mfit dubrng him lfiy; I; 2 16cm, 12:: 10cm. §s—2. LIEN KET BANG DIN1-I TAN VA BU LONG Lién ké"t biing dinh tzin, bulong duqc sir dung rcjmg rii trong lién kc‘-It céc két cfiu thép. 1. Dim diém cfia Iién két bfing dinh tén, buifing Lién két bimg dinh tain, buléng L’: lo'2_ui lién két mém, trudc khi lién ké'l bi_ phzi hoai, n6 xuat hién bién dang déo, duqc sf: dung nhiéu {rong céc k<‘: 't céfiu ch'gu téii {rong dtjmg, téi trqng nzjmg. Nhung c6 nhlrqc diém Ii tcin vzjt iicfm ifim bin 6p, t6n Cong ché' tgo 36 dinh véz dinh. Cit logti dinh tén, huffing (hinh 5-I6) - Dufmg kfnh 15 dinh tén D, D, m d + (i + l,5}mm Sau khi Iain xong than dinh sc": phinh ra lip dsiy I5. - Chiéu dai dinh tein L L =2 1,322: + 1,4d 53
 52. 52. U=1.5d d1 | I . .,? _5_? ‘-_; Ti L-_'l_; _ . ;_§. 5 _L__. --‘-TJ. ._1@ Hinh 5.16: Cziv lo(_u'd‘1'uh Izin 1'13 bu lrfiug (l)DilI]1 iéu ml? rifle {I146} :17) Di! )/I M11 M117 (‘(511 vuo (’/ ti’: /I?11g khi r6'ug ('hir. fH (1:2): air’ bzin ghép Z! > 50‘ ; <‘) Dim’: kin rm? dgf zifmg kin’ iJa': z gfzép z': ?n nu_Frpin71:g ; 43) Be: :‘c3ng. Nhu' vzfly, khi tén xong d1"1 d<'5 l2_io mfi dinh nhu ban dfiu. - Dlffmg kinh I6 défbéi bu£: “3ng khzic vdti dinh rein Né'u dflng buléng thfa thi D-' 4:. » {), = d +(2 —: — 3)mm T. J‘ Néu dimg buléng tinh (hi "1 Jr D, -: d + (O,3 + 0,5)mm m,3?_, _6_d T’ Ché' am 16 dinh: c6 3 phuong phzip chézw Hinh 5.57 + Dot if): Niang cao tinh niing sufit nhung vi m’ 15 khé chfnh xéc. thimh 10 khc-ng nhfin, xung quanh I6 (191 thép bi dbn, chiéu dfzy I6 d<j)t bj lu_m ch: “:' (dé phfm biét gpi iogti C). + Khoan 16: Nang sual théfp nhung tr-¢’mh duqc nhuqc diém ciha phuang phzip dcfn I6 néu trén, phim biét {rong ché Iao gcpi la] B. + Dcf)t I5) sau d6 khoan: L6 dépt nhfi hon dubng kinh [5 thifft kéf (fr 2 dén 3 mm, sau dd dimg khoan nu": rcfmg. Phuong phép na‘1y C6 nhiéu uu diém hon ca} '2 phuong phzip nén, duqc {mg dgng nhiéu [rong th1_Ic _lé' xizy dtmg. - Phtmng phzip lain dinh: Théng thuémg c6 2 phudng phzip: Tén néng vix tén 11gu(f)i. + Tén suing: Dinh dugc nung néng dén 9()0“C, sau dd cho dinh vim 16, dimg khufm Iain gift ch2'_1t 1 din dinh, dfmg btia (fin diiu kia Iz_: i,qu: i Irinh tzin than dinh 54
 53. 53. phinh ra lip diiy J6 dinh, sau khi Ién dinh, dinh nguoi. déu co Lgai gay luc ép chzjat céc bén ghép vdi nhau. A + Phucmg phzip {fin ngucfai: Dimg mziy Iain C6 zip hgc ién 6p (16 cho than dinh phinh ra via tgo mfi dinh cbn l2_1i. Phucmg phzip {sin nguoi lhufrng zip dgng vévi dinh 1'2: hqp kim nhém, nhém. ~ B6tr1' dinh tén, bulfmg {rong lién ké't. Hinh 5.18 3: Bc3'tz‘i din/3 fén, bu Iéng u) B6'trz' thing irimg , ' I2) B<3’Irr' xen kc” Céch b6 In’ thing hang duqc dfmg ph6 bién [rong khi fién két. Céch b6 trf xen ké thubng chi dimg khi Eién két thép hinh. + 21,! ) 1:‘: khofmg céch dinh tén, bulémg céc hing trong véi dinh (fin (a, b) nhé nhéit being 3d (d: dLrb‘ng kfnh dinh tzin), véri buléng th‘1 khoéng céch d6 bfmg 3,5d (d: dufmg kinh buiéng}. + a, ,b1 létkhoémg céch dinh tzin, bulbng tit mép lién ké'l dé'n true hiing 16 ké sét, a, .b, l6’r1 nhfft bfing 4d hozfxc St. -I« Khoéng czich a, ,b, nhé nhiii iffy nhu sau: ai nhé nhift bfmg 2d, b, nhb nh§£ bfing i,2d. + Khozing czich a, b Iim nhéit véi lién két chin kéo bfing 16d hay 24t, viii lién kc’: ch_iu nén {hi khoéng czich dé hing 12d hay béng Hit (1: chiéu dézy héin lhép céin ghép). a + Ddi V6: thép géc C6 khofmg J4 céch duqc quy dgnh phug thudjc chiéu Hinh 5.18b: 363:‘? dim’; {(311, rfgng cila czinh thép géc. bu Icing lién ké? hinh Ihép 55
 54. 54. 2. S1; chiu luc cfia dinh tén, bulfmg Trong lién k61 dung dinh tén, buléng, do téi trong téc dung, Sl_I lixm vi{: c cfia dinh téin, buléng dLr6i céc dang saw: (1) Chin ép mcjt {hinlz 5-I9) Quzi trinh chiu 11_IC N, than dinh 1y sail viao lhép co bén, luc N tié'p tuc t2'mg, phz‘in lhép duéi than dinh bién hinh déo, 16 dinh rong dfin ra rfii bi téch thco phuong c6 frng sufit cfll ]c’m r1hé't, sn phé ho2_1i nay gqi 151 Sn phé hoagi do ép n1z"; t, : hL_rc chéit. IE1 thép cc! hén bi 0511. b) Ch_iu cdt Trufimg hqp chin tzic dung 11_1’<: nhu trén, néu thép CO’ bzin tLro'ng d6i day ma khéng bi phzi h0e_1i thco ép mzjt, [hi dinh lain 56 by bién dang Cho téi khi bi C5! dL'rt. c) Ch_iu kéo D6i véi dinh Ia'n, Irtrfmg hqp nay cbn goi 121 hién urcyng gial dfrt dfiu dinh (hinh 5-20). $ P $ ‘’ Hinh 5.19: Din}; trin (‘hju (3)) mg}! Hinh 5.20 Trong lién ké'I, trufjng hqp a, b 1L_Ic téc dnng vuéng géc vdi than dinh tén, buléng. MOI 56 lién 1461 dinh Iain, buléng chi}! lm: tzic dung dcyc than dinh. Khi tfii trong P Iflng dfin,13‘ng suit {rong dinh dat clrémg dc} giéi ham chiu kéo, dinh bi kéo din, théng lhufmg dfiu dinh hi gizjl dL'rl vfa lién kfft bi phzi hogii. 3.Tinh toén lién ké't dinh tzin, bufong Czic bu'('Ic lién hE1nh1r1r(’rc khi tinh lién kél biing dinh rim, bu léng. a) C hqm hinh thftc lién kéi‘ Lien két céu: loai b, C. d truyén luc léch tftm nén khi I1’nh toim phéi tang i0% 56 Iuqng dinh tén, buléng, loai lién két kit’-fu nay chi dimg khi 1-{ii {rong nh(>. Dién tich tifit dicfzn czic bfm ghép bfmg hozflc 1611 hon dién tfch tifft ditfan lhép CU bén. 56
 55. 55. Bén ghep Bén dsjem 0) Hinh 5.21: Liéu ké1' r/ Jép /7u"n I')(1ng dinh trim, bu Icing. a) Lién ké? (1(51'dcill citing 2 bdn (3)) ; b) Lién ké? db? ddu dfmg 1 bdn 0]) (‘J Lién kc’? (‘/1(5ng ; (1') Lift: /(éi hui / Ju"u thép (‘(5 r'l1ié‘u zldy khdv Illiuu pI1u’i dfmg rhém bdn dém Thép ‘nén ghép IIIIIIII/ a ‘IIIIIII rilllza. ¢. Thép co bén Thép cc béun Bén ghép 1" 1 Hinh 5.22: Lién ké? rhép géc bfiug dinh tzin - 1)It16I1g Khi dimg thép géc lam bin ghép thi géc lhép phéi vzit (5.22d) b) Chou timing kinh dinh tdn, butting vxi duréng kink I6 dinh trin, bulfmg (Bzing 7;’ c) Bitri dinh tdn, buléng (hinlz 5-18) (1') Tinh totin lién ké? bfing dinh trin, buldng Sau khi dai Ina c11(_)11 hinh Ihlirc lién k6t, Iié't dicfzn bén ghép, dtzrimg kfnh 16 din11 Lain, buléng, vitftc t1'1111 t. oz’u1 lién ké'I dinh lzin, bulfmg tién 11211111 nhu sun: 57
 56. 56. — Tfnh S6 luqng dinh (fin, bu1<‘1ng(n} dé lién két lam viafac an £05m. — Kiém tra Iié't dién thép co bén bj thu hep do khoét I5 dinh lain, buléng (Fm). + Tfuh s611I911g dinh (fin, buléng theo diéu ki(: n chiu cét. n2 dz (5-14) mc. Rc H 4 + Tfnh S61u't_mg dinh Iain, buléng thco diéu kitftn ép 111231. n2 {ET (545) R; -m‘dZtmirl + Tfnh S6 luqng dinh tzin; buléng theo diéu kién chju kéo. n2 N-V , (5-16) 11d‘ m. Rk ——- 4 Trong dé: n: S6 lu'Q'ng din11tén, buI<”)ng cho 1 bén lién kél. N: NQS 11_Ic téc dung lén 1i<‘: n lcéi. mg: 56 mat cit. dz Du‘h¢11g kfnh dinh tén, bu10ng{Dinh tén 15y d 2*: D, ‘-. ,}. RC: Cufmg dc: chiu cét cila dinh tén (Being 8) Cufrng dc chju cit cfia bul€1ng(Bi’1ng 9) Rem: Cuimg, dtf) chiu ép1112f1lcfla dinh tén (Bing 8) Cuémg dc) chju ép mzfn cfia bu1<‘3ng(Bz’1ng 9) Zt: Téng chiéu dfiy cfia czic {Em thép trén 1 {£61 dién (iffy :1; sin’ uh? ) hon thco 1 phfa lién k(': 't). Th1;<: nghiém cho Ihfiy khi Ztw 0,6d, cufrng dt‘_J chin czit tuorng duung c11£r11g db chju ép mat. Khi Z1 < 0,6d thi tinh theo ép m: §11,khi 21> 0,6d thi tinh thco chiu cét. 111: He? 96 diéu kizfan lam vitftc chi ké téli lién ké't dinh tén vita chju llgc kéo, nén doc £1110, vita ch§u mo man (My III 2 0,8). Rk: Ctrimg dé chiu kéo cfia dinh tzin hoac buléng (Béng 8 V5 9). CLrc‘mg dc"; gi; f1tcl2‘iu(1'n1h{2’1n 11;, — Dzfxt. [Nlc 121 khft nang chju cét cfia 1 dinh tén, buléng tit (5-14) sé dunvc bi<"§u iin’rc 1 [NL 2 rnCRC ‘ 58
 57. 57. - Bat 1NL. ,,, lit khé nfmg chiu ép m2“_1I cila 1 dinh tén, buléng tit (5-15) SE duqc biéu mm: [Njm = Rm . d£I - D2'_1t [Nlk 151 khii nzing chiu kéo C021 1 dinh tén-, buléng tit (5-16) SE duqc biéu thf‘ [N11 = 113R: Thi dz; 5-4 Tinh lién két bi"111g dinh Ién 2 lhép CG bén tié'I dién (360 x 20)mn12 V5 ghép C161 déiu, chju lyrc kéo (hing 151111 N m 120T. 5 Thép ca him nI1c'1n1 A-I, dinh Iain dung thép CT3, b0'Ir1’ dinh Iain Iozgi C. Cw. ‘-mug dc) Iain: RC = 16KN/ cmz, Rmm 38KN/ cmz. Gfcii. ‘ + Ch(_)n hinh Ih1'Ic lién k(‘: ’t: Lién kfft dfii déiu, dilng 2 biin thép (“Sp 2 bén, kich thtréc 1&6! ditfm bin 6p (360 x 12)mm3. +- Chon dufimg kinh dinh Iain D = 23mm. + Lien kc”. -’t c1a. §I.1 inc dc_1ctr1_1c vuéng géc vdi than dinh lain, dinh Iain chin 11_Ic c2‘iI VE1 5¢1_. ’) mz"_1I. Cubng dz} chfiu c2'iI 5'32: 1 dinh Iain d) : n(~. RL' It-4" = 2X16>< 3514x232 4 ~- =13,3KN =13,3 {£111 Ctrfsng (It) chiu ép n1e‘_1I cfia 1 dinh Izin (Rem: 38KN/ cmz = 3.8 '1‘/ cmz) {NLk<RmWdZ1=33x23x2m17§T SO'1uQ'ng dinh Ién yéu cfiu cho 1 bén lién ké't N m_ ”TN"EY C + B6’ in’ dinh Iain {rong iifzn ké}: -4—~-4---~—#--1-1-*41——*‘. -—»-*1- H +-—+-4~1F+——+-+~- Hinh 5.23 59
 58. 58. + Kiém Ira fie’: dién thu hgp do 16 dinh N ‘299—. . . — =20,5KN / cm? < R k E; {36—3><’Z,3) .2 Thi dz; 5-5 Kiém Ira lién ké't dinh tzin gifia vai céi V21 cat, " frész vai ccfnt II, rc P = 14T. Vai CC)! lién ké't thép géc véo thép bfin, thép géc L 80 x 8, thép bén 1 = 12mm 15 dinh tfm loz_1i C 06 D = 21mm, vzfti lién Ihép ioai CT; dinh izin I51 103:; £hép CT, (hinh vé vi so d6 chéu l1_Ic: hinh 5-24). -6» -an -l-Q- 37:10:! Hinh 5.24: So‘ dc? <'h_iu I1_rr ké? mi}: G: 'a': ': Phfin tich st; chiu lgrc cfla tfmg nhém dinh Iain. - Nhém I: Gfim 3 dinh tén truyén luc P xucing bén thép. Méi dinh {sin chgu I lgc P Nm— 3 — Nhém II: 4 dinh Iain chju mo men V2‘: luc cfit do P gay ra. ~ Nhém III: 8 dinh lain chiu lgc cfit, ép 11123! V51 gizftl dfrt dfiu dinh (chju kéo). Kiém Ira St_l' chju iuc cfia czic dinh tzin trong lién ké’t P— =13‘1=4,7T = 47101 '9 J Nhém I: Ll_IC mfii dinh tén phfii chin N = + Kiém tra khfa I11-Eng chiu c§1t cfla dinh tén: 1: N 7 = , =6,75KN/ cmz n 1': d' 2><3,l4><2,l‘ c 4 4- ~c=6,75KN/ cm2 <R; ‘ 60
 59. 59. + Kiém tra khzi nang chgu ép mzfit cL'1a dinh Iain: cm : ._N_= ..£. —=1s, sKN/ anal <R: ,,, D'zttxin 291x132 - Nhém II + Méi dinh tén chiu me cE'1l: .N = 5 + 4 dinh tin nhém H chiu lL_Ic ép mat do mé men gay ra (M): M r. O,2.P(Tm) TD‘ éo C16 néi lL_rc (hinh 5-2421) ta C62 M = EN‘; = N, .e, + Nye} Trong dc’): N, : L1_Ic1zic dung lén dfiy dinh thfi’ i. e, : Cfmh tay dbn cfia céc czfip ngftu h_Ic Ni. N, lit luc téc dung lén dfiy dinh ngoéli cimg, céc lVL'rcN-, C6 thé tinh Iheo N, : N§= N, Ea. er Thay N- = N e—' ta (:6 biéUth(1'C' M = (el + cl) | | E ' e 1 1 3 I LL_rc lc’m nhal N1=M. C‘ , e1 +eg NOE lyre tinh tdzin lém nha} ms} dinh tén {rong lién két phfii chiu lé: ()___2;<_14 x 0,3_ _. 2 2 + _, M-‘°‘, : K11] + , , =9,1'1"=91KN c, “+eg , 4 o,1‘+o,3~ Kiém ira khi nzing ch§u cé: cim dinh tzin: 1:= ——~~ 91 , -=13,1KN/ cm2 $12: =16KN/ cmz 2 X ‘It x 2,1‘ 4 Kiém tra dinh tén chju ép mat: Gem 2: 9]-»— = 3_.6lKN/ cmz < Rim 2: 38KAN/ cm’ 2,3 X 1,2 ~ Nhém dinh tén III Sci d6 mf>i lyre thé hi¢n trén hinh 5-24b. Dinh tén hang trén cfmg chiu lL_Ic lén nhfit khi chiu mo men M do P gay ra. Luc kéo(g¥2f1idz'r1 dfiu dinh} téc dgtng ién dinh {fin Ngmx duqc I1’nh theo biéu thlfrcz
 60. 60. M. c -1 3 .1463 A, , i4><0,I5><0_. " Thay so la co: ‘NEW = = fiz-: -«OM23 max N = 2 max = 3,7ST = 37.5KN + Kiém Ira gin? ! [hit diiu dinh lain: N, 37,5 I ' ~. 0“, =——-aw. » , =§0.8KNlcm' <R; ;, = i2KN! cm' “ 1tD‘ 112,1’ 4 4 - + Kiém tra khi: nfmg chju cét cfia dinh tzin: ‘r= --133"‘: , R, =R= E-§~= =l,75'l'= l75KN 1tD 8 8 no —-—- 4 ]-7a5 2 a 2 I-= —-""‘ ‘ < RC = ]6KN/ CH1 Ix "X ’ 4 + Kiém Ira khi nang chin épn1€; £ci': z: dinh Iain: cram =11"-"1— = = ¥1KN/ cm} < Rf, “ :2 38KN/ cmz DZI 2,Ix0,8 Ké?1zz. ;in: Lien ké't dinh lain b6 tn’ V51 chju lL_Ic nhu’ trén (h”Inh 5-24) litrn viéc an loan. Thi ch; 5~6 C6 2 dim dcgc bfing thép hinh I33, c2‘in lién kc? ! vc'Ii dim ngang bzing thép hinh I27, dfim ngang chin luc nhu I cfing xén,11_: cIéc dung P = 5T (hinh 5-25). Tfnh 56 iuqng V51 dufimg k£nh buiéng the-.0 Ei&_u chuéin dc) bén (15 Win kéft Iiun viéc an tofm tbuiéng being 102_ti Ihép CT 3). Gia'i. - S X I v Tgti U‘{_iC A buitmg chiu ¥L_Ic kéo S w = IOT ——— I OOKN Nhu mat cit 1-I (hinh 5~25b), déim ngang C6 khé nzing b6Ir1’4 bulfang, méi buléng chin I hgc N, 1 N1 = .~§= -@m2sKN 4 4 Bu Iéng Iém viéc chiu kéo, t: ’rsh dién tich can thiéi F“, cim bu lfmg N 25 , ,, = ——-; - : -»—= l,47(, m" RR 17 62
 61. 61. Hinh 5.25 Cain cL'r bzing 9 chon bu long co dzrong kfnh d = #8 C6 Fm = L75 cmz. Theo quy phnm, dfim ngang 127 co the‘. -' do! 16 bu long d‘, = 2]. Nhu vzfay ta dung bu long d = 18 IE1 duqc. Thi J1} 5-7 Co moi lhép goc déu czgnh k}? hicfzu L 80 x 6. ghép vim mot lhép bén chiéa: day 1 = 8 mm, diang 2 bu long (1 2 l6mm (Fm cfia bu long la‘: 3,44 cml). Thép goo, ihép bfin, bu long bimg lozli thép CT]. l-lily xzic dinh lL; c kéo Ion nhfft mil lién ké't chiu duqc (hinh 5-26). Girii. Czic bu long lam viéc chfiu cfu vé ép min. - Theo diéu kirfm chlu céu, noi me “in” 5-15 2 bu long co zhé chiu duqc 151: Nf=2F: ; xR: =2x1,44x13=37,5KN - Tfnh thco di€-. u kion chlu ép malt, noi lyre 2 bulong Chlll duqc(l1’nh Iheo chiéu C1121 lién kél co do day nhc": nhé't gifra lhép biln via lhép goc vii léfy 1 cfia lhép bfang 6 mm). N3“, :2 ><1,6x0,6x34=:65KN
 62. 62. - Lien K61 chju luc la'y lheo trl so nho nhéit N = 37,5 KN=3,75 min The’ dz; 5-8 Can 6 bu long dé lién koi vai cC_1£, lI; c P = 50 KN, ihéf: him co chiéu déty I = 30 mm, thép bén vii bu long IE1 loai Ihép CT; I Yeu cfiu xéc dinh duong kinh bulong (d) - (hinh 5-27) Gidi : Duoi téc dung cfia luc P, bu long {rong lién kél chiu luc céi vé chi_u ép mat, chlu luc kéo do momen. - Tinh duong kinh buiong thco diéu kit-fm chiu luc cétz TL‘r(5-I4) nc= l n: NT: vol Rc: l3KN/ cm’ nc. Rc. £l-—- = p . ‘ - 4 “*2 ‘dz E4? = ’‘50 :09cm Vnxkcxzt 6xl3x3,§4 ’ som I‘_1 S N. 3. .3 _ 8 a) m Hinh5.27 ~ Tfnh duong kinh bulong thco diéu kigén chlu ép mat Ti: (5-l5) Zt= l0mm= lcm 112- N V63 Rm=34KN/ cmz Rm. d.Zt N= P 64
 63. 63. d > --. .-1’. ? = 50 _n. Rm. t 6><34x1 = O,3cm - Tfnh buléng theo diéu kien chin kéo : Duéi téc dung cfia mémen M = P.0,2m. Czic bulbng lhm viefzc khfing déu nhau, s1_I phan b6 mf)i lqc gifla céc buléng trong lién ké'l lheo biéu (16 {am giéc (hinh 5-27b). Céc bulong chju lyrc kéo l6'n nha't ('1 phfa Irén c1‘mg(N, ). _ Mkel _ 50x0,2x0,2 N, — , _ , ,--=20KN kZe; 2(0,l' +0.2‘) Dién lich tié’t dién bulong theo yéu cfiu 151: F”, =N—; =§=1,1scm1 Rt 17 Theo being 7, le“1'y F; =l,44cm3, d = 16mm Nhu vay lién ké't [hm viéc an toén. 65
 64. 64. Chmmg 6 Tim TOAN TRONG cA'U KIEN CO BAN §6—1.CKU KIEN cH1uu6N NGANG P! l;iN(j_ 1. Dém thép dinh hinh Diim lhép dfinh hinh thuimg dimg 121 Iogii thép chfr I hozjc C. D: —‘im thép hinh chfrl 1:6 l': é'1 dién d()'i xfmg. C6 mo men chdng u6n 016i v6‘i Inge Ihfmg dfmg qua bung x — x khz’11L">‘n.1‘z"{t h(_3pI§'k]1i dimg chin L10'nph§m; _z. Dfim mép chit C 1&6: dién khfmg dfii xfimg nén khi chin udn ])}1§n1g {hi xufit hi(; n them hién mqng xoim, nhung vi diém chi: Ccé czinh rflgng {chin ufin xifzn tfjl) V51 mzju ngoini pizfitng dé lién két voi ciin k%¢n khéc. Thtfimg sir dung d‘3n'1 chit C film xix g6 Infii uh? -1, dfim tuimg, dfzm iréin khi nhip bé, téi trgng nhé. Thiél ké' dfim Ihép lfmh géixn czic buzdc: (1) Chan tiéi‘ dién dtfm thép Iu‘n/2 T1)’ so do‘ két céiu viz téi Lrqug izic dung lén déim. zinh cluuc mt‘; men ufin, h_'L: c-in mic dung lén diim. Ti)‘ diéu kién bén cfiza cziu ki<'_: n chju ufin, 50 ha”) tinh dU'(_¥C m6 men chfing udu c-fin t}1iét ciuz lie’; diC_: n déim thco Cong thm: semi (Tinh V6’: vat iiéu lhép 131m vi<“_= ,c tmng giai doqm dim héii) M —‘“¥“—‘-. I,S (-1 _. R (> J Trong dc’) : Mm: M6 men u6n Ian nhffl claim phiii chju. R: Ctrfmg (TO tinh Iozin chiu uéin c1': a1tl1c’: p hinh. Chtpn Ioai cc’) WX3‘. V“. 1.5: He S6 ké' dé'n zinh htrdng crfut L1611 doc. b) Kié"m tm tie’: di_én dcim da” chon vé‘ do bén Suu khi so bcf) chqn W‘2W)_‘. {rong cfiu Lao khéng gay cfzc gi-Jun yéu cho diim iii: klléng cfin kiéru Ira diéu kién bén vé chi}: ufin, {rong ¥nI£)ng hop cz‘{u 1230 gray gi5m3 )-‘(in cho dim (hi céin kiE§111 tra dc) hén thco céng thfic: N1 = =—«’—«—s"R (-2 0 W / (7 ) l|1 min ()6
 65. 65. Kiém trzl (If) bén khi chju C511. thco Céng lhL'1‘c: .5 r: Q3“ gm. (6-3) . I x QM‘: Lyra c§£ 36:1 e3¥32‘{¥ {rong dfim. SC: MO men finh ciia tiél dién déim dfji véri truc mung ho-Ea. Khi dfmg Cong Ihlic (6-2) 1h‘1 him hung ciin thoil mfm diéu kiéll 2 , _.. ... ... _. _ ~0, .c55V+rr: _ +3133‘ S}. I5y. R : 1:“ S‘{. R; Jx: MO men quén I1’nh cL'1a tié'I (“€211 dfim dfii véi lruc x - X (Ira bfmg thco | o£_1i thép lfmh dai chon) t: Chiéll diay biin bung thép hin}1_ RC: C. ‘u<‘mg dc) tinh tozin chiu czit c€x2t thép d€im. M: Lil mi» men udn Ia-‘xi liél di<f:11 c£in kiéln Ira. ‘v’, ,_, m., ,: M6 men chdng 11611 nhd nhz‘ft N611 bim hL_1ng diim tzgi Lie’: dién kiéx11tra bi giiim yéu bf)": ‘fie £6 dinh iém, bu long {hi gig’: iri cfiz: (mg smzit tiép (1') ircmg (6 - 3} céin 11333:: V6} hf: 56 am: (11-cl) véi 2: ii: khoimg czich hai l("> dinh. — Kiém Ira b; —'m bL_mg dfinn chju ting sufiit cuc bcfi: Khi C6 luc 1f_1p Lrung tzic dgmg 6 czinh trén clla dzim, ma izgi <16 khéng cc’) su'<‘: m dfimg gm cu€mg_2_ (ifmh 6 — i) {ii} cfin kiffzn 2m 1362: cila bijng thco cfmg lhfrc: 1. G. = -— SyR (6-4) h Ihz - Trong (16: P: Giei Iri lL_rci€_1ptrLIng. Z: Chiéu diai quy u’(3c him bung cfia diim Z= bC+21‘. G dfny I¢. ,1,, : chiéu day ciia bén czinh V2‘: bfm hung cilia lhép hinh chon Hun déim. ht: Chiéu diiy th1_rc 16' lruyén téii {rong iaftp [rung lén dfim (chfnh [En chiéu rong bzin cénh lhép hinh chqn 1am dém). c) Kiiin tra vé‘ (It) cimg (ch? wing) caia ddln Dc) c{n1g ctia d? im duqc kiém Ira theo Hinh 6‘; céng {hire 67
 66. 66. don gizin chiu 11°11 trqng phan b0’ déu Khi —= -~— (6-5) Trong dé : f Gié tri_ dc; véng mung (I61 c1"1a déim do 1511 Irong tiéu chus‘1'n gay ra. V1’ dl_l V61 dfim 1 5 q“I3 I 334‘ E1 T9 36 d1‘) v6ng giéi h1_1n via nhjp diim thco tiéu chufin 1hié'1 ké'ké'tcé'11thép d) Kiém rm oi-1 dgnh nfng : hé’c11a ddm thép hinh Diéu kién dc‘? xem xét khi kiém tra 6n dinh t5ng thé ci'1a dfirn thép hinh i 516, clfim khéng cfin kiém Ira 6n dinh t6ng thé. Khi I3} 96 -é°—>16, phéi tié'n himh kiém Ira 6n dinh t6ng1.hé. Trong dc‘) 1 In: Chiéu dai tinh toén cfia nhip dém. be: Chiéu rtfmg bén cénh lhép h‘1nh liim dim. Kiém Ira: 6n dinh téng thé cfia diim thép hinh I thee biéu thL'Ic : (543) Trong C16 : Mum: M6 men ufin lém nh'¢”1't dfim phali chiu. W: Mo men chffng u611 tiét dién nguyén cfia dzim (khfimg xéi dffn giéim yéu C1321 1161 dién). (pd: Hg‘: 56 ké dé"n Sl_I gi2'm“1 khé néng chiu u6n C1321 déim khi xét dé’n diéu l<i<_%n King thff. 68 0,95: Hcf: 56 diéu ki¢11 151m viéc khi kié'1n Ira (Sn dinh téing thé cfia dfim. G121 trj (p, I2"1'y ph1,1 thutfsc go, nhu’ sau : +Ne'u go, 5 0,85 iffy {pa = (0,. + N611 go, > 0,85 My (pL, =0,68 + 0,2l. (p, S1
 67. 67. Gié tri go, xzic dinh theo céng th1’Ic: J, hzE = — w — 6-7 <r>. wJ[1JR ( ) K n Trong dc’) ‘P léfy lheo b-Zing 11 (P111; luc) phl_1 thu<f)c véo lién ké't cfia dfim <3 céc gdi u_Ia, my thco dang vé vj tn’ cfia téi trgng [tic dung len dzim, ph1_1 thu()c viao tham s6’ (1. Véi dim chfr 1 I111 tinh gié tri cfia av thco biéu thfic. J I 3 = :, 4—*‘ . .° 5-3 a 5 J [11] ( ) Trong dé : Jk: M6 men quzin tinh khi xofm ci’1atié’1 dien dfim. Jy: M6 men quén tinh d<‘)'i vdi m_1c y (m_1c vuéng géc V61 nu‘-‘u pining uéin cfia dfim). h: chiéu cao tifft dicfzn dfim. I9: Chiéu diii tinh xozin Er ngoiai nu}: phiing diim cfm czinh nén (I5 khoéng céch gifizi hai diém co’ kél cfinh chju nén khéng cho chuyfin vi_ ngang) thufimg 15 khoéng czich difim lién kfft ht? giéng véfi czinh. E: Modun dam héi cfia rhép. , . , ,. , . -. . E ~ R: carfrng d<f> tinh man cua thep - vm {hep C'I‘, Ih1ty 50 E121 30" Né'u tinh Iheo (6 - 6) khfmg thoéi mfin thi czin Gm céch lfmg 6n dinh tfing thé cho dfim biing czich bf)’ tn’ l2_ii hcf: gifing fr cénh chiu nén lam giém I0 6 ngofii mzftt phfing dfim (Cfich nay C6 hiéu quéi horn C51). Thf du 6-I Thidi ké' dfim thép I lhép ky hiéu CT3, Chiéu diai déim I‘, = 6 m chiu téi trcpng phén b6 déu. O czinh trén iéi trgng tin: dung q, ‘.=25KN/ m, hé $6 vtrqt iii ns = 3,2. Déim khong cc’) diém c6 ké't theo phuong ngang, mA{1(])—0 Gidi: Thép C13 : R=21KN/ cml; Rc= !3KN/ cm: q, ,= ngq, c= 1,2 x 25=30KN_/ m M6 men lém aha’: tgti gifra nhip dfim: MW--qn gz-3ox5T2. = 135KNm 69
 68. 68. L111: cfn 1('3n nhfft lai gfii dfimz I 6 = ~=3O -~ =90KN Qmax qt: 2 X 2 a) $0 bqi chgm tie“? dién dim thép I W“ = 1,5 M =1,5x E599 =946cm"' ‘ R 21 Chou lhép [40 C6: 1‘ -_- 18930 cm“, w, = 947cm-‘, S, = 54051113 Jym 666cm4, Jk = 40,6cm‘, 1b = 0,83c1n Trong call tao dzim khéng bi giéim yc': 'u, nén khéng cfin kié1'n tra dc) bén. b) Kt'é3n tra 6°11 dinh t(i'ng the” ’) 1 J. “ ' ‘ » Tinh Irj 56 oz-: l,54 = l,S4x-‘£36~[—6—-J = 21,12 3y 1: 555 0,4 (I = 21,12 tinh 11:: 1,6 + 0,055.01 1. 3 - Tinh tri $6 (pd =11). (pd =3,65x . °§‘? _ 95 _ x10“ = o,55 18930 5 5: —— — = J3'§-‘EL = .- 25KN/ cm! > R ~. = Z¥KN/ cml (pd . w! O,56x947 D0 kél quii o'= ZSKN/ cm: > R = ZIKN/ cm: nér: dfim khfmg (‘in dinh ding thé. Cfin chtgn I211 1161 di€; n. Chou thép I45 J_‘=2769cm4,W=123 h: m3 J}. ==8U8cm“, .¥k=54,7cm‘ Tfnh a= l.54><-5-~4’Z>< _§_ :19 808 0,45 5 5 l9t1'nh duqc 1,1; 5 3,51 ¢J(, =3.6lx—-$91}-—x .05. x10‘-. -0,57 27.595 0,5 5:-—‘§—3’9— = 19,2KN/ cmz < R = 21 KN/ cmz 0,57>< 1231 70
 69. 69. Vay dfirn de_1t yéu cfiu vé d6 bén_ - Kiém tra <16 vén g £= _,.5.1,< 2_5’_‘ I10": X<6f1-D2}3r; O,O0i2g. ..L_ I 384 2,1>< 10‘ x 27450 800 _. _.1__. . E m_L I 800 i 400 Vfgy déim d2_1I yéu cfiu vé bién dang - K61 lu-an: Chon lhép [45 151m dfim chiu l1_1'c dfim bio ké'1 cfiu lixm viefac an toén. 2. Dfim thép 16 hop Théng thufing khi nh§p dzim (L) V51 1511 {rong {sic dung lén q, c>20 KN/ m thi dimg dfim thép I6 hqp. Dafim I6 hqp du'(_Jc ghép véi nhau til céc thép biin , tir théup béin véi thép géc, hozfac 111 céc thép géc véi nhau. .. (hinh 6-2). Vitfzc ghép nfii duqc thuc hicn being him hoefzc dinh rain. Thi&'t ké dfim t6 hqp gém : Chon lié't dien délm, thay (161 1161 dién thco chiéu dai dim, kiém {Ia I162 diejzn dzim dfi chon V65 66 bén, dc} cling, 6'11 d§nh, c-Fiu 1230 v; ‘1 tinh toén czic chi tié't cita déim nhu lién k€: 't cénh véi bung dfim, n61 dfim, sufm gfii déim. Trong pham vi giaio trinh chi trinh bfiy m(_3t $6 khzii nifgm vé cfiu ta_10 V51 tinh loén. Subn ia c6 Hinh 6.2: Dcim :6” I197; a)H¢1n ! frc'ci1' rhép 1.111’): ,' /1)GI1é]) being dinh (tin gifiu lhép bdn vd rlzép gérr 4') S1r6'n gin 1'c5'dJn1 !6'h_orp
 70. 70. a) Xa’c dinh chiéu cao ddm (h) Chiéu cao c1'1a tiét (lién dfim phéi dim bio yéu cziu s'1'r d1_1ng, vita phfii dém béo yéu céu kinh 1.6 via L161 1161 V15 khbng gian xély dung. hmm S hizté . <_hxd 11mm: chiéu cao £161 dién dém nhé nhfit dil béo dzim dtf) cling trong quai lr‘1nh lz‘1m vicfzc 11m, ,,: D1101: xéc d§11h tit diéu kién dc‘) véng cho phép[§]. V61 dfim dun gién chin téi trong phfin bfi déu theo chiéu d2‘1i dfirn, d6 wing l6‘n 1111511 C1121 dfim ifi: f—. ,5_. ( + )1: (5-9) 384 g‘ P‘ 125 ‘ Trong dd: gwpcz 131 Tinb téi V51 hoal téii tiéu chuént1'én mcflt dcmnvg chiéu dai dfim. 1: Nhi_p 51121 dfim. ' 13]: D1} cfrng chfing u6n cfia déim hm,1=i.5 —’. - —’— (6-10) 24 E Trong dc’) : . . . . . 1 + . n, ,,: Hr; so vuql ta: trung bmh ———: -§‘—» E‘ ~ nth “gt: +nppc ~ hxd: Chiéu cao I161 di. =f: n dfim duqc xéc dinh Iir yéu cfiu lhiét ké'. - hu: Chiéu cao tié't dién déim dzgt hi(: u quit kinh té’ cao. h1.= k 1'4‘: (6-11> kt hef: 96 phq ihuéc diéu kiefm iién két. + N511 dim I6 hqp him k = 1,2. + D2111] 16 hqp dinh tzin k 3 1,25 Trong tinh ioén chgn chiéu cao dfim thozi mfin diéu kién Irén vit chiéu cao déim sai khéc so véi chiéu cao kinh Iékhoéng 20% 121 duqc. b) Xdc dinh chiéu ddy ba°n bgmg dim (£5) Chiéu day bén bung dfim thép cc’) thé xa’c dinh t1‘r diéu kitftn bfin bung dfi chju 11_rc ciit 1(')‘r1 nh:3't téc dung lén déim 72
 71. 71. QMW _. .. -_. ._ 6-12 I” 2 h. RC ( ) Khi chiéu cao dém ti: l~2m 1111 cc’) thé chgn chiéu dfny him bung Iheo kinh nghiégm 3h ITIH1 Nffu {rong dfim khfmg dimg su'c‘rn dé gia cufmg biin bung Ihi xéc dinh chiéu déy bén bung dfim thco Cong thfrc 1 h I th2—b' 5,5 ‘:54 75 (6-14) {T9 E Théng thuémg 8mm 5 Lt, 522mm 0) Xéc dinh kick thmfrc ca’nh ddm thép ta“ hap D6i véi déim tiét dién d6i xfmg, dé {mg suit phzip phfm b6 déu thco chiéu rcfmg czinh chju kéo, cfing nhu dfi dém bfio (‘Sn dinh cue b0 cfia cénh nén th‘1 la nén chon ht s 30:‘. (6-15) Ngoiai ra dé lién ké't diim theo phuomg ngang véi céc cfiu kién khzic vii dé dfim bzio (in dinh Ifing thé' cho déim {hi be thuémg lfiy nhu sau: bc2—[ h; bC2i80m: n;hc= ]—dé’n i0 2 5 d) 6:: dinh cyc bl? timg khoang ddm . h _ x . ‘ 0 . ‘ , , » Khx l—"$70 [hi dam On dgnh cue btf) va 0 dam khéng can gxa of) them sufm. b - Khi « >70 [hi phéi dzfat subn dt’rng gia C6 t2_1i vi tn’ C6 Q rnzil ‘ . h ‘>7 . . - Khn t—‘’ > l60lh‘1 phan dat them suon doc song song cénh dam V31 dal céch czinh trén b Sxrfrn dong E - 1 ‘ —~d“ —h. tu(4 ens) Sufim dgc thuim g duqc chqn nhu’ sau: ~ BE rcfmg bs = ;—0+40mm - Be‘ day is 3 b Hinh 6.3: Gm z~¢5’xz(c5'n dd)»: 25 1299; s ’ ». ‘ I. I 15 Lién két . s1i0'n vao dam ! 'Jc3ng lmn got‘ 73
 72. 72. § 6-2. C/ SCU KIEN CHIU NEN DUNG TAM Trong ceic két cé'u bflng thép, I. hu‘b'ng gép céc céu kitftn chiu nén thing tam nhu’ czic thanh trong dam, c<f)t thép. Yéu cfiu I1’nh tozin d6i véi czic cziu kicfzn chiu nén dling tam g6m: 1. Kiém tra dc) bén vé cufmg dc} do tiéft dicfzn bi giéim yéu (né'u C6 lién két béng dinh tén, buifing} Biéu thftc tinh toén kiém tra -SR (6-16) 0=——-SR (6«17) Trong d6 2 N : L1_Ic dcgc tinh toén Fm: Dit‘_: n tich tiét dién thu hep (dz? tn‘: phfin gizim yé'u) R: Ctlbng df) chin nén cila thép F: Dian tfch tiét dién nguyén ci’Ja cifu kién (9 1 He‘; 36 ufin dqc a) b) c} u) 1” V V 1.? ‘ 0.5 1: =2 [1 =1 11 = 0.75 $1 Hinh 6.4: L£é: : ké? hm’ déu <: r3'u kién u) Mét din ngém, 1 (Ida I1; do ; b} Hui dd}: 3:} kkép c) Mgit dd}: ngdrn, 1 dd}! [thép ; (1) Hui dtiu Id ngcini Hf; S6 go phi; thucoc (Ii) mfinh '.1.= £‘i 1' lo: Chiéu dhi [fnh Ioén cfia cfiu kiefan 74
 73. 73. ~ Phu thuc‘_sc_; vino S1_I lién kfil Er 2 dfiu cfja cfiu kicfn ~ for: },1/(hinh 6-4) 1‘: Bén kinh quén tinh {rung lam cfia tiét divf-; n r = Vf~l~J: - Trong tinh toén léiy he 56 nhé nhfit cfia m<f)t trong hai Irj $6 rx hozjac ry, {rong biing thép hinh th‘1 léiy r_, ._ Sau khi (:6 {ti 56/1 Ia in: being l2{ph1_n h_1c)£‘; m go 3. Kiém in] W? (If) miinh ,1 5 [/1] (64 8) Trong dc’): A : DC_) m§mh I1’nh tozin cflxa Cfiu kién [ A ]: D6 ménh giéi hzgn cho phép (thco TCQP quy dinh). D6i vdi cffu kicjzn chiu 1L_lc chinh 1 /1 1:120 Dfii V63 cffu kién khéc {/1 I= l50 Thi (11; (7 — 2 Kiém Ira SI. _I lam vi¢c cfia thanh kéo chju nén. Bié't lyre nén I1’nh tozin N = 210KN, thanh kéo 151 lhép géc déu cznnh L100 x 10 56 hié_u thép CT}, thanh kéo déi 2 m, hai dfiu thamh lién két bémg bu léng CC) dubvng kinh d 2 20mm; [ .11‘. I m 150 Gizii . ' Thép CT_1:R = ZIKN/ cm. Tra bfmg 33 (phi; lhu) ~ Thép L100 x ii} céF= 19,2c1n3,rm_; “= ]§95_ E: 1cm, Hui diiu thanh iién R6: khérp ttén p = I vs; . / I .200 L3: E-m°—= —— = ao2<m=120 rm. " 1,96 ~ Kiém Ira thco diéu kién 6n dinh o= £s R (M7 ‘Fit 2. = :02 Ire béng I2 (phu Iuc) fim 50 = 0,534. <3: : i8,73KN/ cm} < R O,584x 19,2 — Kiém Ira diéu kifj: n cuérng cit“; do thanh kéo bi giém yell béri 16 bu léng o'= —T: I-- :12 F Ih 75
 74. 74. 0' = —---2'9-— =12,28 KN/ cmz < 21 KN/ cm? 19.2 ~(2 x 1) § 6-3. cA'U KIEN cum KEO DUNG TAM Céc czifu kién being thép chiu kéo dung tam céin kiém Ira ling suit theo diéu kicftn 1 0:15 R (6—l9) Fl]! I Trong dc’) : N 2 Luc doc tzic dung vho thanh. Fm: Dién tich 1ié't dién ngang thu hqp (céc 15 bu léng, dinh Iain , ... ) Né'u khong C6 céc 16 bu léng dinh tén thi lfiy Fm= F. §6—4. CKU KIEN CHIU NEN LECH TAM — NEN — U6N 1. Tinh toén céiu kién chiu nén léch tfim, nén ufin (tié't dicfzn dzjac) a) Kié°m tra cming dé cfia c¢i'u kién theo céng thzfc _ N + M‘ M, c——_ 1r Fm Wm W S R (6-20) 31h Trong dé : N, M, “ My: Trj S6 cuu luc d(_)c vii céc mé men ufin I1’nh tozin cua cfiu kién {rong cung I6 hqp téi Irgng. M‘: MO men [rong mat phéng -_ vuéng géc véi lruc x—x My: M6 men [rong mat phfmg vuéng géc véi truc y—y cua tié't diefzn cét. x, y: T02; d(‘_) diém kiém Ira (mg suéil lrén liél dién cuu cffu kitfzn déii véi truc chfnh cua n6. Fm, Jm, Jym: Dién tich lhu h€; p cua tiét dién vii czic Inf) men quén Hinh 6-53 I1’nh do] Véi [me x_x, y_y cfla [131 a) C61: / nén ('/ r_m /1_n‘(I.0r'tr1‘n‘ rfru (‘Kim Iz_rc‘ "gang, " die“ thu hep b) Cd}! kién (‘lr_iu h_rr dd! lérh (aim I dogm e. 76
 75. 75. - Viéc tié’n himh kiém Ira theo (6-20) duqc tié'n himh khi tié't dien C6 giém yé'u 16‘n, khi C6 (16 icfch tam tinh (161 m, > 20. Trong dc‘): "11 ‘ U -1“ (5-21) , . M F m: Dc) lech tam ttrong C161 Tn = (6-22) 17: Ht‘; :46 k6 dé’n énh hu'c'mg ciia hinh dang iiét dien, dé'n suphét trién béé'n dang déo. Vdi tic-‘it dien chfI’nh2”_1tthi q = I ; Chflllhi I] =0,3-V-0,042.. KhiA_-g5,(0,1~_<m_<_5) 17:1 Khik>5vam>5 W‘: M0 ‘men chfing ufin xéic dinh vdi thfr chin nén 1611 nhfi't cfla tié't dien. b) Kiéh rm 5:: dinh té’ng théqcfia edit ki_én Do cé'u kien chin nén léch tam, nén u6n, nén viéc kiém Ira 6n dinh téng thé cua cab kien lién hianh thco c5 2 m€_1t chua hai truc chinh cua tié't dien. - Trubng hqp cfiu kitfzn chin luc, N via M, ‘ cfmg ném trong mat phéng d6'i xfrng cfia céiu kién ( mat phéng u611) thi viec kiém tra 6n dinh Icing thé cfia <; a'u kien {rong mfit phéng u6n (tinh (361 V61 truc X-x) tiffn himh lheo céng thtic: N -— SR (6-23) cm! ’ - - Kiém Ira 6n dinh téng thé cfia céiu kicj: n 1r'. 'ng mat phéng vubng géc vdi mglt phfing u6n. Tiéh hilnh thco Céng thfic : N (5 —$R; C= —— (6-24) C. (pyF Ham Trong (16: qay: He: 56 ufin doc dfii véi truc y—y cua tiét dién cffu kicfcn phu thutfyc dé mfmh c: He s6 ké dén éinh hufmg cflm mfimcn u6n Mx v‘a hinh dang tié't dien cufat. m: Dc‘) lech mm tucmg dfii (6-22) c1,[} 151 cfic he 36' lfiy lheo bfmg. 77

×