Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pgs, TS. PHAN QUANG MINH (chủ biên) .
Gs, Ts. NGÔ TPIẾ PHONG - GS, TS. NGUYÊN ĐÌNH CỐNG

   

I
ẦỀẦẨ 6"} ' TJỈẮ `3ŕ4 Ế L...
.Ỉờí lzólĩ ầu

 

Iìêfông CôỸ` tìlěp Iả loại kêí* Câíz Chtẫ yêìĩ ứ'0ng Xây cíçúĩg ITIỆII cĩại. Kiêñ
thức Vể kêỈ C^ĩ.I bêtô...
KHẢI Nl ỆM CHUNG

 

1.1. Thê' nào là bêtông`cổt thép (BT4CT)

Bêtông CỖÍỀ thép là một loại vật liệu Xây dựng phức hợp do ...
6 KẾT CẤU BÊTỒNG CỐT THÉP

 

Làm thí nghiệm một` dầm bêtông như trên hình 1.121 ta thấy,ẫ_lă'hỈ ún-g Suẩt
kéo Ơ, vượt quá...
C'h.ương 1,_KHÂl NẦIỆM CHUN`G _ _ _7_ -_-

 

kiện khìông Xu.ẩt hiện nộí ứng suất đáng kể, không làm phá hoại lực
dính giữ...
8 V V Ì Í KẾT CẨU BÊĨỒNG CỐT THÉP -Ệ

 

Theo trạng thái ứng suất khi Chế tạo và Sử dụng có thể chia rá hai loại:

_ 0 Bêt...
Chươngjl. r:HẪleẠNlỆNỉ CHUNG ' _ T 9'

Bên .cạnh đó, bêtông cốt thép‹còn có các nhược điểm Sau đây:

Trọng lượng bản thân ...
10 ` KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP

giũa chiểu cao tiết diện' (Vị trí trục, trung hòa). Khoảng -Sau 1880, các
 cửu Vể cường độ c...
. Chztong 1. KHÁI NIỆM CHUNG 11

nay hầu hết Các nhà nhiểu tầng được. Xây dụng Ỗ Việt Nam là kết Cẩu

bêtông Cõớt thép.

B...
' Ả _ &rế _ Ấ* _ _Li
rt- LfT'TITìFT T' tồlr 'I "r lŕì ,*^ ĨYỀ " ” r , I Ì lñlr“
` ị in 3 ` , T ` N J ` tư T L. μ` `u T `...
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh

43,229 views

Published on

Download tại
http://www.gocxaydung.net/2014/11/giao-trinh-btct-1-phan-quang-minh.html

Tên Ebook: Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - phần cấu kiện cơ bản. Tác giả: Pgs, Ts. Phan Quang Minh (Chủ biên) - Gs, Ts. Ngô Thế Phong - Gs, Ts. Nguyễn Đình Cống. Định dạng: PDF. Số trang: 394 trang. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ Thuật. Năm phát hành: 2006.

Published in: Education
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài tốt nghiệp--- dạy học viên thiết kế thuyết trình…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Giáo trình Bê tông cốt thép 1 - Phần cấu kiện cơ bản - Phan Quang Minh

 1. 1. Pgs, TS. PHAN QUANG MINH (chủ biên) . Gs, Ts. NGÔ TPIẾ PHONG - GS, TS. NGUYÊN ĐÌNH CỐNG I ẦỀẦẨ 6"} ' TJỈẮ `3ŕ4 Ế L . `ý LI Ũ`Ự tư Ể`I Ề`I '- wrv- 'Ẩ`x" p ñŕq 'Y' Ỳ"Ý1Ệvỉ` '- Ịŕìl 1_: ' rrná v` w` _atv-ưu L4"4 *‹ C‹f4LĨ `Ỹt À `À4'yẤ‹Ay Ầỹị Ỷrl Ĩ`f4`úỶ Ỹ`Y *`T `.T" `›`*,T' +‹ ầ` ŕ.T.† ~ ` F‹Ị.F`~ ` Í F' Ê' `Y'AL ` r` Tìỵ ỵ'Ì“:T1N › "I -`Ề'*“`‹`Te"`»-“T VT “"^ÀTŕL *".'Ấ "í` `L*`t?ŕVỂị XẢ “”`›`" Ệ ẨT` 4 41 ‹°ĨAf,`Tr ‹ }'yì` ` ,aÌ‹ Ì r “ ịĨ“V` ` 41ẤV" .- }T‹ FL‹^‹. ‹, .` ' › YT ‹ :` T L‹`, T' “ t'TTJ .É-.HT1..° ».T*'j `T‹r.L‹ L‹Ầ`J7‹1 1 ' I K lị '4""v T ì' TỈ ìr.` ,Ĩ Ấ` `T~“,<T.;L , í.“” t'^Ĩ^Tí x; í `†., T ' L`.`L Ĩ.°".°f. I ` ; 'r”Ỉ}ịăửị`ẽ NHÀ XUẤT BẨN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT . HÀ NỘI -W 2006 Share-Connect.bl0gSpOt.C0m Tài liệu xây dựng
 2. 2. .Ỉờí lzólĩ ầu Iìêfông CôỸ` tìlěp Iả loại kêí* Câíz Chtẫ yêìĩ ứ'0ng Xây cíçúĩg ITIỆII cĩại. Kiêñ thức Vể kêỈ C^ĩ.I bêtông CÔĨ tlĩěp Cáh ỀIIIỀĨ cho mọi ký SLI; Cán bộ ký thuật Xây cí C`ur3.í7 KÊ°I` C”U B ĨTÔNI; CÔ'7` TIIẺP - phâh câìz kiện Cọ' bá'n .lĩlĩầlĩĩ CUI7‹1Ị CITC) bạ.I7 LỈỌC nỈ1Ố77ẫỊuVâĨ7 ỆỈê` Cơ bẩlĩ Vê` lĩgzlyẽĩlĩ [ảln ĩkỉçầc của Z7êtôIĩg CCĨ/Í” tlĩějlĩ, Iĩlĩũĩĩg Iĩgu yên lắc L`I7 ulĩg Vê` Câù tạo Vả tỉlĩlỉ toái? Câù kiện Iĩêtông Crìẵ tlĩěịĩ, Lfồlĩg thời đ1'.Gâu váo VIỆC t11I'êĨ .kỄICẫC Câù kiện bc?tÔI2(g CÔĨ ÍIIIẸỸIZ7 11780 tiêu Ch uâẵl ĨCXD VN .3'56-2005. μ'5`á‹717 dưçỉc Cíùn_g 1ả121 tải 11'ệU gjaỹng dạy t”h(› 511717 VÍÊJ7 Cá(Ĩ Iìggảlĩlĩ Xá y Lfựỹĩg Cri I7a7]ĩ Ctẫa Các trưcĩng Lfạỉ ỈỈỌC'. .5`ěĨL`17 Củjĩg cĩưỢ(ŕ ciủlĩắị .nlĩư íảj' liệu hướng Líẫn cho Các .kỹ Sư IÍTÍÊĨ kê, Vả thi Crốtĩg kỔĨ' tŕâìl Iĩêtcốìĩg CÔĨ tlzéíp t11eC› tiêu Clĩuâẵĩ 111`ộ17 Iĩảnh. [)I1ân Cỏlĩg bỊ`ên Soạlĩ nI1ư.9au .' - G5, 7Ề..NgÔ 771êlI7110ng VIỀĨ Các Chưoữĩg 4, 7, I 0 Vá t'_a^17 I7ợ}7pI1ẩI1 plĩụ lục; - GG, YỀỊ Nguytẵỉ ĐÌIIIT C`ôỆẳg viêĩ Các C17ưm1g'2, .?, 5 Vá 6,' > - Iẳgs, 7 [J1'7a11 Qtlaĩng Minh VỈÊĨ CáL` CỈ1ư0'lĩL1g`.I, rĩ 9 Líôầỉắg' thrĩi lả CITLĨ bl`êl7. [,77úI1g tôi xỉlĩ Clĩâlĩ tlìánlì Cẩm cin các Cálĩ lĩçố (sJT1`a2Iĩ g ‹Ỉạ_V ỮC›1ĩg Ỉẳộ mcĩlĩ Cỏlĩg tI'ÌnI7 [7êtÔng CÔĨ' tlĩép - 7`rưỜnể,7 Líại llçìc Xây cfịủĩg' Líặ dóng gfíp 17[7.iỒ`Ll _ý Ỉ<I'(:^*Ỉ7 Ít'(J.I“ILặ77 Ljllá trỉjĩlĩ biêlĩ .9‹'›g'?I7. C,`lIẩL` Clĩẩlĩ Sáclĩ Xúâẵ* baẵĩ [ẩn nảy klĩỏng tránlĩ .k12ổJ' tlìiỏíl Sŕẵt, C12Ú1Tg t›(.3I_° montg nlịậlĩ CĨLÍỢC kỈÔ`ĨìI phê _bìI1h, nhận Xét Ctẫa lữạlì đọc. c`ÁC,` 7'/ỈC` ‹;lÁ Share-ConneCt.bl0gSp0t.C0m Tài liệu_Xây dựng
 3. 3. KHẢI Nl ỆM CHUNG 1.1. Thê' nào là bêtông`cổt thép (BT4CT) Bêtông CỖÍỀ thép là một loại vật liệu Xây dựng phức hợp do bêtông và côrt thép cẩùng cộng tác chịu lực với nhau. Ị Bêtông được chể tạo từ ximăng, Cát, sổi thành một thứ đá nhân`tạ0 có khẩ năng Chịu nén khá nhưng khấẳnãng chịu kéo lại rất kém và là một loại vật liệu giòn. Trong khi đó Côit thép là Vật lỉệụ chịu kéo hoặc Chịu nénuđểu tốt. DO` vậy người ta đã`đặt côŕt thép vào trong bêtông để tăng cường khẳ năng Chịu lực cho kê,t Cẩu, từ đó sẩn Sính ra bêtông Cốt thép. Hình 1.1.` Dấm bêtông và bêtông cốt thép v a) Dấm bêtông; b) Dầm bẽfôhg ỏốt thép; C) -Sơ đổ ứng suất trên tiết dÍện_1-1; d) Sơ đõ ứng suất trên tiết diện 2-2; ` 1- vùng bêtông Chịu nén; 2- vùng bêtông chịu kéo; 3- cốt thép.- Share-ConneCt.bl0gSp0t.C0m ø T V 'T Tài liệu Xây dựng
 4. 4. 6 KẾT CẤU BÊTỒNG CỐT THÉP Làm thí nghiệm một` dầm bêtông như trên hình 1.121 ta thấy,ẫ_lă'hỈ ún-g Suẩt kéo Ơ, vượt quá cường độ Chịu kéo của bêtông thì Vết nứt” Sịẫụẩt`hỈện,ị ỈV_ệỂt nứt đì dần lêh phía” trên và dẫm bị gãy khi ứng Suất Ơb CÒI_.=1r(ỊI'_ĩìĨ-ỄẾỆI nhổ Sò VỒÌ ` _ cường độ -çhị.-t1__.'rI1én. ẹủa bệtôỊị,gfị, Như thể là lặng phí khẳ năngtchịu nén của buêtôngịv `Nềμu đemiđặt cổt-I thễ`Ịẳ' vằo vùng bêtông chịu kéò,ữ1ực; sẽ đo cô,t thép Chịu, nhờ đó có thể tăng tải trọng đê,n khi ứng Suất Ơb đạtA;t-ới_ độ pập_ c.ỂỊạ__bêtông và ứng Suất Ợs đạt tới Cường độ Chịu kéo của ệ_ôŕt thép. Troủg dầm Chịu uôữn còn Xuất hiện cầ ứng Suất tiếp và ứng Suất Chính. Khì ứng Suất kéo chính lớn hơn cường độ Chịu kéo của bêtông sẽ gây ra Các vê't nứt nghiêng. vì vậy cũng Cần bố trí Cốt thép để chịu ứng suất kéọưnày. Dầm “ bêtông cô”t thép có thể chịu lực nhiều hơn dầm bêtông có Cùngz kHích“ thước đê,n hàng chục lẩn. VÌ Côŕt théptchịu nén cũng tô,t nêlì CỖIỀ thép cũng được đặt trong Các Cẩu kiện chịu nén như Cột, thanh nén của dàn để tảng^khầ năng chịu ltực, gỈẳm`kÍCh thước tiết diện và chịu các Iực kéo xuất hiện do ngẫu nhiên. Bêtông và cốt thép có thể Cùng cộng tác chịu lực là do: 0 -Bêtông và côŕt thép dính chặt với nhau, cho nên có thể truyểd lực từ bêtông Sang côit thép và ngược Iại. Lực dĩnh có tầm quan trọng hàng đầu đôrì với bêtông Cốt t.hép. Nhờ có lực dĩnh mà=CưỞng độ của cốt thép mới được khaí thác, bể _rộng vết nứt trong vùng kéọ mới được hạn chế... D0 đó người ta phải tìm mọi cách để tăng cường Iực dính giữa bêtông và cốt thép. O Gìũaưbêtông và cốt thép không Xây Ira phẩn úng hóa học, đổng thời bêtông Còn bao bọc Cốt thép, bấo vệ Cốt thép Chô,ng lại Các tác dụng ăn mòn của môi trường. Vì vậy thì Công kết cẩu bêtông Cốt thép phải rất thận trọng khi dùng Các loại phụ gia hóa dẻo và đông cứng nhanh, phải đầm kỹ bêtông để đạt-đến độ chặt sít cần thiê”t. 0 Cổt thép và bêtống có hệ Số Ệiãn nở nhiệt cz gần giô'ng nhau (OL của bêtông từ 0,00Ũ010 đêŕn 0,ŨŨ001Ỗ; u'Của thép Ìà 0,000012). D0 (ĨỐ khi nhiệt độ thay đổi trong phạmìvì thông thường (dưới 100°C) trong Cẩu Share-Connect.bl0gSp0t.C0m ” - Tài liệu Xây dựng
 5. 5. C'h.ương 1,_KHÂl NẦIỆM CHUN`G _ _ _7_ -_- kiện khìông Xu.ẩt hiện nộí ứng suất đáng kể, không làm phá hoại lực dính giữa bêtông và cốt thép. Ơ Bêtông giũ cho côit thépị_.khỏỈ bị ản mòn. Lượng Ximăng- vÌ,vậy cẩn Ít nhất 250 kglms và ,c_hỈểữu dày lớn hão vệ côtt thép phải được chọn tuỷ theo loại Cẩu kiện và môi trường làm việc của kêμt Cẩu. đ1.g2. P_hân loại ' Theo phương pháp thì Công,=có thể chỉa ra ba loại: O Bêtông CỎĨ thép toàn khỏĩ (hay bêtông Côft thép đổ tại chỗ): Người ta ghépuvân khuôn, đặt Côŕt thép và đổ bêtông ngay tại vỉ trí thiết kể của kêít cẩu.. DO các Cẩu kiện được dính với nhau một cách toàn khôŕi nên kêpt Cẩu Cộ độ Cứng Iớn, chịu lực động tốt. Nhược điểm là tổn vật liệu làm ván khuôn và cột ch.ổng, thì Công bị ẳnh hưởng của thời tỉêịt... Trong thục tê, người ta đã khắc phục được khá nhiều những I như‹_Ỉc điểm này. O Bêtông cỏì t_hép lắp ghểp: Người ta phân chìa kết cẩu thành những cẩu kiện riêng biệt để có thể Chê, tạo Chúng Ỗ nhà máy hoặc Sân bãi, vận chuyển chúng đêln Công trường Sau đó dùng cần cẩu lắp ghép rổi nổi -cọhúng Iại với nhau thành kết cẩu tại ỹị trí thíê't Bêtông cô't thép lắp ghép khấc pnhục được một số nhược điểm nhưng lại không có ` đẩy đủ những ưu điểm Củ_a bê`tông Cốt thép toàntìẩhổì. Việc ghép nổi các cẩu kiện_ thường khó khăn Vã khả tộŕn thép. Ngườvì;_ta thường lắp ghép những cẩu kiện hoặc kêđt Cẩu được Sử dụng lặp đì lặp lại nhiều lần trong các công trình khác nhau. 0 Bêtông CÓĨ thép nứa lắp ghép.' .Người ta lắp. ghép các cẩu kiện Chưa được chế tạo hoàn chình sau -đố đặt thêm Cốt thép, ghép thêm Ỹán khuôn rổì đổ tại chỗ phẩn còn lại (kễ cầ môŕì nổi). Ưu điểm của loại này là có độ' cứngtcao, bớt được ván khuôn, có thể bổ- được cột chôμng. Tuy Vậy Vỉệc: tổ chức sẳn Xuất và lắp ghép có phẩn phứằẫđtạp và phãi Chú ý Xử lý tôIt mặt nôŕì giữa bêtông đã đỗ trước Vàìbêtông`đổ Sau. Share-ConneCt.blOgSpOt.COm Tài lÍệu”Xây dựng
 6. 6. 8 V V Ì Í KẾT CẨU BÊĨỒNG CỐT THÉP -Ệ Theo trạng thái ứng suất khi Chế tạo và Sử dụng có thể chia rá hai loại: _ 0 Bêtông côĩ thép thường: Khi chể tạo cấu kiện, cổt thép ỗntrạng ithái không có ứng Suất. Ngoài nội ứng Suất do co ngót và giãn nổ nhiệt, trọng cổt thếp v‹'ầt"-bêtông chi Xuất hiện ứng suẩtikhi có tấi trọng tác dụng (kễ cầ,trọng lượng bẳn thân). Ao Bêtông cổtithép ửng lực trước (hay còn gọi là bêtông ứng lực trước): Trước khi Sữ đụng, người ta căng .cốt thép để nén vùng Chịu kéơ (do tẳi trọng gây ra) của cẩu kiện nhằm triệt tiêu ứng Su-ất kéo do tải trọng gây ra. Nhờ có ứng lưc nén trước, “người ta có t.hể không cho xuất hiện khe nứt hay hạn chể bề rộng khe nứt trong Cẩu kiện. 1.3. Ưu Vãi nhược điểm của bêtông cốt thép Bêtông cốt thép đã và đang được Sử dụng rộng rãi và nó có Các ưu điểm Sau đây: I Đ Ơ Cồ khẩ năng Sũ dụng vật liệu đia phương (Ximăng, cát, đá, sồi); tiêŕt kiệmithép iã Vật liệu quý hiểm. o . CÓ khã năng chịu lực lớn hơn so với kết cẩu igạch đá và gỗ. Có thể chịu tốt các iioại tẳi trọng rung động, bao gồm cả tẳi trọng động đất. O. Vừa bển vừa tôtn Ít tiển bấo dưỡng. 0 Chịu. lủa tôŕt. Bêtông bão vệ cốt thép không bị nung nóng nhanh I * ỄA -Ê Ị A' I '7 chóng đên nhlẹt đọ nguy hiem. V1 dụ neu lơp bao Vệ dày 2,5 cm và nhiệt độ bên ngoài Ià 1000°C thì sau 1 h cô't thép mới nóng tới khoắng 55°C. Nêiu kệt cấu thường xuyên phải làm việc Ơ nhiệt độ 150 - 250°C thì phải dùng bêtông chịu nóng. O Vì cẩu kiện đúc theo hình Ván khuôn nên việc tạo Các hình dáng kết cẩu khác nhau để đáp ứng yêu cẩu kiển trúc là có_thể thực hiện được tương đôii đễ dàng. Z Share-ConneCt.blOgSpOt.COm ' - Tài liệu Xây dựng
 7. 7. Chươngjl. r:HẪleẠNlỆNỉ CHUNG ' _ T 9' Bên .cạnh đó, bêtông cốt thép‹còn có các nhược điểm Sau đây: Trọng lượng bản thân lớn, do đó khó làm được những kêIt`cẩu có nhịp lớn bằng bêtông cốt thép thường.- Cường độ chịu nén của bêtông chi bằng -khoẳngvõ + 10% cường độ chịiu nén của-côit thép, troingíkhi tỷ trọng của bêtông bằng 30%'tỷ trọng của thé“p. Đễ khắc phục, người ta đùng bêtông nhẹ, bêtông cốt thép ứng lực trước_ và các loại kết cẩu nhẹ như kêit cẩu vỗ mông V.v... Cách âm. và cách nhiệt kém. Để khắc phục có thể dùng các dạng kêtt câŕu có lỗ rỗng. V i Cônwg tác thi công đổ tại chỗ tương đôii phức tạp và chịu -ầnh.hướng của thời tiêit, việc kiểm tra chẩt lượng khớ khăn. Ðể khắc phục người ta có thể dùng bêtông cốt thép lắp ghép hoặc công Xưỡng hóa các khâu làm Ván khuôn, côit” thép và trộn bêtông, cd _gi.ới hóa cao độ khâu đổ bêtông. I Dưới tác dụng cũa tẳi trọng và các tác động khác, bêtông côŕt thép dể icó khe nứt iàm ảnh hưổng đêŕn chất lượng Sử dụng và tuổi thọ của kết cẩu. Để khắc phục có thểiéữ dụng bêtông cổt thép ứng lực trước hoặc có những biện pháp tính toán và thi công hợp lý để hạn chể khe nút làm cho sụ có mặt của khe nứt không ảnh hướng đến việc Sủ dụng binhithường kết cẩu. 1.15. Sơ lược lịch sử phá't ịi-iển S0 với gạch đá và gỗ thì bêtông côit thép iã loại Vật liệu Xây dụng tương đổi mới, lịch sữ của nó mới có trên 100 năm. V ` Năm -1950 Ở Pháp đã tổ chức long trọng kỷ niệm 100 Tlảm ngày phát minh ra bêtông. Cốt thép. Cuối năm 1849 Lamb0t`(người Pháp) đã làm một chiếc thuyền bằng 1ưới'Sắt được trát hai phía bằng vữa ximăng, chiêic thuyền này được trình bày tại triển lãm Pari năm 1855. Sau đó người ta chế tạo các bẳn sàn, đường ổng, hể Chứa nước và các Cẩu kiện khác bằngìbêtông cổt sắt. Ổ thời kỷ sd khai, người ta làm theo cẳm tính nên cổt Sắt thưđng được đặt Share-Connect.blogSpot.CorTl, Tài liệu .Xây dựng
 8. 8. 10 ` KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP giũa chiểu cao tiết diện' (Vị trí trục, trung hòa). Khoảng -Sau 1880, các cửu Vể cường độ của bêtông, côit thép vấ lực dính giữa bêtông và cốt thép. mới được ,tiển hành Ỗ Pháp và Ỗ Đức. Koenen (kỹ Sư người Đức) là một trong những người đầu tiên kiến nghị đật côlt sắt vào vùng bêtông chịu kéo và năm 1886 đã kiến nghị phượng pháp tính toán cẩu kiện bêtông cốt thép. Ðẩu .thể kỷ XX người tả bắt đầuixây dụng lý thuyêđt tính toán kêit cẩu bêtông côlt thép theo ửng Suất cho phép (phương pháp cổ điển). Phương pháp này dưa trên cơ số các công thức tính toán ửng Suất của môn Súc bển vật liệu. Giáo Sư Loleít người Nga cùng với nhiều người khác đã nghiên Cửu tính không đổng chất và dẳng hướng, tính biển dạng đàn hồi đẽo của bêtông và kiêŕn nghị phương pháp tính toán theo giai đoạn phá hoại (1989). Đêin năm 1955 Ỗ Liên Xô (cũ) đã bắt đầu tính toán theo phương pháp mới hơn có tên gọi là phương pháp tính theo trạng thái giới. hạn. Phương pháp đó ngày càng được hoàn thiện và đang được nhiểu nước trên thể giới kể 'cả nước ta Sữ dụng trong thìêtt kê' kết cẩu bêtông Côit thép. Cho đến nay, kết Cẩu ibêtông Cốt thệp_ đã Chiếm ,một Vị trí quan trọng trong các ngành Xây dụng cơ bẳn, đã đạt được những thànhutựu đáng chú ý. Người ta đã Xây dụng cầu vòm có nhịp 260 m (Thụy Điển), mái nhà có nhịp trên 200 m (Pháp) và hàng loạt nhà chọc trời ỗ` khắp thể giới. 'Nhiều công trình đường hầm xuyên Sông, xuyên hiễn cũng đã và đangiđược Xây dưng. Nhiều tháp vô tuyển điện có độ cao trêni 500 In (Liên Xô (cũ), Canađa) đang đua nhau ra đời. I Việt Nani, bêtông cốt thép cũng đã nhập vào từ khoắng-đẫn tê' kỹ XX để làm cầu. đập nước, Cổng và nhà cưa dân dụng công nghiệp. iiẳhu liên hợp gang thép Thái Nguyên. Nhà máy công cụ Sổ 1 Hà Nội là những công trình [ớn bằngi bêtông cốt thép đầu ^tiên` được Xây dụng. Sau đó nhiểu ' côngi trình lớn clẩn lượt ra đời. 'Nhà máy thủy điện 'Thác Bà, cẩu Thăng Long, nhà máy thủy điện Trị An; ôŕng khói nhà máy nhiệt điện Phả Lại có chiều cao 200 m là những công trình đáng được Iưu ý. Nhiều khue nhà bzêtông cốt thép iắp ghép đã ra đời ớ Hà Nội và khắp các đia phương. Hiện Share-C0r}_rỊeCt.bl0gSp0t.C0m _ , ,txt ZĨ Tài liệu Xây dựng
 9. 9. . Chztong 1. KHÁI NIỆM CHUNG 11 nay hầu hết Các nhà nhiểu tầng được. Xây dụng Ỗ Việt Nam là kết Cẩu bêtông Cõớt thép. Bêtông cốt thép là vật liệu không thể thiểu cho các công trình quôμc phòng. Kêớt cấu bêtông: cốt thép được Sữ dụng để xây dụng công sự chiến đẩu, hẩm Ấ chôŕng bom và nhiểu công trình đặc biệt khác. Bêtông ứng lực trước được Freyssinet (kỹ Sư người Pháp) nghiên cúu thành công từ năm 1928 và nhanh chóng được ưng đụng một cách có .hiệu quả cho các kết cẩu nhịp lởn. Bêtông ứug lục trước được ứng dụng trước tiên tại Việt Nam là cấu Phủ Lỗ (n_hịp 18 m, Xây dụng năm 1.961). Ngày nay các dẫm cẩu định hình bằng bêtông cốt thép ứng lưc trước nhịp 33 m đã được lắp đặt Ồ cầu 'I`hăng Long và nhiểu đia phượng khác. Trong xây dụng đân đụng, bêtông ứng Iưc trước ngày càng được ứng dụng rộng rãi, 'chủ yếu cho các dầm hoặc Sàn không dầm nhịp lớn. Bêtông côit thép đang Còn là một loại Vật liệu Xây dụng chủ yêiu của nước . tạ, nó cẩn phãi được nghiên cứu từ lý thuyêit cơ hẳn, lý thuyết tính toán thiết kể và đầu tư kỹ thuật cho việc hiện đại hóa công tác chế tạo câŕu kiện trong nhà máy cũng như thi công toàn khổi tại hiện trường. Share-ConneCt.blogspot.Com Tài liệu Xây dựng
 10. 10. ' Ả _ &rế _ Ấ* _ _Li rt- LfT'TITìFT T' tồlr 'I "r lŕì ,*^ ĨYỀ " ” r , I Ì lñlr“ ` ị in 3 ` , T ` N J ` tư T L. μ` `u T ` ` ' ' ` v v Ị i Ị lọ i F_ ` lì ọ lọ ` ọ ọ i ọ I JI ll l`-..I ll J 'I lI_1L il :I l Ị I l I l V ` “` , ` içu &Aó , Ắhd , v.jHr7II I Ì ÌI I , Ĩ . Íŕìl I II Í ỈIỈĨ ~' i Ti Ế* TTIPTT ,~, , yl `, ,I i Ẹ gn T uŕị Ả 4 1 _ ` V [ Il Ì `L, I ÌÌ Ắt Ã Í I .I lí . - - Í-. BÊTÔíơIG 2.1. THÀỉv!H PHẪỉơ!, CẨU TRÚC VẦ CÁC LOẠI BỄTôỉơ!G 2.~1.1. Tlật liệu, thành phẩnccũa bẽ`Ìông Bêtông là một loại đá nhân tạo được chể từ các Vật liệu rời (cát, đá, sổi) và chẩt kết đính. Vật liệu rời được gọi là côit liệu, gồm các cỡ hạt khác nhau, loại bé là cát có kích thước 1 - 5 mm, 1o`ại lớn Ià sổi hoặc đâ dăm có_ kích ° thước 5 - 40 mm hoặc lớn hơn.ọChẩt kết đính thường là Ximăng trộn -với i nước hoặc các chẩt dẻo khác. - L ` L Ngoài các thành phẩn chính như trên, người ta còn có thể thêm các phụ gia để cẳi thiện một SÔ, tính chẩt_ của bêtông trong lúc thì công cũng như trong quả trình_ Sử dụng. Phụ gia có nhiều loại khác nhau, có Ioại để nâng cao độ đẽo của hỗn hợp bêtông, có loại đùng để ităng nhanh Thoặc kéo dài thời gian iđông `kểt của Ximăng, có ioại để nâng cao cường đội bêtông trong thời gian đẩu, có Ioại để tăng khẳ năng chống thấm V.v... L Nước để trộn bêtông gốm hai phần. Một phẩinl để hỏa hợp Với Xi-măng, một phần nữa nhưi là phụ gia làm cho hỗn hợp bêtông có`được độ đẽo (nhão) - cần thiểt iúc trộn, đổ khuôn và đầm chắc. Lượng nước`tham giagiphần ứng hóa hợp chi chiểm khoắng một phẩn năm trọng lượng Ximịặ`ng vài lầ cần thiểt. Lượng nước thêm vào để trộn bê.tông, Vể sau khi bêtõnguđã khô Share-ConneCt.blogspot.Com Ỉl'ài liệu Xây dựng

×