Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
'TfỆ“ỉ` FEỂỀ Ệìẩệịữằ E›lỊJ'ăĨÍ  .ŕì 
ịĩặìs. L.Ể KlẺU u ?S LẺ ANH DÙNG - j'hS. LẺ CỂ>NG CHINH V
Ths ỂỊTỀỊJ ã`1Ểẽ,jP= Ềifủặ...
LỜI GIỚI THIỆ-U

Năm 2004 Bộ môn Công nghệ Uà Tô, Chức sản xuâì xây dựng Trường Đại học
Kiên Trúc Hà Nội đã đưa đên tay bạ...
hỉếẵl biêẵf uể công nghệ đj/ còn ít Sách Uà tài liệu để cập một cách có hệ thôìzg, chúng
tôt bốhsung Uào cuỏn sách này.

C...
Phàn Ĩ
EẨỸ ĨEỈUỆĨ ?ICF BỊ [v..'.LỀ EÃ? ỈỀIIĨỄP

 

Chương 1
SƠ ĐỔ CẨU TẠO CÁC LOẠI NHÂ LẮP GHÉP

“Ðệ 1.1. KHẢI NIỆM VỀ NHÀ...
l

share-connect.bl0gSpQt.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG

- Nêlu tổ chức quản lý thi công tại công tmờng khỏng [ốt thì chất lượng s...
Share-connect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG'

được thi Công toàn khối tại công trường (Công trình khách sạn văng Hà Nội -...
share-connect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG

Ệ lễ
-Ị
Ệ,

v - ỹ ~
. , . .Ị _
' x
i 

 

Hình l.3a. Nllà Cỏltg Ilghíệp Inột...
/

share-connect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG

phân cất bộ khung nhà Công nghiệp nhiều tâng thành Các Cấu kiện dúc. sẳn ...
share-connect.bl0gSp0t.c0m_ TÀI LIỆU .XÂY DỰNG

Hiện nay trong Các khu công nghiệp, khung thép Zamil (ZamilstccI) được Sứ ...
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức

6,729 views

Published on

Download tại
http://www.gocxaydung.net/2014/12/giao-trinh-ky-thuat-thi-cong-tap-2-do-dinh-duc.html

Tên Ebook: Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2. Tác giả: Đỗ Đình Đức (Chủ biên), Pgs. Lê Kiều, Ts. Lê Anh Dũng, ThS. Lê Công Chính, ThS. Cù Huy Tình, ThS. Nguyễn Cảnh Cường. Định dạng: PDF. Số trang: 219. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây Dựng. Năm phát hành: 2006

Published in: Education
 • Be the first to comment

Giáo trình Kỹ Thuật Thi Công Tập 2 - Đỗ Đình Đức

 1. 1. 'TfỆ“ỉ` FEỂỀ Ệìẩệịữằ E›lỊJ'ăĨÍ .ŕì ịĩặìs. L.Ể KlẺU u ?S LẺ ANH DÙNG - j'hS. LẺ CỂ>NG CHINH V Ths ỂỊTỀỊJ ã`1Ểẽ,jP= Ềifủặi Ths NGUYÊÍ-Í f,ỈA!`1ể'Ế ẨĨlĩỂĨNẳÍầ ì:ẵ.ẻ.‹ẵĩ' ã,=:ă.i`ềa?xấ .:<ÀY' tì Iran ě"~.Ịầ .ễằ s Ậ;`ẫ:`;ẩ_)FjỈ
 2. 2. LỜI GIỚI THIỆ-U Năm 2004 Bộ môn Công nghệ Uà Tô, Chức sản xuâì xây dựng Trường Đại học Kiên Trúc Hà Nội đã đưa đên tay bạn gtrình Kỹ thuật thi công tệp 1. Chúng tôi giới thiệu tiêịa cuôn "Gìảoữttình thi công'i tập 2 guới các phẫn: Phần '1. Kỹ thuật thì ệông lắp ghép, gẫm cách *L Chuơrlg 1. Sơ đồ câầz tạo ghép; Chươrzg 2. Các thiếì bị oà máy ưùng»ơgtmñg Mng~tác lắp ghép,-_ A Chương 3. Sán xuâì các hẽĨ,ệãĨL bê ẵÔnghcôĨŕ`thẻp Sẫn,'= . Chương 4. Lắp ghép các Ìeêít càẫl ”bê fống CLỂĨ thěp,' . Chương 5. Gia công uà liên Cieếìhặleẽì cẫiz thếp; ' Q Chương 6. Lắp ghép kêì cẩu thép; Chương 7. Lắp ghép công trình dớn dụng; h U Chương 8. Lắp ghép công trình công nghiệp; Chương 9. Lắp ghép nhà không gian nhịp lớn,- Chương 10. Lắp dựng công trình cao dụng tháp. Phẫn 2. Công tác xây Dà hoàn thiện công trình, gồm các chương: Chươlzg 11 . Công tác xây; Chương 12. Thí công trát, lát, ôb và trấn công trL`nh,' Chương 13. Công tác lăn sơn Uà Dôi. ` Các phẩn được phân công như sau: PGS. Lê Kiễu.” Chương I 0; TS. Ðỗ Ðình Ðức.- Chương 1, 5, 6; TS. Lê Anh Dũng: Chương 7, 8,' Ths._ Lê Công Chính: Chương 12; ThS. Cù Huy Ểl“Z`nh.' Chương 4, 9, 13; ThS. Nguyễn Cảnh Cưỡng: Chương 2, 3, 11. S0 Uới các cuôn Stẳch cũng loại đang có, chúng tôi đã càn nhắc cÌê° bớt nhũng nội dung công nghệ mà nhiều năm gấn đây trong thực têμsản xuâì Ồ nước ta Uà trên thê' giới i't sử dụng. Ngược lại, những công nghệ đang được Sử dụng nhiều mà những
 3. 3. hỉếẵl biêẵf uể công nghệ đj/ còn ít Sách Uà tài liệu để cập một cách có hệ thôìzg, chúng tôt bốhsung Uào cuỏn sách này. Ch°12ng tôi hy` Uọng rằng uới nhữrlg điểu cơ bản của cuỏn Sách, sình Diên được trang bị những kiên thức uể công nghệ xây dựng đủ đẽ, Sẵn sàng hội nhập gthị trường xây dựng hhu Uực và trên thẽhgíới. _ Trong môi tŕường phảt`ẽtŕiển bùng nổ của công nghệ thông tin,g cuởn này [ậm cho ngườỉhđọc yên tàm Uỡí` nhữììg thông tin chọn lọc thận trọng, không bị hmhg mang uớì tô”c độ hiện đại hoá. ` hơ Các tác giả chân thành'Y:EỄfn ỡ71 Bộ“`môn Công nghệ và Tỗẻhức 'sẳn Ìuổt xây dựttg, phòng Quản lý khon học, tập thể Cán bộ giảng dạy Khoc Xây dựìlg thuộc Trưởng Ðại học Kiên Trúc Hà Nội đã cộng tác, tạo điểu hiện cho cuôn sách ra mắt bạn đọc. Chủng tôi xin hoan nghênh tíẽb thu mọi ỷ hiện góp ý của bạn đọc Uà đổng nghiệp đêu hoàn chính sách "Giáo trình Kỹ thuật thì công" các tập trong những lẫn tái bản Sau. “ Các Ctác giã
 4. 4. Phàn Ĩ EẨỸ ĨEỈUỆĨ ?ICF BỊ [v..'.LỀ EÃ? ỈỀIIĨỄP Chương 1 SƠ ĐỔ CẨU TẠO CÁC LOẠI NHÂ LẮP GHÉP “Ðệ 1.1. KHẢI NIỆM VỀ NHÀ LẮP GHÉP Thi công Công trình theo phương pháp lắp ghép là phương pháp trong dó các kết cấu được chế tạo thành nhỉnìg cấu kiệnghtại nhà máy và được lắp dụng AbẳngPcáC.phưƠng tiện CƠ giới tại cóng trường. , V C Giải pháp thiểt kế và thì`công các công trình lắp ghép được tồn: tại và phát triển song Song với giải pháp thiết kế và thì công nhà dổ bê tông toàn khổi. Thiết kể và thi còng nhà lắp ghép có một số ưu, nhược diểm là: `1.1.1. Ưu diểm - Độ chính xác và chất lượng của các kết ệcâlu cao do được sản xuất trong nhà máy. - Nãñg suất cao do giảm bớt được nhiều lao động tại hiện trường và dể dàng sử dụng Các ^Ìhiẻ't bị thi còng hiện đại. - Có thể giảm một phẩn hoặc toàn bộ`khỔi lượng thì còng ván khuôn và cốt thép tại - Công trường nén thời gian thí công rút ngắn đáng kể, hạ giả`thành thi công công trình. - Giảí pháp [ắp ghép đã chthìg tỏ có rất nhiều tính ưu Việt trong thiểt kể và ghi công các Công trình công nghiệp, nhà Xướng tại các khu Công nghiệp và nhà ởchung Cư cao tầng. 1.1.2. Nhược điểm - Ðẩu tư ban dẩu lớn. Yêu cẩu phải có cơ sở hạ tâng đảm bảo mà không phải nểnhkỉnh tế nào cũng thoả mãn được. I - Khối lượng vận chuyển Các kết Cấu từ nơi sản xuất đến Công trường Eởn và phải sử dụng các thiết bị chuyên chở có kích thước lớn, cổng kềnh. - Đòi hòi trình dộ thì công và một số thiê't bị thi công đặc Chủng phục vụ lắp ghép tại công trình. É
 5. 5. l share-connect.bl0gSpQt.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG - Nêlu tổ chức quản lý thi công tại công tmờng khỏng [ốt thì chất lượng sẽ bị ảnh hưởng trẩm trọng. ' - Tính toàn khõi của công trình kém so với thi công toàn khõi. 1.2. CẨU TẠO NHÂ DÂN DỤNG BĂNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚ-C SÃN Phân chia theo mức độ lắp ghép thì hiện nay có loại nhà lắp ghép một phẩn (lắp ghép không toàn bộ), nhà lắp ghép toàn Nhà lắp ghép không toàn bộ thường là những nehà có các bộ phận chiu lực vừa là tường- gạch vừa là khung gồm: Các kết cấu bê tòng cốt thép (BTCT) đúc Sẵn (hình l.la), hoặc là những nhà có tường gạch Chịu lục, trên tường gác các tấm Săn bẽ tông Cổt thép đúc sẵn (hình l.1b). . ` Hình 1.1 . Nllà xây gạc!! llửu lắp gIlép.' a) Nllà gạclz có rnộl plzẩll k[luI1g,' b) Nllà gạcll kllỏilg có klluflg 1- Tường gạch; 2- Chõ nổi cột; 3- Dằm; 4- Cột; 5 vã 6- Ta'm sàn Nhã Iẳp ghép toàn bộ là những nhà từ móng, sàn tăng, tường vách ngăn đến mãi đểu là những Cẩu kiện đúc Sẵn. Hiện nay loại nhà `panen và loại nhà blóc là hai loại nhà dân dụng lấp ghép đã được sử dụng khá phổ biến (hình l.2a; 1.2b; và ,l.2C). Nhã lắp ghép không toàn bộ hiện nay đã dẩn dẩn được ứng dụng ngày càng nhiểu. Có loại được thi công theo phương pháp tường và Vách đổ tại chỗ, tẩm sàn được lhi công trong xưởng có chiểu dăy ` _ ` . ` xấp xỉ Chiểu dăy toàn bộ sàn- Sau khi lắp Hinh I.2a. Bộ kl-lullg cua IlI1ũ`pũI1eÌZ có klltlllg - . . . ` .` . . 1- CỘI; 2- Chò nối cột; 3- Dam', 4- Panen; ghep Vao cong trinh, phan độ day con lại 5_ Giăng tạm16_TườngCứng
 6. 6. Share-connect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG' được thi Công toàn khối tại công trường (Công trình khách sạn văng Hà Nội - Hinton đã được hoàn thành bằng phương pháp này). Hình vl.2b. Nllà parlell klzỏllg có kiltvtllg I Hình 1.20. Ỉbĩỗồ. V với Các tlrờllg rlgallg Cllịlt ll_rC. I 1- Tường trong chạy dọc; wpgỵfẹn gặqỵ l- Vách dọc khòng chịu lực: 2- Panen 3' BIÔC 'ườ”ẵ "ẵ°ãì Êiữạ- .cảcr cưa' s°i ttrờlìg ngalìg chịu lực; 3- Panen Sàn: 4`B1ỐclanhtỒi5_ Blôcthếmcửaisố 4- Tấln trán; 5- Panen lường lìgoàỉ Hiện trên thể giới và tại Việt Nam đã ứng dụng khá thành công giải pháp thí công nhà Cao tầng bằng phượng phảpi lắp ghép không toàn bộ như sau: Các cẩu kiện cột, dằm, tẩm Săn được sản xuất tại nhà máy. Các tấm Sàn được thiết kế có hệ sườn và lớp đệm, _ lõi cứng của công trình được thi công bằng công nghệ trượt. Sau khi cột, dẫm và tấm Săn được lấp thì dổ một lớp bê tông cốt thép toàn» khõi trên toàn bộ mặt sàn từng tâng, tâ”m Sàn là tẩm ba lớp (giải pháp thiêit kế và thi Công này đã được ứng dụng thành công vă rất có hiệu quả tại khiu Chung CƯ Trung Hòa - Nhãn Chính - Hà Nội). Ê 1.3. CẨU TẠ0 NHÀ CÔNG NGHIỆP BẪNG BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SÃN Nhà công nghiệp lắp ghép bằng Các cấu kiện bẻ lông cốt thép đúc sẩn bao gốm loại lnột itẩng và nhiều tầng. Ðặc điểm của nhà công nghgiệp một tăng (hình 1.3a) là ._có khẩu độ lởn, các cẩu kiện lnóng, cột, dằn mái, dâm cẩu trục bằng bé tong CỐI thép dúc sẩn (hình 1.3a). Tuy nhiên hiện nay dàn mái và dằm Cẩn trục bẳng thép đã thay thể cho dăn và dợẩm BTCT tI`ướC dãy.
 7. 7. share-connect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG Ệ lễ -Ị Ệ, v - ỹ ~ . , . .Ị _ ' x i Hình l.3a. Nllà Cỏltg Ilghíệp Inột tầng Nhà Công nghiệp nhiều tăng lắp ghép có bộ khung chịu Iực bằng các kết cẩu bê tông Cốt thép đúc sẩn (hình 1.3b). Có một số bộ khung .Chịu lục nhà công nghiệp nhiều tâng như sau: ia) Bộ khung nhà gốm nhiểu khung cứng ngang, khung cứng dọc thành phấn; sơ dổ cấu tạo này áp dụng cho những nhà Công nghiệp chịu tải trọng rung dộng. b) Bộ khung nhà chi gồm những khung cứng ngang thành phẩn; độ ổn định của công trình :được đâm bảo bằng các khung cứng thành phẩn. C) Bộ khung không gốm những khung cứng thành phẩn. μ` 7 I I I I I I I I I I I I ắ 6000 6000 x n 6000 Hình I .3b. Mặt Cắt Ilgallg Itllà Côìlg Ilglliệp IlIliẽ`u rấllg /ắp gllép, với [ưới CỘI 6X óm I- Dấm; 2- Cột: 3- Tấm sản bien; 4- Tấm sàn chinh; 5- Chổ nổi cột Bộ khung nhà Iại được phân Cắt thành nhiều Cấu kiện để dúc. Cách phân cắt này liên quan đến vị trí mối nối và cấu tạo mổi nối giữa các dẫm với Cột. Có một số Sơ đõ 8
 8. 8. / share-connect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG phân cất bộ khung nhà Công nghiệp nhiều tâng thành Các Cấu kiện dúc. sẳn như sau' (hình 1.4): v O Ì Ẹt. I I Ệ: Hình 1.4. Các Sơ đồ phán cắt bộ khung nhà«Công nghiệp nhỉẻ`u tầng thành Các cái! kiện dúc sẵn. - * 1.4. CẨU TẠ0 NHÀ BĂNG KÉT CẨU THÉP Các nhà công nghiệp lởn và nhỏ, một tằng và nhiều tăng đểu có`ti1ể được sản xuất bằng thép. Cấu tạo bộ khung thép nhà công nghiệp một tằng được trình bày ở hình 1.5. Hình 1.5. Bộ khung nhà Công ng[1`iệp bằllg rllép I- Cột chịu Iực; 2- Giằng đúng giữa các cột; 3- Giằng nằm ngang Ở thanh cánh hạ v`l kèo; 4- Dâm cảu trục; 5- Xă gô; 6- Mải; 7- Cửa trời; 8- Dàn dỡ v`l kèo Ở giữa; 9- Dàn vì kẽo.
 9. 9. share-connect.bl0gSp0t.c0m_ TÀI LIỆU .XÂY DỰNG Hiện nay trong Các khu công nghiệp, khung thép Zamil (ZamilstccI) được Sứ dụng khá phổ biển (hình I.6a và hình I.6b). Trên dàn Vì kèo gác các thanh xà gồ. Xà gồ bằng thép U, I, L,_Z có Chiểu dài bằng. Irlội bước cội, trên xă gô thường dược lợp bằng mái tôn. Hình I.6a. Mặt Cắt rt/là kllullg Illép Zamil ba nllịp. 1- Xà dãm; 2- Cột biên', 3- Cột giữa. Ìíỉì `I IBI '” ...“x' Hình I .6b. Mặt cắt llllả kllullg tllép Zam!`[ hai rlllịp, mỗi Il/rịp có [lai Cột pllụ I- Xă dảrn; 2- Cột bien; 3- Cột giữa; 4- Cột phụ Ðể Iăm tàng độ ổn định và độ cứng không gian của kết I ca'u nhà công nghiệp, đổng thời để Chịu các tải trọng gió và g lưc hãm của cẩn trục, người ta đật thêm hệ giằng cho công 2 C trình (hình 1.7). Tường bao che nhà công nghiệp bằng thép có thể iđược xãy bằng gạch, bằng các tấm bệ tòng cốt thép đúc sẩn hoặc bằng các tẩm thép được bắt vào hệ khung tường. P2 K Hình 1.7. Sơ dồ bÔIÍì`Í các [lệ gỉẳizg giữa Các dàn vì kèo Illép I- Giàng đứng giữa các vì kèo; 2- Giăng nằm ngang chạy dọc nhà 15x6000=90000 ỸAỆIDI4 ỸẦIOẦKOẦPẦ . 10

×