Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
-ỉ:.ụ`,6..:-:vạ-L i-umựĩ .alìprfel ẹ»,taQçL>ệr;Aa-ụv‹ r,Iụẹv.ợ"μ` n-1”: sự -":a,z',oỊzμ tá-ạ ,x`:cL.:= sẸ:.,:.:-:ầụr '-nơ....
GS. ĐOÀN ĐỊNH KIÊN rçrìazịằ biên-J
PHẠ1ŕĨ VÀN TƯ, NGUYỄN QUANG VIỄN

T.
lý `ì .1.ølỈ
 T  n Ỉa v N T í T“ N 


ỸỊ7

NHÀ X...
Lời nói đầu

Cuôễt "Thŕấ kế kẽí câìị thép nhà Công rIgIII`ệpr' được xuấ bản lần
đầu năm 1974 Ở Tmờng đạI` học xây dựng, và...
share-Connect.blogspot.com TÀI LIẸU XÂY DỰNG

CHDvƠNGI

CÁC Bộ PHẬN CỦA KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔt`!G NGHIỆP

ẳ1.1. Đại cuơng về...
share-Connect.blogspot.Com TÀI LIẸU XÂY DỰNG

Kết cấu thép của nhà Xưởng phải đàĩp ứng hũẫìn t.0àn Iĩìục' dich Sủ dI_1ng c...
share-connect.blogspot.com

kết khớp, với dàn dạt tự do lẽn đinh cột. `

TÀI LIẸU XÂY DỰNG

Liên kết cứng tạo độ cũng lớn ...
share-Connect.blogspot.com

ci) Kích thước Iíleơ phương nằm ngưng

TÀI LIẸU XÂY DỰNG

Kích thước cơ bản là nhịp khung L,
(...
share-connect.blogsp0t.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG

đi bên ngoải cột.

Bề rộng phần cột dưới Itu, dũ điều kiện độ cúng, không lấ...
share-Connect.blogspot.Com TÀI LIẸU XÂY DỰNG

cẩu bac che giữ được kich ơi}
thướcthống nhất. "E° I I Ỷ I I F-E Ỉ Ỉ H Ỉ

ẫằ...
share-connect.blogsp0t.C0m TÀI LIẸU XÂY DỰNG

Ở hai đầu của klìoi nhiệt. độ và Ở khoảng giũa, CẩL'h 50 - 60111. No cùng vớ...
share-Connect.blogspot.Com TÀI LIẸU XÂY DỰNG

phương dọc nhà, chúng được đặt tại những gian có giảng nằlìì Ở cánh trên và ...
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến

19,595 views

Published on

Download tại
http://share-connect.blogspot.com/2014/11/thiet-ke-ket-cau-thep-nha-cong-nghiep-doan-dinh-kien.html

Tên Ebook: Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp. Tác giả: Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Tư, Nguyễn Quang Viên. Định dạng: PDF. Số trang: 138. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm phát hành: 2005

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Thiết kế Kết cấu thép Nhà công nghiệp - Đoàn Định Kiến

 1. 1. -ỉ:.ụ`,6..:-:vạ-L i-umựĩ .alìprfel ẹ»,taQçL>ệr;Aa-ụv‹ r,Iụẹv.ợ"μ` n-1”: sự -":a,z',oỊzμ tá-ạ ,x`:cL.:= sẸ:.,:.:-:ầụr '-nơ.L. ;μ-L.l-. ,‹,,'-ụá
 2. 2. GS. ĐOÀN ĐỊNH KIÊN rçrìazịằ biên-J PHẠ1ŕĨ VÀN TƯ, NGUYỄN QUANG VIỄN T. lý `ì .1.ølỈ T n Ỉa v N T í T“ N ỸỊ7 NHÀ XUẤT 'BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
 3. 3. Lời nói đầu Cuôễt "Thŕấ kế kẽí câìị thép nhà Công rIgIII`ệpr' được xuấ bản lần đầu năm 1974 Ở Tmờng đạI` học xây dựng, và sau dó được I`fI lại nhŕều [ần rì Trưrìng cÌu:_II`- học xây dụng và Tmờŕlg đại IỊỌC kíên trúc Hà Nội. Lầŕl này, SLĨCỈL được' LJI°E?Ĩ Iại ÌIOCÌII caàn Vớí ŕlộŕ dung đầy đủ hơn và Sủ dętfag nÌ::7.'rố' zàI` liệu mới IIỈICĨĨ (Ì IILIIỈC Ia troŕtg lĩnh vực' lhŕấ kế ká Câù ÍÌICỀLJ. Phân Công biên .ĩoạn như Sau : Gíáo sư Ðoàn Ðịŕlh Kiển chủ bíên và vŕíấí Các Chương I, 2. Gŕầng vI°ền Chiìth Phạm Văn Tư uI`êĨ' Chương 4. Giảng viên Chthh Nguyễn Quang VỄỂỈI viêí' Chương 3 và phần phụ lục. Sách Sứ dụftg I ,` quy phạm, tI°êu chuâẵì hẵệrz hành của nước ra .' ?ì'êu chuẩn rhiêŕ u-“ká cấu thép TCVN 5575 - 91 ; Tiêu chuẩn tải trọng TCVN 273 7 - 90 .' Các tíêu Chuẫn thép cán nóng TCVN 1564 - 75 đến 1657 - 75. Với những quy phạm tiêu chuâẫt ta không Có thì dùng Các quy phạm, IÍỄH Chuẩn tương úng mới nhâŕt cLì:'.ĩ nưríc ngoài. Sácli dùng cỉlo Ig) SLI xây dựng, cán bộ kỹ tŕtuật và Sinh viên ngành xây dựnga Các tác' giá moŕlg fihậrì được Pghũng ý kìẩn đóng góp của bạn dọc. Các tác giả
 4. 4. share-Connect.blogspot.com TÀI LIẸU XÂY DỰNG CHDvƠNGI CÁC Bộ PHẬN CỦA KẾT CẤU THÉP NHÀ CÔt`!G NGHIỆP ẳ1.1. Đại cuơng về kết cấu thép nhà công nghiệp Kết cấu thép của nhà cũng nghiệp gồm những Cấu kiện bằng thép tạo nện sườn chìu lực của nhà công nghiệp như: khung, cột, nìái, dầnì dỡ cầu trục V.V`.. Nhà công nghiệp hay nhà xưởng, trong đó tiến hành Các quá t-rinh sản xuất, có những dặc điểlìì riêng khác nhà dãn dụng thông thường. Loại nhà xưởng phổ biến nhât- là nhà lììột tăng, với Các yêu cầu đặc biệt: nhịp nhà thường rộng, chiều cao lớn và có cầu t1`t_1f.` hoạt- động. Dé° tạo nên kêit câu Chịu lực của nhà xưởng, hiện nay' Ở nước t-a dùng chủ yếu hai loại vật liệu: tilẻp và bẻ tỏng Cốt tltẻp. việc lựa chọn lclại vật. liệu dua trên sự phân tích hợp lý về mật kinh tế - kỹ thuật, Cản Cứ vào kích thước nhà, sức nâng của Cầu trục,Các yêu Cầu của công nghệ Sân xuất và cả vấn đề cung cấp vật tư, t.hờỈ hạn xây dựng công trinh. Vật liệu thép có tính nãng CƠ học cao, kết cấu thép nhẹ và khỏe, nên nói Chung thép thích hợp nhất đê) lảnì ké't cấu nhà xưởng. Nhưng thép cũng lả. vật liệu quý 'à còn hiếm; phần iớn thép xãy dụng của ta là nhập ngoại. BẻT.ñng cốt thép hoàn toàn có thể ứng dụng trong nhiều loại kêt- Câu chịu lực của nhà Xưởng, giá rẽ hơn, Chông àn lĩìòn tốt hơlì nhưng trọng lượng nặng, thùi gian và công Xảy dụng thường iớn hơn SO với dùng kết Cấu bằng thép. Việc cản nhắc dùng loại vật liệu nàn cho Cát: bỏ phận của kết cấtl nhà xưởng ~ thép, bẽ tông Cốt thép hay hốn hợp cả hai - là vãn dề Cân giải quyệt ngay từ lúc chọi: phương án kết Cấu. ` Nói tổng quát, kết cấu thép áp dụng hợp lý cho nhà công nghiệp trong những trường hợp Sau dây: - W Nhà có độ cao lớn, nhịp rộng, bước Cột lớn, cầu tric nặng - do thép có tinh nàng CƠ học cao. ` - Nhà Cd cầu t.rụC hoạt động liên tục (Chế độ là111 vỉệẽc nặng hay' rât. nạng) - vi kết cấu thép Iànì xriệc chịu tác động lặp của tải trong động lực được an toàn đảllì bảo hơn c:ìI` loại kết Cấu khác. - Nhà trên nền dất lún không dều,vi kết. Cẩu thép vẫn chịu lực tốt trong điều kiện móng 11”In khỏng dều. - Nhà xây dụng tại những vùng xa, diều kiện vận Chuyển đến khó khán, Kết- câu thép nhe, dễ vận Chuyển. - Khi Cần Xây dụng nhanh, Sớìn dua Công trinh vào Sử dụng. Ngoài ra, kết cấu thép còn nìột số ưu điểliì khác khi áp dụng 7à0 nhà công nghiệp: * Làlĩì việc trong điều kiện nhiệt độ Cao ídưới 200i`) tốt hơn So với bệ tông cốt thép. H Ít bị hư hại do Các tác động CƠ học. I Tiện liên kết Các thiết bj, dường Ổng. - Dễ gia cố khi tải trọng tảng hoặc khi bị hư hại. Xét riêng về nìật tiết kiệĩll vật liệu, kết Cấu khung toàlì thép áp dụng có lợi khi nhà xưởng cao (Chiều Cao lòng nhà H 2 15111) nhịp L rộng [L Ệ 24111), hước cột B iớn {B 2 12111), cầu trục nặng (Q 2 50 tì Các trường hợp khác thi có thể dùng kết. Cấu khung hỗìì hợp thép - bêtông, hoặc kẽμt cấu iìẽtông. có thể cho giá thành vật liệu rẻ hơn. Tủy nhiên, như trên đã nói, tiêu chuẩn để lựa Chọn vật. liệu ỉàllì kéit. cấu không chi cản Cứ vào giá tiền Vật liệu, Illả phải dựa trên Các chi tiêu kính tế dầy đủ hƠn. Ổ ntrớc ta, phần lớn lượng thép dùng cho kết. cấu Xảy dựng là được áp dụng trong các nhà xường
 5. 5. share-Connect.blogspot.Com TÀI LIẸU XÂY DỰNG Kết cấu thép của nhà Xưởng phải đàĩp ứng hũẫìn t.0àn Iĩìục' dich Sủ dI_1ng của nhá, phải an toàn, bền vững và kinh tế. Trước hết, việc bố trí lưới Cột trên lĩìảt bằng, bố tri t.hĩết bị nàng cẩu phải phù hợp với dây chuyền Công nghệ, với vị t.rí các thiết bị sản xuất; khullg nhà phẻĩi dt`l độ cứng cho Cầu trục hoạt động binh thường. Công trình phải có !.uổì th ọ, có dộ bền làu Cần thiết phụ thuộc vào nìúc dộ Xâlll thực của lĩìôí trưòng, Ánh hưởng quan trọng nhất đến sự Ìàlìì việc của kết Cấu nhà là Các cầu trục. Tải trọng cầu trục là loại tài trong lập, động iưc, dễ gây hư hại và hao Ilìòn cho kết cấu. Bởi vậy, khi thiết kế, Cần chủ ý đến cưỡng độ hoạt động của Cầu trụ, được gọi tên là Cliẻidộ Zŕznt Uŕệc cfia cỡỉị trịlc, Cầu trục nhà xưởng lànì việc theo bốn Chế độ Sau [không phụ thuộc Sức tI'ỤC_JIZ ~ CÌLỒIỔỘ nflẹ: thời gian Tììở Iììảy Ít, Tất hiẽinì khi Cẩu vật. nậlĩghẽt Sức tải Q,Dó1à Cầu trục dùng để Sửa chữa, lắp đặt- thiểt bị. - Chẻrđộ Uára: cầu t-rục của dây chuyền sản xuất hàng iơęlt- nhỏ, của Xưởng CƠ khi láp Táp. - Cfaểlđộ nặng: Cầu trục của xưởng sản xuất hàng loạt lớn, của nhà kho, xưtồng rèn dập. - C/Lể dộ rát nặng: thời gian làm việc hầu như liện tục, t.hường xuyên cẩu vật có trọng lượng bằng với Sức tải tổi đa, vi dụ của Các xường luyện kílĩl, cán thép. Kết câu của nhà Xưởng có chê' độ làln việc nặng và rất nặng Chịu những tác động xung kich liên tục, nên khi thiết. kế phải chủ ỷ đảlìì bảo những yêu cầtl đặc biệt về tính toán và cấu tạo quy định trong quy phạĩ11. Yêu cầu về kinh tế, như trên đã nới, là sao cho giá thành Xẫly dựng t-hấp, bao gồln giá tiền vật liệu, giá của Công Chế tạo, vận chuyển, dụng iĩẵp kêịt Cẩu Rộììg hơn, phải Xét thệllì hiệu quả đelil lại đũ xfiệc rút ngắn thời gian Xây dựng, xét Cát: phi tổn bảo dưỡng Công tI'inh trong suốt thời kỷ Sủ dụng. Một bịêtì pháp (luan trọng đê` giảtìl giá thành xãy dựng là tiệu chuấn hóa kết Cẩu, ìììột phương phướng trơ bản c1`1a thiết kế hiện nay. Kết Cấu thép nhà xưởng có thể được tiệu Chuẩn hóa toàn bộ SƠ dồ lăẽịt Cẩu hoác tiệu Chuẩn hóa từng Cấu kiện. Tiêu chuấn hóa kết cấu Iảlìl gíànì SỔ lượng Cãtl kiện khác nhau, có thể sản Xuất hàng loạt trên những dây chuyền riêng, có thệ` Chuyên chờ và dựng lắp hàng những thiết bị Chuyên dùng. Xét đầy dủ Các yếu tố kính tế khi thiết. kế kết` Câu nhà xưởng là =ẩn đề tẩt Iìhức tzìp; các yếu tố kình tẽ thường trái ngược nhau. Giẫti pháp tối ưu là giải pháp dáp Iĩng tôt nhất DIOỈ _yếu tố dó, trên CƠ SỞ S0 Sánh các phươlìg án lììà Chọn ra ẵ1.2. Khung ngang Kết cấu Chịu lực của nhà Xường gồlìì có các khung ngang CƠ bản, liên hệ với nhau bằng các kết Cấu dọc như hệ giằng, dầlìì Cầu t.rụC, kết Cẩu Cl°l:1 Iĩĩèìi, kéịt cấu CIỞ tlrờng. Khung ngang gồllì có cột và dàn (it khi dùng dăiìl dặc vì trọtìg lượng dầlìì nặng và không thich hợp với nhịp lớn), Việc Chọn giải pháp khung ngang bao gồni trtrớc hết là định Sơ đồ khung, xác định các kích thước cũ bản của khung và bô trí khung trên nìật bằng. I. S0 dồ khung ngallg Khung ngang có nìột nhịp hoặc nhiều nhịp, phù hợp VỦÍ lìlật cất ngang của nhà. Liên kết dàn và Cột có thể là khớp hoặc Cúng. Liên kết khớp íh.Ĩ 1a`“J dùng phổ biến Vi chế tạo, lắp ráp thuận tiện. Khung lĩẻn kết khớp có độ cứng thấp, nên thích hợp với Các nhà Xưởng Cầu trục nhẹ, Chiều cao nhô. Khung nhìềlj nhịp hay dùng liện kẽ't. khớp Vi bản thân độ cứng của khung đã lớn, ngoài ra, khó giải qtlyết Cấu t-ạn Củẻì Các nút Cứng Ở các cột giữa của khung. Khung hổn hợp với cột bêtông cốt t-hép t-hi luôn ltlôn dílng liên
 6. 6. share-connect.blogspot.com kết khớp, với dàn dạt tự do lẽn đinh cột. ` TÀI LIẸU XÂY DỰNG Liên kết cứng tạo độ cũng lớn cho khung, được áp dụng khi yêu cầu độ cứng cao như dối với Xưởng nìột nhịp chịu tải trọng cầu trục [ớn hoặc khi chế độ làm việc nặng [h. 1.1b). Dàn của khung ngang có dạng tam giác, hoặc hinh thang {hai mái dỔc}, hoặc cánh song Song. Dàn tan] giác chi áp dụng cho khung khớp; hai loại sau dùng được cho cả khung khớp và khung cứng [xem các hinh 1.1, 1,2). Cột của nhà có ịm im [Ỉ ĨĨ Ifỉrlh I. I. S0 dồ khung ngang cầu trục thường là cột giật bậc, tiết diện thay đổi từ vai đỡ cầu trục. Khi cầu trục nhẹ (Q < 15 - 20 ti, nén dùng cột tiết diện không dổi, có cấu tạo đơn giản hơn. Khung nhiều nhịp của nhà xường có thể có các hinh dạng khác nhau tùy theo chiều cao nĩối nhịp và cách lẩy ánh Sáng bện trẽn, cách tho-át nước nlái Phổ biến nhất và có cấu tạc thuận tiện nhất là khung nhiều nhịp có cùng độ cao (h. 1.28): các cẩu kiện dàn Ịmn IIÌJJỂT F.2. Khung nfìiều nhip 2. Kích thutìc chin!! của kllung ngang cột, cũng như các nút liện kết. có thể dễ dàng được thông nhất hóa. Khi chiều cao nhà Ở hai nhịp lặn cặn chênh nhau nhiều vi dụ tư 1,8m trở lén, dc yêu cầu bõ tri đường Cầu trục hoặc để lấy ánh Sáng tù phía bẽn vào thi dùng khung có chiều' cao khác nhau (h.].2b). Dàn Ở các gian biên có thể có hai mái dốc (thoát nước bẽn trũng) hcặc có nìột lììái dốc (thoát nước bên ngDàỈ`). Khung ngang có các kÍch_thước chính theo phương nầlìì ngang liên quan đến bề rộng nhà (nhịp khung) và kịch thước theo phương thằng đứng, liên quan đến chiều cao có ích của nhà (`h,1.3J-
 7. 7. share-Connect.blogspot.com ci) Kích thước Iíleơ phương nằm ngưng TÀI LIẸU XÂY DỰNG Kích thước cơ bản là nhịp khung L, (khoàng cặch giữa các trục _dịnh vị dọc). Nhịp L có môdun là Sm khi-nhịp dưới 18m và môđun 6m khi nhịp lớn hơn: 0 cột biên, trục định vị cách mép ngoài cột nìột khoảng rỉ bằng 250 hoặc 500 nìnì, hoặc trùng với mép ngoài Cột {CE = 0). Trường hợp 0 = 0 áp dụng cho nhà xưởng không cầu trục hoặc cầu trục nhẹ, sức trục từ 30t trở xuống. ŕfìựưir I..'‹. Kích thuốc chính của khung một nhịp Khũầng Cách 0 = ỖŨŨ 111111 áp dụng cho nhà có cầu trục Q > Ỹõt, hoặc Cầu trục chế dộ làm việc nặng, cần tổ chức lối cho người cti trên nìặt dầnl cầu trục {h.l.4), Các trường hợp còn lại thi OL = 250 TTITI1. Bề rộng Phần 'tfẽn của Cột giặt bậc hĩ, dn yêu cầu độ cưng, lấy vào khoáng 1ŕ10 đến 1f12 chiềulcao phần cột trên Ht , vào khoâng 400 đến 1000 lììnì. Bề rộng 1000 Innì áp dụng khi cần trổ lổ cho người dị qua bụng cột. Lổ có kích thước 1800 X 400 TIIĨII. Ơ) L5) iiŕŕtíỉ F.4. Liên hệ giũa các kich thuốc ngangzị a} Trưỏng hop chung: b] Có lối di xuyên qua côt; C) Lối di bẽn cạnh côt. Dốìỉ với cột giữa của khung nhiều nhịp, trục định vị trùng với trục cột, Dể Ẹfhc cầu trục khi chuyê`n động không chạm vào cột, khoảng (rách à t-ù trục rěìy dẽ`n trục định vị phải đảnì bảo đù lớn à 2 BI + iÌỉ.t-C!) + D, trong đó B1 - phần đầu của cầu trục bện ngoài ray, lấy theo cataiô cầu trI_lC, khoảng 200~50U1nn1; D- khe hở an toàn giửa cầu trục và nĩặt trong cột, lấy hằng 60 - 75111111. Nhịp của Cầu trục LC là khoảng cách giũa hai títìì ray Lc = L - 2A. Lc có nìôdun 0,5lìì nên à phải lẩy chằn Zõũnìnì. D0 đó, à có các trị SỔ: Ả = 750Iììn1 khi nhà có cầu t.rụC Q S Ĩõt; à = 1000111111 khi cặu trục lởn hơn 75t, hoặc khi có lõi di xuyên qua cột; à = 1250111111 khi cầu trục rất- nặng, hoặc khi ccí lối
 8. 8. share-connect.blogsp0t.com TÀI LIỆU XÂY DỰNG đi bên ngoải cột. Bề rộng phần cột dưới Itu, dũ điều kiện độ cúng, không lấy' nhỏ hcn ỉỆ1.ư“iã - 1;'20) H, H là chiều cao toàn cột., xelìì h.1.8. Trục của nhánh cột đờ dầtìì cầu trục thường trùng với trục dầlìì cầu t.rục, khi đó, b`‹“=. rộng phần cột dưới ià ÌILỈ = (I + Ã, t-ức ià bằng 750, 1000, 1250... nìln. Dối YÚi khung dùng CỘT. tỈẽ't diện không dổi, bề rộììg cột không được nhò hơn 1f25 H. Ở) Kíc'lI tÍtướL` tìlL*tJ pìtương thẳng dứflg Kich thước CƠ bản là khoàng cách nhỏ nhất- H1 từ nlặt nền đệin Iĩìặt- ray cầu trục; H1 dĩfọc cho trong nhiệlĩì vụ thiêit kê', càn cư vào công nghệ sản Xuất, Kich thước H2 tư nìặt ray đến đáy kêit cấu chịu lực (cảnh dưới của dàn] được quyẽit địlìh bởi gabañt của câu trục: H2 : ÍHC +100ì+ ,F t.r0ng dó Hỉ, - kicth t-hước gabělrit của cầu tt'ục, từ lllặt ray đến diếlll cao nhất của xe con cầu trục; 100 - khc hớ an toàn giữa xe con và kết cẩu; fr khệ hở phụ, Xét độ vông của kết cấu, việc bố trí thanh giãng, lây hàng 200 - 400111111, Kich thước H2 lấy Chăn 200111111. Chiều cao của Xưởng, tư nền nhà đệin đáy của vị kèo: H = HI + H2 Kich thước H, theo Quy phặnì QP XD 57 - 73, lấy là Iìội số cfia 1,211] khi nhỏ dưới 10,8m,và của 1,811`l khi iớn hcn, Kích thước thực của cột trên HI tù X'ai dỡ dầtìl czầu trục đến dęì Vi kèo: HI = H3 + HLỈCI + Ifr* trong đó HLỊCI - chiều cao dầlìì cầu trục, lẫy theo thiết. kê' điển hinh hoặc cho Sd bộ khoáng [lf8 - I;i10) nhịp dầlll Lblrớc cột); [Ir - chiều cẽltì ray' và đệiìĩ: SƠ bộ lây là 2ỉJfJ1ì1m. Chiều Cặc phần dưới cột tinh từ bản dế chân cịjt [từ lììặt Iììfỉììgi dẽin chổ dổi tiẽit, diện Hd : If-H, + F13, H3 = 600 - 1000 111111. phân cột chộn bện dưói cốt ìììặt nền. Chiều cac cột Ờ đầu dân băng chiều cao dàn tại gối tựa Dàn hình thang thường lấy chiều cao phủ bi Ở gội tựa là 2250n1n1, dàn cảnh Song Song là 3i50I11m Dối với khung nhiều nhịp cũng độ cac, kich thước đứng và ngang của cột- biên và cả cột giũa lấy theo như vưa trình bày, bề rộng phần dưới cột giũa bằng 21, dùngnl của nhịp có trị số lớn hơn. Khung nhiều nhịp có Chênh dộ cac thi kich thước đứng của từng nhịp H, Hì, H2; Hi, Hil, H'2 xác định riêng biệt như cách trên. Bề rộng phần dưới cột giữa là Ílủ = Ã -†- ›i`, Cột không đối Xứng với trục định vị. 3. Bõ trì kllung ngang Khung ngang bố trí theo phương ngang nhả, các cột khung †.ặo nện lưới cột. Bước khung {khoàng cách cột dọc nhà) có Ilìộdun 6111. Bước cột biện thường là 6111 để dễ giải quyết kẽit cấu bao che; bước cột giữa có thể là Gnì, hoặc 12n1, thậm chí lớn hơn. Trường hợp trốn cột giửa, thì ngoài các khung hoản toàn gồllì dủ các cột, còn có các khung không hoàn toàn: dàn Ở hàng cột giửa đật iện dàn đỡ keo íh.1.õb_J. Khi nhà có kích thước ỉììặt- bằng quả lớn, để giảlìì ứng suát 1:10 thay dổi nhiệt độ, nhà được chia cắt bởi những khe nhiệt dộ thành nhủng khối riêng biệt, gọi là khõi nhiệt độ. Khoảng cách giửa các khe nhiệt- dộ được qụy định như Sau: 'Ủi khung toàn thép, khoảng cách dọc nhà là 200111, khoàng cách ngang nhà là 120111. Vội nhà khung hốn hợp thi các kich thước trên chi là 45111. Trục của khe nhiệt độ ngang lẩy t1`ùng vào trịlc định vị. Cột tại chổ khe nhiệt dộ cũng như tại đầu hồi nhà phải dịch về phia t.r0ng 500111111 [h.i.õ a.bJ, với lììục đích để cho kết
 9. 9. share-Connect.blogspot.Com TÀI LIẸU XÂY DỰNG cẩu bac che giữ được kich ơi} thướcthống nhất. "E° I I Ỷ I I F-E Ỉ Ỉ H Ỉ ẫằ1.3. Hệ giằng _ Hệ giằng là một 'bộ phận trọng yếu của kết ị cấu nhà, có các tác dụng: - Bảo đảnì sự bãt biến Í hình và độ cưng không gian của kèit cấu chịu lực _ của nhà. jag I I `Ĩ - Chịu các tải trọng tác Ị ị: dụng theo phưong đoc ớứớớ ởđđø ỨẤŨŨ nhà., vuông góc với mặt phẳng khung như gió lên ốlị tường hồi, lực hãnì của Ỉ Ĩ" I I I I I I II Ỉ I cầu trục. . - Bảo đànì ổn định cho các cấu kiện chịu nén của kết cẩu: thanh dàn, cột v.v... - Làm cho dựng lắp an toàn, thuân tiện. Hệ thông giằng của nhà xưởng được chia thành hai nhóm: giãng natiŕ và giáng cột. l. HỆ giăng il mái I- Ỉ I- I I F ị Ĩ fức? - f t Hệ giằng Ở mái bao I 500 jođ gồnì các thanh giãng bổ trí tzứđa "I If ÍỂŨỔỖ Ãứớỡlầfaơơđl trong phạnì vi từ cánh dưới dàn trở lên‹ Chúng I-fìrtŕr I.,ắ. Bố irịkhung và khe nhiệt dô: được bố trị nằn] trong các a) Truờng hợp chico khung co bản; bị Truờng hơp có khung không hoàn Ilìật phẳng cảnh trên dàn, toàn và dàn dỡ kèo mặt phẳng cánh dưới dàn và mật phẳng đứng giửa Các dàn (h.1.6). tt) Giồng Irt›ng mặt pìlắng ctíŕlh trên Giàng t.rOng mật phẳng cánh trên gồm các thanh chéo chữ thập trong nìật phằng cánh trên và các thanh chống dọc nhả. Tác dụng chính của chúng là bảo đảm ổn định cho cánh trên chịu nén`của dàn, tạo nên những điểm cố kêit không chuyển vị ra ngoài mặt phằng dân. Các thanh giằng chũ thập nện bố trí Ở hai đầu khối nhiệt độ. Khi khối nhiệt độ quá dài thi bõ tri thêm ở quăng giữa khối, Sao cho khoảng cách giửa chùng không quả 50 - 60nì. Các dàn cỏn lại được liên kết vào các khõi cứng bằng Xà gộ hay Sườn của tăm mái. - Thanh chống đoc nhà đùng để cõ định những nút quan trọng của nhà: nút đinh nóc (bất buộc), nút đầu dàn, nút dưới chân cửa trời, Những thanh chống dọc này cần thiết để bảo đảnl cho độ Ilìảnh của cánh trên trong quá trình dưng lắp không vượt quá 220. b) Gíằng-trong mặt pftẳng Cárlh dtrới Giăng trong nĩặt phằng cảnh dưới được đật tại các vị trí có giằng cánh trên, nghia là l(ì
 10. 10. share-connect.blogsp0t.C0m TÀI LIẸU XÂY DỰNG Ở hai đầu của klìoi nhiệt. độ và Ở khoảng giũa, CẩL'h 50 - 60111. No cùng với giăng cánh trên tạo nện các klìôi cứng không gian bất biến hinh. Hệ giảng cánh dưới tại đầu hồi 'nhà citlng iàtìì gói ttfa cho cột. hòi, chịu tải trong gió t-hổi [ên t.ưỜng hồi, nên còn gọi là dàn gió, Ơ) I IIIII-IIIIIr-Il'-I-I IIIỈLIII ><><><2<Ặ><>< ><l><l>_<I><Ỉ_>><<BI“ẫ`I2<I _ ffìrrŕr I.ỀJ. Hê giằng mái: aị giăng cánh trẽn; bị giằng cánh duới; C) giằng đúng Trong những nhà xưởng có cầu trục Q Z I0t, hoặc có cầu trục chế độ làlìì việc nặng, để tặng độ cứng cho nhà, cần có thẽnì hệ giằng cánh dưới theo phtíong đọc nhà, Hệ giằng này bảo đảm sự Iàììì việc cùng nhau của các khung, truyền tải trong cục bộ tác dụng len một khung Sang Các khung lãn cận. Bề rộĩlg của hệ giằng thường lẩy bằng chiều dài của khoang đầu tiện của cánh dưới dàn. Tmng nhà Xưởng nhiều nhịp, hệ giằng dọc được bố trị doc hai hàng cột biên và tại Iìlột số hàng cột. giữa, cách nhau 60-90m theo phuong bề rộng nhà. C) Hê giằng dửng Hệ giăng đứng đặt trolìg nlật phẳng các t.hanh đứng, có tác dụng Cùng với các giằng năllì tạo nện khối cứng bãt biến hinh; giử vị tri và CỔ định cho dàn vi kèo khi dụng láp. Thông thường hệ giằng đứng được bô tri tại các thanh đứng đầu dàn, thanh đứng giữa dàn (hoặc dưới chân cửa t1`ời), cách nhau 12 - 1511”: theo phượng ngang nhà. Theo ll
 11. 11. share-Connect.blogspot.Com TÀI LIẸU XÂY DỰNG phương dọc nhà, chúng được đặt tại những gian có giảng nằlìì Ở cánh trên và cánh dưới. Kệit cẩu chịu lục của của trời cũng có các hệ giằng cánh trên, hệ giăng đứng như đối với dàn nìáí. 2. Hệ giăng ổi cột Hệ giằng Ở cột bảo đảnì sự bất biến hinh học và độ cưng của toàn nhà theo phượng doc, chịu các tái trong tác dụng dọc nhà và bảo đảtìì ổn định của cột. Trong lììốí trục dọc một khối nhìệt độ Cần có it nhất Ilìột tấlìì Cúng; các cột khác tựa vào tãllì cứng bằng các thanh chống dọc. Tãllì cưng gồlìì có hai cột, dầlĩì cầu tl`ục, các thanh ngang và các thanh chéo chứ thập. Các thanh giằng cột bố tri Suốt chiều cao của hai cột đia cứng: t.rong phạlìỉ vi đầu dàn - chính là hệ giằng dưng của nìáị; lớp trên tít lĩlặt dầnì cầu trục đế!! nút gối tựa dưới của dàn keo; lớp dưới, bẽn dưới dănì cầu trục cho đến chân cột. Các thanh giằng lớp trên dặt trong Iììặt phẳng trục cột; các thanh giằng lớp dưới dặt trong hai mặt phẳng của hai nhánh th.1.7a.b). 0» ŕ/-ri I ”-K Ì “Ă fiirtír I. ?. BỔ trí giằng côt; a} bõ trị. bì Sü dồ tấm cúng; 1- dầm cầu truc: 2- thanh chong Tấlll cũng phải đặt vào khoảng giửa chiều dặi của khối nhiệt dộ để không cản trở biến dạng nhiệt độ của các kệit cấu dọc. Nệiu khõi nhiệt độ quả dài , Iììột tãnì cứng không đủ để giữ ổn định cho toàn bộ các khung thi dùng hai t.ấI11 cứng. Sao cho khoảng cách từ đầu khối đến trục tẩm cứng không quá 75n1 và khoảng cách giũa trục hai tấlìì cứng không lớn quá 50n1. So đồ các thanh của tấiìì cưng có nhiều dạng: chéo chừ thập nìột tầng v đơn giản nhất - hoác hai tầng khi cột cao; kiểu khung cổng íh.1.7.bì khi bước cột 12111 hoặc khi căn lànì IỔỈ đi thông qua. Trong các gian đầu và gian cuối của khối nhiệt độ, Củng thường bõ trị giằng lớp trên. Giàng này tảng độ cưng dọc chung, truyền tài trong gìo từ dàn gió đến đia cứng. Các thanh giăng iớp trên này tưong đõi Iììảnh nên có thể bộ tri Ở hai đầu khối Iììà không gãy ứng Suất. nhiệt độ đáng kể. 12

×