Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GS. ĨSĨỈH. Blll ẬIEH ĐIỄIH
PGS. TS. I^!GU'JỄỈt' SY [S600

 

IỈM
 [XX
l
 v
iw MI
xì
u u.
rs.clIls . vl
 .ìầx u
.
.
.
Ả -It...
GS. TSKH. BÙI ANH ĐỊNH - PGS. TS. NGUYỄN SỸ NGỌC

l;t”ấẠlx XÍ/.ìẤ, I Íw í

'Ệ
Ệ Ả

Íĩŕll ‹ x' íở “l ! x í ‹ x' íNỉ. íĨw/ N...
LỜI NÓI ĐẤU

CỈJLĨIJ Il'l`l1Il C`(7 Il(ì(` fltíì, Ntì`l1 /'‹`1 Mỏrzg Xtlảì bd!! lầ!! dâ`ll (19Ó2) fí TI'l(rữI1g Ðại llỌC` ...
Qlly [l^ỈÍ1Íl tllíẻí kễ/Cẩlt Ccììzg Đlrrìlzg Sắt, Ðtr‹Ĩl1g bçõ Ilăm /979 Clĩlzg dã fịllell C/llru CÔ Ill!!!
Cát! tlluy dtỂ...
share-c0nnect.bl0gsp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG

MỞ ĐẤU

Trong Còng trình Xây dựng, móng là bộ phận có tác dụng truyền tải tr...
ẾEỄLỀỆBDDÊEE-Pleãằeeằĩem.---------------------------------IẶ1.LJỄP.ễễY.Ê5P.tìỄ

KHÁI NIỆM CHUNG VE CÁC LOẠI KET CAU MÓNG

...
Share-c0nnect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG

- Móng giẻ`ng chìm hơi ép: có cẩu tạo và nguyên lý cơ bản giống móng giếng c...
Share-c0nnect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG

dụng rộng răi và coi như một biện pháp chính để Xây móng trụ các cẩu Iớn. Cá...
Share-c0nnect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG

Cọc Ổng có thể chẻ' tạo bằng bêtông dụ ứng IIỊC, vật Iiệu này cho phép CỌC c...
share-c0nnect.bl0gsp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG

tièn chúng ta đã tiến hành thi công thành công cũng với sự giúp dỡ của chuyê...
Share-c0nnect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG

Chương 1

KHẢO SÁT ĐIA CHẤT CÔNG TRÌNH
KHU VỰC XÂY DỤNG

l.l. KHÁI NIỆM CHUN...
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc

1,721 views

Published on

Download tại
http://share-connect.blogspot.com/2014/12/nen-va-mong-cong-trinh-cau-duong.html

Tên Ebook: Nền và Móng Công Trình Cầu Đường. Tác giả: Gs. TSKH. Bùi Anh Định - Pgs.TS. Nguyễn Sỹ Ngọc. Định dạng: PDF. Số trang: 297 trang. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm phát hành: 2005

Published in: Education
 • Be the first to comment

Nền và Móng Công Trình Cầu Đường - Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc

 1. 1. GS. ĨSĨỈH. Blll ẬIEH ĐIỄIH PGS. TS. I^!GU'JỄỈt' SY [S600 IỈM [XX l v iw MI xì u u. rs.clIls . vl .ìầx u . . . Ả -Itu .nụ .. . Ì I I. la/I, &I I ,hu .uu.. ø .trot ,Ị .øn. IỮLẬ / ° ỰNG 7 NHÀ XUẤT BAN XAYD
 2. 2. GS. TSKH. BÙI ANH ĐỊNH - PGS. TS. NGUYỄN SỸ NGỌC l;t”ấẠlx XÍ/.ìẤ, I Íw í 'Ệ Ệ Ả Íĩŕll ‹ x' íở “l ! x í ‹ x' íNỉ. íĨw/ N+N ỉl Na n l í”í씋 x” íờ NHÀ XUẨT BẨN XÂY DỤNG HÀ NỘ1 - 2005
 3. 3. LỜI NÓI ĐẤU CỈJLĨIJ Il'l`l1Il C`(7 Il(ì(` fltíì, Ntì`l1 /'‹`1 Mỏrzg Xtlảì bd!! lầ!! dâ`ll (19Ó2) fí TI'l(rữI1g Ðại llỌC` Giao rIl<3l1g "çìI1 răi [tì tài Iiệll bt'ẻI1 dịC'Il c'tìu C'áC' tác' giá [ QlIỷ` All, Ngl1)'CĨIĩ Cẩnlỉ Clldĩ *Ô Mui Ttìy [.‹_3 rt? gííìo Il'l`I1Il C'lìI1g ttíll t`tỈu 7`l'lr‹7I1g Đại llọc' Ðirrmg Sắt Đlrờlzg sml Tl'llI1g QLt<3Ệ, Gícío rl'I`l1Il Iltìy dlrọz' dlìlzg Ở Tl'lrtÌI1g Ðại IIỢC' Giao rllỏllg Vậlz răi C'Il0 dẻíi lzđm 1972 tllì plfâlz Nểlz 'C`1 Mcílzg dlrçlc soạll lạt' tllállll "Giáo rl't`l1Il Nến 'Ủ Mớlzg" c'Il0 plltì liọp *CỸí CỊII}' rl'!`l1Il It'll!! Iíìáll tlleo rI'çIl1g ÍỈICIII, gítíí Ilạlz (CH-200-62) dtrçĩc' áp dịlllg pllổ bỉẽẵl Ở ÍILÍCỸC' ra d‹3°tllu 1-' [Il(Jl('ll0 CỊtl_' tl'I`l1Il líllll loá!! C'tĨ tlleo ỊJ/ltrơllg plzảp LÍ71g Sltảì c'Il0 pllẻp. Năn! I973 tlleo )'cỀll C‹ẫll <'tía B45 Đợi Ilọc' *t`1 Tl`lll1g IIỌC' CIll1)'ẻI1 llgllíệp, c'ác' Bull Tlltr kỷ m(ỸI1 Ilçlc' dtrc_ỉ(` tIl‹ìr1Il [ập grẩnl Izllíểll dçlí díệlz c'áC' giẩlzg 'ÍễÌ1 ('Ô kírzll Ilgllíệm !l`t ÍlIlÍÉ›lI tl'lrt7Iỉg. Ball Tlllr kỷ mỏ!! Ilçìc' CƯ IIỌC' dảì, Nếlz '(Ĩ Mỏlzg dtĩ C'lĨ i'd n1(5t Il/lỏm /'l`e^Í giáo tl'ỉI1Il Ctr llọc' dảĩ gồm c'ác' Giáo Str Lé Qllỷ All, Ngtt)'ễI1 Vdlz Qŕlỳ '(Ĩ Ngltyễrz CÔl1g Mẩlz. G1`á0 rJ't`Izlz C(Ỉ llọc' tltìì tìtĩ .'l1ỦĨ bỏlz Il(Ĩm I 974. Mçìt Izllrẫm /'l`e^II c'ltÔìI Bài Içìp CƯ Ilọc' Ðáì Nqtỗm C'á‹` Gíáo Str Ngltŕv(ỉÍ1 V*`tỈlI B(Ĩl1g, Blìí Alzll Địlzll '(Ĩ VY!? C Ôllg Ngz?XltảĨ bd!! lztìm 197ó. M(3r II/I‹3m ÍIĨIĨ btt grẵm c'áC' Gicío str Blìí 14!!!! Ðịrlll, Pllull 7`l'Ir<7I1g PIlÍ{3I 'c`l [gê fìlĩc' Tllẩlzg d1[(f(` pllảlz C'Ỏl1g soụll c'llỏốĩ giáo ll'I`l1Il Nẻ`n /'CÌ M tíì! g dđ Xlttì bd!! 1977 'ả c'IIỏíĩ gI'á0 tI'!`I1Il Í1ả)' tlcĩ tílrçfc dlìlzg C'Il0 dtííz Iluy'. Gỉtío rl'l`I1ll I1<5!' [l`(3Í1 dlrqft' I1”ẻÌ (Ĩllllllg C'lI0 C'ă ba lzgàlz/I Cất! dtrờlzg, )(tÌy dịmg /'cĩ Tllltỷ lợi. Ng‹Ì)' l1‹1y, klloa ll盋` kỹ tllltçìr 'ả c'ỏI1g Izgllệ xây dịmg tl'ẻIỉ IIlỂlgÍỚÍ c'ũI1g I1lltrrl'0I1g IIIr‹ĨC' C'(í I1l1íé`lI Illay' dố,í, lzêlz b‹_3 nttìll Địa kỹ tllltçìr TI'lr(ầVI1g Đại llọc' Giao I/Iỏlzg Vçĩlz răi Ilrtìịxĩ t`tĨII p/fút' bt'êIz S()ạIl lại giáo tl'I`l1Il Nẻ`I1 /'(2 Mtĩlỉg. Gỉtìo Il“l`Iz/I ,k'lrủĨ bd!! Ìârz I1‹ầ)' C't3 mçốr k/ló k/ltìlz dçíc biệt mtì c'llt?I1g tfâí nỉllỏìl rl'l`l1Il bày tl'lr‹.ỸC' dcỀ°bçIl1 cĨ‹_>C I/Iôlzg c'cĨm, d(5 [tì tiêt! C'IlIItÌẵì tíllll l‹›íl1, tllíẻì kẻ' *t`1 qlŕy pllạm tlli C'ỎI1g, I Iỉçírl 110)' I-lŕrŕỡc' ra clullg ('r3 CỊIIUII Ilçí I'çìI1g l'tĩl` I<9l` Il/It'ểlt I1lrở‹.' tl'ẩI1 [llíĩIgl.[ỸIt, mrẫt' lzŕrớc' lại C`Ô nlçãr rl`‹*^l1 c'llIIú7l !ll1`‹=Ĩ kỂ,Ì“Iỹ(ĩI1g. Mę?! sỏIB{Ĩ. Ngùrlll dđ ql[r'êpĨ dịllll dlìlzg rỉtĩll C'Ill1ả°I1 C'lỈu nt‹_3I IIL_= rllrììzg I1t`10 d(3 lIf›çỈL' Iìull ll(ÌI1ll titílŕ c'IlIIỉỈl1 tiế nzçìr lĩllll 'l_rC' lzàtl (1‹5 /l‹JtĨIz If)a`I1 dęra 13621) CỊ1I)'tl'ỉIlIl C'1Ỉu nỉộr Illrớc' l1lI(ỈĨ dịlzll. Vĩủìz dtỉ dęĩt l'tl KĨ dá)' [tì Izçìí dltìlg c'ác' pllâll tírlll toálz, tlliẻí kẽẵllltĩll rI'!`l1/I b‹Ì)' Iller› !t'êzt ('IllIÚI}1 Ilào. 'I`l'0I1g Izgảrzll Giao rlI(3Izg Vậlz rỏi /lt'ệIz 'ẩI1 St? dị4lIIg CỊll)' tl'I`l1Il It'll!! rtìáll, rIll`t=Ĩ kEĩơ('tĨII c'Ôẫ1g ,'flr2ì bcìlz llcĩm 1979, CỊll}' tl'ỉIIIl I1ả}' /'e^` c'r7 btílz C11_ra rI'ếI1 qtt)' rl't`l1Il ríìlll toảrl, rIll`t*^Ì kỗlcĩẩŕŕ (rỏẫỉg Đlrtữrlg ò'ắI /'tì Đlrờrzg lìęì Izănŕ /9Ó2 C'lìa Lit7Il XÔ (C'í?) (CI1-2(J0-Ó2). Tl? d‹ẫ (ILĨỀI I1a_' rí Lít°Il Xô (r`tĨ) 'ả Nga fltĩ t[lu)' dfì°i I1[lícì`11 Cịlly tl'1`ì1[l, l'ỉt7I1g LÝ l1t(c?(` ra *ỉệC' rllìlŕg 3
 4. 4. Qlly [l^ỈÍ1Íl tllíẻí kễ/Cẩlt Ccììzg Đlrrìlzg Sắt, Ðtr‹Ĩl1g bçõ Ilăm /979 Clĩlzg dã fịllell C/llru CÔ Ill!!! Cát! tlluy dtỂ"Í [logic .ỹlŕu drẵí lllllhlg qlly dịlzll. Cllirl/1 vì lý dt) Íl°ÊI1, Gícío tl'l`l1Il Nẻ`n và Móllg Cóllg tì'l`I1Il Cá!! dlrrỡllg Xllàì bd!! Iẩlz Ilày VLĨII .ỹlầ dịlllg qlly II'!`I1Il tl'ẾI1 tI'OI1g pllálz IIIÍÊỈ kẻ; tírlll toáll. Qlly tl`I`l1Il tllỉẻì ÌCLÊICIỀU Các lllrẽífc lztíí ‹.`IllII1g gítâìlg II/ttl!! về rlgllyẻll lý CƯ bălz, vỉ vậy bạ!! dọc Ilắm vL?ì1g Các Ilgllyẻll lý ÍIIIIÍI loá!! tlleo giáo [l°ÍÍ1Íl lzày tllí Clĩllg C`<í ccr sớ vlĩllg CIIIỈC (IỄ7IlÍÊ7l( và sl`ŕ dịtng qlty tI'I`I1ll tíllll loá!! ciiu Các IIIIỚC kllác. Qlly pllçlm tllí Cỏrlg Ilìy tllltộc vào tl'l`I1Il dộ kllou Ilọc, L'ỹtIl1lật vt`1 Cỏllg Ilgllệ Ct4Ểd mỗi Illrtữc mà qlly dịlzll. C/llíllg tói có dl_r dỊ`I1llse”I7íẻn ả`OạI1 một tài Iiçíll tllam kllẩo dế Các bợ!! dọc CÓ diễ!! kiệt! so .ỸỚÍIỈI fịtty tl'I`I1Il tllíẻí kê' vt`1 tíllll tocìlz gilĩa Các rllrởc. Đáy là một Cỏlzg tl'l`I1Il dõi /lỏi ÍIIIÍLỈII Cỏllg SLỈC v(Ì tll‹`7i gía!! Izlllrlzg l'ất Cá!! tlliẻì CIIO dáỈ Ilước klli C/llíng ra dulzg CỐ qllulz Ilệ kill!! tẻμkỹ tllllật 1`‹Ỷi I1lIt`ểlI lllrŕỡc' kllác rzllall tl'ẻl1 ÍIlỂ,tẸÍỚỈ. Gíáo tl'Ỉl1Il grổm Các CIll[ƠÍ1g.` Mớ dất! Cllươrlg 1.' Kllăo Sát dịa Clláí Cóllg trỉlzll kl!!! vl_rc Xảy dịmg. Clllrơllg 2.'MÓl1g Í1ÔI1g. C/llrơllg 3.' Móllg CỌC. Cllươrlg 4.' Mỏlzg Cọc dlrởlzg kl'I1ll tỉẻì diệll Iớll. C/Ilrơllg 5.`MÔI1g gítììlg Cllỉm. CI1l[071g 6.' Xây dịmg trẻ!! I1ẻ`rz dáí yẻìt. Tì'OI1g qllá tì'l`I1Il biêt! soạll CÔ S1_r pllálz Cóllg SuLt,` Cllưong 1 do TS. Ngllyễlz Sỹ Ngọc viêỈ,' Pllẩll mtŕ dá!! và từ Clllrơllg 2 dtấồz C/llỉong Ó do GS, TSKH. Blìi Arzll Địllll víẻì. Vỉ tl'I`I1Il dộ và diều kiệt! tl1l_rC têýcỏ llạlz, Cllúrzg tỏi molzg dlrợc sự giúp dã Clìu bạ!! dọc dẻ7lá`l1 X1láỈ bdI1.Ỷu1lgiáO tI'1`l1Il CÔ CllảĨI1rợl1g Ilơìl. I -1 Các tac gia
 5. 5. share-c0nnect.bl0gsp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG MỞ ĐẤU Trong Còng trình Xây dựng, móng là bộ phận có tác dụng truyền tải trọng bên trên Xuống cho nền dất Chịu. Khi Chịu lực, dâ't có thể Xảy ra nhĩmg hiện ttrợng ảnh hường dẻŕn kết Cấu bên trên. Vãtn để này đã được nghiên Cứu tương dõi kỹ trong môn Cơ học dất. Môn học Nền và Móng sử dụng Các kiến thức của CƠ học dất, Cụ thể hóa ra cho thích hợp với diều kiện thưc tế dõng thời Sử dụng Các phưt^Ỹĩìg pháp nghiên Clĩru của lnình để tính toán và thiết kẻ' kết Cấu móng khác nhau. Ngoài ra dãy là một môn học Chuyên môn thực dụng cho nên sẽ có lnột phấn khỏng thể thiếu được là Các Vấn để thỉ Công nến móng. NL”_›ì dung trên chính là mục dích và dổi tượng nghiên Clĩu của môn học này. Người ta thưởng Chia Công trình Xây dựng ra hai phẩn lởn: Kẻŕt cấu phẩn trên và kẻ`t Cấu pììần dưởi. Tít mặt móng trở lên là kết Cấu phẩn trên. từ mặt móng trở Xuống là kết Cẩu phẩn dưới. Kết Cấu phẩn dưới lại góm hai bộ phận: - Móng là một bộ phận của Công trình có tác dụng truyền mọi tải trọng bên trên Xuống cho dất Chịu. - Nền là bc) phận ngay dưởi dáy móng tiẽ`p thu tất cả Các lực do lnóng truyền xuống. Nền thường được phân biệt ra nền thiên nhiên và nền nhân tạo. Người ta gọi là nõn thiên nhiên Hình I. Sơdố Illóllg fl°t›ICỦ`u khi dáy móng dặt trực tiẽ`p lẻn dất thiên nhiên I- Kêt Cáh PI'â'I 'I'ẽ'Iu” 2- Mĩíŕlẵu' 3- Mật tl'ẻfI móllgị 4- Đáy Iflállgị 5- Nềll. và nên nhân tạo khi dất đã được dùng các biện pháp Xứ lý nào dó để làm cho Cứng hơn hoặc chặt hơn. Thí dụ như Xây dịmg trên dất bĩln nhão người ta đã dào bò lớp dất dó đi và thay bằng tẩng dất cát dấm Chặt hoặc dĨl:ìg IìiL`_`n pháp Xử lý nào dó để giảm bớt nước cho nền dất trờ nên khỏ Cứlìg hơn. Vể lý thuyết mà nói, có thể Coi nền như khỏng có giới hạn Vì khi chịt! tá‹` ‹ll_1Itg của tải trọng trên mặt dất bất Cứ một điểm nào dó trong nên đểu Chịu một ứng Suỉìt lìhâμl dịnh, nhưng trong thưc tẻ' thường Coi nền là phạm Vi đất có ảnh hưtỷẵng đáng kể đến Công trinh, thí dụ giới hạn của nền là Các diểln chịu một ứng suất quy ước não dó. Để tiện cho việc so Sánh Sau này giữa Các loại móng với nhau. đầu tiên Chúng ta Cẩn nẳm khái niệm Chung về mổi kết Cấu dó.
 6. 6. ẾEỄLỀỆBDDÊEE-Pleãằeeằĩem.---------------------------------IẶ1.LJỄP.ễễY.Ê5P.tìỄ KHÁI NIỆM CHUNG VE CÁC LOẠI KET CAU MÓNG Trong ngành Xây đựng Câu, cõng hiện nay móng thườlìg Chìa ra làm hai loại: Móng nòng và móng Sâu. Móng nòng là các loại móng có độ chôn Sâu kể tù mặt đất đê`n đáy Inóng nhỏ hơn 5 v Gcln. móng nòng của trụ cầu thưỉnlg có Cấu tạo như hình 1. ÌÔIÍ với những vị trí xây đL_[lg mà tầng đất m Ộ Chịu lực nhỏ ho nằm không ổn định, móng bắt buộc phải đặt xuống Các tầng đất Sâu. ặc thể đ ặt có Cường Móng đặt càng Sâu thì thì còng Càng khó khản hơn, phìấi có các biện pháp thí công đặc biệt để ngăn nước mặt và nước ngắm chảy vào hỡ móng trong quá trình đào đât và xây móng. Ốm có mấy loại: Móng Sâu g - Móng giô'ng Chìm: Móng được CẾIPU tạo như một Cái gÍé,ng đlìc Sấhn trên mặt đất, đùng máy móc hoặc nhân lực đào đât bén trong giêng để nó tụt dẩn vào trong nền đất đến độ sâu thiétt kéị Sơ đổ Cấu tạo loại móng này Xem hình Za. dì .. . . _ . . _ . ụ . `Ộ`Ở`0'0'Ộ`Ộ`1u lVỮ`Ộ'Q'Ơ'Q'!'Ộ`Ũ`ỪỘ' Hình2
 7. 7. Share-c0nnect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG - Móng giẻ`ng chìm hơi ép: có cẩu tạo và nguyên lý cơ bản giống móng giếng chìm thường. nhưng do móng dật quá Sâu hoặc dịa chẩt Xung quanh không cho phép hút nước dồ dão và Xây, người ta phải bịt mật trên các giống tạo thành một buông kín, Sau dó dùng hơi ép bơm vào buồng này để dẩy nước ra mà tiến hành dào dất, hạ nó Xuống tâng dật móng (xctn Sơ dố hình 2b). Một loại móng khác cũng có thồ coi là móng Sâu nhưng nguyên lý cấu tạo khác các loại trôn dó là móng cọc. Móng cọc là loại móng dùng cọc làm bộ phận truyền tải bên trên Xuống cho các tầng dất Sâu chịu. Trong móng cọc hiện nay có thể chia hai loại chính là móng cọc nhỏ và móng cọc dường kính lớn. - Móng cọc nhỏ là loại móng dùng cọc dường kính hoặc kích thước tiết diện nhỏ, (hình 2c). Ðường kính cI`la cọc thường nhỏ hơn 0,6m. - Móng cọc víta và lớn là móng cọc có dường kính tir 0,6m trở lên. Đường kính của cọc có thể lớn 3 + 4m, hoặc có thề lớn như giống chìm có dường kính tới 5 - 6m (hình 2d). Trên dây là nìột số loại móng cơ bản, với mối loại này còn có nhiều hìllh dáng, cấu tạo, kích thước khác nhau, chlíng ta sẽ di Sâu hơn trong từng chương cụ thể. LỊCH SỬ PHÁT TRIỀN XÂY DLING NỀN VÀ MÓNG Có thể nói rằng sự phỉĩt triển của ngành Xảy dựllg phụ thuộc một phẩn không nhỏ vào các tiến bộ kỹ thuật trong thi công và thiét kế móng. Ðối với ngành Cẩu dường, không phải từ trước đến nay bâit CIÌ chỗ nào cũng có thể làm cẩu. Vì vậy chúng ta không lây làln lu rằng trong thời cố và trung dại cẩu phao được Sử dụng rất nhiều dổ vượt các Sông lỏn phục 'Ụ cho Các yêu Cẩu quân sự hoặc kinhtế. Cùng với sự phát triển khoa học nói chung của loài người qua tỉmg thời dại, trong ngành xảy dựiìg móng, các công CI_1 thi công cũng như các kiến thức vể nền dất ngày càng tiêin bộ cho phép con người Xảy dựng các công trình ngày càng lớlì với các yêu cẩu ngày càng trớ nên phức tạp hơn. Thời thượng Cố, kinh nghiệm cũng như nhận thức c[la con ngư<`Jti về xây dL_tIìg còn rất ít òi và thỏ Sơ, các công trình Xảy dụng được làm ngay trên mật dất. Lâu dẩn người ta thảiy rẳng muốn cho công trình Ổn dịnh và bển lâu cẩn phải dật móng Xuống Sâu hơn. Ĩhời gian Xa Xưa con người chi có thể Xảy dt_II1g các công trình nhỏ trên các móng nông. Sau dó do yêu cẩu Xây dựlìg những công trình lớn hơn nglrời ta đã biẻ`t dỉlng móng giếng chiln. Các công tI`ình tháp thờ tư xây trên giêing ciiím thời Cố đã được tìm thấy Ở Ân Ðộ. Nãm 184! một kỹ Sư người Pháp là Trize lẩn đẩu tiên đă dùng phương pháp giếng chìm hơi ép để thi công móng thành công và đă mở ra một th`Ơi kỳ mới cho công tác xây dtrng cẩu. Cho đến những năm 30 của thê' kỷ XX, plìương pháp giếng chìm hơi ép còn Sử 7
 8. 8. Share-c0nnect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG dụng rộng răi và coi như một biện pháp chính để Xây móng trụ các cẩu Iớn. Các mỉíy móc thi công giếng chìm hơi ép cũng ngày càng được cải tiến hơn. Móng giếng chìm hơi ép mới đẩu được chế tạo bằng gổ, sau chuyển thành bêtông cỡt gổ và bêtông cốt thép. Cho=đẽ`n nay phương pháp này được sử dụng Ở một SỔ nơi tuỳ thco điều kiện đặc biệt. Xu hướng hiện nay cíla loại móng này là tụ động hoá toàn bộ quẩ trình thi công. Nhược điểm chính của nó là phương phìíp thi công phtírc tạp, cổng kênh. khó đảln bảo an toàn lao dộng. Móng cọc được sử dụng trong Xây dụng cẩu cũng đã tít lâu. Vào thế kỷ VII trước Còng nguyên Ở La Mã đã xây một chiếc cẩu gổ trên móng cọc gổ qua sông Tibre. Khoảng giữa thế kỷ XVIII, cọc gổ được đìlng rất nhiều để làm móng cho cẩu Vòm đá Ở Clìâu Âu. SLI phát triển của móng cọc tuj' thuộc vào các phương tiộn thi công. Trước đó cọc gổ Chi đài đên 7 8m Vì được đóng bằng các loại btĩa kéo tay. Nâm I845 một kỹ sư người Anh là Ncsmitom đã phát minh ra búa hơi nước đơn động và tít đó ngày Càng được Cải tiê n, đã cho phép dóng những cọc có dưỡng kính lớn và Sâu hơn. Cuối thé kỷ XIX. Ở Mỹ người ta đã Chẽ tạo ra loại búa hơi Song động, loại này có trọng lượng blía nhỏ hơn mà hiệu Suất đóng cọc lại cao hon. Nâm 1856 một chiêic cẩu được xảy dụng qua Sông Loire Ở Nantes người ta đã đílng móng cọc gổ đài 30m. Cũng khoảng thời gian này, một chiếc cẩu qua sòng Colulnbia Ở Mỹ đùng cọc gổ đường kính D : 0,5m và đài 40m. Năm 1887, lúc này Vật liệu bêtông cõt thép bắt đầu được đùng trong Xảy đL_tng, kỹ Sư Hennebique là người đầu tiên đã Sứ dụng loại cọc bằng bêtông cõt thép. Cho đến nay loại cọc bằng vật liệu này còn được Sir dụng rất rộng rãi trong nhiều ngành công trình. Ngoài cọc bêtông cốt thép. Ở Mỹ còn hay đùng loại cọc Ổng thép, ruột bằng bêtông. Móng cọc là loại mộng có nhiều ưu diểm thích hợp với ngành xảy đựng cẩu. Phẩn lớn công tác thi công làm Ở nơi khộ, lại có khẳ nâng chịu tải lởn Vi các cọc có thể đóng Xuống các lớp tìẩt râit Sâu. Vì Vậy trong nhiều nàm qua người ta đã tập trung nghiên cứu để nâng cao khả năng Chịu tải ct`la móng cọc, cải tiêin biện pháp thi Cộng, cho tới nay có tới trên I20 loại cọc đã nghiên clítu và Sử đụng. Trong số các loại cọc đó, một lo:_li có cẩu tạo đặc biệt gọi là cọc xoắn, loại cọc này có mũi cẩu tạo tương tụ như mũi khoan và đùng phương pháp xoắn để hạ cọc vào trong đăt. Nãm 1836, người đầu tiên Sir dụng loại cọc này là một kỹ Sư người Anh tên là Michel. Khoảng nhfrrlg nàm 50 Ở Liên XÔ (Cũ) có tiẽin hành nghiên cứu loại cọc này, hiện nay còn một SỔ công trình cấu trên móng cọc xoắn Ở các nước như Liên Xó (cũ), Trung Quốc, Pháp, Anh, Độ V.V... ộ Cũng khoảng những nàm 1950 - I952 Ở Liên XÔ (cũ) đã nghiên cứu thành công phương pháp hạ cọc bằng búa chấn động và từ dó đã mớ ra khả năng nìới cho việc hạ cọc có đườrlg kính lớn tít I 2m và các loại giô'ng Vỏ móng có đườlig kính 3 + 6m. 8
 9. 9. Share-c0nnect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG Cọc Ổng có thể chẻ' tạo bằng bêtông dụ ứng IIỊC, vật Iiệu này cho phép CỌC có thể làln dài và chịu lực tốt trong nhiểu trưẽntg hợp. Ðối với CỌC rỗng, hiện nay người ta dã dùng biện pháp khoan để mớ rộng Chân CỌC tựa trên đâŕt, đă. Biện pháp này cho phép tàng Sức Chịu của CỌC lỏn dược 10 + 20%. Khoảng vài chục nàm gấn dây, kỹ thuật thi công móng giéing chìm cũng được cải tiên nhiểu, nhất là trong khâu đào đất hạ giếng nhờ dùng các dụng cụ xói đất và hút bùn. Đối với móng giếng Chìln dƯỞI1g kính Iớn để giảm bót ma Sát lẻn thành giêing và tăng nhanh quá trình hạ, người ta dã dílng kết cấu giêng chìm ao bùn, nguyên tấc chủ yếu của nó là tìto ra khc chung quanh chu vi giêing và dất để dố bùn Sét vào đó. Bùn Sét có tác dl_Jng làm Ổn tìịnh vách dãit và giảln ma Sát khi hạ giô'ng. Một kỹ thuật nữa có dùng dến vữa sét thường dược dùng dể thi công các công trình ngẩm có kích thước lớn hoặc dài như dường Xe diện ngẩm. Các khu nhà Cao tầng là phương pháp "tưỞng trong đất". Nguyên tấc Cơ bản của phương pháp này là dùng các dụlìg cụ dào dất thành các hào Xung quanh công trình, quá trình dào hào dùng vữa Sét dể Ổn định vách. Sau khi đào hào Xong người ta dtlng phương pháp dố bêtông dưới nước hoặc Các kết Cấu dúc Sắn ghép thành tường. VẢI NÉT VỀ CÔNG TÁC XrẨY DUNG MÓNG CẨU Ỏ VIÊT NAM Việc tim hiểu vể Công tác Xây dựlìg của nhân dân ta trong lịch sứ trước dây là rất cẩn thiệt. Hiện nay Chưa có tài liệu nào nói vể các Công trình Xây dt_rl1g cẩu dưới Các thời dại phong kiê`n Ở nước ta. Ĩ`r0ng thời gian bị thực đân Pháp Xâm Iược, nhân đân ta dã xây đựng lnột số tuyêín đườlìg, trong dó có Xây dtntg nhiểu Cộng trình cẩu, cống. Nói chung, móng của các Cẩu xãy dựlìg trong th`Ơi kỳ này còn lại dẻin nay thường thấy là loại móng nóng, móng cọc và mólìg giêing chìm, có đỏi chổ dùng móng giêing chìm hơi ép như móng cẩu Hàm Rông, Long Biên. Sau khi Cuộc kháng chiêin chống Pháp của nhân đân ta thành cộng, chi sau một thời gian ngăn khỏi phục và phát triển kinh tố cũng như trong thời gian quá độ tiẻin lẻn Xây dưng xã hội chủ nghĩa, cán bộ và công nhân trong ngành giao thông vận tải của Chúng ta dã khỏi phục và Xây dưng thỏm rất nhiều công trình cẩu, cống, trong đó có nhiểu cẩu Iớn. Riêng về Cộng tác thiêít kố cũng như thi công móng, chlíng ta dã có nhiểu tiẻin bộ. CÙng nhán và Cán bộ kỹ thuật của ta đã Xây dụng nhiều Cẩu có móng giẻrng Chìm như Cẩu Đa Phúc, Cẩu Thàng Long, Cẩu Làng Giàng V.V... Trên Cẩu Làng Giàng. điểu kiện dịa chẩt cũng như yêu Cẩu độ Sâu hạ giống chìm tương đối lớn. thiêít kê' dã bắt buộc dối sang lnóng giêing Chim hơi ép và như vậy lấn đầu 9
 10. 10. share-c0nnect.bl0gsp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG tièn chúng ta đã tiến hành thi công thành công cũng với sự giúp dỡ của chuyên gia Trung íguốc. trong quá trình thi công đã đảm bảo an toàn Iao động rất tốt. Về móng cọc chủng ta đã Sử đtlng nhiều loại móng tít bệ thấp đêpn bệ cao như các cẩu: cẩu Tè' Tiêu, cẩu Ỉ›a Thá, cầu Chương Dương và gấn đây là cẩu Sông Gianh hoặc cẩu trên các trụ cọc Inềm như những cẩu trên quốc lộ 1 Ở Nghệ An, Hà Tĩnh V.V... Nâm 1963 ~ 1964 lẩn đẩu tièn chúng ta đã thi công thành công trong điểu kiện dịa chẩt phức tạp cúa cẩu Hàm Rồng loại móng cọc Ổng, đây lã điểu mã tnrớc dây ngưẽji ta đã bó tay không thể thục hiện được việc Xây trụ giữa đòng nước sâu của sòng Mã, và phải clìuyổn phương án cẩu Sang dụng phức tạp của kêt cẩu Vòm 3 chốt mặt cẩu chạy dưới. Tù nãm 1966 trở đi, khi đố quốc Mỹ mỡ rộng chiển tranh phá hoại bằng không quân ra miển Bắc, chúng tập trung dánh phá giao thông của ta hòng ngân chặn SL_r phát triển kinh tê' và Vân hoả cũng như sự chi Viện cho miển Nam. Nhtnlg những mưu đồ của họ đã thất bại, tẩt cả các tuyêpn đưỡrlg dỉ! dảnh phá dữ đội dèpn dâu chúng ta Văn đảm bảo giao thòng. Nhiều kết cấu tạm bằng cọc. bằng đá Xếp, bằng trc gổ đã được sảng tạo và đã giữ cho các cẩu luôn luôn thông xe, các mạch máu giao thông không lúc nào ngừng hoạt dộng. Sau khi giấi phóng Miền Nam 1975, nước ta thống nhất hoãn toàn, hệ thống đưòĩìg sá của ta bị phá hoại nghiêm trọng trong chiến tranh. Ðể phục hồi giao thòng, nhiều cẩu, cống Iớn nhỏ đã được sửa chữa hoặc Xây dụng mới. Các cãu Iớn có thể kể như cẩu Thàng Long trên móng giếng chìm và c1Ị`c ống, cẩu Chương Dương trên móng giêing chim Vã cọc thép. Cẩu Bêin Thuỷ trên cọc thép bêtông v.V.. Ngoài ra còn rất nhiều cẩu tŕn, nhỏ khác đo các ngành, các tính đầu tư Xây đt_nìg đã khắc phục rất nhiều khó khản và đảm bảo sự lưu th‹“.ng ngày càng tỏit hơn trong cả nước. Trên dây là một Vài nét Vể công tác xây đựng móng cẩu của nhân dân ta trong thời gian qua. Vể mật này các ngành Xây đưlìg cũng đã có rất nhiều tiépn bộ, nhiều Ioại móng lnới cũng như những phương pháp thi công, phương plìáp gia cố nền đã được tiến hãnh dạt những yêu cẩu kỹ thuật cao. đây chúng tôi chưa có điểu kiện dánh giá chung và thu thập tãi Iiộu để giới thiệu thèm cỉtng bạn dọc. Mong rằng trong thời gian tới sẽ thành lập các tổ chức dúc kết Iại kinh nghiệm thiết kép Vã xây đL_n1g nền móng trong các ngành giaothông, xãy đựrtg, thuỷ lợi Ở nước ta. I0
 11. 11. Share-c0nnect.bl0gSp0t.c0m TÀI LIỆU XÂY DỰNG Chương 1 KHẢO SÁT ĐIA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC XÂY DỤNG l.l. KHÁI NIỆM CHUNG Các diều kiện dịa chât công trình của khu vục Xảy dt_tI1g quyết dịnh một phần lởn việc ll_Ia Chọn lọại móng cũng như dộ bển, dộ ổn dịnh của nền và Còng trình. Nhờ khảo Sát dịa chất công trình lnà người ta biết dược các diều kiện dịa chất của khu vực xảy dI,tI1g. Các kết quả khảo Sát sẽ dược dùng dể tính toán, thiết kế nền và móng công trình. 1.1.1. Mục đích khảo Sát địa chất công trình Mục dích ciia việc khảo Sěít dịa chât công trình lã: - Làm Sáng tỏ hình dạng, thố nằm, tính liên tục của Các lớp dâýt dá. Trong trường hợp móng dặt trên nền dá, phải Xác dịnh được Các hệ thống khe nút của chtíng. - Xác dịnh bản chẩt dất dá ởcác lớp khác nhau cũng như các tính Chất của chúng. - Dự đoán các hiện tượng dịa Chất có thể Xảy ra khi thi Còng và khi Sử dụng Công trình, dồng thời để ra các biện pháp khấc phục các diều kiện dịa chất không thuận lợi. v Tìm hiểu mực nước dư‹3i đất, Str biên dối của mực nước thco mùa và trong trưòng hợp cẩn thiết, Xác dịnh tính ăn mòn của nước dõi với vật liệu xảy dL_rI1g. Dlịa vào kết quả khảo Sát dịa Chất Còng trình dược trình bày dưới dạng các loại biío cáo và các kết luận kỹ thuật về những khõi lượng công việc dă tiến hành, Các bản dố dịa Chất Còng trình, các mật cắt dịa Chất, Các kê`t quả nghiên cứu trong phòng và tại hiện t_tường, các biểu bảng... người ta Sẽ: - Lựa chọn dược loại móng thích hợp cho Các Cộng trình. - Xác dịnh dược chiểu Sâu chỏn móng, trị số áp IL_l`C tiêu Chuẩn Iên dâŕt và tính toán nền theo những yêu cẩu của các tiêu Chuẩn. quy phạm Xảy dtmg hiện hành. - Đánh giá khả nãng thay dổi dộ lún cíla công trình khi Các diều kiện ttt nhiên cỆla khu vưc Xây dL_tIìg thay đổi trong quá trình xảy dt_nìg và Sử dụng Còng trình. Ĩ`l1iê`t kê' các biện pháp để bảo vệ các kết cẩu ngãiln khỏi bị ảnh hướng của nước ngẫm. - Quyết dịnh việc áp dụng hơp lý các phương pháp Cải thiện tính nãng Xảy dựng của dất nền nhằm làln gikăln dộ Iún của móng, làm tảng dộ bểvn, dộ Ổn dịnh cíla nền công trình. II

×