Android Nâng cao-Bài 6-Multi theme-adb tool-jUnit

1,704 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
599
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Android Nâng cao-Bài 6-Multi theme-adb tool-jUnit

 1. 1. 1 ANDROID NÂNG CAOANDROID NÂNG CAO Bài 6: Multi ThemeMulti Theme adb tooladb tool JUnitJUnit
 2. 2. 2 Nội dung bài học ● Multi theme. ● adb tool. ● JUnit.
 3. 3. 3 Nội dung bài học ● Multi theme. ● adb tool. ● JUnit.
 4. 4. 4 Multi Theme ● Có nhiều cách để hỗ trợ nhiều theme cho chương trình Android. Phần này sẽ giới thiệu một phương pháp đã thực hiện trong một dự án. Các phương pháp khác xem ở phần “Tham khảo”. ● Phương pháp này tổ chức bằng cách sau: ● Hình ảnh (image) của một theme được tổ chức trong một tập tin zip (nén) có cấu trúc như cấu trúc Android (có chứa các thư mục ldpi, mdpi, hdpi). ● Màu sắc được khai báo trong một tập tin dạng CSV hay XML.
 5. 5. 5 Multi Theme ● Phương pháp này tổ chức bằng cách sau: ● Tên của tập tin định nghĩa màu sắc và tập tin hình ảnh được qui định ở tập tin cấu hình xml (config.xml). assets config.xml ThemeA.xml ThemeB.xml ThemeA-mdpi.zip ThemeA-ldpi.zip ThemeA-hdpi.zip ThemeA-xdpi.zip
 6. 6. 6 Multi Theme ● Phương pháp này tổ chức bằng cách sau: ● File config.xml có thể có nội dung như sau: <themes> <theme> <id>1</id> <name>Blue</name> <description>Mo ta ve theme o day</description> <img>ThemeA.zip</img> <color>ThemeA.xml</color> </theme> <theme> <id>2</id> <name>White</name> <description>Mo ta ve theme o day</description> <img>ThemeB.zip</img> <color>ThemeB.xml</color> </theme> </themes>
 7. 7. 7 Multi Theme ● Phương pháp này tổ chức bằng cách sau: ● Sơ đồ class
 8. 8. 8 Multi Theme ● Phương pháp này tổ chức bằng cách sau: ● Lược đồ tuần tự
 9. 9. 9 Nội dung bài học ● Tham khảo: ● Sanjay Sharma, How to create and set multiple theme of a android application ? ● Matthias, Understanding Android Themes And Styles ● Styles and Themes
 10. 10. 10 Nội dung bài học ● Multi theme. ● adb tool. ● JUnit.
 11. 11. 11 adb tool ● Giới thiệu về adb tool:  adb tool là một công cụ được cung cấp kèm theo SDK dùng để quản lý trạng thái của các thiết bị cũng như emulator.  adb tool sử dụng giao diện dòng lệnh (command line) để giao tiếp với người dùng.  Chúng ta nên thêm thư mục <SDK>/tools vào đường dẫn PATH để có thể truy xuất adb được dễ dàng hơn.
 12. 12. 12 adb tools 1.adb -help → Thông tin trợ giúp (help) của adb được trình bày 2.adb devices → Liệt kê danh sách những emulator hay thiết bị thật đang hoạt động.
 13. 13. 13 adb tools 3.adb uninstall <package name> → Gỡ bỏ một ứng dụng có tên package là <package name> khỏi emaulator hoặc thiết bị. 2.adb install <apk path>→ Cài đặt ứng dụng trong tập tin apk tại <apk path>lên emulator hay thiết bị.
 14. 14. 14 adb tools 5.adb push <local path> <remote path> → Copy remote path đến local path. 2.adb pull <remote path> <local path>→ Copy local path đến remote path.
 15. 15. 15 adb tools 7.adb shell → Kết nối với thiết bị và launch shell. Sau khi dấu nhắc shell xuất hiện, chúng ta có thể sử dụng các lệnh shell như ls, cd, pwd, rm: ● ls: Trình bày thông tin về tập tin hoặc thư mục. ● cd <path>: Chuyển thư mục hiện tại về thư mục path. ● pwd: Trình bày thư mục hiện tại. ● rm <file>: Xoá tập tin file.
 16. 16. 16 adb tools 8.Làm việc với CSDL SQLite ● Đang ở dấu nhắc shell – sqlite3 <database path> – Dấu nhắc sqlite xuất hiện, nhập lệnh vào để thực thi. ● .help → Trình bày thông tin trợ giúp ● .dump → Xuất nội dung của csdl ra màn hình ● .schema → Trình bày câu lệnh CREATE ● <Câu lệnh SQL>; → Thực thi câu lệnh SQL ● .exit → Thoát khỏi dấu nhắc sqlite
 17. 17. 17 Nội dung bài học ● Multi theme. ● adb tool. ● JUnit.
 18. 18. 18 JUnit ● Giới thiệu JUnit ● Android JUnit ● Sample code ● Android test project
 19. 19. 19 JUnit ● Giới thiệu JUnit ● Android JUnit ● Sample code ● Android test project
 20. 20. 20 JUnit ● Giới thiệu JUnit: ● JUnit là một framework dùng để phát triển unit test cho các chương trình Java. ● JUnit được dùng để phát triển test code cho việc xác nhận lại các hành vi của chương trình cần test là đúng như mong đợi hay không. Quá trình kiểm tra được tiến hành thông qua việc thực thi test code. ● Quá trình test có thể tiến hành nhiều lần một cách tự động do đó đảm bảo chất lượng cho chương trình cần test.
 21. 21. 21 JUnit ● Giới thiệu JUnit ● Android JUnit ● Sample code ● Android test project
 22. 22. 22 JUnit ● Android JUnit: ● Android JUnit là bản customize từ JUnit 3. ● Android JUnit cho phép phát sinh các thao tác trên giao diện người dùng và các sự kiện trong chu trình sống của Activity (onCreate, onResume, onPause, …). ● JUnit thực thi trên JVM của máy phát triển; Android JUnit Runner tiến hành việc test bằng cách cài đặt và thực thi chương trình test trên Emulator hay thiết bị thật. ● Để hiện thực code test chúng ta cần kế thừa từ lớp junit.framework.TestCase. Tuy nhiên trong Android JUnit đã chuẩn bị sẵn các lớp kế thừa cho các mục đích đặc biệt
 23. 23. 23 JUnit ● Android JUnit: ● Các lớp kế thừa từ TestCase do Android JUnit cung cấp TestCase AndroidTestCase InstrumentTestCase ServiceTestCase ProviderTestCase2 ApplicationTestCase ActivityUnitTestCase ActivityInstrumentationTestCase2 Life cycle event test UI operation test
 24. 24. 24 JUnit ● Giới thiệu JUnit ● Android JUnit ● Sample code ● Android test project
 25. 25. 25 JUnit ● Sample code: ● Junit:Giả sử chúng ta muốn test đoạn code sau đây: public class Adder{ public int add(int addend1, int addend2){ return addend1+addend2; } }
 26. 26. 26 JUnit ● Sample code: ● JUnit: ● Test code: import junit.framework.TestCase; public class AdderTest extends TestCase { …  private Adder adder = null; protected void setUp() throws Exception { …  super.setUp(); adder = new Adder(); } protected void tearDown() throws Exception { …  super.tearDown(); } public void testAdd(){ … int actual = adder.add(4, 5); assertEquals(9, actual); … } }
 27. 27. 27 JUnit ● Sample code: ● JUnit: 1. Thừa kế từ lớp junit.framework.TestCase. Tên lớp thường đặt bằng cách thêm chữ Test vào sau tên của lớp cần test. 2. Phương thức setUp sẽ được thực thi trước tiên. Phương thức này là nơi để chuẩn bị cho test case như chuẩn bị dữ liệu, khởi tạo biến, … 3. Phương thức tearDown sẽ được thực thi sau khi test case kết thúc. Dọn dẹp như xoá các lưu trữ tạm thời, đóng file đã mở, … 4. Tên của phương thức test có dạng testXXX. Phương thức này không có tham số và là phương thức “public void” 5. assertEquals là phương thức dùng để xác nhận lại hành vi của code cần test. Tham số thứ nhất là kết quả mong đợi; tham số thứ 2 là kết quả thật sự. Nếu như hai giá trị này giống nhau thì test “PASS”, ngược lại thì test “FAILED” (ngoài ra còn có assertTrue, assertFalse, ...)
 28. 28. 28 JUnit ● Sample code: ● Android Junit: ● Ví dụ ActivityInstrumentationTestcase2 public class MainActivityTest extends ActivityInstrumentationTestCase2<MainActivity> { //public MainActivityTest(){ // super("com.example.junitdemo",MainActivity.class); //} public MainActivityTest(){ super(MainActivity.class); } public void test0InputTextField(){ EditText edtTest = (EditText)getActivity().findViewById(com.example.junitdemo.R.id.edtTestId); edtTest.requestFocus(); sendKeys(KeyEvent.KEYCODE_T, KeyEvent.KEYCODE_E, KeyEvent.KEYCODE_S, KeyEvent.KEYCODE_T); assertEquals("test", edtTest.getText().toString()); } } Activity cần test Class của Activity cần test Gửi các key event
 29. 29. 29 JUnit ● Sample code: ● Android Junit: ● Ví dụ ActivityInstrumentationTestcase2 public class MainActivityTest extends ActivityInstrumentationTestCase2<MainActivity> { public void test1PressOnButton(){ final EditText edtTest = (EditText)getActivity(). findViewById(com.example.junitdemo.R.id.edtTestId); final Button btnGetResult = (Button)getActivity(). findViewById(com.example.junitdemo.R.id.btnGetResultId); TextView lblResultValue = (TextView)getActivity(). findViewById(com.example.junitdemo.R.id.lblResultValue); getActivity().runOnUiThread(new Runnable() { public void run() { edtTest.setText("xyz"); btnGetResult.performClick(); }}); getInstrumentation().waitForIdleSync(); assertEquals("xyz",lblResultValue.getText().toString()); } } Yêu cầu thực thi trên UI thread Click nút “Get Result” Chờ chuyển từ UI thread qua
 30. 30. 30 JUnit ● Sample code: ● Android Junit: ● Ví dụ ActivityInstrumentationTestcase2 public class MainActivityTest extends ActivityInstrumentationTestCase2<MainActivity> { public void test2GoButton(){ ActivityMonitor monitor = new ActivityMonitor("com.example.junitdemo.MainActivity2", null, false); getInstrumentation().addMonitor(monitor); final Button btnGo = (Button)getActivity().findViewById(com.example.junitdemo.R.id.btnGoId); final String hello = getActivity().getString(com.example.junitdemo.R.string.hello_world); getActivity().runOnUiThread(new Runnable() { public void run() { btnGo.performClick(); }}); Activity m2Activity = getInstrumentation().waitForMonitor(monitor); assertTrue(m2Activity!=null); TextView lblHello =(TextView) m2Activity.findViewById(com.example.junitdemo.R.id.lblHello); assertEquals(hello,lblHello.getText().toString()); m2Activity.finish(); }} Giám sát Activity sẽ chuyển đến Truy xuất Activity vừa chuyển đến
 31. 31. 31 JUnit ● Sample code: ● Android Junit: ● Ví dụ ActivityUnitTestCase public class MainActivity2Test extends ActivityUnitTestCase<MainActivity2> { public MainActivity2Test() { super(MainActivity2.class); } public void testSendResumeEvent() throws Exception { Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN); startActivity(intent, null, null); getInstrumentation().callActivityOnResume(getActivity()); } } Activity cần test Run onResume
 32. 32. 32 Bài tập 10 ● Viết unit test cho các service demo ở Bài học số 1, content provider ở bài học số 4.
 33. 33. 33 JUnit ● Giới thiệu JUnit ● Android JUnit ● Sample code ● Android test project
 34. 34. 34 JUnit ● Android test project ● Tạo JUnit project: ● Trong Eclipse, chọn File > New > Other:
 35. 35. 35 JUnit ● Android test project ● Tạo JUnit project: ● Chọn “Android Test Project” trong nhóm “Android” sau đó chọn nút “Next”:
 36. 36. 36 JUnit ● Android test project ● Tạo JUnit project: ● Nhập tên của project test, chọn nút “Next”:
 37. 37. 37 JUnit● Android test project ● Tạo JUnit project: ● Mặc định dự án cần test được chọn sẵn khi “An existing Android project” được chọn, do đó chỉ cần nhất nút “Next”:
 38. 38. 38 JUnit● Android test project ● Tạo JUnit project: ● Chọn build target, chọn nút “Finish”:
 39. 39. 39 JUnit● Android test project ● Tạo Test case: Để tạo test case: ● File > New > Other ● Trong mục Junit, chọn JUnit Test Case, nhấn nút “Next”
 40. 40. 40 JUnit● Android test project ● Tạo Test case: ● Chọn “New JUnit3 test”, nhập “Name”, “Superclass”, nhấn nút “Finish”
 41. 41. 41 JUnit● Android test project ● Tạo Test case: ● Chọn “New JUnit3 test”, nhập “Name”, “Superclass”, nhấn nút “Finish”
 42. 42. 42 JUnit● Android test project ● Tạo Test case: ● ADT tự động thêm vào Android Manifest các dòng màu đen sau đây: <instrumentation android:name="android.test.InstrumentationTestRunner" android:targetPackage="com.example.junitdemo" /> <application android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name" > <uses-library android:name="android.test.runner" /> </application>
 43. 43. 43 JUnit● Android test project ● Thực thi Test case: Ấn chuột phải vào tên test project, Chọn Run As > Android JUnit Test
 44. 44. 44 JUnit● Android test project ● Xem kết quả thực thi: Pass Failed
 45. 45. Nguyen Huu Phuoc, MEng. ●  Blog:http://folami.nghelong.com ●  Website http://phuocnh.nghelong.com

×