Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kopienu rīcībspēja un identitāte

1,006 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kopienu rīcībspēja un identitāte

 1. 1. Kopienu rīcībspēja un identitāte Līga Paula LLU SZF Socioloģijas katedra Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku kongress III Rīga, 2011, 24.-27. oktobris
 2. 2. Kopiena kā <ul><li>vieta </li></ul><ul><li>sociāla sistēma </li></ul><ul><li>cilvēku kopums, kurus vieno kopīga identitāte </li></ul>
 3. 3. Rīcībspēja <ul><li>Indivīda sociālā rīcībspēja - indivīda „spēja izmantot sabiedrības piedāvātās darbības iespējas” (Zobena (zin.red.), 2005:12). </li></ul><ul><li>Kopienu līmenī rīcībspēja nozīmē, ka kopienai jāspēj mobilizēt tās rīcībā esošie resursi un spējas, jāapzina iespējas, kā arī aktīvi, mērķtiecīgi un atbilstoši jārīkojas izvirzīto mērķu sasniegšanai. </li></ul>
 4. 4. Rīcībspēja <ul><li>Lai indivīds varētu jeb spētu aktīvi rīkoties, viņam jāsasniedz konkrēts varēšanas līmenis, tātad – jābūt apveltītam ar noteiktām dotībām, zināšanām un prasmēm jeb spējām , kā arī ar iespējām jeb izdevībām mērķtiecīgi realizēt savas ieceres, aktīvi līdzdalību un rīcību. </li></ul><ul><li>Iespējas nereti nosaka ārēji apstākļi, ko indivīdam vienam pašam ietekmēt ir visai grūti, taču darbojoties kopienu līmenī, izmaiņas kopienas ārējā vidē var panākt. </li></ul>
 5. 5. Kopiena un tās rīcībspēja (L. Paulas konstrukcija) <ul><li>Kopienas: </li></ul><ul><ul><li>resursi </li></ul></ul><ul><ul><li>kapitāls </li></ul></ul><ul><ul><li>vērtības </li></ul></ul><ul><ul><li>mērķi </li></ul></ul><ul><ul><li>identitāte </li></ul></ul><ul><ul><li>u.c. elementi </li></ul></ul>RĪCĪBSPĒJA R E Z U L T Ā T I Iespējas, izdevības Kopiena un tās iekšējā vide Spējas Rīcība Ārējā vide
 6. 6. Rīcībspējas dimensijas (1) <ul><li>Kultūras un sociālā dimensija - kopienas spēja apzināties un uzturēt savu identitāti, saglabāt savu kultūru dzīvu, atbalstīt kopienas locekļus un iestāties par viņu vajadzību apmierināšanu. </li></ul>
 7. 7. Rīcībspējas dimensijas (2) <ul><li>Ekonomiskā rīcībspēja - indivīdu un kopienas pārstāvju iesaistīšanās ekonomiskajās aktivitātēs, kas pamatā ir uzņēmējdarbība un darba tirgus. </li></ul>
 8. 8. Rīcībspējas dimensijas (3) <ul><li>Politiskā dimensija parāda kopienas spējas realizēties valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbībā. Šo dimensiju raksturo kopienu iesaiste un pārstāvniecība lokāla un nacionāla mēroga institūcijās, kuru darbība ietekmē pašu kopienu dzīvi. </li></ul>
 9. 9. Prakses kopienas <ul><li>Prakses kopiena ir indivīdu grupa, kas darbojas dažādās sabiedriskās aktivitātēs, gūstot pieredzi un ilgstoši radot savu kopīgo identitāti, iesaistoties un dodot ieguldījumu kopienu praksēs (Wenger, 1998; Paula, Zobena, 2007). </li></ul><ul><li>Prakses kopienas atšķiras no interešu kopienas vai ģeogrāfiskās kopienas ar to, ka tās norāda uz kopīgu praksi, kas cilvēkus vieno. To definē caur trīs dimensijām: </li></ul><ul><li>kopīgu iniciatīvu , kādu definē un pastāvīgi izdiskutē vai pārformulē paši kopienas locekļi; </li></ul><ul><li>savstarpēju iesaistīšanos , kas veido kopienu par sociālu vienību; </li></ul><ul><li>laika gaitā radītu kopīgu repertuāru (Wenger, 1998b) </li></ul>
 10. 10. Prakses kopienas un kopienu rīcībspēja (L. Paulas konstrukcija) Kopienas resursi, kapitāls, vērtības, mērķi, u.c. elementi RĪCĪBSPĒJA R E Z U L T Ā T I Kopiena Ārējā vide 2.prakses kopiena 1.prakses kopiena 3.prakses kopiena
 11. 11. Secinājumi <ul><li>Kopienu rīcībspēju ietekmē iekšējie un ārējie faktori. Identificēšanās ar kopienu jeb piederības sajūta kopienai ir ļoti būtisks faktors, kas ietekmē kopienas locekļu motivāciju un spēju mobilizēties iespēju (izdevību) izmantošanai. </li></ul>
 12. 12. Secinājumi <ul><li>Praktiskā līmenī rīcībspēja cieši saistīta ar zināšanu pārnesi un radīšanu, pieredzes apmaiņu starp kopienas locekļiem vai starp kopienu un citiem sociālās struktūras elementiem no plašākas sabiedrības kā formālā, tā neformālā līmenī. </li></ul><ul><li>Identificējot prakses kopienas var konstatēt, kā kopienu rīcībspēja izpaužas un kā notiek jaunu zināšanu radīšana vai dalīšanās esošajā pieredzē. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Paldies ! </li></ul>

×