Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.

  • Be the first to comment

El PREDICAT. REPÀS DE SUBJECTE I PREDICAT.

  1. 1. EL PREDICATEls predicats poden ser verbals o nominals.El predicat nominal expressa què és o com és o està el subjecte. Conté unverb copulatiu (ser,estar, semblar i parèixer) i un atribut. L’atribut expressa unaqualitat o un estat del subjecte.El predicat verbal presenta com a nucli un verb predicatiu que expressa accióo procés.Re111111111) Escriu una oració a partir de cada nucli del predicat.Cantes .- ________________________________________________________Agrada .- ________________________________________________________Estareu .- ________________________________________________________Construirà .- ________________________________________________________Dormia .- ________________________________________________________2) Relaciona cada oració amb el tipus de predicat que conté.El meu amic Gustau és vegetarià.El pròxim estiu farem un viatge a Galícia.Les moixetes pareixen espantades. PREDICAT NOMINALN’ Antoni treballa d’arquitecte a Londres.L’ arbre més abundant a Sóller és el taronger. PREDICAT VERBALL’ aigua d’aquest riu sembla contaminada.3) Encercla el verb copulatiu de cada oració i subratlla l’ atribut.- Na Marina està farta de tant de coet. - Aquestes al·lotes pareixen un poc joves.- En Xavi és un advocat molt prestigiós. - Els ciclistes semblen cansats.4) Escriu de nou les oracions anteriors canviant el nombre del subjecte.Després encercla quins elements has hagut també de canviar de nombre.a. Només el verb b. Només l’ atribut c. El verb i l’ atribut.5) Completa els predicats nominals següents amb una paraula o grup de paraules quefacin d’ atribut.La tia de n’ Aina és ________________________________ .Els guanyadors del concurs heu estat ____________________ .En Pau i el seu cosí Jaume semblen _____________________ .La teva amiga Magdalena pareix _______________________ .
  2. 2. 6) Analitza els predicats nominals següents com l’ exemple.El nou de maig és el Dia d’ Europa.v. cop. Atribut_______________________Predicat nominalEls estudiants d’ Erasmus estan contents.Els seleccionats per a l’ intercanvi som nosaltres.Els amics d’ en Vicenç són romanesos.La teva germana sembla simpàtica.El pare de n’ Arnau és l ’infermer en cap.7) Completa la informació sobre els tipus de predicat.El predicat nominal està format per un verb …………… i un ……………Els verbs …………… són ……………, estar, …………… i parèixer.La funció d’………… la poden desenvolupar un ………… (En Bernat és llest),un substantiu (……………), un …………… (La bruixa era jo) o un ……………(……………).El predicat .................... expressa una acció o un procés i té com a nucli un verb......................... .8) Completa les oracions amb un predicat del tipus indicat.El meu germà i jo (predicat nominal) ___________________________________Na Joana (predicat verbal) __________________________________________Aquell canari (predicat verbal) ________________________________________La casa de la padrina (predicat nominal) ________________________________9) Quines classes de paraules poden fer de nucli del subjecte?10)Quines classes de paraules poden fer de nucli del predicat?11)Subratlla el subjecte d’aquestes oracions, digues de quin tipus és i encercla el nucli.Avui el meu pare treballarà fins tard.El diumenge anirem al cine.Les gallines blanques de la meva veïna posen uns ous molt grossos.En Pep, en Mateu i en Ferran jugaran la final.Treballaven tot el dia.12)Subratlla subjecte i predicat, escriu de quin tipus són, encercla els nuclis i analitzales paraules que els formen.Aquell llibre de contes té moltes il·lustracions.La senyora alemanya és riquíssima.

×