Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Traffy waste-2018 Slide 1 Traffy waste-2018 Slide 2 Traffy waste-2018 Slide 3 Traffy waste-2018 Slide 4 Traffy waste-2018 Slide 5 Traffy waste-2018 Slide 6 Traffy waste-2018 Slide 7 Traffy waste-2018 Slide 8 Traffy waste-2018 Slide 9 Traffy waste-2018 Slide 10 Traffy waste-2018 Slide 11 Traffy waste-2018 Slide 12 Traffy waste-2018 Slide 13 Traffy waste-2018 Slide 14 Traffy waste-2018 Slide 15 Traffy waste-2018 Slide 16 Traffy waste-2018 Slide 17 Traffy waste-2018 Slide 18 Traffy waste-2018 Slide 19 Traffy waste-2018 Slide 20 Traffy waste-2018 Slide 21 Traffy waste-2018 Slide 22 Traffy waste-2018 Slide 23 Traffy waste-2018 Slide 24 Traffy waste-2018 Slide 25 Traffy waste-2018 Slide 26 Traffy waste-2018 Slide 27
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Traffy waste-2018

Download to read offline

Traffy waste-2018

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Traffy waste-2018

 1. 1. Traffy Waste ระบบติดตามและบริ ารการเก็บขยะ Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center ดร. วสันต ภัทรอธิคม 086-901-6124 wasan@nectec.or.th
 2. 2. ระบบติดตามและวิเคราะ พฤติกรรมการเก็บขยะ เปนเครื่องมือใ ผูเกี่ยวของทั้ง มด 3 กลุม 1. เจา นาที่ปฏิบัติงาน ามารถตรวจติดตามตรวจ อบการเก็บขยะแบบ Real-time และยอน ลัง เจา นาที่ ามารถตร จ อบการทำงานของรถเก็บขยะและ ามารถใ ขอมูลการเก็บขยะกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได โดยใชขอมูลและผลการ ิเคราะ ของระบบ โดยระบบไดพัฒนามาถึงขั้นตอนการใชงานจริงโดยเจา นาที่ ามารถเขาดูตำแ นงรถเก็บขยะ, พฤติกรรมการทำงาน,เ นทางการเดินรถ และ ถิติการทำงานของรถเก็บขยะ ผานเ ็ปไซต http://waste.traffy.in.th 2. ประชาชน ามารถแจงปญ าขยะที่ลนถัง รือเกลื่อนกลาดตามริมทาง ประชาชน ามารถมี นร มในการแจงเก็บขยะที่มีผลกระทบตอชุมชน รือ รางปญ าดานตางๆ เชน ขยะเต็มจนลนออกมานอกถัง, มีกองขยะตามทางเทา รืออื่นๆ โดยประชาชน ามารถแจง Mobile Application ที่มีชื่อ า Fondue ซึ่งจะมีเจา นาที่เท บาลที่รับผิดชอบในดานตางๆ คอยรับปญญาและนำไปแกไข และเมื่อแกไขปญ าเ ร็จ ิ้นเจา นาที่ ามารถ งขอมูลการดำเนินการกลับไปยังประชาชน ซึ่งจะทำใ ประชาชนรู ึกมี นร มในการแกปญ าในชุมชน รือ เท บาลที่ตนอา ัยอยู 3. เจา นาที่ระดับบริ าร ามารถนำขอมูลตางๆมา รุปวิเคราะ และวางแผนการทำงานไดในอนาคต เจา นาที่บริ าร ามารถนำขอมูลตางๆที่อยูในระบบบริ ารจัดการขยะ (Traffy Waste) เพื่อนำไปใชในการ างแผนจัดการการเก็บขยะใ เ มาะ มตอ พื้นที่ของตน และ ามารถนำขอมูลที่มีออกเปนรายงาน ำ รับนำไปใชในดานตางๆได Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center Traffy Waste คืออะไร ?
 3. 3. ระบบจัดการการเก็บขยะ Traffy Waste รถเก็บขยะ • ระบุตำแ นงรถ GNSS • แจงเ นทางการเก็บขยะ ถังขยะอัจฉริยะ • ตร จ ัดปริมาณขยะแบบ Real time • แจงเตือนปริมาณขยะ Traffy Fondue • ประชาชนแจงขยะเกลื่อนกลาด • เจา นาที่รับปญ าและแกไข • ออกรายงานการทำงาน ำ รับ เจา นาที่ ระบบจัดการ การจัดเก็บขยะ • บริ ารจัดการเ นทางเก็บขยะ • แ ดงปริมาณขยะแบบ Real time • แ ดงขอมูลรถขยะแบบ Real time • แ ดงขอมูล ำ รับผูบริ าร
 4. 4. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center ลักการทำงาน 1.ทำการติดตั้ง GNSS ที่รถเก็บขยะ และถัง ขยะ 2.นำขอมูลที่ไดจาก GNSS ขึ้น ู Server 3.นำขอมูลที่ไดมา ิเคราะ เพื่อ าเ นทาง ำ รับรถเก็บขยะ และดูปริมาณขยะ 4. ใ ผูใช ามารถแจงปญ าขยะและดูขอมูล ของรถขยะได
 5. 5. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center 1.รายละเอียดรถเก็บขยะ ● ระบบติดตามตำแ นงค ามละเอียด ูง GNSS ● ระบบ ิเคราะ พฤติกรรมการขับ ● บันทึกตารางการเดินทาง ● ระบบนำทางผูขับ
 6. 6. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center 2.รายละเอียดระบบจัดการการจัดเก็บขยะ ● บริ ารจัดการเ นทางเก็บขยะ ● แ ดงขอมูล ถิติยอน ลัง ำ รับผูบริ าร ● แ ดงขอมูลเ นทางการเก็บขยะยอน ลัง ● ระบบ ิเคราะ เ นทางการจัดเก็บขยะอัจฉริยะ และเช็ค ถานะถังเก็บอัตโนมัติ
 7. 7. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center 2.รายละเอียดระบบจัดการการจัดเก็บขยะ
 8. 8. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center จุดมุง มาย/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ำ รับประชาชน ● ลดปญ าถังขยะเต็มและทิ้งขยะไ นอกถัง ● ลดปญ ากลิ่นเนาเ ียของขยะ ● ลดปญ าการจราจรที่เกิดจากรถเก็บขยะ ำ รับเทศบาล ● ามารถจัดรถเพื่อเก็บถังขยะไดถูกจุด ● ประ ยัดเ ลาในการเดินทางตร จ อบปริมาณขยะใน แตละถัง ● ประ ยัดระยะทางและน้ำมัน ในการเก็บแตละครั้ง ● รางภาพลัก ณที่ดีใ แกพื้นที่ และบานเมือง ะอาด มากขึ้น
 9. 9. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center วิธีการใชงานแอปพลิเคชัน 1.เขา ูเว็บไซต http://waste.traffy.in.th ระบบจะแ ดงขอมูลรถขยะแบบ Real-time าตอนนี้ทำอะไรอยูที่ไ น
 10. 10. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center 1.1 รายละเอียด วนตางๆ นารถขยะ รายละเอียด ถานะ ของระเก็บขยะ ถิติรถเก็บขยะ นารูที่ผานมา ขอมูลรถขยะทั้ง มดทั้ง มด พรอมบอก ถานะการทำงาน ขอมูลรถเก็บขยะ ทั้ง มดในรูปแบบ Maps
 11. 11. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center 2. เลือกเทศบาลที่ตองการจะดูขอมูล
 12. 12. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center 3. เ นทางและจุดการจัดเก็บ
 13. 13. แนะนำเ นทาง ดีขึ้น 27% 13
 14. 14. แนะนำเ นทาง ดีขึ้น 20% 14
 15. 15. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center 4. เมื่อกดปุมถังขยะที่แผนที่ ระบบจะแ ดงจุดเก็บขยะที่อยูในพื้นที่ทำงานทั้ง มด
 16. 16. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center 5. ดู ถานะการทำงานยอน ลังของรถแตละคัน
 17. 17. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center 6. จุดที่รถเก็บขยะจุดนั่นมีการเก็บขยะมาแลวกี่ครั้ง ถูกเก็บวันไ น เวลาใดบาง
 18. 18. รถคันไ นที่เก็บขยะแตีละจุด 18
 19. 19. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center ดู ถานะการทำงานยอน ลังของรถแตละคัน โดยกดเลือกจากเม นูในกรอบ ีแดง
 20. 20. ถิติการวิ่งของรถรายคัน เพื่อคำนวนเวลาการซอมบำรุง 20
 21. 21. 4. ทำงานกี่ชั่วโมงตอวัน 21
 22. 22. แยกประเภทรถขยะ รถยกถังคอนเทนเนอร รถขยะบีบอัด รถขยะติดเชื้อ รถขยะ าง เ ยี่ยว 22
 23. 23. ความสามารถของระบบ 32 ติดตามตําแหนงปจจุบัน วิเคราะหหาจุดเก็บขยะ บันทึกประวัติการเก็บขยะ
 24. 24. ความสามารถของระบบ (2/3) 33 สถิติการทํางาน/การเก็บแตละจุดพฤติกรรมการทํางานละเอียด แผนที่แสดงจุดเก็บขยะ
 25. 25. ความสามารถของระบบ - สถิติและประสิทธิภาพการจัดเก็บ(3/3) 34 สถิติการทํางาน/เก็บแตละจุดสถิติการทํางานรายคัน/รายวัน จํานวนครั้งที่เก็บจํานวนรอบการเก็บ ระยะทางวิ่ง ระยะเวลาจอดเก็บ
 26. 26. Future Features ● แจงเตือน เมื่อรถขยะจะเขามาเก็บ ผาน LINE ○ ขยะติดเชื้อ ● เรียกเก็บ ผาน LINE ○ ขยะลนถัง ○ ขยะเกลื่อนกลาด ● คาดคะเนปริมาณขยะแตละจุดเก็บ 35
 27. 27. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center Thank you

Traffy waste-2018

Views

Total views

2,954

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,609

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×