Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Traffy fondue 2018

5,078 views

Published on

Power of People Application

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Traffy fondue 2018

 1. 1. Traffy Fondue แอปพลิเคชั่นพลังประชาชน สำหรับแจงซอม รองเรียน และบริหารจัดการปญหา Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center ดร. วสันต ภัทรอธิคม 086-901-6124 wasan@nectec.or.th
 2. 2. เปน Mobile Application สำหรับ บริหารจัดการปญหา ขอรองเรียน และการแจงซอม สำหรับพื้นที่ 2 ประเภท 1. พื้นที่เปด เชน พื้นที่เมือง นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หมูบาน โรงงาน เพื่อแจงปญหาตางๆในพื้นที่ เชน ขยะ กลิ่น เสียง ถนนชำรุด 2. อาคาร เชน สำนักงาน คอนโด และอพารตเมนท เพื่อแจงซอมปญหาตางๆ เชน ประปา ไฟฟา แสงสวาง วัสดุอุปกรณชำรุด สถาปตยชำรุด Traffy Fondue ระบบ 3 สวนหลัก 1. สวนรับ แจงปญหา และ ขอเสนอแนะ จากผูใช 2. สวนบริหารจัดการปญหาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ระบบออกแบบมาใหงายตอการใชงาน 3. สวนสรุปสถิติและวิเคราะหการแกปญหา Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center Traffy Fondue คืออะไร ?
 3. 3. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center หลักการทำงาน 1.ประชาชนถายรูปปญหาและเลือก ประเภทปญหาสำหรับการแจง 2.หนวยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการตรวจสอบปญหาและแกไข - ปรับปรุงสถานะการดำเนินงาน - ประชาชนไดรับการแจงเมื่อมีการแกปญหาแลว 3.เมื่อแกปญหาเสร็จสิ้น - ถายรูปเพื่อยืนยัน - ประชาชนสามารถติดตามการทำงานได
 4. 4. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center การรายงานปญหา ● แจงปญหาที่พบไดทันที ทุกที่ ○ ระบุตำแหนง ของปญหา ○ พรอมรายละเอียด ● มีแจงเตือน เมื่อ ○ ประชาชนแจงปญหา ○ เจาหนาที่ไดรับเรื่อง ○ เจาหนาที่จัดการปญหานั้นแลว ● ประชาชน ผูบริหาร สามารถติดตามสถานะของการ แกไขปญหาไดตลอดเวลา
 5. 5. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center คลิปสาธิตการรายงานปญหา
 6. 6. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center คลิปสาธิตการแกไขปญหาสำหรับเจาหนาที่
 7. 7. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center การจัดการปญหาของเจาหนาที่ ● ไดรับแจงเตือนเมื่อมีผูใชรายงานปญหา ● สามารถจัดการสถานะของปญหา อัปโหลดรูปเมื่อ แกไขปญหาแลว และจะมีแจงเตือนบอกไปยังผูแจง ● นำทางไปยังจุดที่เกิดปญหา ● เลือกหมวดเฉพาะที่ตัวเองรับผิดชอบได ● สามารถจัดการสมาชิกของหนวยงานได ● สถิติการแจง
 8. 8. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center วิธีการใชงานแอปพลิเคชัน 1. เขาสูระบบ 2. เขาสูหนาหลักเพื่อดูปญหาทั้งหมด 3. ถายรูปแจงรายงานปญหาและระบุประเภทของปญหา 4. คนหารายการปญหา 5. หนวยงานรับเรื่องและดำเนินการแกไข (สำหรับเจาหนาที่) 6. การเพิ่มหนวยงาน (สำหรับเจาหนาที่)
 9. 9. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center สามารถเขาใชงานได 2 แบบ ● Facebook ● สมัครสมาชิก แอปพลิเคชันแจงและติดตามปญหาเมือง 1.เขาสูระบบ
 10. 10. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center ปญหาที่พบในปจจุบัน ● ประชาชนหลายมีชองทางในการติดตอกับเจาหนาที่เพื่อแกปญหาเมือง ● เจาหนาที่ไมมีศูนยกลางรวบรวมปญหาตางๆ ● ปญหาที่พบ ใชเวลานานในการปรับปรุงแกไข ● ไมมีหนวยงานรับผิดชอบสำหรับปญหาที่พบ
 11. 11. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center จุดมุงหมาย/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ สำหรับผูใช ● มีชองทางการแจงขอมูลปญหาเมือง ● ติดตามผลการแกไขปญหาได ● เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเมือง สำหรับหนวยงาน ● ทราบปญหาที่ประชาชนไดรับ ● เปนชองทางสื่อสารกับประชาชน ● มองเห็นภาพรวมของปญหา ● สรางภาพลักษณที่ดีตอหนวยงาน
 12. 12. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center แอปพลิเคชันแจงและติดตามปญหาเมือง วิธีการสมัครสมาชิก ทำการสมัครสมาชิกโดยระบุขอมูลดังนี้ ● ชื่อ นามสกุล ● Username ● E-mail ● Password
 13. 13. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center แอปพลิเคชั่นแจงและติดตามปญหาเมือง 2.เขาสูหนาหลักเพื่อดูปญหาทั้งหมด แสดงสถานะของปญหาที่ผูใชแจง (Facebook Feeds) ● รูปภาพ ● ประเภท ● วัน-เวลาที่แจง ● รายละเอียดของปญหา
 14. 14. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center แอปพลิเคชั่นแจงและติดตามปญหาเมือง รายละเอียดหนาหลัก ชื่อและรูปโปรไฟล User ประเภทปญหา รูปภาพปญหา รายละเอียดปญหา สถานะการรายงาน ถายรูปแจงรายงานปญหา
 15. 15. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center แอปพลิเคชั่นแจงและติดตามปญหาเมือง 3.ถายรูปแจงรายงานปญหาและระบุประเภทของปญหา แจง
 16. 16. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center แอปพลิเคชั่นแจงและติดตามปญหาเมือง รายละเอียดการแจงปญหา ระบุสถานที่ ระบุประเภทปญหา
 17. 17. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center แอปพลิเคชั่นแจงและติดตามปญหาเมือง รายละเอียดการแจงปญหา ระบุรายละเอียดปญหา 4.ระบุหนวยงานที่ตองการแจง เลือกปญหาที่ตองการแจง แจงปญหา
 18. 18. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center แอปพลิเคชั่นแจงและติดตามปญหาเมือง 4.คนหารายการปญหา หนาแสดงผลการคนหา
 19. 19. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center แอปพลิเคชั่นแจงและติดตามปญหาเมือง 5.หนวยงานรับเรื่องและดำเนินการแกไข (สำหรับเจาหนาที่) เลือกปรับสถานะ ● รอดำเนินการ ● กำลังดำเนินการ ● เสร็จสิ้น ● ไมเกี่ยวของ กดเพื่อใสรูปภาพยืนยันการแกปญหา
 20. 20. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center แอปพลิเคชั่นแจงและติดตามปญหาเมือง 6.การเพิ่มหนวยงาน (สำหรับเจาหนาที่) ขอมูลที่จำเปน ● ชื่อหนวยงาน ● ปญหาที่รับผิดชอบ ● สถานที่ ● ขนาดสถานที่รับผิดชอบ ● เบอรโทรศัพท ● เว็บไซด ● รายละเอียดเพิ่มเติม
 21. 21. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center แอปพลิเคชั่นแจงและติดตามปญหาเมือง การแกไขขอมูลสวนตัว ● แสดงขอมูล ชื่อ และ รูปโปรไฟล ● แกไขรูปโปรไฟล ● ออกจากระบบ
 22. 22. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center ดาวนโหลด/การใชงาน คนหาใน Google Play Store วา : Traffy Fondue Google Play Store : https://goo.gl/4qg5GD
 23. 23. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center Q & A
 24. 24. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center Thank you
 25. 25. แอปพลิเคชั่นสำหรับรับแจงปญหา ขอเสนอแนะจากผูแจง และ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการปญหาใหมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น เพียงแคผูแจงทำการถายรูปและระบุประเภทของปญหา ระบบจะทำการแจงปญหาไปยังเจาหนาที่และทีม งานที่รับผิดชอบทันที ในดานของเจาหนาที่ ระบบจะชวยคัดแยกประเภทของปญหาและแจงปญหาตอเจาหนาที่ผูที่มีหนาที่ดูแล และรับผิดชอบโดยตรง ระบบสามารถใหขอมูลความกาวหนาในการดำเนินการและติดตามสถานะของปญหาไดผานโทรศัพทมือ ถือ ระบบนี้ชวยใหผูแจงมีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมของชุมชน(คอนโดมิเนียม, นิคมอุตสาหกรรม, หมูบาน) ของตนเอง และยังเปดโอกาสใหผูแจงสามารถใหกำลังใจ ติชมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดอีกดวย ผูแจงและเจาหนาที่สามารถสื่อสารและ ชวยกันแกไขปญหาชุมชนรวมกัน ซึ่งทำใหเกิดความหวงแหน ดูแล รักษา ใหชุมชน(คอนโดมิเนียม, นิคมอุตสาหกรรม, หมูบาน) มีความนาอยูยิ่งขึ้น Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center Traffy Fondue คืออะไร ?
 26. 26. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center
 27. 27. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center
 28. 28. Intelligent Transportation Systems Laboratory National Electronics and Computer Technology Center

×