Tlumocnicke sluzby knihovny ii

244 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
244
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tlumocnicke sluzby knihovny ii

 1. 1. TLUMOČNICKÁ SLUŽBA A JEJÍ VYUŽITÍ KOMUNIKACE S NESLYŠÍCÍMI NAĎA HYNKOVÁ DINGOVÁ 17.9.2013, Hradec Králové
 2. 2. POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB V SOUČASNOSTI  Dne 21. května 1998 byl prezidentem Václavem Havlem podepsán zákon č. 155/1998 Sb. o znakové řeči, nabyl účinnosti 1. ledna 1999 zákon 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ze dne 23. září 2008
 3. 3. TERMINOLOGIE  Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které neslyší od narození, nebo ztratily sluch před rozvinutím mluvené řeči, nebo osoby s úplnou či praktickou hluchotou, které ztratily sluch po rozvinutí mluvené řeči, a osoby těžce nedoslýchavé, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotně porozumět mluvené řeči sluchem.
 4. 4. KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY  Komunikačními systémy neslyšících a se pro účely tohoto zákona rozumí český znakový jazyk a komunikační systémy vycházející z českého jazyka.  § 4 Český znakový jazyk  § 6 Komunikační systémy vycházející z českého jazyka jsou znakovaná čeština, prstová abeceda, vizualizace mluvené češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, daktylografika, Braillovo písmo s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda Tadoma.
 5. 5. ZÁKONNÉ PRÁVO KLIENTŮ  Neslyšící osoby mají právo na: a) používání komunikačních systémů neslyšících osob, b) vzdělávání s využitím komunikačních systémů neslyšících osob, b) výuku komunikačních systémů neslyšících osob, kterou upravuje jiný právní předpis. Neslyšící NE - video
 6. 6. TYPY TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB  Tlumočník českého znakového jazyka  Transliterátor znakované češtiny  Vizualizátor mluvené češtiny ( x písemný záznam mluvené řeči = simultánní přepis v reálném čase)  Tlumočení pro osoby s hluchoslepotou Videa ukázky typů tlumočení
 7. 7. KDO TLUMOČNICKOU SLUŢBU ZAJIŠŤUJE?  Poskytovatelé tlumočnických sluţeb (v ČR je cca 38 poskytovatelů = organizací různé velikosti, které mají registrovanou tlumočnickou sluţbu)  Mezi poskytovateli je např.  SNN v ČR (největší poskytovatel)  Česká komora tlumočníků znakového jazyka (poskytovatel zaměřený na oblast kultury a vzdělávání)
 8. 8. ČESKÁ KOMORA TLUMOČNÍKŮ ZNAKOVÉHO JAZYKA (KOMORA)  =profesní organizace tlumočníků znakového jazyka (www.cktzj.com) Hlavní cíle Komory jsou:  hájení zájmů tlumočníků znakového jazyka  zvyšování úrovně profesionálního tlumočení, která je běţná na úrovni zemí EU  vzdělávací činnost v oblasti tlumočení  tlumočení při úředních i soudních jednáních  tlumočení společenských a kulturních akcí Videovizitka Komory
 9. 9. NABÍDKA TLUMOČENÝCH KULTURNÍCH AKTIVIT  Tlumočená divadelní představení (Klub Lávka-Čtyři dohody; Škola malého stromu; Divadlo Na Jezerce- Manţelské vraţdění; Říše loutek- O pejskovi a kočičce; O nezbedných kůzlátkách; Kašpárek v pekle)  Tlumočené koncerty (Podepsáno srdcem v ČT, tlumočené koncerty skupiny Traband, Neslýchané festivaly)  Tlumočené výstavy, vernisáţe a prohlídky muzeí (Národní galerie, Národní muzeum, Muzejní noc)
 10. 10. KOMORA - KONTAKT Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s. Ocelářská 35/1354 190 00 Praha 9 Tel.: (+420) 284 080 296 Fax: (+420) 284 080 298 SMS: (+420) 603 349 104 E-mail: info@cktzj.com www: http://www.cktzj.com/
 11. 11. ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ „AGENTURA“  CZTN (Centrum) = Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící  Dne 23. září 2003 bylo Centrum spuštěno. Tlumočnické služby pouze zprostředkovávalo.  Od 1. března 2004 začalo služby tlumočníků také proplácet.  Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), část prostředků poskytují sponzoři.  Poskytuje služby klientům z celé ČR.
 12. 12. TYPY NE/PROPLÁCENÝCH SLUŢEB  Co Centrum ne/proplácí?  PROPLÁCÍ: individuální tlumočení v nutných situacích (lékař, právník, jednání s úřady a institucemi, rekvalifikační kurzy, konzultace v zaměstnání, hledání zaměstnání, apod.…)  NEPROPLÁCÍ: tlumočení kulturní akce, soud, školní vyučování, jednání na policii (pokud je klient předvolán).  NEPROPLÁCÍ ASISTENCI!!!
 13. 13. CZTN - KONTAKTY Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky email: tlumoceni@gong.cz internet: www.gong.cz/tlumoceni tel./fax.: 251 613 623 SMS: 776 701 502 Webové stránky centra
 14. 14. ETICKÝ KODEX TLUMOČNÍKA ZNAKOVÉHO JAZYKA Profesionální tlumočník je osoba, která za úplatu převádí jednoznačně smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky a kulturami. Sám nic nevysvětluje, nepřidává ani neubírá. Tlumočí věrně způsob vyjádření, nemění význam ani obsah sdělení. Tlumočník se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace. Tlumočník následuje způsob komunikace preferovaný neslyšícím klientem. Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem, kvalifikaci a přípravě. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti a schopnosti, tlumočení odmítne.
 15. 15. ETICKÝ KODEX TLUMOČNÍKA ZNAKOVÉHO JAZYKA Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí. Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení neveřejných jednání. Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj špatných pracovních podmínek, nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.
 16. 16. ETICKÝ KODEX TLUMOČNÍKA ZNAKOVÉHO JAZYKA Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, učí se znát kulturu Neslyšících, doplňuje své vědomosti týkající se problematiky sluchově postižených a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň. Tlumočník ctí svou profesi, usiluje o spolupráci s ostatními tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů. Členové České komory tlumočníků znakového jazyka se vzájemně respektují. Tlumočník zná etický kodex a dodržuje ho
 17. 17. DESATERO PRO KOMUNIKACI PŘES TLUMOČNÍKA  Neslyšící člověk při komunikaci s úřady má právo na tlumočníka, pokud o to poţádá.  Neslyšící člověk má právo vybrat si tlumočníka, kterému dobře rozumí a kterému důvěřuje.  Tlumočení můţe probíhat formou znakového jazyka, znakované, mluvené či psané češtiny dle komunikační preference neslyšícího člověka.  Rozhovor vedeme přímo s neslyšícím člověkem a udrţujeme zrakový kontakt s ním, nikoliv s tlumočníkem.  Nemluvíme s tlumočníkem s tím, ţe ten to později neslyšícímu klientovi vysvětlí.  Neslyšící účastník hovoru má právo na informace v plné kvalitě a v čase, kdy mu jsou určeny a ptát se průběţně na to, co ho zajímá.
 18. 18. DESATERO PRO KOMUNIKACI PŘES TLUMOČNÍKA  Tlumočník musí být vţdy vedle slyšící osoby, jejíţ řeč tlumočí.  Během hovoru neodbíháme.  Mluvíme svým obvyklým tempem. Tlumočník nás sám upozorní, bude-li třeba řeč zpomalit.  Máme na paměti, ţe při tlumočení vţdy dochází k časovému skluzu.  Na konci hovoru se neslyšícího člověka zeptáme, zda ještě něco potřebuje upřesnit.  I kdyţ se s neslyšícím klientem dorozumíváme přes tlumočníka, dejme mu s sebou také písemné sdělení o důleţitých doporučeních.
 19. 19. Videa Etický kodex Děkuji za pozornost! nada.dingova@cktzj.com

×