Vypracovala: Lada Vacková, UČO: 389088                          Předmět: KPI11 Kurz práce s infor...
Důležité je také zmínit se o jisté podobnosti s gestikulací. Mnoho lidí si myslí, že se neslyšícídorozumívají právě gesty....
Lormova abeceda „… se řadí k taktilním komunikačním prostředkům,…“ (Horáková, 2012,s. 134), který využívají osoby s hlucho...
Argumentace výběru tématuTéma komunikační systémy jsem si vybrala, protože mě toto téma zajímá a také mohu čerpatz vlastní...
-  zveřejněno na stránkách pro neslyšícíVOJTECHOVSKÝ, Roman. Posunkový jazyk je sústava gest? Nie! Infonep: Časopis niele...
Mentální mapa        6
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol KPI - Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob

311 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI - Komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob

 1. 1. Vypracovala: Lada Vacková, UČO: 389088 Předmět: KPI11 Kurz práce s informacemiKomunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osobDne 20. 10. 2008 vstoupil v platnost zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémechneslyšících a hluchoslepých osob, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a ozměně dalších zákonů, v plném znění jako zákon č. 423/2008 Sb.Tímto zákonem je upraveno užívání komunikačních prostředků osob se sluchovýmpostižením a osob s hluchoslepotou. Mimo jiné je zde uvedeno, že si neslyšící a hluchoslepéosoby mohou svobodně zvolit komunikační prostředek, který je uveden v tomto zákoně. Tímje myšleno český znakový jazyk a další komunikační prostředky vycházející z českéhojazyka.Dalším důležitým bodem vedoucímu k novelizaci byl zavádějící pojem „znaková řeč“. Řeč jechápána jako samotný komunikační akt pomocí mluveného jazyka, z toho plyne, že znakovářeč je komunikační akt ve znakovém jazyce.Český znakový jazykHoráková (2012, s. 55) definuje český znakový jazyk jako „přirozený jazyk a plnohodnotnýkomunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvaru rukou,jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu.“Z toho usuzujeme, že český znakový jazyk je samostatným živým jazykem s vlastní slovní(znakovou) zásobou a gramatikou. Stejně tak jako má český jazyk nejmenší jazykovoujednotku – slabiku, ze které skládáme slova, má i český znakový jazyk nejmenší významovoujednotku, tou je znak. (Horáková, 2012)Znak je tvořen dvěma složkami – manuální a nemanuální. Manuálními nosiči jsou místoartikulace, tvar a pohyb ruky. Dále sem můžeme zařadit kontakt s tělem nebo orientaci dlaně aprstů. Základními nemanuálními prostředky jsou mimika a gestikulace. Právě nemanuálníprostředky mění význam promluvy, např. slova „spokojený“ a „nespokojený“ se shodujív manuálním provedení, ale odlišuje je především mimika. (Horáková, 2012)Znakový jazyk je tzv. simultánní, to znamená, že můžeme provádět jednotlivé znaky současněv prostoru. Je tedy trojrozměrný na rozdíl od mluvených jazyků, které skládají slova za sebou.(Horáková, 2012)Existují také určité odchylky: regionální, genderové, generační. Specifické znaky se objevují iv dětském znakovém jazyce. 1
 2. 2. Důležité je také zmínit se o jisté podobnosti s gestikulací. Mnoho lidí si myslí, že se neslyšícídorozumívají právě gesty. V určitých znacích můžeme najít podobnosti, např. telefonovat,vařit, ale u jiných na první pohled nerozeznáme, o jaký pojem se jedná, např. zelená, matka.Vojtechovský (2008) definuje gesto jako spontánní pohyb nebo pohyby rukou a tělaužívaných více či méně uvědoměle. Dále charakterizoval tyto rozdíly mezi znakovýmjazykem a gesty: - znakový jazyk je verbální ale nevokální, gesta řadíme do neverbální komunikace, - uživatel znakového jazyka je omezen znakovacím prostorem (ohraničeným šíří loktů, pasem a temenem hlavy), při použití gesta je prostor neomezený, - znaky mají určitou strukturu a můžeme je dělit na ještě menší komponenty, gesto nemá vnitřní strukturu a nelze ho dále dělit.Komunikační systémy vycházející z českého jazykaZnakovaná češtinaZnakovaná čeština je uměle vytvořený jazyk, který využívá znaky znakového jazyka agramatiku jazyka českého. Původně byl vymyšlen pro usnadnění komunikace s neslyšícímičleny společnosti. V současné době je především využíván osobami se zbytky sluchu kusnadnění odezírání.K porozumění a využívání znakovaného jazyka je nutné gramaticky znát mluvený jazyk.Jednotlivé znaky jsou totiž skládány postupně za sebou stejně jako slova.Prstová abeceda (daktyl)V již zmiňovaném zákoně č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících ahluchoslepých osob je prstová abeceda definována takto: „Prstová abeceda využíváformalizovaných a ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky nebo prstů a dlaní obourukou k zobrazování jednotlivých písmen české abecedy. Prstová abeceda je využívánazejména k odhláskování cizích slov, odborných termínů, případně dalších pojmů.“Existuje několik druhů daktylu. Mezi lidmi je nejznámější dvouruční abeceda, protože senejvíce podobá písmenům abecedy. Jednoruční abeceda je praktičtější a v zahraničí je vícevyužívána. Dále mohou využívat prstovou abecedu u osoby s hluchoslepotou, a to v taktilníformě (odhmatávání pozice rukou).Vizualizace mluvené češtiny je využívána zejména osobami preferující odezírání. Jedná se ozřetelné artikulování slov.Písemný záznam mluvené řeči je přepis do písemné podoby. 2
 3. 3. Lormova abeceda „… se řadí k taktilním komunikačním prostředkům,…“ (Horáková, 2012,s. 134), který využívají osoby s hluchoslepotou. Jednotlivé body a pohyby na prstech a dlanipostiženého znázorňují písmena českého jazyka.Daktylografika se užívá u osob s hluchoslepotou, které přišly o zrak v pozdějším věku. Jednáse o vpisování velkých tiskacích písmen do dlaně.V případě jednoruční varianty Braillova písma s využitím taktilní formy je šestibodvpisován do dvou prstů (ukazováku a prostředníku). Při dvouruční variantě „se osobasdělující informace dotýká rukou recipienta tak, jako by psala na psacím stroji pro bodovépísmo.“ (Horáková, 2012, s. 138)Způsobu, kdy postižený člověk odhmatává vibrace hlasivek mluvící osoby, se říká taktilníodezírání.Vibrační metodu Tadoma užívají osoby s hluchoslepotou. Odhmatávají vibrace na rtech,tvářích a krku.Zdroje:HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012,160 s. ISBN 978-80-262-0084-0Novela zákona o znakové řeči. Ruce.cz: Informační portál o světě Neslyšících [online]. c 2012[cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/499-novela-zakona-o-znakove-reciVOJTECHOVSKÝ, Roman. Posunkový jazyk je sústava gest? Nie! Infonep: Časopis nielenpre nepočujúcich [online]. Trenčín [Asociáca nepočujúcich Slovenska, ANEPS] 2008, roč. 2,č. 7-8, s. 37-39 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/879-posunkovy-jazyk-je-sustava-gest-nie 3
 4. 4. Argumentace výběru tématuTéma komunikační systémy jsem si vybrala, protože mě toto téma zajímá a také mohu čerpatz vlastních vědomostí a zkušeností ze studia Speciální pedagogiky. Má specializace jeLogopedie a Surdopedie, tyto bory se věnují osobám s vadami řeči a sluchu. Dalším důvodembyla skutečnost, že se sama učím znakový jazyk.V této práci jsem se snažila zpracovat komunikační systémy podle novelizovaného zákona č.384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Odtud taképochází samotný název práce.AnotaceText je založen na novelizaci zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšícícha hluchoslepých osob a pojednává o komunikačních systémech, které si takto postižené osobymohou zvolit jako jejich dorozumívací prostředek s intaktní společností. Na začátku jsoushrnuty důvody vedoucí k novelizaci původního zákona o znakové řeči.Dále se v textu nachází krátká charakteristika každého systému uvedeného v tomto zákoně. Jezde stručně popsán způsob jejich užívání a informace pro koho je vhodný.Klíčová slova: sluchové postižení, neslyšící, hluchoslepý, komunikační systém, znaková řeč,znakový jazyk, prstová abeceda, znak, gestoZdroje a jejich hodnoceníHORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012,160 s. ISBN 978-80-262-0084-0 - odbornost autorky - lektorování knihy doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. - názorné příklady, obrázky - podložené informace - publikace je psána srozumitelně i pro laickou veřejnostNovela zákona o znakové řeči. Ruce.cz: Informační portál o světě Neslyšících [online]. c 2012[cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/499-novela-zakona-o-znakove-reci - vydáno státem (podpis prezidenta) - zákon byl projednáván s osobami podílejícími se na péči o osoby se sluchovým postižením a osoby s hluchoslepotou - vymezení komunikačních systémů zákonem - jedná se o aktuální informace a posun od starého zákona z roku 1998 4
 5. 5. - zveřejněno na stránkách pro neslyšícíVOJTECHOVSKÝ, Roman. Posunkový jazyk je sústava gest? Nie! Infonep: Časopis nielenpre nepočujúcich [online]. Trenčín [Asociáca nepočujúcich Slovenska, ANEPS] 2008, roč. 2,č. 7-8, s. 37-39 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/879-posunkovy-jazyk-je-sustava-gest-nie - vydáno slovenským časopisem pro neslyšící - uvedené zdroje, ze kterých autor čerpal - tvrzení jsou podložená příklady - vlastní zkušenosti neslyšícího autora - zveřejněno na stránkách pro neslyšící 5
 6. 6. Mentální mapa 6

×