Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaizen Management System

62 views

Published on

Procesy

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaizen Management System

 1. 1. © RNDr. Marta Krajčíová 1 www.krajciova.sk Kaizen Management System
 2. 2. © RNDr. Marta Krajčíová 2 www.krajciova.sk Kaizen Management System  Kaizen filozofia  KMS: Kaizen Management System – TCM: Total Change Management – TPM: Total Productive Maintenance – TFM: Total Flow Management – TSM: Total Service Management – TQM: Total Quality Management
 3. 3. © RNDr. Marta Krajčíová 3 www.krajciova.sk Kaizen filozofia • Stanoviť ciele a organizovať tímovú kaizen prácu. Zakladať kaizen tímy • Zmena pracovného prostredia vedie k zmene návykov a hodnôt. Ísť na gemba • Ľudia, stroje, materiál, metódy. Kontrolovať Gembutsu • 3M: Muda-plytvanie, Mura-variabilita, Muri-vyváženie. Hľadať • Vytvorte ťah. Robiť kaizen
 4. 4. © RNDr. Marta Krajčíová 4 www.krajciova.sk Kaizen Management System KMSTCM TPM TFM TSM TQM
 5. 5. © RNDr. Marta Krajčíová 5 www.krajciova.sk Total Change Management  Cieľ – Zmeniť myslenie, pracovisko a následne kultúru firmy. Kaizen stratégia Efektívny systém Návrh modelu KMS Gemba kaizen workshopy- GKW Projekty toku hodnôt-VSM Aktivity autonómnych tímov Riadenie zmeny Riadiaci výbor Vzdelávanie- manažéri Vzdelávanie- zamestnanci Vzdelávanie- supervízori Dozor a kontrola Audit KMS Rozvoj stratégie-BSC Správa A3 Riadenie znalostí
 6. 6. © RNDr. Marta Krajčíová 6 www.krajciova.sk Kaizen Management System  TPM: Total Productive Maintenance – Cieľ, piliere – 16 druhov strát na strojoch – Efektivita strojov a zariadení – SMED
 7. 7. © RNDr. Marta Krajčíová 7 www.krajciova.sk Total Productive Maintenance  Cieľ – Maximalizovať efektivitu všetkých strojov a technických zariadení za aktívnej účasti zamestnancov (obsluha, údržba, zoraďovači, majstri). TPM Kobetsu kaizen Autonómna údržba strojov Plánovanie údržby strojov Školenia a tréning Plánovanie nových strojov Kvalita údržby strojov Bezpečnosť a životné prostredie Kaizen v kancelárii
 8. 8. © RNDr. Marta Krajčíová 8 www.krajciova.sk 16 druhov strát na strojoch • Výpadky zariadení • Prestavenie a zoradenie • Výmena náradia • Straty pri spúšťaní • Krátke odstávky-beh naprázdno • Straty rýchlosti • Zmätky-práca prezčas • Vypnutie Hlavné straty • Chyby manažmentu • Pohyb • Linková organizácia • Logistika • Meranie-nastavenie Straty ľudskej práce • Straty energie • Úbytok množstva • Formy, zariadenie, náradie Straty výroby
 9. 9. © RNDr. Marta Krajčíová 9 www.krajciova.sk Efektivita strojov a zariadení  CEZ – Celková efektivita zariadenia  OEE – Overal Equipment Efficiency  OEE z pohľadu zamestnanca – Sleduje sa vo vzťahu k pracovnej dobe, hodnota by sa mala najviac blížiť k 100%.  OEE z pohľadu manažéra – Sleduje sa vzťah k času, ktorý je stroj vo firme-návratnosť investície, mala by sa blížiť 85%.  MTTR – Stredná doba času opravy  MTTF – Stredná doba času poruchy  MTBF – Stredná doba medzi poruchami  MDT – Stredná doba prestojov
 10. 10. © RNDr. Marta Krajčíová 10 www.krajciova.sk SMED  SMED – Single Minute Exchange of Dies – Jednoduchá minúta výmeny nástrojov – Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení Analýza súčasného stavu Rozdelenie časov na externé (stroj musí zastaviť) a interné (prípravné a dokončovacie) Radikálne zníženie interných časov- technické a organizačné opatrenia, prevedenie časti interných časov do externých Redukcia- skrátenie externých časov Štandardizácia a tréning postupov
 11. 11. © RNDr. Marta Krajčíová 11 www.krajciova.sk SMED  Optimalizácia prestavovacích časov – Workshop na tento typ strát je spravidla prvý, ktorý firmy zavádzajúce kaizen, robia. – Pri optimalizácii prestavovacích časov sa využívajú tieto techniky: • TPM-maximálna efektivita strojov a ich disponibilita. • JIT-práve včas. • TFM-vysoká flexibilita, minimálne výrobné dávky. – Aby firmy vedeli reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov maximálne flexibilne, je treba docieliť čo najkratších prestavovacích časov.
 12. 12. © RNDr. Marta Krajčíová 12 www.krajciova.sk Kaizen Management System  TFM: Total Flow Management – Just in time – Cieľ – Model – Postup – Výrobný tok – Interná logistika – Externá logistika – Prínosy
 13. 13. © RNDr. Marta Krajčíová 13 www.krajciova.sk Just-in-time  Je metóda riadenia pomocou ťahu-pull systém, alebo pull flow.  Pull-ťahať – Znamená, že požiadavky na výrobu sa tiahnu smerom od konca výrobného toku, teda od výstupného skladu a počtu hotových výrobkov na ňom.  Flow-tok – Je tok materiálu, výrobkov a informácií firmou, procesom.  Pull výroba =regulovaná výroba – Znamená, že predchádzajúci proces vyrába iba toľko výrobkov, koľko spotrebuje nasledujúci proces. – Tým sa dosiahne regulované množstvo zásob a rozpracovanej výroby.
 14. 14. © RNDr. Marta Krajčíová 14 www.krajciova.sk Just-in-time  Aby bolo dosiahnuté JIT, je treba zabezpečiť – TPM: spoľahlivosť strojov, autonómna údržba, SMED, OEE. – Trvalé zlepšovanie: eliminácia muda-plytvania. – TSM: efektívne procesy, administratíva, služby, riadenie. – TQM: kvalitu procesov.
 15. 15. © RNDr. Marta Krajčíová 15 www.krajciova.sk Total Flow Management  Cieľ – Absolútne riadenie toku. – Je to najvyšší cieľ, ku ktorému smerujú všetky aktivity kaizen. – Vytvorenie a udržanie toku materiálu, informácií, energie. Akýkoľvek kľudový stav je chápaný ako plytvanie. – Najdokonalejším výsledkom TFM s maximálnou efektivitou je systém One Piece Flow-jednokusový tok, ktorý znamená minimalizáciu plytvania. – TFM je metodika, ktorá napĺňa filozofiu JIT.
 16. 16. © RNDr. Marta Krajčíová 16 www.krajciova.sk TFM-model Základná stabilita Pracovná sila Materiál Stroj Metóda Výrobný tok Nízkonákladová automatizácia SMED Štandardizovaná práca Hranice linky Usporiadanie a návrh liniek Interný logistický tok Pull plánovanie Leveling Synchronizácia Mizusumushi Supermarkety Externý logistický tok Totálne pull plánovanie Expedícia a dodávky Príjem a zásobovanie Milk run Návrh skladu
 17. 17. © RNDr. Marta Krajčíová 17 www.krajciova.sk TFM-postup  Modelovanie súčasného stavu procesu-Curent State Map – Mapovanie toku hodnôt. – Výpočet času pridávania hodnoty-čas spracovania. – Výpočet priebežnej doby-čas priebehu. – Určenie kritických miest v procese. – Určenie aktivít na zlepšenie procesu.  Návrh budúceho stavu procesu-Future State Map – Vytvorenie plánu akcií k realizácii budúceho stavu procesu.
 18. 18. © RNDr. Marta Krajčíová 18 www.krajciova.sk TFM-postup  Zabezpečenie základnej stability procesu – Zamestnanci: dobré pracovné návyky, schopnosti, presnosť. – Materiál: minimum vad, dostatočné zásoby. – Stroje: minimalizácia porúch, závad a odstávok. – Metódy: štandardizované procesy, údržba a riadenie.  Zlepšovanie procesov-eliminácia výrobnej muda, vyháňanie muda za hranice linky, skladu na dodávateľa: – Výrobný tok – Interná logistika – Externá logistika
 19. 19. © RNDr. Marta Krajčíová 19 www.krajciova.sk Výrobný tok  Ciele – Tok jedného kusu. – Zamedzenie muda vyplývajúce z pohybu pracovníkov obsluhy- štandardizovaná práca. – Objemové prispôsobenie potrebám užívateľa-flexibilita pre dosiahnutie efektívnej výroby v malých dávkach. – Zjednodušenie pred automatizáciou.
 20. 20. © RNDr. Marta Krajčíová 20 www.krajciova.sk Interná logistika  Ciele – Vytvorenie logistického toku. – Vytvorenie toku informácií od objednávky zákazníka. – Prepojenie výroby s logistikou za účelom zavedenia systému toku na základe ťahu.
 21. 21. © RNDr. Marta Krajčíová 21 www.krajciova.sk Externá logistika  Ciele – Redukcia skladových zásob. – OTD-On Time Delivery-dodávka včas > 98%. – Eliminácia nadbytočného pohybu pracovníkov-štandardizovaná práca. – Redukcia celkových logistických nákladov.
 22. 22. © RNDr. Marta Krajčíová 22 www.krajciova.sk TFM-prínosy  Proces prechodu od tlakového systému výroby k výrobe ťahom je zložitý a vyžaduje dobré plánovanie celej zmeny (2-3 roky) a osobnú angažovanosť manažmentu a zamestnancov.  Výsledky – Výrazne skrátenie priebežnej doby výroby-Lead Time-LT-až o 80%. – Zníženie množstva zásob v procese-Work-in-Process-WIP-až o 80%. – Zvýšenie produktivity-až o stovky %. – Výrazne zníženie nekvality výrobkov-až o 50%.
 23. 23. © RNDr. Marta Krajčíová 23 www.krajciova.sk Kaizen Management System  TSM: Total Service Management – Cieľ – Model – Postup – Plytvanie v službách – Mapovanie procesov
 24. 24. © RNDr. Marta Krajčíová 24 www.krajciova.sk Total Service Management  Cieľ – Zefektívniť výkonnosť a zlepšiť kvalitu činností v sektore služieb a administratívy.  Proces sa skladá z dvoch častí – Pridávanie hodnoty. – Straty-plytvanie, muda. Všetko, čo neslúži k zvyšovaniu hodnoty výrobku, je stratou. Henry Ford.
 25. 25. © RNDr. Marta Krajčíová 25 www.krajciova.sk TSM-model Organizovanie • Zamedzenie plytvania, kampaň 5S, audit 5S • Usporiadané pracovisko, poriadok a čistota, uvedomenie si muda Spolupráca • Štandardizácia • Odstránenie chýb, odstránenie prestojov Zdokonaľovanie postupov • Mapovanie toku hodnôt, riešenie problémov • Úspora prevádzkových nákladov, skrátenie doby realizácie Optimalizácia • Riadenie, politika, Kaizen Balanced Scorecard • Výborné ekonomické výsledky Flexibilná práca v tímoch • Rozbor úloh, uplatňovanie mobility, vyjasňovanie názorov, realizácia riešení • Tímová práca, mobilita, priestorová produktivita Najlepší v triede • Delegovanie, výmena skúseností • Kvalita, produktivita, rýchlosť
 26. 26. © RNDr. Marta Krajčíová 26 www.krajciova.sk TSM-postup  Organizovanie – Plytvanie v službách. – Metóda 5S. – Audit 5S.  Zlepšovanie činností zlepšovaním spolupráce – Štandardizácia: vedenie porád, komunikácie, maily, telefonovanie, používanie kopírky, označovanie spisov, zastupiteľnosť.  Realizácia úspor prostredníctvom – Mapovania procesov.  Profit pomocou celkovej optimalizácie – Kaizen Balanced Scorecard.  Zmocnenie ľudí k flexibilnej práci – Sebadisciplína a zodpovednosť za seba, tímová práca.  Hľadanie inšpirácie – Nikdy nebude vynájdený systém, ktorý by úplne odstránil nutnosť pracovať.
 27. 27. © RNDr. Marta Krajčíová 27 www.krajciova.sk Plytvanie v službách Plytvanie v rámci pracovného času • Čakanie • Hľadanie • Prerušenie • Nadbytočné informácie • Transport Plytvanie v súvislosti so zamestnancami • Kreativita • Know how • Zdravie Plytvanie v pracovnom systéme • Environment • Nezrozumiteľnosť informácií • Nejasné ciele • Technológie Plytvanie v rámci obchodných postupov • Zásoby • Rozhrania, odovzdávanie • Pracovné postupy • Chyby
 28. 28. © RNDr. Marta Krajčíová 28 www.krajciova.sk Mapovanie procesov Definícia Výber procesu Definícia procesu Dáta procesu Meranie Stanovenie cieľov Mapovanie procesu Zistenie času priebehu a času spracovania Analýza Definovanie problémov Zistenie potenciálu zlepšenia Zlepšovanie Zhromaždenie nápadov na zlepšenie Návrh nového procesu Plán opatrení Kontrola Kontrola riešení
 29. 29. © RNDr. Marta Krajčíová 29 www.krajciova.sk Kaizen Management System  TQM: Total Quality Management – Cieľ – Model – Nástroje
 30. 30. © RNDr. Marta Krajčíová 30 www.krajciova.sk Total Quality Management  Cieľ – Začlenenie kvality do procesu. – Cieľom nie je iba to, aby zákazník dostal kvalitný produkt, alebo službu, ale tiež to, aby proces vzniku produktu prebiehal podľa jasne daných štandardov a pravidiel s minimálnymi nákladmi. – U zamestnancov musí byť vytvorené povedomie o kvalite.
 31. 31. © RNDr. Marta Krajčíová 31 www.krajciova.sk TQM-model Situácia Firma Zameranie Akcie Nástroje Náklady Defekty opúšťajú firmu Defekty Mnoho defektov Mnoho reklamácií Opravy, výmeny Veľmi vysoké Náklady na externé defekty Defekty neopúšťajú firmu Kvalitné produkty Eliminácia reklamácií Kontrola Silná rozhodovacia kontrola Štandardy a SDCA Redukované Náklady na externé defekty Redukcia defektov Kvalitné produkty Nevyrábať defekty Zlepšenie Silné informatívne zlepšenie PDCA+riešenie problémov, 6 Sigma Redukcia nákladov na interné chyby Defekty neopúšťajú pracovisko Kvalitné produkty Neodovzdávať defekty nasledujúcemu procesu Silná autonómna kontrola Auto Quality Matrix I. Investície do kontroly Nulové defekty Kvalitné produkty Prevencia chýb Silná automatizácia- jidoka Auto Quality Matrix II., Design pre 6 Sigma Investície do prevencie, Náklady na kvalitu redukované
 32. 32. © RNDr. Marta Krajčíová 32 www.krajciova.sk TQM-nástroje  Nástroje – Základné: zabezpečujú základnú stabilitu procesu: 5S, vizuálny manažment, štandardy kontroly, Poka-Yoke-zábrana chybám. – Pokročilé: analytické, riešenie problémov, identifikácia príčin. – Vysoko sofistikované: Six Sigma. Kvalitu je potrebné vyrobiť, nie vykontrolovať.
 33. 33. © RNDr. Marta Krajčíová 33 www.krajciova.sk Knihy  Jeffrey K. Liker – Tak to dělá Toyota  Masaaki Imai – Kaizen – Gemba Kaizen  Košturiak, Boledovič, Krišťak, Marek – Kaizen  Miroslav Bauer a kolektív – Kaizen, cesta k štíhlej a flexibilnej firme
 34. 34. © RNDr. Marta Krajčíová 34 www.krajciova.sk RNDr. Marta Krajčíová RNDr. Marta Krajčíová konzultantka Business Process Management e-mail: mail@krajciova.sk mobil: +421 911 556 331 web: www.krajciova.sk blog: martakrajciova.blogspot.com blog: martaknihy.blogspot.com blog: martaznalosti.blogspot.com blog: martaseminare.blogspot.com blog: martasloboda.blogspot.com Ďakujem za pozornosť

×