Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bestuursverg. 91008

309 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bestuursverg. 91008

  1. 1. Pagina 1 van 2Persoonlijke indruk van de bestuursvergadering op 9 december 2008 als toehoorder namens deWWE en de LedenRaad.Aanwezig: Otto Bielars, Stefanie van Vliet, Anneke Dirckz, Els van ’t Hof, Louise van der Valk, HendrikGeerkens, Maarten Creemers en ondergetekende. Nynke de Monchy heeft genotuleerd.En later van de LedenRaad: Christine van Houten, Francis de Kreek, Gerry Wijkhuizen, HarryBoonstra, Joan van Haaften, Rob Stringer en Lex Vogelaar.Nadat ik eerst hartelijk werd begroet door Stefanie, werd ik officieel door Otto welkom geheten.Met de agenda werd er rekening mee gehouden, dat Joop Berger een communicatieplan zou komendemonstreren en omdat daarna de LedenRaad zou vergaderen is er afgesproken die leden aan het eindevan de bestuursvergadering ook bij die demonstratie te betrekken.Over de notulen van 23 oktober had ik alleen een paar vragen ‘als leek’. En over de notulen van de ALVzouden de aan- en opmerkingen in de loop van de vergadering nog aan bod komen. Wel was het de vraagof ‘vragen aan de MAR’ wel zo nuttig is. Verder heb ik wat correcties aangegeven over de weergave van mijnlezing.Vervolgens de brief over Mucuna Pruriens van Monique de Vijver. De vraag was of daar wel zoveelaandacht aan besteed moet worden, omdat de werking van MP niet wetenschappelijk bewezen zou zijn.Maar omdat er zoveel leden van de PV in geïnteresseerd zijn heb ook ik erop aangedrongen vanuit hetstreven naar patiëntenparticipatie dat wel te doen.Er was wel bezwaar tegen de hoge kosten van die dag en, in hoeverre Monique wellicht gesupport is doorde leverancier; Stefanie zou dat nagaan.De Projectkalender of de Activiteitenkalender is bedoeld om alle belangstellenden te informeren over allemogelijke activiteiten om a.d.h. daarvan overlappingen te voorkomen, maar gezien de tijd zou daar in devolgende vergadering 20 januari verder opin worden gegaan. Er moet nog wel worden nagegaan hoeveelprojectgroepen er nu feitelijk zijn en Louise zal zien hoe die kalender telkens actueel in de PaPaVerafgedrukt kan worden.Voor de beleidsgroep Wetenschap en Zorg zal het beleidsdocument het volgend jaar moeten wordenaangepast.Het afscheid van Ruud Aalbersberg; wie volgt hem op? Stefanie dacht aan Ineke Zaal, die wel zo’n baanschijnt te ambiëren. Ik vroeg mij nog af, of er geen nauwere samenwerking met de WWE mogelijk was. Inieder geval heeft de PaZ een zeer actieve voorzitter nodig. Er werd voorgesteld om de opvolging eerstmaar bij de PaZ zelf neer te leggen. De PaZ zou meer bij de vereniging betrokken moeten worden en erzouden wederzijds mensen van de WWE en de PaZ bij elkaars vergaderingen aanwezig moeten kunnenzijn. Ofschoon de WWE meer intern gericht is en de PaZ meer extern.De subsidieaanvragen V1-08 en V2-08 blijven nog even openstaan vanwege de hoge kosten en, er bleeknog een V14 -08 te zijn!
  2. 2. Tenslotte werd stilgestaan bij het afscheid van Rob Stringer, die later in de vergadering van deLedenRaad in een emotioneel dankwoord de Zilveren Meeuw kreeg opgespeld door Otto.Op de ALV werd met tevredenheid teruggekeken; ik heb nog wel gezegd, dat ik in het vervolg toch lieverde leden er meer actief bij zou willen betrekken.Voorgesteld wordt om de ALV voortaan standaard in November te houden i.v.m. de begroting en anderebelangrijke stukken en dat er in Mei een Vrijwillgersdag gepland moet worden, waarvan zonodig – binnenhet statutaire tijdsbestek – een ALV van gemaakt kan worden als dat nodig blijkt te zijn. Doorgaans is debelangstelling voor zo’n vergadering niet groot en moet eerst de LedenRaad geraadpleegd zijn.Pagina 1 van 2Wat de financiën betreft kwam de ‘Oorlogskas’ aan de orde; een reserve waaruit nog een jaar de salarissenbetaald moeten kunnen worden. Er wordt bij het PBF nagegaan hoe dat precies is geregeld, want gezien deKredietcrisis moeten we overal rekening mee houden; ondermeer dat er minder contributie kanbinnenkomen, omdat niet iedereen zijn contributie kan aftrekken.Ook de sponsors blijken steeds voorzichtiger te worden! Daarom zullen de 2 vacatures op kantoor eerstvoor maar één jaar vervuld worden en daarna kunnen we verder zien. Wel moeten we dit jaar nog denodige investeringen doen omdat wij daar anders het volgend jaar bij het PBF geen aanspraak meer opkunnen maken; er mag namelijk niet opgepot worden.En er moet er nog een potje gevonden worden om de nieuwe huisstijl te kunnen invoeren.In plaats van het Zylab is er contact met een ander bureau van Duitse makelij, dat veel goedkoper is enveel meer service biedt, zoals een voortraject, een helpdesk en het onderhoud. Daarbij kwam ook deprivacy aan de orde; er zal naar worden geïnformeerd hoeveel mensen geautoriseerd kunnen worden.Verder is het de bedoeling de website zo op te zetten, dat de mensen zich er beter in herkennen. Ik vroegnog om de mening van het bestuur over het Electronisch Patiënten Dossier, daar bleek lang nietiedereen zo’n voorstander van te zijn!Tot zover en de vergadering werd beëindigd om Joop Berger zijn presentatie te laten geven; hij zou ervoor zorgen dat wij een hand-out van zijn voordracht krijgen. Joan van Haaften liet een ‘credietcard-achtig’kaartje zien met de meest primaire informatie over Parkinson; dit zal onder neurologen, apothekers,verpleegkundigen en andere betrokken hulpverleners verspreid worden. Op het kaartje staat nogParkinsonpatiënten verenging en dat werd verwarrend gevonden; op de PaPaVer is ‘patiënten’ al weggelaten.Officieel moet dat nog door de notaris goedgekeurd worden.Vervolgens is er nog kort met de LedenRaad vergaderd en heeft vooral Lex het woord gedaan over debegroting en het beleidsplan. Er is afgesproken dat tot het volgende jaar uit te stellen.Ik heb geen aantekeningen van deze vergadering gemaakt.Er werd nog gewezen op de Kerstlunch in Arnhem; Otto gaf te kennen, dat hij in smoking zou komen ende dames van het kantoor in het lang!Tot zover mijn impressie van deze vergadering.
  3. 3. December 2008, Piet Hein1

×