Beoordeling subsidieverzoek V13-07 door de WWENa de uitgekiende voorzet omtrent de beoordeling van subsidieverzoek V13-07 ...
ijzerionen kunnen wegvangen, b.v. catechinen) aangetoond, dat ze neuroprotectief functioneren , omdatze behalve ijzerionen...
lange termijn. “ Dus het moet blijkbaar nog onderzocht worden, dat het middel een beterbehandelingsperspectief biedt.”Het ...
3. Ahmad MK et al: Effect of Mucuna pruriens on semen profile and biochemical parametersin seminal plasma of infertile men...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

mucuna pruriens WWE

491 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
491
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

mucuna pruriens WWE

  1. 1. Beoordeling subsidieverzoek V13-07 door de WWENa de uitgekiende voorzet omtrent de beoordeling van subsidieverzoek V13-07 door Chris volgt danhier een doelpunt met enige importantie, dat gescoord werd met een prachtige kopbal van een goedgetrainde deelnemer in het team (dat WWE heet en uitkomt voor de plaatselijke gemeente Bunnik inhet hartje van Nederland). Je weet wel, een sub(sidie) club van die PPV- club, die deze maand, op 13december 2007, zijn 30ste verjaardag gevierd heeft in de RAI in die stad, waar een armzalig clubje(Ajax heet ie, geloof ik) het hoofd net boven water weet te houden. Nu zijn jullie wel benieuwd, wiedie hoofdrol in dat WWE – team vervulde. Nu , een oudgediende, die al vier jaar zijn eigen boontjes(zonder levodopa in de zaadblaadjes) heeft gedopt.Ik (Bert) heb het verhaal van Chris hier en daar aangevuld:Beoordeling subsidieverzoek V 13-07 door de WWEHet document “Project Mucuna pruriens: stand van zaken en motivatie projectaanvraag” heeft deWWE nieuwsgierig gemaakt naar het beschreven middel. Er valt o.a. te lezen, dat het middel MucunaPruriens preparaat HP 200- beter wordt verdragen,- minder bijwerkingen heeft- het neuroprotectieve eigenschappen bezit.Uit dierexperimentele studies is het volgende aangetoond Allereerst bezit het de eigenlijkesymptoombestrijdende stof bij de ZvP , de levodopa, dat behalve hoeveelheid dopamine, ook dehoeveelheid norepinephrine en serotonine inde substantia nigra (de zwarte kerncellen) herstelt (ref..1)Het preparaat [een cotyledon (d.i. zaadlob) poeder] bevat ook diverse andere belangrijke componenten:Coenzym Q-10 en Nicotine adenine dinucleotide (NADH) (zie ref 1) : deze stoffen geven de patient metde ZvP vaak een gevoel van welbehagen. Deze componenten functioneren in de ademhalingsketen vande energielichaampjes , de mitochondriën en wel in het mitochondriaal complex 1. Door deaanwezigheid van coenzymQ10 en NADH in het extract wordt de activiteit van complex-1 inbelangrijke mate hersteld en wordt in dit verband gesproken over een “neurorestorative benefit” vanHP200.Uit een recente vervolgstudie (ref. 2) bleek, dat deze neuroprotectie en neurorestauratie gekoppeld zijnaan de antioxidante activiteit van het HP200 preparaat om DPPH radicalen, ABTS radicalen enreactieve zuurstofradicalen weg te vangen en onafhankelijk is van het levodopa effect. Het remt daarbijde oxdatie van vetten (lipden) en desoxyribose suikers.Bovendien bevat het preparaat ook nog andere eigenschappen, die een voordeel zouden kunnenbetekenen voor toepassing van het preparaat, nl.Het vangt tweewaardige ijzerionen (Fe2+) weg. In verband met deze eigenschap is er waarschijnlijkook sprake van een verhoogde neuroprotectie . Eerder werd van andere ijzer chelatoren, (stoffen, die
  2. 2. ijzerionen kunnen wegvangen, b.v. catechinen) aangetoond, dat ze neuroprotectief functioneren , omdatze behalve ijzerionen ook radicalen wegvangen (Berlijnverslag zie blz. 27)Het heeft geen toxische werking op DNA moleculen (ref. 2).De zaden bevatten ook nog andere stoffen, die een voordeel kunnen opleveren, nl de z.g.tetrahydroisoquinoline alkaloiden (4). In dit kader is het van belang , te weten of deze alkaloiden al ofniet gemethyleerd zijn. Niet -gemethyleerde tetrahydroisoquinolinen kunnen neuroprotectief zijn ( zieBerlijn verslag 2005), wel gemethyleerde vormen blijken juist erg neurotoxisch te zijn.Niet – specifiek gericht op patiënten met de ZvP, maar misschien toch aardig om te noemen, zijn er inMucuna pruriens ook nog stoffen ontdekt, die invloed hebben op het afweersysteem (5) of op defertiliteit (3):a. in de zaden zitten ook glycoproteinen , dit zijn eiwitmoleculen met een of meerderesuikermoleculen , die betrokken zijn bij de immunologische afweer tegen Echis carinatus venom. Deafweereigenschappen zijn gezeteld in de suikercomponent van het glycoprotein. (5).b. bij infertiele mannen herstelt het de productie van spermacellen en bevordert het de beweeglijkheidvan deze cellen..Daarnaast treedt er door het spermavocht een herstel op van antioxidant vitaminen envan de hoeveelheid fructose (Ref.3)Tot zo ver de componenten en/of eigenschappen , die in Mucuna zaden zijn gekarakteriseerd.Voor de ZvP biedt het HP200 preparaat, wat al de genoemde eigenschappen betreft zeker veelinteressante aspecten, waar de patient voordeel van zou hebben. Het spoort mogelijk met opvattingenrond multifunctionele medicijnen, ook wel “dirty drugs”genoemd. Echter zijn er mogelijk ook toxischestoffen in het preparaat aanwezig, die eerst onderzoek noodzakelijk maken, zoals de al of nietgemethyleerde staat van de tetrahydroisoquinolinesWat de aanvraag van het project betreft nog het volgende:In de eerste alinea van de voorgestelde aanpak staat o.a.:“Vooralsnog is het perspectief van de gebruikelijke behandeling van de ZvP met de bestaandemedicatie op middellange en lange termijn ongunstig”.Vraag: “Waar is deze stelling precies op gebaseerd?” Er zijn diverse en vele behandelingen, vooralcombinatietherapieën van drugs bekend, vooral ook m.b.t. neuroprotectie, neurorestauratie, neurotrofieen neurorescue , die heel goed werken . Ook soms op lange termijn. . Daarnaast zijn behandelingen metgentherapie veelbelovend en de ontwikkelingen op stamcelgebied staan ook niet stil.Waarom durven jullie als projectgroep Mucuna pruriens als een middel te beschouwen, dat een beterbehandelingsperspectief biedt en in potentie meer kwaliteit in zich heeft?In dit verband haken we in op de laatste alinea van blz.10, waar staat: “Op dit moment ontbreekt hetons vooral aan inzicht in wat de effecten van HP 200 zijn voor patienten met de ZvP op middellange en
  3. 3. lange termijn. “ Dus het moet blijkbaar nog onderzocht worden, dat het middel een beterbehandelingsperspectief biedt.”Het voorgestelde onderzoek is een z.g. survey-onderzoek. Essentieel voor geloofwaardige uitkomstenvan een survey is de vraag is, hoe de geënquêteerde groep is samengesteld . Idealiter is het een randomsteekproef uit de totale betreffende populatie.Ook is het belangrijk, dat de wetenschappers en de mensen, die met het onderzoek meedoen,dubbelblind aan het onderzoek meedoen. Dubbelblind betekent, dat niemand weet of een patient al ofniet een echt HP 200 preparaat, of gefabriceerd levodopa of een nepmiddel (een z.g. placebo) heeftingenomen. In het voorgestelde survey – onderzoek is het dus de vraag, in hoeverre staan dewetenschappers zelf neutraal tegenover het onderzoeksthema. Bevraagd worden wetenschappers, artsenen patienten, die op voorhand positief (kunnen) staan tegenover een behandeling met het Mucunapreparaat. Daarnaast wordt aan het onderzoek deelgenomen door een apotheek, die het middel inDuitsland importeert. M.a.w. de uitkomst van het onderzoek ligt al van te voren vast . Het voorgesteldeonderzoek zou in het verlengde moeten liggen van een eerder uitgevoerd kleinschalig dubbelblindonderzoek, dat positieve uitkomsten voor een gebruik van HP200 opleverden (7).Tot nu toe heeft de WAT (werkgroep Alternatieve Therapie) het V13 project gesteund, terwijl de MAReen negatief advies gaf.Conclusie door de WWE:1. Hoewel er qua samenstelling van het HP200 preparaat veel positiefs valt af te leiden, zijn er wat ditpunt betreft nog vraagtekens. Zijn de aangetroffen tetrahydroisoquinolines al of niet gemethyleerd? Degemethyleerde verbindingen vertonen nl. neurotoxiciteit en kunnen de progressiviteit van de ZvP alleenmaar versnellen . De aanwezigheid van neuroprotectieve stoffen als Coenzym Q10 en NADH enchelatoren voor het uitschakelen van tweewaardige ionen, naast de levodopa, is echter positief. Tochmoet aan een mogelijk gevaar van giftige stoffen in het preparaat aandacht geschonken worden.2. Het voorgestelde survey-onderzoek is niet betrouwbaar genoeg om subsidie te kunnen verstrekken.De WWE vraagt zich af of de fabrikant geinteresseerd zou kunnen worden om zo’n grootschaligonderzoek te financieren..3. Er blijken thans ook veelbelovende therapieen in het verschiet te liggen, die niet alleen gericht zijnop symptoombestrijding van de ZvP, maar ook op genezing , zoals gentherapie en stamceltherapie.Deze therapieen worden bij deze aanvraag onderschat (zelfs niet genoemd). Dus niet alleen HP200 iszaligmakend (volgens de aanvragers)Referenties1. Manyam BV et al: Neuroprotective effect of the antiparkinson drug Mucuna PruriensPhytother Res 2004, 18(9); 706-712.2. .Dhanasekaran M et al: Antiparkinson drug – Mucuna pruriens shows antioxidant and metalchelating activity. Phytother Res 2007,
  4. 4. 3. Ahmad MK et al: Effect of Mucuna pruriens on semen profile and biochemical parametersin seminal plasma of infertile men.4. Misra I et al : Alkaloidal constituents of Mucuna pruriens seeds. Phytochemistry 2004: 65:2565-2567.5. LamparielloDD et al: Antidiabetic oligocyclitols in seeds of Mucuna pruriens. PhytotherRes. 2005: ; 19 : 1057-1060.6. Guerranti R et al: Protection of Mucuna pruriens seeds against Echis carinatus venom isexerted through a multiform glycoprotein whose oligosaccharide chains are functional inthis role. Biochem.Biophys. Res. Commun. 2004 ; 323 : 484-490.7. Katzenschlager et al : Mucuna pruriens in Parkinson’s disease : a double blind clinical andpharmacological study. J Neural Neurosurg Psychiatry 2004; 75; 1672-1677.

×