Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fleet Support in beeld
finance en processin fleetmanagement  Finance and process
in fleetmanagement
Wie is Fleet Support?Fleet Support is onafhankelijk specialist in renderend wagenparkmanagement. Onze klanten zijnkritisch...
Waarom kiezen voor Fleet Support?OnafhankelijkEr zijn geen belangenverstrengelingen met leasemaatschappijen, banken of ver...
Trends en ontwikkelingenFleet Support volgt de trends en ontwikkelingen rondom automobiliteit nauwgezet. We bepalen welkec...
Kernwaarden Fleet SupportFleetmanagement is mensenwerk. Fleet Support levert toegevoegde waarde door de competenties vanon...
Het klantprocesWij richten ons met onze dienstverlening op de strategische en tactische fasen van het klantproces. Hetoper...
Dienstverlening in het klantprocesBeleid & OrganisatieBij de dienstverlening van Fleet Support ten behoeve van Beleid & Or...
Dienstverlening in het klantproces                                            ...
Fleet SupportMr. E.N. van Kleffenstraat 146842 CV ARNHEMP.O. Box 40756803 EB ARNHEMThe NetherlandsT +31 (0)26 35 37 600inf...
Fleet Support in Beeld
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fleet Support in Beeld

1,130 views

Published on

Bedrijfspresentatie Fleet Support

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fleet Support in Beeld

 1. 1. Fleet Support in beeld
 2. 2. finance en processin fleetmanagement Finance and process
 3. 3. in fleetmanagement
 4. 4. Wie is Fleet Support?Fleet Support is onafhankelijk specialist in renderend wagenparkmanagement. Onze klanten zijnkritisch en kostenbewust en dagelijks op zoek naar de best practice tegen de laagst haalbarekosten. Door specialistische kennis realiseren we concrete oplossingen die leiden tot méérrendement en het voorkomen van fiscale- en financiële risico’s die de inzet van automobiliteitmet zich meebrengen.We zijn een gedreven organisatie met enthousiaste, kundige en klantgerichte medewerkers.Betrokkenheid, lef, onafhankelijkheid en een no-nonsense mentaliteit vormen de kernwaardenvan onze organisatie. Vanuit deze identiteit werken we voor en mét onze klanten aan debeste invulling van hun wagenparkmanagement.MissieFleet Support is de onafhankelijke deskundige op het gebied van wagenparkmanagement. Als partnerrealiseren wij voor onze klanten concrete en aantoonbare rendements- en procesverbeteringen op alleterreinen van wagenparkmanagement.Door consolidatie van financiële en operationele data bieden wij onze klanten inzicht in en oplossingenvoor beleidsvraagstukken, vergroening, inkoop en beheer van het wagenpark.VisieFleet Support zoekt een intensieve samenwerking met klanten en leveranciers, waardoor relevantekennis en vaardigheden gebundeld worden. Dit vormt de basis voor het gezamenlijk creëren vannieuwe oplossingen voor een beter en efficiënter wagenparkmanagement.Door de Total Cost of Ownership hierbij centraal te stellen, zien wij het rendement vanwagenparkmanagement breder dan alleen het financieel resultaat van inkoop en exploitatie.
 5. 5. Waarom kiezen voor Fleet Support?OnafhankelijkEr zijn geen belangenverstrengelingen met leasemaatschappijen, banken of verzekeraars of anderetoeleveranciersDeskundigUit de praktijk: Met ruim 40.000 autos in portefeuille en het volgen van nog eens 50.000 auto’s putFleet Support uit ruime dagelijkse praktijkervaring. Hierdoor kunnen we objectieve adviezen enoplossingen geven.Hoog gekwalificeerd: Door de bewaking van de verhouding tussen senioriteit en jonge enthousiastemensen, blijft het kennisniveau binnen Fleet Support gewaarborgd. Dit biedt u garantie op continuïteiten resultaat.Marktkennis: Aan de hand van onze goed gevulde database, zijn wij in staat marktontwikkelingen op devoet te volgen en te voorspellen. Hierdoor kunnen wij uw data en processen moeiteloos benchmarken.Daarnaast sluit onze dienstverlening, door continue aanpassing en vernieuwing, altijd aan op deactualiteit. Onze specialisten volgen en interpreteren de wettelijke wijzigingen.Toegevoegde waardeOnze klanten verdienen de investering in Fleet Support meer dan terug.MultidisciplinairBij de inrichting en optimalisatie van het automobiliteitsproces, zijn meerdere disciplines betrokken:• Financiën: controle en beheer van kosten• HRM: medewerkertevredenheid en mobiliteitsbeleid• Inkoop: contract- en leveranciersmanagement• Facilities: uitvoering van beheerprocessenOnze expertise betreft al deze disciplines. Wij kennen de knelpunten van management- totwagenparkbeheerniveau.KlantgerichtWij opereren bewust klantgericht door te kiezen voor oplossingen en adviezen die passen bij debedrijfscultuur en strategie van onze klanten. Omdat de procedures en afspraken per organisatieverschillen, leveren wij oplossingen voor de specifieke situatie van onze klant.StrategischOnze dienstverlening biedt oplossingen die zijn afgestemd op het hele klantproces. Onze oplossingengaan verder dan de korte termijn en bieden juist voor de lange termijn resultaat.Maatschappelijk verantwoordDe maatschappelijke belangstelling voor het milieu en de door automobiliteit veroorzaaktemilieubelasting, leiden tot steeds meer wettelijke richtlijnen. Wij ondersteunen niet alleen bij demilieuaspecten van inrichting en beheer, maar leveren ook specifieke producten die bijdragen aan eenverminderde belasting van het milieu. Daarnaast bieden wij producten aan die bijdragen aan deveiligheid.
 6. 6. Trends en ontwikkelingenFleet Support volgt de trends en ontwikkelingen rondom automobiliteit nauwgezet. We bepalen welkeconsequenties veranderingen voor u heeft en nemen maatregelen om er voor te zorgen dat uwmobiliteitsproces optimaal blijft functioneren. Voor 2012 -2013 zien wij de volgende trends enontwikkelingen:Politiek• Reductie autokilometers• Belasten naar gebruik in plaats van bezit• Aanscherping bijtellingscategorieeënEconomisch• Economische recessie• Kostenreductie• Rendement leasemaatschappijen onder drukSociaal• Kennisdeling en interactie via Social Media• Vrijheid en flexibiliteit in mobiliteitskeuze• Vrijheid en flexibiliteit in werklocatieTechnologisch• Nieuwe aandrijfvormen• OV-Chipkaart beschikbaar voor zakelijke markt• Telewerken / teleconferencemogelijkheden gemeengoedEcologisch• Reductie CO2 footprint onderdeel van jaarverslagen• Verlagen belasting wegennet en OV-net in de spits• Naast CO2 uistoot aandacht voor uitstoot fijnstof
 7. 7. Kernwaarden Fleet SupportFleetmanagement is mensenwerk. Fleet Support levert toegevoegde waarde door de competenties vanonze medewerkers. De kerncompetenties van onze medewerkers zijn:BetrokkenWe hebben passie voor onze klanten en zijn voortdurend bezig het maximale resultaat voor onzeklanten te realiseren.DurfWe staan voor open voor nieuwe ontwikkelingen en gaan onconventionele wegen niet uit de weg.EmpathieWe verplaatsen ons in de situatie en doelen van onze klanten zodat we in staat zijn gezamenlijk hetbeste resultaat voor onze klanten bereiken.ProactiefWe beseffen de grote verantwoordelijkheden in de uitvoering van onze werkzaamheden en handelendaarom direct indien dat nodig is.VakmanschapWe hebben passie voor ons vak en zijn gedreven om de doelen in ons vakgebied te realiseren.
 8. 8. Het klantprocesWij richten ons met onze dienstverlening op de strategische en tactische fasen van het klantproces. Hetoperationele proces op werknemersniveau, brengen wij onder bij uw leveranciers. Dit betekent in depraktijk dat Fleet Support een regisseursrol vervult binnen uw klantproces.Het is onze doelstelling om uw mobiliteitsproces optimaal in te richten, zonder daarbij de tevredenheidvan uw werknemers in gevaar te brengen. Inzicht, efficiency, besparing en gemak hebben daarbij dehoogste prioriteit.
 9. 9. Dienstverlening in het klantprocesBeleid & OrganisatieBij de dienstverlening van Fleet Support ten behoeve van Beleid & Organisatie ligt de nadruk op het tracerenvan verbeterpunten ten behoeve van besparing en verhoging van de efficiency. De diepgang van de analyse isafhankelijk van het door u gekozen product. Dit geldt ook voor de mate van compleetheid van het bijbehorendeadvies. In deze fase bepaalt u met Fleet Support de strategie en wordt vooraf inzicht verstrekt in deconsequenties van uw keuzes.Resultaat• Een concreet mobiliteitsbeleidstuk• Inzicht in uw kostenpositie ten opzichte van de concurrentie• Inzicht in de marktconformiteit van uw mobiliteitsregeling• Inzicht in uw besparings- en efficiency verbetermogelijkheden• Inzicht in de consequenties van de door u bepaalde strategieInrichting & InkoopBij de dienstverlening van Fleet Support ten behoeve van Inrichting & Inkoop ligt de nadruk op uw proces- eninkoop optimalisatie.Resultaat• Optimale procesinrichting en samenwerking met derden• Milieubewust en maatschappelijk verantwoord ondernemen• Up-to-date kennisniveau voor het beheren van uw wagenpark• Optimale dekking tegen fiscale risico’s van zakelijke auto’sExploitatie & BeheerBij de dienstverlening van Fleet Support ten behoeve van Exploitatie & Beheer ligt de nadruk op operationeleontzorging door alle werkzaamheden te beleggen bij de partijen waar de werkzaamheden volgens het ‘bestpractice model’ van Fleet Support thuishoren.Resultaat• Met Outsourcing van het beheer zorgt u ervoor dat uw berijders altijd een professioneel aanspreekpunt hebben voor mobiliteitszaken.Controle & RapportageBij de dienstverlening van Fleet Support ten behoeve van Controle & Rapportage ligt de nadruk op hetcontroleren, monitoren en sturen van kostenstromen en kostenveroorzakers.ResultaatBeheersing van de kosten en de kwaliteit van uw wagenpark door:• Zekerheid dat het ingekochte prijsniveau gewaarborgd blijft gedurende de samenwerking• Controle, monitoren en sturing van kostenstromen en kostenveroorzakers• Controle, monitoren en sturing van de proceskwaliteit• Forecast van uw kosten• Inzet alternatief (voordelig én milieubewust) vervoer• Online inzicht in kosten- en kwaliteitsmeting• Inzicht in de tevredenheid van uw berijdersEvaluatie & SturingBij de dienstverlening van Fleet Support ten behoeve van Evaluatie & Sturing ligt de nadruk op strategischesturing door evaluatie, aan de hand van boekjaarvergelijk en benchmarking van uw inkoopafspraken.Resultaat• Optimale sturing van uw mobiliteitskosten• Inzicht in de positie van uw mobiliteitskosten ten opzichte van de markt• Inzicht in de marktconformiteit van uw inkoopafspraken• Zekerheid over uw performance
 10. 10. Dienstverlening in het klantproces Evaluatie & Controle & sturing rapportage Exploitatie & beheer Inrichting & inkoop Beleid & organisatieBeleid & Inrichting & Exploitatie & Controle & Evaluatie &organisatie inkoop beheer rapportage SturingFleet Strategy Leveranciersselectie Outsourcing beheer Controle en reporting Fleet Review Fleet ManagementFleet Benchmark Benchmarking Fleet Dashboard trainingFleet Analyser Detachering Eco Safe DriveGreen Fleets
 11. 11. Fleet SupportMr. E.N. van Kleffenstraat 146842 CV ARNHEMP.O. Box 40756803 EB ARNHEMThe NetherlandsT +31 (0)26 35 37 600info@fleetsupport.comwww.fleetsupport.com VK FS 32 20121002

×