Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บริการอินเตอร์เน็ต

351 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บริการอินเตอร์เน็ต

 1. 1. มีการนาอินเตอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้งานหลากหลายประเภทเช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเส้นทางในการรับส่งข้อความหรือเอกสารจาทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่นาทีอย่างมี ประสิทธิภาพ
 2. 2.  ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลากหลายเครื่องเข้า ด้วยกันทาให้การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกันสามารถทาได้ง่าย
 3. 3.  เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้กระจายข่าวสารและข้อมูลเฉพาะกลุ่ม คุณลักษณะเด่นของ เมลลิงลิสต์คือ นอกจากจะใช้กระจายข่าวสารผ่านอีเมลล์แล้วยังสามารถใช้เป็นแหล่ง ฐานข้อมูล
 4. 4.  เป็นการสื่อสารกันที่สามารถโต้ตอบกลับได้ทันทีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถส่ง เป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง
 5. 5.  เป็นชุมชนออนไลน์ที่กลุ่มคนรวมกันเป็นสังคมมีการทากิจกรรมร่วมกันบนอินเตอร์เน็ต เช่น การทาความรู้จักกัน การแบ่งปันรูปภาพ วีดีโอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน การอภิปราย เป็นต้น
 6. 6.  เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เขียนบันทึกเรื่องราว เพื่อสื่อสารความรู้สึก มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ซึ่งอาจเรียกไดอารีออนไลน์
 7. 7.  เป็นรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่บุคคลต่างๆที่มีความรู้ในแต่ละเรื่องมาให้ข้อมูลหรือ ปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 8. 8.  บริการนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปทางาสนต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านทางคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 9. 9.  เป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง หนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ใกล้หรือไกลกัน
 10. 10.  เป็นอีกบริการหนึ่งบนอินเตอร์เน็ตมีลักษณะเป็นกลุ่มสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร กันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 11. 11.  เป็นบริการเพื่อการค้นหาข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ข้อมูลที่นาเสนอในเว็บประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนที่เป็นตัวเชื่อม หรือลิงค์
 12. 12.  เป็นการทาธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยนาเสนอสินค้า และบริการทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 13. 13.  1. นาย ปัญจพล อะโสต ชั้น ม.5/1 เลขที่ 15  2. นางสาว ณัฏฐณิชา หุนสนธิ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 32  3. นางสาว โชติกา สายสะโน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 37

×