ลำำดับท่ี           ผู้พัฒนำ              อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
    1 นายศภศักดิ กุลวงศ์อนั นชัย
  ...
33 นายศุภศักดิ กุลวงศ์อนั นชัย
        ์         นายธนากรณ์ ศักดิชัยเจริญกุล
               ...
สถำบันกำรศึกำ                จังหวัด    Frame20
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           กรุงเทพมหานค...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          ปทุมธานี    1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          ชนบุรี     2


ม...
Combo37                โครงกำร              หมำยเหตุ
โปรแกรมเพ่ ืองานการพัฒนา      การจะ...
โปรแกรมเพ่ ืองานการพัฒนา        การจ้าลองผล3มิติด้านวิธีการท้างาน แบบขนานบน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ...
Frame48
2

2


2

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
2
2
2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2

2


2


2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2
2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โปรแกรมการเรียน

832 views

Published on

โปรแกรมการเรียน

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โปรแกรมการเรียน

 1. 1. ลำำดับท่ี ผู้พัฒนำ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 1 นายศภศักดิ กุลวงศ์อนั นชัย ์ นายธนากรณ์ ศักดิชัยเจริญกุล ์ 2 นายนพพร ด่านชัยนาม ดร.ศรัณย์ ปายะจินดา นายรักธรรม สัลลกะชาต นายทศพล เทศร้า 3 นางอารยา เช้ากระจ่าง พรรณ 5 นายเจษฎา หงส์ส่ี อาจารย์สิวพร หงส์นิลละอาภรณ์ 6 เด้กชายณั ฎฐ์ ปิ ยะปราโมททย์ นางสาวนฤมล ปานล้าเลิศ้ 7 นายอภิวัฒน์ ยมนา อาจารย์วิไล สุขเก้ือ 8 นายรพี สุวีรานนท์ นางสาวอารมณ์ จุลมณฑล 9 นายพริษฐ์ รัตนกุล นายชยการ ศิริรัตน์ 10 นายปรัชญา ไพศาสวิภัชพงษ์ นายคมณั ษฐ์ แซ่เฮ้ง 11 นางสาวคณิ ตา ดวงแจ่มกาญจน์ นายวัชระ การสมพจน์ 12 นายพรศักดิ ติบยะกาศ ์ ๊ นายเจริญ พรนวม 13 นางสาวขวัญตา เสมอเช้ือ นายวัชระ การสมพจน์ 14 เด็กชายณั ฐวุฒิ แซ่เล่า นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล 15 นายคีตะกวี พันธ์ุเพ็ง นายมนตรี โคตรคันทา 16 นายกิตติพงษ์ หิริโอตัปปะ นายชนารัตน์ ค้าอ่อน 17 นายอธิป น้ อมศิริ นางสาวปราณี บัววอย 18 นายค้ารณ อรุณเร่ ือ นายวีระพงษ์ ปั ญญวัตนกิจ 19 นายสุบรรณ มรีมูล นายวัชระ การสมพจน์ 20 นายทศวรรา ทองสุข นายประดนเดช นี ละคุปต์ 21 นายบัณฑิตย์ หัตธสร นายนั ฐพล ทววีทรัพย์ 22 นางสาวโสภาพร ชินตะวัน อาจารย์ชัยวัฒน์ ค้ารัตน์ 23 นายนิ ธิวัฒน์ เสนาะน้ อย นายบุฌย์ชนะ ภู่ระหงษ์ 24 นางสาววิราณี ทองนุช นายไพบูลย์ เกียรติโกมล 25 นายรังสฤษฎ์ น้ าเอกลาก ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ 26 นายจักราวัฒน์ วรรณกลัด นายกฤช สินธนะกุล 27 นายอนิ รุทธ์ ลักขีพีนิศกุล นายพรัตน์ ตังเส้ง ้ 28 นายธนาคม ตาฬวัฒน์ ดร.บัณฑิต ทิพากร 29 นายอัตนั ย วุฒิเศรษฐไพบูลย์ นายรุจชัย อึ้งอารุณยะวี 30 นายนิ รัช วัชรสถาพรพงศ์ ดร.สุกรี สินธุภิญโญ 31 นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธ์ุ ดร.สุกรี สินธุภิญโญ 32 นายวุฒิชัย วิศาลคุณา ดร.สยาม เจริญเสียง
 2. 2. 33 นายศุภศักดิ กุลวงศ์อนั นชัย ์ นายธนากรณ์ ศักดิชัยเจริญกุล ์ 34 นายนพพร ด่านชัยนาม ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา 35 นายรักธรรม สัลลกะชาต นางอารยา เช้ากระจ่าง 36 นายอิทธิชัย ลีเลิศยานนท์ นายวุฒิพงศ์ อารีกุล 37 นายสมหมาย พรมชาติ ดร.ศันสนี ย์ เอ้ือพันธ์วิริยะกุล 38 นายรพีพัฒน์ โกศาดาร ดร.อนั นต์ ผลเพ่ิม 39 นายวรพันธ์ เรืองไรรัตนโรจน์ นายอานนท์ รุ่งสว่าง 40 นายนภดล พันธ์ุปัญญาเลิศ ผศ.สุรศักดิ สงวนพงษ์ ์ 41 นายกวิน อยู่สุข นายจักรพงศ์ นาทวิชัย 42 นายปั ญชา ปรีจิต นายสมโชค เรืองอิทธินันท์ 43 นายเดชมนตรี พิทักษ์ธรรม นายกอบกุล เตชะวนิ จ 44 นายพิเชฐ วงษ์บูลย์สิน นายวิรัตน์ จารีวงศ์ไพบูลย์ 45 นายปราโมทย์ สุวรรณเพชร - 46 นายปราโมทย์ ด้วงมัน นายเกรียงศักดิ เตมีย์ ์ 47 นายสราวุฒิ สมญาติ นางสาวนิ ศา เครือไวศยวรรณ
 3. 3. สถำบันกำรศึกำ จังหวัด Frame20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1 มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต 3 ร.ร.จุฬาภรราชวิทยาลัย(เชียงราย) เชียงราย 1 ร.รงสารสิทธิพิทยาลัย ์ ราชบุรี 2 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 3 ณ.ร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 5 ร.ร.สาธิตจุใลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม กรุงเทพมหานคร 5 ร.ร.อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 1 ร.ร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 2 ร.ร.จักรค้าคณาทร ล้าพูน 3 ร.ร.พะเยาพิทยาคม พะเยา 5 ร.ร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ ายประถม กรุงเทพมหานคร 5 ร.รงเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 1 ร.ร.ระยองวิทยาคม ระยอง 2 ร.ร.ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 3 ร.ร.ชลราษฎรบ้ารุง ชลบุรี 5 พะเยาพิทยา พะเยา 5 มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1 เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย เชียงราย 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร กรุงเทพมหานคร 5 ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ กรุงเทพมหานคร 3 มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร 5
 4. 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชนบุรี 2 มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 5 มหาวิทยาลัยเชียงไหม่ เชียงไหม่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 3 มหาวิทยาลัยเชียงไหม่ เชียงไหม่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 2 มหาวิทยาลัยรามค้าแหง กรุงเทพมหานคร 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเพทมหานคร 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 5
 5. 5. Combo37 โครงกำร หมำยเหตุ โปรแกรมเพ่ ืองานการพัฒนา การจะลองผลสามมิติ ด้านวิธีการท้างาน แบบขนาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนระบบเครือข่าย โปรแกรมเพ่ ืองานการพัฒนา หอดูดาวจ้าลอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาเคร่ ืองมือ การน้ าเสนอผลงาน ทาง โปรแกรมเพ่ ืองานการพัฒนา สถาปั ตยกรรม โดยใช้กลไกลการท้างานของเกม 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มิติ โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง สุวรรณภมิ ปบมบทสงครามรวมแผ่นดิน โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง เกมส์ต่อค้าอักษรไทย โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง เร่ ืองวุ่นวัยเรียน โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง เกกมการกิจพิชิตจารชน โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง ศึกสุดท้ายมหาสงครามอวกาศวันดับโลก โปรแกรมเพ่ ือส่งเสริมการเรียนรู้ เรขาคณิ ตรอบรู้ จ้าลองการเคล่ ือนท่ีของรถไฟเหาะ ด้วยหลักการทาง โปรแกรมเพ่ ือส่งเสริมการเรียนรู้ ฟิ สิกส์ โปรแกรมเพ่ ือส่งเสริมการเรียนรู้ คล่ ืน เร่ ืองง่าย ๆ โปรแกรมเพ่ ือส่งเสริมการเรียนรู้เร่ ือง มหัศจรรย์ พลังเสียง โปรแกรมเพ่ ือส่งเสริมการเรียนรู้ สนุกกับแสงและการมองเห็น โปรแกรมเพ่ ือประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมWindonws ส้าหรับผู้ใช้ทัวไป ่ โปรแกรมเพ่ ือประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมการจัดตาตราสอน 2002 โปรแกรมเพ่ ือประยุกต์ใช้งาน กินได้กินดี โปรแกรมเพ่ ือประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมหน้ าต่างมหัสจรรย์ โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง ครุภัณฑ์ออนไลน์ โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง ตีก ตีก เรสว่ิง ออนไลน์ โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง จิ๋วซ่าจอมซน โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง สถานการณ์จ้าลองป้ อมปื น โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง จอมขมังเวทย์ตะลุยแดนปี ศาจ โปรแกรมเพ่ ือความบันเทิง เกมสถานการณื จ้าลองข่ีจักรยาน ระบบจ้าลองสภาพการเลค่ ือนท่ีของวุตถุแข็งเกร็งใน โปรแกรมเพ่ ือส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบพิกัด 3 มิติ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบลูกคิดเร่ ือง โปรแกรมเพ่ ือส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ลูกคิดญ่ีปุ่น โปรแกรมเพ่ ือส่งเสริมการเรียนรู้ นั กค้านวณรุ่นจิ๋ว หนั งสือเสียงอิเล็กทรอนิ กส์ส้าหรับผู้พิการทาง โปรแกรมเพ่ ือช่วยคนพิการ สายตา โปรแกรมเพ่ ือช่วยคนพิการ ริมฝี ปากส่ ือภาษาเพ่ ือคนพิการทางหู โปรแกรมเพ่ ือช่วยคนพิการ ควบคุมตัวชีต้าแหน่ งด้วยดวงตา ้ โปรแกรมเพ่ ือช่วยคนพิการ การท้านายรูปแบบเคล่ ือนไหวของขาเทียม การจดจ้าท่าทางมือ ส้าหรับหุ่นยนต์ช่วยรักษาความ โปรแกรมเพ่ ือช่วยคนพิการ ปลอดภัย
 6. 6. โปรแกรมเพ่ ืองานการพัฒนา การจ้าลองผล3มิติด้านวิธีการท้างาน แบบขนานบน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย โปรแกรมเพ่ ืองานการพัฒนา หอดูดาวจ้าลอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพ่ ืองานการพัฒนา การพัฒนาเคร่ ืองมือ การน้ าเสนอผลงาน ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปั ตยกรรม โดยใช้กลไกลท้างานของเกม 3 มิติ โปรแกรมเพ่ ืองานการพัฒนา การตรวจวัตการเจริญเติบโตของหนอนไหม และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนท่ีใบไม้โดยอัตโนมัติ โปรแกรมเพ่ ืองานการพัฒนา อะตอมมิก้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมเพ่ ือการประยุกต์ใช้งานส้าหรับ ไวร์เลสแอคเซสพอยท์ บนระบบปฎิบัติลินุกซ์ท่ี ลินุกซ์ สนั บสนุน QoS โปรแกรมเพ่ ือการประยุกต์ใช้งานส้าหรับ ซีคีระบบปฎิบัติการลีนุกซ์ทะเล แบบไร้ฮาร์ดิสก์ ลินุกซ์ โปรแกรมเพ่ ือการประยุกต์ใช้งานส้าหรับ เกตเวย์ชนิ ดไร้การติดตังด้านไคลเอ็นต์ ้ ลินุกซ์ โปรแกรมเพ่ ือการประยุกต์ใช้งานส้าหรับ โปรแกรมช่วย Download File แบบมีศูนย์กลาง ลินุกซ์ โปรแกรมเพ่ ือการประยุกต์ใช้งานส้าหรับ ระบบการจัดการ ทรัพยากรเคร่ ืองพิมพ์ ลินุกซ์ Web Service Contest บูล วิซ่าด Web Service Contest เวปสวีปเปอร์ Web Service Contest เจแมน Web Service Contest ทวิสเตอร์ Web Service Contest พันธ์ุใหม่
 7. 7. Frame48 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 8. 8. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

×