การจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

1,347 views

Published on

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ
ระดับภาค (กลางและตะวันตก) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกาคม 2553 ที่ผ่านมา

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

  1. 1. ขาวประชาสัมพันธ : การแขงขันทักษะมาตรวิทยาดานมิติสําหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ระดับภาค (กลางและตะวันตก) ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศุกรที่ 2 กรกาคม 2553 ที่ผานมา การแข ง ขั น ในครั้ ง นี้ มี ที ม เข า ร ว มแข ง ขั น ทั้ ง สิ้ น 29 ที ม โดยที ม ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ได แ ก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนดอนบอสโก และ รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ทั้ง 3 ทีม ผานเขาสูรอบการแขงขันระดับประเทศใน เดือนกันยายน 2553 การแขงขันครั้งตอไปจะเปนการแขงขันสําหรับภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ในวันศุกรที่ 9 กรกฏาคม 2553 ที่จะถึงนี้
  2. 2. ประมวลภาพการแขงขัน คุณธนัติ ศรีนา ผูอํานวยการ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ เปดการแขงขัน ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ การแขงขันภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
  3. 3. ประมวลภาพการแขงขัน รางวัลชนะเลิศ : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนดอนบอสโก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
  4. 4. กําหนดการแขงขันทักษะมาตรวิทยาดานมิตสําหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ิ สําหรับ ภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝมอแรงงานภาค 3 ชลบุรี ื วันศุกรที่ 9 กรกาคม 2553 …………………………………………………………….. 8.30 น. ลงทะเบียน 9.00 น. เปดการแขงขัน เขาหองสอบรับฟงการอธิบายกฎกติกาการสอบ 9.30 - 11.30 น. สอบภาคทฤษฏี ชวงเชา) 11.30 น. พัก - เวลาอาหารกลางวัน 12.30 น. ประกาศผลทีมที่ผานเขารอบ 10 ทีม 13.00 - 15.00 น. สอบภาคปฏิบติ (ชวงบาย) ั 16.30 น. ประกาศทีมทีชนะเลิศ 3 อันดับเพือผานเขารอบการแขงขัน ่ ่ ในระดับประเทศ พิธีมอบรางวัล ปดการแขงขัน หมายเหตุ ครูผูควบคุมทีม และนักเรียนที่เขาแขงขันทุกคนจะไดรับใบประกาศนียบัตรเพื่อเปน เกียรติ โดยรับได ณ สถานทีแขงขันกอนเดินทางกลับ ่
  5. 5. รายชื่อทีมที่เขาแขงขัน สําหรับภาคกลางและภาคตะวันตก ผูเขาแขงขัน ลําดับ สถาบัน ผูควบคุมทีม คนที่ 1 คนที่ 2 1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายวรพล จั่นบานโชค นายเจตริน มุดทรัพย นายเกียรติศักดิ์ นอยพันธ 2 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายสุรศักดิ์ พุมสวรรณ นายอุมธ หวังสาสุข ั นายณัฐพงศ องแนบ 3 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายบรรลือ จันทรศิริ นายปยพันธ รอดอินทร นายพีระวัฒน หมื่นชนานันท 4 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายบรรลือ จันทรศิริ นายสราวุธ เนื่องจํานงค นายชาญณรงค แซเลา 5 วิทยาลัยเทคนิคสัตตหีบ นายทัศนัย มีเฉลา นายวรสรณ ไปทาฟอง นายอํานาจ อภิบาลศรี 6 วิทยาลัยเทคนิคสัตตหีบ นายทัศนัย มีเฉลา นายอรรถกานต วุฒิจักร นายอริยะ เกษมศิริ นายนิโคลาส โยฮันเนส ฟน 7 โรงเรียนเทคโนโลยี irpc นายสัมพันธ ดอนเมฆ คาโคดองค นายปุรเชษฐ นานาประเสริฐ 8 โรงเรียนเทคโนโลยี irpc นายสัมพันธ ดอนเมฆ นายโสภณ สุนทรประเสริฐ นายชัยสิทธิ์ หมอยา 9 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นายสันติ ปรางแกว นายประวิทย สวัสดิ์มาก นายชูพงษ คํานึงองค 10 วิทยาลัยเทคนิคระยอง นายกฤษณ ทองคํา นายศิริศักดิ์ ซื่อตรง นายกัมปนาท มหาเนตร 11 วิทยาลัยเทคนิคตราด นายอําพล เยือกเย็น นายณเรศ สุขสวัสดิ์ นายเอกประสิทธิ์ กลองชู 12 วิทยาลัยเทคนิคตราด นายอําพล เยือกเย็น นายอุทิศ อภิบาลศรี นายทศพร สงาวงษ 13 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ(ลาดขวาง) นายฐนพัชรค ศิริวัน นายวีรศักดิ์ แนวทอง นายจักรกฤษณ ชมมั่น 14 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง นายประสิทธิ์ มาณี นายสุชาติ มณฑากลีบ นายศักดนันท ทองสกุล 15 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง นายพงษศักดิ์ พวงอุดม นายเขมินทร กูบโคกกรวด นายสมศักดิ์ สลามเตะ 16 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายแพน ดุนขุนทด นายกฤษฎา ถาวะโร นายมนตรี กลมเกลี้ยง 17 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายเสรี ทรัพยถาวร นายพยุงศักดิ์ ภานวงษ นายสุกฤษ ศักดิ์วิเศษ
  6. 6. แผนที่สถาบันพัฒนาฝมอแรงงานภาค 3 ชลบุรี ื 145 ม. 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไมแดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3827-6827 ผูประสานงาน อ.สมเกียรติ อูเงิน โทร.086-976-3883

×