Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบวิชาช่าง

 • Login to see the comments

ข้อสอบวิชาช่าง

 1. 1. โรงเรียนห้ วยสักวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ข้ อสอบกลางภาค ประจาปี การศึกษา 2550 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ข้ อสอบวิชา ช่ างผลิตภัณฑ์หินขัด จานวน 40 ข้ อ 20 คะแนน เวลา 30 นาที *********************************************************************************************************************คาชี้แจง 1. ข้อสอบฉบับนี้เป็ นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 40 ข้อ 2 ข้อ ต่อ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน 2. ข้อสอบเป็ นเอกสารของทางราชการ ห้ามนักเรี ยนขีดเขียน หรื อวาดรู ปใด ๆ 3. เมื่อนักเรี ยนมีขอสงสัยใด ๆ ให้สอบถามกรรมการคุมสอบ ้ 4. เมื่อทาข้อสอบเสร็ จแล้ว ก่อนออกควรขออนุญาตกรรมการคุมสอบ*************************************************************************************************************************คาสั่ง ให้นกเรี ยนเขียนเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบที่เห็นว่าถูกทุกสุดเพียงข้อเดียว ั หน่ วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องเครื่องมือ วิธีการใช้ 5. โรงเรี ยนทาถนนใช้เครื่ องมือในข้อใดผสม เครื่ องมืองานหินขัดได้ คอนกรี ต 1. ข้อใด คือเครื่ องมือที่ใช้ในงานปูน งานหินขัด ก. ไซโลคอนกรี ต ก. เกรี ยงเหล็ก ข. ถังผสมคอนกรี ต ข. เกรี ยงไม้ ค. เครื่ องปั่นคอนกรี ต ค. ค้อนหงอน ง. โม่ผสมคอนกรี ต ง. ถูกทุกข้อ 6. เครื่ องมือที่ใช้ในการก่ออิฐ คือเครื่ องมือในข้อใด 2. เครื่ องมือที่ใช้ในการตกแต่งหน้าปูนให้เรี ยบ คือ ก. เกรี ยงเหล็ก ก. ค้อนยาง ข. เกรี ยงไม้ ข. เกรี ยงไม้ ค. บรรทัด ค. เกรี ยงเหล็ก ง. เกรี ยงขัดมัน ง. ข้อ ข และ ค ถูก 7. ถ้านักเรี ยนจะปรับแต่งผิวพื้นให้มีผวที่เรี ยบทา ิ 3. ถ้าเราไม่มีเครื่ องผสมคอนกรี ตเราใช้เครื่ องมือในข้อ ความสะอาดง่ายควรใช้เครื่ องมือในข้อใด ใด ผสม ก. เกรี ยงขัดมัน ก. จอบ และพลัว ่ ข. เกรี ยงไม้ ข. เกรี ยงไม้ ค. บรรทัด หรื อ สามเหลี่ยม ค. เกรี ยงขัดมัน ง. เกรี ยงเหล็ก ง. ไม้สามเหลี่ยม 8. ในการฉาบปูนเครื่ องมือในข้อใดใช้มากที่สุด 4. เครื่ องมือในข้อใดที่เราใช้ในการวัดขนาดของงาน ก. เกรี ยงขัดมัน เช่น วัดความกว้าง และความยาว ข. เกรี ยงเหล็ก ก. ไม้บรรทัด ค. เกรี ยงไม้ ข. ตลับเมตร ง. ฉาก ค. เหล็กฉาก ง. ไม้ที 9. ถ้านักเรี ยนจะซ่อมแซมเสาคอนกรี ตที่มีรูพรุ นจะใช้ 14. ปูนซิเมนต์ ในข้อใดเป็ นปูนซิเมนต์ที่ควรใช้ในงาน เครื่ องมือในข้อใด ฉาบปูน
 2. 2. ก. เกรี ยงเหล็ก/ฟองน้ า ก. ตราช้าง ข. เกรี ยงไม้/บรรทัด ข. ตราเอราวัณ ค. เกรี ยงขัดมัน/ไม้กวาด ค. ตราเสือ ง. บรรทัด/ดิ่ง ง. ตราพญานาคสีเขียว10. ข้อใดกล่าว ไม่ถกต้องู 15. ข้อใดเป็ นปูนซิเมนต์ที่เหมาะสาหรับทาโครงสร้าง ก. ถังใส่ปูน ก่อนใช้ควรจุ่มน้ าให้เปี ยก ก. ตราเสือ ข. เกรี ยงไม้ก่อนใช้ควรจุ่มน้ าให้เปี ยก ข. ตรานกอินทรี ย ์ ค. ตลับเมตรใช้แล้วควรเช็ดด้วยน้ า ค. ตรางูเห่า ง. ปฏิบติงานเสร็ จแล้วควรเก็บเครื่ องมือให้ ั ง. ตราเพชร เรี ยบร้อย 16. โรงเรี ยนเทถนนคอนกรี ตใช้ปูนซิเมนต์ในข้อใดหน่ วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัสดุ บอกชื่อและคุณสมบัติ ก. ตราเสือของวัสดุที่ใช้ในงานหินขัดได้อย่างถูกต้อง ข. ตรานกอินทรี ยเ์ พชร11. ข้อใด ไม่ใช่ วัสดุงานปูน ค. ตราลิง ก. หิน ง. ตรา แมว ข. ทรายน้ าเค็ม 17. ถ้านักเรี ยนจะผสมคอนกรี ตเทพื้นบ้านจะใช้ทราย ค. ปูนซิเมนต์ขาว ในข้อใด ง. ปูนซิเมนต์ ก. ทรายละเอียด12. ข้อใดคือวัสดุงานปูนที่มีหน้าที่ยดเกาะส่วนผสมให้ ึ ข. ทรายอ่อน เป็ นเนื้อเดียวกัน ค. ทรายมุข ก. หิน ง. ทรายหยาบ ข. ทราย 18. ลักษณะของทรายที่ดีอยูในข้อใด ่ ค. ปูนขาว ก. สะอาด ง. ปูนซิเมนต์ ข. ไม่มีเศษไม้ ดินปนอยู่13. วัสดุงานปูนในข้อใดที่สามารถใช้แทนหินได้ ค. เป็ นทรายน้ าจืด ก. ทรายเม็ดใหญ่ ง. ถูกทุกข้อ ข. ปูนซิเมนต์กอน ้ 19. เหล็กที่เสริ มในเนื้อคอนกรี ตประโยชน์ คือ ค. ดินลูกรัง ก. ใช้รับแรงดึง ง. กรวด ข. ใช้รับแรงอัด ค. ใช้รับแรงกระแทก ง. ใส่ไว้เพื่อสวยงาม20. น้ าที่ ไม่ควร ใช้ในการผสมคอนกรี ตคือ 26. ปูนซิเมนต์ 1 ถุง ตวงแล้วได้ประมาณ ก. น้ าแม่น้ า ก. 2 ถังปูน ข. น้ าคลอง ข. 4 ถังปูน ค. น้ าประปา
 3. 3. ง. น้ าทะเล ค. 6 ถังปูนหน่ วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องคอนกรีต คอนกรี ต อัตรา ง. 8 ถังปูนส่วนผสมคอนกรี ต วิธีการผสมคอนกรี ตการบ่มคอนกรี ต 27. ในการผสมคอนกรี ตด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 2 ต่อ 421. ส่วนผสมของคอนกรี ตประกอบด้วย ถ้าใส่ปูนซิเมนต์ 1 ถุง จะใส่ทรายกี่ถง ั ก. ส่วนผสมของปูน ทราย น้ า ก. 12 ถัง ข. ส่วนผสมของหิน ทราย น้ า ข. 14 ถัง ค. คอนกรี ตคือส่วนผสมระหว่าง ปูน กับหิน ค. 16 ถัง ง. คือส่วนผสมของ ปูนซิเมนต์ หิน ทราย น้ า ง. 18 ถัง22. คอนกรี ตมีคุณสมบัติที่ดีคือ 28. ขณะเทคอนกรี ตควรใช้ไม้หรื อเหล็กกระทุงหรื อ ้ ก. รับแรงดึงได้ดี แหย่คอนกรี ตเพื่ออะไร ข. รับแรงอัดได้ดี ก. ทาให้คอนกรี ตแห้งเร็ ว ค. รับแรงเฉือนได้ดี ข. ทาให้คอนกรี ตแน่นไม่มีรูพรุ น ง. รับแรงหมุนได้ดี ค. ทาให้คอนกรี ตสีสวยงาม23. อัตราส่วนผสมคอนกรี ตโดยทัวไปคือ่ ง. ทาให้น้ าไหลออกจากแบบให้หมด ก. 1 ต่อ 1 ต่อ 1 29. เมื่อผสมคอนกรี ตแล้วไม่ควรปล่อยไว้นานเกินกี่ ข. 1 ต่อ 2 ต่อ 4 นาที ค. 1 ต่อ 3 ต่อ 6 ก. 10 นาที ง. 1 ต่อ 4 ต่อ 8 ข. 20 นาที24. ถ้ากาหนดให้ใช้อตราส่วนผสมคอนกรี ตเท่ากับ ั ค. 25 นาที 1 ต่อ 2 ต่อ 4 ต้องใช้ทรายกี่ส่วน ง. 30 นาที ก. 1 ส่วน 30. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ข. 2 ส่วน ก. เมื่อผสมคอนกรี ตแล้วให้นาไปใช้งานได้เลย ค. 3 ส่วน ข. ขณะที่คอนกรี ตยังไม่แข็งตัวห้าม ง. 4 ส่วน กระทบกระเทือน25. จากข้อที่ 24 ต้องใช้ปูนซิเมนต์ กี่ส่วน ค. คอนกรี ตจะแข็งตัวประมาณ 24 ชัวโมง ่ ก. 1 ส่วน ง. ขณะเทคอนรี ตไม่ควรกระทุงคอนกรี ต ้ ข. 2 ส่วน ค. 3 ส่วน ง. 4 ส่วน 36. วัสดุที่สามารถทาแบบหล่อคอนกรี ตได้31. เมื่อคอนกรี ตมีอายุครบ 24 ชัวโมงแล้วควรทา ่ ก. ไม้อด ั อย่างไรคอนกรี ตจะแข็งแรง ข. แผ่นเหล็ก ก. บ่มคอนกรี ตตามวิธี ค. ไม้แผ่น ข. ปล่อยตากแดดให้แห้ง ง. ถูกทุกข้อ
 4. 4. ค. ปล่อยตากแดดตากฝน 37. ปัจจุบนนิยมใช้วสดุในข้อใดทาแบบหล่อคอนกรี ต ั ั ง. ไม่ตองทาอะไร ้ เพื่อสามารถใช้ได้หลายงาน32. ข้อใดคือความหมายของการบ่มคอนกรี ต ก. ไม้อด ั ก. การทาให้คอนกรี ตแห้งเร็ วที่สุด ข. แผ่นเหล็ก ข. การทาให้คอนกรี ตแห้งช้า ๆ จะได้ไม่แตกร้าว ค. ไม้แผ่น ค. การทาให้คอนกรี ตร้อน ง. สังกะสี ง. การทาให้คอนกรี ตสวยงาม 38. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับแบบหล่อ33. ข้อใดคือสาเหตุที่ทาให้คอนกรี ตแตกร้าว ก. ต้องราคาแพง ก. ส่วนผสมไม่ถกต้องู ข. ต้องแข็งแรง ข. หินทรายสกปรก ค. น้ าหนักมาก ค. ไม่บ่มคอนกรี ต ง. ถูกทุกข้อ ง. ถูกทุกข้อ 39. ปัญหาของการใช้แบบเหล็กในการหล่อคอนกรี ต34. ข้อใดเป็ นการบ่มเสาคอนกรี ตที่ถกต้อง ู คือ ก. ราดน้ าเช้า เย็น ก. ราคาแพง ข. ราดน้ าถ้าฝนไม่ตก ข. ผิวไม่เรี ยบ ค. หุมด้วยกระสอบราดน้ าให้ชุ่มเสมอ ้ ค. ตัดต่อลาบาก ง. ยกเสาไปแช่น้ า ง. ถูกทุกข้อ35. ถ้าเราไม่บ่มคอนกรี ตจะเกิดผลเสียอย่างไร 40. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ก่อนเทคอนกรี ตลงแบบ ก. คอนกรี ตแตกร้าว ก. ตรวจเช็คขนาดแบบให้ถกต้อง ู ข. คอนกรี ตไม่แข็งแรง ข. ตรวจดูความแข็งแรงของแบบ ค. คอนกรี ตใช้งานได้ไม่นาน ค. ราดน้ าแบบให้ชุ่มถ้าเป็ นแบบไม้ ง. ถูกทุกข้อ ง. เมื่อตั้งแบบเสร็ จให้เทคอนกรี ตได้เลยไม่ตอง ้หน่ วยการเรียนรู้ที่ 5 การทาแบบหล่อคอนกรีต ทาอะไร ********************************
 5. 5. โรงเรียนห้ วยสักวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ข้ อสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ข้ อสอบรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง.32101) จานวน 40 ข้ อ 20 คะแนน เวลา 30 นาที *********************************************************************************************************************คาชี้แจง 1. ข้อสอบฉบับนี้เป็ นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 50 ข้อ รวม 20 คะแนน 2. ข้อสอบเป็ นเอกสารของทางราชการ ห้ามนักเรี ยนขีดเขียน หรื อวาดรู ปใด ๆ 3. เมื่อนักเรี ยนมีขอสงสัยใด ๆ ให้สอบถามกรรมการคุมสอบ ้ 4. เมื่อทาข้อสอบเสร็ จแล้ว ก่อนออกควรขออนุญาตกรรมการคุมสอบ*************************************************************************************************************************คาสั่ง ให้นกเรี ยนเขียนเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบที่เห็นว่าถูกทุกสุดเพียงข้อเดียว ั จุดประสงค์ที่ 2 อธิบายประโยชน์และคุณค่าของงาน ประดิษฐ์ 5. ข้อใด ไม่ใช่ หลักในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 1. งานประดิษฐ์ในข้อใดที่มนุษย์ทาขึ้นเพื่อใช้ในการ ก. มีความรักสนใจในงาน ดารงชีพ ในยุคแรก ๆ ข. ศึกษาหลักการทางานและความปลอดภัย ก. เครื่ องซักผ้า ค. ทดลองประดิษฐ์ชิ้นงาน ข. มีด ขวาน ง. เลือกใช้วสดุที่มีราคาสูง ั ค. เก้าอี้ไม้ไผ่ 6. งานประดิษฐ์แบ่งตามคุณค่าของงานได้ดงนี้ ั ง. เตียงนอน ก. งานประดิษฐ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ไทย / งานจักสาน 2. ประโยชน์ และคุณค่าของงานประดิษฐ์อยูในข้อใด ่ ข. งานประดิษฐ์ทวไป / งานปั้น ั่ ก. เพื่อความสะดวกในการดารงชีพ ค. งานแกะสลัก / งานปั้น ข. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ง. งานประดิษฐ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ไทย / งาน ค. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประดิษฐ์ทวไป ั่ ง. ถูกทุกข้อ 7. ข้อใดที่ ไม่ใช่ งานประดิษฐ์ที่เป็ นเอกลักษณ์ไทย 3. ถ้านักเรี ยนมีความสามารถในงานประดิษฐ์จะมีผลดี ก. งานประดิษฐ์ดอกไม้สด ต่อครอบครัวอย่างไร ข. งานจักสาน ก. ประหยัดเวลา ค. งานแกะสลักช้างไม้ ข. ประหยัดเงิน ง. งานประดิษฐ์หุ่นยนต์ ค. ดัดแปลงเศษวัสดุให้มีประโยชน์ 8. การออกแบบงานประดิษฐ์ที่ใช้ในบ้านของนักเรี ยน ง. ถูกทุกข้อ คานึงถึงข้อใด มากที่สุด 4. ในการประดิษฐ์ชิ้นงานควรดาเนินการในข้อใดก่อน ก. วัสดุที่ใช้ ก. ออกแบบชิ้นงาน ข. เครื่ องมือที่ใช้ ข. ศึกษาเครื่ องมือช่าง ค. ประโยชน์และความจาเป็ น ค. หาวิธีการแก้ปัญหางาน ง. สอบราคาวัสดุ ง. ถูกทุกข้อ จ.
 6. 6. 9. เมื่อนักเรี ยนออกแบบชิ้นงานแล้วขั้นตอนต่อไปคือ 15. งานประดิษฐ์ขนาดเล็กตอกตะปูแล้วไม้แตก ควรมี ก. ลงมือทางานเลย วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ข. วิเคราะห์หา เครื่ องมือ / วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ ก. ใช้กาวช้างแทนได้ ค. ไปซื้อวัสดุ ข. นาไม้ไปแช่น้ าแล้วนามาเจาะ ง. ศึกษาหาความรู้ ค. นาไม้ไปตากแดดแล้วนามาเจาะ10. ในการทางานกลุ่มถ้านักเรี ยน มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่ อง ง. ใช้คอนยางเพื่อลดการกระแทก ้ การทางานควรทาอย่างไร ดีที่สุด 16. ถ้านักเรี ยนจะตัดแผ่นไม้บาง ๆ ให้เป็ นรู ปวงกลม ก. ปรึ กษากันในกลุ่มก่อนแล้วหาทางแก้ปัญหา ควรใช้เครื่ องมือในข้อใดเหมาะสมที่สุด ข. ให้ผปกครองช่วยทาให้ ู้ ก. เลื่อยตัดเหล็ก ค. ปรึ กษาครู หรื อให้ครู ทาให้ดู ข. เลื่อยลอ ง. ต่างคนต่างทา ค. เลื่อยฉลุ11. กรรไกร มีประโยชน์ แต่ ไม่ควร ใช้ในข้อใด ง. เลื่อยลันดา ก. งานตัดกระดาษ 17. ถ้านักเรี ยนต้องการตัดไม้ขาโต๊ะ ควรใช้เครื่ องมือใน ข. งานตัดผ้า ข้อใดเหมาะสมที่สุด ค. งานตัดลวด ก. เลื่อยลันดา ง. งานตัดใบตอง ข. เลื่อยฉลุ12. ถ้านักเรี ยนจะวัดความยาวของไม้ใช้เครื่ องมือในข้อ ค. เลื่อยลอ ใด จะดีที่สุด ง. มีด ก. ตลับเมตร 18. ถ้านักเรี ยนต้องการตกแต่งผิวงานที่เป็ นไม้ให้เรี ยบ ข. สายเทปวัดตัว ควรใช้เครื่ องมือในข้อใด ค. ไม้บรรทัด ก. ตะไบ ง. เทปวัด ข. บุง ้13. การตัดกระดาษด้วยมีดคัทเตอร์ควรปฏิบติในข้อใด ั ค. ใช้แก้วขูด ก. ดึงใบมีดออกมาให้สุด ง. กระดาษทราย ข. ดึงใบมีดออกมาพอสมควรนอนใบมีด 19. ข้อใดคือเครื่ องมือเจาะที่สะดวกที่สุด ค. เวลาตัดตั้งใบมีดให้ได้ 90 องศา ก. มีด ง. ไม่มีขอถูก ้ ข. สิ่ว14. ถ้านักเรี ยนต้องการเจาะแผ่นไม้ควรใช้เครื่ องมือใน ค. สว่านข้อเสือ ข้อใด ดีที่สุด ง. สว่านไฟฟ้ า ก. ประแจปากตาย 20. เครื่ องมือในข้อใด ใช้ในงานประดิษฐ์ น้ อยที่สุด ข. สกัด ค. สว่านไฟฟ้ า ง. สิ่ว ก. กรรไกร ข. เลื่อยฉลุ ค. สว่านไฟฟ้ า ง. ดิ่ง จุดประสงค์ที่ 3 การใช้และดูแลรักษาเครื่ องมือ
 7. 7. 21. ช่างใช้เครื่ องมือในข้อใดในการขันตะปูเกลียว 26. เครื่ องมือที่เป็ นโลหะเมื่อใช้แล้วควรทาอย่างไร ก. ค้อนตอกสายไฟฟ้ า ก. เช็ดด้วยน้ ามันจักรแล้วเก็บไว้ในตู้ ข. คีมปากจิ้งจก ข. ล้างน้ าแล้วเก็บไว้ในตู้ ค. คีมปลอกสายไฟฟ้ า ค. เก็บได้เลย ง. ไขควง ง. เก็บไว้ในที่ช้ืน22. ถ้านักเรี ยนต้องการตัดกระดาษเป็ นรู ปวงกลมควรใช้ 27. ข้อควรปฏิบติในการใช้กาวแห้งเร็ วคือ ข้อใด ั เครื่ องมือในข้อใดดีที่สุด ก. ไม่ตองทาอะไร ้ ก. กรรไกรปลายแหลม ข. ปิ ดฝา ข. กรรไกรปลายมน ค. ปิ ดฝาให้แน่นนาไปไว้ในตูเ้ ย็น ค. มีดคัทเตอร์ ง. ปิ ดฝานาไปตากแดด ง. มีดเหลาดินสอ 28. ข้อควรปฏิบติในการทางานข้อใด ไม่ถูกต้อง ั23. สายไฟฟ้ าหรื อลวดเราควรใช้เครื่ องมือในข้อใดตัด ก. เก็บเครื่ องมือให้เรี ยบร้อย ก. เลื่อยไฟฟ้ า ข. จัดโรงฝึ กงานให้เรี ยบร้อย ข. คีมล็อค ค. วัสดุกองไว้ทางเดินจะได้ใช้งานง่าย ค. กรรไกร ง. เก็บเครื่ องมือไว้ในตูทาให้ใช้งานยาก ้ ง. คีมตัด 29. วัสดุในข้อใด ไม่ควร นาไว้ใกล้ไฟ24. ในการตัดโฟมควรใช้เครื่ องมือในข้อใดตัด ก. แอลกอฮอร์ ก. กรรไกรปลายแหลม ข. น้ ามันสน ข. คัทเตอร์ ค. ทินเนอร์ ค. มีดเหลาดินสอ ง. ถูกทุกข้อ ง. ถูกทุกข้อ 30. ในการใช้วสดุประเภท ทินเนอร์ น้ ามันสน แลคเกอร์ ั25. ในการยึดหรื อติดชิ้นงานประดิษฐ์ที่เป็ น ไม้ ส่วนใหญ่จะมีคาเตือนในเรื่ องใด พลาสติก ส่วนใหญ่ใช้วสดุในข้อใดดีที่สุด ั ก. ระวังเข้าตา ก. กาวช้าง ข. ห้ามสูดดม ข. กาวลาเท็กซ์ ค. ห้ามนาไปใกล้ไฟ ค. แป้ งเปี ยก ง. ถูกทุกข้อ ง. กาวยาง 31. สาเหตุหลักของการเกิดอุบติเหตุมาจากข้อใด ั จุดประสงค์ที่ 5 บอกชื่อและวิธีใช้เครื่ องมือ วัสดุ ก. ความประมาท อุปกรณ์ งานช่างในบ้านได้ ข. ขาดความรู้ ค. เครื่ องมือไม่ดี ง. โรงฝึ กงานไม่ทนสมัยั
 8. 8. 32. วิธีป้องกันอันตรายจากการปฏิบติงานอยูในข้อใด ั ่ 37. เมื่อนักเรี ยนประกอบชิ้นงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ก. เลือกใช้เครื่ องมือที่ถกกับงาน ู ข้อใด ข. ใช้เครื่ องป้ องกันอันตราย ก. ตกแต่ง ชิ้นงาน ค. แต่งกายให้รัดกุม ข. ลงสี ง. ถูกทุกข้อ ค. ลงแชลแลค33. นักเรี ยนสามารถศึกษาหาความรู้เรื่ องการป้ องกัน ง. พ่นสีตามแบบอันตรายจากแหล่งเรี ยนรู้ในข้อใด.ใกล้ตวนักเรี ยนที่สุด ั 38. ถ้าผิวงานของนักเรี ยนเป็ นไม้ไผ่ ควรใช้วสดุในข้อ ั ก. โรงฝึ กงานที่ปฏิบติงาน ั ใดเคลือบผิว ข. อินเตอร์เน็ต ก. สีน้ า ค. ห้องสมุด ข. สีพลาสติก ง. สถานประกอบการในท้องถิ่น ค. แลคเกอร์34. ข้อใด ไม่ใช่ จุดประสงค์หลักในการเรี ยนรู้การใช้ ง. สีน้ ามัน เครื่ องมือ 39. ถ้าผิวงานของนักเรี ยนเป็ นไม้สัก ควรใช้วสดุเคลือบ ั ก. ใช้เครื่ องมือได้ถกต้อง ู ผิวในข้อใด ข. ใช้เครื่ องมือได้ถกกับงาน ู ก. สีน้ า ค. ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข. สีพลาสติก ง. ดัดแปลงเครื่ องมือใช้หลาย ๆ อย่าง ค. แลคเกอร์35. ในการใช้เครื่ องมือที่ใช้ไฟฟ้ า ก่อนใช้ควรปฏิบติใน ั ง. ข้อ ข ค ถูกข้อใด 40. สภาพอากาศในข้อใดเหมาะสมที่จะเคลือบผิววัสดุ ก. ใช้ได้เลย ไม่ตองทาอะไร ้ ก. มีแดด ไม่มีความชื่นในอากาศ มีลมระบายดี ข. ตรวจดูเครื่ องหมายการค้า ข. ฝนตก มีลมพัด ระบายดี ค. ตรวจดูสภาพ ปลัก สายไฟฟ้ า ๊ ค. หลังฝนตก ลมพัดแรง ง. เสียบปลัก ๊ ง. ทาได้ทุกข้อ36. เมื่อเครื่ องมือชารุ ดนักเรี ยนควรปฏิบติในข้อใด ั เป็ นอันดับแรก ก. ใช้ต่อไปถ้าพอใช้ได้ ข. หยุดใช้งานแล้วซ่อมแซมเอง ค. หยุดใช้งานแล้วแจ้งครู ผสอนทันที ู้ ง. ไม่มีขอถูก้
 9. 9. จุดประสงค์ที่ 8 อธิบายหลักการบารุ งรักษาและซ่อมแซมงานประปาได้ 46. ในการฝังท่อควรขุดลึกอย่างน้อยกี่เซนติเมตร41. ขนาดของท่อประปาที่เหมาะสาหรับใช้กบอุปกรณ์ั ก. 5 เซนติเมตร ภายในบ้าน ข. 10 เซนติเมตร ก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ค. 15 เซนติเมตร ข. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ง. 20 เซนติเมตร ค. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว 47. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของประตูน้ า ง. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ก. ใช้เปิ ด-ปิ ดน้ าได้42. ในการต่อท่อประปาให้ยาวออกไปใช้วสดุในข้อใด ั จ. ใช้ปิดน้ าเพื่องานซ่อมแซม ก. ข้อต่อตรง ฉ. ใช้ปิดระบบเพื่อตรวจสอบการรั่วซึมของท่อ ข. ข้อต่อเกลียวใน ช. ใช้ป้องกันท่อตัน ค. ข้อต่อเกลียวนอก 48. ท่อน้ าทิ้งควรใช้ท่อขนาดท่อเท่าไรดีที่สุด ง. ข้อต่อลดขนาด ก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว43. ในการติดตั้งก๊อกน้ ากับข้อต่อเกลียวใน ควรใช้วสดุ ั ข. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ในข้อใดที่ป้องกันน้ าซึม ค. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ก. ผ้าบาง ๆ ง. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/ 2 นิ้ว ข. เทปพันสายไฟฟ้ า 49. ข้อใดเป็ นสาเหตุที่ทาให้ท่อส้วมอุดตัน ค. เทปใส ก. ปริ มาณน้ าไม่พอเพียง ง. เทปพันเกลียว ข. การทิ้งกระดาษชาระลงโถส้วม44. เครื่ องมือที่เหมาะสาหรับวัดขนาดความยาวของท่อ ค. น้ าเป็ นสนิม คือ ง. การทิ้งผ้าอนามัยลงโถส้วม ก. ไม้ที ข. ตลับเมตร 50. เมื่อนักเรี ยนจะเปลี่ยนก๊อกน้ าที่ชารุ ด ควรปฏิบติใน ั ค. สายวัดตัว ข้อใดเป็ นอันดับแรก ง. บรรทัดเหล็ก ก. ใช้เทปพันเกลียวพันบริ เวณเกลียวก๊อกน้ า45. ในการตัดท่อ พี วี ซี ควรใช้เครื่ องมือในข้อใด ข. ใช้กาวทาลงบนเกลียว ก. เลื่อยหางหนู ค. ปิ ดประตูน้ าที่ต่อจากท่อเมนใหญ่ก่อน ข. เลื่อยตัดเหล็ก ง. หมุนก๊อกน้ าให้แน่น ค. เลื่อยวงเดือน ง. เลื่อยสายพาน
 10. 10. โรงเรียนห้ วยสักวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ข้ อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ข้ อสอบวิชา ช่ างพืนฐาน (ง.013) จานวน 60 ข้ อ 30 คะแนน เวลา 60 นาที ้ *********************************************************************************************************************คาชี้แจง 1. ข้อสอบฉบับนี้เป็ นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 60 ข้อ 2 ข้อ ต่อ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน 2. ข้อสอบเป็ นเอกสารของทางราชการ ห้ามนักเรี ยนขีดเขียน หรื อวาดรู ปใด ๆ 3. เมื่อนักเรี ยนมีขอสงสัยใด ๆ ให้สอบถามกรรมการคุมสอบ ้ 4. เมื่อทาข้อสอบเสร็ จแล้ว ก่อนออกควรขออนุญาตกรรมการคุมสอบ*************************************************************************************************************************คาสั่ง ให้นกเรี ยนเขียนเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบที่เห็นว่าถูกทุกสุดเพียงข้อเดียว ั จุดประสงค์ที่ 4 สามารถอ่านแบบเบื้องต้นได้ถกต้อง ู 5. จากรู ป คือสัญลักษณ์ในข้อใด 1. เครื่ องมือเขียนแบบที่ใช้ลากเส้นในแนวนอนคือ ก. ดิน ก. ไม้ที ข. หิน ข. ไม้สามเหลี่ยม ค. ทราย ค. สเกลสามเหลี่ยม ง. กระจก ง. ไม้บรรทัด 6. ภาพไอโซเมตริ กในการเขียนเราขึ้นมุมกี่องศา 2. เครื่ องมือเขียนแบบที่ใช้ยอส่วน ของงานคือ ่ ก. 15 องศา ก. ไม้ที ข. 20 องศา ข. ไม้สามเหลี่ยม ค. 30 องศา ค. สเกลสามเหลี่ยม ง. 40 องศา ง. ตลับเมตร 7. ภาพไอโซเมตริ กจะสามารถมองเห็นได้ 3 ด้านคือ 3. ข้อใดคือประโยชน์ของงานเขียนแบบ ก. ภาพด้านหน้า /ภาพด้านลุ่ม /ภาพด้านเฉียง ก. ทาให้สามารถคานวณหาวัสดุที่ใช้ได้ ข. ภาพด้านบน /ภาพด้านหน้า /ภาพด้านข้าง ข. ทาให้สามารถคิดค่าแรงงานได้ ค. ภาพด้านตรง /ภาพด้านแบน /ภาพด้านล่าง ค. ทาให้งานสะดวกและรวดเร็ ว ง. ไม่มีขอถูก ้ ง. ถูกทุกข้อ 8. การบอกระยะหรื อขนาดในแบบส่วนใหญ่จะบอก 4. จากรู ป คือสัญลักษณ์ของข้อใด ในลักษณะใด ก. ดิน ก. บอกขนาดเป็ น มม./ซม./เมตร ข. น้ า ข. บอกขนาดเป็ น ฟุต/ไมล์ ค. กระจก ค. บอกขนาดเป็ น คืบ/ศอก/วา ง. ประตูน้ า ง. บอกขนาดเป็ น นิ้ว/ฟุต
 11. 11. จากรู ป ตอบคาถามข้อที่ 9 และ ข้อที่ 10 14. ในการแก้ไขซ่อมแซมงานไฟฟ้ าภายในบ้านควร ปฏิบติในข้อใด ั ก. เตรี ยมเครื่ องมือให้พร้อม ข. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม ค. ตัดกระแสไฟฟ้ าที่สะพานไฟก่อน9. ความสูงของกล่องตามรู ปเท่ากับข้อใด ง. ถูกทุกข้อ ก. 2 ซม. 15. หลอดไฟฟ้ าที่ใช้ภายในบ้านปัจจุปันคือหลอดในข้อ ข. 3 ซม. ใด ค. 4 ซม. ก. หลอดเรื องแสง ง. 5 ซม. ข. หลอดกลม ค. หลอดฟูออเรสเซนต์10. ความกว้างของกล่องตามรู ปเท่ากับข้อใด ง. หลอดนีออน ก. 2 ซม 16. ในการต่อวงจรไฟฟ้ าภายในบ้านจะต่อวงจรในข้อใด ข. 3 ซม ก. ต่อแบบตรง ค. 4 ซม. ข. ต่อแบบขนาน ง. 5 ซม ค. ต่อแบบอนุกรมจุดประสงค์ที่ 7 สามารถปฏิบติงานไฟฟ้ าได้ ั ง. ต่อแบบผสม11. ข้อใดคือเครื่ องมืองานไฟฟ้ าที่ใช้ในการตรวจสอบ 17. สายเมนภายในบ้านควรใช้สายขนาดเท่าไร ไฟฟ้ าในวงจรว่ามีกระแสไฟฟ้ าหรื อไม่ ก. สายขนาด 2 คูณ 6 ต.ร.มม. ก. คีมปากแหลม ข. สายขนาด 2 คูณ 2.5 ต.ร.มม. ข. ไขควงทดสอบไฟ ค. สายขนาด 2 คูณ 1 ต.ร.มม. ค. คัทเตอร์ ง. สายขนาด 2 คูณ 0.5 ต.ร. มม ง. คีมปากจิ้งจก12. ในการปอกสายไฟฟ้ าส่วนใหญ่ช่างจะใช้เครื่ องมือ 18. ในการเดินสายไฟฟ้ าทัวไปมี 2 แบบ คือ ่ ในข้อใด ก. แบบเปิ ด / แบบปิ ด ก. คีมปากแหลม ข. แบบขาว / แบบดา ข. ไขควงทดสอบไฟ ค. แบบลอย / แบบจม ค. คัทเตอร์ ง. แบบเดิม / แบบใหม่ ง. คีมปากจิ้งจก 19. ในกรณี ที่ไฟฟ้ าในบ้านดับหมดเราต้องไปตรวจสอบ13. ข้อใดคืออุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้ปิดและเปิ ดไฟ ที่ใดก่อน ก. ปลัก๊ ก. หลอดไฟ ข. สวิทซ์ ข. สวิทซ์ ค. คัทเอาท์ ค. สะพานไฟหรื อคัทเอาท์ ง. ฟิ วส์ ง. สายไฟ20. ข้อใดเรา ไม่ควร ปฏิบติ ั 25. ถ้าทรายมีเศษไม้ หิน กรวด ควรทาอย่างไร
 12. 12. ก. ใช้สายไฟฟ้ าแทนฟิ วส์ ก. ล้างด้วยน้ า ข. หมันตรวจสายไฟฟ้ า ่ ข. ร่ อนด้วยตะแกรง ค. ประหยัดไฟฟ้ า ค. ใช้คนเก็บออกทีละชิ้น ง. ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ง. ไม่ตองทาอะไรเพราะใช้งานได้ ้จุดประสงค์ที่ 8 สามารถปฏิบติงานซ่อมแซมงานปูนใน 26.ถ้านักเรี ยนจะเทพื้นห้องครัวควรใช้วสดุในข้อใด ั ับ้านได้ ผสมกัน21. วัสดุงานปูนในข้อใดที่เป็ นตัวยึดเกาะวัสดุผสม ก. หินกับทราย ก. ทราย ข. หินกับทรายกับปูน ข. หิน ค. ปูนซิเมนต์กบทรายหยาบกับหินกับน้ า ั ค. ปูนซิเมนต์ ง. ปูนกับหิน ง. กรวด 27.ในการเทพื้นบ้านที่ประหยัดควรใช้วสดุในข้อใด ั22. ปูนซิเมนต์ 1 ถุง หนักกี่กิโลกรัม แทนเหล็กตะแกรง ก. 25 กก. ก. ไม่ไผ่ ข. 30 กก. ข. ไม้ระแนง ค. 35 กก. ค. ลวด ง. 50 กก. ง. สังกะสี23. ทรายในข้อใดที่ใช้สาหรับผสมคอนกรี ตในการทา 28. เครื่ องมืองานปูนในข้อใดที่ใช้ในงานก่ออิฐ พื้นบ้าน หรื อทาถนน ก. เกรี ยงเหล็ก ก. ทรายละเอียด ข. เกรี ยงขัดมัน ข. ทรายหยาบ ค. บรรทัดสามเหลี่ยม ค. ทรายขี้เป็ ด ง. เกรี ยงไม้ ง. ทรายบก 29. ในการผสมคอนกรี ตหรื อผสมปูนปกติใช้เครื่ องมือ24. ถ้านักเรี ยนจะซ่อมแซมรอยแตกของผนังห้องน้ าที่ ในข้อใด เป็ นผนังก่ออิฐฉาบปูน ควรใช้ทรายในข้อใด ก. จอบ ก. ทรายละเอียด ข. คราด ข. ทรายหยาบ ค. เสียม ค. ทรายขี้เป็ ด ง. ทรายบก ง. เกรี ยง 30. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก. การผสมคอนกรี ตต้องใส่น้ าให้มาก ๆ ข. การผสมคอนกรี ตต้องใส่น้ าให้พอเหมาะ ค. การใส่น้ ามากจะทาให้คอนกรี ตแข็งเร็ ว ช. ไม่จาเป็ นต้องใส่น้ าในการผสมคอนกรี ต
 13. 13. จุดประสงค์ที่ 9 นักเรี ยนสามารถปฏิบติงานซ่อมแซม ั 37. อุปกรณ์ประปาในข้อใดที่เป็ นตัววัดปริ มาณน้ าที่งานประปาในบ้านได้ ใช้ 31. ท่อประปา พี วี ซี 1 เส้น ยาวเท่าไร ก. ประตูน้ า ก. 2 เมตร ข. มาตรวัดน้ า ข. 3 เมตร ค. สามทาง ค. 4 เมตร ง. สี่ทาง ง. 5 เมตร 38. ถ้าบริ เวณข้อต่อก๊อกน้ ามีน้ าหยดควรแก้ไข 32. ท่อประปาพี วี ซี มีข้อเสียในข้อใด อย่างไร ก. น้ าหนัก ก. ถอดก๊อกน้ าออกมาพันด้วยยาง ข. การทางาน ข. ถอดก๊อกน้ าออกมาพันด้วยเทปพันเกลียว ค. ราคา ค. ใช้ดินน้ ามันอุด ง. ไม่ทนทานความร้อนและแรงกระแทก ง. ใช้กาวหยอด 33. ในการตัดท่อ พี วี ซี ควรใช้เครื่ องมือในข้อใด 39. การฝังท่อ พี วี ซี ในการเดินท่อเมนควรฝั่งดินให้ ก. เลื่อยฉลุ ลึกประมาณเท่าไรเพื่อป้ องกันการแตกเมื่อถูกรถ ข. มีด ทับ ค. เลื่อยตัดเหล็ก ก. 5 ซม ง. เลื่อยตั้ง ข. 8 ซม 34. ข้อใดไม่ใช้วสดุอุปกรณ์งานประปา ั ค. 10 ซม ก. เทปพันเกลียว ง. 30 ซม. ข. ข้อต่อ 40. น้ าในข้อใดเป็ นน้ าที่ชอบเป็ นสนิมแดง ค. กาวต่อท่อ ก. น้ ากรอง ง. สวิทซ์ ข. น้ ากลัน ่ 35. ท่อเมนประปาที่เดินในบ้านควรใช้ท่อขนาดเท่าไร ค. น้ าฝน ก. ขนาด ½ นิ้ว ง. น้ าบาดาล ข. ขนาด ¾ นิ้ว จุดประสงค์ที่ 5 สามารถซ่อมแซมเครื่ องเรื อนเครื่ องใช้ ค. ขนาด 1 นิ้ว ที่เป็ นไม้ได้ ง. ขนาด 3 นิ้ว 41. เราใช้ส่วนใดของไม้มาใช้งานมากที่สุด 36. อุปกรณ์ประปาในข้อใดที่จาเป็ นในการเปิ ดและ ก. เปลือกไม้ ปิ ดน้ าทั้งระบบ ข. กระพี้ ก. ประตูน้ า ข. ก๊อกน้ า ค. แก่นไม้ ค. ข้องอ ง. ข้อต่อ ง. ใจกลางไม้
 14. 14. 42. ไม้สกจัดอยูในไม้ประเภทใด ั ่ 48. เครื่ องมืองานไม้ในข้อใดที่ใช้เจาะไม้ ก. ไม้เนื้ออ่อน ก. กบล้าง ข. ไม้เนื้อแข็ง ข. เลื่อยลอ ค. ไม้เนื้อแข็งแกร่ ง ค. สว่าน ง. ถูกทุกข้อ ง. ตะไบ43. ไม้ขอใดจัดอยูในประเภทไม้เนื้อแข็ง ้ ่ 49. ถ้านักเรี ยนจะเจาะไม้ไผ่ทาขลุ่ยควรใช้เครื่ องมือ ก. ไม้กระบาก เจาะในข้อใด ข. ไม้ยาง ก. เหล็กเจาะ ค. ไม้ซอ ้ ข. มีดเจาะ ง. ไม้มะค่า ค. สว่าน44. ข้อใดเป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดขนาดของงาน ั ง. สิ่วเจาะ ก. สิ่ว 50. ถ้าเลื่อยลันดาไม่คมนักเรี ยนควรใช้เครื่ องมือใน ข. เลื่อย ข้อใด แต่งฟันเลื่อยให้คม ค. ประแจ ก. หินลับมีด ง. ตลับเมตร ข. ตะไบสามเหลี่ยม45. ถ้าเราวัดขนาดของงานได้ 1.20 เมตร แสดงว่างาน ค. ตะไบกลม ที่วดได้ยาวเท่ากับข้อใด ั ง. บุง ้ ก. 120 มม. จุดประสงค์ที่ 6 นักเรี ยนสามารถอธิบายการแก้ไข ข. 120 ซม ข้อขัดข้องเบื้องต้นของจักรยานยนต์ได้ ค. 120 ดม. 51. ข้อใดทาหน้าที่จุดระเบิดส่วนผสมของอากาศกับ ง. 120 ฮก. น้ ามันเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ46. ถ้านักเรี ยนต้องการตัดไม้ให้ได้ฉาก ควรใช้ ก. หัวเทียน เครื่ องมือในข้อใดทาบแล้วขีดด้วยดินสอ ข. ฟิ วส์ ก. ฉาก ค. อากาศ ข. กบ ง. กระบอกสูบ ค. สิ่ว 52. ถ้านักเรี ยนสตาร์ทรถจักรยานยนต์แล้วไม่ติดควร ง. เลื่อย ตรวจสอบในส่วนใด47. เครื่ องมือตัดไม้ที่ใช้สาหรับตัดไม้ที่มีส่วนโค้ง คือ ก. น้ ามันเบรค ก. เลื่อลอ ข. หัวเทียน ข. เลื่อยฉลุ ค. น้ ามันเครื่ อง ค. เลื่อยลันดา ง. ระบบแสงสว่าง ง. เลื่อยวงเดือน
 15. 15. 53. รถจักรยานยนต์ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในข้อใด ก. น้ ามันสน 56. วิธีทาความสะอาดหัวเทียนควรทาอย่างไร ข. น้ ามันโซล่า ก. ใช้เหล็กแหลมแคะเขม่าออก ค. น้ ามันเบนซิน ข. ล้างด้วยน้ ามันเบนซิน ง. น้ ามันเตา ค. เป่ าด้วยลมให้สะอาด54. ข้อใดควรปฏิบติในการบารุ งรักษารถจักรยานยนต์ ั ง. ถูกทุกข้อ ก. ตรวจสอบน้ ามันเครื่ อง 57. การถอดหัวเทียนต้องหมุนไปตามข้อใด ข. ตรวจสอบลมยาง ก. ตามเข็มนาฬิกา ค. ตรวจสอบระบบเบรค ข. ทวนเข็มนาฬิกา ง. ถูกทุกข้อ ค. ได้ท้งสองทาง ั55. ข้อใดคือลักษณะของหัวเทียนบอด ง. แล้วแต่ผผลิต ู้ ก. หัวเทียนมีระยะเขี้ยวห่างเกินไป 58. การบารุ งรักษาหม้อแบตเตอรี่ ควรทาอย่างไร ข. หัวเทียนแห้งเกินไป ก. ตรวจดูระดับน้ ากรดให้อยูในระดับที่กาหนด ่ ค. หัวเทียนสึกกร่ อน ข. นามาล้างน้ าเป็ นประจา ง. หัวเทียนมีคาบเขม่าตกค้าง ค. ดูแลขั้วไฟให้สะอาดโดยใช้น้ าร้อนลวก ง. ข้อ ก ค ถูก 59. ถ้าไฟส่องสว่างไม่สว่างควรทาอย่างไร ก. เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ข. เปลี่ยนสายไฟใหม่ ค. นาหม้อแบตเตอรี่ ไปชาร์ทไฟใหม่ ง. ตรวจสอบระบบหัวเทียน 60. ข้อใดคือข้อควรปฏิบติในการใช้รถจักรยานยนต์ ั ก. ตรวจสอบรถอยูเ่ สมอ ข. ขับรถด้วยความระมัดระวัง ค. ใส่หมวกกันน็อค ง. ถูกทุกข้อ ******************** อ.วิเชียร สัมฤทธิตานนท์ ออกข้อสอบ
 16. 16. โรงเรียนห้ วยสักวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ข้ อสอบกลางปี ปี การศึกษา 2550 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ข้ อสอบวิชา ช่ างผลิตภัณฑ์ หินขัด 20 คะแนน เวลา 30 นาที *********************************************************************************************************************คาชี้แจง 1. ข้อสอบฉบับนี้เป็ นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 30 ข้อ 1 ข้อ ต่อ 1 คะแนน รวม 30 คะแนน 2. ข้อสอบเป็ นเอกสารของทางราชการ ห้ามนักเรี ยนขีดเขียน หรื อวาดรู ปใด ๆ 3. เมื่อนักเรี ยนมีขอสงสัยใด ๆ ให้สอบถามกรรมการคุมสอบ ้ 4. เมื่อทาข้อสอบเสร็ จแล้ว ก่อนออกควรขออนุญาตกรรมการคุมสอบ*************************************************************************************************************************คาสั่ง ให้นกเรี ยนเขียนเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบที่เห็นว่าถูกทุกสุดเพียงข้อเดียว ั จุดประสงค์ที่ 9 นักเรี ยนสามารถอธิบายขั้นตอนการทา 4. เมื่อเราประกอบแบบขาม้านังหินขัดแล้วสิ่งที่ตอง ่ ้ ผลิตภัณฑ์หินล้าง หินขัดได้ ตรวจสอบแบบคือ 1. การทาแบบขาม้านังหินขัดเราใช้เครื่ องมือในข้อใด ่ ก. ความแข็งแรง ก. เลื่อยลันดา/ตลับเมตร ข. ขนาดความกว้าง ยาว ข. สิ่ว/ฉาก ค. ตรวจมุมฉาก ค. ค้อนไม้/ค้อนหงอน ง. ถูกทุกข้อ ง. ถูกทุกข้อ 5. ในการเตรี ยมเหล็กเสริ มควรใช้เหล็ก ในข้อใด 2. ในการวัดความกว้าง ยาว ของแบบขาม้านังหินขัด ่ ก. 2 หุน ใช้เครื่ องมือในข้อใด ข. 3 หุน ก. ฉาก ค. 4 หุน ข. ตลับเมตร ง. 6 หุน ค. ไม้บรรทัด 6. ในการมัดเหล็กควรใช้เครื่ องมือในข้อใด ง. เทปวัด ก. คีมล็อก 3. ในการตัดไม้ให้ได้ฉากควรใช้เครื่ องมือในข้อใด ข. คีมปากนกแก้ว ทาบที่ไม้และขีดด้วยดินสอ ค. คีมรวม ก. ฉาก ง. คีมเลื่อน ข. ไม้บรรทัด 7. เหล็กเสริ มที่วางลงในแบบควรอยูตาแหน่งใด ่ ค. ฟุตเหล็ก ก. อยูติดพื้นด้านล่าง ่ ง. เลื่อย ข. อยูสูงจากพื้นประมาณ 3 ซม. ่ ค. อยูบนสุด ่ ง. อยูตรงไหนก็ได้ ่ 8. เมื่อเตรี ยมแบบหล่อเสร็ จ มัดเหล็กเรี ยบร้อย ในการ 13. คอนกรี ตจะแข็งตัวเมื่อมีอายุเท่าไร
 17. 17. หล่อคอนกรี ต เราควรทาอะไรที่แบบเพื่อทาให้ ก. 24 ชัวโมง่ คอนกรี ตไม่ติดแบบ ข. 20 ชัวโมง ่ ก. น้ ามันเบ็นซิน ค. 15 ชัวโมง ่ ข. ราดด้วยน้ ามันสน ง. 10 ชัวโมง ่ ค. ทาด้วยน้ ามันเครื่ อง 14. ในการทาขาม้านังหินขัดสาเหตุที่ผวคอนกรี ตไม่ ่ ิ ง. ทาสด้วยสี เรี ยบมีรูพรุ น สาเหตุมาจากข้อใด9. คอนกรี ตที่ผสมเทขาม้านังหินขัดใช้อตราส่วน ่ ั ก. ใช้ปูนมากเกินไป เท่าไร ข. ใส่หินมากเกินไป ก. ปูน 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน หิน 3 ส่วน ค. ส่วนผสมไม่ถกต้อง ไม่แต่งผิวให้ดี ู ข. ปูน 1 ส่วน ทราย 3 ส่วน หิน 4 ส่วน ง. หินขนาดไม่เท่ากัน ค. ปูน 1 ส่วน ทราย 4 ส่วน หิน 5 ส่วน 15. เครื่ องมือในข้อใดที่แต่งผิวหน้าคอนกรี ตให้เรี ยบ ง. ปูน 1 ส่วน ทราย 5 ส่วน หิน 6 ส่วน ก. เกรี ยงเหล็ก10. การผสมคอนกรี ตทาขาม้านังทาข้อใดก่อน ่ ข. เกรี ยงไม้ ก. นาหินผสมกับทราย ค. บรรทัด ข. นาปูนซิเมนต์ผสมกับหิน ง. ถูกทุกข้อ ค. นาปูนซิเมนต์ผสมกับทราย 16. ปูนซิเมนต์ที่นกเรี ยนใช้ตราอะไร ั ง. นาหินผสมกับน้ า ก. งูเห่า11. เครื่ องมือที่เราผสมคอนกรี ตอยูในข้อใด ่ ข. นกอินทรี ย ์ ก. พลัว ่ ค. ตราเสือ ข. จอบ. ง. ตราช้าง ค. เกรี ยงเหล็ก 17. เหล็กเสริ มที่ใช้ในงานทาขามานังหินขัดมี ่ ง. พลัวและจอบ ่ ประโยชน์12. ขณะที่เทคอนกรี ตควรทาข้อใดเพื่อให้คอนกรี ตไม่ ในข้อใดมากที่สุด มีรูพรุ น ก. ป้ องกันการแตกร้าว ก. ใช้เหล็กกระทุง ้ ข. ใช้ประกอบเป็ นรู ปร่ าง ข. เทน้ าผสมไปด้วย ค. ทาให้สวยงาม ค. ใช้เกรี ยงแต่งผิวก่อน ง. ใช้ในการยึดแบบให้แข็งแรง ง. ไม่ตองทาอะไร ้ 18. คอนกรี ตมีคุณสมบัติที่สาคัญคือ ก. รับแรงดึง ข. รับแรงอัด ค. รับแรงเฉือน ง. แรงดัน19. เหล็กเสริ มที่ใช้ในงานคอนกรี ตต้องงอหัวท้าย 25. ถ้าทรายมีเศษดิน หิน กรวด ควรทาอย่างไรเพราะมีประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด ก. ล้างด้วยน้ า
 18. 18. ก. ป้ องกันการแตกร้าว ข. ร่ อนด้วยตะแกรง ข. ใช้รับน้ าหนักโดยเฉพาะ ค. ใช้คนเก็บออกทีละชิ้น ค. ทาให้เพิ่มแรงยึดเกาะ ง. ไม่ตองทาอะไรเพราะใช้งานได้ ้ ง. ใช้ในการยึดแบบให้แข็งแรง 26. ในการเทพื้นบ้านที่ประหยัดควรใช้วสดุในข้อใด ั20. คอนกรี ตคือ แทนเหล็กตะแกรง ก. ส่วนผสมระหว่างปูนซิเมนต์/ทราย/หิน/น้ า ก. ไม่ไผ่ ข. ส่วนผสมระหว่างปูนซิเมนต์/ทราย ข. ไม้ระแนง ค. ส่วนผสมระหว่างปูนซิเมนต์/หิน/น้ า ค. ลวด ง. ส่วนผสมระหว่างหิน/ทราย ง. สังกะสี21. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุที่แผ่นคอนกรี ตท่าเท้าแตกร้าว 27. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้องคือ ก. ถังใส่ปูน ก่อนใช้ควรจุ่มน้ าให้เปี ยก ก. ส่วนผสมไม่ถกต้องู ข. เกรี ยงไม้ก่อนใช้ควรจุ่มน้ าให้เปี ยก ข. ใส่น้ ามากเกินไป ค. ตลับเมตรใช้แล้วควรเช็ดด้วยน้ า ค. วัสดุผสมสะอาดเกินไป ง. ปฏิบติงานเสร็ จแล้วควรเก็บเครื่ องมือให้ ั ง. ขณะเทคอนกรี ตไม่กระทุงให้แน่น ้ เรี ยบร้อย22. การบ่มคอนกรี ตให้มีความแข็งแรงควรบ่มไว้นานกี่ 28. ข้อใดคือวัสดุงานปูนที่มีหน้าที่ยดเกาะส่วนผสมให้ ึวัน เป็ นเนื้อเดียวกัน ก. 1 วัน ก. หิน ข. 3 วัน ข. ทราย ค. 7 วัน ค. ปูนขาว ง. 14 วัน ง. ปูนซิเมนต์23. ขาของม้านังที่นกเรี ยนทามีขนาดเท่าไร ่ ั 29. วัสดุงานปูนในข้อใดที่สามารถใช้แทนหินได้ ก. กว้าง 25 ซม , สูง 30 ซม. ก. ทรายเม็ดใหญ่ ข. กว้าง 20 ซม , สูง 30 ซม ข. ปูนซิเมนต์กอน ้ ค. กว้าง 15 ซม , สูง 25 ซม. ค. ดินลูกรัง ง. กว้าง 10 ซม. สูง 25 ซม. ง. กรวด 30. ทรายในข้อใด ไม่ควร นามาใช้ในงานคอนกรี ต25. ปูนซิเมนต์ 1 ถุง ตวงได้ประมาณกี่ถงปูน ั ก. ทรายหยาบ ข. ทรายกลาง ก. 2 ถัง ข. 3 ถัง ค. ทรายจากทะเล ง. ทรายที่ใช้ก่ออิฐ ค. 4 ถัง ง. 6 ถัง ...........................................................
 19. 19. โรงเรียนห้ วยสักวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ข้ อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ข้ อสอบวิชา งานเขียนแบบ ( ง 21221 ) 20 คะแนน เวลา 30 นาที *********************************************************************************************************************คาชี้แจง ข้อสอบฉบับนี้ มี 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 20 ข้อ ตอนที่ 2 เป็ นข้อสอบจับคู่ จานวน 10 ข้อตอนที่ 1 คาสั่ง ให้นกเรี ยนเขียนเครื่ องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบที่เห็นว่าถูกทุกสุดเพียงข้อเดียว ั 5. มุมใดที่ ไม่มี อยูในฉากสามเหลี่ยม ่ 1. เครื่ องมือที่ใช้ในการเขียนเส้นในแนวนอนคือ ก. 30 องศา ก. ไม้ที ข. 60 องศา ข. ไม้ฉาก ค. 40 องศา ค. สเกล ง. 45 องศา ง. ไม้บรรทัด 6. กระดาษที่นิยมใช้เขียนแบบ อยูในข้อใด ่ 2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเขียนเส้นในแนวตั้งฉากคือ ก. กระดาษ 10 ปอนด์ ก. ไม้ที ข. กระดาษ 30 ปอนด์ ข. ไม้ฉาก ค. กระดาษ 80 ปอนด์ ค. ไม้ทีประกอบกับฉากสามเหลี่ยม ง. กระดาษ 100 ปอนด์ ง. สเกล 7. เส้นที่ใช้แสดงขอบรู ปต่าง ๆ คือ 3. ดินสอที่ใช้สาหรับลากเส้นมีน้ าหนักปานกลางคือ ก. เส้นเต็ม ก. 5 H ข. เส้นร่ าง ข. HB ค. เส้นไข่ปลา ค. 2 B ง. เส้นเต็มหนัก ง. 7 H 8. เส้นที่ใช้แสดงรู ปภาพต่าง ๆ ที่ถกบังมองไม่เห็นคือ ู 4. ข้อใดเป็ นเครื่ องมือที่ใช้วดขนาดในงานเขียนแบบ ั ก. เส้นเต็ม ก. บรรทัดที ข. เส้นร่ าง ข. บรรทัดสเกล ค. เส้นประ ค. ฉากสามเหลี่ยม ง. เส้นเต็มหนัก ง.โต๊ะเขียนแบบ

×