ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม 5

38,313 views

Published on

เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม 5

  1. 1. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 1/10 วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ขอสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตอนที่ 1 เลือกคําตอบที่ถูกที่สดเพียงขอเดียว ุ 1. ขณะที่แมลงขยับปกขึ้น มีการทํางานของกลามเนื้ออยางไร? กลามเนื้อตามขวาง กลามเนื้อตามยาว 1. หดตัว หดตัว 2. หดตัว คลายตัว 3. คลายตัว หดตัว 4. คลายตัว คลายตัว 2. สัตวกลุมใดมีการเคลื่อนที่โดยอาศัยหลักการคลายกันมากที่สุด? ก. ไฮดรา ข. พลานาเรีย ค. ไสเดือนดิน ง. หมึก จ. แมงกะพรุน 1. ขอ ก และ ข 2. ขอ ข และ ค 3. ขอ ค และ ง 4. ขอ ง และ จ 3. ขอใดแสดงความสัมพันธระหวางการทํางานของกลามเนื้อกับการเคลื่อนไหวไดถูกตอง? ชนิดของกลามเนื้อ การทํางาน การเคลือนไหว ่ Biceps หดตัว 1. แขนงอเขา Triceps คลายตัว Biceps คลายตัว 2. แขนงอเขา Triceps หดตัว 3. Flexor หดตัว ขาเหยียดออก 4. Extensor หดตัว ขางอเขา 4. กลุมสัตวในขอใดอาศัยระบบน้ําชวยในการเคลื่อนที่? 1. พารามีเซียม ไฮดรา 2. ยูกลีนา ฟองน้ํา 3. แมงกะพรุน ดาวทะเล 3. หมึก ปลาฉลาม 5. การทํางานของกลามเนื้อแบบ Antagonism พบในสัตวชนิดใดบาง? ก. พลานาเรีย ข. ไฮดรา ค. ดอกไมทะเล ง. ไสเดือนดิน 1. ขอ ก และ ข 2. ขอ ค. และ ง. 3. ขอ ก. ค. และ ง. 4. ถูกทุกขอ 6. บุคคลในขอใดนาจะมีกระดูกขาที่แข็งแรงที่สด?ุ 1. นักวายน้ํา 2. นักขี่มา 3. นักยกน้ําหนัก 4. นักเทนนิส
  2. 2. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 2/10 วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ขอสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 7. การทํางานของครีบชนิดใดทําใหปลาเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง? 1. ครีบหางและครับอก 2. ครีบหลังและครีบสะโพก 3. ครีบอกและครีบสะโพก 4. ครีบหลังและครีบหาง 8. ในระหวางการวิ่งสุนัข สุนัขเคลื่อนที่ไปไดโดยอาศัยการทํางานของ? 1. ระบบกลามเนื้อเรียบ 2. ระบบกลามเนื้อลาย 3. ระบบกลามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูก 4. ระบบกลามเนื้อที่อยูนอกการควบคุมของจิตใจ 9. ในขณะที่นักเรียนเขียนหนังสือ จะเกิดปรากฏการณคือ? 1. กลามเนื้อ Flexor หดตัว 2. กลามเนื้อ Extensor หดตัว 3. กลามเนื้อ Flexor ตอนลางหดตัว 4. กลามเนื้อ Extensor ตอนลางหดตัว 10. ลักษณะที่ดีเหมาะสําหรับการดํารงชีพในน้ําของปลา คือ? 1. ตัวเล็กและเบา 2. รูปรางเพรียว ลําตัวมีเมือกลื่น 3. ลําตัวมีเมือกลื่น และมีเกล็ด 4. รูปรางเพรียวมีเกล็ด 11. เซลลของกลามเนื้อเรียบ จะพบในอวัยวะใด? 1. ผนังลําไส 2. ผนังเสนเลือด 3. ผนังหลอดลม 4. ถูกทุกขอ 12. แรธาตุที่สําคัญซึ่งชวยใหเกิดการจับตัวกันของแอกทินไดในการหดตัวของกลามเนื้อ คือ? 1. แคลเซียม 2. โซเดียม 3. เหล็ก 4. แมกนีเซียม 13. กระดูกในขอใดตอไปนี้ไมใชกระดูกรยางค (Appendicular skeleton) ของคน? 1. กระดูกแขน-ขา 2. กระดูกเชิงกราน 3. กระดูกสะบัก-ไหปลารา 4. กระดูกซี่โครง 14. การเปลี่ยนแปลงในขอใดทีทําใหกลามเนื้อลายหดตัว? ่ 1. actin เลื่อนเขาหากัน 2. actin เลื่อนเขาหา myosin 3. actin หดสั้น แตไมมีการเปลี่ยนแปลงที่ myosin 4. ทั้ง actin และ myosin หดสั้นลง 15. ขอความใดถูกตองเกี่ยวกับแผนภาพนี้? ก. เปนสวนของกลามเนื้อลาย ข. A คือเสนใยแอกทิน ค. B คือเสนใยไมโอซิน ง. A และ B คือไมโครทิวบูล 1. เฉพาะ ก 2. เฉพาะ ง 3. ขอ ก และ ง 4. ขอ ก ข และ ค A B
  3. 3. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 3/10 วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ขอสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 16. ขณะที่ยกจานขาวขึ้นจากโตะอาหาร กลามเนื้อไบเซพและไตรเซพทํางานอยางไร? 1. หดตัวทั้งคู 2. คลายตัวทั้งคู 3. ไบเซพหดตัว ไตรเซพคลายตัว 4. ไบเซพคลายตัว ไตรเซพหดตัว 17. กระดูกสันหลังที่โคงงอและเหยียดออกของเสือชีตาขณะวิง มีผลในแงใดมากที่สุด? ่ 1. เพิ่มจังหวะในการกระโดด 2. เพิ่มความสงางามในการวิ่ง 3. เพิ่มความยาวชวงกาว 4. เพิ่มความคลองตัวในการเคลือนที่ในปา ่ 18. สัตวชนิดใดที่เคลื่อนที่โดยใชระบบ water vascular system? 1. ปู 2. ปลาฉลาม 3. ดาวทะเล 4. พลานาเรีย 19. ขอใดถูกตองเมื่อกลามเนื้อลายหดตัว? 1. แอกทินเคลื่อนที่เขาหากัน ระยะ A-band ลดลง 2. แอกทินเคลื่อนที่เขาหากัน ระยะ A-band คงเดิม 3. ไมโอซินเคลื่อนที่เขาหากัน ระยะ A-band ลดลง 4. ไมโอซินเคลื่อนที่เขาหากัน ระยะ A-band คงเดิม 20. ความเร็วในการเคลื่อนที่ของสัตวไมเกี่ยวของกับขอใด? 1. จํานวนของขา 2. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 3. ความสามารถในการโคงงอของกระดูกสันหลัง 4. ความถี่ของระยะการกาว 21. ในการฝกมารยาทไทย ด.ญ. อนุธิดา กําลังนั่งพับเพียบ แตติดพุง จึงเอามือขางขวาเหยียดยันพื้นดานขาง กลามเนื้อของเธอเปนไปตามขอใด? 1. ขา เฟลกเซอรหดตัว แขน เอกซเทนเซอรหดตัว 2. ขา เอกซเทนเซอรหดตัว แขน เฟลกเซอรหดตัว 3. ขาและแขน เฟลกเซอรหดตัว 4. ขาและแขน เอกซเทนเซอรหดตัว 22. ในขณะปลาวายน้ํา ถาตองการจะเลี้ยวตัวไปทางซายมือ จะมีการบังคับทิศทางอยางไร? 1. ครีบอก เบี่ยงไปทางขวา 2. ครีบอก เบี่ยงไปทางซาย 3. ครีบหาง เบี่ยงไปทางขวา 4. ครีบหาง เบี่ยงไปทางซาย 23. กระดูกเคลื่อนไหวเมื่อกลามเนื้อชนิดใดหดตัว? 1. กลามเนื้อหัวใจ 2. กลามเนื้อเรียบ 3. กลามเนื้อลาย 4. ถูกทุกขอ 24. ขอตอดังกลาวจัดเปนขอตอแบบใด? 1. ขอตอแบบบานพับ 2. ขอตอแบบสไลด 3. ขอตอแบบลูกกลมในเบากระดูก 4. ขอตอแบบเดือย
  4. 4. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 4/10 วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ขอสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 25. ขอตอดังกลาวจัดเปนขอตอแบบใด? 1. ขอตอแบบบานพับ 2. ขอตอแบบสไลด 3. ขอตอแบบอานมา 4. ขอตอแบบเดือย 26. ขอตอดังกลาวจัดเปนขอตอแบบใด? 1. ขอตอแบบบานพับ 2. ขอตอแบบสไลด 3. ขอตอแบบเดือย 4. ขอตอแบบลูกกลมในเบากระดูก 27. กระดูกสันหลังมีสวนชวยในการเคลื่อนที่คือ? 1. ใหสัตวคงรูปรางอยูได 2. รับน้ําหนักไดอยางดี 3. เปนที่ยึดเกาะของกลามเนื้อ 4. ใหชวงของการเคลื่อนที่ยาวขึน ้ 28. การเคลื่อนที่ของดาวทะเลเกิดจากการ? 1. การใชเทาเทียม 2. การยืดยาวและหดสั้นของ Ampula 3. การยืดและหดตัวของ tube feet หลาย ๆ อัน 4. การทํางานของกลามเนื้อแบบ Antagonism 29. การที่กระเพาะอาหารและลําไสมีการเคลื่อนไหวแบบ peristalsis เกิดจากการทํางานของกลามเนื้อชนิดใด? 1. smooth muscle 2. skeletal muscle 3. striated muscle 4. cardiac muscle 30. setae ของไสเดือนดินมีประโยชนอยางไร? 1. ใชในการจับอาหารใหแกไสเดือน 2. ใชในการจิกดินทําใหเกิดการเคลื่อนที่ 3. ใชในการปดดินทําใหลําตัดติดอยูกับดิน 4. ใชในการรับรูความรูสึกจากภายนอก  31. การเคลื่อนที่กลามเนื้อตามยาวของไสเดือนหดตัวมีผลทําใหเกิดอะไรขึ้น? 1. ลําตัวไสเดือนยาวขึ้น ยังไมเกิดการเคลื่อนที่ 2. ลําตัวไสเดือนสั้นลงและเกิดการเคลื่อนที่ 3. ลําตัวไสเดือนยาวขึ้นและเกิดการเคลื่อนที่ 4. ลําตัวไสเดือนสั้นลง ยังไมเกิดการเคลื่อนที่ 32. น้ําในขอ (Synovial fluid) (1) มีหนาที่ (2) ทํางานรวมกับ? 1. (1) ลดการเสียดสี (2) กระดูกออน 2. (1) ลดการเสียดสี (2) กระดูกแข็ง 3. (1) ลดการเสียดสี (2) กลามเนื้อลาย 4. (1) ใหอาหารแกกระดูก (2)
  5. 5. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 5/10 วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ขอสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 33. ในสัตวเซลลเดียวที่มีซิเลียหรือแฟลเจลลัมใชในการเคลื่อนที่ หากตัดสวนของ basal body ออกจะทําใหเกิด เหตุการณใดขึ้น? 1. เคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น 2. เคลื่อนที่ไดชาลง 3. หยุดนิ่ง ไมสามารถเคลื่อนที่ได 4. ไมมีคําตอบที่ถูกตอง 34. การที่ cilia ทํางานประสานกันไดเพราะมีการติดตอโดยทางใด? 1. Nerve net 2. Co-ordinating fiber 3. Co-ordinate cell 4. Nerve ganglion 35. หมอนรองกระดูก (intervertebral disc) ทําหนาที่ใด? 1. รองรับกระดูกและทําใหกระดูกสันหลังตรง 2. รองรับกระดูกและทําใหกระดูกสันหลังเชื่อมตอกันเปนแทง 3. รองรับกระดูกและปองกันการเสียดสีขณะกระดูกสันหลังเคลือนไหว ่ 4. รองรับกระดูกและรองรับน้ําหนักของตัวไมใหมากเกินไป 36. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ Ligament (A) และ Tendon (B) ? 1. (A) เปนเอ็นที่ยึดระหวางกระดูกกับกระดูก (B) เปนเอ็นที่ยึดระหวางกลามเนื้อกับกลามเนื้อ 2. (A) เปนเอ็นที่ยึดระหวางกระดูกกับกระดูก (B) เปนเอ็นที่ยึดระหวางกลามเนื้อกับกระดูก 3. (A) และ (B) ยึดระหวางกลามเนื้อกับกระดูกเหมือนกัน 4. (A) เปนเอ็นที่ยึดระหวางกลามเนื้อกับกระดูก (B) เปนเอ็นที่ยึดระหวางกระดูกกับกระดูก 37. ขณะเหยียดแขนตรง กลามเนื้อชนิดใดหดตัว และกลามเนื้อชนิดใดคลายตัว? 1. กลามเนื้อ extensor คลายตัว กลามเนื้อ flexor หดตัว 2. กลามเนื้อ extensor หดตัว กลามเนื้อ flexor คลายตัว 3. กลามเนื้อ extensor คลายตัว กลามเนื้อ flexor คลายตัว 4. กลามเนื้อ extensor หดตัว กลามเนื้อ flexor หดตัว 38. ขอใดกลาวถึงระบบประสาทและระบบตอมไรทอไดอยางถูกตอง? 1. ระบบตอมไรทอสั่งงานชา ระบบประสาทสั่งงานไว 2. ระบบตอมไรทออกฤทธิ์ที่กระแสเลือด ระบบประสาทออกฤทธิ์ที่เซลลประสาท 3. ระบบตอมไรทอและระบบประสาทตางก็มีศูนยกลางการทํางานอยูที่สมอง 4. ระบบตอมไรทอออกฤทธิ์ไดยาวนาน ระบบประสาทออกฤทธิ์ในชวงสั้น ๆ 1. ก และ ข 2. ก และ ค 3. ก และ ง 4. ข และ ง
  6. 6. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 6/10 วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ขอสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 39. ฤทธิ์ของยาบาที่ทําหนาที่เปนตัวกระตุนประสาทเกิดขึ้นไดอยางไร? 1. ทําใหเยื่อหุมเซลลประสาทไมยอมให Na+ ผานไดอยางถาวร 2. กระตุนการทํางานของ acetylcholinesterase ใน synaptic cleft 3. เพิ่มความไวของเยื่อหุมเซลลประสาทหลัง synapse ตอ acetylcholine 4. เพิ่มการปลดปลอยสารที่ทําใหเยื่อหุมเซลลประสาทหลัง synapse มีความเปนขั้วเพิ่มขึ้น 40. สารสื่อประสาท (neurotransmitter) ที่ปลอยจากปลาย axon ของเซลลประสาทเขาสู synapse ดวยกลไกใด? 1. Diffusion 2. Endocytosis 3. Exocytosis 4. Osmosis 41. จงเรียงลําดับความเร็วในการนํากระแสประสาทจากนอยที่สดไปสูมากที่สุด? ุ ก. มีเสนผานศูนยกลาง 4 ไมครอน และมี myelin sheath ข. มีเสนผานศูนยกลาง 4 ไมครอน และไมมี myelin sheath ค. มีเสนผานศูนยกลาง 25 ไมครอน และมี myelin sheath ง. มีเสนผานศูนยกลาง 25 ไมครอน และไมมี myelin sheath 1. ข  ก  ง  ค 2. ก  ง  ค  ข 3. ง  ค  ข  ก 4. ค  ข  ก  ง 42. การหามผูขับรถรับประทานยาแกงวง (ยาบา) เพราะเหตุใด?  1. ทําใหเกิดอาการประสาทหลอน 2. ทําใหรางกายเหนื่อย ออนเพลียงาย 3. ทําใหรางกายเกิดอาการเครียดไดงาย 4. ทําใหรางกายมีปฏิกิริยาการตอบสนองชาลง 43. กระแสประสาทจะเคลื่อนที่ไปไดเร็วที่สุดในกรณีใด? 1. แอกซอนมีขนาดใหญและมีเยื่อ myelin หุม 2. แอกซอนมีขนาดเล็กและมีเยื่อ myelin หุม 3. แอกซอนมีขนาดใหญและไมมีเยื่อ myelin หุม 4. แอกซอนมีขนาดเล็กและไมมีเยื่อ myelin หุม 44. ลักษณะของเซลลประสาทขณะที่ยังไมมีกระแสประสาท มีสภาพอยางไร? 1. ดานนอกเยื่อหุมเซลลมี Na+ มากกวาดานใน 2. ดานนอกเยื่อหุมเซลลมี Na+ นอยกวาดานใน 3. ดานนอกเยื่อหุมเซลลมี K+ มากกวาดานใน 4. ที่ปลายดานหนึ่งมีประจุบวก อีกดานหนึ่งมีประจุลบ 45. นิโคทินในบุหรี่มีผลตอระบบประสาทที่ไปยังกลามเนื้อหัวใจอยางไร? 1. กระตุนประสาทพาราซิมพาเธติก 2. กระตุนประสาทซิมพาเธติก 3. หามประสาทซิมพาเธติก 4. หามประสาทพาราซิมพาเธติก
  7. 7. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 7/10 วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ขอสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 46. การที่คนเราสามารถหลอกกลิ้งลูกนัยนตาไปมาไดเกี่ยวของกับการทํางานของเสนประสาทสมองคูใด? 1. คูที่ 1, 2 และ 8 2. คูที่ 3, 4 และ 6 3. คูที่ 7, 9 และ 10 4. คูที่ 10, 11 และ 12 47. เมื่อเอาไมไปแหยลิงที่ขงอยูในกรง จะทําใหลิงแสดงอาการโกรธ อาการดังกลาวเกิดจากการที่สมอง ั สวนใดถูกกระตุน? 1. Cerebrum 2. Cerebellum 3. Medulla oblongata 4. Hypothalamus 48. คนเมาสุราอาจมีอาการพูดผิด เดินพลาด และหายใจไมสะดวก ขใดเรียงลําดับศูนยในสมองที่ควบคุม อาการผิดปกติเหลานี้ไดถูกตอง ตามลําดับ? 1. Cerebrum สวนกลาง Cerebellum Medulla oblongata 2. Cerebrum สวนทาย Cerebellum Hypothalamus 3. Cerebellum Cerebrum สวนกลาง Medulla oblongata 4. Cerebellum Cerebrum สวนทาย Hypothalamus 49. บริเวณใดบางที่เปนสวนประกอบของกานสมอง (brain stem) ? A = Midbrain B = Cerebellum C = Pons D = Medulla oblongata 1. A, B, C 2. A, C, D 3. A, B, D 4. B, C, D 50. เมื่อถูกตีหัวจากขางหลัง ศูนยควบคุมในสมองที่จะถูกกระทบกระเทือนทําใหเกิดความผิดปกติไดงายที่สุด เกี่ยวกับขอใดตอไปนี้? 1. การพูด 2. การไดยิน 3. การมองเห็น 4. การควบคุมอารมณ 51. เมื่อเซลลประสาทอยูในระยะพักจะเกิดเหตุการณใด? 1. ไมเกิดความตางศักยทางไฟฟา 2. ชองโซเดียมเปด + + 3. Na -K pump กําลังทํางาน 4. ถูกทั้งขอ 1 และ 3 52. Action potential เกิดขึ้นเมื่อใด? 1. เซลลประสาทไดรับสิ่งกระตุนที่แรงพอ  2. ชองโซเดียมเปดอยางรวดเร็ว 3. Na+-K+ pump กําลังทํางาน 4. ถูกทั้งขอ 1 และ 2 53. นักเรียนจะพบเซลลประสาทประสานงาน ณ บริเวณใด? 1. ในสมอง 2. ในเสนประสาทอัตโนวัติ 3. ในไขสันหลัง 4. ถูกทั้งขอ 1 และ 3
  8. 8. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 8/10 วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ขอสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 54. กลามเนื้อโครงรางถูกควบคุมโดยเสนประสาทชนิดใด? 1. เสนประสาทซิมพาเธติก 2. เสนประสาทพาราซิมพาเธติก 3. เสนประสาทโซมาติก 4. ถูกทั้งขอ 1 และ 2 55. สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม เมื่อเปรียบเทียบกับสัตวมีกระดูกสันหลังชั้นต่ํา พบวามีสมองสวนใดเล็กกวา? 1. สมองสวนหนา 2. สมองสวนกลาง 3. สมองสวนทาย 4. ถูกทั้งขอ 1 และ 3 56. การที่เราเห็น axon เปนสีขาวเพราะอะไร? 1. มีสารประเภทโปรตีนหุมอยู 2. มีสารประเภทไขมันหุมอยู 3. มีสารประเภทคารโบไฮเดรตหุมอยู 4. มีสารประเภทนิวคลีอิกหุมอยู 57. bipolar neuron พบไดที่ใด? 1. กลามเนื้อ 2. เรตินา 3. ไขสันหลัง 4. เสนประสาท 58. สมองสวนหนา (forebrain) ประกอบดวยสมองสวนใดบาง? 1. cerebrum, thalamus, hypothalamus 2. cerebrum, cerebellum, pons 3. cerebrum, thalamus, cerebellum 4. cerebrum, cerebellum, hypothalamus 59. ศูนยควบคุมอารมณ การกิน อยูที่สมองสวนใด? 1. thalamus 2. hypothalamus 3. pons 4. cerebrum 60. การมองเห็น เปนหนาที่ของสมองสวนใด? 1. frontal lobe 2. temporal lobe 3. parietal lobe 4. occipital lobe 61. ขอใดตอไปนี้เปน reflex action เมื่อมือถูกไฟ? 1. รูสึกรอนที่บริเวณมือ 2. ใชปากเปามือที่ถูกไฟ 3. ชักมือกลับทันที 4. รองไห 62. gray matter ที่อยูในไขสันหลังเปนที่อยูของ? 1. เซลลประสาทและใยประสาทที่ไมมี myelin sheath หุม 2. เซลลประสาทสวนที่มี myelin sheath หุม 3. ใยประสาทที่ไมมี myelin sheath หุม 4. cell body ของเซลลประสาท
  9. 9. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 9/10 วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ขอสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 63. Depolarization เปนชวงที่เกิดเหตุการณใด? 1. Na+ รั่วเขาสูเซลล 2. Na+ รั่วออกจากเซลล 3. K+ รั่วออกจากเซลล 4. K+ รั่วเขาสูเซลล 64. ลักษณะของ spinal nerve คือ? 1. เปน sensory neuron 2. เปน motor neuron 3. เปน mixed neuron 4. เปน associative nerve 65. สัตวพวกใดที่มีสวนของ olfactory bulb เจริญดีที่สุด? 1. คน 2. นก 3. ปลา 4. กบ 66. การเคลื่อนที่กลับของ Na+ และ K+ ในระบบประสาทเกิดจากกระบวนการใด? 1. Diffusion 2. Osmosis 3. Active transport 4. Passive transport 67. สัตวที่มี ventral nerve cord คือสัตวชนิดใด? 1. ไสเดือนดิน แมลง 2. ดาวทะเล กุง 3. พยาธิไสเดือน พยาธิตัวตืด 4. พยาธิใบไม พยาธิตัวตืด 68. Axon ที่มี myelin sheath หุมจะนํากระแสประสาทไดเร็วกวา axon ที่ไมมี myelin sheath หุมกี่เทา 1. 2 เทา 2. 5 เทา 3. 10 เทา 4. 100 เทา 69. สารที่มีผลตอการสงกระแสประสาทชนิดใดตอไปนี้ที่ไมเขาพวก 1. แอมเฟตามีน 2. คาเฟอีน 3. นิโคติน 4. ยานอนหลับ 70. สารเคมีในขอใดมีคุณสมบัติเปนยาชา 1. สารเคมีที่หามการแพร Na+ เขาสูเซลล 2. สารเคมีที่ชวยให Na+ แพรเขาสูเซลล 3. สารเคมีที่ชวยให K+ แพรออกจากเซลล 4. ถูกทั้งขอ 1 และ 3 71. ชายคนหนึ่งถูกตีที่ศีรษะบริเวณทายทอย ญาติตองนําตัวสงโรงพยาบาล ชายคนนี้อาจมีอาการ 1. มึนและประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นไมทํางาน 2. ตาเริ่มมัวและมองไมเห็นในที่สุด 3. กลามเนื้อเรียบของอวัยวะภายในทํางานไมปกติ 4. หูอื้อ ไมสามารถยืนทรงตัวไดตามปกติ 72. ขณะที่ชายคนหนึ่งเดินลัดเลาะมาตามชายคาอาคารรานคา เขาสามารถกมศีรษะหลบไมที่ยื่นออกมา จากรานคาไดอยางกะทันหัน การกระทําของชายผูนี้อาศัยการสั่งงานจาก 1. สมองและไขสันหลัง 2. ไขสันหลัง 3. ระบบประสาทอัตโนวัติ 4. การทํางานของตอมไรทอ
  10. 10. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 10/10 วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242) ขอสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 73. คนปาใชยางนองทาปลายหอกเพื่อใชในการลาสัตว ทําใหสตวที่ถูกแทงวิ่งหนีไมได ยางนองมีผลอยางไร ั ในระบบประสาท 1. ทําลายเอนไซมโคลีนเอสเทอเรส 2. กระตุนการสรางแอซิทิลโคลีน 3. ยับยั้งการทํางานของแอซิทิลโคลีน 4. ทําใหการสงกระแสประสาทผาน synapse เร็วขึ้น 74. คนไขรายหนึ่งถูกนําสงโรงพยาบาลเนื่องจากไมสามารถทรงตัวอยูได นักเรียนคิดวาสมองสวนใดเสียไป  1. Cerebrum 2. Thalamus 3. Cerebellum 4. Medulla oblongata 75. ผูชายคนหนึ่งมีอาการควบคุมการทรงตัวไมได แตการพูดและการไดยนปกติ นาจะมีโอกาสพบ ิ ความผิดปกติในขอใดอีก ก. การทํางานของกลามเนื้อบริเวณใบหนา ข. การทํางานของกลามเนื้อตา ค. อาการเหมือนบานหมุน 1. ก 2. ค 3. ก และ ข 4. ก ข และ ค  โชคดีนะ..... ทุกคน  แลวพบกันใหมนะครับ

×