Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6

35,044 views

Published on

มี 5 ตอน 20 คะแนน

Published in: Education

ข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้น ม.6

  1. 1. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 1/5 ขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิชา ชีววิทยา 5 (ว40245) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตอนที่ 1 จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว (5 คะแนน) 1. ลักษณะที่มีความแปรผันแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง ตามลําดับ คือขอใด? 1. ความถนัดซาย-ขวา และการหอลิ้น 2. สีผิวและน้ําหนัก 3. สีผิวและการมวนลิ้น 4. ความถนัดซาย-ขวา และการมวนลิ้น 2. เมนเดลทําการผสมถั่วลันเตาโดยใชถั่วเมล็ดกลมพันธุแทผสมกับถั่วเมล็ดขรุขระพันธุแท ไดลูกรุนที่ 1 เมล็ดกลมทั้งหมด และเมื่อเอาลูกรุนที่ 1 ผสมกันเอง ไดลูกรุนที่ 2 ที่มีอัตราสวนของจีโนไทปเปนเทาใด? 1. 2:1 2. 3:1 3. 1:2 4. 1:2:1 3. ลักษณะลําตนสูงของตนถั่วลันเตาควบคุมโดยยีน T ลักษณะลําตนเตี้ยควบคุมโดยยีน t จากคูผสมตอไปนี้? a) TT  TT b) Tt  Tt c) TT  tt d) TT  Tt การผสมในขอใดจัดเปน back cross? 1. ขอ a 2. ขอ b 3. ขอ c 4. ขอ d 4. จากขอ 3 การผสมคูใด ไดลูกผสมที่มีอัตราสวนของจีโนไทปเปน 1 : 2 : 1 ? 1. ขอ a 2. ขอ b 3. ขอ c 4. ขอ d 5. พืชซึ่งมีจีโนไทป AaBbCc จะสรางเซลลสืบพันธุซึ่งมีจีโนไทปตางกันกี่ชนิด? 1. 4 2. 8 3. 16 4. 32 6. การผสมระหวาง AaBbCc  AaBbCc จะมีโอกาสไดลูกผสมพวกพันธุแท สําหรับยีนดอยเปน? 1. 1/8 2. 1/16 3. 1/32 4. 1/64 7. พอศีรษะไมลาน และ แมศีรษะลาน จะมีลูกชายศีรษะลานเปน? 1. 25% 2. 50% 3. 75% 4. 100% 8. ในกรณีใดที่ลูกหญิงจะเปนโรคฮีโมฟเลีย (Haemophilia) เมื่อพิจารณาลักษณะยีนของพอและแม? 1. XhY และ XhXh 2. XHY และ XHXH 3. XhY และ XHXH 4. XHY และ XhXh
  2. 2. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 2/5 ขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิชา ชีววิทยา 5 (ว40245) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 9. ถาผสมพันธุไกตัวผูหางสั้นและตัวเมียหางสั้นที่มีจีโนไทป Hh  hh จะไดลูกไกเพศผูที่มีลักษณะหางยาว รอยละเทาใด? 1. 0 2. 25 3. 50 4. 100 10. จากพงศาวลีของครอบครัวที่มีการถายทอดโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่ง โรคนี้ควบคุมโดยยีนชนิดใด? I II III 1. ยีนดอยในออโตโซม 2. ยีนเดนในออโตโซม 3. ยีนดอยในโครโมโซมเพศ 4. ยีนเดนในโครโมโซมเพศ ตอนที่ 2 ประโยคตอไปนี้ ถูกหรือผิด (5 คะแนน) ถาถูก ใหทําเครื่องหมาย  หนาตัวเลือก 1 ถาผิด ใหทําเครื่องหมาย  หนาตัวเลือก 2 1. เด็กชายตาบอดสีที่มีคุณแมตาปกติ แสดงวาเขาไดรับยีนตาบอดสีมาจากคุณตาหรือคุณยาย 2. สําหรับมนุษยแลว ยีนทุกยีนจะแสดงออกไดก็ตอเมื่อมี 2 อัลลีลเทานั้น 3. Multiple alleles คือยีนควบคุม 1 อัลลีล สวน polygene คือหลายยีนควบคุม 1 ลักษณะ 4. ความสูงของถั่วลันเตากับความสูงของคน มีลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรมเปนแบบเดียวกัน 5. ลักษณะหัวลานในคนเปนพันธุกรรมจํากัดเพศ (sex limited trait) ซึ่งไมเปนไปตามกฎของเมนเดล 6. ถาถั่วลันเตาตนสูงผสมตัวเองได F1 ซึ่งมีตนสูงบางเตี้ยบาง แสดงวาตนถั่วลันเตาตนนี้เปน Heterozygous สําหรับลักษณะความสูง 7. หนังตาชั้นเดียว หูไมมีติ่งหู ไมมีลักยิ้ม หอลิ้นไมได ผิวสีคล้ํา ลวนเปนลักษณะเชิงคุณภาพ (qualitative trait) 8. ความสูง IQ ปริมาณน้ํานมของวัว สีตาของคน ขนาดของผลไม เปนลักษณะที่มีความแปรผันตอเนื่อง ซึ่งฟโนไทปจะขึ้นจีโนไทป และสิ่งแวดลอม 9. ถาลูก 4 คนมีหมูเลือดระบบ ABO ทั้ง 4 แบบ พอแมของเขาจะมีลักษณะของจีโนไทปที่เปนไปไดเพียงแบบเดียวเทานั้น 10. เมื่อนํา Aabb  aaBb แลว ถายีนทั้งสองอยูบนคนละโครโมโซมและเปนไปตามกฎการถายทอดทางพันธุกรรมของเมนเดล จะไดอัตราสวนจีโนไทปรุนลูกเหมือนกับการที่ยีนทั้สองเปน linkage กัน
  3. 3. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 3/5 ขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิชา ชีววิทยา 5 (ว40245) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 11. การที่แมลงหวี่สีน้ําตาลปกตรงผสมกับสีดําปกโคง แลวไดลูกที่มีลักษณะไมเหมือนพอแม เชน ตัวดําปกตรง เกิดจากความผิดปกติ ของการแบงเซลล 12. ถาเมล็ดเรียบและเมล็ดสีเหลืองเปนลักษณะเดน เมล็ดขรุขระและเมล็ดสีเขียวเปนลักษณะดอย ซึ่งยีนที่ควบคุมผิวเมล็ด และยีนที่ควบคุมสีเมล็ดเปนอิสระตอกันแลว เมื่อผสมตนถั่วเมล็ดเรียบสีเหลืองกับตนเมล็ดขรุขระสีเขียว รุนหลานที่ไดจะมี phenotypic ratio เปน 9 : 3 : 3 : 1 เทานั้น 13. หมูเลือดระบบ ABO เกี่ยวกับ incomplete dominance และ multiple alleles 14. แมลงบางชนิด เชน ผึ้ง ตอ แตน มด ตั๊กแตน ไมมี sex chromosome แตจะถูกกําหนดเพศดวยจํานวนชุดของโครโมโซมวาเปน n หรือ 2n 15. กฎการแยกตัวของยีนพบในกระบวนการ meiosis สวนกฎการรวมกลุมอยางอิสระของยีนเกิดขึ้นในกระบวนการ fertilization ตอนที่ 3 ตอบคําถามตอไปนีใหถูกตอง (จากขอ 1-9 เลือกทํา 4 ขอ + ขอ 10 รวมทั้งหมด 5 ขอ 5 คะแนน) ้ 1. เมื่อตนถั่วลันเตาตนสูงพันธุแท (TT) ผสมกับตนเตี้ย จงหา 1.1 อัตราสวนจีโนไทปและฟโนไทปในรุน F2 1.2 โอกาสหรือความนาจะเปนที่จะเกิดตนสูง heterozygous เมื่อนํารน F1 มาผสมกับตนทดสอบ (Tester) 2. เมื่อนําถั่วลันเตาเมล็ดกลมสีเหลืองพันธุแท (RRYY) ผสมกับเมล็ดขรุขระสีเขียว จงหา 2.1 อัตราสวนฟโนไทปรุน F2 2.2 ความนาจะเปนที่รุน F2 จะมีลักษณะเมล็ดกลมสีเขียวซึ่งมีจีโนไทปเปน Rryy 3. คุณพอไมเปน Hemophilia แตเปน Thalassemia กับคุณแมเปน Hemophilia และเปนพาหะ Thalassemia จงหาโอกาสที่ 3.1 ลูกชายของทั้งคูจะปวยเปนทั้งสองโรค 3.2 ลูกที่เกิดมาจะเปนหญิงและเปนพาหะของทั้งสองโรค 4. ถา A แทนยีนที่ควบคุมลักษณะปกปกติของแมลงหวี่ และ a แทนยีนที่ควบคุมลักษณะปกสั้น ในการผสมพันธุ แมลงหวี่ที่มีปกปกติคูหนึ่ง ปรากฏวารุนลูกจํานวน 230 ตัว มีปกปกติ 172 ตัว และปกสั้น 58 ตัว 4.1 จงเขียนจีโนไทปของแมลงหวี่ในรุนพอแม 4.2 เมื่อนําแมลงหวี่ปกสั้นในรุนลูกผสมกับแมลงหวี่ปกปกติในรุนพอแม จะไดลกมีลักษณะปกเปนอยางไรบาง  ู และคิดเปนอัตราสวนเทาใด 5. มะเขือเทศผลสีแดงเปนลักษณะเดน (R) ผลสีเหลืองเปนลักษณะดอย (r) และตนสูงเปนลักษณะเดน (T) ตนเตี้ยเปน ลักษณะดอย (t) เมื่อผสมมะเขือเทศที่มีจีโนไทป RRTt กับตนที่มีจีโนไทป rrTT จงหาอัตราสวนฟโนไทป และจีโนไทปของรุนลูก (F1)
  4. 4. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 4/5 ขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิชา ชีววิทยา 5 (ว40245) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 6. ในผสมพันธุระหวางวัวพันธุแทขนสีดําเพศผูกับวัวพันธุแทขนสีขาวเพศเมีย จะไดลูกรุน F1 มีขนสีเทาทั้งหมด  เมื่อใหรุน F1 ผสมกันเอง จงหาอัตราสวนของรุน F2 ที่มีขนเหมือนพอ 7. โรคความบกพรองเอนไซม G6PD เปนลักษณะดอยบนโครโมโซม X ถาชายเปนโรค G6PD แตงงานกับหญิง ที่เปนพาหะ จะมีจีโนไทปและฟโนไทปเปนอยางไร อัตราสวนเทาใด (กําหนดให G แทนยีนควบคุมลักษณะปกติ และ g แทนยีนควบคุมลักษณะบกพรองเอนไซม G6PD) 8. หนูตัวหนึ่งสรางสเปรมชนิด abCd ผสมกับเซลลไขชนิด aBCD จงหาจีโนไทปของลูกที่เกิดจากการปฏิสนธิ และลูกมีโอกาสสรางเซลลสืบพันธุไดกี่ชนิด อะไรบาง 9. หญิงคนหนึ่งเปนโรคตาบอดสี เมื่อแตงงานกับชายตาปกติ 3.1 ลูกชายจะมีโอกาสเปนโรคตาบอดสีหรือไม 3.2 ลูกสาวจะเปนโรคตาบอดสีหรือเปนพาหะ 10. จงนําขอมูลที่ให เขียนเปนแผนภาพพงศาวลี (โดยแทนสัญลักษณที่ไดศึกษามา กําหนดลักษณะ) ปูตาปกติ ยาเปนพาหะของโรคตาบอดสี แตงงานกันมีลูก 3 คน ลูกคนแรกเปนชายมีตาบอดสีแตงงานกับหญิง ตาบอดสี และมีลูกดวยกัน 2 คน เปนชายและหญิง ซึ่งมีตาบอดสีทั้งคู ลูกชายคนที่สองเปนตาปกติ ลูกสาวคนสุดทอง มีตาปกติแตงงานกับชายตาบอดสีและมีลูกดวยกัน 4 คน เปนหญิงตาปกติและตาบอดสี ชายตาปกติและชายตาบอดสี ตอนที่ 4 จงบอกคําแปลหรือความหมายของคําศัพทตอไปนี้ (เลือกเพียง 4 คํา) Genotype Phenotype Gamete Incomplete dominant Codominance Crossing over Heterozygous Homozygous recessive Self-fertilization Backcross ตอนที่ 5 จงแสดงวิธีทําอยางละเอียดเพือใหไดมาซึ่งคําตอบ จากโจทยที่กําหนดให ่ 1. ถั่วลันเตาลักษณะดอกสีมวงเปนลักษณะเดนตอลักษณะดอกสีขาว ในการผสมตัวเองของตนที่มีลักษณะ ดอกสีมวงที่เปนเฮเทอโรไซกัส (heterozygous) ทั้งคู จงหารอยละของลูกที่ลักษณะดอกสีขาว (กําหนดให A แทนยีนที่ควบคุมลักษณะดอกสีมวง) (2 คะแนน) 2. ถา R แทนยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดกลมของตนถั่วลันเตา และ r แทนยีนที่ควบคุมลักษณะเมล็ดขรุขระ ในการผสมพันธุตนถั่วลันเตาที่มีเมล็ดกลมทั้งคู ปรากฏวารุนลูกมีทั้งหมด 975 ตน เปนตนที่มีลักษณะ เมล็ดกลม 725 ตน และตนที่มีลักษณะเมล็ดขรุขระ 250 ตน
  5. 5. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 5/5 ขอสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 วิชา ชีววิทยา 5 (ว40245) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 2.1 จงเขียนจีโนไทปของตันถั่วลันเตาในรุนพอแม (0.5 คะแนน) 2.2 เมื่อนําตนถั่วลันเตาเมล็ดขรุขระในรุนลูกผสมกับเมล็ดกลมในรุนพอแม จะไดลูกมีลักษณะของ เมล็ดเปนอยางไร คิดเปนอัตราสวนเทาใด (1.5 คะแนน) 3. หญิงปกติหมูเลือด A มีพอเปนโรคฮีโมฟเลีย หมูเลือด O แตงงานกับชายปกติหมูเลือด AB โอกาสที่ลูก จะมีจีโนไทปเหมือนพอเปนเทาใด และโอกาสที่ลูกสาวจะเปนโรคฮีโมฟเลียหมูเลือด O คิดเปนรอยละเทาใด (4 คะแนน) เราเสียเวลาไปมาก... เราเสียเวลามากไปกับการรับฟงคนที่คอยบน วา ตําหนิ และเราเองก็ยงยอมเสียเวลาแกตัวไปตาง ๆ นานา ั ------------------------------------- เราใชเวลาถูกตองแลวหรือ แทนที่จะใชเวลาไปทําใหตัวเองดีขึ้น กลับตองมาเสียเวลาแกตางใหตัวเอง อยามัวแตแกตัวใหตัวเองเลยครับ เอาคําที่เคาตักเตือน มาคิดวาเคาพูดถูกรึเปลาดีกวา

×