Law

6,853 views

Published on

กฎ ระเบียบ ข้อตกลงในการเรียนวิชาชีววิทยา 1 และ 5

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Law

  1. 1. กฎระเบียบและข้อตกลง และเกณฑ์คะแนน ในการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา 1 รหัส ว30241 วิชาชีววิทยา 5 รหัส ว30245 คุณครูณัฐพงษ์ บุญปอง สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
  2. 2. 1. พฤติกรรมการมาเรียน - ขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ หักครั้งละ 2 คะแนน (ถ้ามีหลักฐานมาแสดง เพื่อยืนยันการขาดเรียน จะไม่ถูกหักคะแนน) - เข้าเรียนช้า หลังจากผู้สอนสอนไปแล้ว 10 นาที หักครั้งละ 1 คะแนน - ขาดเรียนทั้งห้องโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือไม่มีตัวแทนมาแจ้งล่วงหน้าก่อน (ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์) อย่างน้อย 2 วัน หรือมีผู้มาเรียนไม่ถึงครึ่งห้อง หักทั้งห้อง คนละ 5 คะแนน (ยกเว้นผู้ที่มาเรียนจะไม่ถูกหักคะแนน)
  3. 3. 2. พฤติกรรมขณะอยู่ในห้องเรียน - คุยในห้องเรียนขณะสอน หักครั้งละ 2 คะแนน - เล่นในห้องเรียน ไม่มีความเกรงใจ หักครั้งละ 2 คะแนน - คุยโทรศัพท์, ฟังเพลง, อ่านหนังสือการ์ตูน, เอาหนังสืออื่นขึ้นมาอ่าน, เอาวิชาอื่นขึ้นมาทาในเวลาเรียน (ถ้าทาพฤติกรรมครบ 3 ครั้งจะยึดโทรศัพท์, หนังสือและงาน โดยจะคืนตอนสอบปลายภาค) และ หักครั้งละ 3 คะแนน
  4. 4. 3. การแต่งกาย - แต่งกายไม่เรียบร้อย หักครั้งละ 2 คะแนน (เสื้อออกนอกกางเกงหรือแต่งชุดไม่เหมือนเพื่อนในห้อง)4. การสอบ (ไม่บอกล่วงหน้า ยกเว้นบางเนื้อหา) - สอบรายจุดประสงค์ มีทุกรูปแบบ ดังนี้ - เลือกตอบ มี 4, 5 และ 8 ตัวเลือก - จับคู่ - เติมคาหรือข้อความสั้น ๆ - ถูก-ผิด (ถ้าผิดแก้ให้เป็นถูกด้วย) - อธิบายหมายเหตุ ถ้าขาดสอบแล้วไม่มาติดต่อขอสอบภายใน 1 สัปดาห์ ถือว่าไม่มีคะแนน
  5. 5. 5. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน - กรุณาอ่านเนื้อหาที่จะเรียนมาล่วงหน้า - ถ้าถามในเรื่องที่สอน หรือที่ให้ไปอ่านมาล่วงหน้า แล้วตอบไม่ได้ หักครั้งละ 2 คะแนน - ไม่ร่วมทากิจกรรมการทดลองในกลุ่มของตนเอง หักครั้งละ 2 คะแนน - ในกรณีผู้สอนสั่งเตรียมการทดลองมาล่วงหน้า แล้วไม่ได้เตรียมมา หรือเตรียมมาไม่ครบ หักทั้งกลุ่ม คนละ 2 คะแนน
  6. 6. 6. การส่งงาน ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม - ส่งงานช้ากว่ากาหนด ไม่รับและไม่ตรวจให้คะแนน ถือว่าคะแนนในส่วนนั้นว่าง ได้ 0 คะแนน - ทางานไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการจัดรูปแบบที่เหมาะสม อย่างที่ควรจะเป็น หรือเขียนชื่อผู้สอนผิด หักคะแนนตามสภาพงานที่ทามา - ในการศึกษาค้นคว้า ในรายงานจะต้องมีบรรณานุกรมอ้างอิงท้ายรายงานเสมออย่างน้อย 5 แหล่งอ้างอิง (โดยเขียนตามหลักบรรณานุกรมที่เรียนมา) ถ้าไม่มีหรือไม่ครบ หักชิ้นละ 2 คะแนน - อย่าบิดเบือนแหล่งอ้างอิง และถ้าเป็นเว็บไซต์ ก็ต้องเอา address ของเว็บไซต์นั้นมา ไม่ใช่ www.google.com และแหล่งอ้างอิง ต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
  7. 7. 7. การดูแลรับผิดชอบความสะอาดในห้องเรียน (เช่น กวาดห้อง ลบกระดาน เปิด-ปิดไฟและพัดลม เก็บอุปกรณ์การทดลอง ฯลฯ) จะแบ่งตามกลุ่ม คราวละ 1 กลุ่ม ถ้าไม่ทา หรือตรวจแล้วยังไม่เรียบร้อย หักทั้งกลุ่ม คนละ 2 คะแนน***คะแนนในทุก ๆ ส่วนจะหักโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพราะถือว่าได้ชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว***

×