Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KNOOP OP DE WEG  Inzending voor de ideeënprijsvraag “Wegh der Weegen”                        nov...
Inzending voor de ideeënprijsvraag “Wegh der Weegen”            in opdracht van            Erfgoed...
INLEIDIN GMet deze inzending voor de prijsvraag “Wegh der Weegen”  met zandverstuivingen tot een cultuurlandschap vol  ...
Amersfoort                                      Amersfoort             ...
Amersfoort                                          Amersfoort          ...
1                              2                             3De...
De Amersfoortseweg heeft in de loop van de tijd een     sturing te geven aan een eigentijdse (wille)keur aan    De...
Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land  info@pouderoyen.nl
De opgave voor de AmersfoortsewegHet scheppen van een nieuwe superstructuur die het ruimtelijk kader vormt voor de    ...
Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land  info@pouderoyen.nl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eervolle vermelding ideeënprijsvraag Wegh Der Weegen

320 views

Published on

Pouderoyen Compagnons is met de inzending ‘Knoop op de Weg’ verkozen tot één van de zes genomineerden voor de ideeënprijsvraag Wegh der Weegen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eervolle vermelding ideeënprijsvraag Wegh Der Weegen

 1. 1. KNOOP OP DE WEG Inzending voor de ideeënprijsvraag “Wegh der Weegen” november 2011
 2. 2. Inzending voor de ideeënprijsvraag “Wegh der Weegen” in opdracht van Erfgoedvereniging Heemschut, provinciale commissie Utrecht november 2011Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land info@pouderoyen.nl
 3. 3. INLEIDIN GMet deze inzending voor de prijsvraag “Wegh der Weegen” met zandverstuivingen tot een cultuurlandschap vol tijd sterk aan slijtage onderhevig. Hiermee is de wegverkent Pouderoyen Compagnons de kwaliteiten van de buitenplaatsen. Een monumentaal “gesamtkünstwerk” deels verworden tot niet meer dan een kaarsrechte routeAmersfoortseweg en geeft ze vorm aan een nieuwe dat zich kan meten met de grote ruimtelijke ingrepen tussen twee steden. Zonder besef van de hoge cultuurhis-duurzame structuur. Een structuur die niet alleen uit die periode en één van de vroege voorbeelden van torische waarden, zal dit proces van ad hoc planning zichbestaande en eigentijdse invullingen verdraagt, maar ook publiek-private-samenwerking, de “Wegh der Weegen”. voortzetten met alle gevolgen van dien.het vermogen heeft toekomstige ontwikkelingen op te Onze analyse start met een terugblik op het verleden,vangen. Onder invloed van sociaal-maatschappelijke en waaruit blijkt dat de historie van de Amersfoortseweg economische omstandigheden is het (totaal)ontwerp nooit in een aantal “verhaallijnen” kan worden samengevat.De Amersfoortseweg werd aangelegd in het midden van volledig uitgevoerd. Doordat de hernieuwde aandacht Opeenvolgende perioden geven ieder een nieuwe tijdslaagde zeventiende eeuw. Met de realisatie van de nieuwe voor de ontstaansgeschiedenis van de Amersfoortseweg in het ruimtelijk beeld van de weg. Intrigerend is dat dezeverbindingsweg tussen Amersfoort en Utrecht zou het open pas zeer recentelijk is ontstaan, waren het karakte- lagen terug te voeren zijn op de heersende tijdsgeest ingebied op de heuvelrug transformeren van een heidegebied ristieke profiel en het verdere raamwerk in de loop der de verschillende perioden. De Amersfoorsteweg laat zich daardoor lezen als een geschiedenisboek. Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land info@pouderoyen.nl
 4. 4. Amersfoort Amersfoort Amersfoort Berg Berg Berg De er er er rd rd rd Sto De De De Amersfoo Amersfoo Amersfoo St. mp Zon Lou e rt en is Sch Beu il d kbe rg e n Berg Berg Berg Ste rr e nbe rder rder rder rg ZaUtrecht Utrecht Utrecht ndb rsfoo rsfoo rsfoo e rg en Ame Ame Ame De De De 0 1 2Nulsituatie De gestrande buitenplaatsaanleg De vestiging van zorginstellingenDoor intensief gebruik en uitputting van de bodem is De aanleg van een nieuwe en kortere verbinding tussen Door de goede bereikbaarheid en de natuurlijkehet gebied tussen Utrecht en Amersfoort verworden Amersfoort en Utrecht werd aangegrepen om het omgeving, mede door de inmidedels gerealiseerdetot een open gebied met heide en zandverstuivingen; landschap drastisch te transformeren tot een landgoe- aanleg van bospercelen binnen de vakken, werd heteen gemarginaliseerd landschap. De verbinding tussen derenzone met allure. Het ambitieuze ontwerp bestond gebied interessant voor de vestiging van zorginstellingenAmersfoort en Utrecht bestaat dan nog uit een warrig uit een centrale as met een monumentaal profiel, van diverse signatuur. De monumentale opzet vanstelsel van elkaar “overrulende” karrensporen. een stelsel van zijwegen (sorties), eveneens voorzien deze instituten en de schaal van de bebouwing is van laanbeplanting. Aan weerszijden van de hoofdas vergelijkbaar met de oorspronkelijk beoogde invulling waren grote percelen (vakken) met landgoederen en met buitenplaatsen. buitenhuizen voorzien. Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land info@pouderoyen.nl
 5. 5. Amersfoort Amersfoort Amersfoort Berg er De rd Amersfoo militair oefenterrein Ov e rp Vliegveld la a Vliegveld Soesterberg ts Z Soesterberg Bos ndba ch winkel- en e rg 8 A2 en distributiecentrum en Du Berg in militair oefenterrein rder Kamp Zeist Kamp ZeistUtrecht rsfoo Ame De Utrecht Utrecht 3 4 5De verkaveling tot villaparken De impact van de militaire oefenterreinen De degradatie van de weg tot “achterstraat”Door een verdere verbetering van de infrastructuur (o.m. Kamp van Zeist, vliegbasis Soesterberg en de Du van de A28aanleg spoorlijn), de toenemende mobiliteit en een Moulinkazerne zorgen voor een sterke groei van het Als gevolg van de geluidscontouren van het vliegveld, degroeiende vraag naar exclusief wonen in de natuur, kwam grondgebruik langs en achter de Amersfoortseweg. aanleg van de rondweg bij Soesterberg en de A28 vindttussen de andere functies in een autonome ontwikkeling De groeiende (beroeps)bevolking gaf vervolgens weer een herschikking plaats van functies. De sterk verbeterdeop gang van villabebouwing langs de weg (lintvorming). aanleiding tot nieuwe functies, zoals horeca, sauna en bereikbaarheid en landschappelijke waarden zorgen voor specifieke detailhandel, die op hun beurt een claim op economische groei. De Amersfoortseweg is door de ligging de ooit bedachte structuur legden. Vliegbasis Soesterberg tussen A28 en de spoorlijn het aangewezen element vormt daarbij een superstructuur, die dan met zijn waarlangs de ontwikkelingen plaatsvinden. dominante en afwijkende richting enkele vakken langs de Amersfoortseweg “binnendringt”. Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land info@pouderoyen.nl
 6. 6. 1 2 3De opgave spitst zich niet toe op de invulling van individuele vakken. Daarmee is de problematiek op een groter schaalniveau niet verholpen en zal de verrommeling voortduren. Hetis juist de opgave om de “superstructuur” van de Amersfoortseweg weer terug te brengen en te versterken, waardoor deze in staat is om eigentijdse ontwikkelingen in een passendruimtelijk kader te plaatsen. Het “allegaartje” aan functies, gebouwen en beeldkwaliteit moet weer tot een eenheid gesmeed worden. Met een beperkt, maar sterk ruimtelijkstramien kan ook nu weer een nieuwe verhaallijn ontstaan. CONCEPT1. De inspanningen moeten zich richten op de meest vakken zichtbaar gemaakt. Dit kan in de vorm van een Binnen het duurzame kader wordt de invulling flexibel enopenbare en zichtbare zijde; die langs de Amersfoortseweg rotonde, een verbreding van de middenberm, t.b.v. een gevarieerd en kan deze door de tijd heen verkleuren ofzelf. Aan deze zijde wordt het beeld en het imago van het kunstwerk, follie, of een afwijkende boomgroep. Door transformeren. De deels herstelde superstructuur lost alsgebied bepaald. Om nu en in de toekomst grip te houden de sorties te herstellen en waar mogelijk weer terug te het ware aan de achterzijde op in de ruimtelijke context.op ontwikkelingen moet “de drager”, het landschappelijk brengen, worden eventuele functiewijzigingen van de Binnen het landschappelijke stramien ontstaat zokader teruggebracht en versterkt worden. Hierdoor wordt achtergebieden gevangen binnen de hoofdstructuur en een rijk palet aan mogelijkheden. Functies langs dede specifieke invulling van de vakken ondergeschikt aan ontstaan mogelijkheden voor grotere dwarsverbanden. Amersfoortseweg kunnen buiten hun kaders treden, maarde dragerstructuur. Op hoofdlijnen kunnen eventueel Ook kunnen ze worden ingezet voor de ontsluiting van de ook kunnen nog sterker structuren (bijv. de layout van despelregels worden vastgelegd ten aanzien van bebouwing vakken zelf. vliegbasis) “inbreken” in de vakkenstructuur van Jacoben grondgebruik. van Campen. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet alleen 3. De achterbegrenzing van de vakken is ondergeschikt om privé-eigendom en bebouwing; ook natuurelementen2. Door langs het traject van de Amersfoortseweg aan die aan de voorzijde. Er wordt geen harde achtergrens en ecoducten kunnen zo een logische plek krijgen in hetde ritmiek van de “knopen” met de sorties fysiek vastgelegd, waardoor deze flexibel kan worden geïnter- systeem.herkenbaar te maken, wordt de structuur van de preteerd, al naar gelang behoefte en omstandigheden. Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land info@pouderoyen.nl
 7. 7. De Amersfoortseweg heeft in de loop van de tijd een sturing te geven aan een eigentijdse (wille)keur aan De dragerstructuurverrommelde aanblik gekregen. De variabele en individuele ontwikkelingen. De dragerstructuur bestaat uit de volgende elementen:invulling van de vakken is hier echter niet zozeer debet Zo komen door bezuinigingen bij defensie op termijn • brede door groene middenberm gescheiden rijbaan;aan. Belangrijkste oorzaak is juist het ontbreken van wellicht achtergelegen gronden vrij. Een nieuwe • door groene bermen gescheiden voet-/fietspaden;een duidelijke hoofdstructuur, die door verkeerskundige bestemming is mede afhankelijk van de wijze waarop de • ritmiekversterkende inrichting op de knooppunteningrepen of door onduidelijke eigendomssituaties niet rijksoverheid het natuurbeleid wil voortzetten. Op korte met de oorspronkelijke sorties;meer aanwezig of onherkenbaar is. Het ontbreekt aan een termijn zal de locatie van de vliegbasis Soesterberg en • dubbele laanbeplanting van monumentaaleenduidig landschappelijk kader. omgeving dan ook worden getransformeerd. Dit biedt uitgroeiende bomen; enerzijds mogelijkheden om de ecologische verbindingen • stelsel van eenduidige blokhagen (particulier) langsSlechts een stringente dragerstructuur, waarin flexibele tussen het noorden en het zuiden van de Heuvelrug te voorste erfgrenzen;invullingen mogelijk zijn, is in staat om voldoende herstellen. Anderzijds biedt het kansen om Soesterberg • zware enkelvoudige laanbeplanting langs sorties, ofruimtelijke kwaliteit te waarborgen. Deze dragerstructuur van een nieuw gezicht te voorzien en het dorp een bossingels t.p.v. voormalige, niet meer functionerendelevert een geschikt ordeningsprincipe op en is in staat museumkwartier te schenken. sortie (bv. nu perceelsgrens). VISIENieuw profiel Amerfoortseweg tussen sorties Nieuw profiel Amerfoortseweg ter hoogte van een sortie Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land info@pouderoyen.nl
 8. 8. Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land info@pouderoyen.nl
 9. 9. De opgave voor de AmersfoortsewegHet scheppen van een nieuwe superstructuur die het ruimtelijk kader vormt voor de De hier voorgestelde dragerstructuur met vaststaande kaders en flexibele invullingenbestaande, aanliggende functies, maar ook voor toekomstige ontwikkelingen. Deze geeft daarmee een eigentijds antwoord op tal van vragen en ruimteclaims, die in desuperstructuur is geïnspireerd op het cultuurhistorisch belangwekkende concept van toekomst gesteld zullen worden.Jacob van Campen en roept herinneringen op aan het beoogde monumentale beeld ende grandeur van de 17e eeuw. Dit concept heeft haar geldigheid vooral op het hogere Onderdelen van de “Marktvisie” van Soesterberg zijn meegenomen in de uitwerking.schaalniveau en in groter verband. Hiermee wordt de confrontatie zichtbaar van nieuwe programma’s binnen de dragerstructuur. In onze visie zouden de nieuwe invullingen moeten aansluiten op deEen specifieke invulling, bijvoorbeeld voor de vakken 10 Noord en Zuid schikt zich op regelmatige opdeling van de Amerfoortseweg middels de sorties. Dit is in de Marktvisiehoofdlijnen naar het patroon, maar biedt, afhankelijk van de functionele en ruimtelijke nu niet het geval.behoefte nog allerlei mogelijkheden, zonder de beelddragende hoofdstructuur aan tetasten. Een veelheid aan varianten wordt daarmee mogelijk, zoals ook zichtbaar isgemaakt in ons voorstel. UITWERKINGVak 10 Zuid Vak 10 NoordIn vak 10 Zuid kan bijvoorbeeld direct langs de In vak 10 Noord kan een verknoping plaatsvinden van beideAmersfoortseweg een samenstel van kleine en grotere superstructuren: de Amersfoortseweg en het (voormalig)bebouwingseenheden, gelijk aan een landhuis, worden vliegveld Soesterberg. Hierbij is er voor gekozen om in hetgerealiseerd. Ook zou de huidige bedrijfsbebouwing verlengde van het open veld langs de landingsbaan eenkunnen worden gehandhaafd. De zwaar aangezette uitsnede te maken. Eén of enkele markante gebouwen zijnlaanbeplanting zal het bebouwingsbeeld door filtering als bakens op de kop van deze structuur gepositioneerd.sterk verzachten. Verder naar achteren kan een gebied Langs de Amersfoortseweg wordt de bosrand verdicht,ontstaan dat in zijn layout aansluit bij de (bebouwings) zodat zich, voor passanten in noordelijke richting eenrichting langs de Amersfoortseweg, of juist bij het aan interessant blikveld opent. Door de harde overgang vande zuidzijde grenzende militaire complex. Indien het besloten naar open wordt de samenkomst van de tweeZeisterspoor haar ontsluitingsfunctie verliest, zou het structuren letterlijk voelbaar.deels of volledig kunnen vervallen, waardoor een verderesamensmelting van de achtergebieden kan plaatsvinden. Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land info@pouderoyen.nl
 10. 10. Pouderoyen Compagnons vormgeving van stad en land info@pouderoyen.nl

×