Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
1
‫س‬1‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫قامت‬ ‫كيف‬ )1789‫؟‬ ‫م‬
‫تت‬‫ت‬ ‫تتت‬‫ت‬‫قام‬ ‫تت‬‫ت‬‫الي‬ ‫تت...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
2
4)‫دو‬ ‫ظغت‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫أ‬ ‫إال‬ ‫أعدائها‬ ‫عغ‬ ‫االنيصار‬ ‫رنسا‬ ‫حت‬ ‫ن‬
‫المنوتزل‬ ...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
3
‫أ‬ ‫إال‬ ‫دارهتا‬ ‫عقتر‬ ‫ت‬ ‫غيترا‬ ‫إن‬ ‫ر‬ ‫تفضل‬ ‫اإلدارة‬ ‫حيومة‬ ‫كانت‬
‫ت‬‫ت‬‫م...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
4
3)‫أمو‬ ‫عغ‬ ‫األجانب‬ ‫يطرة‬‫نظام‬ ‫وبفضل‬ ‫ناحية‬ ‫م‬ ‫تنظيمهف‬ ‫بفل‬ ‫ارة‬ ‫الي‬ ‫ر‬
...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
5
‫ت‬‫ت‬‫المه‬ ‫تحا‬‫ت‬‫أص‬ ‫تف‬‫ت‬‫يض‬ ‫تر‬‫ت‬‫مص‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫تف‬‫ت‬‫الطوائ‬ ‫تام‬‫ت‬‫نظ‬ ‫ت...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
6
2)‫محي‬ ‫أخطتتتار‬ ‫أيتتتة‬ ‫لمواجهتتتة‬ ‫التتتبند‬ ‫حتتتدود‬ ‫تحصتتتي‬ ‫عتتتدم‬. ‫مغتتت...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
7
-‫تاردة‬‫ت‬‫لمط‬ ‫تارا‬‫ت‬‫الح‬ ‫تام‬‫ت‬‫اقيح‬ ‫تهل‬‫ت‬‫يس‬ ‫ت‬‫ت‬‫حي‬ ‫تدرو‬‫ت‬‫وال‬ ‫ت...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
8
‫حتدث‬ ‫متا‬ ‫نمط‬ ‫عغ‬ ‫مصر‬ ‫والحيف‬ ‫اإلدارة‬ ‫أمور‬ ‫تنظيف‬ ‫عغ‬ ‫نابغيو‬ ‫عمل‬
‫الم...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
9
-: ‫تتوم‬‫ت‬‫الوم‬ ‫تتديوا‬‫ت‬‫ال‬‫يييوس‬‫ي‬‫الفرنس‬ ‫يياره‬‫ي‬‫أفت‬ ً‫ا‬‫ييو‬‫ي‬‫اض‬ ‫ي...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
10
‫س‬24‫بي‬ ‫قار‬ )‫ازا‬ ‫إن‬‫؟‬ ‫والصناعة‬ ‫الزراعة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫الحمغة‬
1-.‫سور‬ ‫وال‬ ‫ا...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
11
4-‫تتة‬‫ت‬‫طائف‬ ‫تتل‬‫ت‬‫لي‬ ‫تتة‬‫ت‬‫محيم‬ ‫تتا‬‫ت‬‫إنش‬ ‫تتو‬‫ت‬‫مين‬ ‫تترر‬‫ت‬‫ق‬‫ت...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
12
2)‫تت‬‫ت‬‫ب‬ ‫دلي‬ ‫ت‬‫ت‬‫كوريب‬ ‫تف‬‫ت‬ ‫با‬ ‫تية‬‫ت‬ ‫يا‬ ‫تدهما‬‫ت‬‫اح‬ ‫تييي‬‫ت‬‫رن...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
13
‫ت‬‫ت‬‫وم‬ ، ‫ترق‬‫ت‬‫الش‬ ‫ت‬‫ت‬‫يم‬ ‫الم‬) ‫تد‬‫ت‬‫(تقغي‬ ‫تاة‬‫ت‬‫محاك‬ ‫ت‬‫ت‬‫إل‬ ‫...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
14
10).‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫أثنا‬ ‫السويس‬ ‫قناة‬ ‫حفر‬ ‫م‬ ‫الفرنسيو‬ ‫تمي‬
11).‫الحمغة‬ ...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
15
12)‫تتي‬‫ت‬ ‫تتث‬‫ت‬‫حي‬ ‫تتار‬‫ت‬ ‫األول‬ ‫تتدي‬‫ت‬‫ح‬ ‫لو‬ ً‫ا‬‫تتنح‬‫ت‬ ‫تتية‬‫ت‬‫ال...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
16
24)‫تتتة‬‫ت‬‫مورك‬ ‫تتتد‬‫ت‬‫بو‬.............‫تتتر‬‫ت‬ ‫تتتاهرة‬‫ت‬‫الق‬ ‫تتتر‬‫ت‬‫غ‬.....
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
17
4).‫االقيصادي‬ ‫ال‬ ‫الم‬ ‫مصر‬ ‫الحمغة‬ ‫نشاط‬
5)‫مت‬ ‫الثتان‬ ‫النصتف‬ ‫منتذ‬ ‫والمما...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
18
2)‫م‬ ‫ضل‬ ‫أ‬ ‫األولى‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫بود‬ ‫لغمصريي‬ ‫نابغيو‬ ‫موامغة‬ ‫كانت‬
.‫الث...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
19
13).‫مصر‬ ‫لغحمغة‬ ‫هائل‬ ‫حضاري‬ ‫از‬ ‫إن‬ ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫الم‬ ‫إنشا‬ ‫ُود‬‫ي‬
) (
14)‫ا...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
20
24).‫مصر‬ ‫ع‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫إجن‬ ‫المصري‬ ‫يش‬ ‫ال‬ ‫ن‬
) (
25)‫تحطيف‬ ‫بود‬ ‫ال...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
21
34)‫ال‬ ‫الحمغة‬ ‫جن‬ ‫بود‬‫عام‬ ‫مصر‬ ‫ع‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫جغت‬ ‫مصر‬ ‫ع‬ ‫فرنسية‬
1801.‫م...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
22
45)‫لغمشاركة‬ ‫المصريي‬ ‫نابغيو‬ ‫أنشأها‬ ‫الي‬ ‫الدواوي‬ ‫يرة‬ ‫نبهت‬
. ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫ا...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
23
2.‫يا‬‫ي‬‫ا‬ ‫يريش‬‫ي‬‫الع‬ ‫ية‬‫ي‬‫اتفاقي‬ ‫يدت‬‫ي‬‫اق‬1800‫يا‬‫ي‬‫فرنس‬ ‫ي‬‫ي‬‫إل‬ ً‫...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
24
13.‫ييية‬‫ي‬‫الفرنس‬ ‫يية‬‫ي‬‫الحمل‬ ‫يياش‬‫ي‬‫ن‬ ‫أ‬ ‫ييا‬‫ي‬‫الع‬ ‫ييديواس‬‫ي‬‫ال‬ ‫ر...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
25
8..‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫قبل‬ ‫مصر‬ ‫اليوغيف‬ ‫تدهو‬
9..‫األولى‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫قيام‬
10.‫ال...
01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬
26
8.‫أي‬ ‫وإلتى‬ ... ‫وبوتدها‬ ‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫قبل‬ ‫مصر‬ ‫احينل‬ ‫رنسا‬ ‫محاوال‬
‫؟...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

تاريخ مراجعة علي الفصل الاول الحملة الفرنسية , تاريخ

586 views

Published on

ثانوية خمس نجوم | هدفنا مساعدة الطلاب
www.th5stars.com/
مراجعة علي الفصل الاول الحملة الفرنسية , تاريخ
مراجعة علي الفصل الاول الحملة الفرنسية , تاريخ
مراجعة علي الفصل الاول الحملة الفرنسية , تاريخ

Published in: Education
 • Be the first to comment

تاريخ مراجعة علي الفصل الاول الحملة الفرنسية , تاريخ

 1. 1. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 1 ‫س‬1‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫قامت‬ ‫كيف‬ )1789‫؟‬ ‫م‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫تتت‬‫ت‬‫قام‬ ‫تت‬‫ت‬‫الي‬ ‫تتية‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تتورة‬‫ت‬‫الث‬ ‫تتت‬‫ت‬‫كان‬14‫ي‬‫تت‬‫ت‬‫ولي‬1789‫تت‬‫ت‬ ‫تتام‬‫ت‬‫باقيح‬ ‫ييل‬ ‫البا‬‫أول‬‫ة‬ ‫نيي‬ ‫وقامت‬ ‫أوروبا‬ ‫اجيماعية‬ ‫ثورة‬‫ا‬ ‫الثورة‬ ‫لقيام‬‫ل‬‫صناعية‬ ‫أوربا‬‫جديتدة‬ ‫طبقة‬ ‫بقيادة‬ ‫الثورة‬ ‫هذه‬ ‫قامت‬ ‫وقد‬ .‫لغيريترا‬ ‫تة‬ ‫نيي‬ ‫ظهتر‬ ‫اال‬‫م‬ ) ‫ط‬ ‫الو‬ ‫أي‬ ‫البرجوازية‬ ( ‫وه‬ ‫قيصادية‬‫أصتحا‬‫اريتة‬ ‫الي‬ ‫المصتال‬ ‫عغت‬ ‫بالقضتا‬ ‫وانيهت‬ ‫ديدة‬ ‫ال‬ ‫والصناعية‬‫المغيت‬ ‫النظتام‬‫اإلقطتاع‬‫وإعتن‬ ‫مهورية‬ ‫ال‬1793.‫م‬ ‫س‬2‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫عغ‬ ‫الميرتبة‬ ‫النيائج‬ ‫ما‬ )1789‫م؟‬ 1)( ‫مهورية‬ ‫ال‬ ‫وإعن‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫لويس‬ ‫المغك‬ ‫إعدام‬1793. )‫م‬ 2)‫ت‬‫تت‬‫ت‬‫ع‬ ‫تتية‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تتورة‬‫ت‬‫الث‬ ‫تتورة‬‫ت‬‫بفط‬ ‫تتوروا‬‫ت‬ ‫تتذي‬‫ت‬‫ال‬ ‫تتا‬‫ت‬‫أورب‬ ‫تتوا‬‫ت‬‫مغ‬ ‫تتالف‬‫ت‬‫ح‬ ‫تا‬‫ت‬‫لفرنس‬ ‫تة‬‫ت‬‫المغيي‬ ‫تادة‬‫ت‬‫وإع‬ ‫تورة‬‫ت‬‫الث‬ ‫ت‬‫ت‬‫عغ‬ ‫تا‬‫ت‬‫القض‬ ‫ترروا‬‫ت‬‫ق‬ ‫تهف‬‫ت‬ ‫عرو‬‫أو‬‫ت‬‫ت‬‫من‬ . ‫األقل‬ ‫عغ‬ ‫رنسا‬ ‫حدود‬ ‫خارج‬ ‫مبادئها‬ ‫تسر‬ 3)‫رنستا‬ ‫تد‬ ‫الميحالفتة‬ ‫الوناصتر‬ ‫أقوي‬ ‫م‬ ‫غيرا‬ ‫إن‬ ‫كانت‬ ‫أ‬ ‫غيتر‬ ‫رنسا‬ ‫د‬ ‫الحر‬ ‫ودخغت‬ ‫أوربا‬ ‫مغوا‬ ‫موت‬ ‫كثيترة‬ ‫انيصتارا‬ ‫أحترز‬ ‫بونابر‬ ‫بقيادة‬ ‫الثورة‬ ‫قوا‬ ‫ت‬‫ت‬‫م‬ ‫ترة‬‫ت‬‫الفي‬ ‫تنل‬‫ت‬‫خ‬ (1795‫م‬–1797‫توا‬‫ت‬‫الق‬ ‫ت‬‫ت‬‫عغ‬ )‫م‬ . ‫الموادية‬
 2. 2. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 2 4)‫دو‬ ‫ظغت‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫أ‬ ‫إال‬ ‫أعدائها‬ ‫عغ‬ ‫االنيصار‬ ‫رنسا‬ ‫حت‬ ‫ن‬ ‫المنوتزل‬ ‫ت‬ ‫ررا‬ ‫ال‬ ‫موقوهتا‬ ( ‫بسبب‬ ‫بونابر‬ ‫ربا‬ ‫م‬ ‫هزيمة‬ ‫تتة‬‫ت‬‫األوروبي‬ ‫تتارة‬‫ت‬‫الق‬ ‫تت‬‫ت‬‫ع‬-‫تتطول‬‫ت‬ ‫األ‬ ‫تتوأل‬‫ت‬‫تف‬‫اإلن‬‫تتزي‬‫ت‬‫غي‬–‫تت‬‫ت‬‫موق‬ ‫رأ‬ ) ‫إليت‬ ‫الوصول‬ ‫م‬ ‫رنسا‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫المانش‬ ‫بحر‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ . ‫مصر‬ ‫يانت‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫لضر‬ ‫آخر‬ ‫ميدا‬ ‫تفير‬ ‫أ‬ ً‫ا‬‫جدي‬ ‫رنسا‬ ‫س‬3‫تورة‬‫ت‬‫الث‬ ‫تدة‬‫ت‬‫ولي‬ ‫تابغيو‬‫ت‬‫ن‬ ‫تادة‬‫ت‬‫بقي‬ ‫تية‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫م‬ ‫ترة‬‫ت‬‫ي‬ ‫ت‬‫ت‬‫تي‬ ‫تف‬‫ت‬‫ل‬ ) ‫الفرنسية؟‬ 1): ‫ط‬ ‫الو‬ ‫الوصور‬ ‫الساب‬ ‫الصليبية‬ ‫الحملة‬ ‫مجئ‬ ‫نتذكر‬.‫فشلت‬ ‫التي‬ ‫التاسع‬ ‫لويس‬ ‫بقيادة‬ ‫عة‬ 2)‫الحديثة‬ ‫الوصور‬: ‫أ‬-‫ير‬‫ي‬‫اش‬ ‫يع‬‫ي‬‫الراب‬ ‫يويس‬‫ي‬‫ل‬ ‫ي‬‫ي‬‫حك‬ ‫يا‬‫ي‬‫أي‬ ‫ير‬‫ي‬‫اش‬ ‫يابع‬‫ي‬‫الس‬ ‫يرس‬‫ي‬‫الق‬ ‫يي‬‫ي‬‫ف‬1672– 1714‫تمير‬ ‫التيي‬ ‫الهند‬ ‫في‬ ‫الهولندية‬ ‫التجارة‬ ‫ضرب‬ ‫الغرض‬ ‫كاس‬ ) . ‫مصر‬ ‫طريق‬ ‫اس‬ ‫ب‬-‫يير‬‫ي‬‫اش‬ ‫ييامس‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ييرس‬‫ي‬‫الق‬ ‫ييي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يير‬‫ي‬‫اش‬ ‫ييامس‬‫ي‬‫الف‬ ‫ييويس‬‫ي‬‫ل‬ ‫ييس‬‫ي‬‫م‬ ‫ييي‬‫ي‬‫ف‬ 1769.) ‫أرسل‬‫ا‬ ‫ل‬ ‫تتنا‬ ‫أس‬ ‫بهدف‬ ‫حملة‬‫مصر‬ ‫اس‬ ‫لفرنسا‬ ‫مانية‬ ‫الع‬ ‫لدول‬ ‫ت‬-‫فرنسيا‬ ‫تجيارة‬ ‫اتصيال‬ ‫تسيهيل‬ ‫بهيدف‬ ‫اشير‬ ‫السادس‬ ‫لويس‬ ‫مس‬ ‫في‬ ‫شرق‬ ‫في‬‫أسيا‬.‫إفريقيا‬ ‫حول‬ ‫الدوراس‬ ‫مس‬ ً‫ال‬‫بد‬ ‫مصر‬ ‫طريق‬ ‫اس‬ ‫ث‬-‫حييث‬ ‫مصير‬ ‫فيي‬ ‫الفرنسيي‬ ‫القنصيل‬ ‫تقيارير‬ ‫فيتل‬ ‫ميس‬ ‫الفكيرة‬ ‫تجددت‬ ‫التجيارة‬ ‫ننقياذ‬ ‫اسيكرية‬ ‫حملة‬ ‫إرسال‬ ‫الي‬ ‫ورة‬ ‫ال‬ ‫حكومة‬ ‫يحث‬ ‫كاس‬ ‫الفر‬. ‫المماليك‬ ‫فطر‬ ‫مس‬ ‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫فرنسا‬ ‫تجار‬ ‫وتأميس‬ ‫نسية‬ ‫س‬4‫اإلدارة؟‬ ‫حيومة‬ ‫عهد‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫تفسر‬ ‫بف‬ )
 3. 3. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 3 ‫أ‬ ‫إال‬ ‫دارهتا‬ ‫عقتر‬ ‫ت‬ ‫غيترا‬ ‫إن‬ ‫ر‬ ‫تفضل‬ ‫اإلدارة‬ ‫حيومة‬ ‫كانت‬ ‫ت‬‫ت‬‫م‬ ‫تة‬‫ت‬‫بحري‬ ‫تة‬‫ت‬‫مورك‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫تدخول‬‫ت‬‫ال‬ ‫تووبة‬‫ت‬‫ص‬ ‫رأي‬ ‫تابر‬‫ت‬‫بون‬ ‫تابغيو‬‫ت‬‫ن‬ ‫تتذل‬‫ت‬‫ل‬ ‫تت‬‫ت‬‫لوج‬ ً‫ا‬‫تت‬‫ت‬‫وجه‬ ‫تترا‬‫ت‬‫غي‬ ‫ان‬‫تترا‬‫ت‬‫غي‬ ‫ان‬ ‫تتر‬‫ت‬ ‫رأي‬ ‫ك‬‫تتر‬‫ت‬‫غي‬ ‫تتغو‬‫ت‬ ‫بأ‬ ‫ترور‬‫ت‬‫م‬ ‫تهيل‬‫ت‬‫تس‬ ‫بهتتد‬ ‫تر‬‫ت‬‫مص‬ ‫غتتزو‬ ‫ترور‬‫ت‬‫مش‬ ‫طريتتع‬ ‫ت‬‫ت‬‫ع‬ ‫تر‬‫ت‬ ‫مبا‬ ‫الصال‬ ‫الرجا‬ ‫رأس‬ ‫طرأل‬ ‫م‬ ً‫ال‬‫بد‬ ‫الشرأل‬ ‫إل‬ ‫الفرنسية‬ ‫ارة‬ ‫الي‬ . ‫غيزي‬ ‫اإلن‬ ‫طول‬ ‫األ‬ ‫عغي‬ ‫يسيطر‬ ‫الذي‬ ‫ترأل‬‫ت‬‫الش‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫تة‬‫ت‬‫البريطاني‬ ‫تة‬‫ت‬‫اإلمبراطوري‬ ) ‫تا‬‫ت‬‫(القض‬ ‫تويل‬‫ت‬‫تق‬ ‫تد‬‫ت‬‫به‬ .‫منها‬ ً‫ال‬‫بد‬ ‫رنسية‬ ‫إمبراطورية‬ ‫وإقامة‬ ‫س‬5‫ا‬ ‫الي‬ ‫تدهور‬ )‫الفرنسية؟‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫قبل‬ ‫مصر‬ ‫رة‬ ‫خارجية‬: 1)‫الرجتا‬ ‫رأس‬ ‫طريع‬ ‫إل‬ ‫والرر‬ ‫الشرأل‬ ‫بي‬ ‫اري‬ ‫الي‬ ‫الطريع‬ ‫تحول‬ . ‫الصال‬ 2)‫تت‬‫ت‬ ‫الميو‬ ‫تتر‬‫ت‬‫البح‬ ‫تتوو‬‫ت‬‫بح‬ ‫تتة‬‫ت‬‫اري‬ ‫الي‬ ‫تتن‬‫ت‬‫الص‬ ‫تتر‬‫ت‬‫اقيص‬‫ط‬‫تتودا‬‫ت‬‫والس‬ . ‫واليم‬ ‫الور‬ ‫وبند‬ ‫والحبشة‬ 3). ‫الوثمان‬ ‫لغسغطا‬ ‫ل‬ ‫تر‬ ‫كانت‬ ‫الي‬ ‫الضرائب‬ 4)‫تدايا‬‫ت‬‫اله‬‫تاو‬‫ت‬ ‫والر‬‫ت‬‫ت‬‫الي‬‫ت‬‫ت‬‫عغ‬ ‫تاظ‬‫ت‬‫لغحف‬ ‫تغطا‬‫ت‬‫لغس‬ ‫توال‬‫ت‬‫ال‬ ‫وها‬ ‫تد‬‫ت‬‫ي‬ ‫تا‬‫ت‬‫ك‬ . ‫االقيصادي‬ ‫اليدهور‬ ‫إل‬ ‫أد‬ ‫منصب‬ : ‫داخغية‬ 1)‫لودم‬ ‫الداخغية‬ ‫ارة‬ ‫الي‬ ‫تدهور‬‫الفرأل‬ ‫بي‬ ‫النزار‬ ‫يداد‬ ‫وا‬ ‫األم‬ ‫يقرار‬ ‫ا‬ .‫الوسيرية‬ 2)‫ميتا‬ ‫مت‬ ‫والمتوازي‬ ‫المياييل‬ ‫واخين‬ ‫الميبادلة‬ ‫الومغة‬ ‫قيمة‬ ‫ثبا‬ ‫عدم‬ .‫آلخر‬
 4. 4. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 4 3)‫أمو‬ ‫عغ‬ ‫األجانب‬ ‫يطرة‬‫نظام‬ ‫وبفضل‬ ‫ناحية‬ ‫م‬ ‫تنظيمهف‬ ‫بفل‬ ‫ارة‬ ‫الي‬ ‫ر‬ . ‫أخري‬ ‫ناحية‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫تميووا‬ ‫الذي‬ ‫ارية‬ ‫الي‬ ‫االمييازا‬ 4). ‫البدو‬ ‫أغارا‬ ‫س‬6‫قار‬ )‫وتأثيريهم‬ ‫واالليزام‬ ‫االنيفار‬ ‫نظام‬ ‫بي‬‫ا‬‫؟‬ ‫الزراعة‬ ‫عغ‬ 1-‫االنيفار‬ ‫نظام‬: ‫ع‬ ‫تزرر‬ ‫األرو‬ ‫وكانت‬ ‫السغطا‬ ‫ممثغة‬ ‫لغدولة‬ ً‫ا‬‫مغي‬ ‫األرو‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬ ‫الفنحتي‬ ‫أ‬ ‫أي‬ ‫االنيفتار‬ ‫بحتع‬ ‫عتر‬ ‫يما‬ ‫بزراعيها‬ ‫الفنحي‬ ‫تيغيف‬ ‫طريع‬ ‫وينيفوتو‬ ‫الدولتة‬ ‫لحستا‬ ‫يزرعونها‬ ‫وإنما‬ ‫قانونية‬ ‫مغيية‬ ‫األرو‬ ‫يمغيو‬ ‫ال‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫الدولة‬ ‫تقرره‬ ‫ما‬ ‫تسديد‬ ‫بود‬ ‫ورائها‬ ‫م‬‫ئ‬. ‫ب‬ 2-: ‫االليزام‬ ‫نظام‬ -‫الضتر‬ ‫انتب‬ ‫ب‬ ‫يقتوم‬ ) ‫الضترائب‬ ‫هتذه‬ ‫مت‬ ‫ب‬ ‫بقتوم‬ ‫مغيتزم‬ ( ‫هنتاا‬ ‫كا‬‫ائب‬ ‫حصتة‬ ‫يت‬ ‫توترو‬ ‫عتام‬ ‫متزاد‬ ‫خنل‬ ‫م‬ ‫قري‬ ‫موعة‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫بقرية‬ ‫الفاصة‬ ‫يتد‬ ‫كا‬ ‫م‬ ‫عادة‬ ‫وهو‬ ‫المزاد‬ ‫عغي‬ ‫و‬ ‫ير‬ ‫لم‬ ‫االليزام‬ ‫ويوط‬ ‫االليزام‬ ‫تتر‬‫ت‬‫أكث‬‫تتير‬‫ت‬‫الوس‬ ‫تتال‬‫ت‬‫ورج‬ ‫تتك‬‫ت‬‫(الممالي‬ ‫تتو‬‫ت‬‫المغيزم‬ ‫تتا‬‫ت‬‫وك‬ ‫تتة‬‫ت‬‫لغفزين‬ ً‫ا‬‫تتدم‬‫ت‬‫ومق‬ . ‫بود‬ ‫يما‬ ‫والنسا‬ ‫بل‬ ‫ار‬ ‫والي‬ ‫والوغما‬ ‫الور‬ ‫ومشايخ‬ -‫ع‬ ‫المغيزم‬ ‫حصل‬ ‫وقد‬‫(توتر‬ ‫الضترائب‬ ‫مت‬ ‫تاة‬ ‫موا‬ ‫األرو‬ ‫مت‬ ‫قطوتة‬ ‫غ‬ ‫إلت‬ ‫للتك‬ ‫أدي‬ ‫وقتد‬ ‫المنيفوتي‬ ‫مت‬ ‫الضترائب‬ ‫مت‬ ‫ب‬ ‫قيام‬ ‫مقابل‬ )‫يغة‬ ‫بالو‬ . ‫األرا‬ ‫رو‬ ‫يه‬ ‫جوغهف‬ ‫مما‬ ‫بالضرائب‬ ‫الفنحو‬ ‫إرهاأل‬ ‫س‬7‫قبل‬ ‫مصر‬ ‫الصناعة‬ ‫تدهور‬ ‫عغل‬ )‫م‬‫؟‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ 1)‫اليدوي‬ ‫غو‬ ‫األ‬‫البسيط‬‫الذي‬‫اآل‬ ‫إل‬ ‫يصل‬ ‫لف‬. ‫أوروبا‬ ‫حدث‬ ‫كما‬ ‫لية‬ 2)‫مت‬ ‫أجتزا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫إلرتا‬ ‫رغتف‬ ‫مصتر‬ ‫ت‬ ‫تيمراره‬ ‫وا‬ ‫الطوائف‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬ ‫تر‬‫ت‬‫الح‬ ‫طوائتتف‬ ‫تت‬‫ت‬‫كان‬ ‫تام‬‫ت‬‫ع‬ ‫تيل‬‫ت‬‫وبش‬ ‫تناعية‬‫ت‬‫الص‬ ‫تورة‬‫ت‬‫الث‬ ‫تل‬‫ت‬‫بفض‬ ‫تا‬‫ت‬‫أوروب‬
 5. 5. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 5 ‫ت‬‫ت‬‫المه‬ ‫تحا‬‫ت‬‫أص‬ ‫تف‬‫ت‬‫يض‬ ‫تر‬‫ت‬‫مص‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫تف‬‫ت‬‫الطوائ‬ ‫تام‬‫ت‬‫نظ‬ ‫ت‬‫ت‬‫م‬ ً‫ا‬ ‫تز‬‫ت‬‫ج‬ ‫تناعية‬‫ت‬‫الص‬ .‫المفيغفة‬ ‫س‬8‫بي‬ ‫قار‬ )‫م‬ ‫قبل‬ ‫والفرنس‬ ‫المصري‬ ‫يم‬ ‫الم‬‫الحمغة‬‫؟‬ ‫الفرنسية‬ ‫الشترق‬ ‫والمصتري‬ ‫الفرنست‬ ‫يموتي‬ ‫الم‬ ‫بي‬ ً‫ا‬‫ح‬ ‫وا‬ ‫كا‬ ‫الفرأل‬ ‫أ‬ ‫ت‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫يم‬ ‫تالم‬‫ت‬ ‫تة‬‫ت‬‫المواجه‬ ‫تد‬‫ت‬‫عن‬ً‫ا‬‫تادي‬‫ت‬‫اقيص‬ ‫تاج‬‫ت‬‫باإلني‬ ‫تدم‬‫ت‬‫تق‬ ‫تد‬‫ت‬‫ق‬ ‫تا‬‫ت‬‫ك‬ ‫الحيتف‬ ‫عغت‬ ‫الثتورة‬ ‫قامتت‬ ‫حيتث‬ ‫السيا‬ ‫الينوير‬ ‫م‬ ‫مرحغة‬ ‫ووصل‬ ‫تتتا‬‫ت‬‫واإلخ‬ ‫تتتة‬‫ت‬‫الحري‬ ‫تتتاد‬‫ت‬‫مب‬ ‫تتتت‬‫ت‬‫وأعغن‬ ‫تتتة‬‫ت‬‫مهوري‬ ‫ال‬ ‫تتتة‬‫ت‬‫وإقام‬ ‫تتتع‬‫ت‬‫المطغ‬ ‫ة‬ ‫ليا‬ ‫والمساواة‬. ‫المواطني‬ ‫يشتهد‬ ً‫ا‬‫عسيري‬ ً‫ا‬‫يمو‬ ‫م‬ ‫يا‬ ‫الوثمان‬ ‫الشرق‬ ‫المصري‬ ‫يم‬ ‫الم‬ ‫أما‬ ‫يت‬ ‫وجتد‬ ‫عتام‬ ‫بشتيل‬ ً‫ا‬‫منهار‬ ً‫ا‬‫اقيصادي‬ ً‫ا‬‫نظام‬‫األجانتب‬‫تهغة‬ ‫تيغة‬ ‫و‬ ‫ميتزا‬ ‫أ‬ ‫ينحتي‬ ‫يموتي‬ ‫الم‬ ‫بتي‬ ‫يقتار‬ ‫أ‬ ‫يحتاول‬ ‫والتذي‬ ‫لغسيطرة‬ . ‫الفرنس‬ ‫الرر‬ ‫صال‬ ‫كا‬ ‫الحضاري‬ ‫واليفوأل‬ ‫المادية‬ ‫القوة‬ ‫س‬9‫؟‬ ‫وف‬ ‫عوامل‬ ‫بداخغ‬ ‫يحمل‬ ‫الوثمانية‬ ‫مصر‬ ‫الحيف‬ ‫نظام‬ ‫كا‬ ‫عغل‬ ) ‫تتة‬‫ت‬‫والحامي‬ ‫تتديوا‬‫ت‬‫ال‬ ‫تتغطة‬‫ت‬ ‫تتادة‬‫ت‬‫زي‬ ‫د‬ ‫تتوال‬‫ت‬‫ال‬ ‫تتف‬‫ت‬‫حي‬ ‫تتدة‬‫ت‬‫م‬ ‫تتر‬‫ت‬‫قص‬ ‫تتبب‬‫ت‬‫بس‬ ‫الوسيرية‬–‫المماليك‬ ‫وجود‬. ‫ى‬ ‫والفو‬ ‫الفي‬ ‫النيشار‬ ‫أدي‬ ‫الحيف‬ ‫س‬10‫رح‬ ‫ا‬ )‫أهدا‬‫منشور‬ ‫م‬ ‫نابغيو‬27‫د‬6‫د‬1798‫؟‬ ‫م‬ 1)‫الوثمانية‬ ‫الدولة‬ ‫امغة‬ ‫م‬. 2)‫ترحب‬ ‫مصرية‬ ‫أهغية‬ ‫حيومة‬ ‫تيوي‬ ‫نابغيو‬ ‫رغبة‬‫بم‬.‫الحمغة‬ 3).‫المصري‬ ‫لغشوب‬ ‫نابغيو‬ ‫تودد‬ ‫س‬11‫؟‬ ‫نابغيو‬ ‫قبل‬ ‫م‬ ‫يندرية‬ ‫اإل‬ ‫مدينة‬ ‫عغ‬ ‫السيطرة‬ ‫هولة‬ ‫تفسر‬ ‫بف‬ ) 1).‫الداخغية‬ ‫النزاعا‬ ‫قوتهف‬ ‫يهغيوا‬ ‫ا‬ ‫الذي‬ ‫المماليك‬ ‫وف‬
 6. 6. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 6 2)‫محي‬ ‫أخطتتتار‬ ‫أيتتتة‬ ‫لمواجهتتتة‬ ‫التتتبند‬ ‫حتتتدود‬ ‫تحصتتتي‬ ‫عتتتدم‬. ‫مغتتتة‬ ‫س‬12‫إمبابة؟‬ ‫موركة‬ ‫عغ‬ ‫الميرتبة‬ ‫النيائج‬ ‫ما‬ -‫وموت‬ ‫بتك‬ ‫إبتراهيف‬ ‫وهتر‬ ‫الصتويد‬ ‫إلت‬ ‫بتك‬ ‫متراد‬ ‫تر‬ ‫و‬ ‫المماليتك‬ ‫هزم‬ ‫ت‬‫ت‬‫عغ‬ ‫تيول‬‫ت‬ ‫وا‬ ‫تاهرة‬‫ت‬‫الق‬ ‫تابغيو‬‫ت‬‫ن‬ ‫تل‬‫ت‬‫ودخ‬ ‫تام‬‫ت‬‫الش‬ ‫ت‬‫ت‬‫إل‬ ‫تان‬‫ت‬‫الوثم‬ ‫توال‬‫ت‬‫ال‬ . ‫البحري‬ ‫الوج‬ ‫س‬13‫ت‬‫ت‬‫الوج‬ ‫تس‬‫ت‬‫عي‬ ‫ت‬‫ت‬‫عغ‬ ‫ت‬‫ت‬‫القبغ‬ ‫ت‬‫ت‬‫الوج‬ ‫تار‬‫ت‬‫إخض‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫تابغيو‬‫ت‬‫ن‬ ‫تل‬‫ت‬‫ش‬ : ‫تل‬‫ت‬‫عغ‬ ) ‫؟‬ ‫البحري‬ 1).‫الميفرقة‬ ‫والموارا‬ ‫ا‬ ‫المناو‬ ‫حر‬ ‫إتبار‬ 2)‫طويغتة‬ ‫متدة‬ ‫الصتويد‬ ‫مقاومتة‬ ‫يمر‬ ‫ا‬ ‫حيث‬ ً‫ا‬‫جنوب‬ ‫واميداده‬ ‫الوادي‬ ‫طول‬ .‫البحري‬ ‫الوج‬ ‫مقاومة‬ ‫مدة‬ ‫م‬ ‫أكبر‬ ‫هور‬ ‫عشرة‬ ‫قرابة‬ 3). ‫البحري‬ ‫الوج‬ ‫يا‬ ‫ع‬ ‫بقوة‬ ‫الصويد‬ ‫المقاومة‬ ‫روح‬ ‫نمو‬ 4).‫الصويد‬ ‫ألهال‬ ‫المماليك‬ ‫بقايا‬ ‫انضمام‬ 5)‫الي‬ ‫المساعدا‬‫وانضمت‬ ‫األحمر‬ ‫البحر‬ ‫عبر‬ ‫الوربية‬ ‫زيرة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫جا‬ .‫المقاومة‬ ‫إل‬ 6)‫عيتس‬ ‫عغت‬ ‫القتاهرة‬ ‫ت‬ ‫الفرنسية‬ ‫والحمغة‬ ‫الحيف‬ ‫مركز‬ ‫ع‬ ‫الصويد‬ ‫بود‬ .‫البحري‬ ‫الوج‬ 7). ‫الفرنسيي‬ ‫الرزاة‬ ‫د‬ ‫الدين‬ ‫الشوور‬ ‫نمو‬ ‫س‬14‫أكيوبر‬ ‫األول‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫قيام‬ : ‫تفسر‬ ‫بف‬ )1798‫؟‬ ‫نابغيو‬ ‫د‬ ‫م‬ -‫ترا‬‫ت‬‫الض‬ ‫ترو‬‫ت‬‫ت‬‫ت‬‫ب‬ ‫تد‬‫ت‬‫وع‬ ‫تا‬‫ت‬‫م‬ ‫تس‬‫ت‬‫عي‬ ‫ت‬‫ت‬‫عغ‬ ‫تار‬‫ت‬ ‫الي‬ ‫ت‬‫ت‬‫عغ‬ ‫تة‬‫ت‬‫خاص‬ ‫تة‬‫ت‬‫الباهظ‬ ‫ئب‬ . ‫نابغيو‬ -. ‫األموال‬ ‫ع‬ ً‫ا‬‫بحث‬ ‫الدكاكي‬ ‫واقيحام‬ ‫البيو‬ ‫تفييش‬
 7. 7. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 7 -‫تاردة‬‫ت‬‫لمط‬ ‫تارا‬‫ت‬‫الح‬ ‫تام‬‫ت‬‫اقيح‬ ‫تهل‬‫ت‬‫يس‬ ‫ت‬‫ت‬‫حي‬ ‫تدرو‬‫ت‬‫وال‬ ‫تارا‬‫ت‬‫الح‬ ‫توا‬‫ت‬‫أب‬ ‫تدم‬‫ت‬‫ه‬ .‫المقاومة‬ ‫عناصر‬ -. ‫القاهرة‬ ‫تحصي‬ ‫ة‬ ‫بح‬ ‫والمساجد‬ ‫واآلثار‬ ‫المبان‬ ‫م‬ ‫كثير‬ ‫هدم‬ ‫س‬15‫ال‬ ‫النيائج‬ ‫ما‬ )‫؟‬ ‫األول‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫عغ‬ ‫ميرتبة‬ 1-. ‫مائيي‬ ‫نحو‬ ‫ومو‬ )‫(ديبوي‬ ‫الفرنس‬ ‫القاهرة‬ ‫حاكف‬ ‫قيل‬ 2-‫أخمد‬‫نحو‬ ‫المصريي‬ ‫م‬ ‫قيل‬‫أ‬‫لف‬‫ي‬. 3-‫الفرنسية‬ ‫القوا‬ ‫دخغت‬ ‫حيث‬ ‫الشديد‬ ‫واإلرها‬ ‫بالقم‬ ‫الثورة‬ ‫أخمد‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫تر‬‫ت‬‫اليص‬ ‫تذا‬‫ت‬‫ه‬ ‫أدي‬ ‫تا‬‫ت‬‫مم‬ ‫تولهف‬‫ت‬‫بفي‬ ‫تر‬‫ت‬‫األزه‬ ‫تام‬‫ت‬ ‫ال‬‫توور‬‫ت‬‫الش‬ ‫تو‬‫ت‬‫نم‬ ‫المصريي‬ ‫لدي‬ ‫الدين‬. ‫اورة‬ ‫الم‬ ‫األقاليف‬ ‫إل‬ ‫تميد‬ ‫الثورة‬ ‫وجول‬ ‫س‬16‫؟‬ ‫للك‬ ‫..و‬ ‫بونابر‬ ‫ع‬ ‫كغيبر‬ ‫ية‬ ‫يا‬ ‫اخيغفت‬ ) -‫لألخطار‬ ‫وللك‬ ‫رنسا‬ ‫إل‬ ‫مصر‬ ‫م‬ ‫الرحيل‬ ‫رورة‬ ‫رأ‬ ‫حيث‬‫كانتت‬ ‫تترو‬‫ت‬‫والح‬ ‫تتارا‬‫ت‬‫المو‬ ‫تتبب‬‫ت‬‫بس‬ ‫تتددي‬‫ت‬‫ع‬ ‫تتاقا‬‫ت‬‫(تن‬ ‫تتبب‬‫ت‬‫بس‬ ‫تتة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫تتدد‬‫ت‬‫ته‬ ‫والفارجيتتة‬ ‫الداخغيتتة‬-‫إلتت‬ ‫أختتري‬ ‫حمغتتة‬ ‫تتغت‬ ‫أر‬ ‫الوثمانيتتة‬ ‫الدولتتة‬ ‫ودميتاط‬ ‫الوريش‬–‫أختري‬ ‫مترة‬ ‫لغمقاومتة‬ ‫عتادوا‬ ‫المماليتك‬–‫تدد‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫المصريي‬ ‫ثورة‬‫ل‬. )‫وغربها‬ ‫الدليا‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫إل‬ ‫واميد‬ ‫شرقية‬ ‫س‬17)‫أعط‬‫؟‬ ‫قط‬ ‫عسيرية‬ ‫حمغة‬ ‫تي‬ ‫لف‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫أ‬ ‫عغ‬ ً‫ن‬‫دلي‬ -‫االحتينل‬ ‫و‬ ‫لغرتزو‬ ‫عستيرية‬ ‫حمغة‬ ‫رد‬ ‫م‬ ‫مصر‬ ‫عغ‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫تي‬ ‫لف‬ ‫ل‬ ‫كانت‬ ‫بل‬‫الذي‬ ‫الوغما‬ ‫موعة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫هذا‬ ‫ييض‬ ‫أخري‬ ‫حضارية‬ ‫أغراو‬ ‫ها‬ .‫الحمغة‬ ‫صاحبوا‬ ‫س‬18‫؟‬ ‫مصر‬ ‫إل‬ ‫قدوم‬ ‫عند‬ ‫نابغيو‬ ‫ة‬ ‫يا‬ ‫رح‬ ‫ا‬ )
 8. 8. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 8 ‫حتدث‬ ‫متا‬ ‫نمط‬ ‫عغ‬ ‫مصر‬ ‫والحيف‬ ‫اإلدارة‬ ‫أمور‬ ‫تنظيف‬ ‫عغ‬ ‫نابغيو‬ ‫عمل‬ ‫المصترية‬ ‫تط‬ ‫الو‬ ‫الطبقتة‬ ‫إلت‬ ‫السغطة‬ ‫نقل‬ ‫حيث‬ ‫م‬ ‫الثورة‬ ‫بود‬ ‫رنسا‬ ‫األعيا‬ ‫م‬‫النهايتة‬ ‫ت‬ ‫بونتابر‬ ‫غرو‬ ‫كا‬ ‫حيث‬ ً‫ا‬‫ظاهري‬ ً‫ن‬‫نق‬ ‫كا‬ ‫ولين‬ . ‫المصريي‬ ‫صفوة‬ ‫ألها‬ ‫يدور‬ ‫ما‬ ‫عغ‬ ‫اليور‬ ‫س‬19‫تتار‬‫ت‬‫اآلث‬ ‫تتية‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تتة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫تتود‬‫ت‬‫وج‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫تتر‬‫ت‬‫مص‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫تتف‬‫ت‬‫الحي‬ ‫تتام‬‫ت‬‫نظ‬ ‫تترح‬‫ت‬ ‫ا‬ ) ‫ية‬ ‫السيا‬–. ‫الحيف‬ ‫دواوي‬ ‫يمتت‬ ‫الم‬ ‫هتتذا‬ ‫تتة‬ ‫مور‬ ‫وكانتتت‬ ‫المصتتري‬ ‫يمتت‬ ‫الم‬ ‫عتت‬ ً‫ا‬‫غريبتت‬ ‫نتتابغيو‬ ‫أل‬ ‫روري‬‫االتصتال‬ ‫ت‬ ‫الحيتف‬ ‫ت‬ ‫تي‬ ‫يا‬ ‫تفطتيط‬ ‫رأي‬ ‫لت‬ ‫بالنسبة‬ ‫ة‬‫ترة‬ ‫مبا‬ ‫إنشتا‬ ‫قترر‬ .‫مرموقتة‬ ‫وميانتة‬ ‫نفتول‬ ‫مت‬ ‫لهتف‬ ‫ولمتا‬ ‫واألعيتا‬ ‫الوغما‬ ‫بطبقة‬ : ‫وه‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫بمصال‬ ‫مقيدة‬ ‫الدواوي‬ ‫م‬ ‫موعة‬ ‫م‬ ‫توا‬‫ت‬‫دي‬:‫تاهرة‬‫ت‬‫الق‬‫ياش‬‫ي‬‫والوجه‬ ‫ياي‬‫ي‬‫المش‬ ‫يس‬‫ي‬‫م‬ ‫ياش‬‫ي‬‫أاض‬ ‫يعة‬‫ي‬‫تس‬ ‫يس‬‫ي‬‫م‬ ‫يألف‬‫ي‬‫ويت‬ ‫العاص‬ ‫أحوال‬ ‫في‬ ‫للتداول‬.‫مة‬ ‫دواوي‬‫األقاليف‬:‫المحافايات‬ ‫الميديريات‬ ‫مس‬ ‫مديرية‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ويتألف‬ ‫يييال‬‫ي‬‫المص‬ ‫يييي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ييير‬‫ي‬‫للنا‬ ‫أاضييياش‬ ‫يييبعة‬‫ي‬‫س‬ ‫يييس‬‫ي‬‫م‬ ‫يييواس‬‫ي‬‫دي‬ ) ً‫ا‬‫حاليييي‬ ‫ويتيول‬ ‫القيرى‬ ‫بييس‬ ‫المشياحنات‬ ‫منيع‬ ‫الي‬ ‫والعمل‬ ‫والشكاوى‬ .‫األهالي‬ ‫الي‬ ‫المقررة‬ ‫والضرائب‬ ‫األموال‬ ‫جباية‬ ‫تديوا‬‫ت‬‫ال‬‫تام‬‫ت‬‫الو‬:‫وي‬ ‫يا‬‫ي‬‫العلي‬ ‫ية‬‫ي‬‫ي‬ ‫المرك‬ ‫يلطة‬‫ي‬‫الس‬ ‫يل‬‫ي‬ ‫ويم‬‫يس‬‫ي‬‫دواوي‬ ‫يس‬‫ي‬‫م‬ ‫يكل‬‫ي‬‫ش‬ .‫نابليوس‬ ‫كونه‬ ‫وقد‬ ‫والمديريات‬ ‫القاهرة‬ ‫أصيحاب‬ ‫ميس‬ ‫األهيالي‬ ‫بيس‬ ‫نفوذ‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫والشفصيات‬ ‫األاياس‬ ‫مس‬ ‫بونابرت‬ ‫العلمياش‬ ‫مس‬ ‫ة‬ ‫ت‬ )‫مديرية‬ ‫كل‬ ‫اس‬ ‫مندوبيس‬ ‫تسعة‬ ‫بواقع‬ ‫والكفاية‬ ‫العل‬ ‫مشاي‬ ‫مس‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫التجار‬ ‫مس‬ ‫ة‬ ‫ت‬‫القرى‬.)‫العرباس‬ ‫ورؤساش‬ ‫س‬21‫بي‬ ‫قار‬ ). ‫والفصوص‬ ‫الوموم‬ ‫الديوا‬
 9. 9. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 9 -: ‫تتوم‬‫ت‬‫الوم‬ ‫تتديوا‬‫ت‬‫ال‬‫يييوس‬‫ي‬‫الفرنس‬ ‫يياره‬‫ي‬‫أفت‬ ً‫ا‬‫ييو‬‫ي‬‫اض‬ ‫ييتيس‬‫ي‬‫س‬ ‫ييس‬‫ي‬‫م‬ ‫ييألف‬‫ي‬‫ويت‬ ‫والتجيار‬ ‫والعسيكر‬ ‫والعلمياش‬ ‫والمشاي‬ ‫األاياس‬ ‫اس‬ ‫ليس‬ ‫مم‬ ‫مس‬ ‫بالتعييس‬ ‫ميس‬ ‫اليديواس‬ ‫رئييس‬ ً‫ا‬‫جميعي‬ ‫هيؤالش‬ ‫ويفتيار‬ ‫واألجانيب‬ ‫واألقبياط‬ ‫والصناع‬ ‫بينه‬. -‫الديوا‬‫ألفصوص‬:‫عشتر‬ ‫أربوتة‬ ‫مت‬ ‫وييألف‬‫مت‬ ‫انيفتابهف‬ ‫تتف‬ ً‫ا‬‫عضتو‬ ‫أيت‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫الناس‬ ‫مصال‬ ‫لغنظر‬ ً‫ا‬‫يومي‬ ‫يم‬ ‫وي‬ ‫الوموم‬ ‫الديوا‬‫ا‬‫حيتف‬ ‫م‬ ‫اخيصاصا‬ ‫ل‬ ‫وجول‬ ‫واحد‬ ‫ديوا‬ ‫أخري‬ ‫مرة‬ ‫الديواني‬ ‫دمج‬ ‫تف‬ ‫مينو‬ . ‫القضا‬ ‫حة‬ ‫وا‬ ‫س‬22‫؟‬ ‫وكغيبر‬ ‫نابغيو‬ ‫عهد‬ ‫االقيصادية‬ ‫النواح‬ ‫تأخر‬ : ‫عغل‬ ) ‫خاصتة‬ ‫تا‬ ‫يا‬ ‫أي‬ ‫تنفيتذ‬ ‫يتيف‬ ‫لف‬‫لظترو‬ ‫واالجيماعيتة‬ ‫االقيصتادية‬ ‫تاال‬ ‫بالم‬ ‫تريي‬‫ت‬‫المص‬ ‫تورا‬‫ت‬‫لث‬ ‫تة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫تة‬‫ت‬‫مواجه‬ ‫تبب‬‫ت‬‫بس‬ ‫تر‬‫ت‬‫مص‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫توال‬‫ت‬‫األح‬ ‫تيقرار‬‫ت‬ ‫ا‬ ‫تدم‬‫ت‬‫ع‬ . ‫والوثمانيي‬ ‫غيز‬ ‫اإلن‬ ‫ومواجهة‬ ‫المماليك‬ ‫ومطاردة‬ ‫س‬23‫الوظيف‬ ‫مينو‬ ‫مشرور‬ ‫مينو‬ ‫غسفة‬ ‫رح‬ ‫ا‬ )1801‫م؟‬ -. ‫واإلدارة‬ ‫القضا‬ ‫ئو‬ ‫ة‬ ‫ممار‬ ‫م‬ ‫المغيزمي‬ ‫حرما‬ -‫المسا‬. ‫رائب‬ ‫م‬ ‫يؤدون‬ ‫يما‬ ‫المصريي‬ ‫بي‬ ‫واة‬ -‫(الميتري‬ ‫مثتل‬ ‫المماليتك‬ ‫المغيزمو‬ ‫ها‬ ‫ر‬ ‫الي‬ ‫الضرائب‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫إلرا‬ .) ‫والبران‬ ‫والفايل‬ -‫تحرير‬‫المالية‬ ‫قيود‬ ‫جمي‬ ‫م‬ ‫الفنح‬‫والقضائية‬‫مقتدوره‬ ‫ت‬ ‫ليصتب‬ ‫ييصر‬ ‫ا‬‫ت‬ ‫ورد‬ ‫حيتث‬ ‫حوزت‬ ‫الي‬ ‫األرو‬‫المشترور‬‫ا‬ ‫األر‬ ‫منا‬ ‫هف‬ ‫الفنحي‬‫(مادة‬ ‫و‬14،15. ) -‫تتا‬‫ت‬‫م‬ ‫تتوا‬‫ت‬‫يزرع‬ ‫أ‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫تتة‬‫ت‬‫الحري‬ ‫تتع‬‫ت‬‫مطغ‬ ‫األرو‬ ‫تتنا‬‫ت‬‫م‬ ‫تت‬‫ت‬‫جمي‬ ‫تتع‬‫ت‬‫ح‬ ‫تت‬‫ت‬‫م‬ ‫(مادة‬ ‫و‬ ‫يشا‬26.)
 10. 10. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 10 ‫س‬24‫بي‬ ‫قار‬ )‫ازا‬ ‫إن‬‫؟‬ ‫والصناعة‬ ‫الزراعة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫الحمغة‬ 1-.‫سور‬ ‫وال‬ ‫القنوا‬ ‫حا‬ ‫و‬ ‫النيل‬ ‫نهر‬ ‫ري‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫بدرا‬ ‫الحمغة‬ ‫عغما‬ ‫قام‬ 2-‫تت‬‫ت‬‫الر‬ ‫تتاج‬‫ت‬‫إلني‬ ‫تتة‬‫ت‬‫الوام‬ ‫تتة‬‫ت‬‫الزراعي‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫األرا‬ ‫تت‬‫ت‬‫م‬ ‫تتز‬‫ت‬‫ج‬ ‫تتيا‬‫ت‬‫تفص‬‫تت‬‫ت‬‫الي‬ ‫ن‬ .‫رنسا‬ ‫تحياجها‬ 3-‫أجريت‬.‫عقبة‬ ‫ميت‬ ‫السير‬ ‫وقصب‬ ‫الب‬ ‫زراعة‬ ‫ربة‬ ‫ت‬ 4-‫الفتتتو‬ ‫مثتتتل‬ ‫تتا‬‫ت‬‫رنس‬ ‫متتت‬ ‫غوبتتتة‬ ‫الم‬ ‫تتا‬‫ت‬‫النبات‬ ‫لزراعتتتة‬ ‫تتة‬‫ت‬‫حديق‬ ‫إنشتتتا‬ .‫واليفاح‬ ‫واليمثري‬ ‫والمشمش‬ 5-. ‫والذرة‬ ‫والقم‬ ‫األرز‬ ‫بزراعة‬ ‫االهيمام‬ : ‫الصناعة‬ ‫الحمغة‬ ‫ازا‬ ‫إن‬ 1-‫ال‬ ‫لغنستيج‬ ‫مصتن‬ ‫إنشتا‬ ‫مينو‬ ‫اقيرح‬‫تيستر‬ ‫ال‬ ‫حيت‬ ‫مصتريي‬ ً‫ال‬‫عمتا‬ ‫يضتف‬ . ‫إليهف‬ ‫الصناعة‬ ‫رار‬ ‫أ‬ 2-‫وصتناعة‬ ‫والدباغتة‬ ‫الستاعا‬ ‫وصتناعة‬ ‫والحتدادة‬ ‫لغنسيج‬ ‫مصان‬ ‫عدة‬ ‫إقامة‬ ‫تتناعة‬‫ت‬‫الص‬ ‫دار‬ ‫تتنح‬‫ت‬‫وإص‬ ‫تتوا‬‫ت‬‫ه‬ ‫تتواحي‬‫ت‬‫ط‬ ‫تتا‬‫ت‬‫إنش‬ ‫تتف‬‫ت‬‫ت‬ ‫تتا‬‫ت‬‫كم‬ ‫تتة‬‫ت‬‫الطباع‬ ‫تترو‬‫ت‬‫ح‬ ‫قد‬ ‫بك‬ ‫مراد‬ ‫كا‬ ‫والي‬ )‫انة‬ ‫(الير‬‫أنشأها‬. ‫يزة‬ ‫ال‬ ‫س‬25‫بي‬ ‫قار‬ )‫ازا‬ ‫إن‬‫الحمغة‬‫؟‬ ‫والقضا‬ ‫الوامة‬ ‫الصحة‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫تف‬‫إ‬‫نشا‬‫إنشتا‬ ‫وتتف‬ ‫تيد‬ ‫ور‬ ‫ودميتاط‬ ‫تيندرية‬ ‫واإل‬ ‫القتاهرة‬ ‫ت‬ ‫صتحية‬ ‫محاجر‬ . ‫عسيري‬ ‫مسيشف‬ : ‫القضا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫الحمغة‬ ‫ازا‬ ‫إن‬ 1-‫تنهف‬‫ت‬‫م‬ ً‫ال‬‫تد‬‫ت‬‫ب‬ ‫تي‬‫ت‬‫وع‬ ‫تراا‬‫ت‬‫األت‬ ‫تاة‬‫ت‬‫القض‬ ‫ت‬‫ت‬‫جمي‬ ‫تابغيو‬‫ت‬‫ن‬ ‫تزل‬‫ت‬‫ع‬ . ‫االنيفا‬ ‫بطريقة‬ ‫المصريي‬ ‫القضا‬ 2-‫ت‬‫ت‬ ‫اليقا‬ ‫توم‬‫ت‬ ‫ر‬ ‫تام‬‫ت‬‫نظ‬ ‫تابغيو‬‫ت‬‫ن‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫و‬‫ت‬‫ت‬‫بواق‬2‫ت‬‫ت‬‫م‬ % . ‫لألهوا‬ ‫ميروكة‬ ‫للك‬ ‫قبل‬ ‫وكانت‬ ‫عغي‬ ‫المينازر‬ ‫قيمة‬ 3-. ‫القضا‬ ‫إل‬ ‫األمر‬ ‫وترا‬ ‫الدية‬ ‫مبدأ‬ ‫مينو‬ ‫ل‬ ‫ر‬
 11. 11. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 11 4-‫تتة‬‫ت‬‫طائف‬ ‫تتل‬‫ت‬‫لي‬ ‫تتة‬‫ت‬‫محيم‬ ‫تتا‬‫ت‬‫إنش‬ ‫تتو‬‫ت‬‫مين‬ ‫تترر‬‫ت‬‫ق‬‫تتف‬‫ت‬‫الطوائ‬ ‫تت‬‫ت‬‫م‬ . ‫واليهود‬ ‫واالروام‬ ‫والشوام‬ ‫القبط‬ ‫الموجودة‬ 5-‫ترو‬‫ت‬‫ع‬ ‫ترر‬‫ت‬‫ق‬‫تر‬‫ت‬‫األم‬‫تة‬‫ت‬‫المحيم‬ ( ‫تنم‬‫ت‬ ‫اإل‬ ‫تا‬‫ت‬‫القض‬ ‫ت‬‫ت‬‫عغ‬ ‫تتتد‬‫ت‬‫أح‬ ‫تتتب‬‫ت‬‫رغ‬ ‫إلا‬ )‫تتترعية‬‫ت‬‫الش‬‫تتتر‬‫ت‬‫غي‬ ‫تتت‬‫ت‬‫م‬ ‫تتتومة‬‫ت‬‫الفص‬ ‫تتت‬‫ت‬ ‫طر‬ . ‫للك‬ ‫ي‬ ‫أوكغيهما‬ ‫المسغمي‬ 6-‫تدار‬‫ت‬‫بمق‬ ‫تة‬‫ت‬‫المنقول‬ ‫توال‬‫ت‬‫واألم‬ ‫تا‬‫ت‬‫اليرك‬ ‫تريبة‬‫ت‬ ‫تدد‬‫ت‬‫ح‬5% ‫ت‬‫ت‬‫عغ‬ ‫تريبة‬‫ت‬‫الض‬ ‫تيف‬‫ت‬‫توم‬ ‫ت‬‫ت‬‫م‬ ‫تك‬‫ت‬‫الممالي‬ ‫تام‬‫ت‬‫أي‬ ‫تددة‬‫ت‬‫مح‬ ‫ت‬‫ت‬‫تي‬ ‫تف‬‫ت‬‫ول‬ .‫مصر‬ ‫يقيف‬ ‫م‬ ‫جمي‬ 7-‫تريبة‬ ‫وهت‬ ‫واحتدة‬ ‫تريبة‬ ‫ت‬ ‫كغهتا‬ ‫الضترائب‬ ‫توحيد‬ .‫الزراعية‬ ‫األرو‬ ‫س‬26‫الوغم‬ ‫م‬ ‫الم‬ ‫أقسام‬ ‫ه‬ ‫ما‬ )‫؟‬ -‫أقسام‬ ‫أربوة‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫الم‬ ‫تألف‬‫عشتر‬ ‫أثنت‬ ‫مت‬ ‫ييتألف‬ ‫قستف‬ ‫وكل‬ ‫رئيسية‬ ‫تتتيا‬‫ت‬ ‫(الريا‬ ‫تتت‬‫ت‬‫ه‬ ‫تتتام‬‫ت‬‫واألقس‬ ً‫ا‬‫تتتو‬‫ت‬‫عض‬–‫تتت‬‫ت‬ ‫السيا‬ ‫تتتاد‬‫ت‬‫االقيص‬–‫اآلدا‬ ‫والفنو‬–) ‫والطبيويا‬ ‫س‬27‫؟‬ ‫رح‬ ‫أ‬ .. ‫أهدا‬ ‫عدة‬ ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫لغم‬ ‫كا‬ ) 1)‫الوغوم‬ ‫تقدم‬.‫مصر‬ ‫والموار‬ 2)‫والصناعية‬ ‫الطبيوية‬ ‫المسائل‬ ‫ة‬ ‫درا‬.‫ونشرها‬ ‫والياريفية‬ 3)‫أي‬ ‫تا‬‫ت‬‫يه‬ ‫تيره‬‫ت‬‫تسيش‬ ‫ت‬‫ت‬‫الي‬ ‫تائل‬‫ت‬‫المس‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫تة‬‫ت‬‫لغحيوم‬ ‫ت‬‫ت‬‫الوغم‬ ‫ترأي‬‫ت‬‫ال‬ ‫تدا‬‫ت‬‫إب‬ . ‫بالوغف‬ ‫ة‬ ‫السيا‬ ‫ربط‬ ‫عغ‬ ‫الومل‬ ‫س‬28‫الوغم‬ ‫م‬ ‫لغم‬ ‫كا‬ ‫اثبت‬ )‫ازا‬ ‫إن‬‫؟‬ ‫عديدة‬ 1)‫إقامة‬.‫رنسية‬ ‫وأخري‬ ‫عربية‬ ‫مطبوة‬
 12. 12. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 12 2)‫تت‬‫ت‬‫ب‬ ‫دلي‬ ‫ت‬‫ت‬‫كوريب‬ ‫تف‬‫ت‬ ‫با‬ ‫تية‬‫ت‬ ‫يا‬ ‫تدهما‬‫ت‬‫اح‬ ‫تييي‬‫ت‬‫رنس‬ ‫تدتي‬‫ت‬‫جري‬ ‫تا‬‫ت‬‫إنش‬ ‫ت‬‫ت‬‫وان‬ ‫ال‬ ‫(أي‬‫تاد‬‫ت‬‫الديي‬ ‫تف‬‫ت‬ ‫با‬ ‫تادية‬‫ت‬‫اقيص‬ ‫تة‬‫ت‬‫عغمي‬ ‫تر‬‫ت‬‫)واألخ‬ ‫ترية‬‫ت‬‫المص‬ ‫ب‬ . ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫كل‬ ‫وتصدر‬ )‫المصرية‬ ‫الوشرية‬ ‫(أي‬ ‫اجيسسي‬ 3)‫الوربية‬ ‫بالغرة‬ ‫تصدر‬ ) ‫الينبي‬ ( ‫ف‬ ‫با‬ ‫جريدة‬ ‫إنشا‬ ‫مينو‬ ‫جاا‬ ‫ير‬ ‫الحيومتتتة‬ ‫أغتتتراو‬ ‫تتتي‬ ‫ليو‬ ‫اإلداريتتتة‬ ‫والقتتترارا‬ ‫األوامتتتر‬ ‫لنشتتتر‬ ‫مين‬ ‫وع‬ ‫ع‬ ‫تنف‬ ‫ريدة‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫وكانت‬ ‫الفرنسية‬. ‫السيا‬ ‫و‬ 4)‫تن‬‫ت‬‫ت‬ ‫تف‬‫ت‬‫ل‬ ‫ت‬‫ت‬‫ولي‬ ‫تط‬‫ت‬ ‫والميو‬ ‫تر‬‫ت‬‫األحم‬ ‫تري‬‫ت‬‫البح‬ ‫تي‬‫ت‬‫ب‬ ‫تاة‬‫ت‬‫قن‬ ‫تع‬‫ت‬ ‫تة‬‫ت‬‫محاول‬ . ‫البحري‬ ‫مياه‬ ‫مسيوي‬ ‫حسابا‬ ‫خطأ‬ ‫بسبب‬ ‫المحاولة‬ 5)‫عغيهتا‬ ‫وبنتا‬ ‫تاال‬ ‫الم‬ ‫مفيغتف‬ ‫مصر‬ ‫ع‬ ‫فمة‬ ‫موغوما‬ ‫جم‬ .‫عنها‬ ‫حديثة‬ ‫وعة‬ ‫مو‬ ‫أول‬ ‫وهو‬ ‫مصر‬ ‫وصف‬ ‫كيا‬ ‫صدر‬ 6)‫تت‬‫ت‬‫م‬ ‫تتامبغيو‬‫ت‬ ‫تت‬‫ت‬‫مي‬ ‫تتا‬‫ت‬‫مم‬ ‫تتيد‬‫ت‬ ‫ر‬ ‫تتر‬‫ت‬ ‫ح‬ ‫تت‬‫ت‬‫عغ‬ ‫تتور‬‫ت‬‫الوث‬‫تتة‬‫ت‬‫الغر‬ ‫ة‬ ‫تترا‬‫ت‬‫ق‬ ‫تري‬‫ت‬‫المص‬ ‫تاريخ‬‫ت‬‫الي‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫ت‬‫ت‬‫م‬ ‫تك‬‫ت‬‫لل‬ ‫ت‬‫ت‬‫ع‬ ‫تب‬‫ت‬‫ترت‬ ‫تا‬‫ت‬‫وم‬ ‫تة‬‫ت‬‫القديم‬ ‫ترية‬‫ت‬‫المص‬ .‫القديف‬ 29‫حضارية؟‬ ‫صدمة‬ ‫كا‬ ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫الم‬ ‫ا‬ ‫اثبت‬ ) -‫كتتتا‬‫وجتتتود‬‫متتت‬ ‫الم‬‫الوغمتتت‬‫ازاتتتت‬ ‫بإن‬‫تتتذة‬ ‫النا‬‫اليتتت‬‫أطتتتل‬‫منهتتتا‬ ‫المصتريو‬‫ت‬‫ت‬‫عغ‬‫تا‬‫ت‬‫م‬‫تدور‬‫ت‬‫ي‬‫ي‬‫تا‬‫ت‬‫أوروب‬‫مت‬‫تديف‬‫ت‬‫تق‬‫ت‬‫ت‬‫توم‬‫ت‬‫الوغ‬‫ت‬‫ت‬ ‫و‬‫تر‬‫ت‬‫الفي‬ ‫السيا‬‫واالقيصادي‬‫يانت‬‫بحع‬‫صدمة‬‫حضارية‬‫ية‬ ‫وثقا‬‫لمالا؟‬ 1)‫الحيتف‬ ‫ت‬ ‫المشتاركة‬ ‫يترة‬ ‫إلت‬ ‫المصتريي‬ ‫التدواوي‬ ‫يترة‬ ‫نبهت‬ . ‫المسيبد‬ ‫المطغع‬ ‫الحيف‬ ‫يرة‬ ‫م‬ ً‫ال‬‫بد‬ 2)‫تود‬‫ت‬‫وج‬ ‫ت‬‫ت‬‫إل‬ ‫تا‬‫ت‬‫األله‬ ‫تت‬‫ت‬‫نبه‬ ‫تيي‬‫ت‬‫لغفرنس‬ ‫تة‬‫ت‬‫االجيماعي‬ ‫تاة‬‫ت‬‫الحي‬ ‫تة‬‫ت‬‫طبيو‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫تتا‬‫ت‬‫والونق‬ ‫تتاة‬‫ت‬‫الحي‬ ‫تت‬‫ت‬‫م‬ ‫تتاط‬‫ت‬‫أنم‬‫تتا‬‫ت‬‫أوروب‬‫تتد‬‫ت‬‫تقالي‬ ‫تت‬‫ت‬‫ع‬ ‫تتف‬‫ت‬‫تفيغ‬
 13. 13. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 13 ‫ت‬‫ت‬‫وم‬ ، ‫ترق‬‫ت‬‫الش‬ ‫ت‬‫ت‬‫يم‬ ‫الم‬) ‫تد‬‫ت‬‫(تقغي‬ ‫تاة‬‫ت‬‫محاك‬ ‫ت‬‫ت‬‫إل‬ ‫تبول‬‫ت‬‫ال‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫ات‬ ‫تا‬‫ت‬‫هن‬ . ‫الحياة‬ ‫م‬ ‫النور‬ ‫هذا‬ 1: ‫اآلتية‬ ‫الوبارا‬ ‫خطأ‬ ‫أو‬ ‫صحة‬ ً‫ا‬‫تاريفي‬ )‫(اثبت‬ ‫دلل‬ ) 1).‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫قيام‬ ‫وليدة‬ ‫مصر‬ ‫عغى‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫يرة‬ ‫كانت‬ 2).‫رنسا‬ ‫و‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫بي‬ ‫الصرار‬ ‫بداية‬ ‫مصر‬ ‫عغى‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫ويبر‬ُ‫ت‬ 3).‫الدهب‬ ‫أبو‬ ‫بك‬ ‫محمد‬ ‫خيانة‬ ‫بسبب‬ ‫مصر‬ ‫اليبير‬ ‫بك‬ ‫عغ‬ ‫حركة‬ ‫شغت‬ 4)‫الوثمان‬ ‫الحيف‬ ‫م‬ ‫تفغيصها‬ ‫مصر‬ ‫عغى‬ ‫الفرنسية‬ ‫لغحمغة‬ ‫الرئيسية‬ ‫األهدا‬ .‫المسيبد‬ 5).‫مصر‬ ‫الفرنس‬ ‫يش‬ ‫ال‬ ‫بقا‬ ‫المصري‬ ‫الشوب‬ ‫أيد‬ 6).‫البرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬ ‫موقوة‬ ‫اليرك‬ ‫يش‬ ‫ال‬ ‫أمام‬ ‫الفرنس‬ ‫يش‬ ‫ال‬ ‫انهزم‬ 7)‫غير‬ ‫ان‬ ‫قاومت‬.‫األولى‬ ‫الغحظة‬ ‫منذ‬ ‫مصر‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫ا‬ 8)‫يناير‬ ‫الوريش‬ ‫اتفاقية‬ ‫حت‬ ‫ن‬1800.‫لها‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫تأييد‬ ‫بفضل‬ ‫م‬ 9)‫عام‬ ‫الفرنس‬ ‫ع‬ ‫المصري‬ ‫يم‬ ‫الم‬ ‫ار‬ ‫أو‬ ‫اخيغفت‬1798.‫م‬ ‫ربما‬‫تتعب‬‫إذا‬‫قرأت‬، ‫المؤكد‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ ‫ستفشل‬ ‫إنك‬ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫قرأ‬
 14. 14. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 14 10).‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫أثنا‬ ‫السويس‬ ‫قناة‬ ‫حفر‬ ‫م‬ ‫الفرنسيو‬ ‫تمي‬ 11).‫الحمغة‬ ‫جن‬ ‫عغى‬ ‫مصر‬ ‫نابغيو‬ ‫مرادرة‬ ‫بود‬ ‫كغيبر‬ ‫رأي‬ ‫يقر‬ ‫ا‬ 2: ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫مما‬ ‫بها‬ ‫ينا‬ ‫بما‬ ‫اليالية‬ ‫الوبارا‬ ‫أكمل‬ ) 1)‫م‬ ‫األربوة‬ ‫أقسام‬ ‫يييو‬ ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫الم‬ ‫كا‬.............‫عضو‬ 2)‫أصتتتتتدر‬............‫ينفتتتتتذ‬ ‫لتتتتتف‬ ‫لينتتتتت‬ ‫الوظتتتتتيف‬ ‫بالمشتتتتترور‬ ‫تتتتتر‬ُ‫ع‬ ‫متتتتتا‬ ‫بسبب‬.......... 3)‫تتريبة‬‫ت‬ ‫تتدد‬‫ت‬‫ح‬ ‫تتية‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تتة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫تتر‬‫ت‬‫عص‬ ‫تت‬‫ت‬............‫تتبة‬‫ت‬‫بنس‬ ‫تتو‬‫ت‬‫ليي‬ 5. % 4)‫نتتتابغيو‬ ‫أحضتتتر‬............‫كتتتل‬ ‫تتت‬ ‫رنستتتا‬ ‫عغمتتتا‬ ‫نفبتتتة‬ ‫متتت‬ ‫عتتتالف‬ ‫نواح‬............. 5)‫تتتتريبة‬ ‫حتتتتدد‬............‫الفرنستتتتية‬ ‫الحمغتتتتة‬ ‫عصتتتتر‬ ‫تتتت‬ ‫تتتت‬ ‫اليقا‬ ‫بنسبة‬............‫قيمة‬ ‫م‬............. ‫عغي‬ 6)‫اهيف‬............‫الفرنستية‬ ‫الحمغة‬ ‫عصر‬ ‫مصر‬ ‫ارة‬ ‫الي‬ ‫بإحيا‬ ‫م‬ ‫كل‬ ‫م‬ ‫ارية‬ ‫ت‬ ‫عنقا‬ ‫أقام‬............،............. 7)‫األعضتتتا‬ ‫اخيتتتاره‬ ‫التتتذي‬ ) ( ‫لغشتتتيخ‬ ‫الوتتتام‬ ‫التتتديوا‬ ‫تتتة‬ ‫رئا‬ ‫تتت‬‫ت‬‫كان‬ ‫بــ‬............. 8)‫م‬ ‫يييو‬ ‫الفصوص‬ ‫الديوا‬ ‫كا‬14‫بــ‬ ‫عضو‬............‫الديوا‬ ‫م‬ ‫الوموم‬‫يم‬ ‫ي‬ ‫وكا‬............‫الناس‬ ‫مصال‬ ‫لغنظر‬ 9)‫ل‬ ‫ر‬............‫إلى‬ ‫للك‬ ‫وترا‬ ‫مصر‬ ‫الدية‬ ‫مبدأ‬............. 10)‫تولى‬............‫عام‬ ‫البغد‬ ‫يخ‬ ‫منصب‬1763‫عام‬ ‫يل‬ُ‫وق‬ ‫م‬............. 11)‫تتتتام‬‫ت‬‫ع‬ ‫تتتتة‬‫ت‬‫عثماني‬ ‫تتتتة‬‫ت‬‫والي‬ ‫تتتتر‬‫ت‬‫مص‬ ‫تتتتبحت‬‫ت‬‫أص‬............‫تتتتة‬‫ت‬‫هزيم‬ ‫تتتتد‬‫ت‬‫بو‬ ‫السغطا‬............‫عغى‬ ‫الممغوك‬. ‫الوثمان‬ ‫األول‬ ‫غيف‬ ‫يد‬
 15. 15. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 15 12)‫تتي‬‫ت‬ ‫تتث‬‫ت‬‫حي‬ ‫تتار‬‫ت‬ ‫األول‬ ‫تتدي‬‫ت‬‫ح‬ ‫لو‬ ً‫ا‬‫تتنح‬‫ت‬ ‫تتية‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تتة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫تتت‬‫ت‬‫كان‬ ‫با‬............‫بتا‬ ‫ي‬ ‫والثان‬............‫ت‬ ‫المماليتك‬ ‫نتابغيو‬ ‫هتزم‬ ‫عام‬............‫ثف‬............‫دخل‬ ‫ثف‬............‫وأم‬...........‫عغى‬ .‫الناس‬ ‫أرواح‬ 13)‫تتتا‬‫ت‬‫األخط‬ ‫تتترز‬‫ت‬‫أب‬ ‫تتت‬‫ت‬‫م‬‫تتتيحف‬‫ت‬‫اق‬ ‫تتت‬‫ت‬‫أن‬ ‫تتتابغيو‬‫ت‬‫ن‬ ‫تتتا‬‫ت‬‫يه‬ ‫تتت‬‫ت‬‫وق‬ ‫تتت‬‫ت‬‫الي‬............ ‫بــ‬............‫لـــ‬ ‫إقامي‬ ً‫ا‬‫وأيض‬ ‫حرمي‬ ‫انيهك‬.............‫بالشام‬ ‫ا‬ ‫يا‬ 14)‫تتة‬‫ت‬‫مورك‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫تت‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تتطول‬‫ت‬ ‫األ‬ ‫تتيف‬‫ت‬‫تحط‬ ‫أد‬............‫تتوب‬‫ت‬‫الش‬ ‫تتد‬‫ت‬‫ليأك‬ ‫تف‬‫ت‬‫موق‬ ‫ت‬‫ت‬‫م‬ ‫تري‬‫ت‬‫المص‬............‫تى‬‫ت‬‫عغ‬ ‫ووا‬ ‫ت‬‫ت‬‫يش‬ ‫تية‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تة‬‫ت‬‫لغحمغ‬ ‫تادي‬‫ت‬‫المو‬ ‫بالثو‬ ‫القيام‬.‫رة‬ 15)‫تيومار‬ ‫اال‬ ‫لغصترار‬ ‫ترجت‬ ‫تيومارية‬ ‫ا‬ ‫بأهدا‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫ارتبطت‬ ‫بي‬............. 16)‫الوريش‬ ‫اتفاقية‬ ‫عقد‬1800‫رحيل‬ ‫بود‬ ‫م‬.............‫رنسا‬ ‫إلى‬ 17)‫مدينة‬ ‫عغى‬ ‫يين‬ ‫اال‬ ‫نابغيو‬ ‫شل‬.............‫الشام‬ ‫عغى‬ ‫حمغي‬ ‫أثنا‬ 18)‫الفرنس‬ ‫الوالف‬ ‫تمي‬............‫ح‬ ‫رموز‬ ‫ك‬ ‫م‬‫ر‬............. 19)‫ه‬ ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫الم‬ ‫أصدرها‬ ‫الي‬ ‫الوشرية‬ ‫ريدة‬ ‫ال‬ ‫كانت‬.............. 20)‫مصر‬ ‫ع‬ ‫أبحاثهف‬ ‫خنصة‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫عغما‬ ‫نشر‬.............. 21)‫إلتتتتتتتتتتتتتى‬ ‫الستتتتتتتتتتتتتغطة‬ ‫نقتتتتتتتتتتتتتل‬ ‫الفرنستتتتتتتتتتتتتية‬ ‫الحمغتتتتتتتتتتتتتة‬ ‫حاولتتتتتتتتتتتتتت‬ ‫الطبقة‬.............‫م‬............. 22)‫ت‬‫ت‬‫ه‬ ‫تدواوي‬‫ت‬‫لغ‬ ‫تابغيو‬‫ت‬‫ن‬ ‫تا‬‫ت‬‫إنش‬ ‫ت‬‫ت‬‫م‬ ‫تد‬‫ت‬‫اله‬ ‫تا‬‫ت‬‫ك‬‫تى‬‫ت‬‫عغ‬ ‫تريي‬‫ت‬‫المص‬ ‫تدريب‬‫ت‬‫ت‬ ‫و‬ .) ( 23)‫تتتتتتتر‬‫ت‬‫مص‬ ‫تتتتتتت‬‫ت‬ ‫تتتتتتتان‬‫ت‬‫الوثم‬ ‫تتتتتتتد‬‫ت‬‫الوه‬ ‫تتتتتتت‬‫ت‬ ‫تتتتتتتة‬‫ت‬‫الزراعي‬ ‫األرو‬ ‫تتتتتتتت‬‫ت‬‫كان‬ ً‫ا‬‫مغيتتتتت‬.............‫بحتتتتتع‬ ‫المصتتتتتري‬ ‫الفتتتتتنح‬ ‫ويزرعهتتتتتا‬.............‫مقابتتتتتل‬ ‫د‬..............‫المقررة‬
 16. 16. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 16 24)‫تتتة‬‫ت‬‫مورك‬ ‫تتتد‬‫ت‬‫بو‬.............‫تتتر‬‫ت‬ ‫تتتاهرة‬‫ت‬‫الق‬ ‫تتتر‬‫ت‬‫غ‬.............‫تتتويد‬‫ت‬‫الص‬ ‫تتتى‬‫ت‬‫إل‬ ،.............‫إلى‬.............. ‫الوثمان‬ ‫الوال‬ ‫وبصحبي‬ 25)‫تتتدة‬‫ت‬‫مقي‬ ‫تتتة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫تتتر‬‫ت‬‫عص‬ ‫تتت‬‫ت‬ ‫تتتر‬‫ت‬‫مص‬ ‫تتت‬‫ت‬ ‫تتتام‬‫ت‬‫الو‬ ‫تتتديوا‬‫ت‬‫ال‬ ‫تتتغطة‬‫ت‬ ‫تتتت‬‫ت‬‫كان‬ ‫بالمصال‬............. 26)‫الحمغتة‬ ‫زمت‬ ‫مصتر‬ ‫ت‬ ‫واالجيماعيتة‬ ‫االقيصادية‬ ‫اإلصنحا‬ ‫بول‬ ‫تمت‬ ‫عصر‬ ‫الفرنسية‬.............‫م‬ ‫كل‬ ‫األمور‬ ‫بهذه‬ ‫يهيف‬ ‫لف‬ ‫بينما‬............. ،............. : ‫ع‬ ‫تاريفية‬ ‫مذكرا‬ ‫اكيب‬ .‫براخيت‬ ‫موقوة‬.‫إمبابة‬ ‫موقوة‬ .‫البحرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬ ‫موقوة‬.‫األولى‬ ‫البرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬ ‫موقوة‬ .‫الثانية‬ ‫البرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬ ‫موقوة‬.‫االليزام‬ ‫نظام‬ .‫األجنبية‬ ‫االمييازا‬. ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫الم‬ .‫ية‬ ‫الو‬ ‫أرو‬.‫االنيفار‬ ‫حع‬ .‫الوظيف‬ ‫مينو‬ ‫مشرور‬ 4: ‫يأت‬ ‫ما‬ ‫عغى‬ ‫ترتبت‬ ‫الي‬ ‫النيائج‬ ‫ما‬ ) 1). ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫الم‬ ‫الفرنسيي‬ ‫إنشا‬ 2).‫البحرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬ ‫موقوة‬ 3).‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫عصر‬ ‫الدواوي‬ ‫المصريي‬ ‫يراا‬ ‫ا‬
 17. 17. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 17 4).‫االقيصادي‬ ‫ال‬ ‫الم‬ ‫مصر‬ ‫الحمغة‬ ‫نشاط‬ 5)‫مت‬ ‫الثتان‬ ‫النصتف‬ ‫منتذ‬ ‫والمماليتك‬ ‫الوثمانيتة‬ ‫الفرأل‬ ‫بي‬ ‫النزار‬ ‫كثرة‬ ‫القر‬17. 6).‫مصر‬ ‫ارية‬ ‫الي‬ ‫األجنبية‬ ‫االمييازا‬ 7).‫مصر‬ ‫بالبقا‬ ‫مينو‬ ‫تمسك‬ 8).‫المصري‬ ‫يم‬ ‫لغم‬ ‫بالنسبة‬ ‫مصر‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ 9).‫ية‬ ‫السيا‬ ‫الناحية‬ ‫م‬ ‫مصر‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ 10).‫كغيبر‬ ‫الحمغة‬ ‫قيادة‬ ‫وتوكيغ‬ ً‫ا‬‫ر‬ ‫رنسا‬ ‫إلى‬ ‫نابغيو‬ ‫فر‬ 11)‫الب‬ ‫الثانية‬ ‫قير‬ ‫أب‬ ‫مينو‬ ‫هزيمة‬‫براير‬ ‫رية‬1801.‫م‬ 12). ‫نابغيو‬ ‫د‬ ‫األولى‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ 13). ‫الوثمان‬ ‫الوصر‬ ‫الداخغية‬ ‫ارة‬ ‫الي‬ ‫أحوال‬ ‫و‬ 14)‫يونيو‬ ‫كغيبر‬ ‫اغييال‬1800.‫م‬ 15)ً‫ا‬‫ر‬ ‫لفرنسا‬ ‫نابغيو‬ ‫عودة‬1799.‫م‬ 16).‫كغيبر‬ ‫د‬ ‫الثانية‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ 17).‫المصري‬ ‫القضا‬ ‫عغى‬ ‫مصر‬ ‫الفرنس‬ ‫الوجود‬ 5‫عنمة‬ )) ‫(ص‬( ‫أو‬‫خطأ‬‫الياليتة‬ ‫الوبتارا‬ ‫مت‬ ‫تبها‬ ‫ينا‬ ‫ما‬ ‫أمام‬ ) : ‫الحاليي‬ ‫اليوغيل‬ ‫م‬ 1)‫الحيف‬ ‫م‬ ‫مصر‬ ‫تفغيا‬ ‫الفرنسية‬ ‫لغحمغة‬ ‫الرئيسية‬ ‫األهدا‬ ‫م‬ ( . ‫الوثمان‬)
 18. 18. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 18 2)‫م‬ ‫ضل‬ ‫أ‬ ‫األولى‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫بود‬ ‫لغمصريي‬ ‫نابغيو‬ ‫موامغة‬ ‫كانت‬ .‫الثانية‬ ‫الحمغة‬ ‫بود‬ ‫كغيبر‬ ‫موامغة‬ ) ( 3)‫ترك‬ ‫وقفت‬‫طول‬ ‫األ‬ ‫تحطيف‬ ‫بود‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ ً‫ا‬‫غبي‬ ً‫ا‬‫موقف‬ ‫يا‬ .‫قير‬ ‫أب‬ ‫الفرنس‬ ) ( 4)‫الوريش‬ ‫اتفاقية‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫ضت‬ ‫ر‬1800‫ر‬ ‫أ‬ ‫الفرنسيو‬ ‫خرج‬ ‫إلا‬ ‫إال‬ ‫م‬ . ‫الحر‬ () 5)( ‫مصر‬ ‫بقائهف‬ ‫أثنا‬ ‫لغفرنسيي‬ ‫و‬ ‫ال‬ )‫(يرأل‬ ‫يصف‬ ‫لف‬1798– 1801.)‫م‬ () 6)‫مصر‬ ‫يها‬ ‫عا‬ ‫الي‬ ‫لغظرو‬ ‫حيمية‬ ‫رورة‬ ‫األولى‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫كانت‬ .‫الثورة‬ ‫قبل‬ ) ( 7)‫عام‬ ‫الوريش‬ ‫اتفاقية‬ ‫عغى‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫قت‬ ‫وا‬1801‫ها‬ ‫توار‬ ‫كانت‬ ‫بينما‬ ‫م‬ ‫عام‬1800.‫م‬ ) ( 8)‫ع‬ ‫لمصر‬ ‫الوودة‬ ‫يقرر‬ ‫جوغ‬ ‫مما‬ ‫عيا‬ ‫عغى‬ ‫السيطرة‬ ‫نابغيو‬ ‫شل‬‫ام‬ 1799.‫م‬ ) ( 9).‫المصري‬ ‫القضا‬ ‫اد‬ ‫أ‬ ‫هائغة‬ ‫حضارية‬ ‫نقغة‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫كانت‬( ) 10)‫بهذه‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫يهيف‬ ‫لف‬ ‫بينما‬ ‫مصر‬ ‫االقيصادية‬ ‫بالنواح‬ ‫مينو‬ ‫اهيف‬ ‫ا‬. ‫لنواح‬ ) ( 11)‫عغي‬ ‫حسد‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ‫موقف‬ ‫وه‬ ‫ليغيبر‬ ‫الحمغة‬ ‫قيادة‬ ‫نابغيو‬ ‫ترا‬. ) ( 12).‫الدليا‬ ‫م‬ ‫أقو‬ ‫بالصويد‬ ‫الحمغة‬ ‫مقاومة‬ ‫كانت‬ ) (
 19. 19. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 19 13).‫مصر‬ ‫لغحمغة‬ ‫هائل‬ ‫حضاري‬ ‫از‬ ‫إن‬ ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫الم‬ ‫إنشا‬ ‫ُود‬‫ي‬ ) ( 14)‫ار‬ ‫الد‬ ‫م‬ ً‫ال‬‫بد‬ ‫الشام‬ ‫األتراا‬ ‫عغى‬ ‫وم‬ ‫اله‬ ‫غو‬ ‫أ‬ ‫نابغيو‬ ‫ضل‬ .‫مصر‬ ‫داخل‬ ) ( 15)‫الحم‬ ‫حت‬ ‫ن‬.‫كامغة‬ ‫ها‬ ‫أهدا‬ ‫تحقيع‬ ‫الفرنسية‬ ‫غة‬( ) 16)‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫اح‬ ‫ن‬ ‫وليدة‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫يرة‬ ‫كانت‬ ‫عام‬1789.‫م‬ ) ( 17)‫البقا‬ ‫قرر‬ ‫ألن‬ ً‫ا‬‫نظر‬ ‫لمصر‬ ‫الصناعة‬ ‫تينولوجيا‬ ‫نقل‬ ‫عغى‬ ‫مينو‬ ‫عمل‬ .‫مصر‬ ) ( 18)‫ارة‬ ‫الي‬ ‫بإحيا‬ ‫مينو‬ ‫اهيف‬.‫مصر‬ ‫ركد‬ ‫الي‬ ‫الفارجية‬( ) 19)‫بصورة‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫بود‬ ‫الوطن‬ ‫الديوا‬ ‫تشييل‬ ‫نابغيو‬ ‫أعاد‬ .‫جديدة‬ ) ( 20)‫عام‬ ‫وكغيبر‬ ‫األتراا‬ ‫بي‬ ‫الوريش‬ ‫اتفاقية‬ ‫عغى‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫قت‬ ‫وا‬ 1800.‫م‬ ) ( 21)‫ال‬ ‫الم‬ ‫إصنحا‬ ‫أي‬ ‫إقامة‬ ‫نابغيو‬ ‫شل‬‫االقيصادي‬ .‫مصر‬) ( 22).‫المصري‬ ‫لغشوب‬ ‫اليقر‬ ‫نابغيو‬ ‫حاول‬( ) 23).‫مينو‬ ‫عصر‬ ‫مصر‬ ‫الزراعة‬ ‫انيوشت‬( )
 20. 20. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 20 24).‫مصر‬ ‫ع‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫إجن‬ ‫المصري‬ ‫يش‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ) ( 25)‫تحطيف‬ ‫بود‬ ‫الفاصة‬ ‫الضرائب‬ ‫جم‬ ‫المصريي‬ ‫م‬ ‫نابغيو‬ ‫تساهل‬ ‫طول‬ ‫أ‬.‫قير‬ ‫أب‬ ) ( 26)‫المماليك‬ ‫وطارد‬ ‫الوغما‬ ‫عاد‬ ‫القاهرة‬ ‫نابغيو‬ ‫دخل‬ ‫عندما‬ .‫األقاليف‬ ) ( 27)، ‫بغيار‬ ‫قيل‬ ‫األولى‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫أحداث‬ ‫أبرز‬ ‫م‬300‫رنس‬ .‫مصري‬ ‫وألفي‬ ) ( 28))‫وة‬ ( ‫هوة‬ ‫اقت‬ ‫األولى‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫نيائج‬ ‫م‬‫بي‬ ‫الفن‬ .‫والحمغة‬ ‫المصريي‬ ) ( 29)‫جزيرة‬ ‫م‬ ‫اليركية‬ ‫القوا‬ ‫وصغت‬ ‫الشام‬ ‫م‬ ‫نابغيو‬ ‫عودة‬ ‫بود‬ .‫البحرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬ ‫وهزمها‬ ‫قبرص‬ ) ( 30).‫تركيا‬ ‫م‬ ‫الوريش‬ ‫اتفاقية‬ ‫ديبوي‬ ‫عيد‬ ‫لفرنسا‬ ‫نابغيو‬ ‫عودة‬ ‫بود‬ ) ( 31)‫مينو‬ ‫تولى‬ ‫كغيبر‬ ‫اغييال‬ ‫بود‬.‫مصر‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫وقرر‬ ‫الحمغة‬ ‫قيادة‬ ) ( 32)‫ثورة‬ ‫وأخمد‬ ‫لغصويد‬ ‫عاد‬ ‫مس‬ ‫عي‬ ‫لألتراا‬ ‫نابغيو‬ ‫هزيمة‬ ‫بود‬ .‫الثانية‬ ‫القاهرة‬( ) 33)‫منح‬ ‫إبراهيف‬ ‫م‬ ‫كغيبر‬ ‫اتفع‬ ‫الثانية‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫نيائج‬ ‫أهف‬ ‫م‬ ‫كا‬ .‫الدليا‬ ‫حيف‬( )
 21. 21. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 21 34)‫ال‬ ‫الحمغة‬ ‫جن‬ ‫بود‬‫عام‬ ‫مصر‬ ‫ع‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫جغت‬ ‫مصر‬ ‫ع‬ ‫فرنسية‬ 1801.‫م‬ ) ( 35)‫ع‬ ‫ييف‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫قبل‬ ‫مصر‬ ‫الضرائب‬ ‫جم‬ ‫كا‬ . ‫الديوا‬ ‫طريع‬( ) 36). ‫الوثمان‬ ‫الحيف‬ ‫وف‬ ‫عغى‬ ‫مصر‬ ‫الوال‬ ‫حيف‬ ‫مدة‬ ‫أثر‬ ) ( 37)‫د‬ ‫المقاومة‬ ‫حركة‬ ‫ميرم‬ ‫عمر‬ ‫السيد‬ ‫تزعف‬‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫يندرية‬ ‫باإل‬. ) ( 38)‫وزع‬ ‫الذي‬ ‫لغمنشور‬ ‫مطابقة‬ ‫الشوب‬ ‫م‬ ‫نابغيو‬ ‫ة‬ ‫يا‬ ‫جا‬ .‫الحمغة‬ ‫وصول‬ ‫قبل‬ ‫مصر‬ ) ( 39)‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫بقيام‬ ‫مرتبط‬ ‫مصر‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫كا‬ .‫وأحداثها‬) ( 40)‫الفرنس‬ ‫الحمغة‬ ‫أظهر‬.‫مقاوميها‬ ‫المصريي‬ ‫همة‬ ‫وف‬ ‫ية‬ ) ( 41)‫كغيبر‬ ‫قيادة‬ ‫يرة‬ ‫أثنا‬ ‫مصر‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫أحوال‬ ‫ا‬ .‫لغحمغة‬) ( 42)‫ع‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫إجن‬ ‫غيزي‬ ‫اإلن‬ ‫الوثمان‬ ‫يش‬ ‫ال‬ ‫يرا‬ ‫ا‬ .‫مصر‬ ) ( 43)‫بمصر‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫وجود‬ ‫أثنا‬ ‫مينو‬ ‫توصب‬ ‫ظهر‬‫إنشا‬ . ‫مصريي‬ ً‫ال‬‫عما‬ ‫تضف‬ ‫ال‬ ‫مصان‬ ) ( 44).‫الحمغة‬ ‫أثنا‬ ‫مصر‬ ‫توغيمية‬ ‫بنهضة‬ ‫الوظيف‬ ‫مينو‬ ‫مشرور‬ ‫اهيف‬ ) (
 22. 22. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 22 45)‫لغمشاركة‬ ‫المصريي‬ ‫نابغيو‬ ‫أنشأها‬ ‫الي‬ ‫الدواوي‬ ‫يرة‬ ‫نبهت‬ . ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫الم‬ ) ( 46)‫عام‬ ‫مصر‬ ‫م‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫خرجت‬1801‫صغ‬ ‫أثر‬ ‫عغى‬ ‫م‬ . ‫إميا‬) ( 47).‫مصر‬ ‫االقيصادية‬ ‫مشروعاتهما‬ ‫تحقيع‬ ‫وكغيبر‬ ‫نابغيو‬ ‫شل‬ ) ( 48).‫رنسا‬ ‫بمصال‬ ‫مقيدة‬ ‫الحيف‬ ‫دواوي‬ ‫تيو‬ ‫أ‬ ‫عغى‬ ‫نابغيو‬ ‫عمل‬( ) 6: ‫لو‬ ‫يحدث‬ ‫أ‬ ‫تيوقو‬ ‫كنت‬ ‫الذي‬ ‫ما‬ ) 1.‫مصر‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫تأ‬ ‫لف‬1798.‫م‬ 2..‫البحرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫عغى‬ ‫رنسا‬ ‫انيصر‬ 3..‫إمبابة‬ ‫رنسا‬ ‫قوا‬ ‫عغى‬ ‫الممغوكية‬ ‫القوا‬ ‫انيصر‬ 4..‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫تقف‬ ‫لف‬ 5.‫الوام‬ ‫نفس‬ ‫الوريش‬ ‫اتفاقية‬ ‫عغى‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫قت‬ ‫وا‬1800.‫م‬ 6..‫يد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫رموز‬ ‫ك‬ ‫امبغيو‬ ‫يسيط‬ ‫لف‬ 7..‫كغيبر‬ ‫قيل‬ ‫م‬ ‫الحغب‬ ‫غيما‬ ‫ييمي‬ ‫لف‬ 8.‫محمد‬ ‫ر‬.‫الشام‬ ‫بند‬ ‫إلى‬ ‫كريف‬ 9..‫قير‬ ‫أب‬ ‫الفرنس‬ ‫طول‬ ‫األ‬ ‫بيحطيف‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫تقف‬ ‫لف‬ 10..‫الحمغة‬ ‫ع‬ ‫حصاره‬ ‫غيزي‬ ‫اإلن‬ ‫طول‬ ‫األ‬ ‫ر‬ 11..ً‫ا‬‫نهائي‬ ‫الوثمانية‬ ‫الدولة‬ ‫ع‬ ‫االنفصال‬ ‫اليبير‬ ‫بك‬ ‫عغ‬ ‫حركة‬ ‫حت‬ ‫ن‬ 7: ‫األقواس‬ ‫بي‬ ‫م‬ ‫الصحيحة‬ ‫اإلجابة‬ ‫تفير‬ ) 1.‫اي‬ ‫األسيكندرية‬ ‫احيتتل‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫الجيش‬ ‫نج‬‫ا‬1798‫التيي‬ ‫المقاومية‬ ‫رغي‬ ‫امها‬ ‫ت‬‫ميرم‬ ‫عمر‬–‫كريف‬ ‫محمد‬–‫بك‬ ‫إبراهيف‬–‫الشرقاوي‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬.)
 23. 23. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 23 2.‫يا‬‫ي‬‫ا‬ ‫يريش‬‫ي‬‫الع‬ ‫ية‬‫ي‬‫اتفاقي‬ ‫يدت‬‫ي‬‫اق‬1800‫يا‬‫ي‬‫فرنس‬ ‫ي‬‫ي‬‫إل‬ ً‫ا‬‫ير‬‫ي‬‫س‬ .............. ‫يفر‬‫ي‬‫س‬ ‫يد‬‫ي‬‫بع‬ ‫كغيبر‬–‫مينو‬–‫ريشغينو‬–‫نابغيو‬.) 3.‫ييي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يييك‬‫ي‬‫الممالي‬ ‫ييية‬‫ي‬‫يم‬ ‫ه‬ ‫يييد‬‫ي‬‫بع‬ ‫يييبتد‬‫ي‬‫ال‬ ‫يييتتل‬‫ي‬‫واح‬ ‫ييياهرة‬‫ي‬‫الق‬ ‫يييول‬‫ي‬‫دف‬ ‫يييييس‬‫ي‬‫للفرنس‬ ‫ييي‬‫ي‬‫ت‬‫ي‬ .............. ‫موقعة‬‫براخيت‬–‫البحرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬–‫مس‬ ‫عي‬–‫إمبابة‬.) 4.‫يييش‬‫ي‬‫مج‬ ‫ييد‬‫ي‬‫ان‬ .............. ‫ييع‬‫ي‬‫المجتم‬ ‫ييس‬‫ي‬‫ا‬ ‫ييرقي‬‫ي‬‫الش‬ ‫ييرع‬‫ي‬‫المص‬ ‫ييع‬‫ي‬‫المجتم‬ ‫ييف‬‫ي‬‫افتل‬ ‫ييا‬‫ي‬‫ا‬ ‫يير‬‫ي‬‫لمص‬ ‫ييية‬‫ي‬‫الفرنس‬ ‫يية‬‫ي‬‫الحمل‬1798‫تت‬‫ت‬‫اليرك‬–‫تت‬‫ت‬‫الفرنس‬–‫تتزي‬‫ت‬‫غي‬ ‫االن‬– ‫الممغوك‬.) 5............... ‫يية‬‫ي‬‫معرك‬ ‫ييي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ييي‬‫ي‬‫الفرنس‬ ‫ييطول‬‫ي‬‫األس‬ ‫ييي‬‫ي‬‫تحط‬ ‫يي‬‫ي‬‫ت‬‫ييطول‬‫ي‬‫األس‬ ‫ييد‬‫ي‬‫ي‬ ‫يي‬‫ي‬‫ال‬ ‫ع‬ ‫اننجلي‬‫البحرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬–‫البرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬–‫مس‬ ‫عي‬–‫إمبابة‬.) 6.‫مصر‬ ‫اس‬ ‫ل‬ ‫بالتنا‬ ‫مانية‬ ‫الع‬ ‫الدولة‬ ‫إقناع‬ ‫حاول‬‫لويس‬9–‫لويس‬15–‫لويس‬ 16–‫لويس‬14.) 7............... ‫ايا‬ ‫مانيية‬ ‫ا‬ ‫والية‬ ‫مصر‬ ‫أصبحت‬1417–1517–1617– 1717.) 8.‫فييي‬ ‫التجييارة‬ ‫تييدهورت‬‫بسييبب‬ ‫الفرنسييية‬ ‫الحمليية‬ ‫مجيييش‬ ‫قبييل‬ ‫مصيير‬‫الحتترو‬ ‫النابغيونية‬–‫المماليك‬ ‫وف‬–‫ية‬ ‫ررا‬ ‫ال‬ ‫اليشو‬–‫الوثمان‬ ‫الحيف‬ ‫نظام‬.) 9.‫يييل‬‫ي‬‫ك‬ ‫ييييس‬‫ي‬‫ب‬ ‫يييائي‬‫ي‬‫ن‬ ‫ييي‬‫ي‬‫لحك‬ ‫ييير‬‫ي‬‫الكبي‬ ‫يييك‬‫ي‬‫ب‬ ‫يييي‬‫ي‬‫ال‬ ‫ييية‬‫ي‬‫حرك‬ ‫يييل‬‫ي‬‫فش‬ ‫يييد‬‫ي‬‫بع‬ ‫ييير‬‫ي‬‫مص‬ ‫يييادت‬‫ي‬‫ا‬ .............. ‫يس‬‫ي‬‫م‬‫تراهيف‬‫ت‬‫وإب‬ ‫تراد‬‫ت‬‫م‬–‫ت‬‫ت‬‫والبرديس‬ ‫تراد‬‫ت‬‫م‬–‫ت‬‫ت‬‫واأللف‬ ‫ت‬‫ت‬‫البرديس‬– ‫حس‬ ‫بك‬ ‫وعثما‬ ‫مراد‬.) 10.‫ايا‬ ‫شيبرافيت‬ ‫في‬ ‫المماليك‬ ‫ال‬ ‫نابليوس‬ ‫انتصر‬1798–1799–1789 –1800.) 11.‫ييا‬‫ي‬‫ا‬ ‫ييييس‬‫ي‬‫الفرنس‬ ‫ييتش‬‫ي‬‫ج‬ ‫يي‬‫ي‬‫ال‬ ‫ييريش‬‫ي‬‫الع‬ ‫يية‬‫ي‬‫اتفاقي‬ ‫ييت‬‫ي‬‫نص‬1800.............. ‫تركيا‬ ‫نفقة‬ ‫عغى‬–‫حر‬ ‫ر‬ ‫كأ‬–‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫نفقة‬ ‫عغى‬–‫المماليك‬ ‫نفقة‬ ‫عغى‬.) 12............... .‫ب.يي‬ ‫للشييعب‬ ‫التقييرب‬ ‫نييابليوس‬ ‫حيياول‬‫اليبتت‬‫لألزهتتر‬ ‫رر‬–‫إنشتتا‬ ‫مصرية‬ ‫جاموة‬–‫رنسية‬ ‫جاموة‬ ‫إنشا‬–‫الدي‬ ‫نح‬ ‫يفدام‬ ‫ا‬.)
 24. 24. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 24 13.‫ييية‬‫ي‬‫الفرنس‬ ‫يية‬‫ي‬‫الحمل‬ ‫يياش‬‫ي‬‫ن‬ ‫أ‬ ‫ييا‬‫ي‬‫الع‬ ‫ييديواس‬‫ي‬‫ال‬ ‫رأس‬‫تترم‬‫ت‬‫مي‬ ‫تتر‬‫ت‬‫عم‬–‫تترقاوي‬‫ت‬‫الش‬– ‫المحروق‬–‫السادا‬.) 14.‫اصير‬ ‫فيي‬ ‫واحيد‬ ‫ديواس‬ ‫في‬ ‫والفصوصي‬ ‫العمومي‬ ‫الديواس‬ ‫دمج‬ ‫ت‬‫نتابغيو‬ –‫كغيبر‬–‫مينو‬–‫ريشيغيو‬.) 15.‫القا‬ ‫أراد‬‫لمصر‬ ‫رااية‬ ‫ال‬ ‫بسياسته‬ ‫مينو‬ ‫الفرنسي‬ ‫ئد‬‫الشتوب‬ ‫عغتى‬ ‫الضترط‬– ‫المماليك‬ ‫يقطا‬ ‫ا‬–‫رنسا‬ ‫تحياجها‬ ‫غن‬ ‫إنياج‬–‫تركيا‬ ‫يقطا‬ ‫ا‬.) 16.‫ييو‬‫ي‬‫لمين‬ ‫ييي‬‫ي‬‫العا‬ ‫المشيييروع‬ ‫يير‬‫ي‬‫أق‬‫تت‬‫ت‬‫األلس‬ ‫تتتة‬ ‫مدر‬ ‫إنشتتتا‬–‫بتتتي‬ ‫تتاواة‬‫ت‬‫المس‬ ‫الضرائب‬ ‫المصريي‬–‫أهغية‬ ‫جاموة‬ ‫إنشا‬.) 17.‫ير‬‫ي‬‫مص‬ ‫يي‬‫ي‬‫ف‬ ‫ية‬‫ي‬‫الحمل‬ ‫ياش‬‫ي‬‫الم‬ ‫يال‬‫ي‬‫أام‬ ‫ي‬‫ي‬‫أه‬ ‫يس‬‫ي‬‫م‬‫ا‬‫تيط‬‫ت‬‫اليحن‬ ‫تر‬‫ت‬ ‫تا‬‫ت‬‫كيش‬–‫تدمير‬‫ت‬‫ت‬ ‫مصر‬ ‫حضارة‬–‫مصر‬ ‫ع‬ ‫موغوما‬ ‫جم‬.) 18.‫بعد‬ ‫للصعيد‬ ‫بك‬ ‫مراد‬ ‫فر‬‫يندرية‬ ‫األ‬ ‫احينل‬–‫براخيت‬ ‫بود‬–‫إمبابتة‬ ‫بود‬– ‫مس‬ ‫عي‬ ‫بود‬.) 19.‫يت‬‫ي‬‫رف‬‫ا‬ ‫ير‬‫ي‬‫مص‬ ‫يي‬‫ي‬‫ف‬ ‫يية‬‫ي‬‫الفرنس‬ ‫ية‬‫ي‬‫باللغ‬ ‫يدة‬‫ي‬‫جري‬ ‫يو‬‫ي‬‫مين‬ ‫يأ‬‫ي‬‫أنش‬‫تائ‬‫ت‬‫بالوق‬–‫تي‬‫ت‬‫اليب‬– ‫الوشرية‬–‫اإلصنح‬.) 20.‫ال‬ ‫يس‬‫ي‬‫م‬ ‫ياة‬‫ي‬‫القن‬ ‫يق‬‫ي‬‫ش‬ ‫ية‬‫ي‬‫محاول‬ ‫يلت‬‫ي‬‫فش‬‫يبب‬‫ي‬‫بس‬ ‫ية‬‫ي‬‫حمل‬‫ت‬‫ت‬ ‫هند‬ ‫تأ‬‫ت‬‫خط‬–‫تووبا‬‫ت‬‫ص‬ ‫مالية‬–‫دولية‬ ‫ة‬ ‫موار‬–‫عغ‬ ‫محمد‬ ‫ة‬ ‫موار‬.) 9: ‫يأت‬ ‫لما‬ ‫تفسر‬ ‫بمالا‬ )- 1.. ‫نابغيو‬ ‫رحيل‬ ‫بود‬ ‫مصر‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫أحوال‬ ‫و‬ 2..‫مصر‬ ‫لغدواوي‬ ‫نابغيو‬ ‫إنشا‬ 3..‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫قبل‬ ‫مصر‬ ‫الداخغية‬ ‫ارة‬ ‫الي‬ ‫أحوال‬ ‫تدهور‬ 4.‫إخراج‬ ‫عغى‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫إصرار‬.‫مصر‬ ‫م‬ ‫الحمغة‬ 5..‫الدليا‬ ‫عغى‬ ‫الصويد‬ ‫الحمغة‬ ‫د‬ ‫المقاومة‬ ‫دة‬ 6..‫مصر‬ ‫ع‬ ‫الحمغة‬ ‫جن‬ ‫يرة‬ ‫أنصار‬ ‫م‬ ‫كغيبر‬ ‫كا‬ 7..‫الحمغة‬ ‫عغى‬ ‫خطيرة‬ ‫آثار‬ ‫البحرية‬ ‫قير‬ ‫أب‬ ‫لموقوة‬ ‫كا‬
 25. 25. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 25 8..‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫قبل‬ ‫مصر‬ ‫اليوغيف‬ ‫تدهو‬ 9..‫األولى‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورة‬ ‫قيام‬ 10.‫الوريش‬ ‫التفاقية‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫ة‬ ‫موار‬1800‫ب‬ ‫م‬‫عغيها‬ ‫قت‬ ‫وا‬ ‫ينما‬1801.‫م‬ 11..‫لمصر‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ 12.. ‫الوثمان‬ ‫الحيف‬ ‫نظام‬ ‫و‬ 13.‫الشام‬ ‫بحمغة‬ ‫نابغيو‬ ‫قيام‬1799.‫م‬ 14..‫الحمغة‬ ‫قبل‬ ‫المصري‬ ‫يم‬ ‫الم‬ ‫أحوال‬ ‫و‬ 10: ‫جزئية‬ ‫كل‬ ‫أمام‬ ‫مطغو‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫السؤال‬ ‫ع‬ ‫أجب‬ )- 1.‫ا‬ ‫شل‬ ‫إلى‬ ‫للك‬ ‫أد‬ ‫وكيف‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫موقف‬ ‫تيب‬.‫لحمغة‬ 2.‫مصر؟‬ ‫الوغم‬ ‫م‬ ‫لغم‬ ‫نابغيو‬ ‫إقامة‬ ‫عغى‬ ‫ترتبت‬ ‫الي‬ ‫النيائج‬ ‫ما‬ 3.‫؟‬ ‫رنسا‬ ‫و‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫بي‬ ‫والصرار‬ ‫الصناعية‬ ‫الثورة‬ ‫قيام‬ ‫بي‬ ‫الونقة‬ ‫ما‬ 4..‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫خغفيها‬ ‫الي‬ ‫السغبية‬ ‫واآلثار‬ ‫ابية‬ ‫اإلي‬ ‫اآلثار‬ ‫بي‬ ) ‫(قار‬ ‫اكيب‬ 11: ‫يأت‬ ‫مما‬ ‫كل‬ ‫بي‬ ‫قار‬ )- 1.‫القضا‬ ‫نظام‬.‫مينو‬ ‫عصر‬ ‫و‬ ‫نابغيو‬ ‫عصر‬ ‫مصر‬ 2..‫الوام‬ ‫والديوا‬ ‫األقاليف‬ ‫دواوي‬ ‫إنشا‬ ‫م‬ ‫الهد‬ 3.‫تة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫تا‬‫ت‬‫وأثن‬ ‫تية‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫م‬ ‫تل‬‫ت‬‫قب‬ ‫تادية‬‫ت‬‫االقيص‬ ‫تر‬‫ت‬‫مص‬ ‫توال‬‫ت‬‫أح‬ .)‫مينو‬ ‫عصر‬ ‫الحمغة‬ ‫زا‬ ‫(من‬ 4.‫تود‬‫ت‬‫وج‬ ‫تر‬‫ت‬‫عص‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫تة‬‫ت‬‫والزراع‬ ‫تان‬‫ت‬‫الوثم‬ ‫تر‬‫ت‬‫الوص‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫تر‬‫ت‬‫مص‬ ‫ت‬‫ت‬ ‫تة‬‫ت‬‫الزراع‬ .‫بمصر‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ 5.‫الوغ‬ ‫الحالة‬.‫ها‬ ‫وأثنا‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫بل‬ ‫مصر‬ ‫مية‬ 6..‫البحري‬ ‫الوج‬ ‫ومقاومة‬ ‫الفرنسية‬ ‫لغحمغة‬ ‫الصويد‬ ‫أهل‬ ‫مقاومة‬ 7..‫للك‬ ‫ونيائج‬ ‫لغحمغة‬ ‫قيادتهما‬ ‫أثنا‬ ‫ومينو‬ ‫كغيبر‬ ‫ة‬ ‫يا‬
 26. 26. 01154424901 ‫العامة‬ ‫للثانوية‬ 26 8.‫أي‬ ‫وإلتى‬ ... ‫وبوتدها‬ ‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫قبل‬ ‫مصر‬ ‫احينل‬ ‫رنسا‬ ‫محاوال‬ ‫؟‬ ‫المحاوال‬ ‫هذه‬ ‫حت‬ ‫ن‬ ‫مد‬ 9.‫تك‬‫ت‬‫الممالي‬ ‫موقتتف‬‫ختتنل‬ ‫ت‬‫ت‬‫م‬ ‫الفرنستتية‬ ‫تة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫متت‬ ‫المصتتري‬ ‫والشتتوب‬ ( ‫مصر‬ ‫وجودها‬ ‫وأثنا‬1798‫م‬–1801.)‫م‬ 10.‫بمصتر‬ ‫وجودهتا‬ ‫أثنتا‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫م‬ ‫واألتراا‬ ‫غيز‬ ‫اإلن‬ ‫موقف‬ ( ‫عام‬ ‫م‬1798‫م‬–1801.)‫م‬ 12‫ترار‬‫ت‬‫الص‬ ‫تا‬‫ت‬‫حغق‬ ‫ت‬‫ت‬‫م‬ ‫تة‬‫ت‬‫حغق‬ ‫تر‬‫ت‬‫مص‬ ‫تى‬‫ت‬‫عغ‬ ‫تية‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تة‬‫ت‬‫الحمغ‬ ‫تر‬‫ت‬‫ويب‬ُ‫ت‬ ) ‫و‬ ... ‫رنسا‬ ‫و‬ ‫غيرا‬ ‫ان‬ ‫بي‬ ‫يوماري‬ ‫اال‬:- 1..‫بينهما‬ ‫يوماري‬ ‫اال‬ ‫س‬ ‫الينا‬ ‫با‬ ‫أ‬ 2..‫مصر‬ ‫احينل‬ ‫تفير‬ ‫رنسا‬ ‫بدأ‬ ‫ميى‬ 3..‫الفرنسية‬ ‫لغحمغة‬ ‫الوغمية‬ ‫اآلثار‬ ‫أهف‬ 4..‫مصر‬ ‫عغى‬ ‫الفرنسية‬ ‫الحمغة‬ ‫خغفيها‬ ‫الي‬ ‫السغبية‬ ‫اآلثار‬ ‫ه‬ ‫ما‬ 14: ‫حيث‬ ‫م‬ ‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫القاهرة‬ ‫ثورت‬ ‫بي‬ ‫جدول‬ ‫قار‬ )- .‫ثورة‬ ‫كل‬ ) ‫(ميا‬ ‫مركز‬‫ق‬ ‫تاريخ‬.‫ثورة‬ ‫كل‬ ‫يام‬ ‫تتل‬‫ت‬‫ك‬ ‫تت‬‫ت‬ ‫تترية‬‫ت‬‫المص‬ ‫تتا‬‫ت‬‫الزعام‬ .‫ثورة‬ ‫تتل‬‫ت‬‫ك‬ ‫تت‬‫ت‬‫واج‬ ‫تتذي‬‫ت‬‫ال‬ ‫تت‬‫ت‬‫الفرنس‬ ‫تتد‬‫ت‬‫القائ‬ .‫ثورة‬ . ‫الثورتي‬ ‫م‬ ‫كل‬ ‫با‬ ‫أ‬. ‫الثورتي‬ ‫م‬ ‫كل‬ ‫نيائج‬ ً‫ال‬‫أو‬‫باهلل‬ ‫الثقة‬ ‫وقدرتك‬ ‫بنفسك‬ ‫الثقة‬ ‫ثم‬ ‫تحت‬ ‫مكانة‬ ‫لك‬ ‫تجعل‬ ‫الشمس‬

×