Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ประกาคเทคบาลตําบลท่าเสา

เรึอง ร้บสมั้ครบุคคลหั่วไปเพึ่อสรรหาเเละเลือกสรรเปิบพบักงาบจั้างตามภารกิจ

ด้วย เทคบาลตําบลท่าเสา...
๒.๒ คุณสฌรึเจพษดําแหบ่ง

. ปี้ บ ถิ่

พน้กงาบจืางดามภารกิจ ตําแฒ่งผู้ วย าฒาทจั้ดตึบรายใด้ (ผู้มีคุฌวุฒิ)
ใด้รับประกาคบียบ...
.๓-

สอบลัมภาษณ์ (ภาค ค) ใบวับจั้บทร์ ทึ่ ๑ กุมภาพับธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐ขุ่๐๐ - ๑๒.๐๐ บขุ่ ฌ

ลําน้กงาบเทคบาลดําบลท่าเสา (ผู้มี...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย

274 views

Published on

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (สำหรับผู้มีคุณวฒิ) สังกัด ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย

  1. 1. ประกาคเทคบาลตําบลท่าเสา เรึอง ร้บสมั้ครบุคคลหั่วไปเพึ่อสรรหาเเละเลือกสรรเปิบพบักงาบจั้างตามภารกิจ ด้วย เทคบาลตําบลท่าเสา อําเภอเมีองอุตรดิตถ์ จืงทวัดอุตรดิตถ์ มีความประลงคํจะตําเบิ้บการร้บ สมั้ครบุคคลทั่วใป เพือสรรหาเเละเลีอกสรรเปิบพน้กงาบจีางตามภารกิจ เพิ่อปฏิบั้ดิงาบใบเทคบาลตําบลท่าเสา จําบวบ ๑ อัตรา โตยมึรายละเอึยดตังบี ๑' ยํ ท บ่งขื่ย ย ย ย ซี ยํ ' ปี้ ' ข บ ยี่ย หึ บ บ ปี้ฉื ญิ ๑.๑ พบกงาบจางตามภารกจ ดาเเหบง ผูขวยเจาทบาทจดเกบรายได (ลําทรบผูมคุณุวุฒ) ยั ฆั บ่ คั ปี้ ยั ยํ ป สงกด ฝายพฒบารายได กองคลง จาบวบ ๑ อตรา อัตราคําตอบเเทบเตีอบละ ๙'๔๐๐.-บาท (เก้าพ้นสี่ร้อยบาทถ้วบ) เปี๋บผู้ซ่วยปฏิปั๊งาบซับตับ เกี่ยวกับการการจั้ดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเบิ้ยมต่าง ๆ เเละรายใตัอี่บฟี่ม่ยาก ภายใตัการกํากับตรวจสอบอย่าง ใกสิ้ซืด หรึอตามคําลั่งทร็อเเบบ ทรึอเเบวทางปฏิบั๊ทิ่มึอยู่อย่างแบ่ซัด ทรึอละเอึยดถื่ถ้วบ เเละปฏีปั๊หป้าที่อี่บ ตามฟ็ด้ร้บมอบหมาย ๒. คณสมฐพ็฿ ขอูงผ้มึสิทธิลูมัครู ๒.๑ คุณสมพีทั่วไป (๑) ซายหรึอหญิง มีลัญูซาติไทย (๒) มิ่อายุบู๊ติ่ากว่า ๑๘ ปิ เเละมีอายุไม่เกิบ ๖๐ ปิ (๓) ใม่เปี๋นบุคคลสิ้มละลาย (๔) ๓เปี่บผู้มีกายทุพพลภาพจบไม่สามารถปฏิบัติหบัาฟี่ด้ ใร้ควาบสามารถ หรึอจืตฟี่บ เฟือบไม่สมประกอบ หรือเปี่บโรคตามที่กําทบดไปี๋นประกาคกําหบดโรคที่เปีบลักษฌะด้องห้ามเบื้องด้บสําหร้บ พบักงาบเทศบาล (๕) ยี่ญ่เปี๋บผู้ ป๋ารงตําเเทบ่งทางการเมิ่อง กรรมการพรรคการเมึอง หรึอเจั้าหบ้าฟื้นพรรค การเมือง (๖) ใม่เปีบผ้ดํารงตําเเหบ่งผ้บรึหารท้องถิ่นคณะผ้บริทารท้องถิ่น ลมาชืกสภาท้องถิ่บ ง ปี้ ปื (๗) ไม่เปิบผู้เคยตัองร้บโทษจําคุกโดยคําพืพากษาถีงหี่สุด ให้จําคุกเพราะกระทึาความผิด ทางอาญา เว้บเเต่เปี่นโทษสิ้าทร้บความผิดฟื่ด้กระทําโดยประมาท หรึอความผิดลหุโทษ (๘) ไม่เปี๋บผ้เคยถกลงโทษให้ออก ปลดออก หรึอไส่ออกจากรวุซการ ร้ปิ๊วืสาหกิจ หรือ บื ปิ วื หบ่วยงาบฮืบของร้ฐ นู้วื 'อิ๋น้ใคุ้ป๋`นุชื่ฐปี้เ'ปุ๋`;` 1 ฝึ (บ'าธี1ปิ๊1อิ๋ดล อิฟี่อ`วมณี) /คุฌสมบั๊เฉพาะตําเเหบ่ง เจั้าพาวู๊ย็กงาบธุรธาาร
  2. 2. ๒.๒ คุณสฌรึเจพษดําแหบ่ง . ปี้ บ ถิ่ พน้กงาบจืางดามภารกิจ ตําแฒ่งผู้ วย าฒาทจั้ดตึบรายใด้ (ผู้มีคุฌวุฒิ) ใด้รับประกาคบียบั้ตรวิขาชืพ หรึอเทืยบใตึม่ติ่ากว่าบื้ทางบั้ญชื พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจั้ดการทั่วใป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจั้ดการทั่วใป ตัองบืการค็กษา วิขาบั้ญปิ้ม่ป้อยกว่า ๖ ทบ่วยกิด) หรึอทางอี่บ ก.ท.กําหบดว่าใซ้เปิ่บคุฌสมปั๊เอพาะลําทรุ้'บตําแหบ่งปื้ด้ ย ยี่ ปี้ ยํ ซึ่ ย ย ๓ งีใ ง ค ย บ ย ย ข บ บ ย บ นี้ ผูสมค ตองกั้รุอกใบกึมคว๊สอบตวยตบเองพโยืมตวยทลกั้ฐาบ ตงท ๑. ส้าเบาวุฒิการคึกษา จํานวน ๑ ฉบับ ๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ บึ้ว จําบวบ ๓ รูป ๓' สําเบาทะเบียบบั้าบ จําบวบ ๑ ฉบับ ๔. สําเบาบั้ตรประจําตัวประซาซบ จําบวบ ๑ ฉบับ ๕. ใบรับรองแพทย์ ออกต๊เกิบ ๑ เตือน น้บเเตํวับตรวจร่างกาย จําบวบ ๑ ฉบับ ๖' ลําเบาใบผ่าบงาบ ทรึอความลามารถพิเศษ(ถ้าบื) จําบวบ ๑ ฉบับ ๗' สําเบาเอกสารอี่บ ๆ เซ่บ ทะเบียบสมรส ใบเปลี่ยบซี่อ-สกุล (ถ้าบี) จําบวบ ๑ ฉบับ ย ย ๔. กําห ธั ะ ะ ายตื่ ป๋มิ่ลิ๊ คี-ลี ดี "าธั 'ง" ร้บสมัครตังเเตํวับทึ่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมาสมัครตัวยตบเอง ใบว้บและเวลาราซการ ฌ สําบั้กงาบเทคบาลตําบลท่าเสา (เลียค่าธรรมเบียมการสมั้คร ๑๐๐.-บาท) เเละประกาครายขี่อผู้มีสิทธิสอบ (ภาค ก เเละ ภาค ข) ไบวับพฤหัสบดื ทึ่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐ขุ่๐๐ บ. เปิ่บด้บใป ฌ ลําบักงาบเทคบาล ตําบลท่าเสา เเละทาง จุ๋.บืคฮึงิ้ถี๐.ธี๐.เ๒ ๕. คี]ฉืธุกู]รูเคีลูอกสรรู ใฑีธีการสอบแบํงขับ โดยแบ่งออกเปี๋น ๓ ภาค ด้งบี ๕.๑ ก' ภาคความรู้ความสามารถหั่วใป น็ฑีธีสอบซัอเขืยบ) คะเเบบเตีม ๑๐๐ คะเเบบ ๕ขุ่๒ ข' ภาคความรู้ความสามารถฟี่ซ้เฉพาะตําเเหบ่ง นึฑีอึการสอบภาคปฏิปั๊) คะแบบเต็ม ๕๐ คะแบบ ๕.๓ ค' ภาคความรู้ความเทมาะสมกับตําแหบ่ง (ประเมิบบุคคลเพึ่อพิจารฌาความเทมาะสม สําหร้บทบั้าทึ่ ใฑีธีการสัมภาษณ์) ะแบบเต็ม ๕๐ คะเเบบ ๖. กําทบดวูธับุ บิล] เเลูะอืถูจูบูขพึ่อือูฐสื้ สอบข้อเขียบ (ภาค ก และภาค ข) ใบวับอังคาร ที่ ๒๖ มท็าฒ ณั๕๙ เวลา ๓.๓-ฒขุ่๓ บ. ฌ สําบักงาบเทคบาลตําบลท่าเสา และประกาครายซี่อผู้ลอบผ่าบซ้อเขืยบ (ภาค ก เเละ ภาค ข) ในวับคุกร์ ทึ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐ปุ๋๐๐ น' ณ สําน้กงาบเทคบาลต๋าบลท่าเลา จุ๋ขุ่ะคฮู้งิ้ฮึ๐.ฐี๐.ปื่ค ผุ้ ลั๊าเว=จ๋วุ;`ขุ่ริ้`อ่ลุบ่ธีขุ่ ง ”ณิ ".นื่` 'ตํ '$ จุ๋จู๋ /สอบสัมภาษณ์ (ใฟื้”วุรุ๊]บี้ใสื้ตจุ๊ว๊ เฟี่ยึงิมบิว› จู๋กู้ๆพฯบู๊กมั้ชิ้วุาอิ๋ธุรราาร
  3. 3. .๓- สอบลัมภาษณ์ (ภาค ค) ใบวับจั้บทร์ ทึ่ ๑ กุมภาพับธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐ขุ่๐๐ - ๑๒.๐๐ บขุ่ ฌ ลําน้กงาบเทคบาลดําบลท่าเสา (ผู้มีสิทธิเข้ารับการส้มภาษณ์ ตัองมีคะแบบสอบใบภาค ก. และภาคข ภาคละ ย๊ตํากว่าร้อยละ ๖๐) ข์ ยั ๗' ภารต การตัดลึบว่าญิดเปี่บผู้ลอบเเข่งซับใด้ ให้ถือเกฌฑ์ว่าด้องเปี๋บผู้ลอบได้คะเเบบย๊ติ่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยค์าบีงถืงหลักวิซาการวัตผลด้วย ยํ นื่ นี้ ย บ . ย ข ๘. กั้าทบตกั้ารบํระกั้วคโายซอเเละการขบบญชืผูสอบแซงปุ๊บ1ต ประกาศรายซี่อผู้สอบเเซ่งซับใด้ ใบวับอังคาร หี่ ๒ กุมภาพบธํ ๒๕๕๙ ตังเเต่เวลา ๑๐ขุ่๐๐ บ. เปี๋บด้บไป เเละเทคบาลดําบลท่าเสาจะขืบบั้ญูขีใป้ม่เกิบ ๑๘๐ วับ ตามลําตับผู้ทึ่สอบแซ่งขับได้ การดัดสิ่บของ คณะกรรมการสรรทาและเลือกสรรถีอเปิ้บทึ่สุด ๙. การูจูทู้จูงูเเลูะวูจูรูรูอุเเคู'งูตูตี้งู ๐ ' ๐ ปี้ บ บ ผุ้สี่ ' ย บ ยั ซี ผื่ บ ' ยั บ เทคบาลตาบลา1าเสา จะทาสญญูาจางกบผูทสอบแขงขบใดตามบญชรายซอผูสอบเเขงขบใด โดยทําสัญญาจั้างเปี่บพบักงาบจีางตามภารกิจ ต๊เกิบคราวละ ๔ ปี เเละจะใด้ร้บการบรรจุและเเต่งตังกึต่อเมื้อใด้ร้บ การอบุณิบการสั่งจั้างจากคฌะกรรมการพบั้กงาบเทคบาลจั้งหวัดอุตรดิตถ์เเล้วเท่าบั้บ ผู้สบใจดิดต่อสอบถามและยี่บใบสมั้ครใด้ทึ่ ลําน๊กปลัดเทคบาล เทคบาลตําบลท่าเสา อ๋าเภอเมิ้อง อุตรดืตถ์ จั้งหวัดอุตรดิตถ่ ตังแต่วืบที่ ๑๑ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ใบวับเเละเวลาราซการ ทมายเลขโทรคัพท์ ๐๕๕๔๔-๔๐ฮั ต่อ ๐ หรือ จุ๋ขุ่{ภล5ล๐.ธี๐.บืภ จีงประกาคให้ทราบโดยทั่วกับ ประกาศ ฌ วันทึ่ ๒๒ ธันวาคม พ.ค`๒๕๕๘ (บายสิทธิซัย เจรึญูธบะจืบดา) บายกเทคมบตรีตําบลท่าเสา ปั้ ร๊าเรวั่รุธี1รุ่อืเจ็ขุ่ธี'ฐ์ ด่หิ` (บ'วุธี)ปิ๊1เดล เฟืองมฌ› เจุ้าพบุ้กงาาวั่ธุรจ็าาร 'ปิ`

×