Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กาหนดว่า “แผนพัฒนา”...
สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ 1
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 3
๓. ประชากร 4
๔. สภาพทางสังคม ...
แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
ของเทศบำลตำบลท่ำเสำ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
---------------------------...
-2-
-3-
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตาบลท่าเสา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่ม สภาพ
ความลาดชันจะม...
-4-
2.2กำรเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลท่าเสา มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลท่าเสา และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่า
เสา ครั้งล่าสุดเมื่อวั...
-5-
4.สภำพทำงสังคม
4.1 กำรศึกษำ
เทศบาลตาบลท่าเสา มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จานวน 7แห่ง ดังนี้
สังกัด...
-6-
โรงพยำบำลค่ำยพิชัยดำบหัก
อันดับ ประเภทกำรเจ็บป่วย (ผู้ป่วยนอก) ประเภทกำรเจ็บป่วย (ผู้ป่วยใน)
1 โรคระบบทางเดินหายใจ โรค...
-7-
5.4โทรศัพท์
1. โทรศัพท์สาธารณะจานวน 70 แห่ง
2. มีโทรศัพท์พื้นฐานในบ้าน จานวน 10 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-10)
3. มีโทรศัพท์เ...
-8-
7.2ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร
7.2.1 ประเภทของการทาการเกษตร
ประเภทของกำรทำกำรเกษตร จำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนกำรผลิต
เ...
-9-
แหล่งน้ำ
ทำงกำรเกษตร
ลำดับ
ควำมสำคัญ
ควำมเพียงพอของน้ำเพื่อ
กำรเกษตร
ตลอดทั้งปี
กำรเข้ำถึงแหล่งน้ำกำรเกษตร
เพียงพอ ไม่...
-10-
8.ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
8.1กำรนับถือศำสนำ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่าเสา ร้อยละ 98.75 ของจานวนประชากรทั้งหมดนับถือ
ศาส...
-11-
ส่วนที่ 2 สรุปผลพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560)
1.สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่...
-12-
ด้ำนสำธำรณสุขประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดความรู้ในการ
โภชนาการและการป้องกันตัวเองให้ห่างจาก...
-13-
3.โอกำส ( Opportunity : O )
โอกาสของตาบลท่าเสา (ปัจจัยภายนอก) มีดังนี้
3.1 มีเทศบาลตาบลในพื้นที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในก...
-14-
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลท่าเสาได้เริ่มดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ.2557-2561) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวกาห...
-15-
1.2.2 กำรประเมินผลประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น...
-16-
โครงกำรที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558
ยุทธศำสตร์ โครงกำร
งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
1. การพ...
-17-
2. สรุปปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ.2557-2560
๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจา...
-18-
ส่วนที่ 3 ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค
1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
วิสัยท...
-19-
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ
(5) การลงท...
-20-
ยุทธศำสตร์ชำติและกรอบควำมเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่ำงๆ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20
ปี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ
นโยบำยควำ...
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา

5,374 views

Published on

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลท่าเสา

 1. 1. คำนำ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ กาหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของท้องถิ่น และ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตาบลท่าเสา จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ โดยผ่านกระบวนการจัดทาประชาคมท้องถิ่นและขั้นตอนการจัดทาแผน โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสาพิจารณาและเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตลอดจนคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตาบลท่าเสา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไปจัดทางบประมาณตามปีที่กาหนดไว้ตรงตามเป้าหมายและตอบสนองความ ต้องการของประชาชนตาบลท่าเสาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป เทศบาลตาบลท่าเสา ตุลาคม ๒๕๕๙
 2. 2. สำรบัญ หน้ำ ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๑. ด้านกายภาพ 1 ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 3 ๓. ประชากร 4 ๔. สภาพทางสังคม 5 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 6 ๖. ระบบเศรษฐกิจ 7 ๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) 7 ๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 10 ๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 10 ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ๑. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 11 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 2. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 17 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 18 ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 40 ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 48 ส่วนที่ ๔ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 58 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 61 ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 180 ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 182 ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 183 ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 184
 3. 3. แผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบำลตำบลท่ำเสำ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ----------------------------------------------------- ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 1.ด้ำนกำยภำพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือตำบล ตาบลท่าเสา ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในสมัยสุโขทัยได้มีการตั้งเมือง เช่น เมืองฝาง หรือเมืองสวางคบุรี เมืองทุ่งยั้ง และเวียงเจ้าเงาะ เมืองตาชูชก เป็นต้น ซึ่งเมืองต่าง ๆ เหล่านี้ มีหลักฐาน ประวัติศาสตร์ทางศิลาจารึกบ้าง หลักฐานทางโบราณคดีบ้าง ในสมัยอยุธยา เมื่อ พ.ศ.1893 ปรากฏว่ามีเมืองขึ้นถึง 16 เมืองด้วยกัน ในจานวน 16 เมืองนี้ มีเมืองพิชัยในท้องที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบันด้วย ต่อมาพระเจ้าอยู่หัว บรมโกศเสด็จถึงเมืองทุ่งยั้ง และเมืองสวางคบุรี เพื่อนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ และพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ก่อนที่ พระสังฆราช “เรือน” ไปครองเมืองสวางคบุรี ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งเมืองพิษณุโลกจนถึงอาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้ากรุงธนบุรีก็มีความเกี่ยวพันกับเมืองพิชัยอย่างแน่นแฟ้น โดยใช้เป็นที่พักทุกครั้งที่กรีฑาทัพผ่านมา และใช้เป็นที่รวบรวมทัพก่อนขึ้น ตีเมืองฝ่ายเหนือ และล้านนา แต่ก่อนนั้น การเดินทางและการส่งสินค้า เพื่อมาขายทางตอนเหนือมีสะดวกทางเดียว คือ ทางน้า สาหรับแม่น้าที่สามารถให้เรือ สินค้าขึ้นลงสะดวกถึงภาคเหนือตอนล่าง ก็มีแม่น้าน่านเท่านั้น เรือสินค้าซึ่งมาจากบางกอก หรือกรุงศรีอยุธยาจะมา ขนถ่ายสินค้าส่งขึ้นไปทางเหนือที่อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเรือจะขึ้นล่องสะดวกตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือน มกราคม ถ้าเป็นฤดูแล้งก็จะใช้เรือขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ ที่ปากน้าโพขึ้นไปสุดทาง แควน้ากว้างไม่มีเกาะแก่งน้าไม่ ไหลเชี่ยว ท่าเซา เป็นหนึ่งในสามท่าที่เป็นต้นกาเนิดท่าเรือเหมือนกับท่าโพ ท่าอิด มาจนถึงทุกวันนี้ ท่าทั้งสาม เป็นท่าเรือมาแต่สมัยโบราณ นับตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช 1400 ซึ่งขณะนั้นขอมได้ปกครองแผ่นดินในแถบนี้ก็ได้ ใช้ท่าทั้งสามนี้เป็นที่ขนถ่ายสินค้า ติดต่อกันตลอดมา และผ่านที่สาคัญทางการค้าในสมัยก่อน ท่าเซา เมื่อครั้งก่อนปีพุทธศักราช 2430 เป็นป่าดง แต่คาเหนือเรียกว่าท่าเซา มีความหมายเป็นที่ พักซึ่งเป็นที่หยุดพัก คือ คาว่า เซา-เซา ก็บอกให้หยุดพักนั้นเองและได้เปลี่ยนมาเป็น ท่าเสา จนถึงปัจจุบันนี้ เทศบาลตาบลท่าเสา เป็นเทศบาลตาบล 1 ใน 16 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสาเป็นเทศบาลตาบลท่าเสา ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเทศบาล ตาบลท่าเสา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ปัจจุบันสานักงานเทศบาลตาบลท่าเสา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านม่อนดินแดง ตาบลท่าเสา อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองอุตรดิตถ์ และศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กม. และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 485 กม. โดยทางรถยนต์ 491 กม. ลักษณะทางภูมิศาสตร์เทศบาลตาบลท่าเสา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 25ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตาบลน้าริด อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตาบลชัยจุมพลอาเภอลับแล
 4. 4. -2-
 5. 5. -3- 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตาบลท่าเสา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่ม สภาพ ความลาดชันจะมีความลาดชัน ประมาณ 2-5เปอร์เซ็นต์ 1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ จุดน้าค้าง 23.7 °C ความซื้นสัมพัทธ์ 71%ลมสงบ. สายถึงบ่าย ท้องฟ้าโปร่งถึงมีเมฆบางส่วน ทัศน วิสัย ๑๐ กม. ความกดอากาศ 1007.9 hPaฝน 3 ชม. 0.0 มม. อุณหภูมิต่าสุด 24.1°C อุณหภูมิสูงสุด 34.6°C( ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559) 1.4 ลักษณะของดิน พื้นที่ตาบลท่าเสาส่วนใหญ่เป็นประเภทดินร่วน เป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือใน สภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้าง เมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือ แต่อาจจะรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อย เมื่อกาดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออก ดินจะจับกันเป็นก้อนไม่แตกออก จากกัน เป็นดินที่มีการระบายน้าได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสาหรับการเพาะปลูก 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 1. คลองเหมืองปู่เจ๊ก หมู่ที่ 4ความยาวประมาณ 0.30 กิโลเมตร 2. คลองตาตุ๊ หมู่ที่ 7ความยาวประมาณ0.50 กิโลเมตร 3. คลองห้วยด้วน หมู่ที่ 8 ความยาวประมาณ 2.00 กิโลเมตร 4. คลองด้วน หมู่ที่ 9ความยาวประมาณ 2.00 กิโลเมตร 5. หนองบัว หมู่ที่ 2 6. หนองช้างเพรียง หมู่ที่ 10 7. หนองมะขามป้อม หมู่ที่ 10 1.6 ลักษณะของไม้และป้ำไม้ ป่าไม้เบญจพรรณ ประมาณ 3,500ไร่ ป่าสัก ประมาณ 50ไร่ 2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 2.1 เขตกำรปกครอง เทศบาลตาบลท่าเสา มีจานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จานวน 10 หมู่บ้าน (แยกตามเขต) ดังนี้ เขต หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ผู้นำหมู่บ้ำน ตำแหน่ง 1 1 บ้านคลองห้วยไผ่ นางบัวหลิ่น เพ็ชรเกิด ผู้ใหญ่บ้าน 2 บ้านหนองบัว นายพงษ์ศักดิ์ ทองลิขิตสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านหนองผา-นาโปร่ง นายสมหมาย ก้อนทอง กานันตาบลท่าเสา 4 บ้านหนองคาฮ้อย นายดารง คงคณะ ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านหนองหิน นายขัน หอมวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 2 5 บ้านม่อนดินแดง นายสายรุ้ง คาใส ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านบนดง นายสมบัติ ธรรมโชติ ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านดงตะขบ นายศุรชัย ปิ่นปาน ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านดงตะขบ นางณัฐกานต์ นิยมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 10 บ้านม่อนดินแดง นายทองสุก เรือนจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
 6. 6. -4- 2.2กำรเลือกตั้ง เทศบาลตาบลท่าเสา มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลท่าเสา และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่า เสา ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555 และจะครบวาระดารงตาแหน่ง วันที่ 28 ธันวาคม 2559ซึ่งปัจจุบันมี ประชาชนที่มีเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตตาบลท่าเสา จานวน 11,354 คน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2559) 3. ประชำกร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชำกร เทศบาลตาบลท่าเสา มีประชากรทั้งสิ้นจานวน 13,996 คน แยกเป็นชาย จานวน 7,063 คน แยกเป็นหญิง จานวน 6,933 คน อัตราความหนาแน่นของประชาชน 559.84 ต่อตารางกิโลเมตร จานวนครัวเรือน ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 6,908หลังคาเรือน 10 หมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน จำนวนครัวเรือน 1 บ้านคลองห้วยไผ่ 509 2 บ้านหนองบัว 501 3 บ้านหนองผา-นาโปร่ง 1,239 4 บ้านหนองคาฮ้อย 834 5 บ้านม่อนดินแดง 691 6 บ้านบนดง 606 7 บ้านดงตะขบ 478 8 บ้านดงตะขบ 1,347 9 บ้านหนองหิน 342 10 บ้านม่อนดินแดง 361 รวม 6,908 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล (ณ เดือนเมษายน 2559) 3.2 ช่วงอำยุและจำนวนประชำกร ช่วงอำยุ (ปี) ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ทารก-6 ปี 462 416 878 7-12 ปี 431 414 845 13-17 ปี 419 383 802 18-60 ปี 4,851 4,587 9,438 60 ปี ขึ้นไป 900 1,133 2,033 รวม 7,063 6,933 13,996 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล (ณ เดือนเมษายน 2559)
 7. 7. -5- 4.สภำพทำงสังคม 4.1 กำรศึกษำ เทศบาลตาบลท่าเสา มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน จานวน 7แห่ง ดังนี้ สังกัด แห่ง นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) ครู/อำจำรย์ (คน) 1.โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1 293 9 13 2.โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 1 41 8 5 3.โรงเรียนวัดดอย 1 52 7 7 4.โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 1 140 8 11 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านม่อนดินแดง 1 60 3 3 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่ายพิชัยดาบหักฯ 1 100 4 4 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน(โรงเรียนพิชัยดาบหัก1) 1 25 1 1 รวม 7 711 40 44 ที่มา : งานการศึกษา กองการศึกษา (ณ เดือนมีนาคม 2559) 4.2 สำธำรณสุข เทศบาลตาบลท่าเสามีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล จานวน 2แห่ง ดังนี้ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ม่อนดินแดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 2. โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8จานวนเตียงคนไข้ 60เตียง บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตเทศบาล 1. แพทย์ จานวน 3 คน 2. พยาบาล จานวน 15 คน 3. ทันตแพทย์ จานวน 1 คน 4. เภสัชกร จานวน 1 คน 5. อสม. จานวน 122 คน 6. นักวิชาการสาธารณสุข จานวน 1 คน 7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จานวน 1 คน ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 5 อันดับ แรก คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล ม่อนดินแดง อันดับ ประเภทการเจ็บป่วย 1 โรคระบบการไหลเวียนเลือด 2 โรคระบบทางเดินหายใจ 3 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม 4 โรคระบบกล้ามเนื้อ 5 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
 8. 8. -6- โรงพยำบำลค่ำยพิชัยดำบหัก อันดับ ประเภทกำรเจ็บป่วย (ผู้ป่วยนอก) ประเภทกำรเจ็บป่วย (ผู้ป่วยใน) 1 โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ 2 โรคความดันโลหิตสูง อุจจาระร่วง 3 โรคไขมันในเส้นเลือดสูง ติดเชื้อในกระแสเลือด 4 โรคเบาหวาน โรคปอดอักเสบ 5 วิงเวียนศีรษะ โรคไข้เลือดออก 4.3 อำชญำกรรม เทศบาลตาบลท่าเสา มีหน่วยที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จานวน 3แห่ง ดังนี้ 1.หน่วยบริการประชาชนม่อนดินแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 2.จังหวัดทหารบกจังหวัดอุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 3.หน่วยบริการสารวัตรทหาร (มณฑลทหารบก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 5.ระบบบริกำรพื้นฐำน 5.1กำรคมนำคมขนส่ง ในเขตเทศบาลตาบลท่าเสา มีเส้นทางการคมนาขนส่ง ดังนี้ 1. ทางหลวงแผ่นดิน 3 สายที่สาคัญ ได้แก่ 1.1 ถนนบรมอาสน์ (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 102) 1.2 ถนนอินใจมี (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1041) 1.3 ถนนอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิต์ (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1045) 2. ทางหลวงชนบท 1 สาย ได้แก่ 2.1 ถนนหนองคาฮ้อย-ม่อนดินแดง 3. ถนนภายในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 266 สาย แยกเป็น 3.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จานวน 260 สาย 3.2 ถนนลูกรัง/หินคลุก จานวน 6 สาย 4. สะพาน จานวน 6 สาย 5. แม่น้า จานวน 1 สาย 5.2กำรไฟฟ้ำ สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลตาบลท่าเสา โดยมี จานวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าจานวน 6,908 รายโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตเทศบาล 5.3กำรประปำ เทศบาลตาบลท่าเสาให้บริการประปาครอบคลุมในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลท่าเสา จานวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่4,5,6,8,9 และ 10 มีผู้ใช้บริการจานวน 2,099 ครัวเรือน มีแหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตน้าประปา จานวน 1 แห่ง คือ หนองช้างเพรียง หมู่ที่ 6 บ้านบนดง มีกาลังการผลิต 1,680 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้งานจริง ในปัจจุบัน 1,680 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
 9. 9. -7- 5.4โทรศัพท์ 1. โทรศัพท์สาธารณะจานวน 70 แห่ง 2. มีโทรศัพท์พื้นฐานในบ้าน จานวน 10 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-10) 3. มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 6.ระบบเศรษฐกิจ 6.1กำรเกษตร ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลท่าเสามีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 40,000บาท/ครัวเรือน/ปี ประชากรในเขตเทศบาลตาบลท่าเสา ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างทั่วไป ทาการเกษตร ทานา ทาธุรกิจ ค้าขาย ฯลฯ 6.2กำรบริกำร หน่วยธุรกิจในเขตเทศบำลตำบลท่ำเสำ มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่ดังนี้ 1. โรงแรม จานวน 7 แห่ง 2. สถานีบริการน้ามัน จานวน 4 แห่ง 3. โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จานวน 1 แห่ง 4. หอพัก/บ้านเช่า จานวน 163 แห่ง 5. ร้านค้าทั่วไป จานวน 130 แห่ง 6. ตลาดสด จานวน 1 แห่ง 7. โรงฆ่าสัตว์ จานวน - แห่ง 8. สถานที่จาหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จานวน 67 แห่ง 7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ) 7.1ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน จำนวนประชำกร จำนวน ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมด (ไร่) หมำยเหตุ ชำย หญิง รวม 1 คลองห้วยไผ่ 441 504 945 509 - 2 หนองบัว 452 508 960 501 686 3 หนองผา-นาโปร่ง 955 1,097 2,052 1,239 2,525 4 หนองคาฮ้อย 941 1,023 1,964 833 - 5 ม่อนดินแดง 705 812 1,517 688 - 6 บนดง 772 843 1,615 605 - 7 ดงตะขบ 382 424 806 478 - 8 ดงตะขบ 1,566 469 2,035 1,347 2,500 9 หนองหิน 481 543 1,024 342 - 10 ม่อนดินแดง 530 559 1,089 360 2,210
 10. 10. -8- 7.2ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 7.2.1 ประเภทของการทาการเกษตร ประเภทของกำรทำกำรเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ต้นทุนกำรผลิต เฉลี่ย (บำท/ไร่) รำคำขำยโดยเฉลี่ย (บำท/ไร่) 2.1) ทานา  ในเขตชลประทาน 67 ครัวเรือน/504 ไร่ 1,200 3,500 5,000  นอกเขตชลประทาน 109 ครัวเรือน/559 ไร่ 800 4,000 8,000 2.2) ทาสวน หอมแดง 8 ครัวเรือน/15 ไร่ 96,000 48,000 พริก 4 ครัวเรือน/22 ไร่ 500 10,000 25,000 ผัก 1 ครัวเรือน/1 ไร่ ผลไม้ 4 ครัวเรือน/5 ไร่ ส้ม 1 ครัวเรือน/1 ไร่ ลาไย 1 ครัวเรือน/1 ไร่ ลองกอง 1 ครัวเรือน/1 ไร่  มะนาว 1 ครัวเรือน/2 ไร่ พริกไทย 1 ครัวเรือน/0.4 ไร่ 100 1,000 7,000 หอมหัวใหญ่ 1 ครัวเรือน/5 ไร่ 100 3,000 20,000 หน่อไม้ 1 ครัวเรือน/3 ไร่ 140 1,000 40 มะขาม 1 ครัวเรือน/2 ไร่ 1,000 2,000 800 2.3 ทาไร่  ไร่ข้าวโพด 9 ครัวเรือน/49 ไร่ 1,300 3,500 2.4 อื่น ๆ  สัก 4 ครัวเรือน/48 ไร่ 100 50,000 100,000 7.3 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำทำงกำรเกษตร แหล่งน้ำ ทำงกำรเกษตร ควำมเพียงพอของปริมำณ น้ำฝนที่ใช้ในกำรทำกำรเกษตร ปริมำณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่ำนมำ (มิลลิเมตร) กรณีที่ทรำบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 3.1) ปริมาณน้าฝน 
 11. 11. -9- แหล่งน้ำ ทำงกำรเกษตร ลำดับ ควำมสำคัญ ควำมเพียงพอของน้ำเพื่อ กำรเกษตร ตลอดทั้งปี กำรเข้ำถึงแหล่งน้ำกำรเกษตร เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ ครัวเรือนที่ เข้ำถึงฯ 3.2) แหล่งน้าธรรมชาติ 1. แม่น้า - - 2. ห้วย/ลาธาร   3. คลอง   4. หนองน้า/บึง   5. น้าตก - - 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) - - 6.1)............................... 6.2)............................... 6.3)............................... 3.3) แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น 1. แม่น้า - - 2. อ่างเก็บน้า - - 3. ฝาย - - 4. สระ   5. คลองชลประทาน - - 6. อื่น ๆ (โปรดระบุ) - - 6.1)............................... 6.2)............................... 6.3)............................... 7.4ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค) แหล่งน้ำ ไม่มี มี ทั่วถึงหรือไม่ เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่ เข้ำถึงฯ 4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ -  -  4.2 บ่อน้าตื้นสาธารณะ -  -  4.3 ประปาหมู่บ้าน(ของ อปท.) -  -  4.4 ระบบประปา (การประปา ส่วนภูมิภาค   4.5 แหล่งน้าธรรมชาติ -  -  4.6 อื่น ๆ ระบุ - - - - 4.6.1............................. 4.6.2............................. 4.6.3.............................
 12. 12. -10- 8.ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 8.1กำรนับถือศำสนำ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลท่าเสา ร้อยละ 98.75 ของจานวนประชากรทั้งหมดนับถือ ศาสนาพุทธร้อยละ 0.37 นับถือศาสนาอิสลามและร้อยละ 0.88 นับถือศาสนาคริสต์ 9.ทรัพยำกรธรรมชำติ 9.1น้ำ แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น - บ่อน้าตื้น จานวน 2 แห่ง - บ่อบาดาลสาธารณะ จานวน 15 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน จานวน 5 แห่ง (หมู่ที่ 2,3,7) - ประปากรมอนามัย จานวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 1) - ประปากรมทรัพยากรน้า จานวน 3 แห่ง (หมู่ที่ 2,3,6) แหล่งน้ำสำธำรณะ ที่ รำยชื่อแหล่งน้ำ สถำนที่ ปริมำณพื้นที่/ควำมยำว 1 คลองแม่พร่อง หมู่ที่ 1 กว้าง 30.00 ม. ยาว 1,200.00 ม.ลึกประมาณ 3.00 ม. 2 คลองห้วยไผ่ หมู่ที่ 1-2 กว้าง 30.00 ม. ยาว 1,000.00 ม. ลึกประมาณ 3.00 ม. 3 หนองบัว หมู่ที่ 2 พื้นที่ 22 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา 4 เหมืองปู่หมู หมู่ที่ 3 กว้าง 6.00 ม. ยาว 900.00 ม. ลึกประมาณ 2.50 ม. 5 หนองสองห้อง หมู่ที่ 4 พื้นที่ 14 ไร่ 6 บ่อมะขามป้อม หมู่ที่ 10 พื้นที่ 5 ไร่ 7 หนองจอก หมู่ที่ 5 พื้นที่ 2 ไร่ 8 หนองขาหย่าง หมู่ที่ 5 พื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน 9 หนองช้างเพรียง หมู่ที่ 6 พื้นที่ 34 ไร่ 10 คลองห้วยด้วน หมู่ที่ 8 กว้าง 6-10 ม. ยาว 800.00 ม. ลึก 3.00 ม. 9.2ป่ำไม้ 9.2.1 ป่าไม้เบญจพรรณ ประมาณ 3,500ไร่ 9.2.2 ป่าสัก ประมาณ 50ไร่ 9.3ภูเขำ 9.3.1 ม่อนผู หมู่ที่5 9.3.2ม่อนชะอม หมู่ที่ 7
 13. 13. -11- ส่วนที่ 2 สรุปผลพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2560) 1.สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าเสา ได้ทาการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตาบลท่า เสา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างประสบปัญหาเรื่องราคาพืชผลทาง การเกษตรตกต่า การหนี้สินเพื่อนามาลงทุน ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมก็ ยังขาดในเรื่องของตลาดรองรับสินค้า สินค้าที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ปัญหาว่างงานและ ถูกเลิกจ้าง ตลอดจนเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขัดแย้งกับรายได้ที่ต่า ปัญหำด้ำนสังคม ปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องของยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากครอบครัวที่แตกแยก หรือพ่อแม่ไม่มี เวลาที่จะเอาใจใส่และอบรม เนื่องมาจากการหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนในเรื่องของผู้ด้อยโอกาสในสังคม เด็กที่ถูกทอดทิ้ง คนพิการที่ถูกสังคมมองว่าไร้ค่า หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็น ปัญหาที่กาลังเกิดขึ้น ถึงแม้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเข้าช่วยแก้ไขและยื่นมือไปช่วยเพียงใดก็ยังไม่เพียงพอกับ ปริมาณของปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทวีคูณ แม้แต่ชุมชนก็ยังขาดความสามัคคีและขาดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา ชุมชนของตนเองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชน มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เช่น หอพัก หมู่บ้านจัดสรร ปัญหาจากรถบรรทุกดินหิน ทราย วิ่งบนถนนในพื้นที่ ทาให้สภาพถนนชารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ บาง เส้นทางเมื่อฝนตกเกิดปัญหาน้าท่วมขังและลื่น ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ปัญหาด้านแหล่งน้า ในเรื่องของแหล่งกักเก็บน้า/คู คลอง/ห้วย/หนอง/บึงที่ตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นขวางทางน้าในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้าท่วมเพราะพื้นที่บางส่วนราบลุ่ม ต่า ในเรื่องของน้าประปาไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ปัญหำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาล หวังให้การพัฒนามุ่งความสาคัญแต่เรื่องของ โครงสร้างพื้นฐาน ขาดความสนใจเรื่องของสถาบันครอบครัว เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนเรื่องของการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญในท้องถิ่น ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ด้ำนกำรศึกษำเด็กยังขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม ปัจจุบันถูกมองข้ามและละเลยไปด้วยค่านิยมและวัตถุนิยมจากต่างชาติ ทาให้ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีกาลังจะถูกลืม ตลอดจนเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิต ปราชญ์ชาวบ้าน ก็กาลังจะ สูญหายเพราะขาดความสนใจและมองข้ามความสาคัญไป
 14. 14. -12- ด้ำนสำธำรณสุขประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดความรู้ในการ โภชนาการและการป้องกันตัวเองให้ห่างจากโรคติดต่อต่าง ๆ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมการเติบโตของชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยขาด ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการกาจัดขยะมูลฝอยปัญหาในด้าน การบริหารงานของเทศบาลประชาชนไม่ให้ความสาคัญต่อการประชาคมหมู่บ้าน การจัดทาแผนชุมชนการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม ( SWOT Analysis ) 1.จุดแข็ง ( Strength : S ) จุดแข็งของตาบลท่าเสา (ปัจจัยภายใน) มีดังนี้ 1.1 เป็นตาบลที่มีพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.2 การคมนาคมติดต่อกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และจังหวัดสะดวกรวดเร็วใช้เวลาน้อย 1.3 มีระบบคลองชลประทานไหลผ่านตาบล เอื้ออานวยต่อการทาการเกษตรกรรม 1.4 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบกิจการเกี่ยวกับค้าขาย หอพัก ธุรกิจขนาดย่อม ทาให้เทศบาลตาบลท่าเสามี รายได้จากภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือน และภาษีบารุงท้องที่เป็นจานวนมาก 1.5 มีหนองน้าสาธารณะประโยชน์จานวน 2 แห่ง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ “หนองบัว และ หนองช้างเพรียง” 1.6 มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อมานานคือ “ไม้กวาดตองกง” 1.7 มีผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPของกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตตาบลท่าเสาสามารถจาหน่ายสินค้าได้เป็นจานวนมาก 1.8 เป็นเทศบาลตาบลที่มีศักยภาพด้านรายได้มาก ซึ่งสามารถนามาพัฒนาแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ 1.9 มีค่ายทหารจังหวัดทหารบก จังหวัดอุตรดิตถ์ (จทบ.อต.) อยู่ในพื้นที่ 1.10 มีโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก (โรงพยาบาลของทางราชการ) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ม่อนดินแดง อยู่ในพื้นที่สามารถให้การช่วยเหลือ ดูแลรักษาพยาบาลให้ประชาชนตาบลท่าเสาได้ 1.11 มีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลท่าเสา ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานด้าน สาธารณสุข 2. จุดอ่อน ( Weakness : W ) จุดอ่อนของตาบลท่าเสา (ปัจจัยภายใน) มีดังนี้ 2.1 หนองน้าสาธารณะ (หนองบัว,หนองช้างเพรียง) ยังไม่มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2.2 ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตาบลท่าเสา ยังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้าน เทคนิคและการตลาด 2.3 น้าท่วมพื้นที่ทาการเกษตรบ่อยครั้งสาเหตุจากการขาดระบบการชลประทานที่ถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 2.4 พื้นที่ของหมู่บ้านบางหมู่ขาดแคลนน้าเพื่อการบริโภค อุปโภคโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเป็น ประจาทุกปี 2.5 เป็นชุมชนหนาแน่นและมักก่อให้เกิดปัญหาทางมลภาวะเช่น ปัญหากลิ่นมูลสุกร, ปัญหากลิ่นมูล ไก่ 2.6 บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความชานาญในการปฏิบัติงานและไม่มีบุคลากร เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในภารกิจการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรโยธา นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 15. 15. -13- 3.โอกำส ( Opportunity : O ) โอกาสของตาบลท่าเสา (ปัจจัยภายนอก) มีดังนี้ 3.1 มีเทศบาลตาบลในพื้นที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ (Economic)สังคม (Social) และการเมือง (Political) ทาให้มีงบประมาณเป็นของตนเองนามาพัฒนาตาบล 3.2 มีงบประมาณเพียงพอสาหรับการพัฒนาตาบล ทั้งที่ทางเทศบาลตาบลท่าเสาจัดเก็บเอง และ ได้รับการจัดสรรจากทางรัฐบาล 3.3 มีเส้นทางคมนาคมที่เหมาะสมสาหรับการติดต่อส่วนราชการและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 3.4 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักสามารถรับคนไข้ได้ เพื่อแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลจังหวัด อุตรดิตถ์ และสถานีอนามัยต่าง ๆ 3.5 ได้รับงบประมาณจากทางเทศบาลตาบลท่าเสาเป็นจานวนมากในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน สังคม ด้านเศรษฐกิจด้านแหล่งน้า ด้านการเมือง การบริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3.6 มีอินเทอร์เน็ตประจาตาบลท่าเสา เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ทั่วโลก 4.อุปสรรค( Threat : T ) อุปสรรคของตาบลท่าเสา (ปัจจัยภายนอก) 4.1 ขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชนยังไม่ให้ความสาคัญและ ความร่วมมือเท่าที่ควรในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล 4.2 การขาดการบูรณาการ (Integration) การทางานของฝ่ายท้องที่ (กานัน-ผู้ใหญ่บ้าน) กับฝ่าย ท้องถิ่น(เทศบาล) และการแก้ไขปัญหาของฝ่ายท้องที่เป็นการมองปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างแยกส่วน 4.3 มีปัญหาด้านภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย บ่อยครั้ง 4.4 กลุ่มแม่บ้านยังไม่สามารถรวมกลุ่มได้ ยังไม่เข้มแข็ง และไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดและการ พัฒนาทางด้านการผลิต 4.5 ขาดงบประมาณในการพัฒนาหนองน้าสาธารณะประโยชน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากต้องใช้งบการลงทุน (Investment) เป็นจานวนมาก 4.6 การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความคล่องตัวต่อเนื่อง ไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณอย่างเพียงพอในการดาเนินโครงการจากภาครัฐ 1.2 กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 1.2.1 กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ จากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสาประจาปีพ.ศ.2558เทศบาลตาบลท่าเสา ได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลท่าเสาต่อไป เทศบาลตาบลท่าเสาได้กาหนด ยุทธศาสตร์ไว้ 6ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้า เพื่อการบริโภค-อุปโภค 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 16. 16. -14- ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลท่าเสาได้เริ่มดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวกาหนดเป้าหมายดาเนินการไว้ 5 ปี โดยได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 เป็นกรอบในการดาเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี ซึ่งทุกส่วนราชการ ได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้านโดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไว้จานวน 230 โครงการ และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2558 เพื่อดาเนินการ โครงการพัฒนาต่างๆรวมทั้งสิ้นจานวน 100 โครงการเป็นเงินงบประมาณ 34,438,070.-บาทดังนี้  โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไปจานวน 98 โครงการงบประมาณ 29,682,470.- บาท  โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสมจานวน 1 โครงการงบประมาณ 3,596,000.-บาท  โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจานวน 1 โครงการงบประมาณ 1,159,600.-บาท กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบาลตาบลท่าเสามีโครงการในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)ได้รับงบประมาณ ในปีพ.ศ.2558 จานวน 100 โครงการจานวนงบประมาณทั้งสิ้น 34,438,070.00 บาทมีการเบิกจ่ายและดาเนิน โครงการแล้วเสร็จจานวน53โครงการจานวนเงิน 20,339,370.00บาทและโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ17 โครงการจานวนเงิน 7,833,100.00 บาท และโครงการที่ยกเลิกทั้งหมด 28 โครงการ จานวนเงิน 1,510,000.00 บาท ตำรำงแสดงควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) จำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์ จำนวน โครงกำรที่ได้ งบประมำณ จำนวนโครงกำร ดำเนินกำร แล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำง ดำเนินกำร ยกเลิก จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภค 19 8 8.00 10 10.00 1 1.00 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 48 28 28.00 1 1.00 19 19.00 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 7 5 5.00 0 0.00 2 2.00 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1 1.00 0 0.00 1 1.00 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 5 4 4.00 0 0.00 1 1.00 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ ดี 19 9 9.00 6 6.00 4 4.00 รวม 100 55 55.00 17 17.00 28 28.00 โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) และเพิ่มเติมฉบับที่ 1,ฉบับที่ 2 ที่มีเป้าหมาย การดาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2558 จานวน 100 โครงการ  โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558 มีจานวนทั้งสิ้น 100 โครงการ ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล) - ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 55.00 ของจานวนโครงการทั้งหมด - อยู่ระหว่างดาเนินการ ร้อยละ 17.00 ของจานวนโครงการทั้งหมด - ยกเลิก ร้อยละ 28.00 ของจานวนโครงการทั้งหมด
 17. 17. -15- 1.2.2 กำรประเมินผลประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลท่าเสา ได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 โดยได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจนทาให้ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสรุปผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและแหล่งน้ำเพื่อกำรบริโภค-อุปโภค - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.258) 69 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 19 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 27.54 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ สังคม และสำธำรณสุข - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) 78 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 48 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 61.54 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และสิ่งแวดล้อม - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) 24 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 7 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 29.17 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) 4 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 2 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ50.00 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) 10 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 5 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ50.00 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) 45 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 19 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ42.22 กำรประเมินผลระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำสำมปี ประจำปี พ.ศ. 2558 ของเทศบำลตำบลท่ำเสำ ไปสู่กำรปฏิบัติตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา(พ.ศ.2558) รวมทั้งสิ้น 230 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งสิ้น 100 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ43.48
 18. 18. -16- โครงกำรที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ (ล้ำนบำท) 1. การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้า เพื่อการบริโภค-อุปโภค 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 3.การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 6. การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 48 7 2 5 19 11,083,510 8,020,910 1,243,000 60,000 235,000 13,795,650 รวม 100 34,438,070 แผนภูมิแสดงผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) จำแนกตำมงบประมำณ
 19. 19. -17- 2. สรุปปัญหำอุปสรรคกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ.2557-2560 ๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จานวนโครงการ/กิจกรรมใน แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ โครงการ/กิจกรรม สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๘ ๒. โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๕๕ โครงการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานโครงการหลังเสร็จสิ้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากน้อยเพียงใด มีปัญหาและ อุปสรรคในการดาเนินการหรือไม่ และนาปัญหาอุปสรรคมาแก้ไขเพื่อให้โครงการต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายและตอบสนอง ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ๓. โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน ๑๗ โครงการ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ๔. โครงการที่ยกเลิก จานวน ๒๘ โครงการ ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายในปีต่อไป ขอให้ทาง ผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ตระหนักและพิจารณาศึกษาถึงความคุ้มค่าของโครงการเป็นสาคัญ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยงข้องให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่นามาตั้งงบประมาณ เพราะเมื่อตั้งงบประมาณ ไปแล้วแต่ไม่ดาเนินการ ทาให้เสียโอกาสในการนางบประมาณไปบริหารงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และองค์กร ๕. การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนให้ตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิด ประโยชน์ต่อประชาชนและองค์กรโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน ๖. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี ได้คานึงถึงความคุ้มค่าของ งบประมาณในแต่ละโครงการด้วย เช่น โครงการก่อสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่สาคัญ ไฟฟ้า ถนน น้าประปา เป็นต้น และ ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้ครอบคลุมและครบถ้วนทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ รวมถึงให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้นาท้องถิ่นกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดาเนินโครงการหรือ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ๗. ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีให้แจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนใน ตาบล ท่าเสา จัดทาเวทีประชาคมเพื่อพิจารณาคัดกรองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดทาลาดับ ความสาคัญของโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี และกาหนดให้แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการในแต่ละปี ตาม ยุทธศาสตร์ได้ไม่เกินยุทธศาสตร์ละ ๕ โครงการ ให้เสนอโครงการที่จาเป็นเร่งด่วนโดยให้มองภาพรวมทั้งตาบลเพื่อให้ สอดคล้องสมดุลกับงบประมาณของเทศบาล สามารถประเมินผลระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 20. 20. -18- ส่วนที่ 3 ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อนำคตประเทศไทย ปี 2579 :ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่.......... 1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2. ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัว ของการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจ ดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น ทั้งภาค เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และวิสาหกิจ 3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบท การพัฒนาในอนาคต 4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้าน้อย 5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชน มีส่วนร่วม กรอบแนวทำงที่สำคัญของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 1. ด้านความมั่นคง (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง ชายแดนและชายฝั่งทะเล (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
 21. 21. -19- (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ เมืองศูนย์กลางความเจริญ (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการวิจัยและ พัฒนา (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1) จัดระบบอนุ รักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลาย ทรัพยากรธรรมชาติ (2) วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ อุทกภัย อย่างบูรณาการ (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
 22. 22. -20- ยุทธศำสตร์ชำติและกรอบควำมเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่ำงๆ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม แห่งชำติ นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล แผนแม่บทยุทธศำสตร์เฉพำะ กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี และรำยจ่ำยระยะยำว 1/ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.น.จ.) อำทิ แผนปฏิรูป/ แผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย/ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล/กำรศึกษำ/ สำธำรณสุข/วัฒนธรรม/กำรท่องเที่ยว แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 1/ แผนปฏิบัติกำรกระทรวงแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/จังหวัด กำรบูรณำกำร โดยยึดพื้นที่และประเด็นกำรพัฒนำ 1/การทากรอบงบประมาณระยะยาวและการ ใช้เครื่องมือแผนบริหารราชการแผ่นดิน และระบบการติดตามประเมินให้เกิดผล

×