Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ของเทศบาลตำบลท่าเสา

443 views

Published on

แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ของเทศบาลตำบลท่าเสา

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ของเทศบาลตำบลท่าเสา

 1. 1. คำนำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตาบลท่าเสา เป็นการจัดทาแผนพัฒนาเพื่อใช้ กาหนดการพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปี ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ได้นามาจากแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าเสา และการจัดทาประชาคมหมู่บ้านในตาบลท่าเสา ซึ่งได้นาปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนความต้องการของประชาชนมาจัดลาดับความสาคัญไว้ โดย การนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากการประชาคมของหมู่บ้านในตาบลท่าเสามาวิเคราะห์และสรุปไว้ตามแผนงานการ พัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล การจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตาบลท่าเสา ได้ผ่านกระบวนการและ ขั้นตอนการจัดทาแผน โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสาและคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตาบลท่าเสา พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตาบลท่าเสา ตลอดจนคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตาบลท่าเสา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาของเทศบาลตาบลท่าเสา ตลอดจนใช้เป็น แนวทางในการจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ได้ตรงตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองความต้องการของประชาชนตาบลท่าเสาได้เป็นอย่างดี เทศบาลตาบลท่าเสา พฤษภาคม 2559
 2. 2. สำรบัญ ส่วนที่ 1 บทนา 1 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 7 ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 11 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ 122
 3. 3. ส่วนที่ 1 บทนำ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นภารกิจอันดับแรกในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในหลายด้าน ซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชน ย่อมมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่ท้องถิ่นของตนมากที่สุด แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตาบลท่าเสา ได้กาหนดประเด็นหลักการพัฒนา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้อง กับปัญหา ความต้องการของประชาคมและหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อไป 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี “แผนพัฒนำสำมปี” หมายถึง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อันมีลักษณะเป็นกำรกำหนดรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำที่จะ จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ ครอบคลุมระยะเวลำสำมปี โดยมี กำรทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี โครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดย จะนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้ กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทั้งนี้ สามารถจาแนกลักษณะกว้าง ๆ ของแผนพัฒนาสามปี ได้ดังต่อไปนี้ 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเจาะจงที่จะดาเนินการ 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ รายจ่ายประจาปี ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลา สามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการโดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีได้ต่อไป
 4. 4. 2 1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี 1. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอื่น เพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีของ เทศบาลตาบลท่าเสา 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตาบล ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตาบลท่าเสา 1.3 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 3 ข้อ 17 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับ ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรมการพัฒนาท้องถิ่น (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา สามปีได้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทา โครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของเทศบาลตาบลท่าเสา เสนอผ่านปลัดเทศบาล โดยขอรับ อนุมัติจากนายกเทศมนตรีตาบลท่าเสา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินการทางานไว้อย่างชัดเจน แล้วแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา 3. หน่วยงานภายในเทศบาล ได้แก่ สานักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา 4. ประชาคม (Civil Society) ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา สรุปข้อมูลจากยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดอุตรดิตถ์ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา
 5. 5. 3 2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตาบลท่าเสา ประชาคมตาบลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาโดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 3. เมื่อได้กาหนดแนวทางการพัฒนาแล้ว พิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกเป็นกรอบในการพัฒนา 4. การพิจารณากาหนดกิจกรรม ได้แยกประเภทของโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ 4.1 โครงการที่เทศบาลตาบลท่าเสาดาเนินการเอง (มีขีดความสามารถทั้งทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง) 4.2 โครงการที่เทศบาลตาบลท่าเสา อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ (เป็นงานที่อยู่ในอานาจ หน้าที่ แต่เทศบาลตาบลท่าเสา ไม่ประสงค์จะดาเนินการจึงได้มอบให้หน่วยงานอื่นดาเนินการแทนโดยตั้งงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุน) 4.3 โครงการที่เทศบาลตาบลท่าเสาขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ (เนื่องจากเป็นโครงการใหญ่หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวมี หน้าที่จัดบริการสาธารณะอยู่แล้ว) ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา ดาเนินการสารวจและ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี รวมทั้งวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการ พัฒนาที่เลือกและประการสาคัญคือ ข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกองค์กรเพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ตาม หลักเทคนิค SWOT Analysis 2. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะมี 4 กิจกรรมหลัก ๆ คือ 1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 3) การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา 4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 1. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ประชุมร่วมกันพิจารณาการคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาการคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีโดยนา วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 2. ประชุมร่วมกันพิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะต้องดาเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา พิจารณาการคัดเลือกโครงการที่ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จโดยเน้นรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปี แรก (พ.ศ.2560) ของแผนพัฒนาสามปี เพื่อสามารถนาไปจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ต่อไป
 6. 6. 4 ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) โดยมีเค้าโครงร่างประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินโครงการ 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสานาเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสาเพื่อพิจารณา ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสาพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 3. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่อนุมัติแล้ว และนาไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อาเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชา ชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
 7. 7. 5 แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำ วิสัยทัศน์ท้องถิ่น จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนาจุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาแนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ โครงการโครงการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 1
 8. 8. 6 1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น อุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยำกรกำรบริหำร โดยทั่วไปประกอบด้วย เงิน ทั้งเงินงบประมาณของเทศบาลและแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัด งบประมาณรายจ่ายด้วย คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานของเทศบาลทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง หลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งเทศบาลจะต้องนาศักยภาพของกาลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้อง พัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้เทศบาล และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างอาจหมายความ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย วัสดุอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ ที่จะสามารถนามาใช้ในการ บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้า ของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ กำรบริหำรจัดกำร เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการบริหารจัดการมักจะต้องประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ที่ต้อง ศึกษาและนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 9. 9. 7 ส่วนที่ 2 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตาบลท่าเสา ได้ทาการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การ พัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ได้แก่ การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด ซึ่งการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตาบลท่าเสา โดยมี รายละเอียดดังนี้ ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างประสบปัญหาเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร ตกต่า การหนี้สินเพื่อนามาลงทุน ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ หรือการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมก็ยังขาดใน เรื่องของ ตลาดรองรับสินค้า สินค้าที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ปัญหาว่างงานและถูกเลิกจ้าง ตลอดจนเรื่องของ ค่าครองชีพที่สูงขัดแย้งกับรายได้ที่ต่า ปัญหำด้ำนสังคม ปัจจุบันเกิดปัญหาเรื่องของยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากครอบครัวที่แตกแยก หรือพ่อแม่ไม่มีเวลาที่จะ เอาใจใส่และอบรม เนื่องมาจากการหาเลี้ยงชีพ ตลอดจนในเรื่องของผู้ด้อยโอกาสในสังคม เด็กที่ถูกทอดทิ้ง คนพิการที่ ถูกสังคมมองว่าไร้ค่า หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่กาลัง เกิดขึ้น ถึงแม้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะเข้าช่วยแก้ไขและยื่นมือไปช่วยเพียงใดก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณของ ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทวีคูณ แม้แต่ชุมชนก็ยังขาดความสามัคคีและขาดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนของ ตนเองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของชุมชน มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เช่น หอพัก หมู่บ้านจัดสรร ปัญหาจากรถบรรทุกดิน หิน ทราย วิ่งบนถนนในพื้นที่ ทาให้สภาพถนนชารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ บางเส้นทางเมื่อฝนตก เกิดปัญหาน้าท่วมขังและลื่น ทาให้เกิดอุบัติเหตุ ปัญหาด้านแหล่งน้า ในเรื่องของแหล่งกักเก็บน้า/คูคลอง/ห้วย/หนอง/ บึงที่ตื้นเขินและมีวัชพืชขึ้นขวางทางน้าในช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้าท่วมเพราะพื้นที่บางส่วนราบลุ่มต่า ในเรื่องของ น้าประปาไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ปัญหำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเทศบาล หวังให้การพัฒนามุ่งความสาคัญแต่เรื่องของโครงสร้าง พื้นฐาน ขาดความสนใจเรื่องของสถาบันครอบครัว เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนเรื่องของการพัฒนา สิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญในท้องถิ่น ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ด้ำนกำรศึกษำ เด็กยังขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกหลานเข้าเรียนใน โรงเรียนที่มีชื่อเสียง ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม ปัจจุบันถูกมองข้ามและละเลยไปด้วยค่านิยมและวัตถุนิยมจากต่างชาติ ทาให้ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีกาลังจะถูกลืม ตลอดจนเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิต ปราชญ์ชาวบ้าน ก็กาลังจะสูญ หายเพราะขาดความสนใจและมองข้ามความสาคัญไป
 10. 10. 8 ด้ำนสำธำรณสุข ประชาชนยังขาดการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดความรู้ในการโภชนาการ และการป้องกัน ตัวเองให้ห่างจากโรคติดต่อต่าง ๆ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม การเติบโตของชุมชนเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยขาดความรู้ใน การจัดการสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการกาจัดขยะมูลฝอย ปัญหาในด้านการบริหาร งานของเทศบาล ประชาชนไม่ให้ความสาคัญต่อการประชาคมหมู่บ้าน การจัดทาแผนชุมชน การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม ( SWOT Analysis ) 1. จุดแข็ง ( Strength : S ) จุดแข็งของตาบลท่าเสา (ปัจจัยภายใน) มีดังนี้ 1.1 เป็นตาบลที่มีพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ 1.2 การคมนาคมติดต่อกับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และจังหวัดสะดวกรวดเร็วใช้เวลาน้อย 1.3 มีระบบคลองชลประทานไหลผ่านตาบล เอื้ออานวยต่อการทาการเกษตรกรรม 1.4 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบกิจการเกี่ยวกับค้าขาย หอพัก ธุรกิจขนาดย่อม ทาให้เทศบาลตาบลท่าเสา มีรายได้จากภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือน และภาษีบารุงท้องที่เป็นจานวนมาก 1.5 มีหนองน้าสาธารณะประโยชน์จานวน 2 แห่ง สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ “หนองบัว และ หนองช้างเพรียง” 1.6 มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อมานานคือ “ไม้กวาดตองกง” 1.7 มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตตาบลท่าเสาสามารถจาหน่ายสินค้าได้เป็นจานวนมาก 1.8 เป็นเทศบาลตาบลที่มีศักยภาพด้านรายได้มาก ซึ่งสามารถนามาพัฒนาแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ 1.9 มีค่ายทหารจังหวัดทหารบก จังหวัดอุตรดิตถ์ (จทบ.อต.) อยู่ในพื้นที่ 1.10 มีโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก (โรงพยาบาลของทางราชการ) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ม่อนดินแดง อยู่ในพื้นที่สามารถให้การช่วยเหลือ ดูแลรักษาพยาบาลให้ประชาชนตาบลท่าเสาได้ 1.11 มีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลท่าเสา ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานด้านสาธารณสุข 2. จุดอ่อน ( Weakness : W ) จุดอ่อนของตาบลท่าเสา (ปัจจัยภายใน) มีดังนี้ 2.1 หนองน้าสาธารณะ (หนองบัว,หนองช้างเพรียง) ยังไม่มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2.2 ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตาบลท่าเสา ยังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านเทคนิค และการตลาด 2.3 น้าท่วมพื้นที่ทาการเกษตรบ่อยครั้งสาเหตุจากการขาดระบบการชลประทานที่ถูกต้องตามหลัก วิศวกรรมศาสตร์ 2.4 พื้นที่ของหมู่บ้านบางหมู่ขาดแคลนน้าเพื่อการบริโภค อุปโภคโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเป็นประจาทุกปี 2.5 เป็นชุมชนหนาแน่นและมักก่อให้เกิดปัญหาทางมลภาวะเช่น ปัญหากลิ่นมูลสุกร , ปัญหากลิ่นมูลไก่ 2.6 บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและความชานาญในการปฏิบัติงาน และไม่มีบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในภารกิจการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรโยธา นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 11. 11. 9 3. โอกำส ( Opportunity : O ) โอกาสของตาบลท่าเสา (ปัจจัยภายนอก) มีดังนี้ 3.1 มีเทศบาลตาบลในพื้นที่ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และการเมือง (Political) ทาให้มีงบประมาณเป็นของตนเองนามาพัฒนาตาบล 3.2 มีงบประมาณเพียงพอสาหรับการพัฒนาตาบล ทั้งที่ทางเทศบาลตาบลท่าเสาจัดเก็บเอง และได้รับการ จัดสรรจากทางรัฐบาล 3.3 มีเส้นทางคมนาคมที่เหมาะสมสาหรับการติดต่อส่วนราชการและขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 3.4 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักสามารถรับคนไข้ได้ เพื่อแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานีอนามัยต่าง ๆ 3.5 ได้รับงบประมาณจากทางเทศบาลตาบลท่าเสาเป็นจานวนมากในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจด้านแหล่งน้า ด้านการเมือง การบริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3.6 มีอินเทอร์เน็ตประจาตาบลท่าเสา เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ทั่วโลก 4. อุปสรรค ( Threat : T ) อุปสรรคของตาบลท่าเสา (ปัจจัยภายนอก) 4.1 ขาดการมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชนยังไม่ให้ความสาคัญและความ ร่วมมือเท่าที่ควรในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล 4.2 การขาดการบูรณาการ (Integration) การทางานของฝ่ายท้องที่ (กานัน-ผู้ใหญ่บ้าน) กับฝ่ายท้องถิ่น (เทศบาล) และการแก้ไขปัญหาของฝ่ายท้องที่เป็นการมองปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างแยกส่วน 4.3 มีปัญหาด้านภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย บ่อยครั้ง 4.4 กลุ่มแม่บ้านยังไม่สามารถรวมกลุ่มได้ ยังไม่เข้มแข็ง และไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดและการพัฒนา ทางด้านการผลิต 4.5 ขาดงบประมาณในการพัฒนาหนองน้าสาธารณะประโยชน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อน ใจ เนื่องจากต้องใช้งบการลงทุน (Investment) เป็นจานวนมาก 4.6 การสนับสนุนส่งเสริมจากรัฐบาลและจังหวัดยังขาดความคล่องตัวต่อเนื่อง ไม่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณอย่างเพียงพอในการดาเนินโครงการจากภาครัฐ 2.2 กำรประเมินผลกำรนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ จากรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลท่าเสา ประจาปีพ.ศ.2558 เทศบาลตาบล ท่าเสา ได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทาโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตาบลท่าเสาต่อไป เทศบาลตาบลท่าเสาได้กาหนด ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้า เพื่อการบริโภค-อุปโภค 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 12. 12. 10 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลตาบลท่าเสาได้เริ่มดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวกาหนดเป้าหมายดาเนินการไว้ 5 ปี โดยได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 เป็นกรอบในการดาเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งทุกส่วนราชการ ได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไว้จานวน 230 โครงการ และ ผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อดาเนินการโครงการ พัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นจานวน 100 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 34,438,070.- บาท ดังนี้  โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 98 โครงการ งบประมาณ 29,682,470.- บาท  โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 3,596,000.- บาท  โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,159,600.- บาท กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เทศบาลตาบลท่าเสามีโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ.2558 จานวน 100 โครงการ จานวนงบประมาณทั้งสิ้น 34,438,070.00 บาท มีการเบิกจ่ายและดาเนินโครงการ แล้วเสร็จ จานวน 53 โครงการ จานวนเงิน 20,339,370.00 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 17 โครงการ จานวนเงิน 7,833,100.00 บาท และโครงการที่ยกเลิกทั้งหมด 28 โครงการ จานวนเงิน 1,510,000.00 บาท ตำรำงแสดงควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนโครงกำรแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) จำแนกตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์ จำนวน โครงกำรที่ได้ งบประมำณ จำนวนโครงกำร ดำเนินกำร แล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำง ดำเนินกำร ยกเลิก จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภค 19 8 8.00 10 10.00 1 1.00 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 48 28 28.00 1 1.00 19 19.00 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 7 5 5.00 0 0.00 2 2.00 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1 1.00 0 0.00 1 1.00 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 5 4 4.00 0 0.00 1 1.00 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 9 9.00 6 6.00 4 4.00 รวม 100 55 55.00 17 17.00 28 28.00  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) และเพิ่มเติมฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 ที่มีเป้าหมายการ ดาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2558 จานวน 100 โครงการ  โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2558 มีจานวนทั้งสิ้น 100 โครงการ  ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล) - ดาเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 55.00 ของจานวนโครงการทั้งหมด - อยู่ระหว่างดาเนินการ ร้อยละ 17.00 ของจานวนโครงการทั้งหมด - ยกเลิก ร้อยละ 28.00 ของจานวนโครงการทั้งหมด
 13. 13. 11 2.3 กำรประเมินผลประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตาบลท่าเสา ได้ดาเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาสามปีและงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2558 โดยได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทาให้ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสรุปผล การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและแหล่งน้ำเพื่อกำรบริโภค-อุปโภค - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.258) 69 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 19 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 27.54 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ สังคม และสำธำรณสุข - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) 78 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 48 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 61.54 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และสิ่งแวดล้อม - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) 24 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 7 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 29.17 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) 4 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 2 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 50.00 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) 10 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 5 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 50.00 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) 45 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 19 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 42.22 กำรประเมินผลระดับควำมสำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำสำมปี ประจำปี พ.ศ.2558 ของเทศบำล ตำบลท่ำเสำ ไปสู่กำรปฏิบัติตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 - จานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2558) รวมทั้งสิ้น 230 โครงการ/กิจกรรม - จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งสิ้น 100 โครงการ/กิจกรรม กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 43.48
 14. 14. 12 โครงกำรที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ (ล้ำนบำท) 1. การพัฒนาด้านคมนาคมและแหล่งน้า เพื่อการบริโภค-อุปโภค 2. การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 3. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 6. การพัฒนาด้านการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี 19 48 7 2 5 19 11,083,510 8,020,910 1,243,000 60,000 235,000 13,795,650 รวม 100 34,438,070 แผนภูมิแสดงผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) จำแนกตำมงบประมำณ
 15. 15. 13 ส่วนที่ 3 กำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 3.1 แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ “ ท่าเสาตาบลน่าอยู่ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง คนชรา/ผู้ยากไร้ ได้รับการสงเคราะห์ ” ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลตำบลท่ำเสำ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม และแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภค ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี แนวทำงกำรพัฒนำของเทศบำลตำบลท่ำเสำ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคมนาคม และ แหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภค 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ท่อระบายน้า 2. พัฒนาระบบการคมนาคม และระบบจราจร 3. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการบริโภค-อุปโภคและการเกษตร ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา สังคม และสาธารณสุข 1. ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 2. ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ 3. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร การแพทย์ฉุกเฉิน ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. การบาบัด และจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1. พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 1. พัฒนาส่งเสริม สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีให้แก่ประชาชน ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองที่ดี 1. พัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน 2. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 3. พัฒนาประสิทธิภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่น
 16. 16. 14 ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง กลุ่มที่ 1 (ตำก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์) วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) “ ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน “ เป้ำประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 1. มีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ เพื่อใช้ศักยภาพแหล่ง ที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างบริการพื้นฐานที่มีอยู่สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาชาติ 2. มีการพัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค รวมทั้งการ พัฒนาระบบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นฐานในการสร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและหัตถ อุตสาหกรรม 3. เป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างศักยภาพการผลิตของพื้นที่และ ทรัพยากรมนุษย์นามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 4. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่บริการ ระบบบริการ และสาธารณูปโภค การอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม การบริการที่ประทับใจรวมทั้งส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย 5. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรที่เป็นระบบ 6. เป็นจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการค้าชายแดน การผลิต การตลาด ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 7. ปัญหาน้าท่วมและภัยแล้งได้รับการแก้ไข ประเด็นยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 1. พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 1. พัฒนาการคมนาคมเครือข่าย 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค 3. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิภาค 4. พัฒนาสู่ความเป็นเมืองบริการและมีความปลอดภัย 5. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าทางการเกษตร 6. ส่งเสริมการค้าชายแดน 7. บริหารจัดการทรัพยากรน้า ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุตรดิตถ์ วิสัยทัศน์ : “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน” เป้ำประสงค์ : 1. เป็นดินแดนแห่งความสงบสุข มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีจริยธรรมและเป็นเมืองน่าอยู่ 2. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง และมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองอย่างมีคุณภาพ 3. ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี
 17. 17. 15 4. มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแหล่งน้าอุดม สมบูรณ์ และพลังงานที่เพียงพอ 5. จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ มีศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์อันดี ทั้ง ภายในและระหว่างประเทศสูงขึ้น พันธกิจ : 1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และมีการ สืบสานต่อไป มีความมั่นคงและยั่งยืนในการดารงชีวิต 2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มี คุณภาพประสิทธิภาพปลอดภัย และมีระบบการตลาดที่ดี 3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองและ ความสมัครสมาน-สามัคคีของประชาชน 4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้า พลังงาน 5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ละการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่ดี ทั้ง ภายในและระหว่างประเทศ ประเด็นยุทธศำสตร์ : 1. เสริมสร้ำงบ้ำนเมืองให้น่ำอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภำพชีวิตที่ดี กลยุทธ์ : 1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับจังหวัดและประเทศอื่น และรองรับการพัฒนาระบบ ขนส่งทางรางของรัฐบาล 1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานความเสมอภาค และเท่าเทียมโดยการสร้างโอกาส ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษาตลอดจนเปิด โอกาสในการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว 1.4 พัฒนาความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ ทุกวัย ส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานให้มี งานทามีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต ส่งเสริมบริการสาธารณสุข สุขอนามัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และส่งเสริมการกีฬา 1.5 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ ปกครอง การสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสมานฉันท์ และความมั่นคงภายในและชายแดน การบริหารวิกฤติการณ์ ด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนำภำคเกษตรกรรม อุตสำหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภำพปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีกำร บริหำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ กลยุทธ์ : 2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิต ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่ม มูลค่า โดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 18. 18. 16 2.2 ส่งเสริมพัฒนาการปลูกพืชด้วยระบบโซนนิ่งภาคการเกษตรการพัฒนาปศุสัตว์ และประมงที่ สอดคล้องกับการตลาด โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร 2.3 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคเกษตร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนการส่งเสริมกลุ่ม OTOP กลุ่มธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง 2.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และปลอดภัยตรงความต้องการของตลาดและ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 2.5 ส่งเสริมการมีงานทาและรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ และลดปัญหาความยากจน 3. พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น และกำรท่องเที่ยว กลยุทธ์ : 3.1 ทานุบารุง รักษา และสืบทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยการเชื่อมโยง กับการพัฒนาทางสังคม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจให้เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้น 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการมีรายได้ 3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว กับเพื่อนบ้าน ทั้งภายใน และต่างประเทศ 3.4 มีการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และ ศักยภาพสูง 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ : 4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันตลิ่งพังทลาย การพัฒนาแหล่งน้า การบริหารจัดการน้าอย่าง บูรณาการ เป็นระบบและคุ้มค่า และสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาริ 4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนให้ เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติวิถีชีวิตของ ชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม 4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่น ภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสนับสนุน การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.4 ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่ มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุภาพชีวิตของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนท้องถิ่น องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด ทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
 19. 19. 17 5. เพิ่มศักยภำพ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน กลยุทธ์ : 5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ในทุกด้านเพื่อให้เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ที่สาคัญ ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5.2 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับจังหวัดทั้งภายในและระหว่างประเทศ และ พัฒนาการ ค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่างประเทศ และพัฒนาการค้า การลงทุน การ ท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่างกันอย่างยั่งยืน 5.3 พัฒนาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเขต เศรษฐกิจชายแดน และระบบ Logistics ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ การค้าและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5.4 พัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คู่ค้า นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป 5.5 สนับสนุน ให้มีการปรับปรุง พัฒนา การท่องเที่ยวทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อบ้าน
 20. 20. 18 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2560 – 2562) วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ “ อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภำพชีวิตและเมืองน่ำอยู่ ” ลำดับที่ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 1. ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและทุน เกษตรผสมผสาน กลุ่ม อาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่น มีอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพ เสริม ให้มีความเข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชารัฐ 1.2 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยการผลิต การรวบรวม การผลิต การแปรรูป และการตลาดบริการ พืชผลทางการเกษตร 1.3 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ป่วยเอดส์ 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต ให้ได้มาตรฐานอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ 1.7 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นที่ดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึงและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ ประจาตาบล 1.9 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 1.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน เชิงคุณภาพ 1.11 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ,สร้าง ภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 1.12 พัฒนาข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการ เชื่อมโยงฐานข้อมูล 1.13 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ใน อาเซียน

×