Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les ecoauditories

558 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les ecoauditories

 1. 1. GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CENTRE
 2. 2. Contextos del Programa ESCOLES VERDES Cultura de centre Gestió sostenible Currículum Implicació en l’entorn Organització i participació aula escola ciutat
 3. 3. <ul><li>Eina per a gestionar un canvi </li></ul><ul><li>Eina d’avaluació i millora ambiental </li></ul><ul><li>Permet reflexionar sobre la pròpia pràctica </li></ul><ul><li>Permet identificar maneres de fer millor les coses </li></ul><ul><li>Permet posar millores en pràctica i avaluar-les </li></ul>Què és una ecoauditoria?
 4. 4. Eina de coherència Preparem el “que es diu” Preparem el “que es fa” Preparem el “que passa” ??? Volem que PRENGUIN CONSCIÈNCIA però dependrà de com entenem aquest objectiu...
 5. 5. RM. Pujol (III Simposi. Escoles Verdes)
 6. 6. RM. Pujol (III Simposi. Escoles Verdes)
 7. 7. Eina d’aprenentatge <ul><li>Ens ajuda a identificar la problemàtica ambiental propera al nostre entorn i les seves conseqüències. </li></ul><ul><li>Proposa un model d’intervenció en el medi proper i ho fa de manera pedagògica, és a dir, seguint unes pautes i etapes entenedores (anàlisis, avaluació, alternatives i propostes, discussió i consens, i acció). </li></ul><ul><li>Facilita aprenentatges complexos, com són la resolució de problemes ambientals. </li></ul><ul><li>Esdevé una gran oportunitat per a la discussió de punts de vista i creences, i per a la construcció de consens democràtic. </li></ul><ul><li>Es presenta com una oportunitat d’acció en el medi local que té repercussions més enllà del centre educatiu, i pot implicar famílies, veïns, associacions,... </li></ul><ul><li>Potencia les relacions de cooperació, i ajuda a que els infants es sentin protagonistes dels canvis. </li></ul>Creativitat Escola com a laboratori d’experiències socials De partícep a PRENDRE PART Pràctiques democràtiques No solucions úniques, sinó òptimes Futurs alternatius
 8. 8. Elements clau
 9. 9. Fases de l’ECOAUDITORIA DIAGNOSIS PROPOSTES DE MILLORA EXECUCIÓ SEGUIMENT DIFUSIÓ Prioritats PLA D’ACCIÓ Consens Recursos Compromís
 10. 10. FASE 1: Diagnosi <ul><li>OBJECTIU: Conèixer amb precisió la gestió ambiental del centre </li></ul>Observacions, Mesures, Càlculs, Entrevistes, Enquestes Interpretació dades: SÍNTESIS (document) Participació estudiants, direcció, claustre
 11. 11. FASE 2: Propostes de millora OBJECTIU: Establir un catàleg de propostes valorades Què podem millorar? Com? Balanç cost-benefici Assessorament per part del professorat
 12. 12. FASE 3: Pla d’acció OBJECTIU: Adopció de compromisos concrets a dur a terme en un període de temps determinat Discussió i aprovació Planificació Coordinació, dinamització ? Responsables? Aprovació consensuada del pla
 13. 13. FASE 4: Seguiment OBJECTIU: Vetllar per a la bona execució de les mesures del Pla d’Acció Indicadors Tutela d’actuacions Persones amb responsabilitats
 14. 14. Exemples d’ecoauditories <ul><li>Com ens arriba l’aigua al centre? </li></ul><ul><li>Ja aprofitem l’aigua de pluja? (càlcul volum d’aigua per a regar i comparació amb la pluja) </li></ul><ul><li>Com consumim l’aigua al centre? </li></ul><ul><ul><li>Vàters i urinaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Rentamans i dutxes </li></ul></ul><ul><ul><li>Usos individuals i consum global </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrevista al personal de neteja </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuina i cantina </li></ul></ul><ul><ul><li>Laboratori, tallers i altres usos </li></ul></ul><ul><ul><li>Pèrdues i manca de manteniment </li></ul></ul><ul><li>Control de consum d’aigua per comptadors </li></ul><ul><li>Com embrutem l’aigua? </li></ul><ul><ul><li>Neteja, Cuina i cantina, Laboratoris i tallers </li></ul></ul><ul><li>Com utilitzem l’aigua? (enquesta individual) </li></ul><ul><li>Quina és la política del centre (entrevista director) </li></ul><ul><li>... </li></ul>Exemple 1: ECOAUDITORIA DE L’AIGUA. Ajuntament de Barcelona
 15. 15. Exemple 1: Consum Vàters i Urinaris. ECOAUDITORIA DE L’AIGUA. Ajuntament de Barcelona
 16. 16. Exemple 1: Control comptadors. ECOAUDITORIA DE L’AIGUA. Ajuntament de Barcelona
 17. 17. Exemple 2: ECOAUDITORIA RESIDUS. Generalitat Valenciana
 18. 18. Exemple 3: ECOAUDITORIA MOBILITAT. COPA (Cooperativa de Projectes Ambientals) http://ecoauditories.ecologistes.net/educacio/
 19. 19. Exemple 4: ECOAUDITORIA DE L’ENERGIA. CEPA HTTP://cepa.cat/ecoauditories/index.html
 20. 20. http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/escoles_verdes/documents_climatic/auditoria_greenpeace.pdf Exemple 5: ECOAUDITORIA ENERGIA. Greenpeace
 21. 21. Exemple 6: ECOAUDITORIA MATERIALS. Junta de Andalucía
 22. 22. Exemple 7: ECOAUDITORIA DE L’ENERGIA. RED ANDALUZA DE ECOESCUELAS
 23. 23. Exemple 8: ECOAUDITORIAS. Fundación Ecología y Desarrollo. http://www.ecodes.org/pages/publicaciones/publicacion_detalle.asp?Id=33
 24. 24. Exemple 9: Pla d’Acció. ICAEN http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/escoles_verdes/documents_climatic/auditoria_escola_icaen.pdf
 25. 25. Activitats complementàries
 26. 26. Recursos

×