Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda 21 Escolar

690 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Agenda 21 Escolar

 1. 1. quot;Cal viure senzillament per tal que altres puguin, senzillament, viure.quot; M. K. Gandhi (1869-1948) quot;El pecat més gran és no fer res perquè penses que només pots fer ben poca cosaquot; E. Burke (1729-1797)
 2. 2. Què és l'Agenda 21 escolar? 1.- Sostenibilitat i desenvolupament sostenible 2.- Participació 3.- Del compromís global al municipal 4.- Del compromís municipal al escolar
 3. 3. 1.- Sostenibilitat i desenvolupament sostenible quot;El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves necessitats, i es basa en la capacitat de sustentació del medi naturalquot;.
 4. 4. Principis del desenvolupament sostenible Medi Ambient • Futuritat • Qualitat de vida • Equitat • Principi de precaució • Pensament holístic •
 5. 5. 2.- Participació Per fer possible el desenvolupament sostenible és imprescindible comptar amb la participació de tots els components de la societat
 6. 6. 3.- Del compromís global al compromís municipal De Rio de Janeiro a l'Agenda 21 local de la ciutat – Pla de treball per al segle XXI: Agenda 21 – Pensar globalment i actuar localment – Crida a tots els pobles i ciutats perquè elaborin la seva A21 local (objectius generals a accions concretes)
 7. 7. 4.- Del compromís municipal al compromís escolar De l'Agenda 21 local a l'Agenda 21 del centre educatiu – Assumir part de la responsabilitat – Paper fonamental en ajudar en l'anàlisi i comprensió de la realitat complexa – Petits models de ciutats (assaig de processos i solucions a escala reduïda)
 8. 8. Agenda 21 escolar • Procés participatiu d'anàlisi i debat • Pla d'acció amb compromisos concrets Treballar en l'elaboració d'aquests programes d'acció per al segle 21, concebuts com un camí cap a un futur sostenible desitjat, i dels objectius i de les mesures necessàries per arribar-hi és probablement el repte més interessant que avui ens podem plantejar.
 9. 9. Què? És un sistema en què la comunitat escolar o part d'ella, consensua o prepara uns plans d'acció per aplicar la sostenibilitat a escala del centre escolar i de l'entorn més immediat Qui? Un grup assumeix la responsabilitat d'impulsar el projecte entre els membres de la comunitat educativa, que hi participaran tothom. On? Centre escolar i entorn immediat
 10. 10. Agenda 21 + Educació Ambiental EA: “Tracta d'aconseguir que la població tingui consciència del medi ambient i s'interessi pels seus problemes i que compti amb els coneixements, aptituds, actituds, motivació i desig necessaris per treballar en la recerca de solucions als problemes actuals i per prevenir els que puguin aparèixer en el futurquot; (Carta de Belgrad, 1975).
 11. 11. Fases de l'Agenda 21 escolar a.- Fase de motivació b.- Fase de reflexió c.- Fase de diagnosi d.- Fase d'acció e.- Fase d'avaluació
 12. 12. a.- Fase de motivació Suscitar el compromís i la participació de la comunitat educativa Objectiu: Sensibilitzar i afavorir la complicitat de la comunitat educativa Propostes: - Organitzar-se (a quin punt estem? Quines activitats seran més ben acollides?). - Relació d'esdeveniments (debats, sobre quins temes? Quin col·lectiu?).
 13. 13. a.- Fase de motivació - Equip coordinador. - qui seran els responsables? - qui coordinarà les diferents accions: una persona o un equip? - com hi col·laboraran els professors i professores? - com s'hi involucraran els i les alumnes, l'equip directiu, el personal no docent, les famílies, l'administració? - com es compartirà la informació dins i fora del centre?
 14. 14. a.- Fase de motivació - Equip coordinador. - hi haurà algun sistema de suport que asseguri la comunicació entre l'alumnat, l'equip directiu, el personal no docent, les famílies, l'administració, la comunitat local...? - de quin temps es disposa per realitzar reunions, planificar activitats, etc? Una de les funcions del coordinador és engrescar a tota la comunitat educativa cap a una actitud positiva i constructiva.
 15. 15. a.- Fase de motivació Exemples per motivar: - conferències o xerrades amb experts - taula rodona / proposar debats - convidar companys/es d'altres centres - compartir experiències, materials, idees... - organitzar una festa (dia de l'aigua, dia del medi ambient...) - cartellera - campanyes (dia sense cotxes, dia de l'arbre...) - enquestes - visites
 16. 16. b.- Fase de reflexió Repensar la filosofia ambiental del centre Objectiu: Analitzar l'ideari, els principis de la gestió i de l'educació ambiental. Propostes: - Organitzar-se (grups naturals o intersectorials) - Debatre – revisar (reunions i comunicar els resultats) - Ajustar el PEC (a partir dels acords als que s'ha arribat)
 17. 17. b.- Fase de reflexió Preguntes per orientar el debat: - Té el centre una declaració explícita en relació a la gestió i a l'educació ambiental? Si la resposta és afirmativa: - Aquesta declaració, està integrada en el Projecte Educatiu del Centre? - Es defineix amb claredat què s'entén per ambient, per gestió ambiental i per educació ambiental? - Aquesta declaració expressa els principis de sostenibilitat? - Defineix amb claredat els compromisos de la comunitat educativa?
 18. 18. b.- Fase de reflexió Preguntes per orientar el debat: - Entre els adults (mestres i altres treballadors/es del centre), existeix un grau acceptable d'homogeneïtat en les actuacions cap a l'ambient? Com es manifesten els acords i/o desacords? - Quins valors estan a al base de les normes de convivència del centre? - A l'hora de dir-les a la pràctica, es produeixen conflictes? entre els mestres? Amb o entre els alumnes? Quin tipus de conflictes?
 19. 19. b.- Fase de reflexió Preguntes per orientar el debat: - Inclou la formulació d'objectius clarament definits? - Inclou declaracions referides a la responsabilitat ambiental i a les actituds positives que s'esperen de l'alumnat com a part del seu desenvolupament personal i social? - Existeixen materials (fulletons, cartells, etc.) per a la difusió d'aquests principis dirigits a tota -o part- de la comunitat educativa? - Com es manifesta la vostra filosofia ambiental en la vida escolar? (o sigui no explicitada en el PEC)
 20. 20. b.- Fase de reflexió Preguntes per orientar el debat: - Són presents en el PEC alguns objectius, continguts o activitats que ofereixin oportunitats per a l'educació ambiental? - S'utilitzen l'edifici, els patis, els jardins i els espais exteriors com a recursos per a l'educació ambiental? - Hi ha oportunitats (temps, lloc, disponibilitat...) per a la coordinació entre àrees o entre diferents grups i mestres? - Hi ha al centre recursos per dur a terme l'ensenyament i aprenentatge ambiental?
 21. 21. b.- Fase de reflexió Preguntes per orientar el debat: - Quin és l'abast dels missatges que s'ensenyen al centre i a l'aula en relació amb la qualitat ambiental i el desenvolupament sostenible? - Quines oportunitats de formació tenen els mestres en temes d'educació ambiental i sobre sostenibilitat? - Dins el RRI, es troben referències sobre la cura de l'ambient? Resulta útil? - Com es va arribar a elaborar? - Qui l'elaborà?
 22. 22. b.- Fase de reflexió Preguntes per orientar el debat: - Està tothom conscienciat sobre aquest reglament? - Qui participa en la gestió de les aules i de l'edifici? Com es fa? - Quins aspectes de l'edifici i de l'entorn es gestionen tenint en compte la filosofia ambiental del centre? - Es fomenta la participació de l'alumnat o altres membres de la comunitat educativa en programes o campanyes ambientals promogudes per altres institucions?
 23. 23. c.- Fase de diagnosi Identificar problemes i realitzar un diagnosi ambiental Objectius: Diagnosticar: què s'ensenya i què s'aprèn? Com s'ensenya i com s'aprèn? On s'ensenya i on s'aprèn? Propostes: - Organitzar-se - Debatre - revisar el PEC
 24. 24. c.- Fase de diagnosi Canvis ja introduïts en el PEC en: Què: els continguts curriculars Com: els estils d'ensenyament i aprenentatge On: el context on tenen lloc l'aprenentatge i l'ensenyament (aquest classificació ajuda a profunditzar en aquells aspectes que són prioritaris)
 25. 25. c.- Fase de diagnosi I) Quin/s aspecte/s de la vida escolar volem diagnosticar: – els continguts curriculars? i/o – els estils d'ensenyament i d'aprenentatge? i/o – el context on s'aprèn i s'ensenya? II) Quant farem aquesta diagnosi? – durant aquest semestre/any/en el futur? III) Qui hi participarà? – Tot el claustre? Alguns mestres/professorat? – Alguns/es alumnes? – El consell escolar? / algunes famílies?
 26. 26. IV) Com ens organitzarem? – per sectors? – per grups intersectorials? V) Com pensem fer la diagnosi? – quina és la fita del/s grup/s de treball? – quines activitats diagnòstiques s'han programat? – quina és la temporització? VI) Com es comunicaran els resultats i produccions del/s grup/s de treball? – s'instal·laran cartelleres? – s'editaran butlletins? – es realitzaran reunions?
 27. 27. d.- Fase d'acció Elaborar i desenvolupar un pla d'acció Objectius: Programar i generar canvis significatius en algun aspecte de la vida escolar Propostes: - Organitzar-se - Debatre i consensuar – planificar (posar 1 ordre) - Portar a terme el pla
 28. 28. d.- Fase d'acció I) Formular els objectius que es volen assolir II) Identificar les possibles propostes d'acció per aconseguir aquests objectius* III) Analitzar i valorar cadascuna de les propostes d'acció** IV) Seleccionar les accions més adients
 29. 29. e.- Fase d'avaluació Seguiment i avaluació dels canvis Objectius: Conèixer si s'han assolit els objectius. Ajustar i introduir millores en el Pla d'Acció Propostes: - Organitzar-se - Construir indicadors i instruments d'avaluació - Recollir informació i interpretar-la - Fer els ajuts necessaris
 30. 30. e.- Fase d'avaluació Els indicadors poden correspondre als aspectes... I) Aspectes relatius al compromís i a la participació de la comunitat educativa - funcionament de l'equip responsable o coordinador - difusió de la proposta d'elaborar l'A21E - comunicació amb l'exterior - quantitat i característiques de les persones o col·lectius que s'han implicat - participació del professorat i de l'alumnat - col·laboracions externes
 31. 31. e.- Fase d'avaluació II) Aspectes relatius a l'execució de l'A21E - compliment de les diferents fases programades - coordinació del pla d'acció - ajustament del temps - ajustament dels recursos humans i econòmics - integració en el PEC - integració en el PCC - interès suscitat
 32. 32. e.- Fase d'avaluació III) Aspectes relatius a l'impacte sobre les persones - progressos de l'alumnat/professorat/membres de la comunitat a nivell de l'adquisició de nous coneixements (conceptuals i de procediment), hàbits i valors - progressos en el clima social del centre - progressos en els vincles i implicació amb persones, col·lectius i entitats de l'exterior.
 33. 33. e.- Fase d'avaluació IV) Aspectes relatius a l'impacte sobre les persones - millores en l'espai exterior/interior - reducció del consum d'aigua, energia i materials - disminució de la contaminació - disminució de les deixalles - disminució del soroll - augment del reciclatge i reutilització de recursos - progressos en els vincles i implicació amb l'entorn

×