Dret i aministració local

956 views

Published on

Treball realitzat per a l'assignatura Aspectes Jurídics de la Documentació on s'explica els fonaments legals al voltant d'un arxiu municipal i el seu reglament.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
956
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dret i aministració local

 1. 1. Dret i Administració Local El reglament d’arxiu municipal
 2. 2. Hans Kelsen (1881-1973) El conjunt de normes, que emanen d’una norma fonamental, constitueix l’ordenament jurídic Dins de l’ordenament jurídic existeix el principi de jerarquia La norma és la base del sistema jurídic
 3. 3. Piràmide de Kelsen Constitució Tractats Internacionals Lleis Orgàniques Decrets Llei – Decrets Legislatius Ordenances i Reglaments Reglaments Sentències Lleis Ordinàries
 4. 4. Administració local municipal <ul><li>El terme municipal </li></ul><ul><li>Els veïns que constitueixen el padró d’habitants </li></ul><ul><li>L’organització municipal (administrativa i de govern) constituïda com ajuntament </li></ul>
 5. 5. Administració local municipal <ul><li>Autonomia </li></ul><ul><li>Personalitat jurídica </li></ul><ul><li>Representació de la seva col·lectivitat </li></ul><ul><li>Capacitat de gestió dels serveis públics propis </li></ul>
 6. 6. Administració local municipal <ul><li>Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 </li></ul><ul><li>Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol </li></ul><ul><li>Carta Europea de l’Autonomia Local , feta a Estrasburg el 15 de octubre del 1985 i ratificada per Instrument de 20 de gener del 1988 </li></ul>
 7. 7. Constitució i municipi <ul><li>Organització </li></ul><ul><li>Art 137 “ El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses” </li></ul><ul><li>Autonomia i democràcia local </li></ul><ul><li>Art. 140 “ La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales” </li></ul><ul><li>Finançament </li></ul><ul><li>Art. 142 “Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas” </li></ul>
 8. 8. Constitució i documentació <ul><li>Accés als documents </li></ul><ul><li>Art 105. b “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” </li></ul><ul><li>Competències exclusives </li></ul><ul><li>Art 149.1.28 “ Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas” </li></ul>
 9. 9. Estatut i municipi <ul><li>Organització </li></ul><ul><li>Art 83.1 “Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis i vegueries” </li></ul><ul><li>Municipi i autonomia local </li></ul><ul><li>Art 86.1 “El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics ” </li></ul><ul><li>Art 86.2 “El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament, format per l’alcalde o alcaldessa i els regidors” </li></ul>
 10. 10. Estatut i municipi <ul><li>Organització i potestat normativa </li></ul><ul><li>Art 87.1 “Els municipis disposen de plena capacitat d’autoorganització” </li></ul><ul><li>Art 87.3 “Els municipis tenen potestat normativa, com a expressió del principi democràtic en què es fonamenten, en l’àmbit de llurs competències i en els altres sobre els quals es projecta llur autonomia” </li></ul><ul><li>Competències </li></ul><ul><li>Art 84.1 “Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat” </li></ul>
 11. 11. Estatut i municipi <ul><li>Ordenació i gestió del territori, d'urbanisme i la disciplina urbanística </li></ul><ul><li>Planificació i gestió de l’habitatge públic </li></ul><ul><li>Ordenació i prestació de serveis bàsics a la comunitat </li></ul><ul><li>Gestió dels equipaments municipals </li></ul><ul><li>Coordinació dels diferents cossos i forces de seguretat </li></ul><ul><li>Protecció civil i prevenció d’incendis </li></ul><ul><li>Planificació i gestió de l’educació infantil </li></ul><ul><li>Gestió i vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya </li></ul><ul><li>Circulació i serveis de mobilitat i gestió del transport de viatgers municipal </li></ul><ul><li>Regulació de l’establiment d’autoritzacions d’activitats econòmiques </li></ul><ul><li>Regulació i gestió dels equipaments esportius i de lleure </li></ul><ul><li>Regulació de l’establiment d'infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions </li></ul><ul><li>Prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i d’acolliment dels immigrants </li></ul>Competències municipals
 12. 12. Estatut i documentació <ul><li>Competències exclusives </li></ul><ul><li>Art 127. Cultura. “Els arxius, les biblioteques, els museus i els altres centres de dipòsit cultural que no són de titularitat estatal, incloent-hi en tot cas: </li></ul><ul><li>Primer. La creació, la gestió, la protecció i l’establiment del règim jurídic dels centres que integren el sistema d’arxius i el sistema bibliotecari, dels museus i dels altres centres de dipòsit cultural. </li></ul><ul><li>Segon. L’establiment del règim jurídic dels béns documentals, bibliogràfics i culturals que hi estan dipositats. </li></ul><ul><li>Tercer. La conservació i la recuperació dels béns que integren el patrimoni documental i bibliogràfic català. </li></ul>
 13. 13. Legislació de l’Estat <ul><li>Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local </li></ul><ul><li>Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales </li></ul><ul><ul><ul><li>Registre municipal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expedients administratius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consulta dels arxius </li></ul></ul></ul><ul><li>Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común </li></ul><ul><ul><ul><li>Dret dels ciutadans </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dret d’accés als arxius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mitjans tècnics </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Legislació de l’Estat <ul><li>Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español </li></ul><ul><li>Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal </li></ul><ul><li>Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos </li></ul><ul><ul><ul><li>Àmbit d’aplicació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arxiu electrònic de documents </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expedient electrònic </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Legislació de Catalunya <ul><li>Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya </li></ul><ul><li>Llei 13/1989 de 28 d’abril d’organització i règim jurídic de les Administracions Públiques </li></ul><ul><li>Llei 9/1993 de 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català </li></ul><ul><ul><ul><li>Objecte de la llei </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Col·laboració entre administracions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Patrimoni documental </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Legislació de Catalunya <ul><li>Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents </li></ul><ul><ul><ul><li>Els documents públics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsabilitats dels titulars de documents públics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestió dels documents públics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avaluació dels documents públics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entitats obligades a tenir arxiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els arxius municipals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitat sancionadora </li></ul></ul></ul><ul><li>Decret 190/2009 de 9 de desembre dels requisits pels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya </li></ul><ul><li>Decret 13/2009, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents </li></ul>
 17. 17. El reglament d’arxiu municipal <ul><li>Definició del servei </li></ul><ul><li>Definició d’arxiu </li></ul><ul><li>Definició document </li></ul><ul><li>Patrimoni cultural municipal </li></ul><ul><li>Funcions </li></ul><ul><li>Gestió dels documents </li></ul><ul><li>Accés i consulta </li></ul><ul><li>Protecció i difusió </li></ul>
 18. 18. Bibliografia <ul><li>Carta Europea de l’Autonomia Local </li></ul><ul><li>Constitución Española </li></ul><ul><li>Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya </li></ul><ul><li>Decret 13/2009, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents </li></ul><ul><li>Decret 190/2009 de 9 de desembre dels requisits pels arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya </li></ul><ul><li>Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal </li></ul><ul><li>Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos </li></ul><ul><li>Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español </li></ul><ul><li>Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del </li></ul><ul><li>procedimiento Administrativo Común </li></ul><ul><li>Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local </li></ul><ul><li>Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya </li></ul><ul><li>Llei 9/1993 de 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català </li></ul><ul><li>Llei 10/2001 de 13 de juliol, d’arxius i documents </li></ul><ul><li>Llei 13/1989 de 28 d’abril d’organització i règim jurídic de les Administracions Públiques </li></ul><ul><li>Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales </li></ul><ul><li>Reial Decret 1010/1981, de 27 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis del Ministeri de Cultura a la Generalitat de Catalunya </li></ul><ul><li>Reglament de l’arxiu municipal de Canet de Mar </li></ul><ul><li>Reglament del Servei d’arxiu de Polinyà </li></ul><ul><li>Reglament de funcionament del Servei d’Arxiu municipal de l’Ajuntament de Manlleu </li></ul>
 19. 19. Webgrafia <ul><li>  </li></ul><ul><li>http://arxivers.com </li></ul><ul><li>http://codi.fmc.cat </li></ul><ul><li>http://ca.wikipedia.org </li></ul><ul><li>http://noticias.juridicas.com </li></ul><ul><li>http://www.boe.es </li></ul><ul><li>http://www.diba.cat/cemical </li></ul><ul><li>http://gencat.cat </li></ul><ul><li>http://www.judicatura.com </li></ul><ul><li>http://www.060.es </li></ul>
 20. 20. Dret i Administració Local El reglament d’arxiu municipal Aspectes Jurídics de la Documentació Jaume Ponsa Peña Moltes gràcies

×