SlideShare a Scribd company logo
Via catalana per la transparència (Torelló)
LA VIA CATALANA PER LA TRANSPARÈNCIA:
VOLUNTAT POLÍTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL
L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència
Els instruments i valors de la #Transparènciafons
Voluntat política i participació ciutadana
L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència
Llei 19/2014
Llei 29/2010Llei 10/2001
Esforç per
integrar
requeriments
tècnics del
marc legal
precedent en
matèria de
gestió de la
documentació
i informació
públiques
L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència
Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern
Art. 2 Transparència: “l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la
informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb
caràcter permanent i actualitzat […] per mitjà dels instruments de difusió
que permetin un accés ampli i fàcil a les dades i facilitin la participació en
els assumptes públics”
Art. 5.2 Els subjectes obligats han de garantir la transparència de la informació
pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en
format electrònic, el disseny del qual s’ha de fonamentar en l’ús preferent
dels sistemes de gestió de documents públics, com a facilitadors de dades
i documents autèntics, en el marc d’interoperabilitat del sector públic.
Art. 19.3 “establir un sistema de gestió de documents, informació i dades integrat
que permeti la interoperativitat entre les administracions, la localització
de qualsevol document o informació i la vinculació automàtica de cada
document o conjunt de dades al seu règim d’accés i publicitat”
L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència
Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern
Art. 5.4 El sistema es fonamenta en el Portal de la Transparència, que és
l’instrument bàsic i general de gestió de documents públics per a donar
compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes
per la Llei, i en les seus electròniques o llocs web corresponents. El Portal
de la Transparència ha d’incloure el Registre de grups d’interès, regulat
pel títol IV, i els canals de participació i els procediments participatius en
tràmit.
Art. 6.1.d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de
localitzar. Aquesta ordenació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris
temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental
corporatiu ―si se’n disposa― i incorporant-hi índexs o guies de consulta.
Art. 40.3 Els membres de la Comissió (CGDAIP) han d’ésser juristes especialistes en
dret públic i tècnics en matèria d’arxius o gestió documental, elegits
entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb més de deu anys
d’experiència professional.
L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència
CGDAIP
APDCATCNAATD
DA Sisena:
coordinació
entre òrgans que
regulen accés.
Futura
integració? Seria
el més lògic
L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència
Llei 10/2001, d’arxius i documents
Art. 7.1 Totes les administracions i les entitats titulars de documents públics han
de disposar d’un únic sistema de gestió documental que abasti la
producció, la tramitació, el control, l’avaluació i la conservació dels
documents i l’accés a aquests i en garanteixi el tractament correcte
mentre siguin utilitzats administrativament en les fases activa i semiactiva.
Art. 7.2 Amb independència de les tècniques o els suports utilitzats, tots els
documents públics han de tenir garantides l’autenticitat i la integritat dels
continguts, i també la conservació i, si és procedent, la confidencialitat.
Art. 7.5 Les administracions i les entitats titulars de documents públics han de
destinar els recursos necessaris per a aconseguir el tractament de llurs
documents en el grau que la llei exigeix i que els drets dels ciutadans
justifiquen.
L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència
Llei 10/2001, d’arxius i documents
Art. 31 Obligació de tenir servei d’arxiu: ajuntaments >10.000 habitants; les diputacions
provincials; els consells comarcals
Tots els ajuntaments i les altres administracions locals poden crear i gestionar el
propi arxiu.
Els municipis <10.000 habitants que no tinguin arxiu propi integrat al SAC no
estan exempts de les obligacions que estableix l’article 7.
Correspon als consells comarcals, a les diputacions provincials i a qualsevol ens de
caràcter regional que pugui existir en el futur prestar assistència als municipis i
cooperar-hi per tal que els arxius municipals compleixin els requeriments exigits
per a la integració al SAC
Art. 32 Els arxius municipals defineixen, implanten i mantenen el SGD administrativa en
fase activa i semiactiva, i gestionen i conserven la documentació en fase
semiactiva i la documentació històrica […] en relació amb la documentació de
l’administració respectiva, dels seus organismes autònoms i de les seves
empreses públiques, dels consorcis en què tinguin participació majoritària i de les
fundacions i altres entitats finançades majoritàriament per l’ajuntament de què es
tracti.
LA VIA CATALANA PER LA TRANSPARÈNCIA:
VOLUNTAT POLÍTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL
L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència
Els instruments i valors de la #Transparènciafons
Voluntat política i participació ciutadana
Instruments i valors de la #Transparènciafons
•“aversió a l’ús del mot document dins l’utillatge conceptual del
govern obert fruit de la incomprensió de la seva natura i funció”
•Molt habitual des de la perspectiva RISP
Docufòbia
•“concepció que pressuposa que el mer coneixement jurídic permet
desenvolupar i desplegar amb garanties el procediment
administratiu”
•Guia per a la implantació de la llei de transparència
Supremacisme
jurídic
•“atribució a les TIC d’una voluntat independent a la dels seus
dissenyadors, de manera que acaben assumint el paper subjectiu en
la transparència”
•Molt habitual en càrrecs electes 
Fetitxisme de la
tecnologia
Tres prejudicis que cal evitar sobre gestió documental i transparència
Instruments i valors de la #Transparènciafons
GD
ACCESSIBILITAT
AUTENTICITAT
INTEGRITAT
TRAÇABILITAT
La gestió
documental dota la
informació dels
trets
imprescindibles per
garantir una
transparència
efectiva
Instruments i valors de la #Transparènciafons
Portal de
Transparència
Gestor
Documental
Arxiu Digital
Auditoria Context Confiança
Instruments i valors de la #Transparènciafons
Quadre de
Classificació
Arquitectura
Catàleg de
Tipologies
Normalització
Esquema de
Metadades
Interoperabilitat
Instruments i valors de la #Transparènciafons
Quadre d’accés
i seguretat
Control
Calendari de
conservació
Avaluació
LA VIA CATALANA PER LA TRANSPARÈNCIA:
VOLUNTAT POLÍTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL
L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència
Els instruments i valors de la #Transparènciafons
Voluntat política i participació ciutadana
Voluntat política i participació ciutadana
Juristes
ArxiversTIC
Els càrrecs electes han
de liderar la
coordinació efectiva
dels tècnics municipals
involucrats en
l’estratègia digital per
afrontar la
#transparènciafons
Voluntat política i participació ciutadana
Pla d’Ordenació de
la Informació
Municipal
Política de GD, Ordenances
d’administració, seu i registre
electrònics,
Portal de Transparència +
Seu Electrònica + Open data:
estructurats seguint QdC
Els càrrecs electes i la
ciutadania han
d’entendre el servei
d’arxiu com
l’arquitecte de la
informació municipal.
Encarregat de definir
model d’implantació
de la GD i les pautes
per al seu
desenvolupament,
vinculat a necessitats
locals
Voluntat política i participació ciutadana
>500, 20, 39%
501-2.000, 11,
22%
2.001-5000, 13,
25%
5.001-10.000, 4,
8%
>10.000, 3, 6%
OSONA. Municipis per trams d'habitants
Els càrrecs electes i la
ciutadania han de
valorar el grau
d’implicació
pressupostària per
cercar mecanismes de
desplegament dels
serveis d’arxiu pel
territori , en el context
dels requeriments de
transparència i accés a
la informació
>10.000
33%
2.001-5.000
67%
VALL DEL GES. Municipis per trams d'habitant
Voluntat política i participació ciutadana
Colaborant en disseny de
campanyes d’alfabetització en
informació pública
Alliberant dades: hackatons als
arxius, datificar informació
analògica, OCM’s
Fiscalitzant la publicitat activa:
priorització de datasets, evitar
dreceres (repositoris oberts de
còpies digitals), traçabilitat
La ciutadania ha de
participar
activament en la
#transparènciafons
exigint el seu dret
d’accés a la
informació de
qualitat i cooperant
en definició de
polítiques concretes
Voluntat política i participació ciutadana
2015: ANY DE LA TRANSPARÈNCIA?
A
R
X
I
U
S
ACCÉS A LA INFORMACIÓ
EFICIÈNCIA
APODERAMENT
DEMOCRATITZACIÓ
CORRESPONSABILITAT RENDICIÓ DE COMPTES
www.arxivers.com
Gràcies per la
vostra atenció!
I, recordeu, en cas de dubte,
adreçeu-vos al vostre arxiver
més proper!

More Related Content

Similar to Via catalana per la transparència (Torelló)

Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21DArxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Joan Soler Jiménez
 
2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
MiquelEstape
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
Ecotendències Cosmocaixa
 
BCNROC, un repositori AO per contribuir a la participació i la transparència ...
BCNROC, un repositori AO per contribuir a la participació i la transparència ...BCNROC, un repositori AO per contribuir a la participació i la transparència ...
BCNROC, un repositori AO per contribuir a la participació i la transparència ...
CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Vicenç Ruiz Gómez
 
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologiaL’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
Ismael Peña-López
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
MiquelEstape
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònicaL’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
Joan Carles Batalla
 
Pac 2 presentacio
Pac 2 presentacioPac 2 presentacio
Pac 2 presentacio
Pilar de Diego
 
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Judith Aguas
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
Dídac López
 
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
4b e-admin
4b e-admin4b e-admin
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ismael Peña-López
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
Preparats per a governar
Preparats per a governarPreparats per a governar
Preparats per a governar
JoanCalabuig
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Similar to Via catalana per la transparència (Torelló) (20)

Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21DArxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
Arxius i Gestió Documental - Comparativa programes 21D
 
2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
 
Portal de la transparència
Portal de la transparènciaPortal de la transparència
Portal de la transparència
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
 
BCNROC, un repositori AO per contribuir a la participació i la transparència ...
BCNROC, un repositori AO per contribuir a la participació i la transparència ...BCNROC, un repositori AO per contribuir a la participació i la transparència ...
BCNROC, un repositori AO per contribuir a la participació i la transparència ...
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
 
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologiaL’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
L’ecosistema català de participació ciutadana: el paper de la tecnologia
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònicaL’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
L’adaptació de l’Ordenança tipus de Transparència i Administració electrònica
 
Pac 2 presentacio
Pac 2 presentacioPac 2 presentacio
Pac 2 presentacio
 
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
Model del Servei de Transparència per als Ens Locals
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
 
4b e-admin
4b e-admin4b e-admin
4b e-admin
 
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
Ecosistema de participació ciutadana a Catalunya. Infraestructures de partici...
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
 
Preparats per a governar
Preparats per a governarPreparats per a governar
Preparats per a governar
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 

Via catalana per la transparència (Torelló)

 • 2. LA VIA CATALANA PER LA TRANSPARÈNCIA: VOLUNTAT POLÍTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Els instruments i valors de la #Transparènciafons Voluntat política i participació ciutadana
 • 3. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Llei 19/2014 Llei 29/2010Llei 10/2001 Esforç per integrar requeriments tècnics del marc legal precedent en matèria de gestió de la documentació i informació públiques
 • 4. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern Art. 2 Transparència: “l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat […] per mitjà dels instruments de difusió que permetin un accés ampli i fàcil a les dades i facilitin la participació en els assumptes públics” Art. 5.2 Els subjectes obligats han de garantir la transparència de la informació pública per mitjà d’un sistema integral d’informació i coneixement en format electrònic, el disseny del qual s’ha de fonamentar en l’ús preferent dels sistemes de gestió de documents públics, com a facilitadors de dades i documents autèntics, en el marc d’interoperabilitat del sector públic. Art. 19.3 “establir un sistema de gestió de documents, informació i dades integrat que permeti la interoperativitat entre les administracions, la localització de qualsevol document o informació i la vinculació automàtica de cada document o conjunt de dades al seu règim d’accés i publicitat”
 • 5. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern Art. 5.4 El sistema es fonamenta en el Portal de la Transparència, que és l’instrument bàsic i general de gestió de documents públics per a donar compliment i efectivitat a les obligacions de transparència establertes per la Llei, i en les seus electròniques o llocs web corresponents. El Portal de la Transparència ha d’incloure el Registre de grups d’interès, regulat pel títol IV, i els canals de participació i els procediments participatius en tràmit. Art. 6.1.d) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar. Aquesta ordenació s’ha de fer, com a mínim, amb criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental corporatiu ―si se’n disposa― i incorporant-hi índexs o guies de consulta. Art. 40.3 Els membres de la Comissió (CGDAIP) han d’ésser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d’arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb més de deu anys d’experiència professional.
 • 6. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència CGDAIP APDCATCNAATD DA Sisena: coordinació entre òrgans que regulen accés. Futura integració? Seria el més lògic
 • 7. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Llei 10/2001, d’arxius i documents Art. 7.1 Totes les administracions i les entitats titulars de documents públics han de disposar d’un únic sistema de gestió documental que abasti la producció, la tramitació, el control, l’avaluació i la conservació dels documents i l’accés a aquests i en garanteixi el tractament correcte mentre siguin utilitzats administrativament en les fases activa i semiactiva. Art. 7.2 Amb independència de les tècniques o els suports utilitzats, tots els documents públics han de tenir garantides l’autenticitat i la integritat dels continguts, i també la conservació i, si és procedent, la confidencialitat. Art. 7.5 Les administracions i les entitats titulars de documents públics han de destinar els recursos necessaris per a aconseguir el tractament de llurs documents en el grau que la llei exigeix i que els drets dels ciutadans justifiquen.
 • 8. L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Llei 10/2001, d’arxius i documents Art. 31 Obligació de tenir servei d’arxiu: ajuntaments >10.000 habitants; les diputacions provincials; els consells comarcals Tots els ajuntaments i les altres administracions locals poden crear i gestionar el propi arxiu. Els municipis <10.000 habitants que no tinguin arxiu propi integrat al SAC no estan exempts de les obligacions que estableix l’article 7. Correspon als consells comarcals, a les diputacions provincials i a qualsevol ens de caràcter regional que pugui existir en el futur prestar assistència als municipis i cooperar-hi per tal que els arxius municipals compleixin els requeriments exigits per a la integració al SAC Art. 32 Els arxius municipals defineixen, implanten i mantenen el SGD administrativa en fase activa i semiactiva, i gestionen i conserven la documentació en fase semiactiva i la documentació històrica […] en relació amb la documentació de l’administració respectiva, dels seus organismes autònoms i de les seves empreses públiques, dels consorcis en què tinguin participació majoritària i de les fundacions i altres entitats finançades majoritàriament per l’ajuntament de què es tracti.
 • 9. LA VIA CATALANA PER LA TRANSPARÈNCIA: VOLUNTAT POLÍTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Els instruments i valors de la #Transparènciafons Voluntat política i participació ciutadana
 • 10. Instruments i valors de la #Transparènciafons •“aversió a l’ús del mot document dins l’utillatge conceptual del govern obert fruit de la incomprensió de la seva natura i funció” •Molt habitual des de la perspectiva RISP Docufòbia •“concepció que pressuposa que el mer coneixement jurídic permet desenvolupar i desplegar amb garanties el procediment administratiu” •Guia per a la implantació de la llei de transparència Supremacisme jurídic •“atribució a les TIC d’una voluntat independent a la dels seus dissenyadors, de manera que acaben assumint el paper subjectiu en la transparència” •Molt habitual en càrrecs electes  Fetitxisme de la tecnologia Tres prejudicis que cal evitar sobre gestió documental i transparència
 • 11. Instruments i valors de la #Transparènciafons GD ACCESSIBILITAT AUTENTICITAT INTEGRITAT TRAÇABILITAT La gestió documental dota la informació dels trets imprescindibles per garantir una transparència efectiva
 • 12. Instruments i valors de la #Transparènciafons Portal de Transparència Gestor Documental Arxiu Digital Auditoria Context Confiança
 • 13. Instruments i valors de la #Transparènciafons Quadre de Classificació Arquitectura Catàleg de Tipologies Normalització Esquema de Metadades Interoperabilitat
 • 14. Instruments i valors de la #Transparènciafons Quadre d’accés i seguretat Control Calendari de conservació Avaluació
 • 15. LA VIA CATALANA PER LA TRANSPARÈNCIA: VOLUNTAT POLÍTICA I GESTIÓ DOCUMENTAL L’encaix normatiu de la via catalana per la transparència Els instruments i valors de la #Transparènciafons Voluntat política i participació ciutadana
 • 16. Voluntat política i participació ciutadana Juristes ArxiversTIC Els càrrecs electes han de liderar la coordinació efectiva dels tècnics municipals involucrats en l’estratègia digital per afrontar la #transparènciafons
 • 17. Voluntat política i participació ciutadana Pla d’Ordenació de la Informació Municipal Política de GD, Ordenances d’administració, seu i registre electrònics, Portal de Transparència + Seu Electrònica + Open data: estructurats seguint QdC Els càrrecs electes i la ciutadania han d’entendre el servei d’arxiu com l’arquitecte de la informació municipal. Encarregat de definir model d’implantació de la GD i les pautes per al seu desenvolupament, vinculat a necessitats locals
 • 18. Voluntat política i participació ciutadana >500, 20, 39% 501-2.000, 11, 22% 2.001-5000, 13, 25% 5.001-10.000, 4, 8% >10.000, 3, 6% OSONA. Municipis per trams d'habitants Els càrrecs electes i la ciutadania han de valorar el grau d’implicació pressupostària per cercar mecanismes de desplegament dels serveis d’arxiu pel territori , en el context dels requeriments de transparència i accés a la informació >10.000 33% 2.001-5.000 67% VALL DEL GES. Municipis per trams d'habitant
 • 19. Voluntat política i participació ciutadana Colaborant en disseny de campanyes d’alfabetització en informació pública Alliberant dades: hackatons als arxius, datificar informació analògica, OCM’s Fiscalitzant la publicitat activa: priorització de datasets, evitar dreceres (repositoris oberts de còpies digitals), traçabilitat La ciutadania ha de participar activament en la #transparènciafons exigint el seu dret d’accés a la informació de qualitat i cooperant en definició de polítiques concretes
 • 20. Voluntat política i participació ciutadana 2015: ANY DE LA TRANSPARÈNCIA? A R X I U S ACCÉS A LA INFORMACIÓ EFICIÈNCIA APODERAMENT DEMOCRATITZACIÓ CORRESPONSABILITAT RENDICIÓ DE COMPTES
 • 21. www.arxivers.com Gràcies per la vostra atenció! I, recordeu, en cas de dubte, adreçeu-vos al vostre arxiver més proper!