Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγµατικό χρόνο και ανάλυση δεδοµένων έξυπνων µετρητών

ISSEL
ISSELISSEL
Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής
μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση
δεδομένων έξυπνων μετρητών
Διπλωματική Εργασία
Εκπόνηση:
Αλέξανδρος Σαχίνης 8906
Επίβλεψη:
Καθηγητής Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης
05
04
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
2
02 Μεθοδολογία
Μελλοντική
Εργασία
01
Εισαγωγή
Συμπεράσματα
03
Αποτελέσματα &
Αξιολόγηση
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
3
Ποιότητα Υπηρεσίας
Κόστος
• Αύξηση αξιοπιστίας
• Βελτιωμένη εμπειρία χρήσης
• Προσαρμογή παραγωγής στις ανάγκες της
ζήτησης
• Χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή
Κίνητρο
Περιβάλλον
• Μείωση σπατάλης φυσικών πόρων στην
παραγωγή
• Βελτιστοποίηση συνηθειών κατανάλωσης
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
4
Περιγραφή Προβλήματος
Gateway Metric Type Metric Attribute Metric
Timestamp
Value
• Ηλεκτρισμός
• Νερό
• Αέριο
• Τιμή τάσης
• Τιμή έντασης
• Στιγμιαία κατανάλωση
• Αθροιστική κατανάλωση
• …
• Σπίτι
• Συσκευή
• …
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
5
Σκοπός της διπλωματικής
Συλλογή δεδομένων σε κεντρικό messaging broker
Επεξεργασία ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
Μεσοπρόθεσμη αποθήκευση
Μακροπρόθεσμη αποθήκευση
Επεκτασιμότητα
Κλιμάκωση
Αποδοτικότητα
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
6
02 Μεθοδολογία
05
Μελλοντική
Εργασία
01
Εισαγωγή
04 Συμπεράσματα
03
Αποτελέσματα &
Αξιολόγηση
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
7
Αρχιτεκτονική
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
8
Publisher: Datasets
• Συνολική κατανάλωση ενός σπιτιού
• Ευκρίνεια ενός λεπτού
• 2,075,259 δείγματα
• Χρονική διάρκεια κάλυψης 4 ετών
(∆εκέμβριος 2006, Νοέμβριος 2010)
• 133 ΜΒ για την κατανάλωση του σπιτιού
Ηλεκτρική Ενέργεια
Hebrail, G. (2012). In-dividual household
electric power consumption Data Set [1]:
Νερό & Αέριο
Makonin, S. (2016). AMPds2: The Almanac of Minutely
Power dataset (Version 2) [2]:
• Συνολική κατανάλωση ενός σπιτιού
• Ευκρίνεια ενός λεπτού
• 1,051,200 δείγματα
• Χρονική διάρκεια κάλυψης 2 ετών
(Απρίλιος 2012 έως Μάρτιος 2014)
• 60 ΜΒ για την κατανάλωση του σπιτιού
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
9
Publisher: Χαρακτηριστικά
• Καθορισμός αριθμού προσομοιωμένων συσκευών
• Συνθετικά δεδομένα
• Καθορισμός ρυθμού παραγωγής
• Publish στο Kafka topic metrics (4 partitions)
• Dockerized Java εφαρμογή
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
10
Aggregator
• Kafka Streams καταναλωτής
• Καθορισμός εύρους aggregation παραθύρου
• min, max, average, sample count
• Dockerized Java εφαρμογή
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
11
Cassandra Writer: Ροή Δεδομένων
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
12
Cassandra Writer: Μοντέλο Δεδομένων
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
13
ksqlDB
• Kafka Streams SQL
• Stream processing
• Tables & Streams
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
14
ksqlDB: Alarming
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
15
ksqlDB: Windowed Aggregates
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
16
ksqlDB: Latest Activity
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
17
Redis: Ροή δεδομένων
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
18
Amazon S3
• Χρήση ως data lake
• Απεριόριστη κλιμάκωση
• Storage tiers
• Integration με HDFS και OLAP συστήματα
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
19
02 Μεθοδολογία
05
Μελλοντική
Εργασία
01
Εισαγωγή
04 Συμπεράσματα
03
Αποτελέσματα &
Αξιολόγηση
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
20
Aggregator: Παράδειγμα – 1 ώρα
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
21
Cassandra: Παράδειγμα
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
22
ksqlDB: Παράδειγμα - Alarms
alarm_thresholds table:
alarms stream:
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
23
ksqlDB: Παράδειγμα - Windowed Aggregates
t1:
t2:
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
24
ksqlDB: Παράδειγμα - Latest Activity
t1:
t2:
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
25
Redis: Παράδειγμα
Τιμές κλειδιών:
∆ιαθέσιμα κλειδιά:
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
26
Κλιμάκωση: Περιβάλλον
• CPU: AMD Ryzen 5600g, 6 cores, 4.4 GHz turbo frequency
• RAM: 2x16 GB DDR4, 2666 MHz
• Disk: 500 GB SSD NVMe
• OS: Ubuntu 22.4
• Deployment: Docker με 1 instance Kafka, 1 instance Cassandra
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
27
Κλιμάκωση: Aggregator
Aggregator 1 ώρας - 10 επαναλήψεις, 1K συσκευές, 240Κ μηνύματα:
Aggregator 1 λεπτού - 10 επαναλήψεις, 10K συσκευές, 100Κ μηνύματα:
Max: 18.2Κ msgs/sec
Max: 38.8Κ msgs/sec
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
28
Κλιμάκωση: Cassandra Writer
10 επαναλήψεις, 10K συσκευές, 100Κ μηνύματα:
Max: 8.27Κ msgs/sec
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
29
02 Μεθοδολογία
05
Μελλοντική
Εργασία
01
Εισαγωγή
04 Συμπεράσματα
03
Αποτελέσματα &
Αξιολόγηση
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
30
Συμπεράσματα
Ανάλυση ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω Kafka Streams και ksqlDB
Επεκτασιμότητα μέσω Kafka και Kafka Connect
Υποστήριξη πληθώρας ερωτημάτων σε aggregates μέσω Cassandra
Υποστήριξη τουλάχιστον 50Κ συσκευών με ρυθμό αποστολής 10 δευτερολέπτων
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
31
02 Μεθοδολογία
05
Μελλοντική
Εργασία
01
Εισαγωγή
04 Συμπεράσματα
03
Αποτελέσματα &
Αξιολόγηση
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
32
Μελλοντική Εργασία
Υλοποίηση υποσυστήματος μακροπρόθεσμης αποθήκευσης (S3)
Στρατηγική διαχείρισης κύκλου ζωής δεδομένων
∆οκιμή distributed deployment με παραπάνω από ένα instances Kafka και Cassandra & σύγκριση
batch με single writes στην Cassandra για περαιτέρω έλεγχο της κλιμάκωσης
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
33
Bibliography
[1] Alice Berard Georges Hebrail. UCI Machine Learning Repository: Individual
household electric power consumption Data Set. Aug. 2012.
URL: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Individual+household+electric+power+consumption.
[2] Stephen Makonin. AMPds2: The Almanac of Minutely Power dataset (Version2). Version V3. 2016. DOI:
10.7910/DVN/FIE0S4. URL: https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/FIE0S4.
Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση,
επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών
34
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Ερωτήσεις;
1 of 34

Recommended

Θεματική Μοντελοποίηση και Σύστημα Συστάσεων Απαιτήσεων Λογισμικού με χρήση Μ... by
Θεματική Μοντελοποίηση και Σύστημα Συστάσεων Απαιτήσεων Λογισμικού με χρήση Μ...Θεματική Μοντελοποίηση και Σύστημα Συστάσεων Απαιτήσεων Λογισμικού με χρήση Μ...
Θεματική Μοντελοποίηση και Σύστημα Συστάσεων Απαιτήσεων Λογισμικού με χρήση Μ...ISSEL
70 views44 slides
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation by
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationKonstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationISSEL
219 views16 slides
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin... by
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...ISSEL
5 views23 slides
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ... by
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...ISSEL
17 views23 slides
Angelos kaltsikis by
Angelos kaltsikisAngelos kaltsikis
Angelos kaltsikisISSEL
270 views19 slides
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ... by
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...ISSEL
30 views38 slides

More Related Content

Similar to Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγµατικό χρόνο και ανάλυση δεδοµένων έξυπνων µετρητών

Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο... by
Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...
Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...ISSEL
140 views17 slides
Sqlschool 2017 recap - 2018 plans by
Sqlschool 2017 recap - 2018 plansSqlschool 2017 recap - 2018 plans
Sqlschool 2017 recap - 2018 plansAntonios Chatzipavlis
142 views17 slides
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ... by
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...Manos Tsardoulias
70 views26 slides
Γκιλίρης Ιωάννης 7419 by
Γκιλίρης Ιωάννης 7419Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419ISSEL
209 views27 slides
Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο by
Συλλογικοί Κατάλογοι & ΔιαδίκτυοΣυλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο
Συλλογικοί Κατάλογοι & ΔιαδίκτυοLevadia Library
99.5K views14 slides
5.3 SaaSPaaSIaaS by
5.3 SaaSPaaSIaaS5.3 SaaSPaaSIaaS
5.3 SaaSPaaSIaaSAnastasiaStathopoulo5
3.1K views41 slides

Similar to Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγµατικό χρόνο και ανάλυση δεδοµένων έξυπνων µετρητών(20)

Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο... by ISSEL
Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...
Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...
ISSEL140 views
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ... by Manos Tsardoulias
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...
Γκιλίρης Ιωάννης 7419 by ISSEL
Γκιλίρης Ιωάννης 7419Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419
ISSEL209 views
Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο by Levadia Library
Συλλογικοί Κατάλογοι & ΔιαδίκτυοΣυλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο
Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο
Levadia Library99.5K views
C2 2 microprocessor-cpu by papettas
C2 2 microprocessor-cpuC2 2 microprocessor-cpu
C2 2 microprocessor-cpu
papettas152 views
Big Data with Apache Spark and Graphx by George Sidiras
Big Data with Apache Spark and GraphxBig Data with Apache Spark and Graphx
Big Data with Apache Spark and Graphx
George Sidiras305 views
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ... by ISSEL
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
ISSEL53 views
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V... by ISSEL
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
ISSEL93 views
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ... by ISSEL
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
ISSEL168 views
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ... by ISSEL
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
ISSEL534 views
Ερευνητική Εργασία : Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) by D M
Ερευνητική Εργασία : Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing)Ερευνητική Εργασία : Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing)
Ερευνητική Εργασία : Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing)
D M1.4K views
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικοπύ με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μ... by ISSEL
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικοπύ με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μ...Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικοπύ με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μ...
Αυτοματοποίηση Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικοπύ με εφαρμογή τεχνικών Θεματικής Μ...
ISSEL33 views
Automated Task Assignment using Topic Modelling Techniques on Project Managem... by ISSEL
Automated Task Assignment using Topic Modelling Techniques on Project Managem...Automated Task Assignment using Topic Modelling Techniques on Project Managem...
Automated Task Assignment using Topic Modelling Techniques on Project Managem...
ISSEL24 views
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ by 1lykspartis
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ
1lykspartis133 views

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
8 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More from ISSEL(20)

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by ISSEL
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL12 views
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by ISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL6 views
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL8 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ... by ISSEL
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
ISSEL16 views

Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγµατικό χρόνο και ανάλυση δεδοµένων έξυπνων µετρητών

 • 1. Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών Διπλωματική Εργασία Εκπόνηση: Αλέξανδρος Σαχίνης 8906 Επίβλεψη: Καθηγητής Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης
 • 2. 05 04 Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 2 02 Μεθοδολογία Μελλοντική Εργασία 01 Εισαγωγή Συμπεράσματα 03 Αποτελέσματα & Αξιολόγηση
 • 3. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 3 Ποιότητα Υπηρεσίας Κόστος • Αύξηση αξιοπιστίας • Βελτιωμένη εμπειρία χρήσης • Προσαρμογή παραγωγής στις ανάγκες της ζήτησης • Χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή Κίνητρο Περιβάλλον • Μείωση σπατάλης φυσικών πόρων στην παραγωγή • Βελτιστοποίηση συνηθειών κατανάλωσης
 • 4. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 4 Περιγραφή Προβλήματος Gateway Metric Type Metric Attribute Metric Timestamp Value • Ηλεκτρισμός • Νερό • Αέριο • Τιμή τάσης • Τιμή έντασης • Στιγμιαία κατανάλωση • Αθροιστική κατανάλωση • … • Σπίτι • Συσκευή • …
 • 5. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 5 Σκοπός της διπλωματικής Συλλογή δεδομένων σε κεντρικό messaging broker Επεξεργασία ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο Μεσοπρόθεσμη αποθήκευση Μακροπρόθεσμη αποθήκευση Επεκτασιμότητα Κλιμάκωση Αποδοτικότητα
 • 6. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 6 02 Μεθοδολογία 05 Μελλοντική Εργασία 01 Εισαγωγή 04 Συμπεράσματα 03 Αποτελέσματα & Αξιολόγηση
 • 7. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 7 Αρχιτεκτονική
 • 8. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 8 Publisher: Datasets • Συνολική κατανάλωση ενός σπιτιού • Ευκρίνεια ενός λεπτού • 2,075,259 δείγματα • Χρονική διάρκεια κάλυψης 4 ετών (∆εκέμβριος 2006, Νοέμβριος 2010) • 133 ΜΒ για την κατανάλωση του σπιτιού Ηλεκτρική Ενέργεια Hebrail, G. (2012). In-dividual household electric power consumption Data Set [1]: Νερό & Αέριο Makonin, S. (2016). AMPds2: The Almanac of Minutely Power dataset (Version 2) [2]: • Συνολική κατανάλωση ενός σπιτιού • Ευκρίνεια ενός λεπτού • 1,051,200 δείγματα • Χρονική διάρκεια κάλυψης 2 ετών (Απρίλιος 2012 έως Μάρτιος 2014) • 60 ΜΒ για την κατανάλωση του σπιτιού
 • 9. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 9 Publisher: Χαρακτηριστικά • Καθορισμός αριθμού προσομοιωμένων συσκευών • Συνθετικά δεδομένα • Καθορισμός ρυθμού παραγωγής • Publish στο Kafka topic metrics (4 partitions) • Dockerized Java εφαρμογή
 • 10. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 10 Aggregator • Kafka Streams καταναλωτής • Καθορισμός εύρους aggregation παραθύρου • min, max, average, sample count • Dockerized Java εφαρμογή
 • 11. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 11 Cassandra Writer: Ροή Δεδομένων
 • 12. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 12 Cassandra Writer: Μοντέλο Δεδομένων
 • 13. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 13 ksqlDB • Kafka Streams SQL • Stream processing • Tables & Streams
 • 14. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 14 ksqlDB: Alarming
 • 15. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 15 ksqlDB: Windowed Aggregates
 • 16. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 16 ksqlDB: Latest Activity
 • 17. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 17 Redis: Ροή δεδομένων
 • 18. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 18 Amazon S3 • Χρήση ως data lake • Απεριόριστη κλιμάκωση • Storage tiers • Integration με HDFS και OLAP συστήματα
 • 19. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 19 02 Μεθοδολογία 05 Μελλοντική Εργασία 01 Εισαγωγή 04 Συμπεράσματα 03 Αποτελέσματα & Αξιολόγηση
 • 20. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 20 Aggregator: Παράδειγμα – 1 ώρα
 • 21. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 21 Cassandra: Παράδειγμα
 • 22. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 22 ksqlDB: Παράδειγμα - Alarms alarm_thresholds table: alarms stream:
 • 23. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 23 ksqlDB: Παράδειγμα - Windowed Aggregates t1: t2:
 • 24. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 24 ksqlDB: Παράδειγμα - Latest Activity t1: t2:
 • 25. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 25 Redis: Παράδειγμα Τιμές κλειδιών: ∆ιαθέσιμα κλειδιά:
 • 26. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 26 Κλιμάκωση: Περιβάλλον • CPU: AMD Ryzen 5600g, 6 cores, 4.4 GHz turbo frequency • RAM: 2x16 GB DDR4, 2666 MHz • Disk: 500 GB SSD NVMe • OS: Ubuntu 22.4 • Deployment: Docker με 1 instance Kafka, 1 instance Cassandra
 • 27. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 27 Κλιμάκωση: Aggregator Aggregator 1 ώρας - 10 επαναλήψεις, 1K συσκευές, 240Κ μηνύματα: Aggregator 1 λεπτού - 10 επαναλήψεις, 10K συσκευές, 100Κ μηνύματα: Max: 18.2Κ msgs/sec Max: 38.8Κ msgs/sec
 • 28. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 28 Κλιμάκωση: Cassandra Writer 10 επαναλήψεις, 10K συσκευές, 100Κ μηνύματα: Max: 8.27Κ msgs/sec
 • 29. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 29 02 Μεθοδολογία 05 Μελλοντική Εργασία 01 Εισαγωγή 04 Συμπεράσματα 03 Αποτελέσματα & Αξιολόγηση
 • 30. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 30 Συμπεράσματα Ανάλυση ροών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω Kafka Streams και ksqlDB Επεκτασιμότητα μέσω Kafka και Kafka Connect Υποστήριξη πληθώρας ερωτημάτων σε aggregates μέσω Cassandra Υποστήριξη τουλάχιστον 50Κ συσκευών με ρυθμό αποστολής 10 δευτερολέπτων
 • 31. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 31 02 Μεθοδολογία 05 Μελλοντική Εργασία 01 Εισαγωγή 04 Συμπεράσματα 03 Αποτελέσματα & Αξιολόγηση
 • 32. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 32 Μελλοντική Εργασία Υλοποίηση υποσυστήματος μακροπρόθεσμης αποθήκευσης (S3) Στρατηγική διαχείρισης κύκλου ζωής δεδομένων ∆οκιμή distributed deployment με παραπάνω από ένα instances Kafka και Cassandra & σύγκριση batch με single writes στην Cassandra για περαιτέρω έλεγχο της κλιμάκωσης
 • 33. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 33 Bibliography [1] Alice Berard Georges Hebrail. UCI Machine Learning Repository: Individual household electric power consumption Data Set. Aug. 2012. URL: https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Individual+household+electric+power+consumption. [2] Stephen Makonin. AMPds2: The Almanac of Minutely Power dataset (Version2). Version V3. 2016. DOI: 10.7910/DVN/FIE0S4. URL: https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/FIE0S4.
 • 34. Απρίλιος 2023 Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής μεγάλων δεδομένων για την αποθήκευση, επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση δεδομένων έξυπνων μετρητών 34 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Ερωτήσεις;