Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מדריך קצר בתמונות להבנת האיסלאם

533 views

Published on

מדריך קצר בתמונות להבנת האיסלאם

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=912

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מדריך קצר בתמונות להבנת האיסלאם

 1. 1. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫2‬ ‫מדרי מצול‬ ‫המחבר : א.א אבראהי‬ ‫צוות העריכה המדעית‬ ‫צוות העריכה הכללית‬‫פרופ. הארולד סטיווארט קופי‬ ‫פרופ.וויליא )דאווד( יתשי‬ ‫פרופ. פ.א. סטאיט‬ ‫מייקל )עבד אל חכי ( תומאס‬ ‫פרופ. מאחגוב א. טאהא‬ ‫תוני )אבו חליל( סלוויסטר‬ ‫פרופ. אחמד עאלא‬ ‫אדריס באלמר‬ ‫פרופ. סאלמ סולטא‬ ‫גאמאל זאראבוזו‬ ‫פרופ. ה.א.סינדי‬ ‫עלי אלתאמימי‬ ‫תרגו ועריכה : אחמד עיזאת‬
 2. 2. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫3‬ ‫מדרי מצול‬‫ד‬ ‫ער‬ ‫9‬ ‫פרק ראשו : הוכחות לאמיתות האסלא‬ ‫9‬ ‫1- הפלאי המדעיי בקורא‬‫01‬ ‫א- הקורא וצמיחת העובר‬‫71‬ ‫ב- על ההרי בקורא‬‫02‬ ‫ג- מוצא היקו בקורא‬‫22‬ ‫ד- מוח האד בקורא‬‫42‬ ‫ה- הימי והנהרות בקורא‬‫62‬ ‫ו - מצולות הי והגלי הפנימיי בקורא‬‫92‬ ‫ז- הענני בקורא‬‫53‬ ‫ח- דעותיה של המדעני לגבי הפלאי המדעיי בקורא‬‫14‬ ‫2- האתגר הגדול לחקות את סגנו הקורא‬‫24‬ ‫3- נבואות התנ" על שליחות מוחמד נביא האסלא‬‫54‬ ‫4- פסוקי הקורא שתיעדו אירועי עתידיי שאירעו אחר כ‬‫64‬ ‫(‬ ‫5- נסי שאירעו על ידיו של הנביא מוחמד )‬‫74‬ ‫(‬ ‫6- חייו הפשוטי של הנביא מוחמד )‬
 3. 3. ‫15‬ ‫7- תופעת התפשטות האסלא‬
 4. 4. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫4‬ ‫מדרי מצול‬ ‫ד‬ ‫ער‬‫35‬ ‫פרק שני: כמה מידות טובות של האסלא‬‫35‬ ‫١- שער ג עד‬‫45‬ ‫٢- הגאולה מגיהינו‬‫55‬ ‫٣- האושר האמיתי ושלוות הנפש הפנימית‬‫65‬ ‫٤- מחילת כל החטאי הקודמי על ידי חזרה נאמנה בתשובה לאללה‬‫75‬ ‫•פרק שלישי : ידע כללי על האסלא‬‫75‬ ‫מה היא דת האסלא ؟‬‫75‬ ‫כמה אמונות בסיסיות של האסלא‬‫75‬ ‫١- האמונה באללה‬‫06‬ ‫٢- האמונה במלאכי‬‫06‬ ‫٣- האמונה בספרי הקודש הקדומי‬‫06‬ ‫٤- האמונה בנביאי אללה ושליחיו‬‫16‬ ‫٥- האמונה ביו הדי‬‫16‬ ‫٦- האמונה בגזרה משמיי‬‫16‬ ‫הא יש לאסלא כל מקור אלוהי חו מהקורא ؟‬‫26‬ ‫(‬ ‫כמה מדברי החדית של הנביא מוחמד )‬‫36‬ ‫מה דת האסלא אומרת על יו הדי ؟‬‫56‬ ‫אי יכול כל אד להיות מוסלמי؟‬‫66‬ ‫על מה מדבר הקורא ؟‬
 5. 5. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫5‬ ‫מדרי מצול‬ ‫ד‬ ‫ער‬‫76‬ ‫(؟‬ ‫מי הוא הנביא מוחמד )‬‫96‬ ‫אי סייעה התפשטות האסלא קידמה המדעית؟‬‫07‬ ‫כיצד המוסלמי מאמי בישו )עיסא(؟‬‫37‬ ‫מה דעתה של האסל לגבי הטרור؟‬‫57‬ ‫זכויות האד והצדק באסלא‬‫77‬ ‫מה מעמדה של האישה באסלא ؟‬‫77‬ ‫המשפחה בדת האסלא‬‫87‬ ‫אי מתייחסי המוסלמי לבני הזקנה؟‬‫97‬ ‫מה ה חמשת יסודות האסלא ؟‬‫97‬ ‫١- הנוסחה הנאמרת על ידי הנכנס בברית האסלא‬‫97‬ ‫٢- קיו התפילה‬‫08‬ ‫٣- הצדקה‬‫08‬ ‫٤- צו חודש רמאדא‬‫18‬ ‫٥- העלייה לרגל למכה‬‫28‬ ‫עוד אינפורמציה אודות האסלא‬‫28‬ ‫הצעות ותגובות לספר זה‬‫28‬ ‫עוד ספרי על דת האסלא‬‫38‬ ‫מקורות‬
 6. 6. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫6‬ ‫מדרי מצול‬ ‫מבוא‬ ‫ספר זה נחשב למדרי מצומצ להבנת האסלא וכולל בי דפיו שלושה פרקי :‬‫הפרק הראשו : )הוכחות לאמיתות האסלא ( עונה על שאלות חשובות שעולות על‬ ‫דעת של ספקני רבי ،הספקני שואלי עצמ :‬‫• הא דברי הקורא באמת ה דבריו המילוליי של אללה ، והועברו מאליו ישירות‬ ‫על ידי ההשראה)המלא גבריאל(؟‬ ‫• הא מוחמד) ( הוא באמת שליחו של אללה ؟‬ ‫• הא דת האסלא היא באמת דת אלוהית ؟‬ ‫כדי לענות על שאלה זו אפשר להציג שש הוכחות :‬ ‫1- הפלאי המדעיי בקורא : החלק הזה ידו )מתועד בציורי ( במספר‬ ‫עובדות מדעיות שנתגלו בתקופה הנוכחית וכבר נזכרו בקורא ،וזאת לפני‬ ‫אל וארבע מאות שני .‬ ‫2- האתגר הגדול לחקות סורה)פרק( אחת דומה לאלו שבקורא : אללה‬‫מאתגר בכל בני האנוש א יוכלו לחקות סורה אחת תהיה דומה לסורות בו.‬ ‫מאז שהושרו דברי הקורא )לפני אל וארבע מאות שני ( ועד היו א‬ ‫אד לא יכל לעמוד בפני אתגר הזה וזאת ג במקרה של הסורה הקצרה‬ ‫ביותר בקורא שהיא סורת אל קאותאר)נהר בג עד ( שכוללת רק עשר‬ ‫מלי .‬ ‫( כנביאה של דת האסלא ، הספר‬ ‫3- נבואת התנ" על שליחות מוחמד)‬ ‫ידו בנבואות אלו.‬
 7. 7. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫7‬ ‫מדרי מצול‬ ‫4- פסוקי הקורא שתיעדו אירועי עתידיי שאירעו בתקופה מאוחרת כגו‬ ‫הנבואה מראש של הקורא על ניצחו הרומאי את הפרסי בקרב שאירע‬ ‫לאחר מכ .‬ ‫5- הנסי שאירעו על ידי הנביא מוחמד ) (ושאנשי רבי היו עדי אליה .‬ ‫6- חייו של הנביא מוחמד שהתאפיינו בפשטות ، דבר המוכיח בבירור כי‬‫מוחמד לא טע לנבואה בשקר בכדיי להשיג תועלות כספיות או לזכות בפאר‬ ‫ו/או השפעה.‬ ‫לפי שש ההוכחות הללו נוכל להבי את הדברי הבאי :‬ ‫- אכ הקורא הוא דבריו של אללה אשר הושרו לנביא מוחמד ) ( על ידי‬ ‫המלא גבריאל .‬ ‫- מוחמד אכ היה שליחו של אללה.‬ ‫- אכ האסלא היא דת אלוהית אשר הגיעה לכל בני האנוש.‬ ‫ואילו היינו רוצי לעמוד על אמיתותה של דת מסוימת אי אנו חייבי להסתמ‬ ‫על הרגשות או המוסכמות בלבד אלא ג על השכל והפיקחות שלנו ،כיוו‬ ‫שכאשר אללה שולח את הנביאי ،הוא-אללה ישתבח ויתעלה، מצייד אות‬ ‫בנסי והוכחות אשר יוכיחו לבני האד את צדקות .‬ ‫הפרק השני : )כמה מידות טובות של האסלא ( הרי הוא מבהיר כמה מידות‬ ‫טובות דת האסלא מגישה לאנשי כגו :‬ ‫1- שער ג עד‬ ‫2- הגאולה מגיהינו‬ ‫3- האושר האמיתי ושלו הנפש הפנימי‬ ‫4- מחילת כל החטאי הקודמי על ידי חזרה נאמנה בתשובה לאללה.‬
 8. 8. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫8‬ ‫מדרי מצול‬‫ואילו הפרק השלישי מעלה ידע כללי על דת האסלא ،מתק כמה תפיסות‬ ‫שגויות לגבי האסלא ، ועונה על שאלות כלליות כגו :‬ ‫- מה עמדת האסלא לגבי הטרור؟‬ ‫- זכויות האד והצדק באסלא‬ ‫- מה מעמדה של האישה באסלא ؟‬ ‫- המשפחה בדת האסלא‬ ‫- וכמו כ סוגיות נוספות אשר מעניינות את הקורא.‬
 9. 9. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫9‬ ‫מדרי מצול‬ ‫פרק ראשו‬ ‫הוכחות לאמיתות האסלא‬ ‫אללה ישתבח ויתעלה גיבה את אחרו נביאיו מוחמד) ( בניסי רבי ובהוכחות‬ ‫המדגישות את שליחותו . אללה ג גיבה את אחרו ספריו הקדושי )הקורא (‬‫בניסי רבי שמוכיחי כי הקורא הושרה מאללה וכי ואי לכל אד חלק בחיבורו ،‬ ‫ופרק זה עוסק בכמה מהוכחות אלו:‬ ‫1- הפלאי המדעיי בקורא‬ ‫ספר הקורא כולל את דבריו המילוליי של אללה שהורדו לנביא מוחמד דר‬ ‫המלא גבריאל ، הנביא מוחמד שינ אותו בעל פה ולאחר מכ הקריא אות‬ ‫לחבריו ששיננו אות ג ה בעל פה ולאחר מכ העלו אות על הכתב،בנוס לכ‬ ‫שהנביא מוחמד עצמו היה חוזר על הקורא ע המלא גבריאל פע בשנה ،‬ ‫ובשנה האחרונה של חייו חזר עליו ע גבריאל פעמיי . מאז תקופת הורדת‬ ‫הקורא ועד היו תמיד היה מספר רב של מוסלמי ששיננו את הקורא בעל פה‬ ‫מילה במילה ، ויתרה על כ הצליחו הרבה מה לשנ אותו בעל פה כבר‬ ‫בצעירות ،ישנ ילדי שכבר בגיל עשר יודעי להקריא את הקורא בעל פה،ולא‬ ‫היה שינוי אפילו באות אחת בו)בקורא (במש כל המאות שעברו.‬ ‫הקורא -שהושרה מאללה לפני אל וארבע מאות שנה- ציי כמה עובדות‬
 10. 10. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫01‬ ‫מדרי מצול‬ ‫מדעיות שנתגלו אחר כ בתקופה זו،תגליות אלו שמדעני המתמחי בתחומי‬ ‫רבי אישרו אות וזיהו אות בקורא ، זוהי למעשה ההוכחה מעל לכל ספק‬ ‫שהקורא הינ דבריו המילוליי של אללה שהשרה אות לנביא מוחמד וכי לא‬ ‫מוחמד ) ( -או א אחד אחר- חיבר אות .וכמו כ דבר זה מוכיח כי הנביא‬ ‫מוחמד היה שליח מטע אללה .הרי לא הגיוני שאד אשר חי אל וארבע מאות‬ ‫שני לפני כתיבת שורות אלו ידע את העובדות אשר התגלו ומתגלות רק‬ ‫לאחרונה،ובל נשכח כי עובדות אלו ואושרו נכויותיה באמצעות מכשור אלקטרוני‬ ‫מתקד ושיטות מדעיות،ברצוננו להביא מספר דוגמאות כדלקמ :‬ ‫א- הקורא והתפתחות העובר‬‫אללה יתבר וישתבח מדבר בקורא על שלבי צמיחת העובר ואומר: } בראנו את‬ ‫האד מתמצית נוזל ، מטי ، )21( אחר עשינוהו זרע אשר הוש במקו‬ ‫מבטחי )31( אחר יצרנו מ הזרע ד מעובה، ומ הד המעובה יצרנו פיסה‬ ‫גולמנית، ומ הפיסה יצרנו עצמות וכיסינו את העצמות בבשר אחר ייצרנוהו‬ ‫בבריאה חדשה. יתבר אללה הטוב שבבוראי )41( { )1(‬ ‫ולמילה עלוקה )עאלאקה( בערבית יש שלוש הוראות :‬ ‫1- עלוקה )ז של תולעי ( 2- דבר תלוי 3- קריש ד )ד מעובה(‬ ‫ובהשוואת העלוקה ע העובר בשלב זה מסתבר כי יש דמיו ביניה )2( כמו‬ ‫בציור מספר )1( ג בשלב זה העובר ניזו על ד אמו כמו העלוקה שניזונה על‬ ‫דמ של האחרי )3(‬ ‫__________________________‬ ‫)2( האד המתפתח ، מור &‬ ‫)1( סורה32 המאמיני )פסוקי 41:21(‬ ‫פרסוד ، מהדורה 5 עמוד.8‬ ‫)3( התפתחות האד כהגדרתה בקורא ודברי הנביא ، מור ואחרי ، עמוד.63‬
 11. 11. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫11‬ ‫מדרי מצול‬ ‫המשמעות השנייה למילה עלוקה )עאלאקה( :דבר תלוי ،אנו יכולי לראות בציור‬ ‫מספר )2( ، )3( את צורת העובר בשלב העלוקה،העובר בשלב זה נראה כמעיי‬ ‫"דבר" התלוי ברח אימו.‬ ‫בעוד שהמשמעות השלישית למילה עלוקה )עאלאקה( היא קריש ד ، ונראה‬‫שהמראה החיצוני לעובר ע השקית שנמצא בתוכה בשלב העלוקה דומה לקריש‬ ‫הד וזה נובע מכ שיש כמות גדולה יחסית של ד בעובר בשלב זה)1( )ראה‬ ‫ציור 4( ג בשלב זה אי מחזור ד בתו העובר עד השבוע השלישי)2(،כ‬ ‫שהעובר בשלב זה דומה בצורתו לקריש ד .‬ ‫ציור )1( שני האיורי‬ ‫מבהירי את‬ ‫סימני הדמיו החיצוני בי‬ ‫העלוקה‬ ‫)עאלאקה( לבי העובר‬ ‫בשלב‬ ‫העלוקה‬ ‫ציור העלוקה מצוטט מספר )התפתחות האד כהגדרתה בקורא ודברי הנביא(‬ ‫עמוד.73 הציור תוק מספר )העקרונות האינטגרלי של בעלי החיי ( הילמ‬ ‫ואחרי ، א כי הציור של העובר מצוטט מספר )האד המתפתח( מהדורה‬ ‫חמישית עמוד.37‬ ‫_______________________________‬ ‫)1( התפתחות האד כהגדרתה בקורא ודברי הנביא ، מור ואחרי ، עמוד.‬ ‫83,73‬ ‫)2( האד המתפתח ، מור & פרסוד ، מהדורה חמישית ، עמוד 56‬
 12. 12. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫21‬ ‫מדרי מצול‬ ‫ציור )2(‬ ‫בציור הגרפי אנו יכולי‬ ‫לראות בבירור אי העובר‬ ‫בשלב העלוקה נראה מעי‬ ‫"דבר" תלוי בתו רח אימו‬ ‫הציור מצוטט מספר‬ ‫)האד המתפתח( של מור‬ ‫& פרסוד ، מהדורה 5‬ ‫עמוד 66‬ ‫ציור )3(‬ ‫בצילו מיקרוסקופי זה אנו‬ ‫רואי את העובר‬ ‫)מסומ באות ‪ ( B‬כשהוא‬ ‫תלוי ועומד בתו הרח‬ ‫)אחרי שבועיי להיריו (‬ ‫וגודלו בשלב זה 6.0 מ"מ‬ ‫לער .‬‫ספר )האד המתפתח ( ، מור، מהדורה שלישית ، עמוד 66 שהועתק מספר )מדע‬ ‫הרקמות(‬ ‫של גיסו ווילס‬
 13. 13. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫31‬ ‫מדרי מצול‬ ‫ציור )4(‬ ‫ציור גרפי של‬ ‫המערכת‬ ‫הראשונית והעורקי‬ ‫בלב העובר בשלב‬ ‫העלוקה ،‬ ‫כאמור המראה החיצוני של העובר וה"שקית" שלו דומי בצורת לקריש ד בגלל‬ ‫שבשלב זה יש כמות גדולה יחסית של ד בתוכו )האד המתפתח، מור ،מהדורה‬ ‫5 עמוד 56(‬ ‫ולפי כ שלוש ההוראות של המילה עלוקה )עאלאקה( עולות בקנה אחד ע תיאור‬ ‫העובר בשלב העלוקה.‬ ‫השלב הבא שצוי בפסוק הקורא זה שלב )המודעה(פירושה של מילה זו משולה‬ ‫ל"דבר מה לעוס-שלעסו אותו". שלב זה מכונה כ משו שהוא דומה לסיטואציה‬‫בה פלוני לועס חתיכה של גומי ולאחר מכ משווה אותה אל עובר בשלב )המודעה(‬‫אז יגלה כי יש דמיו במראה בי העובר לדבר הלעוס והסיבה לכ ששלד גב העובר‬ ‫דומה במידה מסוימת לטביעות השיניי בגומי הלעוס )1( ) ראה ציור 6,5(‬ ‫והשאלה העולה מאליה אי ייתכ שהנביא מוחמד ) ( היה יודע את כל זה מלפני‬ ‫אל וארבע מאות שני בעוד שרק לאחרונה הצליחו המדעני לגלות עובדות אלו‬ ‫באמצעות כלי מתקדמי ומיקרוסקופי מתוחכמי לא היו קיימי בזמנו של‬ ‫הנביא.‬ ‫________________________‬ ‫)1( האד המתפתח ، מור & פרסוד ، מהדורה חמישית ، עמוד 8‬
 14. 14. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫41‬ ‫מדרי מצול‬ ‫ציור )5(‬ ‫תצלו של עובר בגיל 82 ימי‬ ‫בשלב )המודעה(נית לראות את הדמיו‬ ‫בי סימני שיניי לעמוד השדרה של‬ ‫העובר.‬‫)האד המתפתח ، מור & פרסוד، מהדורה 5 ، עמוד28 ,‪Hideo Nishimura‬‬ ‫‪Kyoto University, Kyoto, Japans‬‬ ‫ציור )6(‬ ‫בהשוואה בי מראה העובר בשלב‬ ‫)המודעה( לבי חתיכת גומי לעוסה‬ ‫נראה שיש דמיו‬ ‫‪ -A‬ציור עובר בשלב )המודעה( בו‬ ‫נוכל לראות בבירור שלד הגב של‬ ‫העובר ובו טביעות השיניי‬ ‫)האד המתפתח ،מור & פרסוד‬ ‫، מהדורה 5، עמוד 97(‬ ‫‪ -B‬תצלו של גומי לעוס‬
 15. 15. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫51‬ ‫מדרי מצול‬ ‫הא ולונהוק ‪ Hamm and Leeuwenhoek‬היו שני המדעני הראשוני שהצליחו‬ ‫לראות את תאי הזרע האנושיי )‪ (spermatozoa‬בשנת 7761 באמצעות‬ ‫מיקרוסקופ )כלומר אחרי יותר מאל שני מתקופת הנביא מוחמד) (.‬ ‫שני מדעני אלו סברו בטעות כי תאי הזרע כוללי מעיי ישות אנושית שאמורה‬ ‫להתפתח،גש מופקד בתו מרחב גניטאלי של הנקבה )1( .‬ ‫הפרופסור )קית ל מור( ‪ Keith L. Moore‬נחשב למדע המפורס ביותר בתחו‬ ‫האנטומיה וחקר העובר ) ֶמ ְ ִי ל גָה( והוא המחבר של ספר )האד המתפתח(‬ ‫א ְ ר ְי‬ ‫שתורג לשמונה שפות.‬‫ספר זה נחשב למקור מדעי חשוב שנבחר על ידי וועד מיוחד בארצות הברית כספר‬ ‫הטוב ביותר שחובר על ידי מחבר אחד. מור ג פרופסור –בדימוס- לאנטומיה‬ ‫וביולוגיה באוניברסיטת טורונטו בקנדה، ש הוא ג כיה כעוזר הדיק למדעי‬ ‫בסיסיי ‪ Basic Sciences‬בפקולטה לרפואה. ג במש שמונה שני הוא כיה‬ ‫כיושב ראש מחלקת האנטומיה، ובשנת 4891 הוא זכה בפרס).‪( J.C.B‬המיוחד‬ ‫בתחו האנטומיה מאיגוד מדעני האנטומיה בקנדה. ג ניהל כמה אגודות‬ ‫בינלאומיות כגו האגודה הקנדית-אמריקאית של מדעני האנטומיה וארגו‬ ‫התאחדות המדע הביולוגי.‬ ‫_________________________‬ ‫)1( האד המתפתח ، מור & פרסוד ، מהדורה חמישית ، עמוד‬
 16. 16. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫61‬ ‫מדרי מצול‬ ‫בשנת 1891 ובמהל הכנס הרפואי השביעי בעיר דאמא בסעודיה אמר פרופסור‬‫מור : )שמחתי מאד לעזור בביאור האמירות הנזכרות בקורא על האד המתפתח،‬‫והתברר לי כי אמירות אלו חייבות היו להיות בהשראתו של אללה לנביא מוחמד،וכי‬ ‫כל הידע הזה נתגלה רק לאחר מאות שני מתקופתו של הנביא מוחמד،ודבר זה‬ ‫מהווה הוכחה לכ שמוחמד הוא שליחו של אללה.)1(‬ ‫עקב כ נשאל פרופ מור )הא זה אומר שאתה מאמי כי הקורא הוא דברי‬ ‫אללה ؟( הוא השיב )אני לא רואה כל קושי לקבל את זה( ..‬ ‫ובאחד הכנסי אמר פרופ מור :‬ ‫"משו ששלבי העוברי האנושיי מסובכי בשל תהליכי השינוי הממושכי ، יש‬ ‫להציע שיטה חדשה למיו באמצעות המונחי הנזכרי בקורא ודברי הנביא‬ ‫מוחמד، הסדר המוצע פשוט ומקי ،וכמו כ מתיישב ע הידע הקיי של‬ ‫האמ ְ ִי ל גָה )חקר העוברי (‬ ‫ֶ ְ ר ְי‬ ‫מחקרי אינטנסיביי של הקורא ודברי הנביא בארבעת השני האחרונות גילו‬ ‫שיטת מיו של העוברי האנושיי ،שיטה זו מפליאה בכ שנרשמה במאה‬ ‫השביעית לספירה.‬ ‫וא על פי שאריסטוטלס –מייסדה של האמבריולוגיה – גילה על ידי מחקרי‬‫שעשה במאה הרביעית לפנה"ס בביצי תרנגולות האפרוח מתפתח בשלבי א לא‬ ‫פירט את אות שלבי ، עד כמה שאפשר להפיק מתולדות האמבריולוגיה מעט‬‫מאוד ידע היה בהישג יד לגבי מיו שלבי העובר המתפתח עד למאה העשרי ، ועל‬ ‫כ אי זה ייתכ שמיו שלבי אלו שנאמרו בקורא בצורה כה מדויקת היו מבוססי‬ ‫על ידע מדעי מהמאה השביעית –משו שידע זה לא היה בהישג יד באותה‬ ‫תקופה.‬ ‫המסקנה ההגיונית אשר קיימת בידינו הינה כי שמידע זה הושרה לנביא מוחמד‬ ‫מאללה וכי אי הוא יכול היה יכול לדעת פרטי האלה.מוחמד א היה אלפביתי‬ ‫ולא ידע קרוא וכתוב،מה שהפ את יכולתו להשיג מידע שכזה،ללא ידע וללא שידע‬ ‫זה יהיה קיי מבחינה מדעית איננה אפשרית.‬ ‫_____________________________‬ ‫)1( מקור שממנו צוטטה תגובה זו בקלטת "זאת היא האמת"‬
 17. 17. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫71‬ ‫מדרי מצול‬ ‫ב- על ההרי בקורא‬ ‫הספר תחת הש )כדור האר ( נחשב למקור העיקרי במספר רב של‬ ‫אוניברסיטאות בכל רחבי העול . הפרופ פראנק פרס )‪ (Frank Press‬אחד‬‫ממחברי ספר זה שימש כיוע המדעי של נשיא ארה"ב לשעבר גימי קרטר، עקב‬ ‫כ כיה כנשיא האקדמיה הלאומית למדע בוושינגטו .‬‫בספר זה נמסר: כי להרי יש שורשי מוסתרי ، שורשי אלה נטועי עמוקות‬ ‫באדמה، על כ ההרי קיבלו צורת יתד )ראה ציור 9,8,7( וככה תוארו ההרי‬ ‫בקורא כאשר אללה ישתבח ויתעלה אומר : }הלא פרשנו את האר כיצוע )6(‬ ‫וקבענו את ההרי כיתדות )7( { )1(‬ ‫ציור )7(‬ ‫יש להרי שורשי‬ ‫עמוקי באדמה‬ ‫)כדור האר - פרס‬ ‫&‬ ‫סיוור ، עמוד 314(‬ ‫__________________________‬ ‫)1( סורה 87 החדשה ، )פסוק 7:6 (‬
 18. 18. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫81‬ ‫מדרי מצול‬‫ציור )8( איור משורטט : ההרי נראי כמו יתדות שמכי שורשי באדמה )ניתוח האדמה‬ ‫עמוד 022( ).022 .‪(Anatomy of the Earth, Cailleux, p‬‬‫ציור )9( עוד איור שמראה אי ההרי דומי ליתדות במראה בהיות מכי שורשי עמוקי‬ ‫)מדע האדמה ، עמוד 851(‬ ‫).851 .‪(Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p‬‬
 19. 19. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫91‬ ‫מדרי מצול‬‫מדעי האדמה המודרניי הוכיחו כי ההרי מכי שורשי עמוקי בבט האדמה )ראה ציור 9( ،‬ ‫וכי שורשי אלה עשויי להגיע לעומק כפול פי כמה מגובה על פני האדמה )1(‬ ‫ועל כ המילה המדויקת ביותר לתאר את ההרי‬ ‫בהסתמ על הידע הזה הינה יתד، וזאת מאחר‬ ‫שחלק גדול מגו היתד טמו עמוק באדמה .‬‫ההיסטוריה של המדע מעלה כי תיאוריה זו של שורשי ההרי התגלתה רק בשנת 5681 על ידי‬ ‫מדע האסטרונומיה הבריטי )גורג אירי()2(‬ ‫ההרי ג משחקי תפקיד חשוב בייצוב קליפת האדמה כי ה מונעי רעידות אדמה )3(‬ ‫אללה יתעלה אומר בקורא : } הוא קבע באר הרי נטועי אית לבל תנוע תחתיכ ، ונהרות‬ ‫ֵ ָ‬ ‫ושבילי למע תישירו לכת )51( { )4(‬‫ג התיאוריה החדשה של לוחות טקטוניי מאשרת כי ההרי תורמי למע ייצוב האדמה והידע‬ ‫על תפקיד זה החל להתברר רק דר שלד לוח טקטוניי שנתגלו בסו שנות השישי של‬ ‫המאה העשרי .)5(‬ ‫__________________________‬ ‫)1( המוב הגיאולוגי של ההרי בקורא ، אלנאגאר ، עמוד 5‬ ‫)2( האדמה ، פרס & סיוור ، עמוד 534 ، ראה ג המוב הגיאולוגי בקורא ، עמוד 5‬ ‫)3( המוב הגיאולוגי בקורא ، עמוד 54-44‬ ‫)4( סורה 61 הדבורה )פסוק 51(‬ ‫)5( המוב הגיאולוגי בקורא ، עמוד 5‬
 20. 20. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫02‬ ‫מדרי מצול‬ ‫והשאלה הנשאלת היא:הא מישהו בזמנו של הנביא מוחמד ) ( יכול היה להבי את צורת‬ ‫של ההרי ؟! הא היה ביכולתו לדמיי שההר הגדול העצו הזה העומד בפניו למעשה מכה‬ ‫שורשי עמוקי באדמה כפי שמדגישי המדעני היו ؟! מדע הגיאולוגיה המודרני הוכיח את‬ ‫העובדה שנאמרה בקורא .‬ ‫ג-מוצא היקו בקורא‬ ‫מדע הקוסמולוגיה)חקר היקו ( המודרני מבהיר הלכה למעשה כי היקו בתקופה קדומה יותר‬‫היה רק צל עש )קרי הרכב עמו של גז ח ודחוס( )1( דבר זה נחשב לאחד מעקרונותיו של מדע‬ ‫הקוסמולוגיה המודרנית. כיו המדעני יכולי להבחי בכוכבי חדשי משרידיו של עש זה‬ ‫)ראה ציור 11,01( ، ג הכוכבי המוארי שאנו רואי היו דווקא כמו היקו בכללותו בתו‬‫חומר העש הזה. אללה יתעלה אומר בקורא : }אז הרקיע אל השמי ، וה קיטור...)11( { )2( ..‬ ‫ִ‬ ‫ומכיוו שהאר ומעליה השמיי )השמש، הירח، הכוכבי ، כוכבי הלכת، והגלקסיות וכול...( נוצרו‬ ‫מאותו עש ،אפשר להפיק מזה כי השמיי והאר היו מקשה אחת מחוברת ואחר כ נוצרו‬ ‫ונפרדו מחו לעש ההומוגני הזה ، אללה יתעלה אומר בקורא : } הא לא יראו הכופרי כי‬ ‫השמי והאר היו מקשה אחת، ואנו קרענו חלל ביניה ...)03( { )3( ..‬ ‫_____________________________‬ ‫)1( שלוש הדקות הראשונות : השקפה חדשה למוצא היקו ، ווינברג، עמוד 501-49‬ ‫)2( סורה14 "המוצגי אחד אחד" )פסוק 11(‬ ‫)3( סורה12 הנביאי )פסוק 03 (‬
 21. 21. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫12‬ ‫מדרי מצול‬ ‫פרופסור אלפרד קרונר ) ‪ ( Alfred Kroner‬אחד ממדעני הגיאולוגיה המפורסמי ביותר‬‫בעול יושב- ראש מחלקת הגיאולוגיה במכו מדעי כדור האר של אוניברסיטת יוהנס –גוטיברג‬ ‫בגרמניה. אמר:"כאשר חושבי מהיכ השיג מוחמד ידע כזה ؟ אני חושב שנבצר היה ממנו‬ ‫לדעת כלו על המוצא הכללי של היקו ، כי המדעני לא הצליחו להסיק את המסקנה הזו אלא‬ ‫בשני האחרונות ובאמצעות כלי טכנולוגי משובחי ומורכבי ביותר". ..‬ ‫הוא הוסי ::"כל אד שחי לפני אל וארבע מאות שני שלא רכש ידע על פיזיקה גרעינית‬ ‫לדעתי לא הייתה לו אפשרות לגלות עובדות אלו על ידי שכלו הישר בלבד ידע כמו שהאר‬ ‫והשמיי ה ממוצא אחד". )1( ..‬ ‫ציור )01( : כוכב חדש נוצר על ידי צל העש‬ ‫והאבק שנקרא )ניביולא ‪(nebula‬‬ ‫הצל הזה אחד משרידיו של העש שהיה מוצא‬ ‫היקו בכללותו )אטלס החלל )עמוד 05(‬ ‫‪(The Space Atlas, Heather and‬‬ ‫).05 .‪Henbest, p‬‬ ‫__________________‬ ‫)1( קלטת ווידאו "זאת האמת"‬
 22. 22. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫22‬ ‫מדרי מצול‬ ‫ציור )11( : לגונת ניביולא‬ ‫‪The Lagoon nebula‬‬ ‫ענ עש של גז ואבק קוטרו‬ ‫שישי שנות אור ، מלובה על ידי‬ ‫קרינה אולטרא-סגולית של‬ ‫כוכבי חמי שנוצרו לאחרונה‬ ‫)אופקי – חקר היקו (‬ ‫ד- מוח האד בקורא :‬ ‫אללה ישתבח ויתעלה אומר בקורא לגבי אחד הכופרי שמנע מהנביא מוחמד ) ( לקיי את‬ ‫התפילה )בכעבה( שבמכה : }לא ולא! א לא יחדל ,נֹאחז בציצית ראשו )51( ציצית כוזבת‬ ‫וחטאה )61( { )1( ..‬ ‫)אלנאסיה( : ציצית הראש .. מדוע אללה תיאר את ציצית הראש בקורא כשקרנית חוטאת ؟‬ ‫ולמה לא אמר שהאיש עצמו הוא שקר חוטא ؟ ומה הקשר שבי ציצית הראש לבי השקר‬ ‫והחטא ؟‬‫א נסתכל על הגולגולת מצד ציצית הראש נוכל לראות את איזור קידמת המוח )ראה ציור 21( .‬ ‫מה אומר מדע )הפיזיולוגיה( חקר תפקוד הגו החי על אזור זה؟ ספר בש )מהות האנטומיה‬ ‫והפיזיולוגיה( אומר כי המוטיבציה ،ראיית הנולד בתכנו ، והיוזמה המוטורית כול מתרחשות‬ ‫באזור הקדמי של חצי המוח שזה איזור הקליפה( )2( ..‬ ‫_________________________‬ ‫)1( סורה69 טיפת הד )פסוק 61:51(‬ ‫)2( מהות האנטומיה והפיזיולוגיה ، סילי ואחרי ، עמוד 112 .ראה ג מערכת העצבי‬ ‫האנושית ، נובאק ואחרי ، עמוד 114,014‬
 23. 23. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫32‬ ‫מדרי מצול‬ ‫הספר אומר ג : ) לגבי השתתפותו בהמחשת המוטיבציה סביר להניח כי האזור הקדמי הינו‬ ‫המוקד הפונקציונאלי של האגרסיביות. הרי שהאזור הזה במוח אחראי על המרצת התכנו ،‬‫וההתנהגויות היזומות כולל הרע והטוב، ג איזור זה אחראי על הגיית הכנות והשקר ועל כ זה‬ ‫יאה לתאר את איזור ציצית הראש בשקר ובחטא כאשר הב אד משקר או חוטא כאמירת‬ ‫אללה בקורא : }ציצית כוזבת וחטאה )61( { )1(‬ ‫ציור )21(‬ ‫אזורי הפונקציות בחצי השמאלי של המוח‬ ‫ואיזור הציצית בקדמת הקליפה‬ ‫________________________‬ ‫)1( מהות האנטומיה והפיזיולוגיה ، סילי ואחרי ، עמוד 112‬
 24. 24. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫42‬ ‫מדרי מצול‬‫על פי פרופ קית ל מור ،המדעני הצליחו לגלות את הפונקציות האלו של הציצית רק במהל‬ ‫שישי השני האחרונות. )1(‬ ‫ה- הי י והנהרות בקורא :‬‫המדע המודרני גילה כי במקומות שבה מצטלבי שני י י ، קיי איזור חי )מיצר( שמפריד‬ ‫ביניה כ שכל י שומר את הטמפרטורה ، המליחות، וריכוז מימיו )2( .‬‫לדוגמה מי הי התיכו גולשי אל תו האוקיינוס האטלנטי דר מיצר ִי ְ ר ְטר כ ה גולשי‬ ‫ַלָ‬ ‫מספר קילומטרי לעומק כאל מטרי כאשר שומרי את הטמפרטורה، המליחות ، והריכוז‬ ‫הקל שלה . ואז בעומק הזה מי הי התיכו מתייצבי )3( . )ראה ציור 31(‬ ‫ציור )31( : מי הי התיכו כש ה גולשי אל תו מי האוקיינוס האטלנטי דר ִי ְ ר ְטר ،ה‬ ‫ַל ָ‬ ‫שומרי על התכונות שלה כגו הטמפרטורה، המליחות והריכוז הקל שלה וזה בגלל החי‬ ‫שמפריד ביניה . ) הטמפרטורה לפי סול מעלות צלְי ס (‬ ‫ֶ ְז‬ ‫____________________‬ ‫)1( הפלאי המדעיי בציצית הראש ، מור ואחרי ، עמוד 14‬ ‫)2( עקרונות הא קָאנ ג ַפָה )חקר הי ( ، דיוויז، עמוד 39,29‬ ‫ְ י ְר ְ י‬ ‫)3( עקרונות הא קָאנ ג ַפָה )חקר הי ( ، דיוויז، עמוד 39‬ ‫ְ י ְר ְ י‬
 25. 25. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫52‬ ‫מדרי מצול‬ ‫א על פי הגלי הגבוהי ، הזרמי העזי ،הגאות ושפל בי י אלו، אלא שמימיה לא‬ ‫מתערבי ולא חוצי את החי הזה .‬ ‫אללה ישתבח ויתעלה מציי בקורא את החי הזה שבי שני י י באומרו : }שילח את שני‬ ‫הימי לפגוש זה את זה، )91( וש ביניה מיצר לבל יציפו זה את זה )02( { )1(‬ ‫ֵ‬‫אול כאשר בקורא נזכר החי שבי מי מלוחי למי מתוקי מצוי קיומו של "מחסו סגור‬ ‫ומסוגר" לצד החי }הוא אשר שילח את שני הימי זה לקראת זה – האחד מתוק ומרווה،‬ ‫והאחד מלוח ומר- וש מיצר ביניה ומחסו סגור ומסוגר )35( { )2(‬ ‫ֵ‬‫מדוע אללה ציי בקורא את "המחסו " הזה בנרטיב של חי בי מי מלוחי למתוקי ולא ציי‬ ‫אותו בנרטיב של מי הי י ؟‬ ‫המדע המודרני גילה כי בשפכי הנהרות במקו שמצטלבי מי מתוקי ומי מלוחי המצב‬‫שונה מכמותו שבי שני י י ، נתגלה כי האזור שמפריד בי מי מלוחי למי מתוקי בשפכי‬ ‫הנהרות נקרא )איזור הקער( ‪ ، syncline‬איזור זה מיוחד בריכוז מימיו ואי המשכיותו .‬ ‫אחוז המליחות באזור זה שונה ג מזה שבמי המלוחי והמתוקי . )3( )ראה ציור 41(‬ ‫_____________________‬ ‫)1( סורה55 הרחמ פסוק )02:91(‬ ‫)2(סורה52 הפורק )פסוק 35(‬‫)3( מדע הא קָאנ ג ַפָה )חקר הי ( ، גרוס، עמוד 242 . הקדמה למדע הא קָאנ גרפָה )חקר‬ ‫ְי ְַ ְי‬ ‫ְ י ְר ְ י‬ ‫הי ( ، תירמ ، עמוד 003، 103‬
 26. 26. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫62‬ ‫מדרי מצול‬ ‫ציור )41(‬ ‫סקציה אורכית מראה את ההבדל בי אחוזי המליחות השוני בשפכי נהר .‬‫בציור הזה אנו יכולי לראות את החי )איזור הקער( שבי מי מלוחי למי מתוקי .) הקדמה‬ ‫למדע הא קָאנ ג ַפָה )חקר הי ( ، תירמ ، עמוד 03(‬ ‫ְ י ְר ְ י‬ ‫).‪. (Introductory Oceanography, Thurman, p. 301, with a slight enhancement‬‬ ‫ידע זה נתגלה רק בעיד החדש ובאמצעות מכשור משוכלל ומתקד למדידת החו ، המליחות،‬ ‫ואחוזי הריכוז במי בנוס לאחוזי מסיסות החמצ ועדומה،לא נית לראות דר העי את החי‬ ‫שמפריד בי שני י י בעוד שהמי נראי לנו כאילו מי ומוגני של י אחד، ג דר העי‬ ‫האנושית אנו לא יכולי לראות את הפרדת המי המתוקי והמלוחי בשפכי הנהרות.‬ ‫ו- מצולות הי והגלי הפנימיי בקורא :‬‫אללה יתעלה אומר בקורא : } או )מעשיה ( כמחשכי במצולות י אשר מעליו גל על גבי גל،‬ ‫ומעליו ענני –שכבות מחשכי זו על גבי זו، אשר א יושיט אד את ידו בעודו בתוכ ، כלל‬ ‫לא ִראנה. אשר לא יית לו אללה אור، לא יהיה לו כל אור )04( { )1(‬ ‫י‬ ‫__________________________‬ ‫)1( סורה42 האור )פסוק 04(‬
 27. 27. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫72‬ ‫מדרי מצול‬‫אללה יתעלה מתאר בפסוק זה את החוש הקיי במצולות הימי והאוקינוסי איפה שב -האד‬ ‫מושיט את ידו ואינו רואה אותה. החוש במצולות הימי והאוקיינוסי מתחיל מעומק 002‬ ‫מטרי ולמטה، בעומק הזה האור נחלש )ראה ציור 51( )1( . בעומק 0001 מטרי ולמטה אי‬ ‫אור בכלל، איש לא יכול לצלול יותר מעומק ארבעי מטרי בלי ציוד צלילה מיוחד.‬ ‫ציור )51( :‬ ‫בי 3 ל 03 אחוז מאור‬ ‫השמש משתק מעל פני הי‬ ‫ואז כמעט כל שבעת צבעי‬ ‫הקשת נספגי אחד אחרי‬ ‫השני במאתיי מטרי‬ ‫הראשוני מלבד האור הכחול‬ ‫)האוקָנוסי ، עמוד 72(‬ ‫י‬ ‫המדעני הגיעו לתגלית באשר למצב זה)של חוש מוחלט( לאחרונה ובאמצעות מכשירי‬ ‫מיוחדי וצוללות שאפשרו לה לצלול במעמקי האוקָנוסי .‬ ‫י‬ ‫_________________________‬ ‫)1( האוקָנוסי ، אלדר & פיריניטה ، עמוד72‬ ‫י‬
 28. 28. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫82‬ ‫מדרי מצול‬ ‫נוכל ג להבי מהפסוק הקוד }במצולות י אשר מעליו גל על גבי גל، ומעליו ענני { כי המי‬ ‫העמוקי בי י והאוקיאנוסי מכוסי בשתי שכבות גלי מעל גלי אחרי ، וברור כי השכבה‬‫השנייה של הגלי ה גלי פני הי שאנו רואי . כי בפסוק נאמר כי מעל השכבה השנייה יש את‬‫הענני אבל מה לגבי הגלי התחתוני ؟ המדעני גילו לאחרונה כי יש גלי פנימיי )גלי אלה‬ ‫נוצרי בגלל צפיפות פנימית שקיימת בי שכבות שונות( )1( )ראה ציור 61(‬ ‫)ציור 61( גלי פנימיי ‪ interface‬בי שתי שכבות מי שונות בריכוז : אחת ע אחוז ריכוז‬ ‫גבוה )למטה( והשנייה ע אחוז ריכוז נמו )למעלה( . מדע הא קָאנ ג ַפָה )חקר הי ( ،עמוד‬ ‫ְ י ְר ְ י‬ ‫402‬ ‫_____________________‬ ‫)1( מדע הא קָאנ ג ַפָה )חקר הי ( ، גרוס ، עמוד 502‬ ‫ְ י ְר ְ י‬
 29. 29. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫92‬ ‫מדרי מצול‬‫הגלי הפנימיי מכסי את המי העמוקי בי י והאוקָנוסי מפני שיש למי העמוקי אחוזי‬ ‫י‬ ‫ריכוז גבוהי יותר מהמי שבשכבה העליונה ، והגלי הפנימיי פועלי ג על פי אותה שיטה‬ ‫של גלי פני המי ، ג ה ניתני להישבר כגלי פני המי ، אול הגלי הפנימיי בלתי נראי‬ ‫דר העי האנושית، אלא שאפשר לגלות אות על ידי בדיקת שינויי הטמפרטורה והמליחות‬ ‫במקו מסויי . )1(‬ ‫ז- הענני בקורא :‬ ‫מדעני אשר מחקר עסק בסוגי ענני ،גילו כי הענני אשר בסופו של דבר ימטירו גש נוצרי‬ ‫על פי שיטות מדויקות ، ושלבי מסוימי הקשורי לסוגי של רוחות וענני . אחד מסוגי ענני‬ ‫אלו נקרא )ק מ ל ִימ ס( ענ זה הינו ענ כהה בגובה רב המוריד משקעי רבי .‬ ‫נְ‬ ‫מטא ר ל גי למדו כיצד נוצר הק מ ל ִימ ס، וכיצד נוצר הגש ، הברד، והברק וגילו כי‬ ‫נְ‬ ‫ֶֶ‬ ‫הק מ ל ִימ ס חייב לעבור את הצעדי הבאי ליצור גש :‬ ‫נְ‬ ‫1- ענני נהדפי על ידי הרוח : הק מ ל ִימ ס מתחיל להיווצר כשהרוח הודפת מספר ענני‬ ‫נְ‬ ‫קטני יותר )ק מ ל ס( למרחב מסוי ، ש מתכנסי ענני אלה )ראה ציור 81,71(‬‫2- ההתחברות:לאחר מכ מתחברי ענני קטני אלו יחד ויוצרי ענ גדול יותר.)2( )ראה ציור‬ ‫91,81(‬ ‫____________________‬ ‫)1( מדע הא קָאנ ג ַפָה )חקר הי ( ، גרוס ، עמוד 502‬ ‫ְ י ְר ְ י‬ ‫)2( ה טמ ספ ָה ، אנתיז ואחרי ، עמוד 962-862 . ו יסודי המטא ר ל גָה )ניתוח וחיזוי מזג‬ ‫ְי‬ ‫ֶֶ‬ ‫ְ ְ ֶר‬ ‫האוויר( מילר & טומפסו ، עמוד 141 .‬
 30. 30. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫03‬ ‫מדרי מצול‬ ‫3- ההיערמות: כאשר הענני הקטני יותר מתחברי יחדיו ה עולי אל תו ענ גדול יותר‬ ‫בהשפעת תנועת האוויר למעלה ، העלייה למעלה מתחזקת במוקד הענ יותר מאשר בקצוות )1(‬ ‫תנועת אוויר זו למעלה،היא שגורמת להגדלה אנכית בתחו הענ עד לגדושתו )ראה ציור 91‬ ‫)ב( ، 02، 12 (הגדלה אנכית זו למעשה מותחת את תחו הענ למרחבי יותר קרירי‬‫באטמוספרה ، ש טיפות המי והברד נוצרי ומתעבי יותר ויותר ، וכאשר ה מתאחדי יותר‬ ‫ויותר،תנועת האוויר איננה יכולה לשאת יותר،זה השלב בו יורדי מי הענ בצורת גש וברד.‬ ‫)2(‬ ‫ציור )71( :‬ ‫תצלו לויי מראה את‬ ‫הענני נעי למרחב ההיערמות‬ ‫‪D ،C ،B‬‬ ‫החצי מצייני את כיווני‬ ‫הרוח . )השימוש בתצלומי‬ ‫לויי לחזות ולנתח את מזג‬ ‫האוויר ، אנדרסו ואחרי ،‬ ‫עמוד 881(‬ ‫________________________‬ ‫)1( תנועת האוויר למעלה מתחזקת במוקד הענ יותר מאשר הקצוות כי הענני הסובבי אותו‬ ‫מגני עליו מפני הקור.‬‫)2( האטמוספרה ، אנתיז ואחרי ، עמוד 962، ו יסודי המטא ר ל גָה )ניתוח וחיזוי מזג האוויר(‬ ‫ְי‬ ‫ֶֶ‬ ‫מילר & טומפסו ، עמוד 141 .‬
 31. 31. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫13‬ ‫מדרי מצול‬‫ציור )81( : ענני קטני )ק מ ל ס( נעי לעבר מרחב ההתחברות על יד האופק איפה שרואי‬ ‫ענ כהה בגוב רב המוריד משקעי רבי .‬ ‫)ענני וסערות - לודלא )‪ ، (Ludlam‬לוח 4، 7 (‬‫ציור )91( )‪ (A‬ענני קטני מבודדי )ק מ ל ס( בשלב ההתחברות עד הגדושה ، טיפות המי‬ ‫מסומני בסימ ٭.‬ ‫)האטמוספרה ، אנתיז ואחרי ، עמוד 962(‬ ‫).962 .‪(The Atmosphere, Anthes and others, p‬‬
 32. 32. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫23‬ ‫מדרי מצול‬ ‫ציור )02( : ענ כהה בגובה רב‬ ‫המוריד משקעי רבי לאחר‬ ‫התעבותו והפיכתו למרוכז יותר וגש‬ ‫מתחיל לרדת ממנו .‬ ‫)מזג האוויר והאקלי ، בודי ، עמוד‬ ‫321(‬ ‫אללה יתעלה אומר בקורא : }הלא תראה כי אללה יעלה ענני ، אחר יח ר זה אל זה، ואז‬ ‫ִ‬ ‫יערו אות ، והנה יוצאות מתוכ טיפות הגש לנגד עיני .. )34( { )1( ..‬ ‫רק לאחרונה גילו מטא ר ל גי את הפרטי האלה על היווצרות הענ ، מבנהו ותפקידו בהורדת‬ ‫ֶֶ‬ ‫גש באמצעות כלי חדישי כמו אווירוני ، לווייני ، מחשבי ،ובלוני וכול. בנוס לכלי‬‫אחרי שמיועדי ללמוד את כיווני הרוח ، אחוזי הלחות ושינוייה ، ורמות ושינויי לח האוויר.)2(‬‫הפסוק הקוד דיבר על הברד והברק אחרי הענ והגש שנאמר:}והוא מוריד ברד מ השמי ،‬ ‫מתו הררי ברד אשר בה ، ומ ה בו את אשר יחפו ומטה אותו מעל אשר יחפו . אבחת‬ ‫ִ‬ ‫ֶ‬ ‫הברק אשר בענני כמעט שתסנוור את העי . )34( { )3(‬‫המטא ר ל גי מצאו כי הק מ ל ִימ סי האלה ממטירי ברד שיכול להגיע לגובה של 00052‬ ‫נְ‬ ‫ֶֶ‬ ‫עד 00003 רגל )קרי 4.7 עד 537 מילי (‬ ‫________________________‬ ‫)1( פרק האור )סורת אלתאובה( ، פסוק 34‬ ‫)2( פלאי הקורא בתיאור סוגי הרוח ، הענני ، והגש ، מאקי ואחרי ، 55‬ ‫)3( פרק האור )סורת אלתאובה( ، פסוק 34‬
 33. 33. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫33‬ ‫מדרי מצול‬ ‫הענני האלה נראי כמו הרי כתיאור על ידי אללה בקורא שנאמר: } והוא מוריד ברד מ‬ ‫השמי ، מתו הררי ברד אשר בה ، {‬ ‫)ראה ציור 12(‬ ‫ציור )12( הק מ ל ִימ ס‬ ‫נְ‬ ‫מדברי אלו עולה שאלה מדוע הפסוק ציי את הברק כאשר מדובר בברד ؟ והא הברד הוא‬ ‫הגור העיקרי ליצירת הברק؟‬‫לאחר עיו בספר המטא ר ל גיה היו ‪ Meteorology Today‬נראה מה עולה ממנו לגביי נושא‬ ‫ֶֶ‬ ‫זה:‬ ‫הספר אומר כי הענ מתחיל להתחשמל דר המטרת‬ ‫הברד מתו איזור מסוי בענ . ע נגיעת אב הברד‬ ‫בטיפות המי ה מיד מקפיאות ומשחררות חו רדו .‬ ‫וכ מתחמ יותר שטחו של הברד מאשר השטח המקי‬ ‫את גבישי הקרח וכש אב הברד נוגעת בגבישי הקרח‬ ‫מתרחשת תופעה פנומנאלית חשובה.‬ ‫____________________‬ ‫)1( יסודי המטא ר ל גָה )ניתוח וחיזוי מזג האוויר( מילר & טומפסו ، עמוד 141 .‬ ‫ְי‬ ‫ֶֶ‬
 34. 34. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫43‬ ‫מדרי מצול‬ ‫אלקטרוני זורמי מהפריטי הקרירי יותר לפריטי החמי יותר ، ולפיכ הברד מקבל מטע‬ ‫שלילי ، אותה השפעה נגרמת כאשר הגבישי הקרירי ביותר באי במגע ע אב הברד ואז‬ ‫משתחררי שבבי זעירי ביותר של גבישי קרח כאשר ה נטעני במטע חיובי.‬ ‫החלקיקי הקלילי האלה והטעוני במטע חיובי נישאי לחלק העליו של הענ על ידי תנועת‬ ‫האוויר כלפי מעלה . והברד ששומר את המטע השלילי נופל כלפי החלק התחתו של הענ ،‬ ‫ומכא הופ החלק התחתו של הענ למטע שלילי. המטעני השליליי האלה משתחררי‬ ‫בצורת ברק . ומזה נוכל להפיק כי הברד הוא הגור העיקרי לתופעת הברק.)1(‬ ‫ידע זה על הברק נתגלה רק לאחרונה ، ועד שנת 0061 לספירה היו רעיונות המטאורולוגיה של‬‫אריסטוטלס הדומיננטיי ، לדוגמה אריסטוטלס היה אומר כי האטמוספרה מכילה שני סוגי של‬ ‫נשיפה : לחה ויבשה ، הוא אמר עוד : כי הרע הוא תוצאה להתנגשות הנשיפה היבשה ע‬ ‫הענני מסביב וכי הברק הוא תוצאה לשריפת הנשיפה היבשה בצורת אש קלושה ועמומה. )2(‬‫אלה היו רעיונות המטאורולוגיה שהיו קיימי בזמ השראת הקורא לפני אל וארבע מאות שנה.‬ ‫__________________________‬ ‫)1( המטא ר ל גיה היו ‪ ، Meteorology Today‬אהרינס ، עמוד 734‬ ‫ֶֶ‬ ‫)2( יצירותיו של אריסטוטלס מתורגמות לאנגלית ، כר שלישי، רוס ואחרי ، עמודי 963 ‪،A‬‬ ‫963‪. B‬‬
 35. 35. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫53‬ ‫מדרי מצול‬ ‫ח- דעותיה של המדעני לגבי הפלאי המדעיי בקורא :‬‫להל כמה דעות של מדעני לגבי הפלאי המדעיי בקורא ،דעות אלו מצוטטות ומוקלטות על‬‫גבי קלטת הש "זו האמת". בקלטת זו המאזי יכול לראות ולשמוע את המדעני האלה כאשר‬ ‫ה נותני את דעותיה הבאות:‬ ‫) לצפייה בקלטת הזאת את/ה יכול לגלוש ל ‪(www.islam-guide.com/truth.htm‬‬‫1- פרופ טי ווי אנ פרסווד)‪ (T. V. N. Persaud‬פרופסור לאנטומיה، רפואת ילדי ، ורפואת נשי‬ ‫באוניברסיטת מאניטובה – ווינג – קנדה. אשר כיה כיושב ראש מחלקת האנטומיה למש 61‬ ‫שני ، והינו מפורס ומוער בתחו זה،אנ-פרסווד חיבר וער 22 ספרי לימוד והוציא לאור‬ ‫יותר מ181 עבודות מחקר.‬ ‫בשנת 1991 א זכה בפרס המכובד לאנטומיה בקנדה ، פרס ה .‪ J.C.B‬מטע איגוד האנטומי‬ ‫הקנדי . כאשר נשאל פרופ פרסווד לגבי הפלאי המדעיי בקורא שחקר، תשובתו הייתה :‬ ‫"אי שהסבירו לי ، מוחמד היה איש פשוט מאד، שלא ידע קרוא וכתוב ، הוא היה אנאלפביתי ،‬ ‫וכא אנו מדברי על שתי עשרה מאות שני קוד לכ – בפועל ארבע עשרה - ובפנינו איש‬ ‫אנאלפביתי ، שהעלה דברי מעמיקי ביותר וכמו כ העלה עובדות נכונות להפליא ،עובדות‬ ‫הנכונות מבחינה מדעית. ואני אישית לא יכול לראות בכל זה צירו מקרי . הרי יש הרבה דברי‬ ‫נכוני . ואני ،כמו פרופ מור، איני רואה כל קושי להסכי לכ שהייתה השראה אלוהית מאחורי‬ ‫כל הידע שמופיע בקורא "‬
 36. 36. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫63‬ ‫מדרי מצול‬‫פרופ פרסווד ציי בכמה מספריו פסוקי מהקורא וכמה מדבריו של הנביא מוחמד ، כמו כ הציג‬ ‫את הפסוקי והחדיתי )דבריו של הנביא מוחמד( הללו בכנסי רבי .‬ ‫2- פרופ גו לי סימפסו )‪ ، (Joe Leigh Simpson‬לשעבר יושב ראש מחלקת הגינקולוגיה‬ ‫ורפואת נשי בפקולטה לרפואה של ביילור- ביוסטו - טקסס - ארה"ב،וכמו כ יושב ראש‬ ‫המחלקה לרפואת נשי באוניברסיטת ממפיס טנסי שבארה"ב.סימפסו כיה ג כנשיאה של‬ ‫האגודה האמריקאית לפוריות.פרופ גו לי סימפסו זכה בפרסי רבי מה פרס מטע איגוד‬ ‫פרופסורת הגינקולוגיה ורפואת נשי בשנת 2991.פרופ סימפסו חקר שתיי מאמירותיו‬ ‫)חדית( של הנביא מוחמד להל :‬ ‫- }משך היווצרותו של כל אחד מכם בתוך בטן אימו , כארבעים ימים{ )1(‬ ‫- }בחלוף ארבעים ושניים לילות על פני הזרע , אללה שולח אליו מלאך לעצב את דמותו , וליצור‬ ‫את חושי השמיעה והראייה , העור, הבשר , והעצמות{ )2(‬ ‫בעקבות חקירה מורחבת לשני )החדיתי ( הללו הוא ש לב כי ארבעי הימי הראשוני‬‫להיריו ה שלב מאד חשוב ליצירת העובר، הוא התרש מאד מדיוק של שתי האמירות באחד‬ ‫הכנסי הוא אמר: )שתי האמירות האלו )חדיתי ( של הנביא סיפקו לי לוח זמני ספציפי‬ ‫להתפתחות העובר במש ארבעי ימי .‬
 37. 37. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫73‬ ‫מדרי מצול‬ ‫שני דוברי אחרי ציינו אותה נקודה،כי לא ייתכ ששני החדיתי )אמירות הנביא( אשר נאמרו‬ ‫שלא על בסיס ידע מדעי כיוו שהרי ידע זה לא היה זמי בעת כתיבת . מסקנת החוקרי היא‬ ‫שהחדית אינו סותר בי חקר התורשה לבי הדת، בנוס לכ שהדת יכולה להדרי את המדע -‬‫על ידי השראה אלוהית- בגישות מדעיות רבות.ומה ג שבקורא יש ידע רב ומדעי שנמסר מלפני‬ ‫מאות שני ונוכח לנכו מאוחר יותר، מה שמוכיח כי הקורא נמסר על ידי השראה אלוהית( ..‬ ‫3- פרופ אי מארשאל גונסו ))‪ ،E. Marshall Johnson‬פרופסור בדימוס לאנטומיה וביולוגיה‬‫התפתחותית באוניברסיטת תומאס גיפרסו –פילדלפיה–פנסלבניה - ארה"ב. ש שימש כפרופ‬ ‫לאנטומיה במש 22 שני וכיה כיושב ראש מחלקת האנטומיה. ג כיה כדירקטור של מכו‬ ‫דניאל בוג הוא ג היה נשיא אגודת הט ָט ל גָה )חקר מומי מולדי ( .‬ ‫ְי‬ ‫ֶר‬ ‫פרופ גונסו חיבר יותר מ002 הוצאות לאור. ובשנת 1891 ובמהל הוועידה השביעית לרפואה‬ ‫בדמא - בערב הסעודית - אמר פרופ גונסו במצגת העבודה שהציג : ) הסיכו שהקורא‬ ‫מתאר לא רק את ההתפתחות החיצונית של העובר אלא ג מדגיש את השלבי הפנימיי –‬ ‫שלבי המתרחשי בתו העובר- בנוגע לייצורו והתפתחותו ומבליט את האירועי העיקריי‬ ‫שנתגלו לאחר מכ על ידי המדע המודרני( ، הוא אמר עוד: " בהיותי מדע ، אני יכול להתמודד‬ ‫רק ע הדברי שאני רואה באופ ספיציפי، לפיכ אוכל להבי את האמ ְ ִי ל גָה )חקר העובר(‬ ‫ֶ ְ ר ְי‬ ‫ומדע הביולוגיה ההתפתחותית ، ג אני יכול להבי את המילי שתורגמו בשבילי מהקורא .‬
 38. 38. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫83‬ ‫מדרי מצול‬‫ולפי הדוגמא אשר ציינתי קוד אילו הייתי נמצא בתקופה ההיא ע יכולת תיאור הדברי שיש‬ ‫לי، היה נבצר ממני לתאר את הדברי לפי הצורה שבה תוארו בקורא ، ואיני רואה סיבה‬ ‫כלשהיא לדחות את התפיסה שמוחמד קיבל את הידע הזה מאיפה-שהוא ،ועל כ אי שו‬ ‫התנגשות ע הדעה שהייתה התערבות אלוהית בכל מה שאמר מוחמד" )1( ..‬ ‫4- פרופ וויליא .וו. האי )‪ (William W. Hay‬מדע בעל ש עולמי בתחו הי י שבנוס לכ‬‫הינו פרו בגיאולוגיה באוניברסיטת קולוראדו -בולור- קולוראדו- ארה"ב. לשעבר דיק בית הספר‬ ‫למדע הי והאטמוספרה של אוניברסיטת מיאמי - מיאמי- פלורידה - ארה"ב. בעקבות וויכוח ע‬ ‫פרופ האי לגבי האמירות בקורא על העובדות המדעיות בי שנתגלו לאחרונה הוא אמר: "זה‬ ‫מעניי מאוד שסוג ידע זה נמצא בכתב קודש יש כמו הקורא ، הלוואי והייתי יכול לדעת את‬ ‫מקור הידע הזה . אבל מה שמעניי הינו כי הוא נמצא ש והמחקר הזה נעשה לגלות ולדעת‬ ‫פירוש של כתבי קודש אלו".וכאשר נשאל פרופ האי לגבי מה מקורו של הקורא ؟ ענה:‬ ‫"ובכ ،אני סבור שהמקור מוכרח היה להיות אלוהי"‬
 39. 39. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫93‬ ‫מדרי מצול‬ ‫5- פרופ גיראלד גורינגר )‪ (Gerald C. Goeringer‬מרצה ופרופסור עמית בתחו‬ ‫האמ ְ ִי ל גָה )חקר העובר( במחלקת התא הביולוגי -הפקולטה לרפואה- אוניברסיטת גורג‬ ‫ֶ ְ ר ְי‬‫טאוו - וושינגטו - ארה"ב . במהל הוועידה השמינית לרפואה בסעודיה - שנערכה בריאד- פרופ‬ ‫גורינגר אמר במצגת מחקרו שהגיש : ) כמה פסוקי בקורא כללו תיאור מקי להתפתחות‬ ‫העובר האנושי מתחילת זמ ה ָמטה )תא זוויג בוגר( עד ליצירת האיברי . ולפני כ לא היה כזה‬ ‫ֶָ‬ ‫רישו מיוחד בבירורו והשלמתו לגבי תהלי התפתחות העובר מבחינת הסיווג، המונחי ،‬ ‫והתיאורי . ולרוב א כי בכל השלבי של תיאור זה הקדי בכמה מאות שני את שהיה רשו‬ ‫בנוגע לשלבי השוני של התפתחות העובר האנושי בחיבורי המדעיי הישני ( ..‬‫6- פרופ יושיהיד קוזאי )‪ (Yoshihide Kozai‬פרופ באוניברסיטת טוקיו - הונגו- טוקיו – יפ אשר‬ ‫כיה ג כמנהל המצפה האסטרונומי הלאומי ביפ אמר: "אני מאוד מתפלא למצוא עובדות‬ ‫אסטרונומיות בקורא . ומבחינת המדע، האסטרונומי הנוכחיי למדו חתיכות קטנות של היקו .‬ ‫וכבר ציינו את המאמצי שהושקעו להבי חלק קט בתחו מחקרי זה וזאת באמצעות‬ ‫הטלסקופי בה אנו רואי רק חלקי מזעריי של השמיי מבלי לחשוב א על לראות את‬ ‫היקו כולו، ולכ בעקבות קריאה בקורא ותשובת כל השאלות אני חושב שאני יכול למצוא את‬ ‫דרכי בעתיד לגילוי היקו ".‬
 40. 40. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫04‬ ‫מדרי מצול‬ ‫7- פרופ תיגתאת תיגאסי )‪(Tejatat Tejasen‬יושב ראש מחלקת האנטומיה- של‬ ‫אוניברסיטת שיאנג מאי –תאילנד ، לשעבר דיק הפקולטה לרפואה של אותה‬ ‫אוניברסיטה. במהל הוועידה הרפואית השמינית בריאד -ערב הסעודית- אמר פרופ‬ ‫תיגנאת: )במש שלוש השני שעברו התעניינתי בקורא ، מתו לימודי ומה שלמדתי‬ ‫מוועידה זו ، אני סבור כי הדברי שנרשמו בקורא לפני ארבע עשרה מאות שני חייבי‬ ‫להיות האמת ושנית להוכיח אותה באמצעות כלי מדעיי .‬ ‫ומאחר שהנביא מוחמד ) (לא היה ידע קרוא וכתוב- היה צרי הוא להיות הוא נביא אשר‬ ‫מסר את האמת שהושרתה אליו כתהלי מטע מצד אלוהי שהוא הבורא. והבורא הזה‬ ‫הוא אללה ، ועל כ הגיע הזמ להגיד }אי אל מלבד אללה ، מוחמד שליחו של אללה{-‬‫הנוסחה הנאמרת על ידי הנכנס בברית האסלא - ، ובסו אני חייב לבר את הארגו המצוי‬ ‫של ועידה זו- השגתי רבות ולא רק מבחינה מדעית ודתית ، אלא ג הייתה לי הזדמנות‬ ‫אדירה לפגוש במדעני מפורסמי ולהתיידד ע משתתפי רבי בוועידה. והדבר האדיר‬ ‫ביותר שהשגתי בהיותי פה זה }אי אל מלבד אללה ، מוחמד שליחו של אללה{ כלומר‬ ‫שנעשיתי מוסלמי ..‬‫ובעקבות הדוגמאות שהבאנו על הפלאי המדעיי בקורא ודעות המדעני לגביה יש להעלות‬ ‫את השאלות הבאות :‬‫- הא הידע המדעי שנתגלה לאחרונה בתחומי שוני ، נאמר במקרה בקורא שהושרה‬ ‫מלפני ארבע עשרה מאות שני קוד ؟‬ ‫- הייתכ שהקורא הזה חובר על ידי הנביא מוחמד ) (או חובר על ידי מישהו אחר ؟‬ ‫התשובה היחידה האפשרית ،שהקורא הוא דבריו המילוליי של אללה שהושרו מטעמו‬ ‫ישתבח ויתעלה ..‬‫)עוד אינפורמציה ברשת : מאמרי ، ספרי ، וקלטות על הפלאי המדעיי בקורא אפשר לגלוש‬ ‫לאתר ‪ www.islam-guide.com/science‬או להתקשר לאחד הארגוני המוזכרי בעמוד‬ ‫28(‬
 41. 41. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫14‬ ‫מדרי מצול‬ ‫2- האתגר הגדול לחקות את סגנו הקורא :‬ ‫אללה יתעלה אומר: }א יש בכ ספק באשר לדברי שהורדנו ממרומי אל עבדנו، הביאו‬ ‫ָ‬ ‫ֵ‬ ‫סורה אחת כמות וקראו לעזרתכ את העדי שלקחת מבלעדי אללה، א אמת ול‬ ‫ִ‬‫בפיכ . )32( וא לא תעשו כ – ואומנ לא תעשו - הישמרו לכ מפני אש אשר הדלק לה‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ה האנשי והאבני . לכופרי ה כנה היא.)42( ַ שר למאמיני ולעו ֵ י הטוב כי מזומני‬ ‫לה גני אשר נהרות זורמי למרגלותיה .. )52( { )1( ..‬ ‫מאז נמסר הקורא על ידי ההשראה לפני ארבע עשרה מאות שני א אד לא הצליח לחקות‬ ‫פרק )סורה( אחת כמו בפרקיו ، ה מבחינת יופי הסגנו ، הרטוריקה ، ההוד והדר ، חוכמת‬ ‫החקיקה ، אמיתות המידע ، אמיתות הנבואות ، ותכונות רבות ומגוונות.‬‫ג יש להעיר כי הפרק )סורה( הכי קט של הקורא )והיא סורה801 השפע( מורכבת רק מעשר‬ ‫מילי ، ולמרות זאת א אד לא העלה בידיו לעמוד בפני אתגר זה، ה היו וה בעבר )2( .‬ ‫______________________‬ ‫)1( סורה2 הפרה )פסוק 52:32(‬ ‫)2( אל בורא פי עולו אלקורא )הראייה במדעי הקורא ( ، אלזרקשי ، כר 2، עמוד 422‬
 42. 42. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫24‬ ‫מדרי מצול‬ ‫כמה מהכופרי שהיו עויני לנביא מוחמד )ע.ש( ניסו לעמוד בפני האתגר הזה ולהוכיח כי‬ ‫מוחמד אינו נביא אמת ، א ה העלו חרס ונכשלו. כישלונ בא על א שבזמנו של הנביא‬ ‫מוחמד הערבי היו ברמה לשונית גבוהה ביותר ועסקו בכתיבת דברי שירה ברמה גבוהה‬ ‫ביותר،שא היו נעמדת כמורכבת מאוד וא יפה מאוד.‬ ‫3- נבואות התנ" על שליחות מוחמד נביא האסלא :‬ ‫הנבואות הנמצאות בתנ" על שליחות מוחמד מדגישות את אמיתות האסלא ، עבור האנשי‬‫שמאמיני בתנ" ، בספר דברי )פרק 81 -91:81( : )ְִָעוּ; ְאַָה--לֹא ֵן, נַן‬ ‫ָת‬ ‫כ‬ ‫ו תּ‬ ‫ישׁמ‬ ‫ְָ ְהָה ֱלֶֹיָ. טו ִָיא ְְִִָ ֵאֶַיָ ָמִֹי, ִָים ְָ ְהָה‬ ‫לך י ו‬ ‫יק‬ ‫מקּרבּך מ ח ך כּ נ‬ ‫נב‬ ‫לך י ו א ה ך‬ ‫ֱלֶֹיָ: ֵָיו, ְִָעוּן. טז ְכֹל ֲֶר-ָאְַתּ ִֵם ְהָה ֱלֶֹיָ,‬ ‫אשׁ שׁ לָ מע י ו א ה ך‬ ‫כּ‬ ‫תּשׁמ‬ ‫אל‬ ‫א ה ך‬ ‫ְחֵֹב, ְיוֹם ַָָל, ֵאמֹר: לֹא אֵֹף, ְִמֹע ֶת-קוֹל ְהָה‬ ‫י ו‬ ‫לשׁ ַ א‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫הקּה‬ ‫בּ‬ ‫בּ ר‬ ‫ֱלָֹי, ְֶת-ֵָשׁ ְַדָֹה ַזֹּאת לֹא-ְֶֶה עוֹד, ְלֹא אָמוּת.(‬ ‫ו‬ ‫ארא‬ ‫וא הא הגּ ל ה‬ ‫א ה‬ ‫ומתו הנבואה בפסוקי האלה נוכל להסיק את התכונות של הנביא :‬ ‫1- הוא יהיה כמו משה .‬ ‫2- הוא יהיה מצאצאי אחיו של ישראל ، קרי מבני ישמעאל .‬ ‫3- יהוה )אללה( ישרה את דבריו בפיו של הנביא הזה שיכריז את מצוותיו של יהווה )אללה(‬ ‫כעת נבח את תכונות אלו לעומק :‬
 43. 43. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫34‬ ‫מדרי מצול‬ ‫א- נביא כמו משה:‬ ‫קשה למצוא שני נביאי כה דומי אחד לשני כמו משה ומוחמד )עליה השלו (،וזאת מפני‬ ‫ששניה הביאו חוק מקי וחקיקה לסדר החיי ، שניה נאבקו וניצחו את אויביה בדרכי‬ ‫מפליאות ، שניה נתקבלו כנביאי ואנשי מדינה، ושניה נטשו את ארצ בעקבות מזימה‬ ‫להתנקש בחייה .‬ ‫א הדמיו בי משה לישוע )עיסא( )עליה השלו ( אינו עולה בקנה אחד ע מה שנזכר לעיל ،‬ ‫ולא בנקודות מכריעות כמו הלידה הטבעית ، חיי משפחה ، ופטירת של משה ומוחמד، בעוד‬ ‫שישוע )עיסא( לא נפטר על פי האסלא .‬ ‫בנוס לכ ، חסידיו של ישוע התייחסו אליו כאל בנו של האל ، ולא כאל נביא כמו משה ומוחמד‬ ‫)עליה השלו ( ، וכפי שהמוסלמי מאמיני בנבואת ישוע.)המוסלמי מאמיני כי ישוע היה‬ ‫נביא כיתר הנביאי (.‬‫על כ ،נבואה זו שבתנ" מתייחסת לנביא מוחמד ) ( ולא לישוע בגלל ריבוי הדמיו בי מוחמד‬ ‫למשה יותר מאשר לישוע.‬‫מצד אחר ומתו עיו בבשורת יוחנ אפשר להבחי כי היהודי היו ממתיני להגשמת של שלוש‬ ‫נבואות :-‬ ‫1- בואו של ישוע )עיסא(‬ ‫2- בואו של אליהו‬ ‫3- בואו של הנביא‬ ‫וזה ברור מתו שלוש השאלות שהופנו ליוחנ ה ַ ְ טיסט )יחיא( :‬ ‫ִ ְ‬ ‫)91 זֹאת ֵדוּתוֹ ֶל יוָָֹן ֲֶַר ָאֵי ְַהוִּים ְָחוּ ֵָיו כֲִֹּים‬ ‫הנ‬ ‫אל‬ ‫שׁל‬ ‫חנ כּאשׁ ר שׁ היּ ד‬ ‫שׁ‬ ‫ע‬ ‫וְִִּים ִירוִַָּם ְִאֹל אוֹתוֹ ”ִי אַָה?“.‬ ‫תּ‬ ‫מ‬ ‫שׁלי לשׁ‬ ‫מ‬ ‫לויּ‬ ‫02 הוּא לֹא ִֵשׁ ֶָא הוָֹה ְאַָר: ”ֵיִֶי ִַָיַ.“‬ ‫א ננּ המּשׁ ח‬ ‫ד ו מ‬ ‫כּח אלּ‬ ‫12 ֲָלוּ אוֹתוֹ: ”ִם ֵן, ִי אַָה? ִַם אַָה אִָהוּ?“‬ ‫תּ ֵליּ‬ ‫הא‬ ‫תּ‬ ‫מ‬ ‫א כּ‬ ‫שׁא‬ ‫ִֵיב: ”לֹא.“‬ ‫השׁ‬ ‫”ִַם אַָה ִַָיא?“‬ ‫תּ הנּב‬ ‫הא‬ ‫ִֵיב ֶָם: ”לֹא.“( )יוחנן 1: 12-91(‬ ‫-91‬ ‫לה‬ ‫השׁ‬
 44. 44. ‫ומקוצר להבנת האסלא‬ ‫44‬ ‫מדרי מצול‬ ‫וא נעיי בברית החדשה ע הפירושי בשוליי נוכל למצוא איפה שיש את המילה "נביא"‬ ‫בבשורת יוחנ 1: 12 כי הפסוק הזה תלוי בנבואה הנזכרת בספר דברי 81: 51 ו 81: 81 ונוכל‬ ‫להסיק מכ כי ישו אינו המדובר כא בנבואה בספר 81:81‬ ‫ב- מצאצאי אחיו של ישראל ، קרי מבני ישמעאל:‬ ‫לאברה היו שני ילדי : ישמעאל ויצחק )בראשית 12( ، ישמעאל הפ לאב הקדמו של האומה‬‫הערבית ، בעוד שיצחק הפ לאב הקדמו של האומה היהודית ، והנביא המדובר בנבואה לא בא‬ ‫מהיהודי עצמ ، אלא מאחיה בני ישמעאל ، ומוחמד ) ( מצאצאי ישמעאל הוא אכ הנביא‬ ‫הזה.‬‫ג בספר ישעיהו )24: 31-1( מדובר בעבד יהוה "הנבחר" שהוא בחר "והשליח" שינחית תחוקה‬ ‫משמיי )לֹא ְִֶה ְלֹא ָרוּץ, ַד-ִָים ָאֶָץ מְָט; וְּתוָֹתוֹ, ִִים‬ ‫איּ‬ ‫ל ר‬ ‫בּ ר ִשׁפּ‬ ‫ע ישׂ‬ ‫י‬ ‫יכה ו‬ ‫ְֵַלוּ.( )ישעיהו 4:24(‬ ‫ייח‬ ‫ג פסוק 11 )יא ְִאוּ ְִָר וָָיו, ֲִֵים ֵֵב קָר; ָרֹנּוּ יְֵֹי‬ ‫שׁב‬ ‫י‬ ‫תּשׁ ֵד‬ ‫חצר‬ ‫מדבּ ְער‬ ‫ישׂ‬ ‫ֶַע, ֵרֹאשׁ ִָים ְִָחוּ.( מדבר על השליח הצפוי מצאצאי קידר، וקידר לפי ספר‬ ‫יצו‬ ‫הר‬ ‫מ‬ ‫סל‬ ‫בראשית )31:52( הוא הב השני של ישמעאל - האב הקדמו של הנביא מוחמד ) (‬ ‫ג- יהוה )אללה( ישרה את דבריו בפיו של הנביא הזה:‬ ‫אללה השרה את דבריו המילוליי )הקורא ( בפיו של הנביא מוחמד ) ( ، הוא כבר שלח את‬ ‫המלא גבריאל ללמד את מוחמד אות דברי ، מוחמד הכתיב אות לאנשי כפי ששמע‬‫מגבריאל، ולפי כ דברי הקורא אינ דברי מוחמד، ולא באו מתו מחשבות עצמיות، אלא הושרו‬ ‫בפיו על ידי גבריאל. ובמהל חייו של מוחמד -ותחת פיקוחו- שיננו חבריו את הדברי והעלו‬ ‫אות על הכתב.‬ ‫יצויי כי אללה )יהוה( אמר לגבי הבואה הזאת בספר דברי )91:81( : )ְָָה, ִָישׁ אֶר‬ ‫ֲשׁ‬ ‫הא‬ ‫והי‬ ‫לֹא-ְִַע ֶל-ְַָי, ֲֶר ְדֵר, בְִּי--אָנִֹי, ְֶרֹשׁ ִֵמּוֹ.(‬ ‫מע‬ ‫אד‬ ‫כ‬ ‫ִשׁמ‬ ‫אשׁ יַבּ‬ ‫ישׁמ א דּבר‬ ‫(.‬ ‫והנביא הזה הוא מוחמד )‬ ‫לעוד אינפורמציה אודות הנבואות על מוחמד בתנ" נא לגלוש לאתר:‬ ‫‪www.islam-guide.com/mib‬‬

×