Kungabe babethandaza Kanjani labaprofethi uAbraham, uMose , uJesu Kanye no Muhammad ( ukuthula kube kubo ) ?

456 views

Published on

Kungabe babethandaza Kanjani labaprofethi uAbraham, uMose , uJesu Kanye no Muhammad ( ukuthula kube kubo ) ?


isiZulu ( Zulu language )http://goo.gl/y7HbMy


#Kungabe , #babethandaza , #Kanjani , #labaprofethi , #uAbraham , #uMose , #uJesu , #Kanye ,
#no , #Muhammad , #ukuthula , #kube , #kubo , #isiZulu , #Zulu , #language

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kungabe babethandaza Kanjani labaprofethi uAbraham, uMose , uJesu Kanye no Muhammad ( ukuthula kube kubo ) ?

  1. 1. 3. lI(’ungab: euliab: efihtan: dhza1 kartjfa‘n'ill: ‘z1‘| iotap: m:ffeI1hIi1 uAbrvaha’, , mflqmflmya [3365 Muhamad Q 2:3
  2. 2. Kungabe babemandua kanjani Iabaprofelhi uA|7la| IIm. uMose. uJesu kanye no Mulumnudmkutllula kube kubo)? «mum kwenuka ngelinye ilanga ushalkh Ahmad oeedauswunmswa eslkhulu enlmlwenl ynbu Islam evalashele edoluhllenl Iase Jeddah e Saudi mu. wabe esexoxn ngeslnye sdxilulalulo u. .u. nmuhlula Implhneni ylkhl. w-um uwnu kwemeau wnllutlu lqembu I-m-Kmcu nnmn Jud- ellvalmshln emosque efhekwlnl efllnglxlmu AfrI| u.Kwnhl Imn sahengen: emosque uneedn alugclnnngn nje ngokuklmmuln Izlalhulo kodwa waoeln n-Io lqembu Iell uknbn lean okuhmyo tube It: honlve sebeyaxlkhumuh Ixkalhulo nho. Ushllkh Deedll wlhe esaylllbllll Iellqembll Isllllhll sokukhllmuln man. uIu. a.ph-ndula bunk: balfnitchaiwubo Istyldliu usluaiklu Deldat walhhllgesikhilhl IIMOSI Islnlablnl i SInaLIlNkIlIIlnkIlIIl wakhuluma naye: wn. uNlmlun| (uIIlfUnglsondeIi! KhumuII iximlndadx nkhu ngnkubl Iendawo omi Iulyo ingcwelei [Exodus 3:5; Ngeslkhllhl Iqembll llhlell IIhukell, IlS| ul| (|I Deedlt wlneh Ilxolo ukuxe ngeme. EmvI kakugen vnbuyeh eqenjlnl w khue muum mkugenlkukhona nje lokhu ukuzihllnn nyellnga Ipllexulu njengnba kwenzlwa lzlkhathl exlnhllnu ngelangmlupha kukhona emlindwenl. WaI: e esezaphuna: UMuse, IIAvoni namadndana akhe basebenxisi Iamunzi ukugexa izandla nezinyawo zabo, aahegua njalo uma beya etendeni Iokuhlanganela noma besondela kwi all. hare. UMose wayelandela lmlyaleioyeNkosI. [Exodus4o: Z1-32) Emu kn komllundaxo oylmpoqo ushnlkh Deeduwzphlmh wlya eqenjlnl elabe Illnausu Ilbukela um-Muslim ab: em evnlnye lmllundaxa engeslyo lmpoqn. Wa(han Ixlgaba exllllulrgne mmthnndnm, lslgab: eslbe sldonsa nmehlo ukvnba kungukuthlnln plnnsl ngobuso. WA! h| ushllkh Deednt ekhuluml mnyelnnn nokunnnu. yhinsi ngubunxhyiyuna ndlula I. bank. abaprot-mu ibalnlhindz nglyo wabe nnuphunafulf-I:
  3. 3. Ngakusllesll UAbuI| am wayesew: ngubusc blkhe elhima emhlabalhm ulhi wabe uflkulunkulu esekhuluma IIIye. (GenuIs17:3) Ngokush: sha, uAbraham wayesewa ngobuso bakhe Gancsls 17:17) omose no Aronl hasuh ebuswenl bebandla bay: ngasemnyango welende Io| (uHangana, |nw. I ngobuso mm ballulnn umhlabntlfl uhumsulwl heflkosl lube sehuylvell kubum. (Num: rI10:6) washuw. wlyesewl ngnhuso emhllhxlhini wa| du| |ekn. ... . (Joshuwa 5:14) 'V: na[uJesu) waqhubcka | ng(osana, wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathhsaba uma knngenzeka akudlule k| mi Ie lshamokhn kungi njengolulhn . .gm. ... d. m . kodwa njengakuba ulhandl wenI. '(Milewu 25:29) uoeem wauhuu lellqunbu Ilryaxl hhle magi. yukukkonxa yarnalflnstu kanye neyamaluda kaml nan]: nlhonlle ncndlda ammusnm akhonza -gave. ugmuonupho ubocdal Iuabun kllq-mbu ukulhl ympn lllndkll nolmkhonn exbnndnle luklmlu Imbu Knnurlqembu unma- nun: Krulu uwmm. ago gum. umm ngempcln lndeh am: muss-n Ikhonu nplyu Handel: lukhulu kul-uxmm kimexhye. Iningi IunIKr¢stu nnguu tnkolwcnl yubu Islam na-nun. ayumun ukmhl man): axizwa enganakreslu angempela ngokwema Iokhulgama eilihl unxrenu I|1ho Iowa ohndeh -«mm. Man). In-mnka k: n): n| ulunhl abanye abanlu ham ammsum uynkuphoqumu ulunhl angabnhnddl buemz Alunxlnhevnrise unlloudo ukuhllzlyu okushiwo r. .,m. .u -. .o1.. u. an-nun. »-nu slllmdn auavangelnl shmh . hlndavn cnhluiene Iago» uksu hyelhandsn emu ubuu nun puns» uh-u, ebIn, aI-I. amanye . m.ku. I«- -u. a|. mnI. Io uumul. nolvulilu isikhudi um. zmpelmx Iunyi | ImIKn. IIu iyakvauuuknll mm a, -mg-muusnm "en. - yandnla ayumua ngxya kuqd: um: nun. u: ue. .qunu. .|u. kuupnmm wolungdnl ulluhaomnaihllwthuh hm lanye)‘
  4. 4. ‘on nlm nnlkhnlwzyulfiubanl mm nnunummsqnnnlnu ngobuso pm. :1) (mm nihlun in ma yInu, fmhi mm Ilbuhln ukun niqhubchln phamhll our-n2::77) uy-hon. uh-my: buknlllrulunkulu hlnximl uhlkuhlulunin nenwelo vamunuu. Nnmhlunje llllnyl I-bum: nbulnhnm uknnhi | l1li| l4|lAhr| hllll4lIoMfliI(| lkIlI. ||lIl Iulbl Illbfl) bl Illl | VId| I'l. BI5l uimweni s| rn| KnsIu . b.. m. b. a.| . Inholu (null: ngokuphlkle ngoMpmhthl Mesa Immm [Mo Ingnunge uho ulvulhl uylyom. Mink ngokuumnluu nu utllsun ulmthl nnmhlunk ngubnnl olnmklu Iuuu nnlqlnlaolujongabn Imngonukn ulnulhl uyumnummum uhnnlu: ngulxuxitholn nhusn mo bmhlmuomhhbnhlnl ulkhnhlnl uihlolvta kwuiylnlhlnnu mun. .. AmnMusl| In Ilnmhln inlmln | u1IsuyII| <ho| o Iyukhulunu ngllo mhi IMonn. N¢| <ufInuyo -muulusllm akhonn Imkulunlwlu -way-krmuzwn ngu Jm, o1-u-ya mrwiynkhcnxwu ngu Abuh-n-, uMou no Muhlmmldllllrulhuln hub. Imhuw. clump fulhl ln: MIlsI| m ahl nhlng nu. .. ngwslbingslnlu sokmlulla exIlhi‘U| wIhuIn kulaekuwe lhlukwelulz -npngnb. umu nil: iflnsulvu ulngamuhuml mu. .. an . :llnMIlsIlm nil: kuyo yunh llvylnga hmnuuun. Eleugtlnonl uh mime. thlnndun njongoho hank. abnProfodnI. fut| | u. ... ... |.. |.nu . .I. .m. .n. . incwldi ynflm yumkhuluha I. aw. kmmmm.

×