ദേശീയ വരുമാനം

11,024 views

Published on

ദേശീയ വരുമാനം

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,024
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,728
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ദേശീയ വരുമാനം

  1. 1. േദശീയ വരുമാനം േദശീയ വരുമാനം
  2. 2. േദശീയ വരുമാനം ഒരു രാജയം ഒരു വർഷം ഉലാദിപികുന സാധനങളുേടയും േസവനങളുേടയും ആെക മൂലയം പണതിൽ പതിപാദികുനതാണ് േദശീയ വരുമാനം േദശീയ വരുമാനവുമായി ബനെപട ആശയങളാണ് അറേദശീയ ഉലനം പതിശീർഷവരുമാനം എനിവ. േദശീയ വരുമാനം കണകാകുനതിനുള 3 രീതികളാണ് ഉലാദന രീതി വരുമാന രീതി െചലവു രീതി ഇനയയിൽ േകന സിതിവിവര സംഘടനയാണ് (CSO) േദശീയ വരുമാനം കണകാകുകയും പസിദീകരികുകയും െചയുനത്. രാജയം ൈകവരിച സാമതികവളർച മനസിലാകുനതിനും താരതമയം െചയുനതിനും േദശീയവരുമാന കണകുകൾ സഹായികുനു.
  3. 3. േദശീയ വരുമാനം കണകാകുനതിെന പാധാനയം വിവിധ േമഖലകളുെട സംഭാവന അറിയാൻ സമദഘടയുെട ഉലാദന െമചം കെണതാൻ സാമതിക വളർചാ നിരക് കണകാകുവാൻ. ആസൂതണം െമചെപടുതാൻ ആസൂതണം നടതുനവർക് സാമതിക പശങൾ പരിഹരികാൻ ആവശയമായ നടപടികൾ സവീകരികുക . മറു രാജയങളുെട േദശീയ വരുമാനവുമായി താരതമയം െചയത് നിഗമനങൾ രൂപെപടുതുനതിന്.
  4. 4. െമാത േദശീയ ഉൽപനം. ഉലാദിപികുന ഉലനങളുെട (ഉലാദിപികെപടുന അനിമ സാധനങളുേടയും േസവനങളുേടയും പണമൂലയം) ആെക അളവാണ് െമാത േദശീയ ഉൽപനം .ഒരു സാമതിക വർഷേതകാണ് െമാത േദശീയ ഉൽപനം (GNP) കണകാകുനത്. ഇനയയിൽ ഏപിൽ 1 മുതൽ മാർച് 31 വെരയാണ് ഒരു സാമതികവർഷം.
  5. 5. െമാത ആഭയനര ഉൽപനം ഒരു സാമതിക വർഷതിൽ രാജയതിെന ആഭയനര അതിർതികുളിൽ ഉലാദിപികെപടുന സാധനങളുേടയും േസവനങളുേടയും ആെക പണമൂലയമാണ് െമാത ആഭയനര ഉൽപനം
  6. 6. േദശീയ വരുമാനം കണകാകുനതിെല പയാസങൾ വിശവാസേയാഗയമായ സിതിവിവര കണകുകളുെട ലഭയതകുറവ് വയകികൾ ചിലവ് കൃതയമായി എഴുതി സൂകികാറില. ഉൽപാദകർ തെന ഉൽപാദക വസുകൾ ഉപേയാഗികാറുണ്. വീടമമാരുെട േസവന ഫലം േദശീയ വരുമാനതിൽ കണകാകുനില. േസവനങളുെട പണമൂലയം കണകാകുനതിനുള പാേയാഗിക ബുദിമുട് ഉൽപനം ൈകമാറം നടതുനതിെന കണക് സൂകികാെത വരിക. നിരകരതയും,അറിവിലായമയും
  7. 7. Prepared by Jeyanthy.R H S A (SS) GMMGHS PALAKKAD.

×