ഭൂതലവിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ

11,206 views

Published on

ഭൂതലവിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,794
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ഭൂതലവിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ

  1. 1. ഭൂതലവിശകലനം ഭൂപടങളിലൂെട ഭൂതലവിശകലനം ഭൂപടങളിലൂെട
  2. 2. ധരാതലീയ ഭൂപടങളിൽ ഒരു പേദശതിെന ഭൗതികവും സാംസകാരികവും ആയ വിവരങൾ ഉൾെപടുതിയിരികുനു. ധരാതലീയ ഭൂപടങളുെട പഠനവും ശാസീയമായ വിശകലനവും ഒരു പേദശതിെന ഭൂമിശാസ സവിേശഷതകൾ വയകമായി മനസിലാകുനതിന് സഹായകമാണ്.
  3. 3. 4° അകാംശീയ വയാപിയിൽ 60° S നും 60° N നും ഇടയിലുള ഷീറുകൾ 120 ÷ 4=30 6° േരഖാംശീയ വയാപിയിൽ കുതെനയുള കളികളുെട എണം 360 ÷ 6= 60 ആെക 30 * 60 = 1800 60°N -88°N നും,60°S -88°S നും ഇടയിൽ (28+28) 4° അകാംശീയ വയാപിയിൽ നിർമികുന ഷീറുകളുെട എണം 56 ÷ 4 =14 12°േരഖാംശീയ വയാപിയിൽ നിർമികുന ഷീറുകളുെട എണം 360 ÷ 12 =30 ആെക 14 * 30 =420 രണു ധുവപേദശങളിലും കൂടി 2 ഷീറുകൾ ആെക െമാതം 1800+420+2 =2222 ഷീറുകൾ
  4. 4. ഈസിഗസ് വടക്-െതകു ദിശയിലുള േരഖകളാണ്. ഇവയുെട മൂലയം കിഴകു ദിശയിൽ കമമായി കൂടിവരുനു. ഇവയാണ് ഗിഡ് റഫറൻസിനായി ആദയം േരഖെപടുേതണത്. നിർണയികെപേടണ സാനതിന് ഇടതുവശതായി കാണുനു.
  5. 5. േനാർതിഗസ് കിഴകു-പടിഞാറുദിശയിലുള േരഖകളാണ്. ഇവയുെട മൂലയം വടകു ദിശയിൽ കമമായി കൂടിവരുനു. ഗിഡ് റഫറൻസിനായി ഈസിഗസിനു േശഷം േരഖെപടുതുനു. നിർണയികെപേടണ സാനതിന് താെഴയായി കാണെപടുനു.
  6. 6. Presented by Jeyanthy.R H S A (SS) GMMGHSS Palakkad.

×