Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Time zone

31,711 views

Published on

10th chapter

Published in: Education
 • DOWNLOAD FULL MOVIE, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ,DOWNLOAD FULL. MOVIE 4K,FHD,HD,480P here { https://tinyurl.com/yybdfxwh }
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Time zone

 1. 1. ഋതുേഭദങളും സമയവും ഋതേഭദങളം സമയവം
 2. 2. ഋതുേഭദങളും സമയവും
 3. 3. ഋതുേഭദങളും സമയവും ഋതുേഭദങൾക് കാരണമാകുന ഘടകങൾ ഋതുകൾ പലവിധം ഓേരാ ഋതുവിലും അനരീകതിലും ഉണാകുന മാറങൾ സമരാതദിനങൾ വിഷുവങൾ ഈ ദിവസങളിൽ രാതിയുേടയും പകലിേനയും ൈദർഘയതിൽ ഉണാകുന വയതയാസങൾ
 4. 4. ഋതുേഭദങളും സമയവും ഭൂമിയുെട ഭമണം പരികമണം ഇവയുെട ഫലങൾ സമയ നിർണയതിൽ ഗീനിച് േരഖ അനാരാഷദിനാങേരഖ ഇവയുെട പാധാനയം ഗീനിച് േരഖെയ അടിസാനമാകി ഇനയയിേലയും മറു രാജയങളിേലയും സമയം നിർണയികൽ
 5. 5. പുരാണ കാലഗണനയനുസരിച് ബഹാവിെന ഒരു പകൽ സമയം - കലം ഒരു കലം -14 മനവനരം ഒരു മനുവിെന ആയുഷകാലം -71 ചതുർ യുഗം ഒരു ചതുർ യുഗം - കൃത ,േതത, ദവാപര കലിയുഗം ജാംബവാൻ 6 മനവനരം ജീവിചയാൾ (മാതൃഭൂമി 2004 ഒേകാബർ 22)
 6. 6. What is the time at Canton 114° E Longitude ,when it is 11 P.M. at New York 74° W longitude (Page 18,19) Longitudinal difference between Canton and New York = 114° (E from Greenwich) + 74° W = 188° 1° longitude causes a difference of 4minutes ∴ 188° longitude cause a difference of = 4 x 188 minutes (4*188/60) = 752 minutes = 752 ÷ 60 = 12 hrs.32 minutes As Canton is in East of New York 12 hrs.32 minutes should be added (East -Gain -Add) to the time of New York There fore the time of Canton 23 Hrs. (11 P.M. = 23 hrs.) + 12 hrs.32 minutes = 35 hrs.32 minutes (24 + 11)hrs.32 minutes = 11 hrs.32 minutes = 11.32 A.M.
 7. 7. സിഡനി ഒളിമികിെന ഉദഘാടന ചടങ് അവിടെത സമയം രാവിെല 8ന് നടകുേമാൾ തതമയ ടിവി സം േപഷണം നമുക് ദൃശയമാകുനത് എേപാഴായിരികും (IT Text 8 std) സിഡനി അകാംശീയ വയാപി - 33 ഡിഗി 52മിനിറ് േരഖാംശീയ വയാപി 151 ഡിഗി 12 മിനിറ് േരഖാംശീയ വയതയാസം =151.12 - 82.30 = 68 ഡിഗി 42 മിനിറ് 1 ഡിഗി = 4 മിനിറ് സമയ വയതയാസം = 68 ഡിഗി 42 മിനിറ് ഗുണികണം 4 = 275 മിനിറ് = 275ഹരികണം 60 = 4 H 34 Min 48 Sec സിഡനിയിെല സമയം 8 AM ഇനയയിൽ നമൾ കാണുന സമയം 8am - 4 am 34 mi 48 sec = 3h 25 m 12 sec
 8. 8. Local time of the place 'A' is 12 noon .The time in Greenwich is 10 A.M. Find out the longitude of the place 'A' Time difference of 'A' and Greenwich = 2 hours 1 degree = 4 minute 15 degree = 1 hour The difference of longitude for 2 hours = 15 x 2 = 30 The difference of longitude between place 'A' and the prime meridian is = 30 degree The time at the place 'A' is ahead of Greenwich time by 2 hours So Longitude of 'A' = 30 ˚E
 9. 9. Prepared by Jeyanthy.R H S A (SS) GMMGHSS PALAKKAD.

×