Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valoració ciències naturals

329 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valoració ciències naturals

 1. 1. COM TREBALLAREM - Les activitats moodle es realitzaran al llarg de la unitat didàctica. L’últim dia de lliurament serà el dia de la prova escrita. - Les activitats d’amplció tindran un plaç d’una setmana més per fer-les. Són optatives per qui vulgui millorar la qualificació. - Utilitzarem un bloc, en el qual caldrà que cada més hi pengeu una notícia relacionada amb la ciència i en comenteu una dels vostres companys. - Utilitzarem una wiki, en la qual nomenarem cada més uns administradors, que hauran d’anar actualitzant i omplint amb les tasques realitzades, informacions adicionals sobre els temes... - A classe treballarem individualment, per parelles o per grups. - Les pràctiques es realitzaran per grups de 3 i s’avaluarà el treball en grup i l’informe individual presentat. - Al final de cada unitat s’haurà de presentar un esquema, resum o mapa conceptual de la unitat. Es pot presentar per escrit en el dossier o penjat al moodle. - Al final de cada unitat s’haurà de contribuir al glossari general de la matèria. Hi haurà també uns secretaris encarregats de fer el recull de paraules noves i anar-les penjant al moodle. - RECORDEU: És imprescindible presentar el dossier per tal de poder fer el control de la unitat. COM VALORAREM LA MATÈRIAPer tal de valorar aquestes feines, es farà a través de: Controls i treballs 40% Avaluació continuada 60% - Activitats moodle 10% - Activitats variades (lectures, petites 10% recerques, webquest, powerpoint, presentacions orals, esquemes, glossaris...) - Dossier 10% - Pràctiques 10%
 2. 2. - Comportament 20%Dins de les activitats variades tenim:  Activitats de petites recerques  Activitats lectura  Activitats TIC (bloc, wiki…)  Power point  Presentación oral  Esquemes / resum / mapa conceptual  GlossarisPel que fa al laboratori, es valorarà  Informe de Pràctiques  Treball al laboratoriPel que fa al comportament: - Es valorarà l’interès mostrat en les classes. - Es valorarà la participació - Es valorarà la puntualitat en el lliurament de les tasques - Es valorarà la manera de treballar a les classes.
 3. 3. RÚBRICA DE VALORACIÓ DUN POWER POINTCategoria Bona Regular Insuficient Apareix el nom del treball, el nom de Apareix el nom del treball i de lautor No hi ha portada o només hi ha el Portada (5%) lautor, la matèria, el nom del (0,25 punts) nom del treball. (0 punts) professor i la data de lliurement (0,5 punts) El Power Point és visual, les Les diapositives presenten més text Les diapositives es presenten diapositives presenten més imatge que imatges. Al text shi troben tant farcides de text. Predominen les Text, estil (20 %) que text. A les diapositives que frases curtes com llargues. Lestructura frases llargues. ès dificil comprendre presenten text predominen frases daquestes darreres presenta certa el seu significat amb una sola amb una longitud no superior a 2 dificultat de comprensió. Els signes de lectura. Els signes de puntuació no línies. (2 punts) puntuació de vegades no sutilitzen sutilitzen correctament. (0- 0,75 correctament. (1 punt) punts) Els apartats i subapartats estan ben Només apareixen els apartats i no els Només apareixen els apartats. No hi Índex (10%) numerats i es corresponen amb els subapartats. Els números de pàgina es ha número de pàgines o on es números de pàgina. Els números de corresponen. els números de pàgina corresponen. (0-0,25 punts) pàgina estan a la dreta. (1 punt) no estan a la dreta. (0,5 punts) Utilitza un vocabulari planer, senzill i De vegades utilitza paraules Tot el text està farcit de paraulesOrtografi Vocabulari precís, amb tecnicismes adequats a complexes o de significat abstracte per vagues o complexes per a (10%) laudiència. (1 punt) a laudiència. (0,5 punt) laudiència. (0- 0,25 punts) El text presenta entre 0 i 2 faltes El text presenta entre 2 i 7 faltes El text presenta més de 7 faltesa (10%) dortografia. (1 punt) dortografia. (1 punt) dortografia (0 punts) El seu ús està justificat: resumeixen, Lús de les imatges està justificat. Les Algunes imatges no estanImatges: gràfics, taules i puntualitzen, comparen el contingut imatges estan titulades però no se justificades, semblen posades per de lapartat. Apareix el títol al peu nindica el número ni la llegenda. farcir sense aportar informació. No figures (20%) dels gràfics, taules i/o figures. Algunes no fan referència a la font. (1 sindica el títol, ni el número, ni la Apareix el número i la llegenda. En punt) llegenda. No es fa referència a la el cas de no ser pròpies, se nindica la font, si pertoca. (0-0,75 punts) font després de la llegenda títol, amb lletra de cos inferior. (2 punts) La presentació começa amb una La presentació comença amb una No hi ha diapositiva de presentacióIntroducció i conclusions presentació i contextualització del introducció molt vague i acaba amb ni de conclusions o, si nhi ha, cap tema i acaba amb una diapositiva de una diapositiva de conclusió però de les idees resumeix allò que sha conclusió, en la qual es resumeix de algunes de les idees no representen exposat. Afegeix idees noves que (10%) forma breu (2 o 3 punts) el lessència dallò que sha exposat. (0,5 podia haver exposat al llarg del contingut. (1 punt) punts) desenvolupament. (0 punts) El text de la diapositiva es pot llegir En algunes diapositives costa llegir el Gran part de lexposició no es pot fàcilment des de qualsevol punt de text. El cos i el color de la lletra i/o el veure amb claredat. El fons de les Disseny (10%) laula. Això vol dir que el cos i el fons dalgunes diapositives no diapositives i el color i cos de la color de la lletra, i el fons de la permeten llegir el text amb claredat. lletra no ho fan possible. En algunes diapositiva són adequats. (1 punt) (0,5 punts) diapositives molt farcides de text, el cos de la lletra és massa petit. (0 punts) Hi ha bibliografia i les citacions estan Hi ha bibliografia però les citacions no No hi ha bibliografia (0 punts)Bibliografia fetes correctament (0, 5 punts) estan fetes correctament (0,25 punts) (5%)
 4. 4. RÚBRICA DAVALUACIÓ DELS DOSSIERS Categoria Bona Regular Insuficient Apareix el número i nom de la Portada (5%) No hi ha portada o només hi unitat, el nom de lautor, la Apareix el número i nom de la ha el nom de de la unitat. (0 matèria, el nom del professor i unitat i de lautor (0,25 punts) punts) la data de lliurement (0,5 punts) Només apareixen els apartats i Els apartats i subapartats estan no els subapartats. Els Només apareixen els apartats. ben numerats i es corresponen Índex (10%) números de pàgina es No hi ha número de pàgines amb els números de pàgina. Els corresponen. els números de o on es corresponen. (0-0,25 números de pàgina estan a la pàgina no estan a la dreta. (0,5 punts) dreta. (1 punt) punts) El dossier està separat en apunts Els dossier només està separat Parts (5%) Totes les activitats del dossier (teoria), activitats i pràctiques. en activitats (teoria) i estan barrejades. (0,5 punts) pràctiques. (0,25) Es respecten els marges, es Es respecten els marges, es marquen bé els diferents marquen bé els diferents No es respecten els marges, Presentació (15%) apartats, les línies es fan amb apartats. No susa la regla ni els apartats no queden clars. regla, sutilitzen diferents colors sutilitzen diferents colors per No susa la regla ni difernts per remarcar el que és remarcar el que és important. colors. La lletra costa molt important. Sentén bé la lletra. (1 La lletra a vegades costa dentendre. (0 - 0,25) punt) dentendre (0,5 punts)Ortografia El text presenta entre 0 i 2 faltes El text presenta entre 2 i 7 El text presenta més de 7 (15%) dortografia. (1 punt) faltes dortografia. (1 punt) faltes dortografia (0 punts) Activitats (50%) Falten més de 4 activitats (A Hi ha tots els apunts, totes les Falten menys de 4 activitats (2 partir de 2 punts, es activitats teòriques i totes les punts) descomptarà 0,25 punts per activitats pràctiques (4 punts) cada activitat que falti)
 5. 5. RÚBRICA INFORME PRÀCTIQUES Categoria Bona Regular Insuficient Apareix el número i nom de la Portada (5%) unitat, el nom de lautor, la Apareix el número i nom de la No hi ha portada o només hi ha el matèria, el nom del professor i la unitat i de lautor (0,25 punts) nom de de la unitat. (0 punts) data de lliurement (0,5 punts) Els apartats i subapartats estan Només apareixen els apartats i no ben numerats i es corresponen els subapartats. Els números de Només apareixen els apartats. No Índex (5%) amb els números de pàgina. Els pàgina es corresponen. els números hi ha número de pàgines o on es números de pàgina estan a la de pàgina no estan a la dreta. (0,25 corresponen. (0 punts) dreta. (0,5 punt) punts) Es presenta correctament el tema Només es formula la hipòtesi o Introducció Totes les activitats del dossier destudi de la pràctica i es només es presenta el tema destudi (10%) estan barrejades. formula la hipòtesi (1 punt) de la pràctica (0,5 punts) Es respecten els marges, es Es respecten els marges, es marquen Presentació (10%) marquen bé els diferents apartats, bé els diferents apartats. No susa la No es respecten els marges, els les línies es fan amb regla, regla ni sutilitzen diferents colors apartats no queden clars. No susa sutilitzen diferents colors per per remarcar el que és important. La la regla ni difernts colors. La lletra remarcar el que és important. lletra a vegades costa dentendre (0,5 costa molt dentendre. (0 - 0,25) Sentén bé la lletra. (1 punt) punts) El text presenta entre 0 i 2 faltes El text presenta entre 2 i 7 faltes El text presenta més de 7 faltes Ortografi a (10%) dortografia. (1 punt) dortografia. (1 punt) dortografia (0 punts) El dossier es lliura amb més dunTermini delliurament El dossier es lliure en el termini El dossier es lliure amb un dia de dia de retard. (A partir de 0,5 (10%) establert (1 punt) retard (0,5 punts) punts es baixarà 0,1 punts per cada dia de retard). No realitza tots els experiments Desenvolupament (20%) Realitza tots els experiments mencionant el prodeciment de Els experiments són incomplets, mencionant el procediment de manera completa i incloent el falten procediments o materials. manera completa, incloent el material i lequip utilitzat. Les Les respostes són poc o gens materia i lequip utilitzat. Les respostes a les preguntes no són del congruents amb els experiments respostes són congruents amb els tot congruents amb els experiments realitzats (0 - 1 punts) experiments realitzats. (3 punts) realitzats (1,5 punts) Recopila i ordena totes les dadesInterpretació, anàlisis idiscussió dels resultats Recopila i ordena totes les dades, La recopilació de dades no és en relació al procediment. Es però no les presenta totes en forma correcte. No presenta les dades en presenten el resultats en taules, de taula, gràfiques, dibuixos. Les forma de taules, gràfics, dibuixos. (20%) gràfiques, dibuixos. Les dades dades sanalitzen i interpreten amb Les dades sanalitzen i interpreten sinterpreten i analitzen algun error (1, 5 punts) de manera errònia (0 - 1 punts) correctament. (3 punts) Reformula correctament la No reformula la hipòtesi No reformula la hipòtesi, no Conclusions (10%) hipòtesi inicial. Sap aplicar el que correctament. Li costa aplicar el que aplica correctament el que ha ha après a les noves situacions ha après a les noves situacions que après a les noves situacions que se que se li presenten. Mostra se li plantegen. Mostra que no ha li presenten. No mostra haver clarament el que ha après (3 acabat dentendre lexperiment. (1, 5 entès lexperiment. (0 -1 punt) punts) punts)
 6. 6. GRAELLA DE VALORACIÓ DUNA EXPOSICIÓ ORAL EXPOSICIÓ ORAL INDIVIDUAL ALUMNE: Llenguatgecorporal adequat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (gestos, mirada, postura,...)Utilització de lèxic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 correcte Claredat en els 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 missatges orals Grau de coneixement del 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 contingut del treball Capacitat de resposta a les 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 preguntes plantejades Participació en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l’exposició Insuf. Suf. Bé Not. Exc. NOTA FINAL 2, 3, 4 5 6 7, 8 9, 10
 7. 7. TAULA VALORACIÓ TREBALL AL LABORATORI Alumne: CATEGORIA bo (3) regular(2) insuficient (1) Comportament Us correcte del materialÚs de les mesures de protecció Neteja del material Endreça del material Presa de notes Reciclat dels residus Intercanvi dopinions Treball en grup Autonomia Participació
 8. 8. RÚBRICA COMENTARI DARTICLES Categoria Bona Regular Insuficient Apareix el número i nom de Portada (5%) la unitat, el nom de lautor, la No hi ha portada o només hi Apareix el número i nom de la matèria, el nom del professor ha el nom de de la unitat. (0 unitat i de lautor (0,25 punts) i la data de lliurement (0,5 punts) punts) Han posat larticle amb totes Han posat larticle amb algunes clau (15%) Han posat larticle sense Ortograf Informacions del Idea principal Paraules les paraules clau subratllades paraules clau subratllades a mà paraules clau. (0 punts) amb regla (1,5 punts) (0,75 punts) Han sabut trobar la idea Han trobat la idea principal però principal del text i expressar- els ha costat expressar-la No han sabut trobar la idea (10%) la correctament i breument. correctament i breuments (0,5 principal del text. (0 punts) (1 punt) punts) Han tobat totes les Han torbat totes les Han trobat poques informacions del text i les han text (10%) informacions importants del informacions i les han copiat literalment, o bé no han text i les han expressat de expressat de manera trobat totes les informacions. manera esquemàtica (1 punt) incorrecta. (0 punts) (0,5 punts9 El text presenta entre 0 i 2 El text presenta entre 2 i 7 faltes El text presenta més de 7 ia (10%) faltes dortografia. (1 punt) dortografia. (0,5 punts) faltes dortografia (0 punts) El dossier es lliura amb mésTermini delliurament El dossier es lliure en el El dossier es lliure amb un dia dun dia de retard. (A partir de (10%) termini establert (1 punt) de retard (0,5 punts) 0,5 punts es baixarà 0,1 punts per cada dia de retard). Larticle els ha fet sorgir Larticle els ha fet sorgirPlanteig depreguntes preguntes interessants i les preguntes, però els ha costat Larticle no els ha fet sorgir (10%) han plantejat corretament. (1 plantejar-les correctament. (0,5 cap pregunta. (0 punts) punt) punts) El títol que han posat es El títol que han posat no té Títol (10%) El títol que han posat resumeix correspon correctament al molt poca relació amb el text. parcialment el text. (0,5 punts) text i el resumeix. (1 punt) (0 punts) La reflexió entorn del text ha La reflexió entorn del text ha La reflexió ha estat poc estat elaborada, pensada, estat elaborada, pensada i elaborada, pensada i treballada. Reflexió (20%) exprexada i treballada treballada de manera regular. No shan donat arguments a correctament. Shan donat Han faltat alguns arguments. favor ni en contra. No shan arguments a favor i en contra. Les opinions donades han estat donat opinions pròpies i Shan expressat i argumentat poc argumentades.. (1 punt) argumentades. (0 - 0,5 punts) les opinions. (2 punts)
 9. 9. RÚBRICA INFORME DACTIVITATS Categoria Bona Regular Insuficient Apareix el número i nom de Portada (5%) la unitat i de lactivitat, el nom Apareix el número i nom de la No hi ha portada o només hi de lautor, la matèria, el nom unitat i de lactivitat, i el nom de ha el nom de de la unitat i el del professor i la data de lautor (0,25 punts) de lactivitat. (0 punts) lliurement (0,5 punts) Ha copiat tots els enunciatsEnunciats Ha copiat alguns dels enunciats No ha copiat els enunciats deactivitats de les activitats de manera (5%) de les activitats (0,25 punts) les activitats. (0 punts) destacada. (0, 5 punts) Ha posat les dades de les Ha posat algunes dades de les No ha posat les dades de les Dades (5%) activitats (0,5 punts) activitats (0,25 punts) activitats (0 punts) Ha realitzat tots els càlculs o Li han mancat alguns càlculs o No ha realitzat càlculs o no ha desenvolupa ment (25%) Càlculs o ha desenvolupat totes les algun desenvolupament de desenvolupat les activitats (0 - activitats (2,5 punts) lactivitat (1,25 punts) 0,75 punts) El text presenta entre 0 i 2 El text presenta entre 2 i 7 faltes El text presenta més de 7Ortografia (10%) faltes dortografia. (1 punt) dortografia. (0,5 punts) faltes dortografia (0 punts) El dossier es lliura amb mésTermini delliurament El dossier es lliure en el El dossier es lliure amb un dia dun dia de retard. (A partir de (10%) termini establert (1 punt) de retard (0,5 punts) 0,5 punts es baixarà 0,1 punts per cada dia de retard). Ha marcat clarament els Els resultats estan marcats No ha marcat els resultats Resultats (25%) resultats, són correctes i ha clarament, alguns no són clarament, la majoria són reflexionat sobre ells (2,5 correctes, no tots tenen una incorrectes i no hi ha reflexió punts) reflexió. (1,25 punts) sobre ells (0 -0,75) La presentació és adequada: gràfics, taules, fotografies, No hi ha pràcticament Presentació (15%) notes al peu de paàngina, text La presentació es pot millorar, presentació. El text és un bloc, justificat, ús de leditor falten alguns elements. (0,75 sense lús delements distintius, dequacions, tipus de lletra, punts) ni organitzatius ni recursos per negretes, subratllats, vinyetes, millorar la presentació. numeracions… (1, 5 punts)
 10. 10. RÚBRICA RECERQUES Categoria Bona Regular Insuficient Apareix el número i nom de Portada (5%) la unitat, el nom de la recerca, Apareix el número i nom de la No hi ha portada o només hi el nom de lautor, la matèria, unitat, de la recerca i de lautor ha el nom de de la unitat i de el nom del professor i la data (0,25 punts) la recerca. (0 punts) de lliurement (0,5 punts) La presentació és adequada: gràfics, taules, fotografies, No hi ha pràcticament Presentació (15%) notes al peu de paàngina, text La presentació es pot millorar, presentació. El text és un bloc, justificat, ús de leditor falten alguns elements. (0,75 sense lús delements distintius, dequacions, tipus de lletra, punts) ni organitzatius ni recursos per negretes, subratllats, vinyetes, millorar la presentació. numeracions… (1, 5 punts) La informació del tema és La informació del tema és informació (20%) rellevant. Inclou una idea La informació és molt poc Qualitat de la rellevant, hi ha la idea principal i principal i diverses de rellevant. Està mal diverses de .secundàries. Falten secundàries. Hi ha exemples estructurada i falten idees i exemples per recolzar la que recolzen la informació (2 exemples (0 - 0,5 punts) informació (1 punt) punts) La informació sha obtingut a La informació sha obtingut a Contrast de informació La informació sha obtingut a (10%) través de diferents fonts través duna única font (0 través de dues fonts. (0,5 punts) la (mínm tres). (1 punt) punts)Ortografia El text presenta entre 0 i 2 El text presenta entre 2 i 7 faltes El text presenta més de 7 (10%) faltes dortografia. (1 punt) dortografia. (0,5 punts) faltes dortografia (0 punts) El dossier es lliura amb més Termini de lliurament El dossier es lliure en el El dossier es lliure amb un dia dun dia de retard. (A partir de (10%) termini establert (1 punt) de retard (0,5 punts) 0,5 punts es baixarà 0,1 punts per cada dia de retard). No utilitza correctament Utilitza correctament internet, Utilitza correctament internet, Ús dinternet (10%) internet, li costa navegar per sap navegar per les diferents sap navegar per les diferents les pàgines i també li costa pàgines i utilitzar les paraules pàgines, però li costa utilitzar les trobar les paraules clau clau correctes per trobar la paraules clau correctes per adequades per trobar la informació en cergadors. (1 torbar la informació en els informació en els cercadors (0 punt) cercadors. (0,5 punts) punts) Sap extreure la informació i Sap extreure la informació No extreu correctament la Extracció de la informació organitzar-la. No copia correctament i organitzar-la, infomació. Copia literalment la (20%) literalment, sinó que perè a vegades encara copia majoria de les frases (0 - 0,5 contrueix les frases (2 punts) frases literals (1 punt) punts)
 11. 11. RÚBRICA RESUM / ESQUEMA / MAPA CONCEPTUAL Categoria Bona Regular Insuficient Està ben presentat, però La presentació no és bona, Està ben presentat, laparença Presentació laparença es pot milorar, en costa diferenciar les part, (10%) és correcte, es veuen bé les algun punt costa diferenciar les laparença és deficient. (0 - diferents parts (1 punt) parts (0,5 punts) 0,25) conceptes (30%) Les relacions entre els Les relacions entre els conceptes No hi ha relació entre els Relacions de conceptes estan ben no acaben destar ben conceptes, només hi ha establertes a través de lligams, establertes a través de lligams, definicions. (0 - 0,75) punts o connexions (3 punts) punts o connexions (1,5 punts) Alguns conceptes no queden Els conceptes no queden clars, Conceptes Els conceptes estan ben clars o estan parcialment definits i estan mal definits (0 - 0,75 (30%) treballats i definits. (3 punts) (1,5 punts) punts) Informacions (10%) Han tobat totes les Han torbat totes les Han trobat poques informacions del text i les han informacions importants del informacions i les han copiat literalment, o bé no han text i les han expressat de expressat de manera trobat totes les informacions. manera esquemàtica (1 punt) incorrecta. (0 - 0,25 punts) (0,5 punts) El text presenta entre 0 i 2 El text presenta entre 2 i 7 faltes El text presenta més de 7 Ortograf ia (10%) faltes dortografia. (1 punt) dortografia. (0,5 punts) faltes dortografia (0 punts) El dossier es lliura amb mésTermini delliurament El dossier es lliure en el El dossier es lliure amb un dia dun dia de retard. (A partir de (10%) termini establert (1 punt) de retard (0,5 punts) 0,5 punts es baixarà 0,1 punts per cada dia de retard).
 12. 12. RÚBRICA PARTICIPACIONS AL BLOCCategoria Bona Regular Insuficient Ha sabut utilitzar el bloc per Ha sabut utilitzar el bloc per No ha sabut consultarÚs del bloc consultar lactivitat i per consultar lactivitat, però no (20%) lactivitat ni penjar-la al bloc penjar-la correctament (2 lha penjat correctament (1 correctament (0 punts) punts) punt) Ha sabut extreure la Contingut (50%) Ha sabut extreure la No ha sabut extreure informació dels continguts informació dels continguts del informació del bloc i les del bloc i ha respost bloc, però alguna resposta no respostes són incorrectes (0 - correctament les preguntes. és del tot completa (2,5 punts) 1,25 punt) (5 punts) El text presenta entre 0 i 2Ortografia El text presenta entre 2 i 7 El text presenta més de 7 (15%) faltes dortografia. (1,5 faltes dortografia. (1 punt) faltes dortografia (0 punts) punt) El dossier es lliura amb méslliurament (15%) dun dia de retard. (A partir Termini de El dossier es lliura en el El dossier es lliura amb un dia de 0,5 punts es baixarà 0,1 termini establert (1,5 punt) de retard (0,75 punt) punts per cada dia de retard).
 13. 13. RÚBRICA APLICACIONS DE CONTINGUTS Categoria Bona Regular Insuficient Apareix el número i nom de la Portada (5%) unitat, el nom de lautor, la Apareix el número i nom de No hi ha portada o només hi matèria, el nom del professor i la unitat i de lautor (0,25 ha el nom de de la unitat. (0 la data de lliurement (0,5 punts) punts) punts) Les conclusions a les que Les conclusions a les que han Reflexió (55%) han arribat són parcialment Les conclusions són totalment arribat són correctes, estan ben correctes, tenen una incorrectes i estan mal exposades i ben argumentades. argumentació força bona argumentades (0 -1 punt) (5,5 punts) (2,75 punts) Ortografia El text presenta entre 0 i 2 El text presenta entre 2 i 7 El text presenta més de 7 faltes (10%) faltes dortografia. (1 punt) faltes dortografia. (1 punt) dortografia (0 punts) El dossier es lliura amb mésTermini delliurament El dossier es lliure en el El dossier es lliure amb un dun dia de retard. (A partir de (10%) termini establert (1 punt) dia de retard (0,5 punts) 0,5 punts es baixarà 0,1 punts per cada dia de retard). La presentació no és del tot Presentació (20%) La presentació és correcta: correcta: la lletra costa La presentació és incorrecta: bona lletra, bona distribució, dentendre en algun no es té cura de la lletra, ni de bona organització dels moment, la organització no lorganització ni de la continguts. (2 punts) és del tot adequada i la distribució. (0 - 0,5 punts) distribució tampoc. (1 punt)
 14. 14. RÚBRICA ÚS DE LES TICCategoria Bona Regular Insuficient Ha utilitzat el recurs TIC Ús del bloc (20%) correctament: ha sabut penjar Li ha costat utilitzar l’eina TIC No ha sabut utilitzar l’eina les activitats, participar al proposada. (1 punt) TIC proposada (0 punts) bloc, penjar notícies al fòrum, elaborar la wiki... (2 punts) La informació elaborada a La informació elaborada a través La informació elaborada no téContingut través de les TIC és correcta, de les TIC té algunes errades, li moltes errades, li falta (50%) està elaborada, no s’ha copiat falta elaboració i s’han copiat elaboració i s’ha copiat quasi directament (5 punts) fragments d’Internet (2,5 punts) tota literalment. (0 - 1,25 punt) Ortografia El text presenta entre 0 i 2 El text presenta entre 2 i 7 faltes El text presenta més de 7 (15%) faltes dortografia. (1,5 punt) dortografia. (1 punt) faltes dortografia (0 punts) Les activitats TIC es lliurenlliurament (15%) Les activitats TIC es lliuren amb més dun dia de retard. (A Termini de Les activitats TIC es lliuren amb en el termini concret (1,5 partir de 0,5 punts es baixarà un dia de retard (0,75 punt) punt) 0,1 punts per cada dia de retard).
 15. 15. MODEL PRESENTACIÓ POWER POINTS  PORTADA Nom del treball, Nom de l’alumne Matèria Nom del professor Data de lliurament  ÍNDEX  INTRODUCCIÓ Cal fer una introducció al treball, contextualitzant el que s’explicarà, i fent una breu apunt al que hi trobarem.  DESENVOLUPAMENT  CONCLUSIONS Expliqueu el que heu après amb la realització d’aquesta activitat, què us ha sorprès. Quina és la vostra opinió personal sobre el tema tractat… Tot ha d’estar raonat.  BIBLIOGRAFIA Apunteu totes les pàgines web, llibres, diaris... que hagueu consultat per realitzar aquest treball. Recordeu que per citar bibliografia heu de tenir en compte: Com citar bibliografiaLLIBRES  CAÑAS, J. L. y HERNÁNDEZ, T. Mª (1992), Aprender e ensínar a estudar, trad. Fernanda Soares, Lisboa: Planeta Editora, 173p.REVISTES  GALLEGO, D. J. «El Medio Telefónico desde una perspectiva pedagógica», Pixel Bit, Revista de Medios y Educación, n. 2 (1994), 19-29.ENCICLOPÈDIES  ENCICLOPAEDIA UNIVERSALIS, 20 Vols., París: Enciclopédie Un¡versalis S. A., 1968-1975.RECURSOS ONLINE  Biblioteca Nacional (España). Ariadna [en línea]: catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional. [Madrid]: Biblioteca Nacional. <telnet://ariadna.bne.es>, login: bn [Consulta: 28 abr. 1997].  Micro CDS/ISIS [disquete]. Ver. 3.071. [Paris]: Unesco, c1995. 1 disquete; 9 cm. Programa informático.
 16. 16.  Refranero castellano [en línea]. Idea de Miguel Hernández Moreno, realizada por Víctor Rivas Santos. Granada: GeNeura, 31 jul. 1996. <http://kal- el.ugr.es/~victor/refranes2.htm> [Consulta: 26 abr. 1997]. "Ainaud de Lasarte, Joan" [cd-rom]. En: Enciclopedia multimedia Planeta DeAgostini. [Barcelona]: Planeta DeAgostini, DL 1997. Vol. 1. ISBN 84- 395-6023-0. Cuerda, José Luis "Para abrir los ojos" [en línea]. El país digital. 9 mayo 1997, n§ 371. <http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm#uno> [Consulta: 9 mayo 1997]. Real Decreto 1737/1997, de 20 de noviembre (BOE del 3.11.1997). <www.boe.es/g/es/boe/dias/1997-12-03/seccion1.php#00001eevvv> [consulta: 10.6.2004]. Navarro, F. "¿Y el punto decimal?". En: MedTrad (grupo electrónico de discusión) [en línea], 16.6.2004. Mensaje 012533, archivado en <listserv.rediris.es/archives/MedTrad.html>.
 17. 17. MODEL PRESENTACIÓ D’ACTIVITATS DE LECTURA / COMENTARI D’ARTICLES / PETITES RECERQUES  PORTADA Nom de l’activitat Nom de l’alumne Matèria Nom del professor Data de lliurament  ENUNCIAT DE L’ACTIVITAT  DESENVOLUPAMENT  BIBLIOGRAFIA Apunteu totes les pàgines web, llibres, diaris... que hagueu consultat per realitzar aquest treball. Recordeu que per citar bibliografia heu de tenir en compte: MODEL ELABORACIÓ INFORMES DE LABORATORI  PORTADA Nom de l’activitat Nom de l’alumne Matèria Nom del professor Data de lliurament  HIPÒTESI  MATERIAL  PROCEDIMENT  RESULTATS  CONCLUSIONS / QÜESTIONS  BIBLIOGRAFIA Com citar bibliografiaLLIBRES  CAÑAS, J. L. y HERNÁNDEZ, T. Mª (1992), Aprender e ensínar a estudar, trad. Fernanda Soares, Lisboa: Planeta Editora, 173p.REVISTES  GALLEGO, D. J. «El Medio Telefónico desde una perspectiva pedagógica», Pixel Bit, Revista de Medios y Educación, n. 2 (1994), 19-29.
 18. 18. ENCICLOPÈDIES  ENCICLOPAEDIA UNIVERSALIS, 20 Vols., París: Enciclopédie Un¡versalis S. A., 1968-1975.RECURSOS ONLINE  Biblioteca Nacional (España). Ariadna [en línea]: catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional. [Madrid]: Biblioteca Nacional. <telnet://ariadna.bne.es>, login: bn [Consulta: 28 abr. 1997].  Micro CDS/ISIS [disquete]. Ver. 3.071. [Paris]: Unesco, c1995. 1 disquete; 9 cm. Programa informático.  Refranero castellano [en línea]. Idea de Miguel Hernández Moreno, realizada por Víctor Rivas Santos. Granada: GeNeura, 31 jul. 1996. <http://kal- el.ugr.es/~victor/refranes2.htm> [Consulta: 26 abr. 1997].  "Ainaud de Lasarte, Joan" [cd-rom]. En: Enciclopedia multimedia Planeta DeAgostini. [Barcelona]: Planeta DeAgostini, DL 1997. Vol. 1. ISBN 84- 395-6023-0.  Cuerda, José Luis "Para abrir los ojos" [en línea]. El país digital. 9 mayo 1997, n§ 371. <http://www.elpais.es/p/19970509/cultura/tesis.htm#uno> [Consulta: 9 mayo 1997].  Real Decreto 1737/1997, de 20 de noviembre (BOE del 3.11.1997). <www.boe.es/g/es/boe/dias/1997-12-03/seccion1.php#00001eevvv> [consulta: 10.6.2004].  Navarro, F. "¿Y el punto decimal?". En: MedTrad (grupo electrónico de discusión) [en línea], 16.6.2004. Mensaje 012533, archivado en <listserv.rediris.es/archives/MedTrad.html>.

×